ZABEZPEČENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ CIVILNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA JEDNOTKAMI POŽÁRNÍ OCHRANY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZABEZPEČENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ CIVILNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA JEDNOTKAMI POŽÁRNÍ OCHRANY"

Transkript

1 Příloha k č. j. : MV /PO-2008 Počet listů: 4 ZABEZPEČENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ CIVILNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA JEDNOTKAMI POŽÁRNÍ OCHRANY Úvod Zkušenosti z řešení mimořádných událostí, a to zejména při povodních, ukázaly potřebu mít připravené organizované skupiny osob, které by plnily specifické úkoly v oblasti civilní ochrany a ochrany obyvatelstva. K organizovaným, ale zatím ne zcela připraveným skupinám v uvedené oblasti patří jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí. Ty plní mimo jiné i úkoly civilní ochrany a ochrany obyvatelstva vyplývající ze zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně a konkrétně z 30 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. I když existuje oprávněná možnost obcí zřizovat zařízení civilní ochrany ( 15, odst.3, zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů) není tato možnost prakticky využívána. Jednou z příčin je nízké povědomí o této možnosti a téměř nulové zkušenosti s praktickým využíváním zařízení CO. Všechny obce s nepatrnými výjimkami využívají osvědčené síly a to jsou jednotky požární ochrany. Nespornou výhodou je skutečnost, že téměř každá obec měla a má svoji vlastní jednotku požární ochrany. S těmito jednotkami dokáže HZS kraje úspěšně spolupracovat, organizovat jejich činnost a metodicky řídit jejich odbornou přípravu. To všechno vytváří předpoklady, aby se HZS a jednotky PO jako jedna ze základních složek IZS staly základním pilířem pro zabezpečení ochrany obyvatelstva v souladu s Koncepcí ochrany obyvatelstva na léta 2013 s výhledem do roku 2020 (usnesení vlády ČR č. 165 ze dne 25. února 2008). Navrhované řešení vychází rovněž z plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany a využívá legislativních možností předurčit jednotky PO k plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Snahou je, aby takto přeurčené jednotky byly systémovými prvky podílejícími se na plnění úkolů při záchranných a likvidačních pracích a vytvářely základní mechanismus umožňující veliteli zásahu, hasičskému záchrannému sboru kraje nebo starostovi obce zabezpečit úkoly v oblasti ochrany obyvatelstva. Předpokládá se i aktivní zapojení občanských sdružení, která působí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva a to zejména při zabezpečení základní přípravy a výcviku a při výběru vhodných příslušníků jednotek PO k plnění úkolů ochrany obyvatelstva. I. Základní ustanovení 1. Zabezpečování úkolů na úseku ochrany obyvatelstva jednotkami PO je nutné plnit zejména v rámci obce, správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo kraje. Tato činnost doplňuje provádění záchranných a likvidačních prací složkami integrovaného záchranného systému. 2. Pro činnosti JPO na daném teritoriu jsou určující zejména havarijní plán kraje, popř. vnější havarijní plán kraje a plošné rozmístění jednotek PO kraje a z nich vyplývající : a) zdroje možných rizik vzniku mimořádné události a stupně nebezpečí katastrálních území obcí, 1

2 b) rozsah a obsah úkolů k zabezpečení ochrany obyvatelstva vyplývající z havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu, c) seznam jednotek PO zabezpečujících plošné pokrytí, jejich dislokace a předurčení podle základní tabulky plošného pokrytí pro jednotlivá katastrální území obcí, množství a druh věcných prostředků využitelných pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 3. Pokud nelze zabezpečit plnění úkolů ochrany obyvatelstva pouze jednotkami PO, doporučuje se vytvořit z nich základ pro odřady, které budou plnit úkoly ochrany obyvatelstva. Kromě jednotek PO je možné do těchto odřadů zařazovat zařízení civilní ochrany nebo smluvně zajištěné právnické osoby a podnikající fyzické osoby. II. Analýza stavu zajištění úkolů civilní ochrany (CO) a ochrany obyvatelstva (OOB) jednotkami PO 1. Právní aspekty Při řešení zajišťování úkolů ochrany obyvatelstva se vychází z potřeb základního článku veřejné správy, kterým je obec. Ze zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a podílí se na úkolech při ochraně obyvatelstva. Obec je také oprávněna zřizovat pro plnění svých úkolů na úseku ochrany obyvatelstva zařízení CO. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce plní i úkoly obecního úřadu v oblasti ochrany obyvatelstva ve smyslu 15 odst. 3 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, kde je stanoveno, že při zřizování zařízení k plnění úkolů ochrany obyvatelstva postupují obce podle zvláštního zákona, tj. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Ve smyslu 70 zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, jednotka požární ochrany plní zejména tyto základní úkoly: a) provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků, b) provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, c) plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel. 2. Analýza potřeb a) Pomoc zásahovým jednotkám. Zkušenosti z řešení mimořádných událostí a krizových situací ukázaly, že zásahové jednotky, jejichž prioritním posláním je záchrana životů či zdraví obyvatelstva nebo majetku, v řadě případů vykonávaly činnosti, které mohly být zabezpečeny jiným způsobem. Pokud by tyto činnosti vykonávaly jiné síly a prostředky, vytvořil by se větší časový prostor na samotný zásah, odpočinek nebo střídání příslušníků, ošetření používané techniky apod. K takovým úkolům, které by ulehčily práci zásahovým jednotkám patří např. zajištění logistické podpory jejich činnosti, zajištění náhradních zdrojů elektřiny při práci v noci, evakuace osob, pomoc při provádění některých složitějších činností (dekontaminace osob a techniky, ochrana proti povodním a záplavám, nouzové přežití osob atd.). 2

