Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje"

Transkript

1 Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Veolia Transport Morava a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s. FTL First Transport Lines, a.s. ČSAD Frýdek Místek a.s. České dráhy, a.s. AUTOBUSY KONEČNÝ s.r.o. AUTODOPRAVA Studený, spol. s r.o. Čl. 1. Úvodní ustanovení Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (dále jen Tarif IDSOK ) stanoví výši ho a dovozného, způsob nabytí a pouţití jízdních dokladů a jejich platnost v městské hromadné dopravě osob (dále jen MHD ) na území měst Olomouc, Prostějov, Přerov, Hranice, Šumperk, Zábřeh, na linkách veřejné vnitrostátní linkové dopravy osob zařazených do IDSOK, Ţeleznici Desná (dále jen ŢD ) a v zaintegrovaných vlacích Českých drah (dále jen ČD ) ve druhé vozové třídě kategorie osobní, spěšný vlak a rychlík. V kategorii rychlík platí Tarif IDSOK pouze u vlaků uvedených v příloze č. 3 Tarifu IDSOK. Tarif IDSOK vychází ze Smluvních přepravních podmínek Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (dále jen SPP IDSOK ), vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR č.175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou dráţní a silniční osobní dopravu (dále jen Přepravní řád ) a z aktuálního Výměru Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboţí s regulovanými cenami (dále jen Výměr MF ). Základní druhy jízdních dokladů, jejich náleţitosti, prodej a platnost stanoví SPP IDSOK. Jízdním dokladem je jednotlivá jízdenka, časová jízdenka a průkaz, jehoţ drţitel má podle zvláštního právního předpisu, Tarifu IDSOK nebo SPP IDSOK právo na přepravu. V příslušných dopravně-tarifních zónách na linkách zařazených do IDSOK platí Tarif IDSOK. Tarif IDSOK vyhlašují všichni dopravci zapojení do IDSOK. Tarif IDSOK, jeho doplnění a změny vyhlašují ČD a Veolia Transport Morava a.s. (dále jen Veolia Transport ) v Přepravním a tarifním věstníku. Nedílnou součástí Tarifu IDSOK jsou přílohy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11. 1) Tarif IDSOK je zónový a časový. Čl. 2. Tarifní zásady 2) Tarif IDSOK je přestupný pro všechny druhy dokladů. 1

2 3) Celé území Olomouckého kraje je pro potřeby tarifu rozděleno do zón, označených číslem a názvem. 4) Všechny jízdenky mají vyznačenou zónovou (číslem nebo počtem) a časovou platnost. 5) Zlevněné 7 denní jízdenky, občanské a zlevněné měsíční jízdenky a jízdenky s delší dobou platnosti týkající se zóny 71 a vydávané s kombinací se zónou 71 jsou vázané na průkaz vydaný dopravcem. Tyto jízdenky jsou nepřenosné. 6) Ţákovské jízdenky jednotlivé, týdenní a měsíční jsou vázané na ţákovský průkaz. Tyto jízdenky jsou nepřenosné a na linky MHD nepřestupné. Přestup na linky MHD je moţný pouze u časových ţákovských jízdenek s doplatkovou jízdenkou MHD. Doplatková jízdenka MHD opravňuje ţáka k pouţívání linek MHD z místa přestupu z veřejné linkové dopravy do místa nejbliţšího sídlu školy a zpět nebo z místa trvalého pobytu či místa domova mládeţe, internátu nebo koleje do místa přestupu z MHD na veřejnou linkovou dopravu. Seznam linek MHD je uveden v příloze č. 9. 7) Při přejezdu mezi dvěma zónami musí mít cestující platný doklad pro obě zóny. 8) Cestující je povinen mít jízdní doklad pro všechny projíţděné zóny, které po sobě bezprostředně následují, včetně zón, ve kterých nemá spoj zastávku a pouze jimi projíţdí. 9) Je-li jízdenka vydaná k průkazce (identifikace osobními údaji nebo číslem průkazky na jízdence), je nepřenosná. 10) Pokud pověřená osoba nevydá jízdenku zařízením pro výdej jízdenek, ale musí ji, pro poruchu zařízení, vypsat ručně, je jízdenka platná jen pro daný spoj a je nepřestupná. Psanou jízdenku lze vydat jen pro jednotlivou jízdu. 11) Jízdné je cena za přepravu osob. V m je zahrnuta sníţená sazba DPH. 12) Dovozné je cena za přepravu zavazadla, kola a psa, pokud tak stanoví Tarif IDSOK. V dovozném je zahrnuta sníţená sazba DPH. 13) TR 10 Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel. Čl. 3. Ceny za přepravu osob a zavazadel, slevy a bezplatná přeprava 1) Ceny () a) ceník ho je jednotný pro celé území IDSOK. Ceník IDSOK platí na všech autobusových a tramvajových linkách zařazených v IDSOK a v zaintegrovaných vlacích ČD. Pro cestující na ŢD platí ceník uvedený v čl. 6. Jízdné a časová platnost jízdenek ve všech zónách mimo zónu 71 jsou následující: 2

3 Časová platnost 7 denní 7 denní Měsíční Měsíční Počet občanské zlevněné zavazadlo Jízdní kolo Kč (min) občanské zlevněné občanské zlevněné zón (Kč) (Kč) Kč prac. dny ostatní dny (Kč) (Kč) (Kč) (Kč) b) u časových jízdenek platí: 7 denní jízdenka = 7 kalendářních dnů po sobě bezprostředně následujících, měsíční = ode dne začátku platnosti jeden měsíc nebo od prvního dne kalendářního měsíce do posledního dne kalendářního měsíce. 2) Za zlevněné se přepravují: a) druhé dítě do 6 let, pokud pro něj doprovod poţaduje samostatné místo k sezení a kaţdé další dítě do 6 let v doprovodu téhoţ cestujícího, b) děti od 6 let do dovršení 15. roku (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin). Od 10 let je nutno prokázat věk dítěte průkazem vystaveným dopravcem po předloţení rodného listu dítěte. Průkaz musí obsahovat fotografii odpovídající skutečnosti. Věk dítěte je moţno prokázat i platným cestovním pasem nebo ţákovským průkazem. c) pes. 3) Bezplatně se přepravují: a) kočárek s dítětem, b) maximálně dvě děti do 6 let v doprovodu osoby starší 10 let. Do tohoto počtu se započítává i dítě v kočárku. Děti do 6 let mohou obsadit nejvýše jedno místo k sezení, c) rodiče k návštěvě dětí zdravotně postiţených umístěných v ústavech (nutný platný průkaz vystavený ústavem, ve kterém je dítě umístěno a potvrzení o návštěvě pro zpáteční cestu dle podmínek pro zlevněnou jízdu uvedených v aktuálním Výměru MF). Cestující je bezplatně přepraven pouze z místa trvalého bydliště do místa ústavu. Cestující je povinen při předloţení průkazu na poţádání pověřené osoby prokázat osobní údaje, jinak nebude nárok na bezplatnou přepravu uznán. Za neplatný průkaz se povaţuje průkaz dle čl. 4., odst. 3 SPP IDSOK nebo průkaz, který byl pouţit na jiné trase, neţ pro kterou platí nebo při jízdě zpět není ověřeno vykonání návštěvy dítěte nebo potvrzení návštěvy je provedeno před jejím vykonáním. Za škody vzniklé dopravcům v IDSOK neoprávněným vydáním průkazu odpovídá ústav, 3

