MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV /PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6"

Transkript

1 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV /PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel HZS ČR U Č E B N Í O S N O V Y Specializační kurz pro velitele a velitele družstev jednotek SDH obcí Ochrana obyvatelstva a civilní ochrana

2 Charakteristika specializovaného kurzu Ochrana obyvatelstva a civilní ochrana pro velitele a velitele družstev jednotek SDH obcí Délka trvání kurzu: 16 hodin Určení: pro velitele a velitele družstev jednotek SDH obcí Požadavky na zařazení do kurzu: - absolvování základní odborné přípravy velitelů jednotek PO Dokladem o úspěšném ukončení kurzu je potvrzení o absolvování kurzu. Vysvětlivky: U = učebna, Tn = terén, T = teorie, P = praxe Učební plán: Téma Počet hodin 1 Úvod do problematiky; stručná charakteristika zákonů a prováděcích 1 právních předpisů 2 Varování a informování obyvatelstva 1 3 Evakuace obyvatelstva 1 4 Nouzové přežití obyvatelstva a humanitární pomoc 2 5 Nebezpečné látky a ochrana jednotlivce při úniku nebezpečných látek 2 6 Provádění záchranných a likvidačních prací 5 7 Dekontaminace osob a techniky 2 8 Posttraumatická péče o postižené obyvatelstvo 1 9 Test 1 Učební osnovy nabývají účinnosti dnem vydání. 2

3 MV-GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HZS ČR UČEBNÍ OSNOVY KURZU Počet hodin: 16 OCHRANA OBYVATELSTVA A CIVILNÍ OCHRANA PRO VELITELE A VELITELE DRUŽSTEV JEDNOTEK SDH OBCÍ Téma Počet Místo Způsob Téma výuky číslo hodin výuky výuky 1 1 U T Úvod do problematiky, stručná charakteristika zákonů a prováděcích právních předpisů - zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů - vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. - vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva - vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb. - objasnění pojmů mimořádná událost, civilní ochrana, ochrana obyvatelstva, integrovaný záchranný systém, záchranné práce, likvidační práce - druhy krizových stavů a kdo je vyhlašuje - úkoly orgánů obce na úseku ochrany obyvatelstva při řešení mimořádných událostí a krizových situací - úkoly jednotek požární ochrany na úseku ochrany obyvatelstva 2 1 U/Tn T/P Varování a informování obyvatelstva - pojem varování a rozdíl mezi varováním a vyrozuměním - prostředky využívané k varování - typy koncových prvků, dálkově a místně ovládané prvky varování a vyrozumění - varovný signál Všeobecná výstraha - odlišnost varovného signálu od ostatních signálů (zkušební signál k ověření provozuschopnosti sirén, signál Požární poplach ) - způsob ověřování provozuschopnosti systému varování (akustická zkouška sirén, místního informačního systému) - činnost obyvatelstva po vyhlášení varovného signálu - tísňová informace (způsob předání, obsah) - odpovědnost za provedení varování obyvatelstva v obci - dotace obcím na budování systému varování a vyrozumění - podíl jednotek SDH na varování obyvatelstva znalost způsobů a míst odkud se standardním způsobem provádí varování a informování obyvatelstva, obsluha tohoto zařízení a znalost pokrytí podle místních podmínek předávání informací o hrozícím nebezpečí a následném způsobu chování obyvatelstvu možné překážky při varování a informování(cizinci, neslyšící atd.) 3

4 3 1 U/Tn T/P Evakuace obyvatelstva - obsah pojmu evakuace (rozlišení podle doby trvání, počtu evakuovaných apod., samovolná evakuace) - postup při evakuaci (vznik mimořádné události, varování, rozhodnutí o evakuaci, vyzvání k evakuaci, evakuace) - evakuační zavazadlo - zásady opuštění bytu při nařízené evakuaci - zapojení složek IZS do evakuace (zabezpečení evakuace) - úloha krizového štábu při evakuaci - zvláštnosti provádění a zabezpečení evakuace v rámci povodňové ochrany - zvláštnosti provádění evakuačních opatření v okolí jaderných zařízení - podíl jednotek SDH při evakuaci obyvatelstva poskytovat občanům informace k přípravě evakuačního zavazadla a k zásadám opuštění bytu obsluhovat evakuační střediska (označení, evidence osob, poskytování základních informací) podílet se na vybavení evakuačního střediska (přijímacího střediska) pomoci při evakuaci osobám se sníženou schopností pohybu nebo neschopných pohybu 4 2 U/Tn T/P Nouzové přežití obyvatelstva a humanitární pomoc - obsah pojmu nouzové přežití - nouzové ubytování a stravování (evakuované osoby) - nouzové zásobování potravinami - nouzové zásobování pitnou vodou - nouzové základní služby obyvatelstvu - nouzové dodávky elektrické energie - humanitární pomoc - podíl organizací poskytující humanitární pomoc - informace o použitelnosti skladů humanitární pomoci HZS - podíl jednotek PO na humanitární pomoci obyvatelstvu a zajištění podmínek pro jeho nouzové přežití zřizování provizorního (stacionárního) místa pro soustředění osob (do 30 osob) a zajištění péče o ně po dobu 6 hodin (přístřeší, světlo, teplo, strava) s využitím místních podmínek zpracování požadavků na zásobování osob a humanitární pomoc informování obyvatelstva o problémech v případě výpadku dodávky plynu nebo elektrického proudu 4