3 b) Provádění základních činností v ochraně obyvatelstva a poskytování odborné pomoci dobrovolníkům, občanům určeným provádět některé činnosti a postiženému obyvatelstvu. Při katastrofách velkého rozsahu jakými byly povodně v roce 2002 pracovala na postiženém území řada dobrovolníků bez potřebných znalostí a zkušeností. V současném období, kdy nelze počítat s masovým nasazením AČR k plnění úkolů ochrany obyvatelstva lze spoléhat především na dobrovolnou, popř. nařízenou pomoc. Občané provádějící určité činnosti by měli mít možnost obracet se na připravené odborníky v oblasti ochrany obyvatelstva, kterými by mohli být právě vyškolení členové JSDH obcí. Jednalo by se například o stavění protipovodňových hrází, používání vysoušečů, odstraňování následků mimořádné události, provizorní řešení těchto následků (stržená střecha, výpadky elektřiny nebo dodávek vody). Výše zmínění členové JPO by byli schopni, nejen provádět základní činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva, ale i poskytovat potřebné informace jak občanům postiženým mimořádnou událostí, tak osobám zapojujícím se do výpomoci jako dobrovolníci. c) Provádění specifických činností (předurčené jednotky). V souvislosti s řešením některých specifických mimořádných událostí jako např. neprůjezdnost dálnice D1, železniční neštěstí, bylo potřebné zabezpečit prostředky pro nouzové přežití obyvatelstva. Tyto prostředky, jako např. kontejner nouzového přežití pro osob nebo základna humanitární pomoci pro 150 osob, již existují. Není však pro zabezpečení jejich provozu vyškolen dostatečný počet osob pro obsluhu. 3. Analýza možností Vybudovaný systém jednotek PO garantuje základní pomoc každému katastrálnímu území obce. Stávající systém odborné přípravy členů JSDH obcí (především velitelů JPO a velitelů družstev) lze poměrně pružně (doplněním učebních osnov), rozšířit o problematiku ochrany obyvatelstva. K provádění odborné přípravy je možné prioritně využívat i ústřední hasičské školy SH ČMS. Systém odborné přípravy předurčených jednotek PO pro oblast ochrany obyvatelstva lze rovněž přizpůsobit novým potřebám a začlenit je do systému vzdělávání dobrovolných jednotek PO, které provádějí jednotlivé HZS krajů. Do těchto dobrovolných jednotek lze zařazovat momentálně nezařazené členy jednotek PO, kteří mají zájem podílet se na řešení mimořádných událostí, ale nemohou být zařazeni v klasické zásahové jednotce. Lze zde rovněž připustit zařazování osob, kteří nesplňují všechna kritéria zdravotní způsobilosti, ale mají zájem pracovat. V řadě případů lze zařadit ženy nebo starší členy. Dále je možné využívat dobrovolná občanská sdružení, která disponují značným počtem členů se zájmem pracovat v oblasti ochrany obyvatelstva. III. Základní zásady pro zřizování a nasazení jednotek PO k plnění úkolů ochrany obyvatelstva a civilní ochrany 1. Zásady pro obce a) Obce se podílejí na výběru a připravenosti osob předurčených pro poskytnutí osobní a věcné pomoci při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva. Obce zajišťují odbornou přípravu a ochranné prostředky pro předurčené osoby. Doporučuje se, aby obec měla k dispozici skupinu předurčených osob pro poskytnutí osobní a věcné pomoci při plnění 3

4 úkolů na úseku ochrany obyvatelstva v počtu vycházejícím z analýzy rizika na území obce, havarijního plánu kraje, vnějšího havarijního plánu, plošného pokrytí popřípadě krizového plánu kraje. Minimální počet předurčených osob by měl být roven alespoň základnímu početnímu stavu jednotky PO. b) Obce zajišťují podmínky pro činnost a vybavení pro svoje jednotky požární ochrany a osoby vyzvané k poskytnutí osobní a věcné pomoci. Obce zajišťují péči o zasahující v souladu s ustanovením 29 odst. 1 písm. e) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. c) Obce při výběru předurčených osob spolupracují s občanskými sdruženími působícími na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Obce se mohou smluvně dohodnout s uvedenými občanskými sdruženími, a to zejména s těmi, které jsou akreditovány, v souladu se zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů, pro plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva. 2. Zásady pro JPO a) Na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel jednotky provádí zásah podle zásad uvedených v 21 až 28 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. b) Úkoly jednotek PO na úseku ochrany obyvatelstva plní všechny jednotky požární ochrany. Činnosti v jednotkách zajišťují čety, družstva o základním početním stavu 1+5 nebo o zmenšeném početním stavu 1+3, popřípadě operační skupiny. c) U JSDH obcí se na plnění těchto úkolů využívají všichni členové jednotky v počtu dle přílohy č. 4, vyhlášky MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO. Starosta obce, velitel jednotky, nebo velitel zásahu může pro zvýšení počtu osob pro plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva využít ustanovení o poskytnutí osobní a věcné pomoci na výzvu dle 18, zákona č 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, 20, zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému ve znění pozdějších předpisů. Dále lze využít smluv uzavřených obcí s občanskými sdruženími (viz bod 1c). 3. Zásady činnosti JPO mimo území zřizovatele a) Jednotka požární ochrany může být vyzvána příslušným operačním střediskem HZS k plnění základních úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva i mimo území svého zřizovatele. V případě potřeby doplnění této jednotky o osoby předurčené pro poskytování věcné a osobní pomoci se postupuje obdobným způsobem jako by se jednalo o zásah ve vlastní obci. Předurčené osoby vyzve k pomoci starosta obce zřizující jednotku, vyzvanou k provádění záchranných a likvidačních prací. b) Při náhradě výdajů obcím v souvislosti s vysláním jednotky požární ochrany pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva mimo území svého zřizovatele uskutečněné na výzvu příslušného operačního a informačního střediska HZS se postupuje dle ustanovení 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. c) Vybrané obce a jejich JSDH zajišťují plnění speciálních úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva i mimo své území na základě předurčenosti stanovené HZS kraje. 4

