Postoje veřejnosti ke dřevu. Zpráva z kvantitativního výzkumu pro Lesy ČR, s.p. Praha, červen 2003

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postoje veřejnosti ke dřevu. Zpráva z kvantitativního výzkumu pro Lesy ČR, s.p. Praha, červen 2003"

Transkript

1 Postoje veřejnosti ke dřevu Zpráva z kvantitativního výzkumu, s.p. Praha, červen 2003 Taylor Nelson Sofres Factum, s.r.o. Obsah METODIKA 3 HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ 4 PODROBNÉ VÝSLEDKY 5 Využívání dřeva jako materiálu 5 Nakupování předmětů ze dřeva 9 Hodnocení dřeva jako materiálu a jeho preference 13 Hodnocení pozitivních a negativních vlastností dřeva jako stavebního materiálu 26 Zdroje informací o dřevu 28 DOTAZNÍK 31 TABULKOVÁ PŘÍLOHA 3 2

2 Metodika Firma, s.r.o., vedla ve dnech května 2003 exkluzivně potřeby státního podniku šetření týkající se postojů veřejnosti ke dřevu. Výzkum byl realizován v rámci omnibusového šetření, které vedli školení tazatelé firmy, s.r.o. Zkoumanou populací byli obyvatelé České republiky starší 15 let. Výzkum byl veden tzv. kvótním výběrem. Výběr 1061 respondentů byl uskutečněn na základě porcionálního zastoupení podle sociodemografických kvótních znaků. Byly určeny kvóty podle pohlaví, věku, úrovně dosaženého vzdělání, velikosti místa bydliště a regionu. Data přenesená na počítačová média byla věřena systémem logických a statistických kontrol, který používá odhalení nesrovnalostí a nekonzistencí údajů v primárních dokumentech. Statistické výpočty byly vedeny souborem gramů SPSS for Windows. Šetření volně navazovalo na kvantitativní výzkum Názory občanů na hospodaření s lesy v ČR, vedený firmou, s.p., na podzim roku 2001, a zejména na kvalitativní výzkum Psychologická analýza postojů veřejnosti ke dřevu a lesům, realizovaný v lednu a únoru Z výzkumu se vydává tato závěrečná zpráva, jejíž součástí je tabulková příloha, obsahující tabulky třídění druhého stupně odpovědí na všechny uzavřené otázky. 3

3 Hlavní zjištění Téměř v každé české domácnosti lze nalézt kuchyňské předměty ze dřeva, dřevěná okna, dveře, podlahy nebo vnitřní obklady a rovněž dřevěný nábytek. Časté jsou i dekorační předměty ze dřeva nebo dřevěné hračky. Zatímco sotva každý dvacátý člověk bydlí v domě ze dřeva, mezi rekreačními objekty je téměř polovina převážně ze dřeva. Ve třetině chat a chalup se topí výhradně dřevem, jen v každé desáté dřevo k topení vůbec nepoužívají. Z výrobků ze dřeva se nejčastěji nakupují kuchyňské potřeby. Alespoň jednou za rok je koupí každá druhá domácnost. O něco méně často se nakupují dřevěné dekorační předměty a hračky. Vybavení bytu a nábytek ze dřeva se pochopitelně kupují méně často, nejčastěji buď jednou za 5-10 let nebo, v případě dovybavení bytu, ještě méně často. Dřevo je nejlépe hodnoceno jako materiál na nábytek. Velmi dobrého hodnocení se dostalo dřevu i jako materiálu na okna, podlahy apod. Poměrně podobně je dřevo hodnoceno jako materiál na výrobu hraček, dekoračních a uměleckých předmětů, kuchyňských potřeb a rovněž jako palivo. Relativně nejblematičtěji je dřevo vnímáno jako stavební materiál. Při koupi nebo stavbě rodinného domu by většina občanů preferovala jako hlavní materiál cihly, dřevo je na druhém místě, ale s velkým odstupem. Jednoznačně nejpreferovanějším materiálem je dřevo zejména v případě nábytku, dále i dveří a podlah. Pokud jde o okna, je dřevo preferováno sice nejvíce, ale plastová okna jsou velkou konkurencí. Nejvíce je na dřevu jako na stavebním materiálu pozitivně hodnoceno to, že jde o přírodní materiál a že působí dobře esteticky. Dále se oceňuje, že dřevo je obnovitelnou ekologickou surovinou, že je dobře opracovatelné a že má dobré tepelné vlastnosti. Relativně nejméně, ale stále významně se oceňuje dostupnost dřeva v našich podmínkách a konstrukční vlastnosti dřeva jako pevnost a pružnost. Negativní vlastností dřeva, která lidem nejvíce vadí, je jeho vysoká cena, dále hořlavost a to, že jeho používání ničí lesy. Méně už vadí to, že u nás není k dispozici kvalitní dřevo, že dřevo vyžaduje vnitřní izolace a má nižší životnost. Jen velmi nízké cento poukazuje na to, že dřevo se nehodí do našich povětrnostních podmínek a že u nás nemá tradici. Výzkum ukazuje, že občané nejčastěji získávají informace o dřevu jednak od příbuzných a známých a jednak z odborných časopisů, resp. časopisů o bydlení. Zdrojem, který část populace využívá poměrně intenzivně, jsou i odborníci architekti a stavaři. Obecná média slouží jako zdroj informací o dřevu méně často, což platí zvláště o rozhlase a o internetu. Za nejdůvěryhodnější považují lidé ty zdroje, které mají punc odbornosti odborníky z oblasti stavebnictví a odborné časopisy Hodně lidé dají i na své příbuzné a známé, od nichž rovněž často informace získávají. Obecná média jsou hodnocena hodně neutrálně. Za nejméně důvěryhodný z nabízených zdrojů informací o dřevu lidé považují populární osobnosti jako umělce a sportovce apod. 4

4 Podrobné výsledky Využívání dřeva jako materiálu Výzkum se nejprve zaměřil na zjištění informací popisujících využívání dřeva jako materiálu k různým účelům, zejména pokud jde o domácnost a bydlení. Na základě výpovědí respondentů lze dovozovat, že téměř v každé české domácnosti lze nalézt kuchyňské předměty ze dřeva, dřevěná okna, dveře, podlahy nebo vnitřní obklady a rovněž dřevěný nábytek. Dvě třetiny občanů mají doma dřevěné dekorační nebo umělecké předměty a více než třetina dřevěné hračky. Palivové dřevo používá přibližně čtvrtina. Dřevěný dům deklaruje přibližně každý dvacátý respondent. Penetrace využívání dřeva v domácnosti k různým účelům kuchyňské předměty 90,6 v nitřní obklady, okna, dv eře, podlahy 86,4 dřev ěný nábytek 85,7 dekorační a umělecké předměty 65,6 hračky 37,1 palivo 27,6 dům 4, Pozn.: Dopočet do 100 % tvoří odpovědi nevím. 5

