Kraje. Organizace zřizované nebo zakládané kraji. Obce Dobrovolné svazky obcí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kraje. Organizace zřizované nebo zakládané kraji. Obce Dobrovolné svazky obcí"

Transkript

1 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP) VERZE K Alokace ERDF Specifický cíl/prioritní osa Podporované aktivity/typy projektů Příjemci (EUR) Rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba vybraných úseků silnic II. třídy včetně budování obchvatů sídel a vybraných úseků silnic III. třídy, (vč. technického zhodnocení a výstavby mostů, zklidnění průtahů, výstavby okružních křižovatek), které plní funkce silnic vyšší třídy na vybrané regionální silniční síti s cílem zvýšit konektivitu k síti TEN-T (napojení hospodářsky problémového regionu nebo periferního území na síť TEN-T či sekundární nebo SC 1.1 Zvýšení regionální mobility terciární uzel). prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí oplňková aktivita regionální silniční infrastruktury navazující na Bude podporováno technické zhodnocení a výstavba protihlukových zdí a bariér, veřejné síť TEN-T osvětlení v intravilánech obcí, další dopravní stavby na vybraných silnicích II. a III. třídy a senzory a aktivní prvky ITS pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu, ke snížení nehodovosti a pro varování před nebezpečnými meteorologickými jevy. Bude podporována výsadba doplňující zeleně podél silnic a prvky silniční infrastruktury za účelem snížení fragmentace krajiny (ekodukty, podchody a nadchody). SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy Výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu (VHD) - tzv. systém Park and Ride včetně dalšího zázemí pro VHD, vybavení stávajících zastávek a terminálů bezbariérovým přístupem, výstavba návazných systémů Bike and Ride; v případě samostatných projektů na parkovací systémy (P+R, B+R) je nezbytné přizpůsobit velikost projektu očekávané vytíženosti a využitelnosti pro podporu multimodality (využití VHD). Výstavba, zavedení, rekonstrukce nebo modernizace inteligentních dopravních systémů (ITS) a dopravní telematiky pro veřejnou dopravu, zavádění nebo modernizace informačních, řídících, dispečerských, rezervačních, odbavovacích a platebních systémů pro veřejnou dopravu a systémů ITS podporujících přímou mobilitu, tzv. Door-to-Door mobility. Zvyšování bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (např. bezbariérový přístup, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé - přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací). Nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel, využívajících alternativní zdroje paliv jako je elektřina, CNG a další, splňujících normu EURO 6 pro přepravu osob, nákup trakčních vozidel městské dopravy (tramvaje trolejbusy) pro zajištění základní dopravní obslužnosti v rámci závazku veřejné služby, výstavba plnicích a dobíjecích stanic pro nízkoemisní a bezemisní vozidla pro přepravu osob. Cyklodoprava Výstavba a modernizace cyklostezek v podobě stavebně upravených a dopravním značením vymezených komunikací, na kterých je vyloučená automobilová doprava. Výstavba a modernizace cyklotras se zaměřením na podporu integrovaných řešení, např. cyklistické pruhy na komunikacích nebo víceúčelové pruhy. Součástí projektu může být budování doprovodné infrastruktury, např. stojanů na kola, úschoven kol, odpočívadel, značení a dopravních značení. Provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách Dopravci ve veřejné linkové dopravě podle zákona č. 111/ 1994 Sb., o silniční dopravě Ministerstvo dopravy subjekty zajišťující dopravní obslužnost, uvedené v ust. 8 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, tedy stát, kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, a dále dopravci, kteří jsou provozovateli veřejné linkové dopravy dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