5 4. Zásady činnosti JPO při krizových stavech a) Pro případy vojenských krizových situací (plánování obrany státu) obec zvýší počet předurčených osob pro plnění úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva v souladu s krizovým plánem kraje a dílčím plánem obrany (nařízení vlády č. 51/2004 Sb., o plánování obrany státu). Obec zajistí zproštění předurčených osob z povinnosti vykonat mimořádnou vojenskou službu dle 17 zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon). b) V případě krizového a válečného stavu se rovněž využijí ustanovení o pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci, popřípadě dobrovolné pomoci dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů a ustanovení zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany, ve znění pozdějších předpisů. IV. Postup HZS kraje při organizování JPO k plnění úkolů ochrany obyvatelstva a CO 1. Hasičský záchranný sbor kraje ve spolupráci s určenými obcemi provede na základě havarijních plánů a předpokladu vzniku mimořádných událostí v územním celku určené obce analýzu potřeb zajištění plnění úkolů ochrany obyvatelstva regionu jednotkami požární ochrany a to z pohledu : místní působnosti (obec), územní působnosti (ORP, kraj, vnější havarijní plán), kde úkoly plní zpravidla předurčené jednotky PO, popř. ostatní složky IZS. 2. Na základě provedené analýzy, vytipuje jednotky PO (zejména JPO V), které svojí členskou základnou, technickým vybavením a garancí akceschopnosti budou určeny a následně odborně připravovány HZS kraje k plnění základních úkolů na úseku ochrany obyvatelstva v obcích (garance akceschopnosti bude dána stanoviskem obce). Základní odborná příprava velitelů těchto JPO může být svěřena ÚHŠ SH ČMS. 3. HZS kraje po dohodě s určenými obcemi předurčí jednotky PO obcí k plnění některých speciálních úkolů ochrany obyvatelstva. Předurčené jednotky zajišťují plnění speciálních úkolů na úseku ochrany obyvatelstva v obci vyvolaných specifickými riziky (povodňový plán, havarijní plán) i mimo území svého zřizovatele. Předurčenost těchto jednotek bude uvedena v poplachovém plánu kraje. V. Rozdělení JSDH obcí z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva a CO A. Jednotky PO plnící základní úkoly ochrany obyvatelstva, zejména pro potřeby svého zřizovatele. Jde o vytipované JPO kategorií JPO II, JPO III a JPO V vytipované HZS kraje. Každá jednotka plní stanovené úkoly s ohledem na nebezpečí na daném území a pomocí dostupných prostředků. Jednotky plní úkoly na území svého zřizovatele, nebo smluvně pokrytém území, v případě že se jedná o společnou jednotku požární ochrany. Plnění výše uvedených úkolů provádí jednotka na základě pokynů velitele zásahu, operačního střediska, popřípadě starosty obce. 5

6 Odborná příprava bude organizována HZS krajů tak, že do odborné přípravy velitelů JPO a velitelů družstev jak základní, tak cyklické bude zařazena teoretická a praktická část z problematiky ochrany obyvatelstva. Pro přechodné období bude problematika ochrany obyvatelstva a CO realizována formou specializačních kurzů velitelů u HZS krajů nebo v ÚHŠ SH ČMS v rozsahu 16 hodin. Tyto školy mohou být i v dalším období využívány k výuce v oblasti ochrany obyvatelstva a CO i po začlenění těchto témat do pravidelné přípravy velitelů. Úkolem velitelů bude získané znalosti aplikovat k přípravě svých jednotek. B. Jednotky PO plnící předurčené úkoly ochrany obyvatelstva zajišťují plnění speciálních úkolů na úseku ochrany obyvatelstva v obci vyvolaných specifickými riziky (povodňový plán, havarijní plán) i mimo území svého zřizovatele. Jednotky jsou povolávány prostřednictvím příslušných OPIS HZS kraje. Jde především o vybrané JPO kategorie JPO V o početním stavu 1+5 nebo se zvýšeným počtem členů (dle odkazu 5) přílohy 4 k vyhlášce č.247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany). Každá předurčená jednotka požární ochrany musí být schopna plnit i základní úkoly dané všem jednotkám PO. Seznam předurčených jednotek PO ke specifickým úkolům v oblasti ochrany obyvatelstva bude po schválení ředitelem HZS kraje vydán v plošném pokrytí kraje jednotkami PO a následně bude upraven poplachový plán IZS kraje. Tyto jednotky budou vybaveny speciálním dopravním prostředkem, charakteru mikrobusu s přívěsem, a dalším technickým vybavením potřebným k plnění předurčené činnosti. Jednotka plní úkoly i technickými prostředky, které jim k plnění úkolů ochrany obyvatelstva zapůjčí HZS nebo jiná organizace. Odborná příprava bude probíhat tak, že předurčené jednotky PO, každá o minimálním početním stavu 1+5, se zúčastní odborné přípravy se závěrečným cvičením, kterou bude organizovat HZS kraje ve spolupráci s obcemi a příslušným krajem. Velitelé těchto jednotek a velitelé družstev absolvují základní odbornou přípravu (rozšířenou o oblast ochrany obyvatelstva) nebo specializační kurz pro tuto oblast. VI. Základní úkoly všech jednotek PO Každá jednotka požární ochrany musí být schopna na území svého zřizovatele plnit tyto následující úkoly v oblasti ochrany obyvatelstva a civilní ochrany: 1) Podílet se na varování obyvatelstva o znát způsob a místo odkud se standardním způsobem provádí varování a informování obyvatelstva, obsluhovat toto zařízení a znát jeho pokrytí, o předávat informace o hrozícím nebezpečí a následném způsobu chování obyvatelstvu, o provádět náhradní varování a informování obyvatelstva (osobním kontaktem, mobilním rozhlasovým zařízením apod.). 2) Podílet se na evakuaci obyvatel o poskytovat občanům informace k přípravě evakuačního zavazadla a k zásadám opuštění bytu, o znát místa soustředění obyvatel k evakuaci, popřípadě umět je zvolit, o obsluhovat evakuačního střediska (označení, evidence osob, poskytování základních informací), o dle možností mít přehled o osobách se sníženou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu a zajistit jejich evakuaci. 6