5 Kuchyňské předměty ze dřeva jsou rozšířeny univerzálně v jednotlivých sociodemografických skupinách nejsou v jejich penetraci rozdíly. Totéž platí o dřevěném nábytku i o vnitřních, obkladech, oknech apod. Poněkud jiné je to s dekoračními a uměleckými předměty ze dřeva. Jejich přítomnost v domácnosti stoupá se vzděláním (z 55,5 % u lidí se základním vzděláním nevyučenými až na 74,5 % u vysokoškolsky vzdělaných), rovněž tak s příjmem domácnosti. Nejčastěji je doma mají lidé ve věku od 30 do 44 let (71,5 %). Výskyt dřevěných hraček je samozřejmě vázán na přítomnost dětí v domácnosti. V domácnostech, kde děti (do 18 let) žijí, jsou hračky ze dřeva v 60,5 %. Pokud jde o věk, nejvíce je jich u lidí od 30 do 44 let (57,1 %). Využívání dřeva jako paliva záleží především na velikosti obce, resp. na venkovském a městském charakteru. V jednotlivých velikostních kategoriích obcí je dřevo jako palivo rozšířeno následovně. Využívání dřeva jako paliva podle velikosti obce Velikost (poč. obyv.) do a více % 67,8 45,6 37,5 28,0 10,4 14,2 6

6 Další dotazy se týkaly rekreačního objektu. Celkem 18,7 % respondentů uvedlo, že chatu nebo chalupu má 1. Odpovídali pak na další otázky. Jak ukazuje následující graf, bezmála polovina (46,1 %) má rekreační objekt převážně ze dřeva a pouze asi každý osmý z majitelů chaty nebo chalupy uvedl, že na stavbě jeho rekreačního objektu nebylo dřevo vůbec použito. Podíl dřeva na materiálu rekreačního objektu v ůbec ne 12,3% v ýhradně 13,8% z menší části 41,6% přev ážně 32,3% (údaje za všechny, kteří uvedli, že mají rekreační objekt, n=198 respondentů) 1 Nepřekvapí, že vlastnictví rekreačního objektu je tím pravděpodobnější, čím vyšší je příjem domácnosti a čím větší je obec, v níž bydlí. V domácnostech s příjmem do ,- Kč měsíčně má rekreační objekt méně než 10 %, zatímco v domácnostech s celkovým příjmem nad ,- Kč je to 37 %. V obcích do 1999 obyvatel je to kolem 6 %, ve městech nad obyv. 36 %, v Praze 39 %. 7

7 Prakticky ve třetině rekreačních objektů se topí výhradně dřevem, v další bezmála polovině dřevo jako palivo převažuje. Jen v každém desátém dřevo k topení nepoužívají. Podíl dřeva na palivu používaném v rekreačním objektu v ůbec ne 9,6% z menší části 14,1% v ýhradně 34,8% přev ážně 41,5% (údaje za všechny, kteří uvedli, že mají rekreační objekt, n=198 respondentů) Vzhledem k relativně nízkým absolutním četnostem, v nichž se při sociodemografické analýze v těchto otázkách pohybujeme, nelze žádné statisticky významné rozdíly uvést. 8

8 Nakupování předmětů ze dřeva Ve frekvenci nákupu předmětů vyrobených ze dřeva vedou kuchyňské potřeby. Alespoň jednou za rok je koupí každá druhá domácnost. Bezmála třetina alespoň jednou ročně koupí nějaký dřevěný dekorační nebo umělecký předmět. Dřevěnou hračku koupí nejméně jednou za rok asi čtvrtina. Vybavení bytu a nábytek ze dřeva se pochopitelně kupují méně často, nejčastěji buď jednou za 5-10 let nebo, v případě dovybavení bytu, ještě méně často. Frekvence nákupu předmětů ze dřeva kuchyňské předměty 9,3 40,6 21,7 17,6 10,6 dekorační a 3,9 umělecké předměty 27,6 20, ,4 dřev ěné hračky 5,5 19,5 8,5 18,8 47,7 dřev ěný nábytek0,45,5 37,1 37,1 19,9 dřev ěné dov ybav ení 0,8 4,5 bytu 28,7 40,7 25, alespoň 1x za čtv rt roku asi j ednou ročně asi jednou za 5-10 let méně často nikdy 9

9 Na doplňkovou otázku, zda kupují i jiné věci ze dřeva, odpovědělo 95,5 % respondentů záporně. Ostatní nejčastěji uváděli zahradní nářadí (1,2 %), dále zahradní nábytek, stavební dřevo, palivové dřevo, lisované brikety, řezivo, hudební nástroje a zcela ojediněle i sportovní potřeby a elektronické doplňky. Frekvence nákupu kuchyňských potřeb ze dřeva i dekoračních dřevěných předmětů stoupá především v závislosti na příjmu domácnosti. Rozdíly jsou patrné při porovnávání nákupů alespoň jednou za rok, kdy např. dekorační předměty kupuje kolem 40 % domácností s hrubým příjmem alespoň Kč měsíčně a kolem 20 % domácností s příjmem do Kč měsíčně. Tendence podle příjmu platí i u dřevěného nábytku a dovybavení bytu, ale je zjevná až při srovnání nákupů nejméně jednou za 5-10 let. Z domácností s příjmem do Kč si takto často nábytek kupuje %, z domácností s příjmem nad je to více než 50 %. 10