2 SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof PO-1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi Zajištění adekvátní odolnosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům Vybudování nových dislokací základních složek IZS k zajištění jejich adekvátní připravenosti, např. pro zajištění přijatelné reakční doby pro efektivní nasazení základních složek IZS z důvodu velkých vzdáleností na místo zásahu. vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti základních složek IZS v exponovaných územích s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům Budou podporovány např. mobilní velkoobjemové nádrže na vodu, soupravy pro nouzové zastřešení obytných budov, vozidla pro pohyb ve sněhu, kontejnery s ochrannými a detekčními prostředky pro společný zásah složek IZS na místě apod. Modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS (simulátory, trenažéry, polygony apod. a jejich vybavení), zaměřených na rozvoj specifických dovedností a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí. uplatnitelnosti na trhu práce Bude podporováno zřizování či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, výstavba a zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení (i pobytových). Podpořen může být například domov se zvláštním režimem či domov pro osoby se zdravotním postižením. Předmětem projektu bude nákup objektu (domu či bytu), jeho úprava a vybavení podle potřeb uživatelů. Bude podporován nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce Rozvoj infrastruktury komunitních center bude zahrnovat: stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a případné související úpravy venkovního prostranství (zeleň, parková úprava) za účelem vytvoření prostoru pro setkávání členů komunit ohrožených sociálním vyloučením. Bude podporováno pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Podpora infrastruktury pro dostupnost sociální práce a rozvoj koordinace sociálních služeb Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky do realizovaných projektů. MV - Generální ředitelství HZS ČR HZS krajů Záchranný útvar HZS ČR obce, které zřizují jednotky požární ochrany ( 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) - jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně) Policejní prezidium ČR krajská ředitelství Policie ČR kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS Sociální služby: Organizační složky státu Příspěvkové organizace organizačních složek státu Církve/církevní organizace Sociální bydlení: Církve/církevní organizace

3 SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví Příklady typů projektů: Vznik nového sociálního podniku Sociální podnik musí vytvořit nová pracovní místa pro osoby ze znevýhodněných cílových skupin. Celý podnik musí fungovat na principech sociálního podniku a tyto principy je třeba mít uvedeny v zakládacích dokumentech společnosti. Rozšíření kapacity sociálního podniku Ve stávajícím sociálním podniku musí vždy vzniknout nové pracovní pozice pro osoby z cílových skupin a podnik musí splnit alespoň jednu z následujících aktivit: - rozšíření nabízených produktů a služeb, - rozšíření prostorové kapacity podniku, - zavedení nových technologií výroby, - zefektivnění procesů v podniku, - zřízení divize na novém místě nebo v jiném regionu. Aktivity osob samostatně výdělečně činných v sociálním podnikání Realizace projektů spočívá v pořízení technologií a přístrojového vybavení vycházející ze standardu uvedeného ve Věstnících MZd a definovaného odbornými lékařskými společnostmi. Realizace projektů bude spočívat v pořízení technologií a přístrojového vybavení potřebné pro péči v podpořeném oboru vč. souvisejících nezbytných stavebních úprav. Podpora je realizována deinstitucionalizací psychiatrických nemocnic pořízením vybavení mobilních týmů, zřizováním nových či rekonstrukcí stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče (centra duševního zdraví, stacionáře, rozšířené ambulance apod.) a zřizováním nových či rekonstrukcí stávajících zařízení pro dosažení deinstitucionalizované péče (akutní psychiatrická péče ve všeobecných nemocnicích). V případě mobilních týmů půjde o rovněž o pořízení automobilů pro poskytování služeb v terénu. Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, parky a zahrady. Osoby samostatně výdělečné činné Malé a střední podniky Církve Církevní organizace Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR Subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 anebo zákona č. 258/2000 Sb., v platných zněních

