The Great Wonders of Europe

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "The Great Wonders of Europe"

Transkript

1 The Great Wonders of Europe The Youth Guide to Ústí nad Labem and the Region ČESKY ENGLISH

2 Welcome to Ústí nad Labem CONTENTS Ústí nad Labem the city History Střekov Castle Masaryk Lock The Virgin Mary s Assumption Church Větruše Palace Cablecar to Větruše Palace Zubrnice Open-Air Museum Railroad Museum in Zubrnice Ústí Zoo Water Beauties Marian Bridge Cycle Path Our school Erben s Lookout Přemysl, the Ploughman Napoleonic battlefield and the monument Tisá Sandstone Rocks Terezín Nazi concentration camp The Best of Ústí nad Labem Map of Ústí nad Labem Map Description Vítejte v Ústí nad Labem Two main attractions in Ústí-Střekov Castle and Větruše Palace Participants of the Comenius Project at the Ústí Zoo 2

3 Welcome to Ústí nad Labem View of the City 3

4 Ústí nad Labem the city Ústí nad Labem-město Město Ústí nad Labem leží v překrásné krajině labského údolí s Českým středohořím na severu České republiky. Od hlavního města Prahy je vzdáleno necelých 90 km, od německých Drážďan pouhých 70 km. Se svými bezmála obyvateli je 7. největším městem České republiky a sídlem Ústeckého kraje. Město dříve proslulé převážně průmyslem je dnes významným kulturním, sportovním a obchodním centrem. Mírové Square Město leží v v srdci chráněné krajinné oblasti České středohoří. Krajina je zde typická kužely kopců dávno vyhaslých sopek, hlubokým údolím řeky Labe a převážně listnatými bukovými lesy. Ústecko je proto krajinou mnoha nádherných vyhlídek. A night view of Ústí 4

5 Ústí nad Labem the city Ústí nad Labem-město The city of Ústí nad Labem is situated in the Labe river surrounded by the Bohemian Upland in the North of the Czech Republic. The distance from the capital city of Prague is less than 90 km and it is only 70 km to the German city of Dresden. With a population of nearly 100,000, Ústí nad Labem is the 7th biggest city in the Czech Republic and the center of the Ústí region. In the past it was famous for its industry, but today it s a cultural, sports and commertial center. Geocaching in one of the parks with Danish students Porta Bohemica and the port in Vaňov borough Ústí nad Labem is located in the heart of the conservation area of the Bohemian uplands. The landscape is typical for its hilly cones of long dormant volcanoes, the deep Labe river valley and dominant beech tree forests. Thanks to the uplands, the Ústí region offers many beautiful lookout points. 5

6 History Historie města Ústí nad Labem vzniklo na soutoku dvou řek Labe a Bíliny snad již v 9. století, nicméně na město bylo povýšeno českým králem Přemyslem Otakarem II. ve 13. století. V průběhu staletí se z něj stalo rozvinuté a průmyslové město s mnoha významnými historickými památkami. Velkou roli hrál také rozmach lodní dopravy, která přepravovala výrobky místních továren Spolchemie, Setuzy ad. Byly zde otevřeny městské lázně, H. Lumpe zde založil ptačí rezervaci z té je dnes známá ústecká zoo, městská knihovna a roku 1909 bylo otevřeno divadlo. Ústí nad Labem was founded at the confluence of two rivers the rivers Labe and Bílina probably no later than the 9th century, however, it was declared a city by the king Přemysl Otakar II. in the 13th century. Throughout the centuries it has become a developed and industrial city with many important historical sights. An expansion of water transport conveying products of local factories Spolchemie, Setuza, etc. - has also played an important role. A spa was founded here, H. Lumpe opened a birds reservation site it is the well-known Ústi Zoo today, the city library and in 1909 the city theater was opened. Ústí nad Labem také navštívila spousta známých osobností spisovatel Karel May, básník K.H. Mácha nebo hudební skladatel Richard Wagner. Many famous people also visited Ústí nad Labem Karel May, the German writer, K.H. Mácha, the Czech poem writer or Richard Wagner, the German composer. Nedaleko města Ústí se také odehrála 2. největší bitva Napoleonských válek bitva u Chlumce. Also, the 2nd largest Napoleonic battle the Battle of Chlumec took place near this city. Chemical factory is still in the center of the city. City Theater and the bridge Lumpe park in the Ústí Zoo the view from Větruše Palace

7 Střekov castle Hrad Střekov Hrad Střekov patří mezi nejlépe dochované hradní zříceniny v České republice. Tvoří výraznou dominantu a symbol města Ústí nad Labem. Stojí na 100 m vysoké nepřístupné znělcové skále nad pravým břehem řeky Labe ve čtvrti Střekov, zhruba 2,5 km jihovýchodně od centra města. Má dlouhou historii, v níž se lidové povídačky prolínají s fakty. V roce 1842 se na hradě objevilo skutečné strašidlo. Byl to hudební skladatel Richard Wagner, který v romantických zákoutích prastaré zříceniny hledal múzu svérázným způsobem. Nebyl jediným umělcem, který tady hledal a našel inspiraci. Dále zde našel inspiraci Karel Hynek Mácha, Johann Wolfgang Goethe a další. Střekov Castle is one of the best preserved ruins of a castle in the Czech Republic. It is a significant landmark and a symbol of the city of Ústí nad Labem. It stands on a 100 meters high inaccessible phonolite rock above the right bank of the river Labe at Střekov borough, about 2.5 km southeast of the city center. It has a long history in which folk tales intertwine with facts. In 1842 the castle had a real ghost. It was the composer Richard Wagner, who sought an ancient muse in the recesses of romantic ruins in a peculiar manner. He was not the only artist here who sought and found inspiration. K. H. Macha, Johann W. Goethe and others found inspiration here, too. Střekov Castle 7

