Veselské slavnosti června 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veselské slavnosti 23. - 25. června 2006"

Transkript

1 číslo 6, ročník 16 červen 2006 cena 10 Kč Veselské slavnosti června 2006 Snímky připomínají loňské slavnosti. Podrobný program letošních slavností naleznete na straně 12 Volby do Parlamentu ČR Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek od do hod. a v sobotu od 8.00 do hod. Volební místnosti jsou stejné jako při minulých volbách do zastupitelstev krajů v roce 2004: volební okrsek č. 1 a volební okrsek č. 2 - MŠ U zastávky 532/I, volební okrsek č. 3- MŠ-Blatské sídliště 570/I, volební okrsek č. 4 - Městský úřad, nám. T. G. Masaryka 26/I, volební okrsek č.5 - kino, Tř. Čs. armády 552/II, volební okrsek č.6- MŠ Mezimostí, Tř. Čs. armády 308/II, volební okrsek č. 7 - ZD Horusice čp. 32, Horusice. Nezapomeňte s sebou vzít do volební místnosti hlasovací lístky a občanský průkaz nebo cestovní pas. Před hlasováním prokazujete volební komisi svou totožnost a státní občanství. Oznámení o době a místě konání voleb je zveřejněno na úřední desce a v místě okrskových volebních komisí od ve Veselí nad Lužnicí a v Horusicích. Ing. Zdeněk Jinda, vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí MěÚ Veselí n. L. Starosta města zve občany na setkání s názvem Povodně a Veselí nad Lužnicí velký sál kulturního domu úterý od 17 hodin projednání možných protipovodňových opatření za účasti hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka, zástupců povodí Vltavy, zástupce zpracovatele projektu Flamis a dalších. Zveme občany na 21. zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční ve čtvrtek 22. června od 17 hodin v penzionu pro důchodce ve Veselí n. L.

2 2 VESELSKO / ČERVEN 2006 ZPRÁVY Z RADNICE Z 20. jednání zastupitelstva města konaného dne v Domově - penzionu pro důchodce ve Veselí n. L. ZM vzalo na vědomí informaci starosty města o povodni ve Veselí n. L., škodách na majetku města a připomínky občanů města k povodni: Celkové škody ve městě se odhadují na 193 mil. Kč (bez DPH), z toho škody na majetku města činí 109 mil. Kč. Během povodně bylo evakuováno občanů města. Dotčeno bylo 340 objektů, povodní přímo zasažených objektů bylo 123. Celá řada nemovitostí byla zasažena průsakem spodní vody. V průběhu povodně navštívili naše město ministři vlády ČR včetně premiéra Paroubka. Státní činitelé byli detailně seznámeni se situací ve městě na místě samém a lze předpokládat, že na základě získaných informací budou nakloněni budoucímu řešení protipovodňových opatření, především po stránce finančního zabezpečení. Na městském úřadě je k dispozici seznam nemovitostí zasažených povodní. Starosta vyzdvihl dobrou spolupráci s náhradními ubytovacími zařízeními pro evakuované občany v Domě sv. Františka, hotelech Trilobit a Lucia a poděkoval občanům a organizacím, kteří se aktivně podíleli na pomoci městu při povodních a na likvidaci následných škod. Rozhodnutí o výstavbě nového mostu přes řeku Lužnici je v kompetenci Správy a údržby silnic, Tábor a Krajského úřadu Jihočeského kraje, České Budějovice. V současné době není tato akce zařazena do aktuálního plánu. O existenci navážky v lokalitě Za Slabých, eventuálně úpravy z hlediska vodohospodářských poměrů v této lokalitě, bude rozhodnuto v souladu se závěry uvažovaných vodohospodářských studií a projektů. Starosta města požádá Krajský úřad Jihočeského kraje, aby při vyhlášení povodňových stupňů byl zveřejněn zákaz vypouštění rybníků do vodotečí plněných povodňovými průtoky za účelem výlovu rybí obsádky z těchto rybníků. Ing. Bartoš doporučil do jednání s rybáři s ohledem na retenční schopnosti rybníků začlenit i Rybářství Kardašova Řečice. ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2006, kterou se zřizuje Povodňový fond města na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v r Prostředky fondu je možno použít na opravy staveb obydlených před povodní a následně po opravě, které byly poškozeny povodní, a to do výše 70 %, v případě druhého čerpání za deset let může příspěvek dosáhnout až 90%. Přesné použití prostředků fondu je stanoveno schválenými Pravidly města Veselí nad Lužnicí o použití prostředků z povodňového fondu města. Občané, kteří nedosáhnou požadované výše škod, mohou čerpat úvěr na opravy poškozených bytů, o který mohou žádat přímo Státní fond rozvoje bydlení ČR. Souběh úvěru a dotace není možný! ZM souhlasí s odkoupením majetku TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí dle inventurního seznamu a výpisu z katastru nemovitostí za rok 2006 za cenu Kč. ZM ukládá radě města zajistit přípravu konkrétních projektů, jejichž realizací by byla zajištěna ochrana našeho města před povodní. Ze zápisu vybrala mah Úplné znění usnesení z jednání zastupitelstva města je zveřejněno na internetových stránkách města a do týdne po zasedání po dobu 15 dnů na úřední tabuli města umístěné na budově MěÚ. Občané se mohou přihlásit do diskuze na jednání zastupitelstva na základě programu jednání, který je vyvěšen sedm dnů před zasedáním zastupitelstva na úřední tabuli Města. Před zahájením jednání je možné přihlásit se do diskuse ke konkrétnímu bodu programu. Kandidát do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Mgr. Jaromír Novák Upřímně se přiznávám, že jsem nikdy neměl valný zájem věnovat se politice. Změna mého názoru nastala zhruba před osmi lety. Byla výrazem mé určité nespokojenosti s chodem věcí veřejných a celkem logicky mne vedla na kandidátku ČSSD. Brzy po vstupu do komunální politiky jsem zjistil, že pokud chci městu skutečně prospět, musím se zapojit i do té velké politiky na krajské a celostátní úrovni. Vstoupil jsem proto do ČSSD a postupně se prosadil až do funkce statutárního místopředsedy krajského výkonného výboru. Logickým výsledkem je pak zařazení na kandidátku ČSSD pro volby do PS P ČR. Mou devizou byla vždy slušnost a komunikace s okolím. Vzhledem k tomu se mi vůbec nelíbí hrubost, která se dnes ve vrcholové politice projevuje a pokud bych byl zvolen poslancem, chtěl bych se mimo jiné angažovat i v její změně. Samozřejmým úkolem každého poslance je práce pro město, okres a kraj, který v Parlamentu zastupuje. V mém případě by šlo především o oblast školství a sociálních věcí, ale také dopravu a rozvoj regionu. Jistě bych tak uplatnil zkušenosti, které jsem za dvě volební období v komunální politice získal. Z redakční pošty Z dopisu Františka Brože, který zaslal redakci Veselska a v němž kritizuje udělení čestného občanství bývalému komunistickému předsedovi MěNV Janu Lacinovi, vyjímáme poznámku o tom, že i za minulého režimu se našli lidé, kteří ostře sledované volby ignorovali, což bychom dnes rozhodně neměli. V šedesátých letech jsem nestihl volby. Čekal jsem, co se bude dít. Nedělo se vůbec nic. Pak už jsem se nebál. Skladník z JZD Togner, komunista, který zahodil při zakládání JZD legitimaci, nechodil k volbám vůbec. Ani on za to nebyl potrestán. Kdysi vydal Městský národní výbor novoročenku s textem: Nevěřte nikomu, věřte jen sobě! Jak nadčasové; jenom to p. f nahradit slovy Volby 2006.