10 Zajímalo nás, jaké jsou bariéry častějšího nákupu dřevěných předmětů. Zjištěné odpovědi obsahují následující tabulky. Důvody ti častějšímu nákupu dřevěných předmětů 1. dřevěné hračky nemá děti, není komu 45,4 děti jsou velké, už si nehrají 22,9 není třeba, není nutné, nezájem 17,3 cena jsou drahé 3,8 nelíbí se, není to můj styl 1,7 líbí se jiný materiál 1,0 jiné důvody (vč. odpovědí nevím ) 7,9 (odpovědi v %, n=705 respondentů) 2. dekorační a umělecké předměty ze dřeva není třeba, není nutné, nezájem 34,4 nelíbí se, není to můj styl 12,4 cena, jsou drahé 10,0 máme vše již zařízeno 8,9 málo místa v bytě 5,0 byly by to zbytečnosti na prach 4,4 stačí to, co máme 2,9 dostáváme je jako dárek 2,8 líbí se jiný materiál 2,2 nerozhoduji o tom kupuje manželka, rodiče, 1,8 nehodí se 1,4 jiné důvody (vč. odpovědí nevím ) 13,8 (odpovědi v %, n=513 respondentů) 3. kuchyňské předměty a potřeby ze dřeva není třeba, není nutné, nezájem 36,9 máme vše již zařízeno, vybaveno 23,5 stačí to, co máme, staré slouží dobře 4,1 líbí se jiný materiál 4,1 dlouhá trvanlivost, životnost 3,5 cena jsou drahé 3,3 malý byt, není místo 3,3 nerozhoduji o tom kupuje manželka, rodiče, 2,3 plastové jsou lepší omyvatelné, hygienické 1,9 nelíbí se, není to můj styl 1,5 nejsou praktické 1,2 všeho moc škodí, byly by to zbytečnosti 1,1 jiné důvody (vč. odpovědí nevím ) 13,3 (odpovědi v %, n=299 respondentů) 11

11 4. dřevěný nábytek máme vše již zařízeno, vybaveno 30,2 není třeba, není nutné, nezájem 23,6 cena je drahý 13,2 stačí to, co máme, starý slouží dobře 10,0 dlouhá trvanlivost, životnost 7,7 malý byt, není místo 3,4 nehodí se 1,0 jiné důvody (vč. odpovědí nevím ) 10,9 (odpovědi v %, n=603 respondentů) 5. dřevěné dovybavení bytu obklady, okna, dveře, podlahy není třeba, není nutné, nezájem 32,4 máme vše již zařízeno, vybaveno 21,3 bytové důvody nájemní byt, malý byt, 9,8 cena drahé 9,2 stačí to, co máme, staré slouží dobře 8,4 dlouhá trvanlivost, životnost 8,3 jiné důvody (vč. odpovědí nevím ) 10,6 (odpovědi v %, n=701 respondentů) 12

12 Hodnocení dřeva jako materiálu a jeho preference Poté, co byly zjištěny faktické záležitosti používání a nákupu dřevěných předmětů, se výzkum zaměřil blíže na postojové otázky na hodnocení dřeva jako materiálu. Z následujícího grafu vysvítá, že nejlépe je dřevo hodnoceno jako materiál na nábytek. Téměř osmdesát cent lidí ho považuje buď za nejlepší materiál nebo alespoň spíše lepší než jiné materiály. Velmi dobrého hodnocení se dostalo dřevu i jako materiálu na okna, podlahy apod. z tohoto hlediska ho pozitivně hodnotí téměř sedmdesát cent. Poměrně podobně je dřevo hodnoceno jako materiál na výrobu hraček, dekoračních a uměleckých předmětů, kuchyňských potřeb a rovněž jako palivo. Pro tyto účely hodnotí dřevo pozitivně přibližně polovina respondentů. Relativně nejblematičtěji je dřevo vnímáno jako stavební materiál. Pozitivně ho hodnotí více než třetina. i v tomto případě však příznivé odpovědi převažují nad negativními (neboť bezmála polovina hodnotí dřevo neutrálně stejně jako jiné materiály). Hodnocení dřeva jako materiálu různé účely 2,3 0,1 materiál na nábytek 48,8 28,8 17,6 2,4 3,7 0,5 materiál na v nitřní obklady, okna, dv eře, podlahy 30,8 37,9 24,2 2,9 materiál na kračky a zařízení děti 23,2 31,5 33,2 5,61,4 5,2 materiál na dekorační a umělecké předměty 18,9 29,6 38,9 5,30,9 6,5 materiál na kuchyňské předměty 18,2 33,5 37 7,71 2,6 palivo 19,9 29,1 31,7 12,6 1,8 4,9 stavební materiál 11,2 25,8 45,5 11,7 0,3 5, nej lepší možné lepší než j iné stej ně dobré j ako ostatní horší než j iné nej horší možné neví 13

13 V otázce hodnocení dřeva na různé účely nelze hovořit o žádných významnějších závislostech na sociodemografických znacích. Jedinou výjimkou jsou kuchyňské potřeby v jejich případě je dřevo hodnoceno tím lépe, čím vyšší je příjem domácnosti a čím větší je místo bydliště. Dotázaným byla položena i jektivní otázka na preference materiálu při stavbě nebo koupi rodinného domu. Není překvapením, že v českých podmínkách nejpoužívanější materiál cihly je i nejpreferovanější. Zvolilo by ho šedesát cent občanů. Dřevo je sice na druhém místě, nicméně s velkým odstupem. Preferoval by ho asi každý sedmý. Preference hlavního materiálu při stavbě nebo koupi rodinného domu neví 19,9% beton 2,4% kámen 3,0% dřev o 14,1% cihly 60,6% Rozdíly v preferenci dřeva podle sociodemografických skupin nejsou významné. Lze jen upozornit na menší cento těch, kdo by dřevo zvolili, mezi lidmi nad 60 let (8,3 %) a rovněž v obcích s obyvateli (9,4 %). Zároveň se naznačuje mírně vyšší preference u zaměstnanců v nedělnických fesích (18,4 %) a u podnikatelů a živnostníků (18,2 %). 14

14 Předmětem zkoumání byly i podrobné důvody preferencí jednotlivých materiálů. V následujících tabulkách uvádíme ty důvody, které uvedlo alespoň jedno cento z těch respondentů, kteří daný materiál preferovali. Důvody preferencí materiálu rodinný dům (údaje jen za ty respondenty, kteří příslušný materiál preferují) 1. dřevo drží teplo, zatepluje, tepelně izoluje 20,2 líbí se, pěkný vzhled, estetické kvality 17,1 přírodní materiál 16,6 ekologický materiál 4,7 dřevo je dřevo mám ho rád 4,5 dobře izoluje 3,6 osvědčený materiál, dobré zkušenosti 2,8 moderní materiál 2,0 kvalita a spolehlivost 1,8 tradiční, klasický materiál 1,5 dobře se zpracovává, tvárné 1,2 jiné důvody 5,8 neví 8,2 (odpovědi v %, n=150 respondentů) 2. kámen pevný, odolný materiál 31,0 líbí se, estetické kvality 22,1 trvanlivý materiál, dlouhá životnost 20,3 cenově dostupný 6,8 praktický, univerzální 4,0 dobré statické vlastnosti, stabilita 3,4 jiné důvody 7,0 neví 5,4 (odpovědi v %, n=32 respondentů) 15