8 Masaryk Lock Masarykovo zdymadlo Pod střekovskou skálou můžete přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technickou národní kulturní památku vodní dílo s vodní elektrárnou, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Přes jez vede lávka pro pěší a dokonce i jedna z místních cyklostezek. Během prohlídky nabízíme návštěvu strojovny jezu, velínu jezu, rybího přechodu a zhlédnutí historického krátkého filmu o výstavbě vodního díla v nově vybudované prezentační místnosti. Cross over to the opposite bank of the Labe River beneath Střekov rock and have a look at this technical national cultural monument a water resource and hydroelectric power station built between 1923 and 1936 with the aim of an ensuring the navigability of the river. A footbridge even one of the local cycling path cross the weir. Take a tour and see the engine house of the weir, the control room and the fish crossing and watch a short historical film about the construction of the water resource in the newly-built presentation room. At Masaryk Lock below Střekov Castle Masaryk Lock with the city behind 8

9 THE Virgin Mary s Assumption Church Kostel Nanebevzetí panny Marie Kostel byl postaven kolem r V době husitských válek byla zničena jeho věž a trojlodí. S obnovou se začalo až po r V 80. letech 19. století byl přestavěn v pozdně-gotickém stylu. Bombardování města v dubnu 1945 vážně narušilo základy chrámové věže a od té doby je věž vychýlena od kolmé osy o více než 2 m. Dominantou je oltář se skleněnou nohou, který reprezentuje umění 20. století. Ve věži se zachovaly tři bronzové zvony. Dnes je tento kostel druhý v pořadí s nejšikmější věží v Evropě, po italské Pise. Czech students and the tilting church The church was built around During the Hussite wars the tower and the triple nave were destroyed. A renovation began after the year In the 80 s of the 19 th century the church was reconstructed in Late-Gothic style. The bomb raids in April 1945 caused serious damage to the foundations of the tower so that it is now tilted from the vertical axis by more than 2 meters. The dominant of the church is the altar with a glass leg, a piece of modern 20 th century art. Three bronze bells preserved the centuries in the tower. Today, the church is the second in a row with the most leaning tower in Europe, after Pisa in Italy. One of the bells in the tower Ústí nad Labem and Pisa 9

10 Větruše Palace Zámeček Větruše Výletní zámeček Větruše se nachází v krásné krajině Českého středohoří a je skvělým výchozím bodem pro pěší i cyklistické výlety. Pouhých pár set metrů od hlavní budovy se nachází zrekonstruované středověké popraviště. Návštěvníci se tu mohou podívat na kamenný objekt, kde odsouzenci končili rukou kata. Větruše nabízí volnočasový areál s přírodním a zrcadlovým bludištěm, sportovištěm a dětským koutkem. V areálu Větruše lze navštívit restauraci s vyhlídkovou terasou nebo 30 metrů vysokou vyhlídkovou věž. Je odsud také jedinečný výhled na celé město Ústí nad Labem spolu s řekou Labe a výhledem na hrad Střekov. Větruše is located in the stunning setting of the Bohemian uplands ( České středohoří ). It is a wonderful departure point for both hiking and cycling trips. A few hundred metres from the main building the reconstructed medieval gallows is located. Visitors can see a stone object where condemned people were put to death by the executioner. The facilities available at Větruše include a leisure-time centre with a maze and a mirror maze, a sports ground and child s corner. At Větruše you can visit a restaurant with its viewing terrace and the 30 m high viewing tower. There is a nice view of the entire city Ústí n/l, altogether with the Labe river and Střekov castle. Lady Aga is watching Střekov castle Two important attractions in Ústí Střekov castle and Větruše Palace 10

11 Cablecar to Větruše Palace Lanovka na zámeček Větruše Lanová dráha na Větruši spojuje obchodní centrum Forum a výletní zámeček Větruše. Provoz byl zahájen dne 7. prosince Lanovka je v provozu denně, kromě každého prvního pondělí v měsíci, kdy probíhají pravidelné údržby. Jedná se o visutou kyvadlovou lanovou dráhu se dvěma kabinami. Pohon a napínání lana jsou umístěny v horní stanici. Jízdní doklady na lanovou dráhu lze zakoupit výhradně ve stanicích lanové dráhy a platí pouze v den jejich zakoupení. Tato lanovka je nejdelší lanovkou bez podpěrných sloupů v České republice. Za hodinu přepraví lanovka až 390 osob při dopravní rychlosti 6,0 m/s. Cesta jednou ze dvou 15-ti místných kabin trvá 2 minuty. Getting off at the upper station The cablecar with Větruše Palace 11 Inside the gondola The cablecar to Větruše connects Větruše and Forum shopping center. The operation was launched on December 7, The cablecar is open daily, except the first Monday in each month, when the regular maintenance is conducted. This is an overhead cablecar shuttle with two gondolas. Drive and tension cables are located in the upper station. Tickets to the cablecar can be purchased exclusively in stations, cablecar and is only valid on the day of purchase. It is the longest cablecar without stanchions in the Czech Republic. The cablecar transports nearly 390 visitors within one hour at the speed of 6m/s.