5 znalost základních norem stravovacích dávek a spotřeby vody pro obyvatelstvo zřizování a obsluha místa pro výdej pitné vody pomoc při zřizování místa pro výdej materiálu humanitární pomoci a pomoc při jeho rozdělování 5 2 U/Tn T/P Nebezpečné látky a ochrana jednotlivce při úniku nebezpečných látek - nejčastější nebezpečné látky (chlor, amoniak), jejich rozpoznání, první pomoc - možné zdroje ohrožení v místních (stacionární zimní stadion, úpravna vody atd., mobilní doprava) - varování obyvatel při úniku nebezpečných látek - rozpoznání úniku nebezpečných látek (charakteristika úniku nebezpečných látek, označení výstražnými značkami, R a S věty, ADR/RID) - základní zásady činnosti jednotek PO při úniku nebo nálezu nebezpečné látky - stanovení předběžné nebezpečné zóny - individuální ochrana (prostředky individuální ochrany a jejich určení) - improvizované prostředky ochrany dýchacích cest a povrchu těla - základní informace o prostředcích kolektivní ochrany (stálé úkryty a jejich určení) - improvizovaná kolektivní ochrana s využitím ochranných vlastností staveb 6 5 U/Tn T/P Provádění záchranných a likvidačních prací Bezpečnost práce z Bojového řádu jednotek PO: - pohybu ve výškách a nad volnou hloubkou, jištění druhé osoby ( cvičební řád jednotek PO) - nebezpečí infekce, z ohrožení ze zvířat, nebezpečí pádu, nebezpečí zasypání, nebezpečí utonutí, nebezpečí intoxikace - základní materiály, konstrukce budov a staveb, fyzikální vlastnosti stavebních hmot, půdy - provádění základních ženijních prací a odstraňování stavebních sutin dle pokynů velitele zásahu - zabezpečování stavebních konstrukcí budov (nosná část a plášť střech) narušených větrem a krupobitím - odstraňování polomů a vývratů POVODNĚ: - organizace povodňové ochrany v ČR - druhy povodní 5

6 - činnost povodňové komise - poskytování informací o místech v katastru své obce, ve kterých hrozí nebezpečí vzniku povodně (záplavová území vodních toků, náplavová místa a místa soustředění vody při přívalových deštích a rychlém tání sněhu) - zajišťování hlásné povodňové služby - odstraňování překážek z vodního toku - zajištění objektu proti vniknutí vody pomocí jednoduchých prostředků - provádění a organizace výstavby protipovodňových hrází - odstraňování následků povodní v obytných a veřejných prostorech - poskytování informací o zásadách použití vysoušečů 7 2 Tn P Dekontaminace osob a techniky - druhy dekontaminace - možná místa pro provádění dekontaminace osob - podíl na dekontaminaci osob (evidence, předání pytlů na odběr ošacení, převzetí ošacení a výdej náhradního) - využitelnost materiálu humanitární pomoci - provádění dekontaminace techniky a terénu s využitím improvizovaných prostředků (nutno brát ohled na stupeň nebezpečí, kvalitu ochranných prostředků a stav vycvičenosti) 8 1 U T Posttraumatická péče o postižené obyvatelstvo - zásady komunikace s osobami postiženými mimořádnou událostí 9 1 U Test 6

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M III-OOB a KŘ Počet listů: 19 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů

Více

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany 2009 Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky

Více

Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany

Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany Čl. 1 Obecná ustanovení (1) Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany (dále jen jednotka ) se vztahuje na jednotky hasičských záchranných sborů (dále

Více

380/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra. [K 7 odst. 7 písm. c) zákona ]

380/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra. [K 7 odst. 7 písm. c) zákona ] Systém ASPI - stav k 1.6.2008 do částky 60/2008 Sb. a 12/2008 Sb.m.s. Obsah a text 380/2002 Sb. - poslední stav textu 380/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 9. srpna 2002 k přípravě a provádění

Více

Příručka pro školení starostů

Příručka pro školení starostů Příručka pro školení starostů Praha 2011 Obsah Úvod... 2 Vymezení základních pojmů... 3 I. Řešení mimořádných událostí... 5 1. Příprava obce na mimořádné události... 5 2. Podíl obce na provádění záchranných

Více

PLÁN ČINNOSTI. orgánů obce při vzniku mimořádné události

PLÁN ČINNOSTI. orgánů obce při vzniku mimořádné události Městský úřad Miletín nám. K.J.Erbena 99 507 71 Schvaluji : Bc. Nosek Miroslav starosta města V Miletíně. dne 9.ledna 2007 PLÁN ČINNOSTI orgánů obce při vzniku mimořádné události Plán činnosti orgánů obce

