BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti"

Transkript

1 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo BelRay Moto Chill Racing Coolant označení směsi Kód produktu Číslo SDS 6427 Registrační číslo Synonymy Žádná. Datum prvního vydání 28Květen2010 Číslo verze 1,2 Datum revize 24Duben2013 Nahrazuje datum 12Červenec Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití Nedoporučená použití Žádný známý Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu BelRay Europe S.A. Avenue Louise, 304 BruxellesBrussel, B1050 Belgie +32 (0) Evropa: +32 (0) Europe Emergency: 112 BelRay Company, Inc. P.O. Box 526 Farmingdale, NJ USA CHEMTREC: (USA) CHEMTREC: (outside USA call collect) ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 2.1. Klasifikace látky nebo směsi Fyzikální nebezpečnost směsi a nebezpečnost pro zdraví a životní prostředí byly posouzeny a/nebo testovány, a vztahuje se na ni následující klasifikace. Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS nebo 1999/45/ES v platném znění Klasifikace R43 Plné znění všech Rvět je uvedeno v oddíle 16. Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 v platném znění Nebezpečnost pro zdraví Senzibilace kůže Kategorie 1 Může vyvolat alergickou kožní reakci. Přehled nebezpečí Fyzikální nebezpečnost Nebezpečnost pro zdraví Nebezpečnost pro životní prostředí Konkrétní nebezpečí Hlavní příznaky 2.2. Prvky označení Není klasifikovaný kvůli fyzikální nebezpečnosti. Může vyvolat senzibilizace při styku s kůží. Expozice látce nebo směsi v pracovním prostředí může zapříčinit nežádoucí zdravotní účinky. Není klasifikován kvůli nebezpečnosti pro životní prostředí. Může vyvolat senzibilizace při styku s kůží. Škodlivý pro vodní organismy. Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Senzibilizační účinek Verze č.: 1,2 Datum revize: 24Duben2013 Datum vydání: 14Červen / 8

2 Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 v platném znění Piktogramy označující neb Signální slovo Varování Standardní věty o Může vyvolat alergickou kožní reakci. nebezpečnosti Pokyny pro bezpečné zacházení Prevence Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Vyvarujte se vdechnutí aerosolu nebo výparů. Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. Noste ochranné rukavice. Reakce Jeli nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omývejte velkým množstvím vody a mýdlem. Okamžité odborné ošetření (viz tento štítek). Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Skladování Odstraňování Zlikvidujte obsah/obal v souladu s místními/mezinárodními předpisy. Dodatečné informace na Nevztahuje se. označení 2.3. Další nebezpečnost Nepřiřazeno. ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 3.2. Směsi Obecné informace Chemický název % Č. CAS /č. ES Registrační číslo REACH Indexové číslo Poznámky Voda 40 < 50 Klasifikace: DSD: CLP: Boric Acid (hbo2), Sodium Salt, Tetrahydrate Klasifikace: DSD: Xi;R36 1 < CLP: Eye Irrit. 2;H319 Další komponenty v hlášených úrovních 50 < 60 CLP: Nařízení č. 1272/2008. DSD: Směrnice 67/548/EHS. #: Tato látka má stveny expoziční limity pro pracovní prostředí. PBT: perzistentní, bioakumulativní a toxická látka. vpvb: vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní látka. Komentáře ke složení ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc Obecné informace 4.1. Popis první pomoci Vdechnutí Styk s kůží Styk s okem Plné znění všech Rvět naleznete v Oddíle 16. Plné znění všech Rvět a Hvět je uvedeno v oddíle 16. Zajistěte informování zdravotníků o typu materiálu a podnikněte preventivní opatření k jejich ochraně. Potřísněný oděv a obuv ihned odložte. Při výskytu nebo přetrvávání symptomů vyhledejte lékaře. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Vyjděte na čerstvý vzduch. Při výskytu nebo přetrvávání symptomů vyhledejte lékaře. Kontaminovaný oděv a obuv sejměte a izolujte. Ihned pokožku opláchněte velkým množstvím vody. Při omezeném styku s pokožkou zabraňte rozšíření materiálu na nezasaženou kůži. Vyhledejte lékaře, pokud dojde k trvajícímu podráždění. Vyperte oděv odděleně před dalším použitím. Opláchněte vodou. Vyhledejte lékaře, pokud dojde k trvajícímu podráždění Verze č.: 1,2 Datum revize: 24Duben2013 Datum vydání: 14Červen / 8