12 Zubrnice Open-Air Museum Skanzen v Zubrnicích Skanzen v Zubrnicích je nejmladší skanzen v Čechách. Jeho základem je stará historická vesnice v údolí Českého středohoří. Návštěvníci mohou obdivovat komplex roubené zemědělské usedlosti s interiérovými a exteriérovými expozicemi včetně unikátní teplovzdušné sušárny na ovoce. Dále si mohou prohlédnout vesnickou školu, starý obchod a kostel s pravidelnými výstavami. Ve středu návsi stojí barokní studna, a nedaleko je malé nádraží s muzejní expozicí dopravy. Opodál proti proudu potoka stojí malý roubený vodní mlýn. Open-Air Museum Zubrnice is the newest museum in Bohemia showing rural life. It is based on an old historical village surrounded by hills of the Bohemia uplands. Visitors can admire the timbered farmhouse complex with interior and exterior exhibits, including a unique hot-air fruit drying. They can also view a village school, an old store and a church with regular exhibitions. In the center of the square there is a Baroque well and near the village there s a small railway station with a museum transport exhibition. Farther upstream the creek there is a small timber of water mill. The historical well on the square in the village of Zubrnice, annual celebratitions and the interior of a house 12

13 Railroad Museum in Zubrnice Muzeum historické železnice v Zubrnicích Muzeum bylo otevřeno v prostorách nádraží v Zubrnicích už v roce 1996 a každoročně jej navštíví několik tisíc návštěvníků. Expozice se nacházejí v prostorách nádražní budovy a v kolejišti. Návštěvník si zde může prohlédnout starobylé vlakové soupravy a vybavení. A na vybrané exponáty si může dokonce sáhnout. Také se může svést na ruční kolejové drezíně nebo okusit na vlastní uši letecký poplach. Nádraží slouží také k příležitostným jízdám muzejních vlaků z Ústí nad Labem. Nádraží se také několikrát stalo dějištěm natáčení filmu. Poprvé v roce 1975 ve snímku Páni kluci, a po té ještě několikrát namátkou např. ve Svěrákově Tmavomodrém světě nebo Renčově Hlídači č.47. You can take a ride on such trolleys... Historical steam trains in Zubrnice Making the film Páni kluci filmed in villages of Levín and Zubrnice The railway museum was opened in 1996 on the premises of former railway station in Zubrnice and every year thousands of people visit it. There are exhibits in the station building and on the railway track. Visitors can look at vintage trains and equipment and they can even touch the selected exhibits. They can also take the manually driven trolley or hear the aerial alarm. Occasionally, the railway station serves for museum train rides from Ústí nad Labem, too. The station also appeared in the film several times in 1975 in Páni kluci, or Dark-blue world by Zdeněk Svěrák in

14 Ústí Zoo Ústecká zoo Zoologická zahrada Ústí nad Labem vznikla v roce 1908 jako soukromá ptačí rezervace, kterou založil obchodník a vášnivý ornitolog Dr. Heinrich Lumpe. Zoo je umístěna v přírodním areálu na úpatí Mariánské skály na ploše 26 ha. V zoo najdete unikátní kolekci více než 200 druhů zvířat z celého světa. Mnohé z nich pravidelně odchovávají mláďata. Zoo se podílí na chovu vzácných a ohrožených druhů zvířat a zapojuje se do záchranných programů. Řada pavilonů a expozic prošla v posledních letech modernizací nebo jsou zcela nové. V Ústecké zoo se také můžete dostat do přímého kontaktu se zvířaty, když se zapojíte do projektu Staň Elephants Delhi and Kala have been in the Ústí Zoo since 1982 se ošetřovatelem zvířat. New barless cages are very modern Here you can see many animals Feeding the goats...

15 Ústí Zoo Ústecká zoo The Ústí nad Labem Zoo was founded by the Ústí businessman and devoted ornithologist Dr. Heinrich Lumpe in The Zoo, which was originally a bird sanctuary, stretches over a 26 hectare natural enclosure at the foot of the Marian Rock. The Zoo exhibits a unique collection of more than 200 animal species from all over the world, with many regularly raising their young. It also exhibits rare and endangered species and is engaged in rescue captivity programmes. A number of enclosures and exhibitions have been modernized or are completely new. In the zoo you can also be part of the team if you take part in a project Become an animal keeper. Participants in the Comenius Project at the Ústí Zoo 15