15 3. cihly tradiční, klasický materiál 19,5 trvanlivý materiál, dlouhá životnost 13,7 osvědčený materiál, dobré zkušenosti 10,9 cihla je cihla, cihla je základ 9,7 cenově dostupný 6,1 je nejlepší 5,8 drží teplo, zatepluje 4,8 kvalita a spolehlivost 4,2 dobře izoluje 3,5 praktický, univerzální 1,3 dobré statické vlastnosti, stabilita 1,2 líbí se, estetické kvality 1,1 dobrá údržba 1,0 jiné důvody 10,4 neví 6,8 (odpovědi v %, n=643 respondentů) 4. beton pevný, odolný materiál 26,2 trvanlivý materiál, dlouhá životnost 23,1 chtěl by bydlet v paneláku 15,7 vydrží i povodně 10,0 cenově dostupný 7,6 moderní materiál 3,8 jiné důvody 6,0 neví 7,6 (odpovědi v %, n=25 respondentů) 16

16 Na rozdíl od domu, v případě nábytku je dřevo jednoznačně nejpreferovanějším materiálem. Vybralo si ho téměř devadesát cent respondentů. Preference materiálu u nábytku jiný materiál 2,8% plast 1,0% kov 1,8% neví 8,9% dřev o 85,5% Jako jiný preferovaný materiál nábytek byla nejčastěji uváděna dřevotříska (68 % těchto odpovědí, tj. 1,9 % všech respondentů), dále kombinované materiály (5,7 %) aj. Dřevo je jako preferovaný materiál na nábytek uváděno prakticky univerzálně, nelze najít žádnou závislost na sociodemografických znacích. Přehled důvodů preference materiálů na nábytek viz následující tabulky. 17

17 Důvody preferencí materiálu nábytek (údaje jen za ty respondenty, kteří příslušný materiál preferují) 1. dřevo líbí se, pěkný vzhled, estetické kvality 25,2 tradiční, klasický materiál 12,1 přírodní materiál 11,1 je nejlepší 6,3 drží teplo, zatepluje, tepelně izoluje 3,8 osvědčený materiál, dobré zkušenosti 3,6 jiný si nedovedu představit 3,3 trvanlivé, dlouhá životnost 3,1 přirozený vzhled 2,5 praktické, univerzální 2,2 dřevo je dřevo, mám ho rád 1,6 dekorativní 1,5 moderní materiál 1,3 pevný, odolný materiál 1,0 hezky voní 1,0 jiné důvody 13,9 neví 6,5 (odpovědi v %, n=907 respondentů) 2. plast lehký materiál 27,4 snadná údržba 18,2 praktický, univerzální 17,9 líbí se, pěkný vzhled, estetické kvality 7,2 dekorativní 6,3 cenově dostupný 5,6 neví 17,4 (odpovědi v %, n=11 respondentů) 3. kov moderní materiál 59,1 líbí se, pěkný vzhled, estetické kvality 20,6 pevný, odolný materiál 10,4 dekorativní 5,3 neví 4,6 (odpovědi v %, n=19 respondentů) 18

18 4. jiný materiál (nejčastěji dřevotříska) lehký materiál 27,4 snadná údržba 18,2 praktický, univerzální 17,9 líbí se, pěkný vzhled, estetické kvality 7,2 dekorativní 6,3 cenově dostupný 5,6 neví 17,4 (odpovědi v %, n=11 respondentů) V případě oken je sice dřevo nejčastěji preferováno (téměř polovinou), ale musí o své prvenství soupeřit s plasty; plastová okna preferují dva lidé z pěti. Preference materiálu u oken jiný materiál 0,2% neví 11,9% kov 1,2% dřevo 47,1% plast 39,8% Zajímavé je, že preference dřevěných oken klesá s rostoucím vzděláním a zejména příjmem. V domácnostech s příjmem do Kč by dřevěná okna chtěla více než polovina, zatímco v domácnostech s příjmem nad Kč je to kolem 40 %. Opačnou závislost vykazují plastová okna s růstem příjmu roste i jejich preference.. 19

19 Důvody preferencí materiálu na okna (údaje jen za ty respondenty, kteří příslušný materiál preferují) 1. dřevo tradiční, klasický materiál 14,6 líbí se, pěkný vzhled, estetické kvality 13,4 osvědčený materiál, dobré zkušenosti 10,4 přírodní materiál 10,1 kvalita, spolehlivost 8,0 je nejlepší 7,1 trvanlivé, dlouhá životnost 4,8 vzdušné, dyšné (plastová okna nedýchají) 3,8 pevný, odolný materiál 3,0 jiný si nedovedu představit 2,4 dřevo je dřevo, mám ho rád 2,1 drží teplo, zatepluje, tepelně izoluje 1,9 praktické, univerzální 1,6 přirozený vzhled 1,2 dobré izolační vlastnosti 1,2 zdravé bydlení 1,2 ekologický materiál 1,1 neví 5,1 (odpovědi v %, n=500 respondentů) 2. plast trvanlivost, dlouhá životnost 19,3 snadná údržba 15,6 nemusí se natírat, nelakují se 8,7 lépe těsní, nefukují 8,5 moderní materiál 8,1 dobře izoluje 6,3 líbí se, pěkný vzhled, estetické kvality 5,0 praktický, univerzální 4,6 drží teplo, zatepluje 4,5 kvalita, spolehlivost 3,5 pevný, odolný materiál 2,8 dekorativní 6,3 lehký materiál 1,4 je nejlepší 1,4 osvědčený, dobré zkušenosti 1,2 cenově dostupný 1,0 neví 4,6 (odpovědi v %, n=422 respondentů) 20