4 SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání - podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a úpravy venkovního prostranství (zeleň, hřiště), ppořízení vybavení a kompenzačních pomůcek pro děti se SVP. odpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách Stavební úpravy, v odůvodněných případech stavby, podpora školních poradenských pracovišť, zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu v prostorách škol a školských zařízení, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek: - v oblastech komunikace v cizích jazycích, - a v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, - a schopnosti práce s digitálními technologiemi. Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání Stavební úpravy, v odůvodněných případech i stavby, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje odborných i přenositelných klíčových kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd a schopnosti práce s digitálními technologiemi, podpora školních poradenských pracovišť, zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu v prostorách škol a školských zařízení. Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání Stavební úpravy, pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity pro účely dalšího vzdělávání. Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže Stavební úpravy, v odůvodněných případech i stavby, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje odborných i přenositelných klíčových kompetencí: - v oblastech komunikace v cizích jazycích, - a v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, - a schopnosti práce s digitálními technologiemi. Doplňkové aktivity Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy a zahrady. Zařízení péče o děti do 3 let Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit Organizační složky státu Příspěvkové organizace organizačních složek státu SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Snižování spotřeby energie zlepšením tepelných vlastností budov Projekty se zaměřují na zateplení obvodového pláště, stěnových, střešních, stropních a podlahových konstrukcí, výměnu a rekonstrukci oken a dveří. Financovány budou i prvky pasivního vytápění a chlazení, stínění a instalace systémů řízeného větrání s rekuperací odpadního vzduchu. Zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé vody Výsledkem projektu je nový zdroj pro vytápění bytového domu, využívající místo pevných nebo kapalných fosilních paliv efektivní, ekologicky šetrné zdroje. V objektech, napojených na centrální zdroje vytápění se provádí komplexní zateplení budovy, výměna předávací stanice, vyregulování nebo modernizace celé soustavy vytápění objektu; lze vyměnit zdroje tepla bytového domu pro přípravu teplé vody, využívajícího pevná nebo kapalná fosilní paliva, za efektivní, ekologicky šetrné zdroje. Přechod na šetrné, ekologické zdroje Cílem je pořízení účinných a nízkoemisních kotlů na biomasu, účinných tepelných čerpadel či kondenzačních kotlů na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, využívajících obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěné. Za stejným účelem je možné vyměnit rozvody tepla a vody a instalovat systémy měření a regulace otopné soustavy. Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek - budovy se čtyřmi a více byty, kromě fyzických osob nepodnikajících Správce fondu fondů/správce finančního nástroje podle výsledku ex-ante posouzení finančního nástroje PO-2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

5 SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví vlastníci kulturního a přírodního dědictví nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v katastru nemovitostí), kromě fyzických osob Revitalizace souboru: nepodnikajících - památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, - památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO, - národních kulturních památek k , - památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek (Indikativní seznam NKP k ). Součástí revitalizace budou opatření, nezbytná pro efektivní zpřístupnění, plnohodnotné využití, zatraktivnění a zabezpečení souboru památek v podobě zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení, restaurování památek, budování nových a rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů (stavební úpravy, vybavení), obnova parků a zahrad u souborů památek, modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí. Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění Podpora bude zaměřena na zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany sbírkových a knihovních fondů, restaurování sbírkových a knihovních fondů, digitalizace sbírek a knihovních fondů, zabezpečení a osvětlení objektů, budování nových a rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů (stavební úpravy, vybavení), modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí. Propagace a marketing souboru památek a památek zahradního umění budou hrazeny z národních zdrojů. egovernment, infrastruktura a informační a komunikační systémy veřejné správy - samoobslužný proces veřejné správy, - propojování datového fondu veřejné správy, - zajištění provozní spolehlivost a bezpečnosti, - dostupnost služeb veřejné správy, - interoperabilita na území státu s přesahem v rámci EU, - celoplošná dostupnost Organizační složky státu Příspěvkové organizace organizačních složek státu Státní organizace Státní podnik SC 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT Specifické informační a komunikační systémy - samoobslužný proces pro úředníky veřejné správy, - integrace datového fondu orgánu veřejné moci (OVM) a jeho propojení s dalšími OVM, - interoperabilita na území státu s přesahem i např. v rámci EU, - logická centralizace a celoplošná dostupnost v rámci OVM sdílejících provozní informační systém, - celoplošná dostupnost specifických informačních a komunikačních systémů, - zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů veřejné správy, - zvýšená spolehlivost, bezpečnost a průchodnost provozních informačních systémů, spravovaných jednotlivými OVM s využitím sdílení IKT platforem, - elektronizované vnitřní procesy.