4 který průkaz vydal. Ustanovení odstavce c) neplatí u MHD a u linek uvedených v příloze č. 3 Tarifu IDSOK, které mají poznámku pouze uznávání předplatních jízdenek IDSOK, d) představitelé státní moci a některých státních orgánů a soudci dle zvláštního předpisu (zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náleţitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů), e) drţitel průkazu ZTP, drţitel průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu 1. Drţitel průkazu ZTP/P má současně nárok i na bezplatnou přepravu svého průvodce nebo vodícího psa nevidomého. Ustanovení odstavce e) neplatí u linek uvedených v příloze č. 3 Tarifu IDSOK, které mají poznámku pouze uznávání předplatních jízdenek IDSOK, f) cestující dle písmene c) a e) se u ČD přepravují dle TR10. 4) Dovozné za přepravu kola je 18 Kč. 5) Za přepravu cenného cestovního zavazadla dle čl. 6 odst. 1) písmene c) SPP IDSOK zaplatí cestující 50 Kč. 6) Průkazy vydané dopravcem (dále jen průkazky ), jejich pouţití a platnost: a) k vydání průkazky je nutno dodat odpovídající podobenku ţadatele rozměru 35 x 45 mm a uhradit cenu průkazky, b) průkazka pro děti ve věku 10 aţ 15 let, potvrzující věk drţitele průkazky, se vydává na období 2 let od data vydání, c) drţitel průkazky je povinen ji před prvním pouţitím nesmazatelně vyplnit osobními údaji, pokud tak neučinil pracovník dopravce, d) průkazka nečitelná, poškozená, pouţitá jinou osobou, neţ pro kterou byla vydána, je neplatná a bude pověřenou osobou odebrána. 7) Placení dovozného podléhají: a) zavazadla o rozměrech větších neţ 300 x 400 x 600 mm, tvaru válce přesahující délku mm a průměr 100 mm, tvaru desky přesahující 800 x mm nebo jejichţ hmotnost přesahuje 25 kg, dětský kočárek bez dítěte, souprava lyţí, b) drobná zvířata ve schráně, jejíţ rozměry jsou větší jak mm. 8) Bezplatná přeprava zavazadel: a) ruční zavazadla jsou snadno přenosné věci, které cestující drţí v ruce nebo na klíně, případně umístitelné pod nebo nad sedadlem cestujícího, o rozměrech menších neţ 300 x 400 x 600 mm, tvaru válce nepřesahující délku mm a průměr 100 mm, tvaru desky nepřesahující 800 x mm nebo jejichţ hmotnost nepřesahuje 25 kg, b) ruční zavazadla ve vlacích ČD, které nesmí přesáhnout rozměry mm, mezi ruční zavazadla patří i pár lyţí s holemi, snowboard, boby nebo sloţený skládací dětský kočárek, c) dětské kočárky pro děti, které jsou drţiteli průkazů ZTP a ZTP/P a vozíky 1 Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 4

5 pro invalidy, drţitele průkazů ZTP a ZTP/P, d) zavazadla drţitele průkazu ZTP a ZTP/P, která nepřesahují rozměry povolené k přepravě, u ČD platí tarif TR 10. Toto ustanovení se nevztahuje na přepravu kol. 9) Za přepravu jízdního kola a cestovního zavazadla nebo spoluzavazadla se u ČD platí dovozné dle TR 10. Čl. 4. Jízdné, dovozné, slevy a bezplatná přeprava za přepravu osob a zavazadel v zónách s provozem MHD (1,11,41,51,61,71) 1) Ceny a) pro zóny s provozem MHD (1 Šumperk, 11 Zábřeh, 41 Prostějov, 51 Přerov, 61 Hranice, 71 Olomouc) platí následující ceny v Kč a jsou uvedeny druhy jízdenek s vyznačením moţnosti jejich pouţití: Zóna číslo občan. zlevněn. Časová platnost Dovozné 1 denní 7 denní Měsíční Čtvrtletní Pololet. Roční Roční ve dnech, minuty zavazadlo občan. zlevněn. občan. Senior Pas občané nad 70 let prac. ostatní x x x x x x x x x x x x x x x x x 500 x x x x x x x x 300 x x x x x 300 x zlevněn. občan. zlevněn. organizace občan. zlevněn. Jízdní Pas čl. 4 odst. 5 d) b) u časových jízdenek platí: 1 denní jízdenka = 24 hod od označení v zóně 71, do 24 hodiny příslušného dne v zóně 41 7 denní jízdenka = 7 kalendářních dnů bezprostředně po sobě následujících, měsíční = ode dne začátku platnosti vyznačeného na jízdence jeden měsíc nebo od prvního dne kalendářního měsíce do posledního dne kalendářního měsíce, čtvrtletní = ode dne začátku platnosti vyznačeného na jízdence jedno čtvrtletí nebo kalendářní čtvrtletí, v zóně 41 kalendářní čtvrtletí, pololetní = ode dne začátku platnosti vyznačeného na jízdence jedno pololetí nebo kalendářní pololetí, roční = kalendářní rok, v zóně 61 a 71 platí roční jízdenky ode dne začátku platnosti vyznačeného na jízdence jeden rok nebo kalendářní rok, c) Zavazadla v zónách 1, 11, 41, 51 přepravují za dovozné ve výši 4 Kč. V zóně 61 a 71 se zavazadla přepravují za cenu jednotlivé zlevněné jízdenky. 2) V zónách 1 (pouze město Šumperk) a 11 (pouze město Zábřeh) navíc platí: a) za zlevněné se přepravují ţáci a studenti, mimo studentů trvale výdělečně činných, ve věku od 15 do 26 let (tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin). Jízdenka platí s průkazem opatřeným fotografií, vystaveným dopravcem Veolia Transport na základě platného dokladu totoţnosti a aktuálního potvrzení o studiu na školní/akademický rok. Nárok na zlevněné mohou ţáci a studenti prokázat také ţákovským průkazem, který byl vydán v souladu s čl. 5. Ţáci a studenti od 15 do 26 let mají nárok pouze 5

6 na zlevněnou 7 denní a měsíční jízdenku. Ţáci a studenti jsou povinni vypsat na jízdenku číslo průkazu. Tyto jízdenky jsou nepřenosné. Za zlevněné se dále přepravují starobní důchodci ve spojení s průkazem opatřeným fotografií, vystaveným dopravcem Veolia Transport na základě rozhodnutí o přiznání starobního důchodu a dokladu totoţnosti platí pouze pro 7 denní a měsíční jízdenky. Jízdní doklady uvedené v tomto odstavci ČD nevydávají, pouze je uznávají v rámci zóny 11, b) bezplatně se přepravují: všechny děti do 6 let v doprovodu osoby starší 10 let, c) jízdní doklady vydané dle písmene a), b) nejsou uznávány při cestách do a z hraničních zastávek se zónami 1 a 11, d) výdej průkazek, jejich pouţití a platnost: průkazka pro ţáky a studenty ve věku od 15 do 26 let se vydává na období od 1.9. do dalšího roku. 3) V zóně 41 navíc platí: a) za zlevněné se přepravují: aa) ţáci a studenti, mimo studentů trvale výdělečně činných, ve věku od 15 do 26 let (tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin). Jízdenka platí s průkazem vystaveným FTL. K vystavení průkazu je třeba doloţit aktuální fotografii, platný doklad totoţnosti a aktuální potvrzení o studiu na školní/akademický rok. Ţáci a studenti od 15 do 26 let mají nárok pouze na zlevněnou 7 denní a měsíční jízdenku. Tyto jízdenky jsou nepřenosné, ab) děti od 6 do 15 let kteří si zakupují 7 denní a měsíční jízdenku musí mít průkaz vystavený FTL. K vystavení průkazu předloţí ţadatel nebo jeho zákonný zástupce rodný list a aktuální fotografii. Tyto jízdenky jsou nepřenosné, ac) důchodci poţivatelé starobního důchodu. Jízdenka platí s průkazem vystaveným FTL. K vystavení průkazu předloţí starobní důchodce platný doklad totoţnosti, aktuální fotografii, potvrzení o pobírání starobního důchodu nebo rozhodnutí o přiznání důchodu. Průkazy se vydávají s platností do 70 let věku ţadatele, ad) invalidní důchodci. Jízdenka platí s průkazem vystaveným FTL. K vystavení průkazu předloţí invalidní důchodce platný doklad totoţnosti, aktuální fotografii a potvrzení o pobírání plného invalidního důchodu. Průkazy vydává FTL na období 1 roku od data vydání, b) bezplatně se přepravují: ba) občané starší 70 let. Nárok na bezplatnou přepravu prokazují průkazem vystaveným FTL. K vystavení průkazu předloţí občan platný doklad totoţnosti. Nárok na bezplatnou přepravu lze prokázat taktéţ platným dokladem totoţnosti či platným cestovním pasem, bb) všechny děti do 6 let v doprovodu osoby starší 10 let, bc) na linkách MHD (seznam linek uveden v příloze č. 9) se bezplatně přepravují příslušníci Policie ČR a příslušníci Městské policie Prostějov ve spojení se sluţebním průkazem, c) výdej průkazek, jejich pouţití a platnost: ca) průkazka pro ţáky ve věku od 6 do 15 let, potvrzující věk drţitele průkazky, se vydává na období 3 let od data vydání, 6