3 Požití 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Neprovádějte dýchání z úst do úst, pokud postižený látku požil. Při požití velkého množství volejte ihned toxikologické středisko. Nikdy nedávejte člověku v bezvědomí tekutinu. Může způsobit alergickou kožní reakci. ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru Obecná nebezpečí požárů 5.1. Hasiva Vhodná hasiva Nevhodná hasiva 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 5.3. Pokyny pro hasiče Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče Zvláštní pokyny pro hasiče Vodní mlha. Oxid uhličitý (CO2). Pěna odolná vůči alkoholu. Prášek. Voda. Nepoužívejte proud vody jako hasicí prostředek, oheň se tím šíří. Oheň může mít za následek vznik dráždivých, leptavých, popř. toxických plynů. Používejte celotělový ochranný oděv včetně přilby, přetlakový nebo odběrový tlakový dýchací přístroj s uzavřeným okruhem, ochranný oděv a masku. ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze Pro pracovníky zasahující v případě nouze 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Zamezte přístup osobám, jejichž přítomnost není bezpodmínečně nutná. Při úniku značného množství látky, kterou nelze zachytit, by měly být informovány místní úřady. Nedotýkejte se poškozených nádob ani uniklého materiálu bez náležitého ochranného oděvu. Personál udržujte z dosahu a na návětrné straně. Držte se v závětří. Uchovávejte mimo nízko položené prostory. Zajistěte přiměřené větrání. Zamezte vdechování výparů nebo mlhy. V případě úniku látky dávejte pozor na kluzké podlahy a povrchy. Zamezte přístup osobám, jejichž přítomnost není bezpodmínečně nutná. Používejte osobní ochranu doporučenou v oddílu 8 bezpečnostního listu. Zabraňte dalšímu unikání nebo rozlití, neníli to spojeno s rizikem. Neznečistěte vodní toky. Odstraňte všechny zápalné zdroje. Tento výrobek je mísitelný s vodou. Velké množství rozlité látky: Pokud to není riskantní, zastavte tok materiálu. Tam, kde je to možné, rozlitou látku zahraďte. Zakryjte plastovou fólií, aby se minimalizovalo rozptýlení. Vysajte do vermikulitu, suchého písku nebo zeminy a vložte do nádob. Po regeneraci produktu opláchněte oblast vodou. Malé množství rozlité látky: Setřete savým materiálem (např. látkou, netku textilií). Plochu vyčistěte úplně, abyste odstranili zbytkové znečištění. Rozsypaný/rozlitý produkt nikdy nevracejte do původní nádoby Odkaz na jiné Ohledně individuálních ochranných prostředků viz oddíl 8 MSDS. Pro likvidaci odpadu viz oddíl 13 SDS. ODDÍL 7: Zacházení a skladování 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití Vyvarujte se vdechnutí aerosolu nebo výparů. Vyvarujte se kontaktu s kůží. Vyvarujte se kontaktu s očima. Nepoužívejte v místech bez dostatečného větrání. Zabraňte dlouhodobé expozici produktu. Důkladně se po nakládání s materiálem osprchujte. Uchovávejte pod uzamčením. Pokojová teplota normální podmínky. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte mimo dosah dětí. ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 8.1. Kontrolní parametry Verze č.: 1,2 Datum revize: 24Duben2013 Datum vydání: 14Červen / 8