3 ČERVEN 2006 / VESELSKO 3 Pravidla města Veselí nad Lužnicí o použití prostředků z povodňového fondu města pro poskytování příspěvků jednotlivým vlastníkům poškozeného bytového fondu na jeho opravu Pravidla pro použití prostředků povodňového fondu 1. Prostředky povodňového fondu lze použít na příspěvky vlastníkům staveb, bytů ve vlastnictví nebo společných částí domů, které byly obydleny před povodní a budou obydleny po opravě, na opravy vad či poruch stavby, bytu ve vlastnictví nebo společných částí domu vzniklých v důsledku povodní. Poškození povodněmi zahrnuje i sesuvy půdy v důsledku nadměrných srážek. 2. Opravou staveb, bytů ve vlastnictví nebo společných částí domu poškozených povodněmi se rozumí uvedení stavby, bytu ve vlastnictví nebo společné části domu do předchozího nebo provozuschopného stavu. Opravou nejsou práce, které mají investiční charakter nebo vedou k technickému zhodnocení stavby, ani modernizace objektu. 3. Příspěvky z povodňového fondu lze použít pouze na opravy základů, svislých a vodorovných nosných konstrukcí, schodišť, obvodového pláště a střech, a to včetně vnějších a vnitřních omítek, oken, dveří a konstrukcí podlah včetně nášlapných ploch tvořících nedílné součásti svislých a vodorovných nosných konstrukcí, dále na opravy technického zařízení budov, jako je elektroinstalace, vodovod, kanalizace, plyn a systém vytápění. 4. Na opravu, na kterou byly použity příspěvky z tohoto povodňového fondu, nelze použít jiné prostředky z veřejných rozpočtů. Za protředky z veřejných rozpočtů se nepovažují prostředky státní podpory podle zákona upravujícího stavební spoření. 5. Příspěvky nelze použít na drobné opravy prováděné nájemcem bytu. 6. Příspěvek se neposkytne, pokud celkové náklady na opravu stavby, bytu ve vlastnictví nebo společných částí domu nepřesáhnou Kč. 7. Pokud opravy budou prováděny svépomocí, lze z povodňového fondu hradit pouze stavební materiál a dopravu na základě prokázaných výdajů a práce na základě posudku soudního znalce, přičemž součástí posudku znalce je potvrzení termínu ukončení opravy. 8. Oprava stavby, bytu ve vlastnictví nebo společných částí domu musí být provedena nejpozději do dvou let ode dne vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu. Podmínky pro žadatele o příspěvek z povodňového fondu obce 1. Žádost o příspěvek může podat vlastník bytu, bytového domu nebo rodinného domu, který byl zasažen povodní. 2. K žádosti o příspěvek žadatel doloží: - výpis z katastru ne starší tří měsíců prokazující vlastnictví objektu bydlení, - znalecký posudek nebo kvalifikovaně zpracovaný rozpočet nákladů opravy. Výše příspěvku z povodňového fondu obce 1. Příspěvek lze vlastníkovi poskytnout do 70 % celkových nákladů na opravu stavby, bytu ve vlastnictví nebo společných částí domu; jedná-li se o vlastníka, který doloží, že v uplynulých deseti letech přede dnem vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu čerpal podporu ze státního rozpočtu nebo rozpočtu Fondu určenou na opravu stavby, nebo bytu ve vlastnictví, nebo společných částí domu poškozených některou z předchozích povodní, lze poskytnout příspěvek do 90 % celkových nákladů na opravu stavby, bytu ve vlastnicí nebo společných částí domu. 2. Příspěvek však může činit vždy nejvýše: a) Kč na jednu stavbu nebo společné části domu, jsou-li v něm nejvýše 3 byty, b) Kč na jednu stavbu nebo společné části domu, je-li v něm nejvýše 8 bytů, c) Kč na jednu stavbu nebo společné části domu, je-li v něm více než 8 bytů. Podání žádosti o příspěvek z povodňového fondu obce 1. Žádosti o poskytnutí příspěvku doložené požadovanými přílohami na výše uvedené účely mohou být podávány denně v pracovních hodinách do podatelny zdejšího úřadu. 2. Termín možnosti podat žádost končí dnem Další postup ve vyřízení žádostí vlastníků 1. Po ukončení termínu podání žádostí o příspěvek z povodňového fondu obce obec sumarizuje požadavky jednotlivých vlastníků a podá žádost na Státní fond rozvoje bydlení. 2. Po obdržení dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení do povodňového fondu obce vyrozumí vlastníky žadatele o příspěvek. 3. V případě, že dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení bude obci poskytnuta v nižším objemu, než bylo požadováno, budou žádosti jednotlivých vlastníků uspokojeny částečně podle procentuálního krácení v poměru k přidělené dotaci. Prokázání účelu použití příspěvku z povodňového fondu obce 1. O ukončení opravy je příjemce příspěvku povinen písemně informovat obec. Rada města rozhodla o zřízení protipovodňové komise města Veselí nad Lužnicí, jejímiž členy by měly být odborníci schopní přinášet a posuzovat reálná protipovodňová opatření. Zájemci o práci v této komisi se mohou hlásit v sekretariátu starosty. Město Veselí nad Lužnicí zřídilo POVODŇOVÉ KONTO pro zasílání finančních darů na odstraňování následků povodně Číslo účtu: /0800, Česká spořitelna, a.s., Veselí nad Lužnicí K byla na účtu částka Kč. 2. Příjemce příspěvku obci doloží faktury či jiné daňové doklady prokazující úhradu nákladů opravy. Faktury vždy budou obsahovat položkový seznam provedených prací. 3. Pokud byly práce prováděny svépomocí a požaduje-li příjemce příspěvku uhradit náklady své práce, je nutné doložit posudek soudního znalce o hodnotě vynaložené práce. Dále příjemce doloží daňové doklady na materiál a dopravu. 4. Příjemce příspěvku je povinen poskytnout městu či jím pověřeným pracovníkům a osobám potřebnou součinnost pro provedení kontroly využití příspěvku v souladu s těmito pravidly. Tato pravidla byla schválena zastupitelstvem obce na jednání dne usnesením č. 32/06. Petr Hynek, starosta města, Mgr. Jaromír Novák, místostarosta Poznatky samosprávy z povodní v letech 2002 a 2006 jsou uveřejněny na internetových stránkách města Z redakční pošty V této rubrice zveřejňujeme dopisy čtenářů. Přednost mají kratší příspěvky, v opačném případě si redakce vyhrazuje právo na jejich krácení. S obsahem dopisů se redakce nemusí ztotožňovat. Nejenom velká voda nás spojuje V květnovém Veselsku jsem si se zájmem přečetl velmi otevřené a oprávněné články Miroslavy Bůžkové a Tomáše Vránka k povodním. Byly emotivní, a to je dobře. Emoce k člověku patří. Při povodních roku 2002 i 2006 jsem viděl mnoho bezmocných plačících lidí. Byli opuštění, frustrovaní. Vedle těchto projevů bylo možno vidět ustarané tváře politiků, číst texty, jež více či méně obhajovaly jejich posty dlouhodobými sliby. Odborníci pak opírají své argumenty o protipovodňový projekt Flamis, jenž je, hádám, ve Veselí nazírán skepticky, neboť voda nepočká! Vždyť už hrozivě přišla sotva po čtyřech letech a přitom byla jen(!) v kategorii 50ti až 100leté povodně. Když se město Veselí potápělo do lidského zoufalství, byl jsem pomáhat na statku Hamr pod Rožmberkem, aby zde voda pod přelivem nezaplavila znovu obnovenou farmu a penzion s hospodou v hodnotě mnoha miliónů. Objektivně je třeba říci, že zde účinně pomohli třeboňští rybáři svými zemními stroji. Ale říci se také musí, že titíž rybáři zabránili odtoku vody stokou Potěšilkou na Nadějskou rybniční soustavu, ale především do suchého poldru, který nám v bývalém, daleko větším než je dnes, rybníku Potěšil, zanechal Jakub Krčín. Toho si také všimli lužničtí občané a upozornili na to v petici, jež prošla médii, neboť šla na stůl jihočeskému hejtmanovi. Dokončení na str. 4