7 3) Podílet se na nouzovém přežití obyvatelstva a humanitární pomoci o zřizovat provizorní (stacionární) místo pro soustředění osob (do 30 osob) a zajistit péči o ně po dobu 6 hodin (přístřeší, světlo, teplo strava) s využitím místních podmínek, o definovat požadavky na zásobování osob a humanitární pomoc, o informovat obyvatelstvo o problémech v případě výpadku dodávky plynu nebo elektrického proudu, o znát základní normy stravy a vody pro obyvatelstvo, o zřizovat a obsluhovat místo pro výdej užitkové vody, o podílet se na rozdělování humanitární pomoci obyvatelstvu, o podílet se na technicko pomoci v oblasti infrastruktury nouzovém zásobování energií nouzovém osvětlení nouzovém zásobování vodou. 4) Podílet se na označování oblastí s výskytem nebezpečných látek o poskytovat informace o základních zásadách činnosti při úniku nebo nálezu nebezpečné látky, o poskytovat informace o nebezpečí při úniku nebezpečné látky, o stanovit předběžnou nebezpečnou zónu, o aplikovat improvizované (nouzové) ochranné prostředky. 5) Provádět záchranné a likvidační práce o zajištění bezpečnosti při pohybu ve výškách a nad volnou hloubkou, o poskytování informací a zajištění vlastní bezpečnosti při nebezpečí infekce, ohrožení ze zvířat, nebezpečí pádu, zasypání, utonutí a intoxikace, o provádění základních ženijních prací a odstraňování stavebních sutin dle pokynů velitele zásahu, o zabezpečení stavebních konstrukcí budov (nosná část a plášť střech) narušených větrem a krupobitím, o odstraňování polomů a vývratů. Při povodních: o poskytování informací o místech v katastru své obce, ve kterých hrozí nebezpečí vzniku povodně (záplavová území vodních toků, náplavová místa a místa soustředění vody při přívalových deštích a rychlém tání sněhu, o zajišťování hlásné povodňové služby, o odstraňování překážek z vodního toku, o zajištění objektu proti vniknutí vody pomocí jednoduchých prostředků (pytle s pískem, fólie, a pod), o provádění a organizace výstavby protipovodňových hrází, o odstraňování následků povodní v obytných a veřejných prostorech (čerpání vody, odstraňování naplavenin, a pod), o poskytovat informace o použití vysoušečů. 6) Podílet se na dekontaminaci postižených obyvatel nebo majetku o zná organizaci místa pro provádění dekontaminace obyvatelstva, o provádět vybrané činnosti mimo nebezpečnou zónu při provádění dekontaminace obyvatel (výdej náhradních oděvů, regulace pohybu osob a dopravních prostředků apod.), o provádět dekontaminaci techniky a terénu s využitím improvizovaných prostředků. 7

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-86739-1/PO-IZS-2013 Kódové označení: T OOB - 16 Praha 25. července 2013 listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba generální

Více

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností kpt. Ing. Jan Pecl MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 3/2011 1 Některé

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Zásady tvorby a metodiky postupu zřizování zařízení civilní ochrany

Zásady tvorby a metodiky postupu zřizování zařízení civilní ochrany Zásady tvorby a metodiky postupu zřizování zařízení civilní ochrany Úvod Jedním z nástrojů pro plnění zákonem stanovených úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva jsou zařízení civilní ochrany bez právní subjektivity(dále

Více

Jednotky Sboru dobrovolných hasičů obcí jako součást bezpečnostního systému obcí

Jednotky Sboru dobrovolných hasičů obcí jako součást bezpečnostního systému obcí Jednotky Sboru dobrovolných hasičů obcí jako součást bezpečnostního systému obcí plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 4/4/2013 Praha, Regionservis, Hotel

Více

Jednotky PO. 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany

Jednotky PO. 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany Jednotky PO 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči),

Více

PŘEDURČENOST JSDH OBCÍ PRO PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI OCHRANY OBYVATELSTVA

PŘEDURČENOST JSDH OBCÍ PRO PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI OCHRANY OBYVATELSTVA HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ÚZEMNÍ ODBOR PROSTĚJOV PŘEDURČENOST JSDH OBCÍ PRO PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI OCHRANY OBYVATELSTVA plk.ing. Petr Ošlejšek, Ph.D. 2004 Tornádo Litovel Poučení z praxe..