4 Limity expozice na pracovišti Finland. Workplace Exposure Limits Boric Acid (hbo2), Sodium Salt, Tetrahydra te ( ) Irsko. Expoziční limity na pracovišti Propylengl ykol (57556) 0,5 mg/m3 Tvar 470 mg/m3 Total vapour and particulates. 10 mg/m3 Particulate. 150 ppm Total vapour and particulates. Italy. Occupational Exposure Limits Tvar Boric Acid (hbo2), Sodium Salt, Tetrahydra te ( ) NPKL 6 mg/m3 2 mg/m3 Vdechovatelná frakce. Vdechovatelná frakce. Lotyšsko. OEL. Limitní hodnoty expozice chemických látek v pracovním prostředí Propylengl ykol (57556) 7 mg/m3 Lithuania. OELs. Limit Values for Chemical Substances, General Requirements Boric Acid (hbo2), Sodium Salt, Tetrahydra te ( ) Propylengl ykol (57556) Norway. Administrative Norms for Contaminants in the Workplace Propylengl ykol (57556) TLV UK. EH40 Workplace Exposure Limits (WELs) Propylengl ykol (57556) Biologické limitní hodnoty Doporučené sledovací postupy 8.2. Omezování expozice Vhodné technické kontroly 1 mg/m3 7 mg/m3 79 mg/m3 25 ppm Žádné zaznamenané biologické expoziční limity pro složku / složky. Dodržujte standardní postupy monitorování. Tvar 474 mg/m3 Total vapour and particulates. 10 mg/m3 Particulate. 150 ppm Total vapour and particulates. Používejte dobrou celkovou ventilaci (typicky 10 vyměn vzduchu za hodinu). Hodnoty větrání by měly odpovídat podmínkám. Pokud je to vhodné, používejte ohrazená výrobní prostranství, místní odsávací větrání nebo další způsoby automatické kontroly, abyste udrželi hladiny ve vzduchu pod doporučenými limity expozice. Pokud nebyly limity expozice stveny, udržujte hladinu v okolním vzduchu na přijatelné úrovni. Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků Obecné informace Platí pouze pro průmyslové prostředí: Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Pracovní oděv ukládejte zvlášt. Ochrana očí a obličeje Doporučují se chemické brýle. Obličejový štít. Ochrana kůže Ochrana rukou Noste ochranné rukavice. Jiná ochrana Vyvarujte se kontaktu látky s pokožkou. Noste ochranné rukavice. Používejte ochranné protichemické vybavení specificky doporučené výrobcem. Poskytovaná tepelná ochrana může být minimální či dokonce žádná. Prostředky osobní ochrany se volí v souladu s platnými normami CEN a ve spolupráci s dodavatelem prostředků osobní ochrany Verze č.: 1,2 Datum revize: 24Duben2013 Datum vydání: 14Červen / 8

5 Ochrana dýchacích cest Tepelné nebezpečí Hygienická opatření Omezování expozice životního prostředí Jsouli pracovníci vystaveni koncentracím nad mezní hodnoty pro expozici, musí používat pro tyto účely schválený dýchací přístroj. Vyvarujte se kontaktu s kůží. Po zacházení si umyjte ruce. Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s chemikáliemi. ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Vzhled Vzhled Skupenství Tvar Kapalina. Kapalina. Kapalina. Kapalina. Barva Modrý. Modrý. Zápach Slabý. Prahová hodnota zápachu ph Nevztahuje se. Bod tání / bod tuhnutí 35 C (31 F) Počáteční bod varu a rozmezí 109 C (228,2 F) bodu varu Bod vzplanutí N/A Teplota samovznícení Žádný Hořlavost (pevné látky, plyny) Nevztahuje se. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Mezní hodnota 2,6 % odhadnuto hořlavosti dolní (%) Mezní hodnota 12,6 % odhadnuto hořlavosti horní (%) Oxidační vlastnosti Výbušné vlastnosti Tlak páry Hustota Hustota páry Rychlost odpařování Relativní hustota Rozpustnost Rozpustnost (jiné) Rozdělovací koeficient: noktl/voda Teplota rozkladu Viskozita 0, hpa odhadnuto 1020,00 kg/m³ Nevztahuje se. Nevztahuje se. Nevztahuje se. VOC (hmotnostní %) 0 % Objemová procenta 0 % Další údaje Měrná hmotnost 1, Další informace Nejsou dostupné žádné příslušné dodatečné informace. ODDÍL 10: Stálost a reaktivita Reaktivita Silná oxidační činidla Chemická stabilita Materiál je stabilní za běžných podmínek Možnost nebezpečných reakcí Verze č.: 1,2 Datum revize: 24Duben2013 Datum vydání: 14Červen / 8