6 SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje územních plánů regulačních plánů, nenahrazujících územní rozhodnutí územních studií zaměřených na: - veřejnou dopravní infrastrukturu ve vazbě na TEN-T - veřejnou technickou infrastrukturu ve vazbě na TEN-E - veřejná prostranství vymezená v územních plánech - řešení krajiny ve vazbě na síť TEN-G (zelená infrastruktura), Strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu (Adaptační strategie EU), protipovodňovou ochranu a Evropskou úmluvu o krajině Podpořeny nebudou změny územně plánovací dokumentace. s rozšířenou působností PO-3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí Aktivity strategií CLLD, které jsou v souladu se: Příjemci podpory budou subjekty, které realizují projekty v rámci schválených strategií komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS. Kategorie příjemců jsou specifikovány v jednotlivých specifických cílech IROP. SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy; - SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi; - SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání; - SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví; - SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení; - SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví; - SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje. SC 4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje Přípravné podpůrné činnosti, které spočívají v budování kapacit, odborné přípravě a vytváření sítí za účelem vypracování a provádění SCLLD (čl. 35 obecného nařízení). V přípravné fázi jsou tyto činnosti způsobilými výdaji i v době, kdy SCLLD nejsou stále vybrány. MAS jsou poskytnuty finanční prostředky na základní provoz, nejpozději však do konce roku V následujících letech jsou podporovány pouze MAS, kterým byla schválena SCLLD a které splňují specifická kritéria. Aktivity spojené s realizací SCLLD, např. příprava a vyhlašování výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů, monitoring a evaluace realizace SCLLD, aktualizace SCLLD, rozvoj odborné a organizační kapacity MAS. Aktivity nad rámec povinných činností, které se MAS rozhodne realizovat pro lepší naplňování strategie. Jedná se například o podporu partnerství, spolupráce a informační výměnu mezi místními aktéry, informování o zaměření SCLLD a její propagaci, o animaci školských zařízení na území MAS. V přípravné fázi MAS vytvářející strategii a dále MAS se schválenou strategií, které mají formu partnerství bez právní subjektivity v rámci organizační složky právnické osobnosti na základě smluv mezi touto právnickou osobností a partnery, nebo jsou partnerství s právní subjektivitou: obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, spolek podle 214 a podle 3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ústav podle 402 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zájmové sdružení právnických osob podle 20 písm. f zákona č. 4/1964 Sb., občanský zákoník. PO-4 Komunitně vedený místní rozvoj PO-5 Technická pomoc CELKEM IROP

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Prioritní osa 5 Technická pomoc Prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Prioritní osa 1 Konkurenceschopné,

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program 18. 6. 2015 Liberec Ing. Michaela Brožová EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY 2014 2020 Evropský fond pro regionální rozvoj Zjednodušení architektury programů

Více

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice 1 CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných

Více

Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Představení Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Ing. Ondřej Kubín, MBA Praha, 26. března 2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE O IROP Globální cíl IROP Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné

Více

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU 2014-2020

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU 2014-2020 Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU a KHK v novém programovém období 2014-2020 PROGRAM Úvodní slovo Představení hostitelské obce Dotace z fondů Evropské unie 2014 2020 MAS

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT 29.4.2015 Dvůr Králové nad Labem SOUČASNÝ STAV PROJEDNÁVÁNÍ Návrh PD IROP: PD IROP dne 9. července 2014 schválen vládou ČR a 15. července 2014

Více

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů LIDÉ Specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 338 mil. EUR Územní zaměření

Více

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015 1 Název Identifikace Celková alokace Harmonogram výzev pro IROP na rok 015 Alokace plánové (podpora) Zacílení Územní plány. Podpora průběžná 60 000 000 55 500 000 94 500 000 07/015 0/017 Pořízení územních

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. Představení prioritních os IROP 3. Harmonogram příprav 4. Na

Více

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce Finanční prostředky Evropského fondu regionálního rozvoje (dále EFRR ) se podílejí na

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT 25.11.2014 Svitavy SOUČASNÝ STAV PROJEDNÁVÁNÍ Návrh PD IROP: PD IROP dne 9. července 2014 schválen vládou ČR dne 15. července 2014 oficiálně

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Seminář SCLLD 29.7.2015 Praha PRIORITNÍ OSA 4 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ Alokace pro SC 4.1-304 mil. EUR podporovány jsou aktivity identifikované ve strategiích