4 4 VESELSKO / ČERVEN 2006 Alešovo nábřeží Na petici je zajímavé to, že Lužničtí chtěli zadržením miliónů kubíků vody pomoci i svým sousedům dále po vodě, tedy i ve Veselí. Co ale mnozí, včetně respondentů Veselska, přehlédli, byla nevhodná manipulace s vodou na výpustích Rožmberka. Nemyslím bezpečnostní přeliv ten je při přelití neovladatelný, ale pochybené je to, proč se stále hlavní základovou výpustí Rožmberka a přes turbiny hydroelektrárny pouštěl průtok cca 30 m 3 /sec.? V součtu průtoků (přeliv + hlavní výpust) to pak znamenalo, že dolů pod hráz teklo cca 90 m 3 /sec, které koryto řeky už nezvládne, takže zkázonosná voda putovala směrem k Veselí, jež už svou porci vody dostávalo z Nežárky, resp. z Nové řeky. (Zajímavé je v této souvislosti zmínit, že hlavní rožmberská vazba byla cca 3 hodiny mimo provoz kvůli opravě tarasu pod hrází. Lužničtí, neznalí příčin, si vydechli: Voda opadá, a jak! Falešné naděje. Nicméně je to malý důkaz pro mé tvrzení.) Další důkaz je následující. Rožmberk měl při svém historicky největším naplnění v srpnu roku 2002 objem dosahující snad 70 milónů m 3, což způsobilo i částečnou evakuaci města Třeboně na jindřichohradeckém Sokolská ulice předměstí, včetně Bertinných lázní a objektů AV ČR. Chápu, že zdejší povodňová komise nechtěla, aby se situace letos opakovala, proto bylo dosaženo vhodnou manipulací na Rožmberku takového stavu, že byly zatopeny jen zahrádky a jeden dům ve Staré Hlíně. Povodňový objem Rožmberka byl tedy letos něco přes 20 miliónů kubíků. Dole stovky zoufalých lidí opouštěly své domovy. (Nechci vážené čtenáře obtěžovat následujícími čísly dávám je k dispozici zvláště pro své přátele vodohospodáře ve Veselí. Kdyby se odtok z Rožmberka zastavil na hlavní výpusti a došlo ke stoupnutí hladiny v rybníku třeba jen o 10 cm, znamená to v číslech toto: bezpečnostním přelivem by teklo dolů jen 60 až 70 m 3 /sec, zachycený objem sloupce vody 10 cm při zátopové ploše v rybníku cca ha by pak činil rovných 10 miliónů kubíků. Takto zpožděný odtok by pak neškodně odtékal celých 40 hodin!) Právě pro transformaci povodňových vod popsaným způsobem byl rybník Rožmberk Krčínem, mimo jeho rybochovnou funkci, postaven! Že jsou nad Třeboní i pod Rožmberkem retenční prostory pro zachycování velkých vod, o tom není pochyb a lze je snadno vyjmenovat, či dokonce citovat z protipovodňových návrhů Hydroprojektu z r Snad na jejich realizaci brzo dosáhneme zvýšenou aktivitou všech kompetentních, i penězi. Smysl toho je jasný: voda nesmí dolů na střední a dolní toky musí se zachytit v pánvích v podhůří. I tady by měla být nová role rybářů, když už jsme je bohužel zprivatizovali. Třeboň a Třeboňsko není však vázáno k Veselsku jenom solidaritou při povodních. Tyto dva regiony spolu úzce souvisejí mnohem širšími zájmy, kdy nejvíce vyčnívá zájem turistický, sportovní a kulturní. Veselí má mnohem agilnější a vynalézavější turisty, má zajímavé kulturní, ale i sportovní stánky. Myslím tím např. muzeum a zimní stadion. Co by se mi líbilo nejvíce, aby Veselí bylo pro tuzemské i zahraniční návštěvníky z Třeboňska bránou k takovým skvostům, jakými jsou lidovky v Klečatech, Mažicích, Zálší, Vlastiboři apod. Námětů je ještě více. Zatím však funguje paradox že se více rozhlížíme po partnerech venku, nežli po sousedech doma. Miroslav Hule (autor je vodohospodář a spisovatel) Také nás něco rozděluje a něco málo o povodni 2006 Když jsem byl požádán, abych napsal do Veselska článek o letošní povodni, získal jsem v předstihu článek p. Miroslava Huleho Nejenom velká voda nás spojuje. Protože se též týká letošní povodňové situace a vzhledem k tomu, že s některými uvedenými skutečnostmi a závěry prostě nemohu souhlasit, musím na jeho článek reagovat a zároveň přiblížit letošní povodeň z pohledu pracovníka Povodí Vltavy. Nejprve několik údajů, které je možno doložit nebo jsou převzaty z oficiálních dokumentů a podkladů. Ještě v polovině března letošního roku leželo, zvláště ve vyšších polohách České republiky, větší množství sněhu. V povodí Lužnice se vodní zásoba ve sněhu odhadovala na 450 mil m 3. Povodňovou situaci spustilo náhlé oteplení po 24.3., kdy denní teploty vystupovaly přes 15 o Ca noční se pohybovaly okolo 10 o C a byly doprovázeny častými poměrně vydatnými srážkami. Rychlé tání sněhové pokrývky spolu se srážkami proběhlo především na tocích s povodími situovanými v nižších nadmořských výškách (např. Lužnice, Sázava), zatímco na tocích s povodími výše položenými (Otava, Vltava) proběhlo tání pomaleji a povodně nevybočily z normálu. Před nástupem povodňové situace byly průtoky na řekách a potocích v povodí Lužnice na úrovni dlouhodobých průměrů, v průběhu března došlo k odtátí ledových celin, takže toky, až na malé vyjímky, byly bez ledu. Naopak všechny rybníky v povodí měly ještě souvislou ledovou pokrývku, mnohdy až 30 cm silnou. Rybník Rožmberk, jako nejvýznamnější nádrž v povodí s retenčním účinkem, byl ještě povyprázdněn o 40 cm pod svou normální hladinu a jeho ovladatelný retenční objem (od této hladiny do přelivu) byl 10,5 mil m 3. Podle údajů a.s.rybářství Třeboň byly ostatní významné rybníky (s objemem nad 1,0 mil m 3 ), až na vyjímky (Kaňov a Hejtman), se svými hladinami pod stanovenými normály (tabulka k dispozici u autora článku). Odtok z rybníka Rožmberk byl 15 m 3.s -1 (MVE+ spodní výpusti) a dne byl zvýšen na 20m 3.s -1. Retenční ovladatelný objem se naplnil dne v dopoledních hodinách a voda počala téci i přelivem. V nočních hodinách a v časných ranních hodinách byl zaznamenán nejvyšší přítok do rybníka v hodnotě okolo 160 m 3.s -1, přičemž značný podíl byl z přítoků levostranných rybničních soustav, které v té době již byly zcela zaplněny a přetékaly přes přelivy. Kulminace hladiny na Rožmberku byla sledována dne 2.4. odpoledne na úrovni 669 cm. Rybník zadržoval celkem téměř 28 mil m 3 vody, t zn., že od nástupu povodně zadržel cca 23 mil. m 3 vody. Přes přeliv odtékalo podle mých výpočtů přibližně 55 m 3.s -1, spodními výpustmi a elektrárnou cca 30 m 3.s -1, takže celkový odtok byl na úrovni 85 m 3.s -1. Rybník tedy transformoval průtok 160 m 3.s -1 na 85 m 3.s -1, vzhledem ke značnému objemu povodně se však prodloužila doba trvání povodňové situace, takže teprve 9.4. přestal fun- govat přeliv a další prázdnění zajišťovaly pouze spodní výpusti a elektrárna (25-28 m 3.s -1 ), na normální hladině byl teprve Na Novořeckých splavech bylo manipulováno podle manipulačního řádu, s rostoucími průtoky v Lužnici byl plynule zvyšován i průtok na rybník Rožmberk za současné podmínky zajiště- Dokončení na str. 5