7 cb) průkazka pro ţáky a studenty ve věku od 15 do 26 let se vydává na období od 1.9. do dalšího roku, cc) průkazy, které vydává FTL jsou v ceně 10 Kč. 4) V zónách 51 a 61 navíc platí: a) za zlevněné se přepravují ţáci a studenti, mimo studentů trvale výdělečně činných, ve věku od 15 do 26 let (tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin). Jízdenka platí s průkazem vystaveným v zóně 51 dopravcem Veolia Transport, v zóně 61 dopravcem ČSAD Frýdek Místek a.s. (dále jen ČSAD Frýdek - Místek ). K vystavení průkazu je třeba doloţit aktuální fotografii, platný doklad totoţnosti a aktuální potvrzení o studiu na školní/akademický rok. Nárok na zlevněné mohou ţáci a studenti v zóně 51 a 61 prokázat také ţákovským průkazem, který byl vydán v souladu s čl. 5. Ţáci a studenti do 26 let mají nárok pouze na zlevněnou 7 denní, měsíční a čtvrtletní jízdenku. Ţáci a studenti jsou povinni vypsat na jízdenku číslo průkazu. Tyto jízdenky jsou nepřenosné, b) na zlevněnou roční jízdenku ve výši 300 Kč tzv. Senior Pas, mají nárok občané nad 70 let ve spojení s průkazem vystaveným dopravcem Veolia Transport v zóně 51, v zóně 61 dopravcem ČSAD Frýdek - Místek. Průkaz dopravce vystaví na základě platného dokladu totoţnosti a aktuální fotografie. Průkaz se vydává na období 2 let. Tyto jízdenky jsou nepřenosné, c) bezplatně se přepravují: všechny děti do 6 let v doprovodu osoby starší 10 let, dále v zóně 61 členové Vojenského sdruţení rehabilitovaných Hranice, v zóně 51 jeden smuteční věnec a jedna ocelová láhev s kapalným topným plynem pro domácnost o celkovém obsahu nejvýše 10 kg, d) průkazka pro ţáky a studenty ve věku od 15 do 26 let se vydává na období od 1.9. do dalšího roku. 5) V zóně 71 navíc platí: a) za zlevněné se přepravují: aa) děti od 6 let do dovršení 15. roku (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin). Věk je nutno prokázat průkazem s fotografií odpovídající skutečnosti, vystaveným dopravcem Dopravní podnik města Olomouce (dále jen DPMO ) na základě platného průkazu totoţnosti zákonného zástupce nebo ţádanky podepsané zákonným zástupcem po předloţení jakéhokoliv průkazu opatřeného fotografií dítěte. Toto ustanovení platí pro jízdenky 7 denní, měsíční a čtvrtletní. U jednotlivé a 1 denní jízdenky se dítě od 10 do 15 let můţe prokázat i platným cestovním pasem, ţákovským průkazem nebo průkazem vystaveným dopravcem Veolia Transport, FTL a ČSAD Frýdek - Místek pro dítě od 10 do 15 let, ab) ţáci a studenti, mimo studentů trvale výdělečně činných, ve věku od 15 do 26 let (tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin). Jízdenka platí s průkazem opatřeným fotografií, vystaveným dopravcem DPMO na základě ţádanky potvrzené školou nebo učilištěm po předloţení dokladu totoţnosti. Toto ustanovení platí pro jízdenky 7 denní, měsíční a čtvrtletní. U 1 denní jízdenky se ţáci a studenti mohou prokázat i jiným průkazem potvrzujícím nárok na zlevněné. ac) důchodci poţivatelé plného invalidního a starobního důchodu ve spojení s průkazem vystaveným dopravcem. Průkaz dopravce DPMO vystaví na základě předloţení platného dokladu totoţnosti, aktuální fotografie 7

8 a oznámení o zvýšení důchodu nebo rozhodnutí o přiznání starobního důchodu nebo potvrzení státního orgánu o pobírání důchodu. Potvrzení nesmí být starší jak 2 měsíce. Toto ustanovení platí pro 1 denní, 7 denní, měsíční a čtvrtletní jízdenky, ad) občané starší 70 let ve spojení s průkazem vystaveným dopravcem DPMO na základě platného dokladu totoţnosti. Toto ustanovení platí pro 1 denní, 7 denní, měsíční a čtvrtletní jízdenky, ae) pracovníci organizace Charita ve spojení s průkazem dopravce DPMO. Jízdenky jsou vydávány na základě měsíčně dodávaného seznamu zaměstnanců organizace Charita, po předloţení platného průkazu totoţnosti a potvrzení o zaměstnaneckém poměru. Toto ustanovení platí pro 1 denní, 7 denní, měsíční a čtvrtletní jízdenky, b) za zlevněnou nepřenosnou pololetní jízdenku ve výši 150 Kč, tzv. Senior Pas se přepravují občané starší 70 let ve spojení s průkazem vystaveným dopravcem DPMO po předloţení platného dokladu totoţnosti a aktuální fotografie, c) za zlevněnou nepřenosnou roční jízdenku ve výši 300 Kč, tzv. Senior Pas se přepravují občané starší 70 let ve spojení s průkazem vystaveným dopravcem DPMO po předloţení platného dokladu totoţnosti a aktuální fotografie, d) za zlevněnou nepřenosnou roční jízdenku ve výši 150 Kč, tzv. Jízdní Pas se přepravují: da) drţitelé zlaté Janského plakety ve spojení s průkazem vystaveným dopravcem DPMO po předloţení platného dokladu totoţnosti, průkazu drţitele zlaté Janského plakety a aktuální fotografie, db) okrskové sestry a pečovatelky Pečovatelské sluţby Olomouc ve spojení s průkazem vystaveným dopravcem DPMO a zaměstnanecké průkazky. Průkaz je vydán na základě platného dokladu totoţnosti, zaměstnanecké průkazky a aktuální fotografie, dc) důchodci drţitelé platných průkazů vydaných Vojenským sdruţením rehabilitovaných ČR, drţitelé osvědčení podle 8 zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění pozdějších předpisů, soudního rozhodnutí podle 29 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 87/1991 Sb.,), potvrzení vojenské správy pro ţadatele o mimosoudní rehabilitaci podle zákona č. 87/1991 Sb., ve spojení s průkazem vystaveným dopravcem DPMO. Průkaz dopravce DPMO vystaví po předloţení platného dokladu totoţnosti, aktuální fotografie a výše uvedeného dokladu potvrzujícího nárok na slevu, e) bezplatně se přepravují: ea) všechny děti do 6 let, eb) pracovníci státního odborného dozoru v dopravě, ec) jeden pár lyţí s holemi, ed) jeden smuteční věnec, f) smluvní se na základě smlouvy mezi Statutárním městem Olomoucí 8

9 a dopravcem DPMO a Veolia Transport poskytuje: fa) fb) fc) příslušníkům Policie ČR OŘ Olomouc včetně zavazadel a psů, ve spojení se sluţebním odznakem a průkazem, příslušníkům Vojenské policie AČR v Olomouci včetně zavazadel a psů, ve spojení se sluţebním odznakem a průkazem, stráţníkům Městské policie Olomouc ve stejnokroji při výkonu sluţby včetně zavazadel a psů, ve spojení s odznakem obecní policie, fd) pracovníkům Magistrátu města Olomouce v pracovní dny od 6:00 do 18:00 na základě přenosné jízdenky vydané dopravcem DPMO a zaměstnanecké průkazky opatřené aktuální fotografií, fe) ff) fg) členům Zastupitelstva města Olomouce na základě průkazu zastupitele, drţiteli vydaného parkovacího lístku z podzemního parkoviště u hlavního nádraţí ČD s dobou platnosti 60 minut od vydání, drţiteli karty Olomouc Region Card v době její platnosti, g) přenosná měsíční jízdenka pro organizace: vydává se organizacím na základě předloţené ţádanky v ceně 750 Kč, h) výdej průkazek, jejich pouţití a platnost: ha) průkazka pro ţáky ve věku od 6 do 15 let, potvrzující věk drţitele průkazky, se vydává na období 5 let, hb) průkazka pro ţáky a studenty ve věku od 15 do 26 let se vydává na období od 1.9. do dalšího roku, hc) průkazy, které vydává DPMO jsou v ceně 2 Kč a obaly časových jízdenek v ceně 6 Kč, i) dovozné za přepravu kola ve speciálním cyklobusu u DPMO je ve výši občanské jízdenky s přiráţkou, které lze zakoupit pouze u řidiče cyklobusu. 9