6 10.4. Podmínky, kterým je Za normálních podmínek žádné. třeba zabránit Neslučitelné materiály Žádné známé Nebezpečné produkty Dráždivé látky. Při teplotách tepelného rozkladu, oxid uhelnatý a oxid uhličitý. rozkladu ODDÍL 11: Toxikologické informace Obecné informace Informace o pravděpodobných cestách expozice Požití Vdechnutí Styk s kůží Může vyvolat alergickou kožní reakci. Styk s okem Symptomy Informace o toxikologických účincích Produkt Druh BelRay Moto Chill Racing Coolant (Směs) Akutně Jiná ochrana LD50 krysa myš Orální LD50 králík krysa Morče myš pes Druh Boric Acid (hbo2), Sodium Salt, Tetrahydrate ( ) Akutně Orální LD50 krysa Výsledky testů 12842,918 mg/kg, odhadnuto 27,9933 g/kg, odhadnuto 13256,8184 mg/kg, odhadnuto 34,5917 g/kg, odhadnuto 35,9914 g/kg, odhadnuto 40403,0391 mg/kg, odhadnuto 59,9856 g/kg, odhadnuto 36,7912 g/kg, odhadnuto 47,7885 g/kg, odhadnuto 37,9909 g/kg, odhadnuto Výsledky testů 2330 mg/kg * Odhadnuté parametry výrobku mohou být stveny na základě dílčích údajů, které nejsou uvedeny. Poleptání/podráždění kůže Vážné poškození/podráždění očí Senzibilace dýchacího ústrojí Senzibilace kůže Mutagenita v zárodečných buňkách Karcinogenita Toxicita pro reprodukci Toxicita pro specifické cílové orgány jednorázová expozice Toxicita pro specifické cílové orgány opakovaná expozice Nebezpečí při vdechnutí Informace o směsích ve srovnání s informacemi o látkách Žádné známé. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Žádné známé. K dispozici nejsou žádné údaje dokazující, že výrobek nebo kterékoli jeho složky přítomné v množství nad 0,1% mají mutagenní nebo genotoxický účinek. Neklasifikovatelná z pohledu karcinogenity u lidí. Neobsahuje žádnou složku vedenou jako toxickou pro reprodukční schopnost Verze č.: 1,2 Datum revize: 24Duben2013 Datum vydání: 14Červen / 8