5 ČERVEN 2006 / VESELSKO 5 ní bezpečnosti Novořecké hráze (max. hladina nad rozdělovacím objektem na úrovni 190 cm). Vzhledem k nepříznivě se vyvíjející situaci na Lužnici i Nežárce bylo na ranním zasedání krajské povodňové komise dne rozhodnuto zvýšit zatížení hráze až na hodnotu 210 cm s cílem omezit co nejvíce přítok do Rožmberka a ponechat tak co největší prostor pro transformaci očekávaných průtoků. Extrémní zatížení Novořecké hráze se projevilo poruchou v km 3,8 hráze, kde hrozilo její protržení. Poruchu se však podařilo včas objevit a opravit a zabránit tak směrování téměř celého průtoku Lužnice do rybníka Rožmberka. Na řece Nežárce není k disposici žádný retenční prostor, který by umožňoval regulaci průtoků. Povodeň 2006 byla v některých úsecích toku srovnatelná s povodní 2002, podle předběžných sdělení ČHMÚ se jednalo přibližně o 50ti letou povodeň. Pro Veselí nad Lužnicí byla kritickým dnem sobota 1.4., kdy došlo ke střetu již plného odtoku z Rožmberka (inundační prostory pod Rožmberkem včetně pískoven již byly zaplněny) a povodňového průtoku na Nežárce posíleného přívalovým deštěm na jejím horním a středním toku. Kulminace byla na vodočetné lati na Nežárce při čtení 398 cm, což odpovídá v absolutní výšce úrovni 408,76 m.n.m (úroveň koruny Nového jezu na Nežárce nad železničním mostem je 408,00 m.n.m). Povodeň 2006 na Lužnici v profilu Klenovice je předběžně dle ČHMÚ klasifikována jako 50-ti až 100 letá. Je jisté, že pro postižené občany je povodeň 2006 citelnou ranou, zvláště když přišla v krátké době po katastrofě Statisticky sice umíme povodně vyhodnocovat, stanovíme její n letost a další parametry, obtížné je však předpovědět, kdy právě která voda přijde. Takže jak nám vlastně historie naznačuje, vyskytne se obvykle několik velkých vod během relativně krátkého období a pak zase dlouho nic. Asi se právě nacházíme v tom relativně krátkém období. Chtěl bych ujistit všechny postižené, že s nimi cítím a chápu jejich pocity, zvláště, když slibovaná finanční pomoc se opožďuje. Sám jsem byl v roce 2002 vyplaven a letošní povodeň se mi zastavila doslova před prahem. Přesto si všichni musíme uvědomit, že voda musí někudy protéct a nemůžeme jí neustále do cesty klást další a další překážky. Od povodně 2002 zaznamenáváme na Povodí Vltavy desítky žádostí o stavby rodinných domků a rekreačních objektů v záplavových územích. Bohužel naše legislativa dosud neposkytuje orgánům státní správy dostatek pravomocí a nástrojů k tomu, aby tyto stavby byly odmítnuty a záplavová území toků bylo možno využít k jiným aktivitám a účelům sloužícím skutečně nám všem (rekreace, vodní sporty, migrační zóny a biokoridory a pod.). A tak se dále staví, ale za povodní jsou větší škody, a volá se po účinnější ochraně před povodněmi, kterou by měly zajistit obce, kraje a stát. Přitom názory odborníků se různí, jsou navrhována opatření v povodích, která by byla jistě účinná, ale návrhy (pomineme-li finanční stránku) nejsou doprovázeny jasným výkladem, jak postupovat při řešení majetkoprávních vztahů, při kompenzacích za omezené využívání pozemků apod. I opatření v povodí musí být doplněna dalšími opatřeními na toku a zřejmě se neobejdeme, hlavně v již urbanizovaných zónách, bez dílčích úprav, hrázování toků apod. Rozhodně jsem pro to, aby se posoudily všechny reálné možnosti, jak vodu v povodí zbrzdit a zpomalit její odtok. I poldr nad rybníkem Potěšil je nutno posoudit např. pomocí modelu, vytvořeného v rámci tak skepticky nazíraného projektu FLAMIS. Mnohá unáhlená opatření mohou na jiném místě způsobit vážné škody. Proto je při povodni důležité, aby o mimořádných opatřeních rozhodovala vždy příslušná povodňová komise, která má pravomoc je nařídit, ale také nést případné následky. Chci na tomto místě ujistit občany postižených měst a obcí, že za povodně 2006 tomu tak bylo a přes počáteční rozdílné požadavky zúčastněných měst a obcí bylo o důležitých opatřeních rozhodováno na společných jednáních všech zainteresovaných stran. V této souvislosti chci odmítnout vzkaz M. Huleho, ve kterém kritizuje odpouštění spodními výpustmi a elektrárnou. Toto rozhodnutí bylo učiněno na společném jednání zástupců povodňových komisí Třeboně, Veselí n. L., Soběslavi, zástupců Rybářství a.s., Povodí Vltavy a HZS s hejtmanem JK dne Pokud by lépe počítal, zjistil by, že jeho rada je rázem bezcenná, pouze mate laickou veřejnost a z pracovníků povodňových komisí se pokouší dělat nekompetentní hlupáky. Také se domnívám, že by bylo účelné, aby zařízení na statku Hamr, vybudované za několik milionů, bylo alespoň částečně chráněno před povodněmi, zvláště, když za povodně 2002 byl objekt totálně zaplaven. V článku M. Huleho jsou i další nepřesnosti, jako údaje o zatopených objektech ve Staré Hlíně a možné akumulaci v poldru nad Potěšilem. Při této příležitosti musím reagovat i na článek p. Huleho, uveřejněný po povodni 2006 v Jihočeských listech, kde opravu Novořecké hráze, provedenou po povodni 2002 nákladem 100 mil. Kč (štětová stěna ražená středem hráze), přirovnává k platinové plombě vsazené do paradentózní dásně. Navrhuje levné a ověřené řešení, a to přisypávání gravitační filtrační lavice na vzdušný svah hráze. Musím odpovědět, že toto řešení mohl uplatnit rybnikář Kuba, liška podšitá, ve své době, nyní je ze strany SCHKO Třeboňsko a i památkářů striktně odmítáno. Chci také sdělit, že 10 mil. Kč, vynaložených na opravu průrvy v Novořecké hrázi za povodně 2002 a následných 100 mil. Kč na opravu hráze, způsobilo, že máme platinové celé horní patro