10 Počet zón Čl. 5. Žákovské 1) Ceník ţákovského ho pro ţáky do 15 let a pro ţáky a studenty, včetně učňů, od 15 let do 26 let (dále jen ţáci ). žákovské 15 let (Kč) nepřestupné na MHD do žákovské 15 až 26 let Časová platnost pracovní dny (min) ostat ní dny žákovské 15 let Týdenní (Kč) nepřestupné na MHD** žákovské 15 let Měsíční (Kč) nepřestupné na MHD** 1 3* 6* * 47* 75* 150* * Jízdenku není moţné zakoupit pro samostatnou zónu 1, 11, 41, 51, 61a 71. ** Přestup moţný pouze s doplatkovou jízdenkou MHD. Cena měsíční doplatkové jízdenky MHD je 20,- Kč, cena týdenní doplatkové jízdenky MHD je 5,- Kč. do žákovské 15 až 26 let do žákovské 15 až 26 let 2) Ţákovské nelze nárokovat na linkách MHD (seznam linek uveden v příloze č. 9). V zónách 1, 11, 41, 51, 61 a 71, kde počátek a cíl cesty je uskutečňován v rámci dané zóny, je ţák přepravován za zlevněné dle čl. 4. 3) Ţáci, kteří cestují ze zastávky nebo do zastávky, která je hraniční k zóně 1 a 11 mají nárok na ţákovské a doplatkovou jízdenku MHD pro samostatnou zónu 1 a 11. 4) Podmínky pro uplatňování ţákovského ho: a) nárok na ţákovské mají ţáci všech škol do věku 26 let, kteří plní povinnou školní docházku nebo se soustavně připravují na budoucí povolání na střední, vyšší odborné, vysoké nebo speciální škole v denní nebo prezenční formě studia, b) pro určení věku ţáka je rozhodující datum dne předcházejícího dni jeho 15. nebo 26. narozenin, c) ţákovské je moţné uplatnit pouze po předloţení ţákovského průkazu, který je rozlišen na kategorie ţáků do 15 let a od 15 do 26 let. Průkaz musí obsahovat následující údaje: ca) jméno, příjmení, datum narození ţáka vyplňuje ţák, cb) platnost (kolonka od-do), razítko, podpis oprávněné osoby a záznamy dopravce vyplňuje dopravce, 10

11 cc) místo trvalého pobytu ţáka včetně příslušného okresu nebo místo domova mládeţe, internátu či koleje včetně příslušného okresu (kolonka Z ) - vyplňuje ţák. Místo trvalého pobytu, domova mládeţe, internátu či koleje se musí nacházet na území ČR. Při nedostatku místa můţe ţák uvést název příslušného okresu do kolonky Razítko a záznamy dopravce, cd) místo sídla školy (kolonka Do ) vyplňuje ţák, pokud ţák dojíţdí z místní části obce je povinen uvést do kolonky Z název obce a dále také název místní části odkud dojíţdí a do kolonky Do název obce a název místní části, kde se škola nachází. V případě studia na škole v zahraničí uvede ţák v kolonce Do pohraniční přechodový bod, ce) název a místo školy (kolonka Drţitel je ţákem/studentem denního studia školy: ), vyplňuje ţák, cf) razítko školy, podpis oprávněné osoby, školní rok, označení způsobu dojíţdění pomocí symbolu kladívka, u nového vzoru průkazu pro ţáky od 15 od 26 let symbol So/Ne vyplňuje škola, cg) aktuální fotografii ţáka rozměru mm lepí dopravce, ch) symbol kladívko - škola ponechá v případě, kdy ţák dojíţdí do školy denně v pracovní dny. V opačném případě symbol přeškrtne. U nového vzoru ţákovského průkazu pro ţáky od 15 do 26 let škola přeškrtne symbol So/Ne, pokud ţák dojíţdí denně v pracovní dny. V opačném případě ponechá symbol So/Ne, d) u ţáků do 15 let platí průkaz maximálně 4 školní roky s tím, ţe škola kaţdoročně potvrzuje prodlouţení platnosti pro daný školní rok. U ţáků starších 15 let platí průkaz vţdy jen jeden školní /akademický rok. U akademického roku platí průkaz nejpozději do , e) vyučuje-li škola pouze některé dny v týdnu, vyznačí tuto skutečnost v kolonce školní rok, f) dopravce po předloţení řádně vyplněného a školou potvrzeného ţákovského průkazu ověří správnost vyplněných osobních údajů. K ověření správnosti osobních údajů musí ţák do 15 let předloţit svůj rodný list nebo platný průkaz pojištěnce (průkaz zdravotní pojišťovny) nebo platný cestovní pas, ţák nad 15 let platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas, g) ţák ubytovaný v domově mládeţe, na internátu či koleji k ověření místa domova mládeţe, internátu či koleje předloţí dopravci potvrzení ubytovatele. Pokud ţák navštěvuje střední či vysokou školu v zahraničí, doloţí dopravci Rozhodnutí Ministerstva školství, ţe se jedná o studium na škole postavené na roveň studia na středních či vysokých školách v ČR, h) dojíţdí-li ţák za účelem praktického vyučování do jiného místa neţ do místa sídla školy, vydá dopravce po prokázání nároku na ţákovské další ţákovský průkaz, i) ţákovský průkaz platí po dobu školního/akademického roku s výjimkou měsíců července a srpna, a to pouze z míst a do míst v něm uvedených. Cena průkazu je 1 Kč včetně DPH, cena za ověření průkazu je 40 Kč včetně DPH. U ČD platí cena za ověření průkazu dle TR 10, j) ţákovský průkaz nevydává a neověřuje DPMO a ČSAD Frýdek - Místek. 11

12 5) Ţákovské jízdenky: a) ţák, po předloţení ţákovského průkazu, je odbaven dle místa trvalého pobytu či místa domova mládeţe, internátu nebo koleje a místa školy v zónovém tarifu. Ţákovská jízdenka je přestupná, s výjimkou přestupu na linky MHD, b) jednotlivé ţákovské jízdenky se vydávají v pracovní dny. V sobotu, neděli a ve svátky je moţné tyto jízdenky zakoupit pouze v případě, kdy na ţákovském průkazu je školou přeškrtnut symbol kladívko nebo ponechán symbol So/Ne. Tato jízdenka je nepřestupná na linky MHD. Seznam linek MHD je uveden v příloze č. 9, c) týdenní jízdenka platí sedm po sobě bezprostředně následujících kalendářních dnů. Cena této jízdenky je stanovena na pět pracovních dnů, dopravci tento jízdní doklad uznávají navíc v sobotu, neděli a ve svátky. Jízdenka je nepřenosná, ţák je povinen vypsat na jízdenku číslo ţákovského průkazu do kolonky číslo ţák. průkazu. Bez vyplněného čísla ţákovského průkazu na ţákovské jízdence je ţákovská jízdenka neplatná. Tato jízdenka není samostatně přestupná na MHD (přestup na MHD je moţný pouze s doplatkovou jízdenkou MHD), d) měsíční jízdenka platí ode dne začátku platnosti jeden měsíc s výjimkou měsíce června. Měsíční jízdenka zakoupená v měsíci červnu je platná vţdy jen do Cena jízdenky je stanovena pouze na pracovní dny, dopravci navíc uznávají tyto jízdenky v sobotu, neděli a ve svátky. Jízdenka je nepřenosná, ţák je povinen vypsat na jízdenku číslo ţákovského průkazu do kolonky číslo ţák. průkazu. Bez vyplněného čísla ţákovského průkazu na ţákovské jízdence je ţákovská jízdenka neplatná. Tato jízdenka není samostatně přestupná na MHD (přestup na MHD je moţný pouze s doplatkovou jízdenkou MHD), e) při kontrole jízdních dokladů pověřenou osobou je ţák povinen předloţit s ţákovskou jízdenkou platný ţákovský průkaz. 6) Doplatková jízdenka MHD: a) ţák, který chce přestoupit s týdenní nebo měsíční ţákovskou jízdenkou na linky MHD v zónách 1, 11, 41, 51, 61 a 71 si musí zakoupit doplatkovou jízdenku MHD. Doplatková jízdenka MHD, společně s ţákovskou jízdenkou a ţákovským průkazem, opravňuje ţáka k pouţívání linek MHD z místa přestupu z veřejné linkové dopravy do místa nejbliţšího sídlu školy a zpět nebo z místa trvalého pobytu či místa domova mládeţe, internátu nebo koleje do místa přestupu z MHD na veřejnou linkovou dopravu. Sídlo školy je uvedeno na ţákovském průkazu, b) cena doplatkové jízdenky MHD měsíční je 20 Kč, včetně DPH, pro jednu zónu s MHD. Cena doplatkové jízdenky týdenní MHD je 5 Kč, včetně DPH, pro jednu zónu s MHD, c) pokud ţák pouţívá linky MHD ve dvou zónách, musí si zakoupit doplatkovou jízdenku MHD pro kaţdou zónu s MHD zvlášť, d) doplatkovou jízdenku MHD je moţné zakoupit pouze současně při nákupu ţákovské jízdenky týdenní či měsíční a je nedílnou součástí této jízdenky. Doplatková jízdenka MHD obsahuje číslo zóny, kde bude pouţívána, přičemţ stejné číslo zóny musí obsahovat i ţákovská jízdenka, ke které je tato doplatková jízdenka zakupována, e) doplatková jízdenka MHD je nepřenosná, ţák je povinen, před započetím jízdy na linkách MHD, vypsat na tuto jízdenku číslo ţákovského průkazu do kolonky 12