20 3. kov trvanlivý, dlouhá životnost 52,6 moderní materiál 21,2 líbí se, pěkný vzhled, estetické kvality 9,0 lépe těsní, nefukují 9,0 neví 8,3 (odpovědi v %, n=11 respondentů) V případě dveří je dřevo nejpreferovanější materiál, uvádí ho sedm z deseti respondentů. Plastové dveře nejsou tak silnou alternativou jako plastová okna. Preference materiálu u dveří jiný materiál 0,7% neví 10,9% kov 2,5% plast 16,8% dřevo 70,9% Jako jiný materiál byla uvedena kombinace dřeva a skla, dřevotříska a samotné sklo. Významnější rozdíly podle sociodemografických skupin se nevyskytují, kromě tendence nárůstu preference plastových dveří s tím, jak stoupá příjem domácnosti. Dřevo má však preference vyrovnané. Důvody preferencí materiálu na dveře ukazují následující tabulky. 21

21 Důvody preferencí materiálu na dveře (údaje jen za ty respondenty, kteří příslušný materiál preferují) 1. dřevo líbí se, pěkný vzhled, estetické kvality 27,4 tradiční, klasický materiál 13,9 přírodní materiál 9,1 osvědčený materiál, dobré zkušenosti 7,3 kvalita, spolehlivost 5,9 je nejlepší 5,7 jiný si nedovedu představit 3,6 trvanlivé, dlouhá životnost 3,1 přirozený vzhled 2,4 dekorativní 2,3 pevný, odolný materiál 2,0 dřevo je dřevo, mám ho rád 1,9 praktické, univerzální 1,7 snadná údržba 1,0 neví 4,3 (odpovědi v %, n=753 respondentů) 2. plast trvanlivost, dlouhá životnost 21,6 snadná údržba 15,3 líbí se, pěkný vzhled, estetické kvality 8,9 nemusí se natírat, nelakují se 8,4 moderní materiál 6,1 dobře izoluje 6,0 pevný, odolný materiál 5,7 praktický, univerzální 4,5 lépe těsní, nefukují 3,7 lehký materiál 3,6 drží teplo, zatepluje 3,3 kvalita, spolehlivost 3,5 cenově dostupný 1,9 osvědčený, dobré zkušenosti 1,1 neví 5,5 (odpovědi v %, n=159 respondentů) 3. kov bezpečný, nezávadný materiál 22,5 pevný, odolný materiál 20,0 moderní materiál 8,6 kvalita, spolehlivost 7,5 trvanlivý, dlouhá životnost 6,6 neví 3,2 (odpovědi v %, n=27 respondentů) 22

22 V případě podlah je dřevo rovněž nejpreferovanější, volily by ho dvě třetiny lidí. Preference materiálu u podlah neví 15,0% jiný materiál 12,1% plast 5,8% dřevo 67,1% Jako jiné materiály byly nejčastěji uváděny: dlažba, keramika 2,8 % koberec 1,5 % linoleum 1,4 % laminát 1,4 % beton 1,3 % korek 0,9 % kombinace beton a koberec 0,8 % Analýza odpovědí podle sociodemografických charakteristik neukazuje na významnější odlišnosti. Důvody preferencí materiálů viz následující tabulky. 23

23 Důvody preferencí materiálu na podlahy (údaje jen za ty respondenty, kteří příslušný materiál preferují) 1. dřevo drží teplo, zatepluje - nestudí 24,8 líbí se, pěkný vzhled, estetické kvality 16,7 tradiční, klasický materiál 6,5 přírodní materiál 6,2 osvědčený materiál, dobré zkušenosti 5,6 dobře izoluje 4,3 je nejlepší 4,0 jiný si nedovedu představit 3,3 kvalita, spolehlivost 3,1 lépe těsní, dobrá přizpůsobivost 1,8 trvanlivé, dlouhá životnost 1,5 přirozený vzhled 1,4 zdravé bydlení 1,3 dekorativní 1,0 neví 5,0 (odpovědi v %, n=712 respondentů) 2. plast snadná údržba 57,5 trvanlivost, dlouhá životnost 15,7 praktický, univerzální 6,6 moderní materiál 5,0 cenově dostupný 4,4 pevný, odolný materiál 3,5 neví 5,5 (odpovědi v %, n=62 respondentů) 24

24 Jedním z důvodů převažující preference dřevěného nábytku je bezpochyby jeho odolnost (i když, jak ukazuje analýza důvodů preferencí materiálu na nábytek, nejde o jeden z rozhodujících důvodů).. Výzkum ukazuje, že sedm z deseti obyvatel se domnívá, že nábytek z masivního dřeva je nejodolnější. Jiné materiály zdaleka tak hodnoceny nejsou. Hodnocení odolnosti nábytku: který je nejodolnější? neví 15,1% z jiného materiálu 6,9% z dřevotřísky 7,1% pouze z masivního dřeva 70,9% V hodnocení odolnosti nábytku z masivního dřeva jsou jednotlivé sociodemografické skupiny zajedno, za zmínku stojí jen to, že mladí lidé do 29 let častěji nevědí, jak odolnost posoudit (19,6 %) a méně často uvádějí jako nejodolnější právě nábytek z masivu (64,3 %). 25

25 Hodnocení pozitivních a negativních vlastností dřeva jako stavebního materiálu V předchozí kapitole jsme uvedli, že vnímání a hodnocení dřeva jako stavebního materiálu je v kontextu ostatních účelů využití dřeva nejblematičtější. Výzkum se koncentroval i na otázku podrobnějšího zhodnocení dřeva jako stavebního materiálu z různých stránek. Nejvíce je na dřevu jako na stavebním materiálu pozitivně hodnoceno to, že jde o přírodní materiál a že působí dobře esteticky obě tyto vlastnosti velmi oceňují přibližně tři čtvrtiny lidí. Bezmála dvě třetiny velmi oceňují, že dřevo je obnovitelnou ekologickou surovinou, že je dobře opracovatelné a že má dobré tepelné vlastnosti. Přibližně polovina pak velmi oceňuje dostupnost dřeva v našich podmínkách a konstrukční vlastnosti dřeva jako pevnost a pružnost. Vnímání pozitivních vlastností dřeva jako stavebního materiálu přírodní materiál 80,8 14,2 2,6 2,4 74,4 19,8 2,7 3,1 obnovitelná ekologická surovina 64,5 26,3 4,4,9 62,8 27,9 3,5,8 tepelné vlastnosti 62,3 28,4 4,4,9 54,5 34 4,5 7 konstrukční v lastnosti, pev nost, pružnost 49,8 36,1 6, v elmi oceňuj e oceňuj e středně neoceňuj e v ůbec neví Rozdíly v hodnocení mezi jednotlivými skupinami se jevují jen u některých vlastností. Jde zejména o konstrukční vlastnosti, které velmi oceňují spíše muži (53,4 %) než ženy (46,4 %). Na druhé straně ženy spíše velmi oceňují estetické kvality dřeva (76,3 % : 72,3 %). 26