7 Další informace ODDÍL 12: Ekologické informace Toxicita Předpokládá se škodlivost vůči vodním organismům. Produkt Druh BelRay Moto Chill Racing Coolant (Směs) Korýši EC50 Dafnie Ryby LC50 Ryby Výsledky testů 19995,2012 mg/l, 48 Hodiny, odhadnuto 73964,75 mg/l, 96 Hodiny, odhadnuto * Odhadnuté parametry výrobku mohou být stveny na základě dílčích údajů, které nejsou uvedeny Perzistence a U tohoto výrobku nejsou údaje o jeho rozložitelnosti. rozložitelnost Bioakumulační potenciál Biokoncentracní faktor (BCF) Mobilita v půdě Výsledky Látka nebo směs není PBT nebo vpvb. posouzení PBT a vpvb Jiné nepříznivé účinky ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování Metody nakládání s odpady Zbytkový odpad Prázdné nádoby nebo obaly mohou obsahovat zbytky produktu. Tento materiál a příslušnou nádobu je nutné zlikvidovat bezpečným způsobem (viz: Pokyny pro likvidaci). Znečištěný obal Prázdné obaly by měly být předány firmě s oprávněním k manipulaci s odpady k recyklaci nebo zneškodnění. Vzhledem k tomu, že prázdné nádoby mohou obsahovat zbytky produktu, i po vyprázdnění nádoby dodržujte varování na štítku. Vyčištěné obalové materiály nabídněte místnímu sběrnému místu odpadních surovin. Kód odpadu EU Kód odpadu by měl být přidělen po projednání mezi uživatelem, výrobcem a společností zneškodňující odpady. Způsoby/informace o likvidaci ODDÍL 14: Informace pro přepravu Seberte a regenerujte nebo zneškodněte v utěsněných nádobách v povoleném odpadu. Zabraňte materiálu vniknout do kanalizace a vodních zdrojů. Neznečistěte stojící nebo tekoucí vody chemikálií nebo použitou nádobou. Zlikvidujte obsah/obal v souladu s místními/mezinárodními předpisy. ADR RID ADN IATA IMDG ODDÍL 15: Informace o předpisech Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Nařízení EU Povolení Omezení použití Jiná nařízení Výrobek je hodnocen a značen podle směrnic ES nebo příslušných národních zákonů. Tento bezpečnostní list odpovídá požadavkům Nařízení (ES) č. 1907/2006. Na základě Směrnice EU č. 94/33/EC o ochraně mladistvých v práci nesmí osoby mladší 18 let s tímto produktem pracovat. Národní nařízení Na základě Směrnice EU č. 94/33/EC o ochraně mladistvých v práci nesmí osoby mladší 18 let s tímto produktem pracovat Verze č.: 1,2 Datum revize: 24Duben2013 Datum vydání: 14Červen / 8

8 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti Nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti. ODDÍL 16: Další informace Seznam zkratek Odkazy Informace o metodě vyhodnocení vedoucí ke klasifikaci směsi Úplné znění všech pokynů nebo Rvět a Hvět v oddíle 2 až 15 Informace o revizi Informace o školení Právní výhrada R36 Dráždí oči. R43 Může vyvolat senzibilizace při styku s kůží. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Složení / informace o složkách: Zveřejnění nahrazuje Společnost BelRay Company není schopna předjímat veškeré podmínky, za nichž mohou být tyto informace a její výrobek (ať už samostatně či v kombinaci s výrobky jiných společností) používány. Uživatel odpovídá za zajištění bezpečných podmínek k manipulaci, skladování a likvidaci výrobku, a ponese odpovědnost za ztráty, zranění, škody či náklady vzniklé nesprávným využitím. Datum vydání 14Červen2010 Datum revize 24Duben2013 Datum tisku 24Duben2013 Stav položky Země či oblast Název položky Na skladě (/ne)* Austrálie Australský seznam chemických látek (AICS) Kanada Seznam domácích látek (DSL) Čína Seznam stávajících a nových chemických látek v Číně (IENCSC) Evropa Japonsko EINECS (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek) Seznam stávajících a nových chemických látek (ENCS) Filipíny Filipínský soupis chemikálií a chemických látek (PICCS) Spojené státy americké a Portoriko Soupis podle zákona o kontrole toxických látek (TSCA) *A "Ano" znamená, że vżechny slożky tohoto výrobku splňují pożadavky soupisu látek spravovaného řídicí zemí (zeměmi) Verze č.: 1,2 Datum revize: 24Duben2013 Datum vydání: 14Červen / 8

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo Bel-Ray EXS Synthetic Ester 4T Engine Oil 10W-50 označení směsi Kód produktu 99160

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonymy Part Number Datum vydání Číslo verze 02

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Kategorie 3 narkotické účinky