13 číslo ţák. průkazu. Bez vyplněného čísla ţákovského průkazu na doplatkové jízdence MHD je jízdenka neplatná, f) doplatková jízdenka MHD má stejnou časovou platnost jako ţákovská jízdenka, ke které je zakupována, g) doplatková jízdenka MHD je platná pouze s ţákovskou jízdenkou, ke které byla vydána. Tuto jízdenku nelze zakoupit samostatně, h) při kontrole jízdních dokladů na linkách MHD pověřenou osobou je ţák povinen předloţit s ţákovskou jízdenkou doplatkovou jízdenku MHD a platný ţákovský průkaz. 7) Neplatné jízdenky: a) pokud se ţák při kontrole jízdních dokladů prokáţe jen průkazem bez platné ţákovské jízdenky či ţákovskou jízdenkou bez platného ţákovského průkazu, povaţuje se za cestujícího bez platné jízdenky, b) pokud se ţák při kontrole jízdních dokladů na linkách MHD prokáţe jen doplatkovou jízdenkou MHD bez ţákovské jízdenky a ţákovského průkazu, povaţuje se za cestujícího bez platné jízdenky, c) pokud se ţák při kontrole jízdních dokladů na linkách MHD prokáţe jen ţákovskou jízdenkou bez doplatkové jízdenky MHD a ţákovského průkazu, je povaţován za cestujícího bez platné jízdenky, d) pokud se ţák při kontrole jízdních dokladů na linkách MHD neprokáţe platnou doplatkovou jízdenkou MHD s ţákovskou jízdenkou a ţákovským průkazem shodného čísla, je povaţován za cestujícího bez platné jízdenky. 1) Jízdné na zóny 1, 2, 4, 5, 100 a 110 Počet zón občanské předpr. (Kč) občanské vlak (Kč) zlevněné předpr. (Kč) Čl. 6. Ceník ho na ŽD zlevněné vlak (Kč) Časová platnost minutách zavazadlo (Kč) jízdní kolo (Kč) prac. dny ostatní dny v 7 denní občanské (kč) 7 denní zlevněné (Kč) Měsíční občanské (Kč) Měsíční zlevněné (Kč) 2) Ţákovské Počet zón ţákovské do 15 let ţákovské let Časová platnost v minutách týdenní ţákovské do 15 let týdenní ţákovské let měsíční ţákovské do 15 let měsíční ţákovské let (Kč) (Kč) prac. dny ostatní dny (Kč) (Kč) (Kč) (Kč) ) Na ŢD jsou vydávány jízdní doklady na zóny 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 100,

14 4) Na ŢD (zóny 1, 2, 4, 5) dále platí: a) za jednotlivé zlevněné se přepravují osoby pobírající důchod starobní nebo plný invalidní a osoby starší 60 let pobírající vdovský, vdovecký důchod nebo měsíčně opakující se peněţité dávky sociální péče z důvodu sociální potřebnosti. Tyto jízdní doklady platí pouze na ŢD a nejsou přestupné. Zlevněné se nevztahuje na 7 denní a měsíční jízdenky. Nárok na zlevněné cestující prokazuje průkazem vystaveným ČD dle podmínek uvedených v TR 10 (vzory průkazů jsou uvedeny v příloze č. 11 Tarifu IDSOK). Osoby pobírající důchod starobní mohou nárok na zlevněné prokázat také průkazem vystaveným Veolia Transport v informační kanceláři v Šumperku (vzor průkazu je uveden v příloze č. 11 Tarifu IDSOK), b) za úschovu zavazadel v obsazených stanicích ŢD se platí 6 Kč za kus a započatý den, c) podmínky pro uplatnění ţákovského ho jsou uvedeny v čl. 5. Doplatková jízdenka MHD se vydává pouze pro zónu č. 1. Tato jízdenka platí z místa přestupu dopravních prostředků ŢD v ţelezniční stanici Šumperk na MHD do místa nejbliţšího sídlu školy a zpět nebo z místa trvalého pobytu či místa domova mládeţe, internátu nebo koleje do místa přestupu z MHD na ŢD. Čl. 7. Doplňující podmínky pro výdej jízdních dokladů ČD 1) ČD vydávají jízdní doklady pro zónu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 100, ) Cestující můţe přepravovat dětský kočárek s dítětem dle Tarifu IDSOK bezplatně pouze za podmínky, ţe alespoň jeden cestující starší 10 let a jedoucí jako doprovod bude mít jízdní doklad vydaný dle Tarifu IDSOK. 3) Pokud nejsou splněny podmínky dle odst. 2) je povaţována přeprava dětského kočárku za přepravu bez platného jízdního dokladu dle TR 10. Tarifní přiráţky jsou stanoveny SPP IDSOK. Čl. 8. Tarifní přirážky Čl. 9. Doplňující tarifní opatření 1) Cestující, který si zakoupí předplatní jízdenku (7 denní, měsíční) pro úsek Lipník nad Bečvou Přerov pro zóny 69, 59, 55, 51 můţe vyuţít pro přepravu v tomto úseku i jízdní doklady pro zóny 69, 54, 55, 51 a opačně. 2) Cestující, který si zakoupí předplatní jízdenku (7 denní, měsíční) pro úsek Osek nad Bečvou Přerov pro zóny 54 a 51, můţe vyuţít pro přepravu v tomto úseku i linku , jejíţ trasa vede zónou 55. 3) Cestující, který si zakoupí předplatní jízdenku (7 denní, měsíční) pro úsek Líšná Přerov pro zóny 56, 57 a 51, můţe vyuţít přestupu v Domaţelicích a v Beňově, Prusech na linky, jejichţ trasa vede zónou 55. Jedná se o linky , , a ) Na lince u spoje č. 16 bude cestující odbaven jednozónovou jízdenkou. 14

15 5) Předplatní jízdenky pro zónu 7 platí na lince , spoji č 13, i pro zastávku Kopřivná,obchod. 6) Předplatní jízdenky pro trasu Šumperk Brníčko - Dlouhomilov pro zóny 1, 17 a 18 je moţno pouţít i na lince , jejíţ trasa vede zónou 12. 7) Předplatní jízdenky pro trasu Šumperk Brníčko - Dlouhomilov pro zóny 1, 12 a 17 je moţno pouţít i na lince , jejíţ trasa vede zónou 18. 8) Pro trasu Jeseník Černá Voda lze pouţít předplatní jízdenky (měsíční, 7 denní) vystavené pro zóny 31, 28, 35, 36 nebo 31, 32, 33, 34. 9) Předplatní jízdenky pro zóny 31, 32, 33 a 34 lze pouţít také na lince u spojů č. 2, 4 a ) Pro trasu Jeseník - Zlaté Hory lze pouţít předplatní jízdenky (měsíční a 7 denní) vystavené pro zóny 31, 32, 33, 30 nebo 31, 32, 29, ) Pro trasu Jeseník - Vidnava lze pouţít předplatní jízdenky (měsíční a 7 denní) vystavené pro zóny 31, 32, 33, 34, 37 nebo 31, 28, 35, 36, ) Dvouzónová měsíční jízdenka pro zóny je poskytována v ceně jednozónové měsíční jízdenky. 13) Předplatní jízdenky pro trasu Prostějov Plumlov Protivanov Buková pro zóny 41, 42, 112, 113 a 117 je moţno pouţít i na lince na spojích, jejichţ trasa vede zónou ) Pro trasu Olomouc Libina lze pouţít předplatní jízdenky (měsíční a 7 denní) vystavené pro zóny 71, 73, 87, 82, 84, 19 nebo 71, 73, 87, 82, 83, 19 nebo 71, 72, 81, 82, 83, ) Pro spojení mezi zónami 47 a 41 lze pouţít předplatní jízdenky (měsíční a 7 denní) vystavené na zóny 41, 43,45,47 nebo 41, 46, 47, 49 nebo 41, 45, 46, ) Pro spojení mezi zónami 45 a 41 lze pouţít předplatní jízdenky (měsíční a 7 denní) vystavené na zóny 41, 43, 45 nebo 41, 45, 46. Prodej jízdenek je stanoven v SPP IDSOK. Tento tarif nabývá účinnosti dnem Čl. 10. Prodej jízdenek Koordinátor IDSOK Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení IDS 15

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Veolia Transport Morava a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s. FTL First Transport Lines, a.s. ČSAD Frýdek Místek a.s. České dráhy, a.s. AUTOBUSY

Více

Tarif. Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Tarif. Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje ARRIVA MORAVA a.s. AUTA-BUSY STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PAVEL STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSY KONEČNÝ s.r.o. AUTODOPRAVA Studený, spol. s r.o. AUTODOPRAVA

Více

Tarif. Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Tarif. Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje ARRIVA MORAVA a.s. AUTA-BUSY STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PAVEL STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSY KONEČNÝ s.r.o. AUTODOPRAVA Studený, spol. s r.o. AUTODOPRAVA