Více

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Ev.č.: HSBM-42/15-22/1/OOOP-2003. Koncepce ochrany obyvatelstva Jihomoravského kraje

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Ev.č.: HSBM-42/15-22/1/OOOP-2003. Koncepce ochrany obyvatelstva Jihomoravského kraje Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Ev.č.: HSBM-42/15-22/1/OOOP-2003 Koncepce ochrany obyvatelstva Jihomoravského kraje Brno, prosinec 2003 OBSAH: 1. Úvod 2. Současný stav ochrany obyvatelstva

Více

Koncepce ochrany obyvatelstva

Koncepce ochrany obyvatelstva Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 schválená usnesením vlády č. 165 ze dne 25. února

Více

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR 1. Úvod. 2. Organizace povodňové ochrany v České republice. 3. MV - generální ředitelství HZS ČR a jeho hlavní úkoly při zajišťování ochrany před povodněmi.

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 267/2006 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Parlament se usnesl

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vláda USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. února 2008 č. 165 k Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 a o Koncepci ochrany

Více

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 151/2010 Sb.

Více

Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí

Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Copyright MV-GŘ HZS ČR Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 52763-6/PO-2008 Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Praha 2009 0 Obsah:

Více

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2 Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2 Obsah: 1. Úvod 3 2. Analýza současného stavu Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006... s výhledem

Více

SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva

SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva MĚSTO ŽAMBERK odbor obrany a krizového řízení; Nádražní 833, Žamberk SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva

Více

KATALOGOVÝ SOUBOR TYPOVÉ ČINNOSTI LETECKÁ NEHODA STČ 04/IZS

KATALOGOVÝ SOUBOR TYPOVÉ ČINNOSTI LETECKÁ NEHODA STČ 04/IZS KATALOGOVÝ SOUBOR TYPOVÉ ČINNOSTI Č.j. PO-1292-8/IZS-2005 Počet listů: 41 Typová činnost složek integrovaného záchranného systému LETECKÁ NEHODA Praha 2005 Ministerstvo vnitra GŘ HZS ČR PO-1292-8/IZS-2005

Více

Prostředky pro zvládání krizových situací

Prostředky pro zvládání krizových situací ODBORNÁ PŘÍPRAVA STAROSTŮ OBCÍ 2015 Prostředky pro zvládání krizových situací nprap. Milan Vojtěch - vrchní inspektor KŘ a OO, ÚO HZS Ústí nad Labem Odpovědnost za varování v obci Zákon č.239/2000 Sb.

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2006 V Praze dne 13. března 2006 Částka: 10 O B S A H : Část I. 10.

Více

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1114 Sbírka zákonů č. 118 / 2011 Částka 44 118 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených

Více

Směrnice Ministerstva vnitra

Směrnice Ministerstva vnitra 4. Směrnice Ministerstva vnitra č.j.:po 365/IZS 2004 ze dne 8.října 2004 kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje a obce,jeho uvedení do pohotovosti,vedení dokumentace

Více

Ochrana člověka za mimořádných událostí

Ochrana člověka za mimořádných událostí Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Ochrana člověka za mimořádných událostí Příručka pro učitele základních a středních škol P r a h a 2003 1 Autorský kolektiv: plk.

Více

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Velitel zásahu při řízení požárního zásahu a

Více

Obecní úřad Střítež nad Bečvou Střítež nad Bečvou č. 193, 756 52

Obecní úřad Střítež nad Bečvou Střítež nad Bečvou č. 193, 756 52 Obecní úřad Střítež nad Bečvou Střítež nad Bečvou č. 193, 756 52 Schvaluji. Ing. Martin Beneš starosta obce PLÁN OCHRANY OBYVATELSTVA OBCE PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A VYHLÁŠENÍ KRIZOVÉHO STAVU OBEC

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

V Z Ó N Ě H A V A R I J N Í H O P L Á N O V Á N Í

V Z Ó N Ě H A V A R I J N Í H O P L Á N O V Á N Í I N F O R M A C E U R Č E N É V E Ř E J N O S T I V Z Ó N Ě H A V A R I J N Í H O P L Á N O V Á N Í JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor životního prostředí oddělení technické ochrany

Více

Čl. 3 Vymezení záchranných prací a jejich bezprostřednost... 2. Čl. 4 Zásada časového zařazení a priority záchranných prací... 2

Čl. 3 Vymezení záchranných prací a jejich bezprostřednost... 2. Čl. 4 Zásada časového zařazení a priority záchranných prací... 2 M e t o d i c k á p o m ů c k a Ministerstva vnitra ( č.j.: PO -1590/IZS-2003 ze dne 30. června 2003 ) kterou se doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, likvidačních

Více

INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ

INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor životního prostředí oddělení technické ochrany životního prostředí ČEPRO, a.s. Středisko

Více