a doufám, že se nám v brzké době podaří provést totéž i s dolní čelistí. Jisté je, že nám Krčín zanechal v podobě Novořecké hráze a rybníka Rožmberka velkolepé vodohospodářské dílo, které však z dnešního pohledu není bezpečné a vyžaduje nákladná technická opatření, aby plnilo požadované funkce a zároveň neutrpěla jeho historická podoba. A jen krátce k projektu FLAMIS (Flood analysis and mitigation on the Lužnice river in South Bohemia Analýza povodní a zmírnění jejich účinků na Lužnici v Jižních Čechách). Byl zadán ihned po povodni 2002, je kompletně hrazen z prostředků švýcarské nadace Swiss Humanitarian Aid Unit. Nositelem úkolu za českou stranu je ČVUT, fakulta stavební, katedra hydrotechniky a spolupracují i ČHMÚ a Povodí Vltavy, státní podnik. Výsledkem projektu, který má být dokončen v letošním roce, bude model říční sítě (Lužnice, Nežárka, Nová řeka), zkalibrovaný povodní 2002 a částečně i 2006 a který poskytne nástroj pro posuzování protipovodňových opatření, umožní vyhodnotit metodami rizikové analýzy rentabilitu navrhovaných opatření a připraví pro jednotlivá města a obce podklad pro radikální zkvalitnění povodňových plánů. Domnívám se, že to není málo a je jen škoda, že povodeň 2006 přišla dříve, než mohly být jeho výsledky využity v praxi. Jiří Švarc, Povodí Vltavy, provoz Lužnice (autor je jen vodohospodář) U Lužnice pod sídlištěm Zastávka z vody během jarní povodně smutně vyčnívala klubovna vodních skautů (vlevo) a klubovna turistického oddílu Jungmannova ulice a ulice Na Pískách Fota na str. 4 a 5: B. Malíková

6 6 VESELSKO / ČERVEN 2006 Obvodní oddělení PČR Veselí nad Luž. nám. T.G. Masaryka 24 tel V nočních hodinách volejte 158! Z policejního zápisníku Jako v každém vydání Veselska, tak i v tomto upozorňujeme na případy, ke kterým dochází vloupáním do osobních automobilů, v jejichž kabinách byly všem na očích - odloženy věci poškozených. Dne došlo k vloupání do osobního automobilu zaparkovaného před autobazarem Automarket Euro v ulici Svinenská se škodou 30 tisíc Kč a dále dne v ulici Zlukovská se škodou 55 tisíc Kč. OP Veselí nad Lužnicí provádí šetření ve věci trestného činu porušování domovní svobody, kterého se dopustil 19letý muž z našeho města tím, že dne vnikl do domu v ulici ČSA a zde odcizil mobilní telefon. Věc bude po zadokumentování předána vyšetřovateli. Dne odcizil 41letý muž z Ostravy v prodejně COOP Veselí nad Lužnicí kosmetiku v hodnotě 700 Kč. Přestože se jedná o přestupkovou hodnotu, bylo muži ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestného činu, neboť se ho v uplynulých třech letech již opakovaně dopustil. Před konáním Veselských slavností policie upozorňuje občany, že opět dojde k uzavírce náměstí T. G. Masaryka, která nastane v odpoledních hodinách a skončí večer V této době zde neparkujte svá vozidla. Mjr. Ing. Petr Nováček Městská policie služebna v přízemí MěÚ, č. p. 25 (vedle informačního střediska) tel , Základní pracovní doba odpovídá úředním hodinám MěÚ a je upravována dle potřeb města. Případné náměty k práci strážníků můžete v jejich nepřítomnosti zanechat v podatelně MěÚ, tel Městská policie Veselí nad Lužnicí i nadále kontroluje osoby venčící psy. Musíme konstatovat, že uklízení výkalů, nošení sáčků na výkaly a nošení registračních známek se podstatně zlepšilo. Bohužel přibývá volně pobíhajících psů, které musíme odchytávat. Cyklisté by si měli uvědomit, že pro jejich bezpečnost jsou třeba světla dvě, a ne jedno. Počet přestupků cyklistů se s teplejším počasím zvyšuje. V současné době se kontrolní činnost zaměřuje na dodržování veřejného pořádku okolo restaurace Arabela, u kulturního domu i ve zbývajících částech města Veselí nad Luž. Marie Nováková z Jateční ulice bydlí v Domě sv. Františka od 30. března. Dům sv. Františka poskytl náhradní ubytování a pomoc postiženým povodní Dále bychom chtěli upozornit řidiče nákladních vozidel, že Vyhláška města Veselí nad Lužnicí č. 27 z roku 2000 mimo jiné zakazuje parkování nákladních vozidel s hmotností nad 3500 kg, traktorů a autobusů ve Veselí nad Lužnicí na jiných než vyhrazených místech. Vyhrazená místa jsou parkoviště za kulturním domem a parkoviště ve čtvrti J. Hybeše u viaduktu. I toto bude sledováno. Děkujeme všímavým občanům, kterým nepořádek ve městě není lhostejný. Služby městské policie jsou v ranních, odpoledních, ale i nočních hodinách. Strážník Radoslav Virt, služ. č. 555 Foto: J. Pflanzer Diecézní Charita České Budějovice Dům sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí - nabídla okamžitě po vyhlášení povodňového nebezpečí dne 28. března možnost uskladnění nábytku a elektropřístrojů ohrožených domácností. Následující den, při zvýšení hladiny obou řek a reálném nebezpečí záplav domácností, jsme vyklidili prostory pro nouzové ubytování obyvatel tělocvičnu, dílny, respitní pokoj a společenskou místnost a ve spolupráci s městem Veselí nad Lužnicí, Pohotovostním plukem v Jindřichově Hradci a Hasičským záchranným sborem jsme připravili spartakiádní lehátka, spací pytle a deky v celkovém počtu 52. Byli jsme prvním objektem, který okamžitě zareagoval a nabídl provizorní ubytování a stravování občanům postiženým povodněmi. Téhož dne bylo přivezeno 12 obyvatel, jejichž domy byly již zaplaveny. Současně jsme zajistili prostřednictvím veřejného rozhlasu informovanost občanů o nabídce ubytování v prostorách Domu sv. Františka. Okamžitě bylo zahájeno jednání s firmami o možnosti sponzorské materiální pomoci, zvláště potravinami a minerálními vodami. Bylo rozhodnuto, že všem evakuovaným obyvatelům, vzhledem k jejich psychickému a fyzickému stavu a skutečnosti, že evakuovaní s sebou měli pouze doklady a základní osobní potřeby, bude poskytována snídaně a večeře bezúplatně, obědy za sníženou cenu v částce 40 Kč. Od bylo ubytováno 31 evakuovaných občanů v Domě sv. Františka s počtem 201 nocí. Ke dnešnímu dnu jsou zde dosud ubytování 2 senioři, jejichž statický stav budovy nedovoluje návrat. Z iniciativy Diecézní Charity České Budějovice vznikl v prostorách Domu sv. Františka operační tým složený ze zástupců Charity, Adry, Diakonie, společnosti Člověk v tísni, starosty a místostarosty města Veselí nad Lužnicí, který pravidelně ve večerních hodinách prováděl hodnocení a koordinaci činností dobrovolníků při odstraňování způsobených škod. Tato skupina citelně chyběla při povodních v roce 2002, kdy pomoc jednotlivých organizací byla živelná. V období od 5.4. do zde bylo ubytováno a celodenně stravováno celkem 32 dobrovolníků. Během měsíce dubna 2006 navštívila Diecézní Charita všechny postižené domácnosti, byla podrobně zjištěna způsobená škoda s návrhem na poskytnutí hmotné pomoci. Dům sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí, jako zařízení Diecézní Charity v Českých Budějovicích, dokázal oprávněnost své existence a poslání, pomáhat lidem v nouzi, což bylo oceněno nejen zástupci neziskových organizací, působících ve městě, duchovním správcem Dr. Kročilem, ale i starostou a zastupitelstvem města Veselí nad Lužnicí. V současně době bude stavební firmou Prima, akciová společnost Strakonice, realizována relaxační zahrada kolem objektu, která bude veřejným prostorem, určeným pro aktivity seniorů z přilehlého sídliště, včetně kulturních akcí a duchovních setkávání. Záměrem Diecézní Charity České Budějovice je učinit z tohoto místa prostor pro setkávání seniorů, rozvíjení jejich aktivit a prodloužení doby spokojeného života. Mgr. Jaromír Pflanzer