26 Negativní vlastností dřeva, která lidem nejvíce vadí, je jeho vysoká cena (velmi vadí dvěma z pěti). Dále hořlavost (velmi vadí přibližně třetině) a to, že jeho používání ničí lesy (čtvrtině). Méně už vadí to, že u nás není k dispozici kvalitní dřevo, že dřevo vyžaduje vnitřní izolace a má nižší životnost. Jen velmi nízké cento poukazuje na to, že dřevo se nehodí do našich povětrnostních podmínek a že u nás nemá tradici. Vnímání negativních vlastností dřeva jako stavebního materiálu příliš drahé 42 36,3 15,6 6,1 hořlav é 35,5 36,6 25,2 2,7 použív ání ničí lesy 26, ,5 18,4 není tu k dispozici kvalitní 15,8 37,6 27,3 19,3 v yžaduj e v nitřní izolace 12,6 44,3 27,7 15,4 má nižší živ otnost 12,7 46,3 32,1 8,9 nehodí se do našich pov ětrnostních podmínek 9 33,8 39,5 17,6 nemá u nás tradici 5,3 26,9 55,4 12,5 velmi vadí v adí středně v ůbec nev adí neví Ani v tomto případě nelze hovořit o větších rozdílech v názorech sociodemografických skupin. Ukazuje se, že cena dřeva velmi vadí zejména lidem ve věku let (46,2 %) a starším 60 let (46,6 %). Mladší střední generace (30-44 let), z věkových skupin asi největší potenciál stavebníků, je citlivá i na to, že dřevo vyžaduje vnitřní izolace (velmi vadí 17,5 %, vadí středně 44,3 %). 27

27 Zdroje informací o dřevu Výzkum ukazuje, že občané nejčastěji získávají informace o dřevu jednak od příbuzných a známých a jednak z odborných časopisů, resp. časopisů o bydlení. Zdrojem, který část populace využívá poměrně intenzivně, jsou i odborníci architekti a stavaři. Obecná média slouží jako zdroj informací o dřevu méně často, což platí zvláště o rozhlase a o internetu. Frekvence získávání informací o dřevu z jednotlivých zdrojů příbuzní a známí 18,2 51,9 29,9 odborné časopisy, časopisy o bydlení 15,9 50,4 33,7 odborníci - architekti, stav aři 12,5 37,4 50,1 televize 6,7 54,8 38,5 j iné časopisy a noviny 6,1 55,1 38,8 rozhlas 2,5 32,5 65 internet 2,9 20,8 75, často občas v ůbec ne 28

28 Lidé se středním vzděláním o něco častěji než ostatní získávají informace od příbuzných a známých, vysokoškolsky vzdělaní od odborníků. Se vzděláním stoupá i frekvence čerpání informací z odborných časopisů a časopisů o bydlení a rovněž z jiných časopisů a novin; totéž platí o příjmu domácnosti, ale s tím, že od příjmové hranice ,- Kč už frekvence neroste. Čerpání informací z internetu roste významně se vzděláním i s příjmem domácnosti (mezi vysokoškolsky vzdělanými a mezi lidmi z domácností s příjmem nad ,- Kč z něj alespoň občas získává informace o dřevu 35,6 %, resp. 38,5 % občanů). Je vcelku logické, že za nejdůvěryhodnější považují lidé ty zdroje, které mají punc odbornosti odborníky z oblasti stavebnictví a odborné časopisy. Hodně lidé dají i na své příbuzné a známé, od nichž rovněž často informace získávají. Obecná média jsou hodnocena hodně neutrálně. Za nejméně důvěryhodný z nabízených zdrojů informací o dřevu lidé považují populární osobnosti jako umělce a sportovce apod. Důvěra zdrojům informací o dřevu odborníci - architekti, stav aři 29,1 35,2 19,7 4,52,4 9,1 odborné časopisy, časopisy o bydlení 21,8 37,4 25,8 5,12,5 7,4 příbuzní a známí 24,6 31,6 27,9 6,72,56,6 j iné časopisy a noviny 5,1 20,4 40,7 17,1 7,5 9,1 televize 6,2 18,7 40,7 16,1 8,4 9,9 internet 5 13,7 22,1 9,2 9,5 40,6 rozhlas 4,9 14,6 34,5 18,3 10,8 17 populární osobnosti - umělci, sportov ci 3,6 9 21,3 25,7 27, zcela dův ěřuj e spíše dův ěřuj e ani tak, ani tak spíše nedův ěřuj e zcela nedův ěřuj e neví 29

29 Respondenti měli možnost uvést i další zdroje. Nejčastěji to byla vlastní zkušenost (uvedlo 1,4 % ze všech respondentů), dále výstavy, reklamní letáky, obchody, ale objevily se i odpovědi na pile, v realitní kanceláři atd. Se vzděláním a zejména s příjmem roste důvěra jevovaná odborníkům a odborným časopisům, se vzděláním na druhou stranu klesá důvěryhodnost populárních osobností. S věkem a příjmem narůstá důvěra jevovaná internetu. Rozdíly v názorech jednotlivých vzdělanostních a příjmových skupin ovšem nejsou dramatické. Populárním osobnosti méně často považují za nedůvěryhodný zdroj ženy (zcela jim nedůvěřuje 22,2 %, zatímco mezi muži 32,9 %). Jak zjistil už letošní kvalitativní výzkum, jednou z podstatných bariér v myšlení lidí, které brání ještě většímu využívání dřeva, je názor, že používání dřeva škodí lesům. Speciální otázka byla tedy věnována tomu, zda podle názoru veřejnosti nákup výrobků z tuzemského dřeva spívá nebo škodí zdravotnímu stavu našich lesů. Největší část občanů se sice domnívá, že nakupování dřevěných výrobků nemá na zdravotní stav našich lesů žádný vliv, nicméně odpovědi, že mu to škodí, převažují nad těmi, že mu to spívá (přibližně v poměru 3:2). Názory na vliv nákupu výrobků z tuzemského dřeva na zdravotní stav lesů % rozhodně spívá 4,7 spíše spívá 14,5 nemá vliv 37,4 spíše škodí 22,6 rozhodně škodí 7,6 neví 13,2 Ukazuje, že muži o něco častěji než ženy sdílejí názor, že spotřeba dřeva zdravotnímu stavu lesů spívá (21 % : 17,5 %). Mírně zastoupení tohoto názoru stoupá s věkem (ze 16,5 % u lidí do 29 let na 23,6 % u 60letých a starších) a klesá s velikostí obce. Výše vzdělání na tuto otázku nemá téměř žádný vliv. 30

Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren

Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren Business & Finance Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren Souhrnná zpráva z omnibusového šetření pro Hnutí DUHA Praha, leden 2004 1 Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren Souhrnná

Více

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016 oe606 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 0 2 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí - 206 Technické parametry

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58%

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58% TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o inflaci a reálných příjmech leden 06 Technické parametry

Více

NÁZORY OBČANŮ NA HOSPODAŘENÍ S LESY V ČR

NÁZORY OBČANŮ NA HOSPODAŘENÍ S LESY V ČR NÁZORY OBČANŮ NA HOSPODAŘENÍ S LESY V ČR Zpráva z výzkumu veřejného mínění pro Lesy ČR, s.p. Taylor Nelson Sofres Factum, s.r.o. PRAHA, říjen 2001 OBSAH ÚVOD... 2 VÝSLEDKY VÝZKUMU... 4 Hodnocení významu

Více

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Důvěra některým institucím veřejného života v březnu

Více

Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě bydliště

Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě bydliště TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 8 29 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě

Více

Úroveň vzdělávání v ČR

Úroveň vzdělávání v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Úroveň vzdělávání v ČR Technické parametry Výzkum:

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

bodů, což je rozdíl významně přesahující statistickou chybu měření (viz tabulka 1). Tabulka 1. Jak se vláda stará o sociální situaci rodin s (v ) 2/04

bodů, což je rozdíl významně přesahující statistickou chybu měření (viz tabulka 1). Tabulka 1. Jak se vláda stará o sociální situaci rodin s (v ) 2/04 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice

Více

II.02 III.03 III.04 X.01 X.03 VI.03

II.02 III.03 III.04 X.01 X.03 VI.03 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Důvěra některým institucím veřejného života v září

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie Veřejnost a obnovitelné zdroje energie 3. května 2011 Zpráva z výzkumu realizovaného společností Factum Invenio Obsah Základní informace o projektu Hlavní zjištění Detailní analýza Náklady spojené s výrobou

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA 1/[9] Centrum pro výzkum veřejného mínění. CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Technické parametry Naše společnost, v12-11b

TISKOVÁ ZPRÁVA 1/[9] Centrum pro výzkum veřejného mínění. CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Technické parametry Naše společnost, v12-11b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 1 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Češi k prezidentským volbám v USA listopad 2012

Více

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách Technické

Více

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka or11013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 2 0 129 E-mail: milan.tuček@soc.cas.cz Občané o možnostech a motivaci ke studiu na vysokých

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2015

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2015 ev600 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 5 Technické

Více

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2004 Vědí občané, čím se zabývají jednotlivé instituce Evropské unie?

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2004 Vědí občané, čím se zabývají jednotlivé instituce Evropské unie? INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2004 Vědí občané, čím se zabývají jednotlivé instituce Evropské unie? Citovaný výzkum STEM byl proveden metodou standardizovaných rozhovorů školenými tazateli STEM na

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav ev1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: +4 6 4 1 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Hodnocení ekonomické situace a materiálních

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2010

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané ČR o budoucnosti EU a přijetí eura

Více

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: po00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 8 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s oblastmi sociální politiky, a školství

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Některé aspekty výběru piva českými konzumenty

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2014

Občané o stavu životního prostředí květen 2014 oe06 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 20 Technické

Více

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení životních podmínek v místě bydliště duben

Více

Občané o volbách do Evropského parlamentu březen 2014

Občané o volbách do Evropského parlamentu březen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129, 210 310 586 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu

Více

Znalost log politických stran

Znalost log politických stran Sociologie politiky Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Aleš Kudrnáč E-mail: ales.kudrnac@soc.cas.cz Znalost log politických stran Technické parametry Výzkum: Naše společnost, v14-11 Realizátor:

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání na

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU OFICIÁLNÍ PARTNER: KANTAR MEDIA GROUP PRO ČR A SR

BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU OFICIÁLNÍ PARTNER: KANTAR MEDIA GROUP PRO ČR A SR BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz OFICIÁLNÍ

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

Česká společnost a onemocnění AIDS červen 2016

Česká společnost a onemocnění AIDS červen 2016 oz16080 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 10 10 86 E-mail: ondrej.malina@soc.cas.cz Česká společnost a onemocnění AIDS červen 016

Více

Vzorce konzumace piva v České republice v roce 2010

Vzorce konzumace piva v České republice v roce 2010 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Vzorce konzumace piva v České republice v roce

Více

Chování domácností a hodnocení stavu životního prostředí - květen 2015

Chování domácností a hodnocení stavu životního prostředí - květen 2015 oe0608 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: nadezada.cadova@soc.cas.cz Chování domácností a hodnocení stavu životního prostředí

Více

Sympatie české veřejnosti k některým zemím prosinec 2015

Sympatie české veřejnosti k některým zemím prosinec 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Sympatie české veřejnosti k některým zemím

Více

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O eu100 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Obavy českých obyvatel související s jadernou

Více

Pivo v české společnosti

Pivo v české společnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo v české společnosti v roce 2014 Technické

Více

Občané o Lisabonské smlouvě

Občané o Lisabonské smlouvě TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 840 29 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Občané o Lisabonské smlouvě Technické parametry

Více

Závěrečná zpráva z výzkumu

Závěrečná zpráva z výzkumu Zhodnocení kampaně Březen měsíc Internetu Závěrečná zpráva z výzkumu v rámci akce: Březen - měsíc Internetu připravil: Heřmanova 22, 17 PRAHA 7 Tel.: 2 19 58, Fax: 2 19 59 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Duben

Více

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 9 E-mail: anezka.pribenska@soc.cas.cz Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen

Více

Češi k prezidentským volbám v USA

Češi k prezidentským volbám v USA TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Češi k prezidentským volbám v USA Technické parametry