16 Water Beauties Vodní krásy Život města byl odedávna spjat s vodou. Řeka Labe je významnou evropskou vodní cestou a je využívána pro nákladní dopravu a rekreační plavbu. Na území města se do ní vlévá řeka Bílina. Četné potoky, které sbíhají k Labi, vytvořily v okolí Ústí nad Labem krásné kaskády a vodopády. V nedalekých Chabařovicích vzniklo zatopením hnědouhelného lomu jezero Milada. Návštěvník zde má ojedinělou příležitost poznat krajinu vytvořenou lidskou rukou. The river Labe with Větruše Palace The city life has always been connected with water. The River Labe is an important European waterway that is used for freight transportation and recreational cruises. The River Bílina flows into the River Labe in the Ústí territory. Numerous brooks along the River Labe create beautiful cascades and watefalls around the city. Lake Milada was created by flooding the brown coal mine near the town of Chabařovice. Visitors have a unique opportunity to explore manmade countryside. Marian Rock, Marian Bridge and the river Labe Waterfall in Vaňov borough, Milada Lake or Berta s Valley 16

17 Marian Bridge Mariánský most Nejnovější most z roku 1998 se ihned stal jedním ze symbolů Ústí a v roce 2001 byl v mezinárodní anketě renomovaného časopisu Structural Engineering International zařazen mezi deset nejkrásnějších světových staveb posledního desetiletí 20. století. Most o celkové délce 198 metrů Vás zaujme zejména zajímavým tvarováním konstrukce zavěšeného trojúhelníku. Chodník pro pěší a cyklisty je umístěn uprostřed mostu a vyvýšen oproti vozovce. Mostní pylon působí jako výrazná protiváha k protější Mariánské skále. Rozpětí hlavního pole je 123,30 m, výška pylonu 75 m a celková rozvinutá délka mostu včetně ramp je 333 m. Our friends from Hong-Kong at the bridge The newest bridge from 1998 immediately became one of the symbols of Ústí nad Labem and in 2001 the bridge was ranked one of the ten most beautiful constructions of the 20th century in the world in an international inquiry of the well-known Structural Engineering International magazine. The bridge in the total lenght of 198 meters has a very attractive shape of the construction which is suspended on a triangle. The walking pavement for pedestrians and bikers runs along the center of the bridge and is elevated above the road. The bridge pylon is a remarkable contrast to the Marian Rock. The span of the bridge s main arch is m, its pier is 75 m high and the total extended length of the bridge with ramps is 333 m. 17

18 Cycle Path Cyklostezka Ústecký kraj nabízí širokou škálu možností pro cyklistické nadšence. Cyklostezka, která vede podél břehu řeky Labe je k dispozici pro rekreační cyklisty, zatímco náročnější sportovci mohou dobýt místní kopce. První část je z Církvic do Sebuzína dlouhá 2,75 km. Druhá část je od Sebuzína (poslední cesta) do ulice Říční na Střekově. Její délka je 5,46 km. Třetí část je od přehrady Střekov do Svádova. The Ústí region offers a wide range of options for cycling enthusiasts. A cycle path that runs along the banks of the River Labe is available for recreational cyclists, while more demanding sportsmen can conquer the local hills. The first part is from Církvice to Sebuzín. It is 2,75 km long. The second part is from Sebuzín to Říční Street at Střekov borough. It is 5,46 km long. The third part is from Střekov dam to the end of Svádov borough. 18

19 Our School Naše škola Naše škola je jedna z největších škol v Ústí nad Labem. Vyučují se zde tři jazyky: čeština, němčina a angličtina. Třetina tříd je vybavena interaktivními tabulemi a z některých tříd je vidět na nejvyšší horu Českého středohoří Milešovku. Náš školní bazén je k dispozici i žákům z jiných škol, kteří zde absolvují povinnou výuku plavání. A swimming pool is a part of our school Our school is one of the biggest schools in Ústí nad Labem. Three languages are taught here Czech, German and English. A third of all classrooms is equipped with Smart Boards and from some of the classrooms you can see the highest peak of Bohemian Uplands, Milešovka. Pupils from other schools use our school swimming pool for their swimming lessons. Pupils can spend their free time in many afternoon clubs such as English Reading Club, Pottery or Sports and Games. They can also borrow a book from an English Library or play basketball on the basketball court. In the past we took part in a German-Czech project Arche Europe and at present we ve been working on the Comenius Project The Great Wonders of Europe, in which our partners are schools from Bojszowy, Poland and Madrid, Spain. Volný čas mohou žáci trávit v mnoha zájmových kroužcích jako je anglický čtenářský kroužek, hraní na flétnu, keramika nebo sportovní hry. Také si mohou vypůjčit anglickou knihu ve školní knihovně nebo si zahrát basketbal na venkovním hřišti. V minulosti jsme se zúčastnili německo-českého projektu Archa Evropy a v současné době spolupracujeme na projektu Comenius The Great Wonders of Europe, ve kterém jsou našimi partnery školy ve španělském Madridu a polském Bojszowy. Díky projektu e-twinning jsme spřáteleni s dánskou školou ve Fjerritslev, se kterou plánujeme opakované výměnné pobyty žáků. Comenius Team in our school Our Comenius work 19