Více

Jednotky PO působí buď v organizačním řízení nebo v operačním řízení. Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé

Jednotky PO působí buď v organizačním řízení nebo v operačním řízení. Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé Jednotky PO Jednotky požární ochrany Systém jednotek požární ochrany Jednotky požární ochrany Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Změny v souboru metodických předpisů pro činnost JPO

Změny v souboru metodických předpisů pro činnost JPO Změny v souboru metodických předpisů pro činnost JPO Legislativní předpisy: zák. 133/1985 Sb. o požární ochraně vyhl. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti JPO NV č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární

Více

Požární ochrana v obcích

Požární ochrana v obcích Požární ochrana v obcích Základní informace pro starosty obcí o povinnostech na úseku zajišťování úkolů požární ochrany 2011 prevence 1 JSDHO x SDH V obci zpravidla působí sbor dobrovolných hasičů (SDH),

Více

Činnost jednotek požární ochrany při povodních. plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Činnost jednotek požární ochrany při povodních. plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje Činnost jednotek požární ochrany při povodních plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 1 Bezpečnost komplexně Úkolem vlády ČR a orgánů všech územních samosprávných celků

Více

P ř í l o h a č. 7 S t a t u t u m ě s t a B r n a. Zajišťování krizového řízení při krizových situacích

P ř í l o h a č. 7 S t a t u t u m ě s t a B r n a. Zajišťování krizového řízení při krizových situacích P ř í l o h a č. 7 S t a t u t u m ě s t a B r n a Zajišťování krizového řízení při krizových situacích Část I primátor města Brna Část II starosta Část III město Část I PRIMÁTOR MĚSTA BRNA 1. V době nouzového

Více

PRINCIPY PLOŠNÉHO POKRYTÍ JEDNOTKAMI PO

PRINCIPY PLOŠNÉHO POKRYTÍ JEDNOTKAMI PO PRINCIPY PLOŠNÉHO POKRYTÍ JEDNOTKAMI PO Základní princip plošného pokrytí Základním principem je rozmístění jednotek PO a stanovení jejich druhů a kategorií na území jednotlivých krajů ČR tak, aby každá

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

Seminář pro povodňové orgány obcí. kpt. Ing. Martin Totek HZS Kraje Vysočina

Seminář pro povodňové orgány obcí. kpt. Ing. Martin Totek HZS Kraje Vysočina Seminář pro povodňové orgány obcí kpt. Ing. Martin Totek HZS Kraje Vysočina Legislativa: Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 239/2000 Sb., o IZS, ve znění pozdějších

Více

Krizové řízení v obci Písty

Krizové řízení v obci Písty Krizové řízení v obci Písty Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace čí jiné instituce, které mají zájem na svém rozvoji. Jeho cílem je předcházet vzniku možných kritických situací,

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb.

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Plošné pokrytí. Radim Paloch

Plošné pokrytí. Radim Paloch Plošné pokrytí Radim Paloch Plošné pokrytí Prvním dokumentem k plošnému pokrytí v ČR bylo Usnesení vlády č. 646 z roku 1994 Zákonná úprava stávající podoby plošného pokrytí nabyla účinnosti 01.01.2001

Více

1/2012 VKHK NAŘÍZENÍ Královéhradeckého kraje

1/2012 VKHK NAŘÍZENÍ Královéhradeckého kraje 1/2012 VKHK NAŘÍZENÍ Královéhradeckého kraje ze dne 16. 1. 2012, kterým se stanovují podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Královéhradeckého kraje jednotkami požární ochrany Rada Královéhradeckého

Více

172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. k provedení zákona o požární ochraně

172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. k provedení zákona o požární ochraně 172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY k provedení zákona o požární ochraně Vláda nařizuje podle 30 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb., (dále jen "zákon"): ČÁST PRVNÍ DRUHY

Více

Dokumentace JSDHO. Vybrané informace k zajišťování požární ochrany na území obce

Dokumentace JSDHO. Vybrané informace k zajišťování požární ochrany na území obce Dokumentace JSDHO Vybrané informace k zajišťování požární ochrany na území obce Zabezpečování požární ochrany na území obce je svěřeno do pravomocí obcí. Připravenost k zásahu je z organizačního, materiálního

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I DRUHY DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY HLAVA II OBSAH A VEDENÍ DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY. 2 Koncepce požární ochrany kraje

ČÁST PRVNÍ HLAVA I DRUHY DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY HLAVA II OBSAH A VEDENÍ DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY. 2 Koncepce požární ochrany kraje 172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. dubna 2001 k provedení zákona o požární ochraně Změna: 498/2002 Sb. Vláda nařizuje podle 30 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000

Více

Úloha starosty obce s rozšířenou působností. při přípravě na mimořádné události a krizové situace a při jejich řešení

Úloha starosty obce s rozšířenou působností. při přípravě na mimořádné události a krizové situace a při jejich řešení Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Úloha starosty obce s rozšířenou působností při přípravě na mimořádné události a krizové situace a při jejich

Více

MINISTERSTVO VNITRA. T e c h n i k o c h r a n y o b y v a t e l s t v a (T O OB-16) .j. MV-86739-1/PO-IZS-2013 T OOB - 16 Praha

MINISTERSTVO VNITRA. T e c h n i k o c h r a n y o b y v a t e l s t v a (T O OB-16) .j. MV-86739-1/PO-IZS-2013 T OOB - 16 Praha MINISTERSTVO VNITRA.j. MV-86739-1/PO-IZS-2013 T OOB - 16 Praha Po : 10 S c h v a l u j e : plk. Ing. Drahoslav Ryba Podepsáno elektronicky T e c h n i k o c h r a n y o b y v a t e l s t v a (T O OB-16)

Více

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

POVINNOSTI OBCÍ NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

POVINNOSTI OBCÍ NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY POVINNOSTI OBCÍ NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY por. Roman Holkup, DiS. pracoviště prevence, OOB a KŘ HZS JčK územní odbor Písek 724 178 953, 950 245 151 roman.holkup@jck.izscr.cz PRÁVNÍ PŘEDPISY Zákon 133/1985