7 ČERVEN 2006 / VESELSKO 7 Otevření domova pro seniory ve městě se blíží různé druhy rehabilitace, pracovní, kulturní a volnočasové aktivity. Jak mohou využívat domov pro seniory ostatní obyvatelé? Ostatní obyvatelé mohou chodit do domova na obědy, na rehabilitace, do bazénu a nebo jen tak si přijít posedět do parku, nebo navštívit některé kulturní akce v domově. Děkuji za rozhovor. mah Kolaudace objektu je plánována na Slavnostní otevření by se mělo uskutečnit začátkem srpna, druhý srpnový týden se již budou moci nastěhovat obyvatelé domova. Foto: Mgr. J. Vavříček Domov pro seniory Veselí nad Luž. přijme fyzioterapeuta pro léčebnou a rehabilitační péči a vedoucí stravování. Předpokládaný nástup: září 2006 Veškeré informace podá Mgr. Jan Vavříček, tel: O rozhovor na téma nového domova důchodců ve Veselí nad Lužnicí jsem požádala ředitele centra sociálních služeb TEP Mgr. Jana Vavříčka. Proč název TEP? Poskytování sociálních služeb bude stát na třech základních pilířích, jimiž jsou: Terapie v tom nejširším smyslu slova jako znovuobnovení určitých schopností nebo zmírnění jejich úbytku. Empatie jako schopnost vycházet ze situace a vnímání daného člověka, kdy nelze vidět našeho klienta jako číslo, ale jako člověka s určitou historií, se starostmi, bolestmi, s jeho rodinou, jeho náladami. Přistupovat k člověku individuálně, podle jeho daného stavu a tento stav respektovat. Péče, kdy nejde jen například o podání stravy, úklid v bytě nebo pokoji, podání léku, ošetření. I při těchto úkonech jednáme s člověkem a máme na zřeteli všechny jeho složky, jak tu fyzickou, tak psychickou, sociální a spirituální. Takže např. jídlo lze podat s úsměvem a při ošetřování si lze příjemně popovídat, a to je péče. Začáteční písmena pak tvoří slovo tep, které je současně projevem činnosti srdce člověka (srdeční tep), tedy projevem života. Centrum sociálních služeb bude projevem života města Veselí nad Lužnicí. Jaký je život ve městě totiž neodráží jen stav náměstí, chodníků, dopravy, ale také stav školství, kultury a sociálních služeb, které město svým občanům nabízí. V jaké fázi je dnes stavba? V současné době se dokončuje stavba jako taková, kompletují se jednotlivé technologie a 30. června by měla být stavba předána. Následovat bude kolaudace a začne se s vnitřním vybavováním prostor. Jednotlivé pokoje budou vybaveny speciálními lůžky a nábytkem, který odpovídá specifickým potřebám seniorů. Celý domov je bezbariérový, všechna veřejná místa jsou snadno přístupná i na vozíku nebo s pomocí jiných pomůcek. Nábytek bude odpovídat těmto požadavkům tak, aby svojí konstrukcí a vlastnostmi usnadňoval každodenní život. Máte už zaměstnance? V současné době dobíhají výběrová řízení na jednotlivé profese. Žádostí o zaměstnání přišlo asi 120, nových pracovních míst v domově je pouze 31, protože dochází ke slučování všech organizací, které poskytují sociální služby na území města, dochází i ke slučování některých pracovních míst, proto bylo do domova přijímáno poměrně málo nových zaměstnanců. Co nového sloučení přinese? Sloučení znamená především efektivnější poskytování daných služeb. Organizace má jednoho ředitele, vedoucí jednotlivých středisek, jednotnou ekonomiku, jednu vrchní sestru, jednu sociální pracovnici. Pracovníci jednotlivých středisek jsou vzájemně zastupitelní, což přináší nejen finanční úspory, ale zvyšuje se také kvalita služeb. V budoucnu pak budeme také uvažovat o možnosti využívat pečovatelské nebo ošetřovatelské služby v naléhavých případech i o víkendu díky tomu, že bude trvalá služba v domově. Pečovatelky se budou vzájemně zastupovat v případě nemoci nebo dovolené, aby nebyly služby omezeny. Terénní pečovatelská služba bude dál poskytovat svoje služby v domácnostech, v penzionu, v domě s pečovatelskou službou tak, jak je poskytovala doposud, jen s tou výjimkou, že v penzionu nebudou trvale v pracovní dny od 7 do 16 hodin dvě pečovatelky, ale budou se také pohybovat dle potřeb v terénu. Jednotlivá střediska - domov pro seniory, terénní pečovatelská služba, penzion pro důchodce, lékařská služba první pomoci, ošetřovatelská služba domácí péče - budou sloučena pod centrum sociálních služeb TEP. Kolik je žádostí do domova? Žádostí je v současné době asi sedmdesát a neustále přicházejí nové. Máme žádosti od občanů z Veselí a mikroregionu Veselsko, ale také z jiných míst republiky. V současné době budeme žádosti posuzovat a vydávat rozhodnutí o přijetí. Při přijímání do domova budeme posuzovat zdravotní stav, věk a bydliště. Přednost budou mít samozřejmě obyvatelé Veselí a pak postupně lidé z mikroregionu a z ostatních míst. Až dojde k naplnění kapacity, která je 63 míst, budou se jednotlivé žádosti dál evidovat a bude se vytvářet pořadník čekatelů tak, jak je to běžné u ostatních domovů. Jaké služby budete obyvatelům domova poskytovat? V prvé řadě jde o nepřetržitou ošetřovatelskou a pečovatelskou službu, podle potřeb daného obyvatele, dále budeme poskytovat stravu, úklid, praní prádla, sociální poradenství a péči, Jubilejní Zahučely hory, zašuměly lesy kam se jen poděly mé mladé časy. Dnes zůstaly mi jen ty bílé vlasy a mých dvou pravnuček radostné hlasy. Moje mladá léta užila si světa utíká mi život jako velká voda už bolí mě dost i obě kolena. Vždyť nediv se, světe bude mi teď 94 let! A tak dnes v tom lidském kroužku mám svou milovanou sestřičku Jindřišku. Ing. Zdeněk Bauer Redakce přeje nejstaršímu občanu města ing. Zdeňku Bauerovi k 94. narozeninám hodně zdraví, tvůrčího elánu, spokojenosti a radosti. Poděkování