Více

Tarif. Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Tarif. Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje ARRIVA MORAVA a.s. AUTA-BUSY STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PAVEL STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSY KONEČNÝ s.r.o. AUTODOPRAVA Studený, spol. s r.o. AUTODOPRAVA

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 2 ke Smluvním přepravním podmínkám Tarif, tarifní podmínky a bezplatná přeprava v MHD Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, s.r.o. Zlín úplné znění s platností k datu 1.1.2012 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém I. Úvodní ustanovení 1. Tarif VYDIS - dopravního integrovaného systému (dále jen Tarif VYDIS) stanovuje ceny jízdného a způsob uplatňování jízdného v přepravách

Více

Tarif Středočeské integrované dopravy platný od 1. 1. 2012

Tarif Středočeské integrované dopravy platný od 1. 1. 2012 Počet zón Zlevněné 25% Zavazadlo Počet zón Zlevněné 25% Zavazadlo Tarif Středočeské integrované dopravy platný od 1. 1. 2012 Ceník jednotlivého SID Platba v hotovosti Kč Kč Kč Kč Kč Kč 1 12 9 6 4 3 6 2

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR. Podmínky, za nichž dopravce nabízí

Více

T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y

T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y platné v obvodu integrovaného dopravního systému (IDS) MHD Orlová od 1.7.2014 A. Linky městské hromadné dopravy (MHD) číslo 878501-505 I. Ceny jízdného

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 2 ke Smluvním přepravním podmínkám Tarif, tarifní podmínky a bezplatná přeprava v MHD Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, s.r.o. Zlín úplné znění s platností k datu 1. 7. 2014 I. ZÁKLADNÍ

Více

Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009

Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009 Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009 kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje Rada města Liberce se usnesla dne 2.6.2009

Více

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Níže uvedené tabulky jsou stručným přehledem. Podrobnosti použití jízdních dokladů a poskytovaných služeb jsou uvedeny v příslušných článcích

Více

CENY A URČENÉ PODMÍNKY VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ DOPRAVĚ

CENY A URČENÉ PODMÍNKY VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ DOPRAVĚ 31 Příloha č. 6 k výměru MF č. 01/2015 CENY A URČENÉ PODMÍNKY VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ DOPRAVĚ Ceny pro propočet plného (obyčejného) věcně usměrňovaného jízdného Tarifní pásmo km

Více

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Slezské zemské dráhy, o.p.s. CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím předsedy Správní rady společnosti SZD, o.p.s. dne 6. 4. 2010 Účinnost od 1. 6. 2010 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Poř. číslo Obsah

Více

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Jízdenky pro jednotlivou jízdu Typ jízdného jízdné Kč počet pásmová platnost přestupnost možnost použití a časová platnost sleva pro kategorii

Více

Tarifní a přepravní podmínky platné v obvodu integrovaného dopravního systému veřejné dopravy ve statutárním městě Karviná s účinností od 01.06.

Tarifní a přepravní podmínky platné v obvodu integrovaného dopravního systému veřejné dopravy ve statutárním městě Karviná s účinností od 01.06. Tarifní a přepravní podmínky platné v obvodu integrovaného dopravního systému veřejné dopravy ve statutárním městě Karviná s účinností od 01.06.2013 A. Linky městské autobusové dopravy (MAD) číslo 877511

Více

Tarif jízdného MHD v Jihlavě platný od 1. 9. 2013

Tarif jízdného MHD v Jihlavě platný od 1. 9. 2013 Tarif jízdného MHD v Jihlavě platný od 1. 9. 2013 Tarif, tarifní podmínky a bezplatná přeprava v MHD Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Cestující v MHD v Jihlavě může k tarifnímu odbavení ve vozidle použít

Více

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP)

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) 1. Úvodní ustanovení Tento tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska stanoví v Integrované dopravě Plzeňska (dále jen IDP) způsob a postup

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ LINKOVOU DOPRAVU

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ LINKOVOU DOPRAVU 1 SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ LINKOVOU DOPRAVU Dopravce :TREDOS, spol. s r.o., Žďárského 221, Kožichovice, PSČ 674 01, IČ 26244136 Základními předpisy, které upravují provozování

Více

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP)

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) 1. Úvodní ustanovení Tento tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska stanoví v Integrované dopravě Plzeňska (dále jen IDP) způsob a postup

Více

Tarif Dopravy Ústeckého kraje platný od 1. března 2015

Tarif Dopravy Ústeckého kraje platný od 1. března 2015 Tarif Dopravy Ústeckého kraje platný od 1. března 2015 Preambule Tarif integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje (dále jen Tarif DÚK) je vyhlášen v souladu s Výměrem MF č. 01/2015 ze dne 26. listopadu

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY. platný od 1. 7. 2005

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY. platný od 1. 7. 2005 TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY platný od 1. 7. 2005 I. Úvodní ustanovení...3 II. Základní pojmy, tarifní zásady a podmínky platné v provozu PID...3 III. Jízdné v systému PID...8 IV. Cena za přepravu

Více

Způsob dojíždění označí škola pomocí symbolu kladívka

Způsob dojíždění označí škola pomocí symbolu kladívka ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO UPLATNĚNÍ ŽÁKOVSKÉHO JÍZDNÉHO Žáci škol ČR do věku 15 let se přepravují za zlevněné jízdné, max.za 37,5% plného (obyčejného)jízdného uplatněného dopravcem s platností od 1.9.2004.

Více

Tarif. Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. Dodatek č. 2 (úplné znění)

Tarif. Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. Dodatek č. 2 (úplné znění) Tarif Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS Dodatek č. 2 (úplné znění) Platnost: od 1. září 2014 1 Obsah: I. Úvodní ustanovení... 3 II. Základní pojmy... 4 III. Platnost a pravidla

Více

Tarif Českých drah pro lanové dráhy

Tarif Českých drah pro lanové dráhy České dráhy, a.s. ČD TR 14 Tarif Českých drah pro lanové dráhy Změna č. 10 Schváleno rozhodnutím ředitele Odboru obchodu osobní dopravy dne: 13. 10. 2014 pod č. j.: 58 308/2014 O 16 Účinnost od: 14. 12.

Více

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Veolia Transport Morava a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s. FTL First Transport Lines, a.s. ČSAD Frýdek Místek a.s. České

Více

Praktické informace o žákovském jízdném

Praktické informace o žákovském jízdném Praktické informace o žákovském jízdném Od 1. září 2004 poskytují dopravci na železnici a v linkových autobusech zvláštní (zlevněné) jízdné pro žáky škol (dále jen "žákovské jízdné"). Nárok na jeho přiznání

Více

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PAVEL STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSY KONEČNÝ s.r.o. AUTODOPRAVA Studený, spol. s r.o. AUTODOPRAVA TESAŘ s.r.o.

Více

Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových

Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových Na základě ustanovení 49 vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu,

Více

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Connex Morava a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s. FTL First Transport Lines, a.s. Optimalizace veřejné dopravy, s.r.o.

Více

Ceník předplatních časových jízdenek - stručný přehled

Ceník předplatních časových jízdenek - stručný přehled http://www.ropid.cz/article.php?doit=print&aid=0&sid=89&lang=cs Page of Ceník předplatních časových jízdenek - stručný přehled platí od..0 Obsah Ceny předplatních jízdenek pro cestování po Praze - nepřenosné

Více

TARIF JÍZDNÉHO MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Dopravního podniku města České Budějovice, a. s.