20 Erben s Lookout Erbenova vyhlídka Krásná vyhlídka na rozsáhlém prostranství je odměnou těm, kteří se rozhodnou si udělat příjemnou procházku na Erbenovu vyhlídkovou věž. Při výstupu návštěvníci získají pohled na podstatné části města, na České středohoří táhnoucí se od Bukových hor přes Milešovku a Bořeň s výhledem na Bílinu (obec), na vzdálené Krušné hory sahajících od Jedlan na Nakléřov. Kamenná věž byla postavena na návrší Brandta ve výšce 420 metrů již v roce 1933 německou společností, na místě, kde stály dvě mnohem starší věže na tzv. podkově Dobětic. Byla pojmenována po tehdejším předsedovi turistického klubu, Alexandra Erbena, který byl generálním ředitelem České spořitelny v Ústí nad Labem po mnoho let. A beautiful view of the vast surroundings is the reward granted to those who decide to take a pleasant walk up to Erben s lookout tower. Upon ascent, visitors obtain a view of a significant part of the town, of the Bohemian Uplands range stretching from Buková hora (Beech Hill) via Milešovka and Bořeň overlooking Bílina municipality as far as the distant Ore Mountains extending from Jedlany to Nakléřov. The stone tower was built on Brandt s hillock at a height of 420 meters a. s. as early as in 1933 by German highlands society, on the site where two former and much older lookout towers used to stand on the so-called Dobětice Horseshoe (Small and Big Brand). It was named after the former chairman of the tourist club, Alexander Erben, who used to be a managing director of the Czech Savings Bank in Ústí nad Labem for many years. In front of the lookout tower Czech students at Erben s Lookout. 20

21 Přemysl, the Ploughman Přemysl Oráč Přemysl Oráč je legendární postava z českých dějin. Byl to praotec přemyslovských knížat. Byl zakladatel dynastie Přemyslovců. Byl z rodu Stadiců. O jeho mládí není nic známo. Stal se knížetem a oženil s Libuší. S tou měl potom sedm dětí: Mnata, Vojena, Vnislava, Křesomysla, Nezamysla, Neklana a Hostivíta. Místo Stadice je známé především pověstí o Přemyslu Oráčovi. Pomník blízko Stadic připomíná pověst z roku Přemysl, the Ploughman is a legendary character from the Czech history. He was the forefather of the Premyslid princes. He was the founder of the Premyslid dynasty. He came from Stadice lineage. We know nothing about his childhood. He became prince and he married Libuše. They had 7 kids: Mnat, Vojen, Vnislav, Křesomysl, Nezamysl, Neklan and Hostivít. The village of Stadice is famous mainly because of the legend about Přemysl the Ploughman. Near Stadice there is a monument built in 1841, which reminds this legend. Přemysl at Stadice being asked to be the first Bohemian prince The monument to Přemysl, the Ploughman 21

22 Napoleonic battlefield Památník Napoleonské bitvy u Chlumce Oblast kolem Chlumce u Ústí nad Labem se v historii stala dějištěm řady významných bitev. Chlumeckem prošla snad všechna válečná tažení do Čech. Tou nejvýznačnější je však bitva, která se odehrála v roce 1813 poblíž obcí Chlumec a Přestanov a je známá jako Bitva u Chlumce. Došlo k ní ve dnech 29. a 30. srpna roku 1813 během Války šesté koalice. Armáda napoleonských vojáků pod vedením generála Dominica Vandamma, která napadla armádu rakouských, ruských a pruských vojáků vedených ruským vojevůdcem jménem Barclay de Tolly, byla za obrovských ztrát na obou stranách poražena. Tato porážka pomohla zhatit plány Napoleona I. na vpád do srdce Čech a předpověděla pozdější porážku v Bitvě národů u Lipska. The area around Chlumec near Ústí nad Labem was the site of a number of important battles in the past. Perhaps all war campaigns in Bohemia went through the Chlumec region. However, the most commemorated battle is the one known as The Battle of Kulm (Chlumec) which took place in 1813 near the villages of Chlumec (Kulm) and Přestanov. It was fought on August 1813, during the War of the Sixth Coalition. 32,000 Napoleonic troops under general Dominic Vandamme attacked an army of Austrians, Russians and Prussians under the Russian commander Barclay de Tolly, but were defeated with heavy losses on both sides. The defeat helped to quench the plans of Napoleon I. of France to invade the heart of Bohemia and predicted his defeat in the Battle of Nations at Leipzig. Napoleon Bonaparte The monument in Chlumec and our students gen. Vandamme and de Tolly 22