Děkujeme Domovu sv. Františka za vzornou péči během našeho nuceného pobytu při povodních. Marta a Josef Boháčovi Děkuji panu Nestávalovi za záchranu života mého syna. Jana Walterová Informační středisko města děkuje Vlastě Pazderové za zapůjčení panenky v pravém blatském kroji k propagaci blat pro návštěvníky střediska. mah Děkuji všem přátelům, kamarádům, známým a své rodině za blahopřání k 70. narozeninám. Hlavně děkuji organizátorům setkání v hotelu Lucia. Děkuji za dary, dárky a překrásné květiny. Moc si těchto přátelství vážím. Na chvíli jsem se vrátila do mladších let. Marie Mrzenová Děvčata z kroužku mažoretek při 1. ZŠ Veselí nad Lužnicí děkují touto cestou Věře Suchodolové vedoucí kulturního domu, která věnovala část výtěžku tomboly z plesu KD na úhradu nákladů spojených s pořízením hůlek. Alena Hrádková Děkujeme městu Veselí nad Lužnicí a všem zastupitelům městského úřadu za dárek a blahopřání k našim osmdesátým pátým narozeninám. Jan a Anna Belejovi

8 8 VESELSKO / ČERVEN 2006 Odbor organizační a vnitřních věcí informuje Ověřování shody opisů nebo kopií a pravosti podpisů na listinách Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimaci) a ověřování pravosti podpisu (legalizaci) provádí Městský úřad Veselí nad Lužnicí, odbor organizační a vnitřních věcí. K provedení legalizace (ověření podpisu) se musí občan dostavit osobně, je třeba předložit 1) průkaz totožnosti a) občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky b) průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince c) průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu d) průkaz o povolení pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl e) průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo f) průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana Vítání dětí do života Ve středu dne 19. dubna 2006 se uskutečnilo slavnostní vítání dětí do života. Z pozvaných 31 dětí se jich s rodiči dostavilo 26. Kulturní program připravila s dětmi I. ZŠ ve Veselí nad Lužnicí Mgr. Věra Bečvářová, slavnostní projev přednesl starosta města Petr Hynek, dále předsedkyně KPOZ Zdena Pravdová. Drobným sponzorským dárkem přispěla pojišťovna Alianz v zastoupení Marie Líkařové. Sponzorovi vřele děkujeme. Alena Imramovská, matrikářka Také v Řípci se konalo vítání občánků Starosta Řípce Jindřich Jedlinský přivítal nové občánky Terezku Píchovou a Honzíka Němce Foto: I. Píchová V pátek 21. dubna 2006 byly přivítány dvě děti a v pátek 19. května 2006 tři děti. Tato tradice se zde opakuje již šestým rokem. Vítání občánků zpestřila kulturním programem Marta Marková s místními děvčaty. Rodiče obdrželi finanční příspěvek ve výši 1000 Kč. Další vítání dětí se bude konat na podzim tohoto roku. Iveta Píchová 2) listinu, na které má být podpis ověřen (městský úřad nepořizuje - ani v případě plné moci) legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy, úřad za obsah listiny neodpovídá legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní Legalizace (ověření podpisu) se neprovede: je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text nepředloží-li žadatel platný doklad totožnosti je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého K provedení vidimace (ověření shody opisu nebo kopie s listinou) předloží žadatel listinu a její kopii či opis (na požádání pořídí městský úřad kopii) vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah vidimované listiny neodpovídá. Vidimace (ověření shody opisu nebo kopie s listinou) se neprovede: je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba Úřední den notářky Ludmily Těhníkové úterý patro MěÚ Veselí n. L., zasedací místnost č. dveří 23, 8 11 h táborská kancelář, tel Přehled nezaměstnanosti v % na Táborsku k Borkovice ,69 Drahov ,76 Mažice ,81 Řípec ,77 Sviny ,10 Val ,48 Veselí nad Lužnicí ,83 Vlkov ,09 Zálší ,01 Zlukov ,27 Žíšov ,56 Zdroj: Úřad práce v Táboře je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o 1. prvopis 2. již ověřenou vidimovanou listinu 3. opis anebo kopii pořízenou ze spisu 4. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výtisku výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu. Vidimace a legalizace se provádí v úředních místnostech úřadu. Na jiném vhodném místě lze provést vidimaci a liegalizaci jen ze závažných důvodů. Správní poplatky (hradí se v hotovosti) za ověření každého podpisu 30 Kč za ověření opisu (kopie) za každou i započatou stranu 30 Kč Dagmar Průchová, odbor organizační a vnitřních věcí Výměna občanských průkazů bez strojově čitelných údajů Podle nařízení vlády č. 612/2004 Sb., kterým se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, jsou občané povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 1996, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince Žádost o vydání občanského průkazu je třeba podat nejpozději do 30. listopadu Povinnost výměny občanských průkazů (občanské průkazy typu knížka) se vztahuje i na občany starších 70 let, kteří musí provést výměnu nejpozději do 31.prosince Dále upozorňujeme, že platnost všech občanských průkazů bez strojově čitelných údajů končí Doporučujeme občanům, aby výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů neponechávali na poslední měsíc v roce, ale požádali o výměnu již nyní. Tím se zabezpečí plynulý průběh výměny občanských průkazů. Dále upozorňujeme občany na změnu vydávání cestovních dokladů. Od 1. září 2006 dojde ke změně vydávání cestovních dokladů i poplatků za vydání. Od tohoto data se začnou vydávat cestovní doklady se strojově čitelnými úda- ji, s nosičem dat a biometrickými údaji. Žádosti na cestovní doklady se budou vyřizovat pouze na MěÚ v Soběslavi. Poplatky za vydání cestovních dokladů: 1) vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat 600 Kč občanům starším 5 let a mladším 15 let 100 Kč 2) vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů Kč - občanů mladším 5 let 50 Kč - občanům starším 5 let a mlad. 15 let Kč Anna Kašparová, odbor organizační a vnitřních věcí