TARIF JÍZDNÉHO MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. TARIF JÍZDNÉHO MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. V ÚPLNÉM ZNĚNÍ S ÚČINNOSTÍ OD 15. 10. 2014 1 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tento Tarif jízdného městské hromadné dopravy

Více

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Lanškroun se na svém zasedání dne 22.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. 145/2010 vydat na základě ustanovení

Více

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 7/2014, ročník LXX 18. dubna 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

Číslo 10/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 29. května 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 10/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 29. května 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 10/2014, ročník LXX 29. května 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Dodatek č. 4 k Tarifu PID vydanému k 1. 7. 2011 platný od 1. 1. 2012 na základě provozních potřeb 1/28 1. V článku II., odst. 1 se mění písm. n) a r), která nově znějí

Více

1.1 Tarif integrovaného dopravního systému IDOL (Tarif IDOL) 1.2 Úvodní ustanovení. 1.2.1 Základní pojmy

1.1 Tarif integrovaného dopravního systému IDOL (Tarif IDOL) 1.2 Úvodní ustanovení. 1.2.1 Základní pojmy TARIF INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU IDOL PLATNÝ OD 1.1. 2015 1.1 Tarif integrovaného dopravního systému IDOL (Tarif IDOL) Tarif IDOL je vyhlášen v souladu s Cenovým výměrem MF č.01/2015 ze dne 26. listopadu

Více

TARIF JÍZDNÉHO. MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY DOPRAVNÍHO PODNIKU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s. V ÚPLNÉM ZNĚNÍ

TARIF JÍZDNÉHO. MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY DOPRAVNÍHO PODNIKU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s. V ÚPLNÉM ZNĚNÍ TARIF JÍZDNÉHO MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY DOPRAVNÍHO PODNIKU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s. V ÚPLNÉM ZNĚNÍ S ÚČINNOSTÍ OD 1.8.2013 1 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tento tarif stanovuje ceny jízdného a platnost jízdních

Více

5/2010. NAŘÍZENÍ Libereckého kraje ze dne 30.11.2010, kterým se stanovuje Integrovaný tarif veřejné dopravy LK

5/2010. NAŘÍZENÍ Libereckého kraje ze dne 30.11.2010, kterým se stanovuje Integrovaný tarif veřejné dopravy LK 5/2010 NAŘÍZENÍ Libereckého kraje ze dne 30.11.2010, kterým se stanovuje Integrovaný tarif veřejné dopravy LK Rada Libereckého kraje se na svém zasedání dne 30.11.2010 usnesením č. 1601/10/RK usnesla vydat

Více

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje ARRIVA MORAVA a.s. AUTA-BUSY STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PAVEL STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSY KONEČNÝ s.r.o. AUTODOPRAVA Studený,

Více

Tarif. Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. Dodatek č. 1 (úplné znění)

Tarif. Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. Dodatek č. 1 (úplné znění) Tarif Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS Dodatek č. 1 (úplné znění) Platnost: od 1. února 2015 Obsah I. Úvodní ustanovení... 3 II. Základní pojmy... 4 III. Platnost a pravidla

Více

TARIF JÍZDNÉHO MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Dopravního podniku města České Budějovice, a. s.

TARIF JÍZDNÉHO MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. TARIF JÍZDNÉHO MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. V ÚPLNÉM ZNĚNÍ S ÚČINNOSTÍ OD 1. 9. 2015 1 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tento Tarif jízdného městské hromadné dopravy Dopravního

Více

Nový tarif Český drah pro přepravu cestujících a zavazadel

Nový tarif Český drah pro přepravu cestujících a zavazadel Nový tarif Český drah pro přepravu cestujících a zavazadel Přednášející: Ing. Tomáš Čech České dráhy, a.s., www.cd.cz Základní možnosti cenotvorby v osobní dopravě Tarif zónový Malá srozumitelnost při

Více

České dráhy, a. s. Tarif. Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel

České dráhy, a. s. Tarif. Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel České dráhy, a. s. ČD TR 10 Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel Schváleno rozhodnutím ředitele odboru osobní dopravy a přepravy DOP dne 5. června 2000 č.j.: 57842 / 2000

Více

Smluvní přepravní podmínky v provozu trolejbusů a autobusů MĚSTSKÉ DOPRAVY Mariánské Lázně s.r.o platné od 1.4. 2011

Smluvní přepravní podmínky v provozu trolejbusů a autobusů MĚSTSKÉ DOPRAVY Mariánské Lázně s.r.o platné od 1.4. 2011 Smluvní přepravní podmínky v provozu trolejbusů a autobusů MĚSTSKÉ DOPRAVY Mariánské Lázně s.r.o platné od 1.4. 2011 Vydané v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, zákonem

Více

(2) Cestující je povinen

(2) Cestující je povinen MINISTERSTVO VNITRA odbor bezpečnostní politiky oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství Praha 19. prosince 2008 Počet listů: 4 Postup strážníka při zjišťování totožnosti osob mladších

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3., 4., 5. a 6. dodatku

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3., 4., 5. a 6. dodatku TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3., 4., 5. a 6. dodatku platný od 13. 6. 2010 Dodatek č. 1 platný od 1. 8. 2010 Dodatek č. 2 platný od 1. 9. 2010 Dodatek č. 3 platný od 1. 10. 2010 Dodatek

Více

Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 5. června 2013 ISSN 1805-9864

Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 5. června 2013 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. 5. června 2013 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice

Více

TARIF PRO MHD V PARDUBICÍCH

TARIF PRO MHD V PARDUBICÍCH TARIF PRO MHD V PARDUBICÍCH Obsah I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. DEFINICE POJMŮ III. ZLEVNĚNÁ A BEZPLATNÁ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH IV. DALŠÍ PODMÍNKY PŘEPRAVY CESTUJÍCÍCH V. DRUHY PARDUBICKÉ KARTY VI. VRÁCENÍ JÍZDNÉHO

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Dodatek č. 8 k Tarifu PID vydanému k 1. 7. 2011 platný od 1. 4. 2013 na základě provozních potřeb 1/22 1. V celém textu Tarifu PID se u číselného označení tarifních pásem

Více

Vyhláška PTV. 030/13/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, ČD Šumava 2015, změna č. 1.

Vyhláška PTV. 030/13/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, ČD Šumava 2015, změna č. 1. Vyhláška PTV 030/13/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, ČD Šumava 2015, změna č. 1. S platností od 3. 7. 2015 vstupuje v účinnost změna č. 1 akční nabídky ČD Šumava 2015 v Jihočeském kraji za těchto podmínek: 1. ČD

Více

Liberecký kraj a Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.

Liberecký kraj a Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. Liberecký kraj a Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého

Více

Dopravní podnik města Jihlavy, akciová společnost

Dopravní podnik města Jihlavy, akciová společnost Dopravní podnik města Jihlavy, akciová společnost na základě zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a podle

Více

České dráhy, a.s. Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel

České dráhy, a.s. Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel České dráhy, a.s. ČD TR 10 Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel Změna č. 5 Schváleno rozhodnutím ředitele Odboru produktŧ a obchodu dne: 07. 02. 2011 pod č.j.: 55 397/2011

Více

Dopravní podnik města Děčína, a.s., Děčín VI, Dělnická 106 SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU SILNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVU

Dopravní podnik města Děčína, a.s., Děčín VI, Dělnická 106 SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU SILNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVU Dopravní podnik města Děčína, a.s., Děčín VI, Dělnická 106 SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU SILNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVU které na základě zákona č.111/1994 Sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY v systému Integrované dopravy Plzeňska. SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY v systému Integrované dopravy Plzeňska

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY v systému Integrované dopravy Plzeňska. SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY v systému Integrované dopravy Plzeňska Dopravci: SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY v systému Integrované dopravy Plzeňska Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. ČSAD autobusy Plzeň a.s. České dráhy, a.s. PROBO BUS a.s. Autobusová doprava-miroslav

Více

České dráhy, a.s. Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel

České dráhy, a.s. Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel České dráhy, a.s. ČD TR 10 Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel Změna č. 14 Schváleno rozhodnutím ředitele Odboru obchodu osobní dopravy dne: 4. 02. 2015 pod č.j.: 55 454/2015

Více

Příloha č. 6 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU. Část I. Všeobecné podmínky

Příloha č. 6 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU. Část I. Všeobecné podmínky Veřejná vnitrostátní linková osobní doprava (příměstská linková doprava) Výňatek z výměru MF ČR č. 01/2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami Příloha č. 6 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU

Více

dopravního systému Libereckého kraje (IDOL)

dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) 1. Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) 1. Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 266/1994 Sb., o

Více

Tarif a smluvní přepravní podmínky společnosti BusLine a.s. pro linky v oblasti Lounsko - západ. platné od 1. 2. 2012

Tarif a smluvní přepravní podmínky společnosti BusLine a.s. pro linky v oblasti Lounsko - západ. platné od 1. 2. 2012 Tarif a smluvní přepravní podmínky společnosti BusLine a.s. pro linky v oblasti Lounsko - západ platné od 1. 2. 2012 Vydavatel: BusLine a.s. Sídlo: Na rovinkách 211, 513 25 Semily IČ: 28360010 Oddíl B

Více

Příloha č. 6 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU. Část I. Všeobecné podmínky

Příloha č. 6 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU. Část I. Všeobecné podmínky Veřejná vnitrostátní linková osobní doprava (příměstská linková doprava) Výňatek z výměru MF ČR č. 01/2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami Příloha č. 6 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU

Více

I. Všeobecná ustanovení

I. Všeobecná ustanovení Smlouva o závazku veřejné služby k zajištění městské autobusové dopravy uzavřená podle 19 a 19 c zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami: 1. SDRUŽENÍ

Více

dopravního systému Libereckého kraje (IDOL)

dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) 1. Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) 1. Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 266/1994 Sb., o

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Příloha č. 3 Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje 271 Prostějov hl. n.-dzbel trať v celé délce ČD 273 Červenka-Prostějov