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. dubna 2001 k provedení zákona o požární ochraně

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. dubna 2001 k provedení zákona o požární ochraně 172/2001 Sb. Změna: 498/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. dubna 2001 k provedení zákona o požární ochraně Vláda nařizuje podle 30 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000

Více

172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně

172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně 172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. dubna 2001 k provedení zákona o požární ochraně Změna: 498/2002 Sb. Vláda nařizuje podle 30 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Státní požární dozor - 31 zákona č. 133/1985 Sb., zákona o požární ochraně

Státní požární dozor - 31 zákona č. 133/1985 Sb., zákona o požární ochraně Státní požární dozor - 31 zákona č. 133/1985 Sb., zákona o požární ochraně Výkon státního požárního dozoru (1) Státní požární dozor se vykonává a) kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o

Více

Legislativa a systém požární ochrany

Legislativa a systém požární ochrany 5.5.1. Legislativa a systém požární ochrany http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-po/legislativa-a-system-pozarniochrany Základní podmínky požární bezpečnosti a podmínky pro účinnou ochranu života, zdraví

Více

*MVCRX01CN11D* MVCRX01CN11D prvotní identifikátor

*MVCRX01CN11D* MVCRX01CN11D prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č.ú.: 8908-881/0710

Více

IV. Preventivně výchovná činnost v oblasti ochrany obyvatelstva 1

IV. Preventivně výchovná činnost v oblasti ochrany obyvatelstva 1 Metodický návod SHČMS pro starosty (starostky) SDH k vytváření skupin dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva a k zapojení SDH do preventivně výchovné činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva (návrh) Metodický

Více

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Město Svitavy usnesením zastupitelstva města ze dne 07.05.2014 podle ust. 35a odst. 1 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích

Více

Úloha HZS při řešení povodní

Úloha HZS při řešení povodní Úloha HZS při řešení povodní 1. PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. - na základě smlouvy uzavřené mezi ČHMÚ (MZe) a GŘ HZS ČR

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV-78675-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 Počet listů: 12

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV-78675-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 Počet listů: 12 MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-78675-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 listů: 12 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán generální ředitel HZS ČR podepsáno

Více

Č.j. MV /PO-IZS-2012 Praha dne 26. července 2012 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV /PO-IZS-2012 Praha dne 26. července 2012 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX0158FJV* MVCRX0158FJV prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-81251-1/PO-IZS-2012

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV /PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 Počet listů: 14

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV /PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 Počet listů: 14 MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-78689-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 listů: 14 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán generální ředitel HZS ČR podepsáno

Více

Úloha vedoucího organizace při řešení krizových situací a dalších mimořádných událostí

Úloha vedoucího organizace při řešení krizových situací a dalších mimořádných událostí Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje odbor ochrany obyvatelstva a plánování Úloha vedoucího organizace při řešení krizových situací a dalších mimořádných událostí METODICKÁ POMŮCKA pro management

Více

*MVCRX01RDS6Y* MVCRX01RDS6Y prvotní identifikátor

*MVCRX01RDS6Y* MVCRX01RDS6Y prvotní identifikátor *MVCRX01RDS6Y* MVCRX01RDS6Y prvotní identifikátor MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-2370-1/PO-IZS-2014 Praha 9. ledna 2014 listů: 9 Schvaluje: brig gen. Ing.

Více

TÉMATA PRO ÚSTNÍ ČÁST SLUŽEBNÍ ZKOUŠKY

TÉMATA PRO ÚSTNÍ ČÁST SLUŽEBNÍ ZKOUŠKY TÉMATA PRO ÚSTNÍ ČÁST SLUŽEBNÍ ZKOUŠKY A) Ochrana obyvatelstva a krizové řízení 1. Krizové řízení 1.1. Definice pojmu, základní právní předpisy 1.2. Možné členění krizových situací z hlediska jejich vzniku

Více

12. Ochrana obyvatelstva

12. Ochrana obyvatelstva 2. Ochrana obyvatelstva 2 Ochrana obyvatelstva vyučovacích předmětu 44 vyučovacích bloku: 2. Historie ochrany obyvatelstva v našich podmínkách 2 2.2 Legislativa 3 2.3 Varování a vyrozumění a způsob poskytování

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM, VÝZNAM A ÚKOLY doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

Č.j. MV /PO-IZS-2014 Praha dne 24. ledna 2014 Počet listů: 7 Příloha: ¼

Č.j. MV /PO-IZS-2014 Praha dne 24. ledna 2014 Počet listů: 7 Příloha: ¼ *MVCRX01RZUME* MVCRX01RZUME prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-8388-1/PO-IZS-2014

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

Koncepce podpory vybraných projektů

Koncepce podpory vybraných projektů Koncepce podpory vybraných projektů v rámci čerpání dotačního fondu KÚ LK Program "Podpora rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji" Zpracoval: plk. Mgr. Jaromír Lebeda, HZS Libereckého kraje Strana

Více

Spolupráce s obcemi. plk. Ing. Pavel Dekret HZS Zlínského kraje ředitel odboru IZS a služeb

Spolupráce s obcemi. plk. Ing. Pavel Dekret HZS Zlínského kraje ředitel odboru IZS a služeb Spolupráce s obcemi plk. Ing. Pavel Dekret HZS Zlínského kraje ředitel odboru IZS a služeb Integrovaný záchranný systém systém koordinace složek IZS při přípravě na MU a při záchranných a likvidačních

Více

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE 1/2015 ze dne 5. 2. 2015, kterým se vydává požární poplachový plán Jihočeského kraje Rada Jihočeského kraje v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000