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Kategorie 3 narkotické účinky BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonymy Part Number Datum vydání Číslo verze 03

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název látky Obchodní název látky Identifikační číslo Registrační číslo Synonyma Polyvinylacetal 70775950

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Bond Ply: Laminate Material Silicones

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Bond Ply: Laminate Material Silicones BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo - Synonymy Žádný. Kód výrobku LMS, LMS-HD, LMS1000,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. ODDÍL 3: Složení/informace o složkách BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonymy Datum vystavení CN748 Series N/A Číslo

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Evropa BEZPEČNOSTNÍ LIST. HG rychlý lesk na stříbro lázeň

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Evropa BEZPEČNOSTNÍ LIST. HG rychlý lesk na stříbro lázeň Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Evropa BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název

Více

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa P3-topax 32 Verze 1 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní

Více

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93 BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika Sikafloor 2530 W (A) ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

: Sika Cleaner S (II)

: Sika Cleaner S (II) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BARVA NA RUČNÍ ORÁŽENÍ

BARVA NA RUČNÍ ORÁŽENÍ Strana 1 z 9 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název výrobku: Barva na ruční orážení Chemický název výrobku: Registrační číslo REACH: nevztahuje

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika primersil ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku primersil

Více

SIKATIV KOBALTOVÝ V016553800000

SIKATIV KOBALTOVÝ V016553800000 Strana 1 z 10 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název výrobku: Sikativ kobaltový Chemický název výrobku: - Registrační číslo REACH: nevztahuje

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Odpovídá Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha II a Nařízení (ES) č.453/2010 - Česká republika Datum vydání/ Datum revize : 12.06.2015 Datum předchozího vydání : 03.06.2013 Verze : 0.0 BEZPEČNOSTNÍ

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonymy Datum vydání CN840Series N/A Číslo verze

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 12132672216 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 - Česká republika

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 - Česká republika Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 Česká republika 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Jiné označení BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání/datum revize

Více

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93 BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika SikaFast 5221 Comp. B ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

Uvedená použití. GE Healthcare Europe GmbH Technologiestrasse 10 A-1120 Wien Austria / Österreich

Uvedená použití. GE Healthcare Europe GmbH Technologiestrasse 10 A-1120 Wien Austria / Österreich GE Healthcare BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Katalógové

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení č. 1907/2006/ES - revize 453/2010 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení č. 1907/2006/ES - revize 453/2010 (REACH) BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení č. 1907/2006/ES - revize 453/2010 (REACH) Datum vydání 26/11/2012 Datum vytvoření 14/11/2012 Datum revize 14/11/2012 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

alfaclassic@alfaclassic.cz, s.hankova@alfaclassic.cz

alfaclassic@alfaclassic.cz, s.hankova@alfaclassic.cz Název výrobku: DEO Korfu Strana 1 z 9 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: Identifikační číslo: Registrační číslo: DEO Korfu, řada ALFA CLASSIC PREMIUM

Více

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určení použití Cement malta 1.3. Podrobné

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. II nařízení (ES) č.453/2010 Alfík čistící písek

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. II nařízení (ES) č.453/2010 Alfík čistící písek Datum vydání: 3.7.2008 Strana: Verze 1 z 11 Datum revize: 1.6.2015 Strana 1/11 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Další názvy směsi: -- Chemický název:

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Jiné označení Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika Primergum ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Primergum

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Milit čistící písek

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Milit čistící písek Datum revize: 24.10.2012 Strana 1/11 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Další názvy směsi: -- Chemický název: -- 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. II nařízení (ES) č.453/2010 Torsan P Datum revize: 1.6.

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. II nařízení (ES) č.453/2010 Torsan P Datum revize: 1.6. Datum vydání: 17.8.2005 Strana: Verze 1 z 12 Datum revize: 1.6.2015 Strana 1/12 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Další názvy: -- Chemický název: -- 1.2

Více