23 Tisá Sandstone Rocks Z centra obce Tisá od kostela sv. Anny vede přímá cesta do Tiských stěn. Zavede nás do fantastického skalního města s mnoha bizarními pískovcovými útvary. Nejcennějšími partiemi skalního bludiště vedou dvě 2 km dlouhé prohlídkové trasy v rámci Naučné stezky Tiské stěny. Až do začátku dvacátých let 20. století byl do oblasti skal zakázán vstup bez průvodce. Vlevo k západu vede menší okruh do Malých Tiských stěn s 19 číslovanými skalními útvary, který se od severu vrací zpět. Vpravo k východu vychází trasa Velkými Tiskými stěnami, které nad severním okrajem obce tvoří až 70 m vysokou hradbu a v nejvyšším bodě dosahují skály až 613 m. n. m. Na 80 skalních útvarů bylo pojmenováno přiléhavými názvy: Lesní brána, Janusova hlava, Žába, Helma, Úl, Chrám, Hrad, Triumfální brána, Švédská brána, Cikánský tábor, Labyrint, Napoleonova bota, Slon, Starosta, Zvon, Hřib, Želva, Kravín aj. Tiské skály A hut for tourists near Tisá Rocks From the centre of the hamlet of Tisá, a direct path leads from the Church of St. Anne to the Tisá Rocks. It takes us to a fantastic rock town with a number of bizarre sandstone formations. Two 2 km long circuits lead through the most precious parts of the rock labyrinth, which is the Tisá Rocks Educational path. As recently as in the 1920 s, visitors were not allowed to enter the rock area without guides. Westwards, the smaller circuit leads to the Small Tisá Rocks, displaying 19 numbered rock formations, then returns from the north. Eastwards, the route goes through the Big Tisá Rocks, which forms a wall up to 70 m in height, rising above the northern part of the village reaching as high as 613 m above sea level at the highest point. About 80 rock formations were given apposite names: Forest Gate, Janus Head, Frog, Helmet, Hive, Temple, Castle, Triumphal Arch, Swedish Arch, Gipsy Camp, Labyrinth, Napoleon s Boot, Turtle, Grandfather s Chair, Cow-Shed, etc. The hut is very cozy inside... 23

24 Terezín concentration camp Památník Koncentrační tábor v Terezíně Terezín se nachází v Ústeckém kraji a leží na obou stranách řeky Ohře. Památník je rozdělen na Malou a Velkou pevnost. Pevnost byla založena Josefem II. roku Pojmenoval ho na počest své matky Marie Terezie. Původním účelem pevnosti bylo chránit přístupové cesty, ale za 2. světové války sloužila nacistickému Německu jako židovské ghetto. Nyní je v prostorách Malé pevnosti zřízen Památník Terezín. Dnes však k vojenským účelům už neslouží, protože je národní kulturní památkou. Prisoners at Terezín camp Pictures from Terezín, the Nazi concentration camp Terezín is located in the Ústecký region and lies on both sides of the river Ohře. It is divided into The Small and The Great Fortress. The fort was founded by Joseph II. in He named it in honor of his mother Maria Theresa. The original purpose was to protect the access, but during the 2nd World War it served as a Jewish ghetto for German Nazi. Now Terezín Memorial stands on the premises of the former fortress. Today, however, it is not used for military purposes because it has become a national cultural monument. Our students on a visit in Terezín 24

25 The Best of Ústí nad Labem To Nej z Ústí nad Labem Druhá nejšikmější věž v Evropě, nejstarší Přemyslovec v historii České země, nejvýkonnější přístav v Rakousko- -Uhersku, největší vodní dílo v prvorepublikovém Československu, nejodvážnější zastřešení amfiteátru na světě ve své době, nejdelší dálniční tunel nebo nejdelší lanovka bez podpěrných sloupů v České republice, nebo také nejznámější trampský festival v České a Slovenské republice. Celkem šedesát ústeckých nej najdete také na internetu stačí zadat The most transversal steeple, the second in the whole Europe, the oldest Přemyslid dynasty member in Czech history, the most effecient port in Austro-Hungary, the largest water works in Czechoslovakia after WWI, the most courageous amphitheater roofing worldwide at the time it was built, the longest motorway tunnel or also the longest cablecar without stanchions nationwide, or also the most famous festival of rambling, country, and folk music in the Czech and Slovak Republic. A total of 60 Ústí nad Labem s tops can be found on the internet on At the festival of rambling, country and folk music 25

26 26

27 Place of interest ÚSTÍ NAD LABEM 1. Střekov Castle 2. Masaryk Lock 3. The Virgin Mary s Assumption Church 4. Větruše Palace 5. Cablecar to Větruše Palace 6 Zubrnice Open-Air Museum 7. Railroad Museum in Zubrnice 8. Ústí Zoo 9. Our school 10. Erben s Lookout 11. Přemysl, the Ploughman 12. Napoleonic battlefield and the monument 13. Tisá Sandstone Rocks 27

28 PARTICIPANTS IN THE COMENIUS PROJECT Vydal / Issued by: Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická v roce 2012 Website: 28 Účastníci / Participants: Stříbrnická Elementary School, the Czech Republic Gmine Gimnazium, Poland Colegio Público Hans Christian Andersen, Spain

editorial KALEIDOSCOPE 3

editorial KALEIDOSCOPE 3 KALEIDOSCOPE 1 content 3 Editorial Editorial 4 Cestovní navigátor Navigator 5 Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region 6 7 Křivoklát

Více

Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region 6 Hrad Krakovec a Jan Hus

Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region 6 Hrad Krakovec a Jan Hus KALEIDOSCOPE 1 content 3 Editorial Editorial 4 Cestovní navigátor Navigator 5 Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region 6 Hrad

Více

TOP. Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region

TOP. Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region KALEIDOSCOPE 1 1. 2. TOP 10 Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region 1. Český ráj chráněná krajinná oblast Bohemian Paradise Protected

Více

Železnohorský. Region

Železnohorský. Region Železnohorský www.zeleznohorsky-region.cz region Liberec Praha Pardubice Plzeň MAS Železnohorský region Ostrava České Budějovice Brno LOGO MANUÁL Iron Mountains Region Evropský zemědělský fond pro rozvoj