Více

Postoj české veřejnosti k reklamě

Postoj české veřejnosti k reklamě TISKOVÁ ZPRÁVA 26. února 2013 Postoj české veřejnosti k reklamě Češi nejlépe hodnotí reklamu v místě prodeje, 8% populace tvrdí, že si jí všimne a 31% podle ní nakupuje. Třetina zákazníků by dokonce uvítala

Více

pm007 Graf 1: Kladné a záporné stránky členství ČR v Evropské unii 20(v %) nárůst byrokracie a úřadů 2 0 přílišné omezování evropskými zákony př

pm007 Graf 1: Kladné a záporné stránky členství ČR v Evropské unii 20(v %) nárůst byrokracie a úřadů 2 0 přílišné omezování evropskými zákony př pm007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Dopady členství v EU na ČR duben 20 Technické parametry

Více

Občané o daních červen 2011

Občané o daních červen 2011 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o daních červen 2011 Technické parametry

Více

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 206 Technické

Více

Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech sociální politiky

Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech

Více

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016 Tisková zpráva Hodnocení kvality různých typů škol září 201 Hodnocení úrovně výuky na různých typech škol počínaje základními školami a konče vysokými je trvale příznivé kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

Výsledky výzkumu veřejného mínění o rovnosti mužů a žen (duben 2002)

Výsledky výzkumu veřejného mínění o rovnosti mužů a žen (duben 2002) Výsledky výzkumu veřejného mínění o rovnosti mužů a žen (duben 2002) tento výzkum pro MPSV uskutečnila agentura Taylor Nelson Sofres Factum Problematika rovných příležitostí pro muže a ženy je desetiletí

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

Názory lidí na opatření v rodinné politice

Názory lidí na opatření v rodinné politice TISKOVÁ ZPRÁVA Technické parametry Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 28 840 29 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory lidí na v rodinné politice

Více

Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva

Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva (Švorcová, Makovcová, Mach) Úvod: Naše práce je jednou z částí většího projektu výzkumu sídlišť, v jehož rámci byli dotazováni obyvatelé sídlišť Petrovice, Barrandov,

Více

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech

Více

Názory na důvody vstupu do politických stran

Názory na důvody vstupu do politických stran TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory na důvody vstupu do politických stran

Více

Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 2015

Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 2015 pm0b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 80 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 0 Technické

Více

Pivo v české společnosti

Pivo v české společnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo v české společnosti v roce 2015 Technické

Více

Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice listopad 2012

Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice listopad 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názory občanů na vybraná opatření v rodinné

Více

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Občané o způsobu zacházení s potravinami duben 2014

Občané o způsobu zacházení s potravinami duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 84 129, 21 1 586 E-mail: marie.kubatova@soc.cas.cz Občané o způsobu zacházení s potravinami

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 8 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY Bleskový průzkum STEM pro APKURS V Praze dne. září 4 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu: Zkoumaná populace:

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Bulharsko Česká republika Maďarsko Německo Polsko Rakousko Rumunsko Rusko Slovensko Slovinsko

Bulharsko Česká republika Maďarsko Německo Polsko Rakousko Rumunsko Rusko Slovensko Slovinsko ev13 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 8 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Hospodářská úroveň ČR v kontextu jiných zemí

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129, 210 310 86 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu

Více

k vybraným institucím veřejného života září 2016

k vybraným institucím veřejného života září 2016 Tisková zpráva Důvěra k vybraným institucím veřejného života září 16 Největší důvěře ze zkoumaných veřejných institucí se těší armáda (65 %) a policie ( %), nejméně lidé důvěřují církvím (22 %), tisku

Více

Analýza bydlení pro osoby se zdravotním postižením pro projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor

Analýza bydlení pro osoby se zdravotním postižením pro projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor Analýza bydlení pro osoby se zdravotním postižením pro projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor (reg. číslo projektu CZ.1.04/3.1.03/65.00028) Výstupy z dotazníků zpracoval Bc. Jan Mácha,

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

FINANČNÍ PROBLÉMY MÁ TŘETINA DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PROBLÉMY MÁ TŘETINA DOMÁCNOSTÍ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/1 vydáno dne 1.11.1 FINANČNÍ PROBLÉMY MÁ TŘETINA DOMÁCNOSTÍ Poměrně dobře finančně zajištěna je podle vlastního vyjádření přibližně polovina českých domácností. Nejlépe

Více

Vliv členství ČR v EU na vybrané hospodářské a sociální oblasti

Vliv členství ČR v EU na vybrané hospodářské a sociální oblasti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 12 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz Vliv členství ČR v EU na vybrané hospodářské

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu a o dění na Ukrajině leden 2016

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu a o dění na Ukrajině leden 2016 pm0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +0 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu a o dění na Ukrajině

Více

0% III/2002 IX/2005 II/2007 II/2008 II/2009 II/2010 II/2011 XI/2012 XI/2013

0% III/2002 IX/2005 II/2007 II/2008 II/2009 II/2010 II/2011 XI/2012 XI/2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2013

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 6 840 1 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Image politických stran září 2015 Technické parametry

Více

příliš mnoho přiměřeně nedostatečně neví

příliš mnoho přiměřeně nedostatečně neví oe TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 0 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení ochrany životního prostředí - 0 Technické parametry

Více

Češi a reklama únor partneři: ppm factum research

Češi a reklama únor partneři: ppm factum research Češi a reklama 2013 únor 2013 partneři: ppm factum research Historie a metodika Ve spolupráci s Českou marketingovou společností (ČMS), POPAI Central Europe, Brno International Business School (BIBS) a

Více

Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka

Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka 25. května 200 Jana Zíková, Key Account Manager pro finanční sektor Factum Invenio, s.r.o. Obsah Postoje veřejnosti k půjčkám a úvěrům Sjednané

Více

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách Eu615 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách

Více

Češi a reklama v roce 2013

Češi a reklama v roce 2013 Češi a reklama v roce 2013 Nakupujeme na základě reklamy? Která reklama nám nejvíce vadí? Nákup na základě reklamy Nákup na základě reklamy tuto kategorii sledujeme od roku 1994 přiznání nákupu se pohybuje

Více

Srovnání současné situace s poměry před listopadem 1989 z pohledu veřejnosti

Srovnání současné situace s poměry před listopadem 1989 z pohledu veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Srovnání současné situace s poměry před listopadem

Více

Vlastnictví zbraní Zpracováno exkluzivně pro:

Vlastnictví zbraní Zpracováno exkluzivně pro: Vlastnictví zbraní 29. 6. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz Zpracováno

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více