Více

Č.j. MV /PO-IZS-2014 Praha 6. března 2014 Počet listů: 6. Rozhodnutí

Č.j. MV /PO-IZS-2014 Praha 6. března 2014 Počet listů: 6. Rozhodnutí *MVCRX01U80OA* MVCRX01U80OA MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní spojení: ČNB,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

Ochrana obyvatelstva. Školení starostů obcí v Jihočeském kraji v r. 2015

Ochrana obyvatelstva. Školení starostů obcí v Jihočeském kraji v r. 2015 Ochrana obyvatelstva Školení starostů obcí v Jihočeském kraji v r. 2015 Základní principy OOB ústředním orgánem je ministerstvo vnitra odpovědnost za OOB je rozložena na všechny úrovně veřejné správy,

Více

Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Mgr.Bohumír MARTÍNEK,Ph.D. Člen VV a vedoucí ÚOROO SHČMS Praha 2013 1 Obsah 1. Povinnosti a oprávnění obce při řešení mimořádných událostí 2. Nabídka

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Krizová a ostatní legislativa

Krizová a ostatní legislativa Krizová a ostatní legislativa ÚSTAVNÍ ZÁKONY Ústava, jako vrchol soustavy právních norem je považována za základní zákon. Ústavní zákony upravují stejnou oblast jako samotná ústava, doplňují ji, mění a

Více

SC 1.3 ZVÝŠENÍ PŘIPRAVENOSTI K ŘEŠENÍ A ŘÍZENÍ RIZIK A KATASTROF

SC 1.3 ZVÝŠENÍ PŘIPRAVENOSTI K ŘEŠENÍ A ŘÍZENÍ RIZIK A KATASTROF SC 1.3 ZVÝŠENÍ PŘIPRAVENOSTI K ŘEŠENÍ A ŘÍZENÍ RIZIK A KATASTROF Specifická kritéria přijatelnosti Název kritéria Aspekt hodnocení podle Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů

Více

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE 3/2017

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE 3/2017 NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE 3/2017 ze dne 17. 8. 2017, kterým se vydává požární poplachový plán Jihočeského kraje Rada Jihočeského kraje v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000

Více

Školení starostů správního obvodu obce s rozšířenou působností Písek. Písek, duben 2015

Školení starostů správního obvodu obce s rozšířenou působností Písek. Písek, duben 2015 Školení starostů správního obvodu obce s rozšířenou působností Písek Písek, duben 2015 Motta: Neštěstí nechodí po horách, ale po obcích. Pozdě bycha honiti. Kdo je připraven, není událostí zaskočen. Finanční

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Školení starostů 2019

Školení starostů 2019 Školení starostů 2019 Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Obec: zřizuje jednotku SDHO udržuje akceschopnost jednotky zabezpečuje OP členů jednotky zabezpečuje

Více

Ochrana obyvatelstva Témata:

Ochrana obyvatelstva Témata: Ochrana obyvatelstva Témata: Činnost obce při mimořádných událostech Povinnosti starosty a obce Zabezpečení jednotlivých ochranných opatření Preventivně výchovná činnost Organizace ochrany obyvatelstva

Více

P R A V I D L A. pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí

P R A V I D L A. pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí P R A V I D L A pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňský kraj v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje tato pravidla pro

Více

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška obce Rovensko č. 16 Požární řád obce Obec Rovensko na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 8. března 2004 podle par. 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Obec a její finanční zabezpečení krizových situací. Aleš Kudlák Město Písek

Obec a její finanční zabezpečení krizových situací. Aleš Kudlák Město Písek Obec a její finanční zabezpečení krizových situací Aleš Kudlák Město Písek 1 Motta: Neštěstí (povodeň) nechodí po horách, ale po obcích. Pozdě bycha honiti. Kdo je připraven, není povodní zaskočen. Protipovodňové

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

právních předpisů Libereckého kraje Částka 2 Rozesláno dne 3. května 2012

právních předpisů Libereckého kraje Částka 2 Rozesláno dne 3. května 2012 Ročník 2012 VĚSTNÍK právních předpisů Libereckého kraje Částka 2 Rozesláno dne 3. května 2012 O B S A H 2. Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Libereckého

Více

Zdolávání požáru. - snadno a rychle

Zdolávání požáru. - snadno a rychle Zdolávání požáru - snadno a rychle Obecně Veškerou činnost jednotek PO, počínaje vyhlášením poplachu až po návrat na stanici jednotky nazýváme zásahem. Účinnost zásahu jednotek PO závisí na: správném řízení,

Více

VNĚJŠÍ HAVARIJNÍ PLÁN JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN

VNĚJŠÍ HAVARIJNÍ PLÁN JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN VNĚJŠÍ HAVARIJNÍ PLÁN JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN OBSAH A: INFORMAČNÍ ČÁST ÚVOD... 2 INFORMAČNÍ ČÁST... 3 1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA JE TEMELÍN... 3 2. VÝSLEDKY ANALÝZ MOŽNÝCH RADIAČNÍCH HAVÁRIÍ A MOŽNÝCH

Více

Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS. Havlíčkův Brod

Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS. Havlíčkův Brod Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS Havlíčkův Brod 16. 3. 2016 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030

Více

ORGANIZACE JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY V ČR

ORGANIZACE JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY V ČR Druhy jednotek PO - 65 zákona o PO jednotka hasičského záchranného sboru kraje jednotka hasičského záchranného sboru podniku jednotka sboru dobrovolných hasičů obce jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku

Více

Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany

Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany Čl. 1 Obecná ustanovení (1) Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany (dále jen jednotka ) se vztahuje na jednotky hasičských záchranných sborů (dále