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. a 13. dodatku

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. a 13. dodatku TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. a 13. dodatku platný od 1. 7. 2011 Dodatek č. 1 platný od 1. 8. 2011 Dodatek č. 2 platný od 1. 9. 2011 Dodatek

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Příloha č. 3 Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje 291 IDSOK také ve vlacích R1402, 1403, 1404, 1405, 1406, Zábřeh na

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY. platný od 1. 1. 2008

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY. platný od 1. 1. 2008 TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY platný od 1. 1. 2008 I... Úvodní ustanovení...3 II... Základní pojmy, tarifní zásady a podmínky platné v provozu PID...3 III....Jízdné v systému PID...11 IV.... Cena za

Více

Smluvní přepravní podmínky ČSAD Střední Čechy, a.s. I. Výklad pojmů. II. Vznik a splnění přepravní smlouvy. III. Jízdní doklad

Smluvní přepravní podmínky ČSAD Střední Čechy, a.s. I. Výklad pojmů. II. Vznik a splnění přepravní smlouvy. III. Jízdní doklad Smluvní přepravní podmínky ČSAD Střední Čechy, a.s. pro přepravu osob, zavazadel, věcí a živých zvířat ve veřejné silniční osobní dopravě na linkách provozovaných mimo integrované dopravní systémy (IDS),

Více

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a vyhrazené parkovací místo Úlevy na poplatcích (dálnice,

Více

České dráhy, a.s. Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel

České dráhy, a.s. Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel České dráhy, a.s. ČD TR 10 Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel Změna č. 6 Schváleno rozhodnutím ředitele Odboru produktů a obchodu dne: 26. 11. 2011 pod č.j.: 58 265/2011

Více

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Město Moravská Třebová 1 Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Číslo vyhlášky: 5/2011 Výtisk č.: 1 Platnost od: 30.11.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost

Více

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ V souladu s 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

České dráhy, a. s. Českých drah pro vnitrostátní přepravu. Schváleno rozhodnutím ředitelky Odboru osobní dopravy a přepravy GŘ ČD

České dráhy, a. s. Českých drah pro vnitrostátní přepravu. Schváleno rozhodnutím ředitelky Odboru osobní dopravy a přepravy GŘ ČD České dráhy, a. s. ČD TR 10 Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel Schváleno rozhodnutím ředitelky Odboru osobní dopravy a přepravy GŘ ČD dne 5. září 2008 č.j.: 59614 / 2008

Více

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 13. prosince 2010 usneslo vydat na základě

Více

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1. Všeobecná část Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1.1. Platnost, působnost a vymezení pojmů 1.1.1. Tyto obchodní podmínky platí od 24. dubna roku 2015 do odvolání

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace 2008 Spolek neslyšících Plzeň Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Obsah Komu jsou průkazky ZTP a ZTP/P

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Sbírka právních předpisů města č.1/2013 Město Řevnice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo města Řevnice č. 20 dne 21.10.2013. vydává podle ustanovení 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

SPP. Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu dopravce GW Train Regio a.s. GW Train Regio a.s.

SPP. Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu dopravce GW Train Regio a.s. GW Train Regio a.s. SPP Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu dopravce GW Train Regio a.s. GW Train Regio a.s. Účinnost od 1. ledna 2014 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Číslo Obsah Platí od Provedl 2 OBSAH Záznam o změnách...2

Více

Příloha č. 1 PTV 4/2014. Tímto se ruší platnost PTV číslo A 4/2014

Příloha č. 1 PTV 4/2014. Tímto se ruší platnost PTV číslo A 4/2014 Příloha č. 1 PTV 4/2014. Tímto se ruší platnost PTV číslo A 4/2014 PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA 1. Tarif Pražské integrované dopravy (dále PID) ství v systému PID způsob a postup při uplatňování cen jízdného

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LETNÍHO STŘEDISKA

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LETNÍHO STŘEDISKA NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LETNÍHO STŘEDISKA a SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY HORSKÝCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ SKIAREÁL Herlíkovice na základě provozních podmínek areálu, dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O TARIFU PID září 2014

ZÁKLADNÍ INFORMACE O TARIFU PID září 2014 Tabulka cen jednotlivého plnocenného jízdného Platnost: ZÁKLADNÍ INFORMACE O TARIFU od 10. června 2012 VYSVĚTLIVKY: 4 p/90 min jízdenky (počet pásem/ v minutách) do pásma dvojpásmo z pásma P O B 1 2 3

Více

Kdo všechno poskytuje informace o dopravě?

Kdo všechno poskytuje informace o dopravě? Proč manuál vznikl? Tento manuál vznikl jako výsledek aktivity II. pracovní skupiny (Lidé s postižením) Komunitního plánování sociálních služeb Zábřežska jako opatření II-3.1 Zlepšení systému dopravy pro

Více

Smluvní přepravní podmínky v pravidelné přepravě osob autobusy společnosti PROBO BUS a. s. ( dále také dopravce)

Smluvní přepravní podmínky v pravidelné přepravě osob autobusy společnosti PROBO BUS a. s. ( dále také dopravce) Smluvní přepravní podmínky v pravidelné přepravě osob autobusy společnosti PROBO BUS a. s. ( dále také dopravce) 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Smluvní přepravní podmínky upřesňují podmínky pro přepravu

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1. a 2. dodatku

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1. a 2. dodatku TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1. a 2. dodatku platný od 3. 2. 2015 Dodatek č. 1 platný od 7. 4. 2015 Dodatek č. 2 platný od 1. 7. 2015 Úplné znění 1/67 Obsah I. Úvodní ustanovení... 3 II. Základní

Více

Změny v tarifu PID od 1. 1. 2008

Změny v tarifu PID od 1. 1. 2008 Změny v tarifu PID od 1. 1. 2008 Tarifně je území Prahy rozděleno na pásma P a 0. Celkem je území Prahy počítáno jako 4 pásma. Pásmo P má dvojnásobnou tarifní hodnotu. Součástí pásma 0 je příhraniční pásmo

Více

České dráhy, a.s. Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel

České dráhy, a.s. Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel České dráhy, a.s. ČD TR 10 Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel Změna č. 9 Schváleno rozhodnutím ředitele Odboru produktů a obchodu dne: 29. 07. 2013 pod č.j.: 57 772/2012

Více

Číslo 10/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 28. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy

Číslo 10/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 28. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 10/2015 28. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Oddíl A: Věci přepravní a tarifní... 2 23/10/2015

Více

M Ě S T O V A M B E R K

M Ě S T O V A M B E R K M Ě S T O V A M B E R K Městská vyhláška č. 4/1998 ze dne 30. 9. 1998 O místních poplatcích Městské zastupitelstvo ve Vamberku se na svém 28. veřejném zasedání dne 30. 9. 1998 usneslo podle 15 z. č. 565/1990

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY Sport Service spol. s r.o. se sídlem: Špičák 182, 340 04 Železná Ruda zastoupena: Jednatelem p. Vladimírem Kasíkem IČO 46 88 20 06 DIČ CZ 46 88 20 06 Na podkladě zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému IREDO platné od 1. 4. 2015

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému IREDO platné od 1. 4. 2015 Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému IREDO platné od 1. 4. 2015 1. Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.266/1994 Sb., o dráhách,

Více

Číslo 37-38/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 11. září 2013 ISSN 1805-9864

Číslo 37-38/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 11. září 2013 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 37-38/2013, ročník LXIX. 11. září 2013 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice

Více

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (SPP IDOL)

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (SPP IDOL) Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (SPP IDOL) 1. Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 266/1994 Sb., o

Více

Příloha III. Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky (SCIC-AT-CD)

Příloha III. Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky (SCIC-AT-CD) Příloha III Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky (SCIC-AT-CD) 1. Přepravní podmínky 1.1. Obecné podmínky Tyto zvláštní přepravní podmínky ČD pro mezinárodní přepravu autovlaky (SCIC-AT-ČD) stanovují

Více

Smluvní přepravní podmínky

Smluvní přepravní podmínky Smluvní přepravní podmínky Čl. 1 Všeobecná ustanovení 1. Smluvní přepravní podmínky platí pro pravidelnou přepravu osob a zavazadel v metru, v tramvajích, na lanové dráze a v autobusech Pražské integrované

Více

Schváleno rozhodnutím náměstka GŘ pro obchod a marketing dne: 2. 11. 2011 pod č. j.: 58 552/2011 Účinnost od: 11. 12. 2011

Schváleno rozhodnutím náměstka GŘ pro obchod a marketing dne: 2. 11. 2011 pod č. j.: 58 552/2011 Účinnost od: 11. 12. 2011 České dráhy, a.s. ČD SPPO Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu Změna č. 2 Schváleno rozhodnutím náměstka GŘ pro obchod a marketing dne: 2. 11. 2011 pod č. j.: 58 552/2011

Více