Více

KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING

KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING Krnov a jeho velmi stručné osudy Krnov and its very brief turns of fate Krnov místo pro vzdělávání Krnov a place for education Krnov místo pro podnikání

Více

EVROPSKÉ KVETOUCÍ MĚSTO / EUROPEAN TOWN IN BLOOM

EVROPSKÉ KVETOUCÍ MĚSTO / EUROPEAN TOWN IN BLOOM EVROPSKÉ KVETOUCÍ MĚSTO / EUROPEAN TOWN IN BLOOM T R A S A E N T E N T E F L O R A L E / T H E R O U D O F E N T E N T E F L O R A L E 1. RADNICE / TOWN HALL 2. MASARYKOVO NÁMĚSTÍ / MASARYK - SQUARE 3.

Více

Jindřichův Hradec: Vítejte v České Kanadě Prague Gardens. Pražské zahrady Spring @ Corinthia. Jaro v Corinthii

Jindřichův Hradec: Vítejte v České Kanadě Prague Gardens. Pražské zahrady Spring @ Corinthia. Jaro v Corinthii Jindřichův Hradec: Welcome to Czech Canada Jindřichův Hradec: Vítejte v České Kanadě Prague Gardens Pražské zahrady Spring @ Corinthia Jaro v Corinthii S P R I N G 2 0 0 6 Daniel Maj Front Office Supervisor

Více

May might bring heart fires

May might bring heart fires FREE OF CHARGE Tourist Magazine No.2, May 2008 www.kampocesku.cz May might bring heart fires There Is Something to Golf How about Chodsko? Sand Festival in Písek Dear readers, I don t know what your perceptions

Více

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 JUNE 2015 - DECEMBER 2015 ČERVEN 2015 - PROSINEC 2015 MAGAZINE Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 Dear friends,

Více

Petr Čolas: Zvířata jsou můj život Animals are my life OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE. Ostravané rodem i srdcem Proud citizens of Ostrava

Petr Čolas: Zvířata jsou můj život Animals are my life OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE. Ostravané rodem i srdcem Proud citizens of Ostrava RUBRIKA RUBRIKA PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2011/2012 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petr Čolas: Zvířata jsou můj život Animals are my life STRANA/PAGE 4 Ostravané rodem i srdcem Proud citizens of Ostrava

Více

DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE

DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE 1 2 Obsah / Contents VÍCE NEŽ BYDLENÍ MORE THAN JUST A PLACE TO LIVE... DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE 04 UNIKÁTNÍ MÍSTO PRO DOMOV Mezi designem a přírodou, mezi městem a krajinou. Uprostřed

Více

Film Catalogue. t ý k á s e to ta k é t e b e I T ' s u p t o y o u t o o 2 0 1 1. U h e r s k é H r a d i t - C z e c h R e p u b l i c

Film Catalogue. t ý k á s e to ta k é t e b e I T ' s u p t o y o u t o o 2 0 1 1. U h e r s k é H r a d i t - C z e c h R e p u b l i c K a ta l o g f i l m Film Catalogue t ý k á s e to ta k é t e b e I T ' s u p t o y o u t o o 2 0 1 1 U h e r s k é H r a d i t - C z e c h R e p u b l i c 1 Řazení informací o filmech - Film information

Více

DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE

DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE 1 2 Obsah / Contents VÍCE NEŽ BYDLENÍ MORE THAN JUST A PLACE TO LIVE... DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE 04 UNIKÁTNÍ MÍSTO PRO DOMOV Mezi designem a přírodou, mezi městem a krajinou. Uprostřed

Více

Karel Abraham motocyklový závodník motorcycle racer

Karel Abraham motocyklový závodník motorcycle racer Official magazine Airport Brno Winter 2013 TRAVEL FACE2FACE LEISURE ART & ARCHITECTURE ENJOY oficiální magazín Letiště Brno Zima 2013 Karel Abraham motocyklový závodník motorcycle racer MOTOGP JE NEUVĚŘITELNÝ

Více

Hotel ARAMIS**** Hotel STEP*** V roce 2008 hotel STEP zvyšuje svůj standard na 4*. / In 2008 hotel STEP will be upgraded to 4*.

Hotel ARAMIS**** Hotel STEP*** V roce 2008 hotel STEP zvyšuje svůj standard na 4*. / In 2008 hotel STEP will be upgraded to 4*. VÁŠ PRŮVODCE PRAHOU zdarma / free YOUR GUIDE TO PRAGUE 11/12 2007 Vávrova šumná Praha Vávra s murmuring Prague ryby nemaj' chyby there s nothing fishy about fish let it snow(board) Němci Germans v Praze!