Více

PŘÍLEŽITOSTI PRO OBCE ANEB DOTACE NA MÍRU STAROSTŮM Z EU 2014 2020

PŘÍLEŽITOSTI PRO OBCE ANEB DOTACE NA MÍRU STAROSTŮM Z EU 2014 2020 PŘÍLEŽITOSTI PRO OBCE ANEB DOTACE NA MÍRU STAROSTŮM Z EU 2014 2020 Upozornění: Jedná se o pracovní verze operačních programů, neschválené Evropskou komisí. 1. vydání Regionální operační program regionu

Více

PODPORA ROZVOJE OBCÍ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky

PODPORA ROZVOJE OBCÍ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky PODPORA ROZVOJE OBCÍ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor rozvoje a strategie regionální politiky listopad 2014 TÉMATA PREZENTACE Metodická podpora strategického plánování obcí Národní programy regionálního

Více

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015 1 2 2 2 2 2 3 SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi SC 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání SC 2.4 Zvýšení kvality

Více

Dotační programy pro venkov 2014-2020

Dotační programy pro venkov 2014-2020 Dotační programy pro venkov 2014-2020 Prezentace VP SCLLD MAS HK, Velký Týnec, 25. 6. 2014 Příprava strategií MAS v ČR - SCLLD Aktuální mapa MAS 180 MAS ČR Aktivity přípravy SCLLD (ISRÚ) Kde jsme? 2014

Více

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ ING. KLÁRA DOSTÁLOVÁ PŘÍSTUP K FINANCÍM - ČESKÉ I EU ZDROJE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE FIREM 4. 11. 2014 DOHODA O PARTNERSTVÍ ČR S EK 23,9 mld EUR pro rozvoj krajů,

Více

Přehled operačních programů 2015-20

Přehled operačních programů 2015-20 Přehled operačních programů 2015-20 OP / kod Priorita (opatření OP) Opatření Přijatelné výdaje Žadatel lokace MS PRV 22 416 666,67 Kč PRV 1 Předávání znalostí a informační akce -vzdělávací akce Mzdy,cestovné,

Více

FINANCOVÁNÍ PODLE PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ

FINANCOVÁNÍ PODLE PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ FINANCOVÁNÍ PODLE PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ Programový rámec (dále PR) tvoří fiche, které definují jednotlivé oblasti podpory a integraci prioritních os a specifických cílů v rámci jednoho dotačního programu

Více

Dotační analýza pro Městskou část Prahy 11

Dotační analýza pro Městskou část Prahy 11 Dotační analýza pro Městskou část Prahy 11 Prioritní oblasti dotačních titulů Operační program Životní prostředí Operační program Praha pól růstu Zelená úsporám Státní fond rozvoje bydlení Operační program

Více

Nové dotační příležitosti z EU 2014 2020

Nové dotační příležitosti z EU 2014 2020 Nové dotační příležitosti z EU 2014 2020 Jedná se o pracovní verze operačních programů, neschválené Evropskou komisí. 1. vydání. Obsah Úvodní slovo... 4 Nové příležitosti pro obce v období 2014 2020...5

Více

Průvodce aktivitami IROP

Průvodce aktivitami IROP LIDÉ DOPRAVA A ZÁCHRANÁŘI Nové, opravené a bezpečnější silnice II. a III. třídy Moderní přestupní terminály Nové ekologické autobusy, trolejbusy, tramvaje Rozvoj sítě cyklostezek Vybavení pro záchranáře

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

REGIONÁLNÍ AKČNÍ PLÁN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

REGIONÁLNÍ AKČNÍ PLÁN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE REGIONÁLNÍ AKČNÍ PLÁN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 15 218 500 000 Kč VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 17 843 000 000 Kč PODNIKÁNÍ A INOVACE DOPRAVA 15,33 % 11 497 000 000 Kč 34 029 800 000 Kč 17,97

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Strategická část (průběžná verze červen 2015) 1 2 Obsah 1 Strategická část... 5 1.1 Definování Mise...

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 16. 5. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA DUBEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí www.asistencnicentrum.cz 1 Obsah A. Program Investiční pobídky... 3 A. 1. Program Investiční pobídky... 3 B. Operační program Lidské

Více