Více

*MVCRX025NL7F* Rozhodnutí. Č.j. MV /PO-IZS-2014 Praha 5. listopadu 2014 Počet listů: 5

*MVCRX025NL7F* Rozhodnutí. Č.j. MV /PO-IZS-2014 Praha 5. listopadu 2014 Počet listů: 5 *MVCRX025NL7F* MVCRX025NL7F MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 PRAHA 414 IČO: 00007064, bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č.ú.:

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 *MVCRX0289LD8* MVCRX0289LD8 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-282-1/PO-IZS-2015 Praha dne 6. ledna 2015

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

MĚSTO KAŠPERSKÉ HORY. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2019 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA

MĚSTO KAŠPERSKÉ HORY. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2019 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA MĚSTO KAŠPERSKÉ HORY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. /209 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Zastupitelstvo města Kašperské Hory se na svém zasedání dne 25. dubna 209 usneslo vydat, usnesením č. 6, na základě

Více

Vzor dohody o plánované pomoci na vyžádání s HZS kraje (hl. m.)

Vzor dohody o plánované pomoci na vyžádání s HZS kraje (hl. m.) Příloha č. 6 Vzor dohody o plánované pomoci na vyžádání s HZS kraje (hl. m.) Dohoda o plánované pomoci na vyžádání mezi SDH Braník a HZS HMP uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 21

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Doplňkový kurz ochrana obyvatelstva a plánování Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISTERSTVO VNITRA generální

Více

Jednotky požární ochrany a integrovaný záchranný systém

Jednotky požární ochrany a integrovaný záchranný systém Jednotky požární ochrany a integrovaný záchranný systém plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 3/2015 1 Jednotky požární ochrany 2 Právní předpisy zákon

Více

IV. Preventivně výchovná činnost v oblasti ochrany obyvatelstva

IV. Preventivně výchovná činnost v oblasti ochrany obyvatelstva Metodický návod SHČMS pro starosty (starostky) SDH k vytváření skupin dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva a k zapojení SDH do preventivně výchovné činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva (návrh) Metodický

Více

*MVCRX029IQKK* MVCRX029IQKK

*MVCRX029IQKK* MVCRX029IQKK *MVCRX029IQKK* MVCRX029IQKK MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 PRAHA 414 IČO: 00007064, bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č.ú.:

Více

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Úvod ÚOROO po svém jednání dne 23. února 2011, po projednání prvotní informace ve Vedení SHČMS konaného dne 8. března 2011

Více

Vymezení technické infrastruktury a zajištění její bezpečnosti v krizových situacích Mgr. Daniel Barták

Vymezení technické infrastruktury a zajištění její bezpečnosti v krizových situacích Mgr. Daniel Barták Vymezení technické infrastruktury a zajištění její bezpečnosti v krizových situacích Mgr. Daniel Barták odd. KM RED MHMP 2 Technická infrastruktura systémy, které zabezpečují technickou obsluhu území.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 2/2004

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 2/2004 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2004 Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice vydává dne 24. 5. 2004, na základě ust. 29 odst. 1 písm o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Více

TECHNIK OCHRANY OBYVATELSTVA STUDIJNÍ MATERIÁL: KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

TECHNIK OCHRANY OBYVATELSTVA STUDIJNÍ MATERIÁL: KRIZOVÉ ŘÍZENÍ OBSAH 1 Krizové řízení... 2 2 Krizový plán hl. m. Prahy... 3 3 Havarijní plán hl. m. Prahy... 4 4 Vnější havarijní plány v hl. m. Praze... 5 5 Vnitřní havarijní plán... 6 6 Plán krizové připravenosti...

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 KŘ Kódové označení: VPP-M IV-OOB a Počet listů: 12 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

Odborná příprava velitelů JPO SDHO. Evakuace obyvatelstva

Odborná příprava velitelů JPO SDHO. Evakuace obyvatelstva Odborná příprava velitelů JPO SDHO Evakuace obyvatelstva 2009 30 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany Při zásahu jednotky požární ochrany: a) zdolávájí

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-5/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Úloha vedoucího organizace při řešení mimořádných událostí a krizových situací

Úloha vedoucího organizace při řešení mimořádných událostí a krizových situací Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje odbor ochrany obyvatelstva a plánování Úloha vedoucího organizace při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro management právnických

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Zastupitelstvo města Broumov se na svém zasedání dne 12. 12. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

U Č E B N Í O S N OVY

U Č E B N Í O S N OVY MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. PO-729/GŘ-VZ-2007 Praha 27. února 2007 Počet listů: 8 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. GENERÁLNÍ ŘEDITEL

Více

Č.j. MV /PO-IZS-2018 Praha 7. listopadu 2018 Počet listů: 6 Příloha: 1/8 Krajský úřad Plzeňského kraje Škroupova 1760/ Plzeň

Č.j. MV /PO-IZS-2018 Praha 7. listopadu 2018 Počet listů: 6 Příloha: 1/8 Krajský úřad Plzeňského kraje Škroupova 1760/ Plzeň *MVCRX046QBGI* MVCRX046QBGI MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 PRAHA 414 IČO: 00007064, bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č.ú.:

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j.: PO-293-27/OOB-2003 Praha 16. prosince 2003 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán generální ředitel HZS ČR a náměstek

Více

*MVCRX01TFCYI* Rozhodnutí. Č.j. MV /PO-IZS-2014 Praha 17. února 2014 Počet listů: 7

*MVCRX01TFCYI* Rozhodnutí. Č.j. MV /PO-IZS-2014 Praha 17. února 2014 Počet listů: 7 *MVCRX01TFCYI* MVCRX01TFCYI MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č.ú.:

Více