Více

1Střední Čechy: ze stověžaté Prahy do husitského Tábora I GREENWAYS PRAHA WIEN CYKLOPRŮVODCE CYCLING GUIDE RADFÜHRER 1 : 100 000

1Střední Čechy: ze stověžaté Prahy do husitského Tábora I GREENWAYS PRAHA WIEN CYKLOPRŮVODCE CYCLING GUIDE RADFÜHRER 1 : 100 000 GREENWAYS PRAHA WIEN CYKLOPRŮVODCE CYCLING GUIDE RADFÜHRER 1 : 100 000 1Střední Čechy: ze stověžaté Prahy do husitského Tábora I Central Bohemia: from Prague, the city of a hundred spires, to Tabor, the

Více

Planetarium. 34 Kaleidoskop Kaleidoscope

Planetarium. 34 Kaleidoskop Kaleidoscope Rubrika Rubrika jaro/léto spring/summer 2011 OSTRAVA Metropolitan Magazine Josef Pleskot: Pro Ostravu dělám rád I like working in Ostrava strana/page 4 Šampionát emocí a zážitků A championship of emotions

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

Historie hornictví v mikroregionu KAHAN

Historie hornictví v mikroregionu KAHAN Historie hornictví v mikroregionu KAHAN OBSAH: Historie těžby uhlí v rosicko-oslavanském uhelném revíru 4 8 Rozvoj báňské technologie 8 12 Nejvýznamnější doly Rosicko-oslavanské pánve 12 17 Hornický slovník,

Více

OUR TOWN MY NATIVE TOWN

OUR TOWN MY NATIVE TOWN OUR TOWN MY NATIVE TOWN Třebíč is a town situated in south-western Moravia. It occupies both banks of the Jihlava River, which flows through the town. Many of us who were born here continue to live here.

Více

REZIDENCE JESENIOVA. Exkluzivita lokality i bezpečnost i design & kvalita i pohodlí i dětská hřiště i služby i bezpečnostní kamerový systém i výhledy

REZIDENCE JESENIOVA. Exkluzivita lokality i bezpečnost i design & kvalita i pohodlí i dětská hřiště i služby i bezpečnostní kamerový systém i výhledy REZIDENCE JESENIOVA rezidence jeseniova Exkluzivita ExkluZIvIta lokality lokality I bezpečnost bezpečnost I design DEsIgN & kvalita kvalita I pohodlí pohodlí I dětská Dětská hřiště hřiště I služby I kamerový

Více

1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 4

1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 4 Obsah 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 4 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 6 2.1 Organizační struktura 2.2 Lidský kapitál 8 3 EXPOZICE 3.1 TOP SECRET 10 3.2 MáToHáček 10 3.3 Edutorium a WebEdutorium 10 3.4 Expozice ŠKODA 12 3.5

Více

Media Kit - Zima 2015/16

Media Kit - Zima 2015/16 Media Kit - Zima 2015/16 Zima 2015/16 FLYING MAG oficiální magazín Letiště Brno Charakteristika časopisu Magazín Flying Mag vychází 2x ročně (letní a zimní letecká sezóna) a zpříjemňuje chvíle cestujícím,

Více

13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc.

13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc. 13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc.cz 1 OBSAH Úvod 1 Centrální mapa 2 Seznam institucí 4 Centrální přestup

Více

www.kovotour.cz ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC HOTELY, WELLNESS A LÁZNĚ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI volejte téměř 20 let pro Vás...

www.kovotour.cz ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC HOTELY, WELLNESS A LÁZNĚ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI volejte téměř 20 let pro Vás... www.kovotour.cz ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC HOTELY, WELLNESS A LÁZNĚ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI volejte 14001 volání volní za cenu mistního místního hovoru téměř 20 let pro Vás... volejte CALL CENTRUM

Více

Gastgeberverzeichnis Katalog ubytování Accommodation catalogue

Gastgeberverzeichnis Katalog ubytování Accommodation catalogue České Švýcarsko Böhmische chweiz / Bohemian witzerland 2014 / 2015 Gastgeberverzeichnis Katalog ubytování ccommodation catalogue Úvod / Einleitung / Introduction Vážení návštěvníci Českého Švýcarska, představujeme

Více

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Cíle a zaměření projektu

Více

STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ PAMÁTNÁ MÍSTA MEMORIES Zámek: Renesanční stavba. Dnes je v něm obecní úřad. Byl založen rodem Syrakovských v 16. století. The Castle: The Renaissance building. Today there is the

Více

ČESKÝ KRUMLOV PRAGUE ČESKÝ KRUMLOV w w w. j a n h o t e l s. c z

ČESKÝ KRUMLOV PRAGUE ČESKÝ KRUMLOV w w w. j a n h o t e l s. c z ČESKÝ KRUMLOV PRAGUE ČESKÝ KRUMLOV www.janhotels.cz WELCOME VÍTEJTE Dear guests and clients, It is a privilege to welcome and introduce you and your colleagues to Jan Hotels. I assure you that the owners

Více

IWRF EUROPEAN CHAMPIONSHIP IN WHEELCHAIR RUGBY. 11 19 April 2015 Prague, Czech Republic Division B

IWRF EUROPEAN CHAMPIONSHIP IN WHEELCHAIR RUGBY. 11 19 April 2015 Prague, Czech Republic Division B IWRF EUROPEAN CHAMPIONSHIP IN WHEELCHAIR RUGBY 11 19 April 2015 Prague, Czech Republic Division B 2015 IWRF European Championship in Wheelchair Rugby 03 Obsah Úvodní slova David Lukeš hlavní organizátor

Více