9 ČERVEN 2006 / VESELSKO 9 I bez povodní mají hasiči napilno Jako by nestačily povodně! Kromě likvidace jejích následků zaznamenala zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů Veselí nad Lužnicí celou řadu výjezdů. Požár kůlny Na Hlinici Požár v kůlně na uhlí v domcích Na Hlinici byl příčinou výjezdu zásahové jednotky SDH Veselí nad Lužnicí v neděli odpoledne. Po příjezdu naší jednotky bylo zjištěno, že se jedná o požár v jedné zděné kolně na uhlí. Naše jednotka rozvinula jeden proud C a provedla lokalizaci požáru. Na místo se také dostavila jednotka HZS Soběslav (Tatra 815 CAS 32). Po lokalizaci naše jednotka vynášela ohořelé trámy na dvůr a prováděla dohašování doutnajících částí. Po likvidaci požáru předal velitel zásahu místo zásahu starostovi obce a následoval návrat na základnu. I na kopci dělá voda problémy Ve středu jsme vyjížděli po oznámení MěÚ Veselí nad Lužnicí, že ze sklepa domku na Budějovické čp. 199 prosakuje spodní voda do sousedních domů. Průzkumem bylo zjištěno zatopení sklepa spodní vodou do výše cca 50 cm. Tato voda byla odčerpána do kanalizace. Požár v zaplavené pile V neděli 1.4. odpoledne se ve městě rozezněly sirény. Jednalo se požár střechy na dílně v objektu Pily Fousek v Dráchově. Při příjezdu naší jednotky zde již zasahovala jednotka HZS Soběslav, která provedla lokalizaci požáru. Naše jednotka zůstala v záloze. Po likvidaci se jednotka HZS Soběslav vrátila na základnu a naše jednotka zůstala na místě jako hlídka. Po předání objektu majiteli se jednotka vrátila na základnu. V průběhu zásahu se vystřídala u naší jednotky dvě družstva, protože z důvodu současně probíhajícího zásahu při povodních ve Veselí nad Lužnicí bylo potřeba, aby se zasahující hasiči mohli dostavit na zajištěný oběd. Na parkovišti zapadl tahač Ve středu 6.4. večer byla jednotka vyslána operačním střediskem k areálu firmy Fontea a.s. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že plně naložený tahač s návěsem zapadl na okraji nezpevněného parkoviště před areálem firmy. Pomocí tažného lana bylo vozidlo vyproštěno. Následně se jednotka vrátila na základnu Výjezd na drahovskou skládku V pondělí v noci byla naše zásahová jednotka vyslána do Drahova na bývalou skládku domovního odpadu. Po příjezdu na místo události otevřela naše jednotka společně s jednotkou HZS Soběslav bránu na skládku. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o pálení dřevěného odpadu z povodní, který byl hlášen do 18-ti hodin. Na místo byl přizván jednatel společnosti Veselské služby J. Benda. Na rozkaz velitele zásahu se naše jednotka vrátila na základnu. Požár v paneláku K požáru v panelovém domě na sídlišti U Zastávky byla povolána naše jednotka v úterý Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár uskladněných předmětů v technickém podlaží v prostorech před sklepními kójemi v panelovém domě ve Veselí n.l., K Zastávce 537/I. Požár byl lokalizován nájemníky hadicí z hydrantové skříně. Naše jednotka vypnula přívod elektrické energie a rozvod vody (kvůli přehoření stoupaček voda nekontrolovatelně vytékala). Dále byla otevřena okna ve schodišťovém prostoru kvůli odvětrání. Na místo se dostavila jednotka HZS Soběslav a jednotka HZS Tábor, obě s CAS-32 Tatra 815. Po příjezdu vyšetřovatele se naše jednotka na příkaz velitele zásahu vrátila na základnu. Odstranění následků dopravní nehody V neděli po obědě se opět v našem městě rozezněly sirény ohlašující požární poplach. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že došlo k čelnímu střetu dvou osobních automobilů značky Peugeot 309 GT a Škoda 125. Naše jednotka provedla odpojení akumulátorů u vozidla Peugeot a následně jeho odsunutí na krajnici včetně drobných částí z vozidla z jízdního pruhu. Na místo se též dostavila jednotka HZS Soběslav (Liaz CAS 25). Po ukončení prací se naše jednotka na rozkaz velitele zásahu vrátila na základnu. Podrobné informace o všech zásazích včetně mnoha fotografií můžete nalézt na webových stránkách Sboru dobrovolných hasičů Veselí nad Lužnicí na adrese Stanislav Kaisler Ve Veselí nad Lužnicí bude zasahovat nová CAS-ka Slavnostní zařazení rekonstruované CAS-32 Tatra 815 do výjezdu proběhlo v sobotu v hasičské zbrojnici Sboru dobrovolných hasičů Veselí nad Lužnicí. Symbolický klíč předali veliteli zásahové jednotky Jaroslavu Březinovi představitelé města Veselí nad Lužnicí starosta Petr Hynek a místostarosta Jaromír Novák. Jde o automobil CAS-32 Tatra 815 PR x6.1 s rokem výroby 1985, který městu Veselí nad Lužnicí odprodala firma RWE Transgas a.s. za zůstatkovou účetní hodnotu Kč a který byl slavnostně předán naší zásahové jednotce. Ještě před zařazením do výjezdu bylo rozhodnuto o provedení jeho částečné rekonstrukce. Po návštěvě hasičského sboru v Lomnici nad Lužnicí, pro který na stejném typu automobilu prováděla kompletní repasi firma za cenu okolo jednoho miliónu korun, přicházíme za vedením města s návrhem, že pokud bude zakoupen potřebný materiál, provedeme rekonstrukci vlastními silami. Vše je schváleno, a tak v únoru začínají první práce. Po opravách laku a výměně výstražného zařízení přichází kompletní demontáž vnitřních prostor nástavby, které jsou vlastně původní (překližkové) a současným potřebám naprosto nevyhovují. Podle lomnického vzoru dostávají jednotlivé prostory novou podobu, a tak vznikají místa pro uložení dýchací techniky, plovoucího čerpadla, motorové pily a dalšího potřebného vybavení, je také namontován naviják s vysokotlakou hadicí. Práce na téměř měsíc přerušily letošní povodně, přesto však již můžeme z novou Tatrou počítat při zásazích. Některé další úpravy, jako např. přemístění žebříku pro výstup na nástavbu nebo výroba beden na ženijní nářadí, nás ještě čekají. Náklady na nákup materiálu činily přibližně Kč. Členové Sboru dobrovolných hasičů při rekonstrukci odpracovali přes 500 hodin a svojí nezištnou prací vytvořili pro město hodnoty mnohonásobně převyšující skutečné náklady na rekonstrukci tohoto vozidla. Další informace včetně fotografií najdete na našem webu CAS-32 Tatra 815 si veselští dobrovolní hasiči zrekonstruovali vlastními silami. Text a foto: S. Kaisler, velitel družstva JSDH Veselí nad Lužnicí

10 10 VESELSKO / ČERVEN 2006 Zejména na Blatském sídlišti je špatným zvykem zbavovat se nepotřebných věcí z domácnosti jejich odložením ke kontejnerům. Dochází k nárůstu celkových nákladů na likvidaci domovního odpadu, který v konečné fázi pocítí občané celého města. Opakovaně upozorňujeme, že k likvidaci objemného odpadu slouží sběrový dvůr nebo pravidelný bezplatný svoz objemného odpadu. I na tento nešvar se zaměří městská policie. Foto: I. Píchová Veselské služby, s.r.o. středisko Technické služby města K přejezdu 817/II, upozorňují, že od 1. dubna 2006 platí pouze telefonní linka č Svoz objemného odpadu Pondělí Zastávka (u garáží) Úterý Blatská ulice Středa Chmelnice (u zahr. kolonie) Čtvrtek U jatek (Za Slabých) Pátek U Vodárny Sobota Hamerská (Štěpnice) Pondělí Třída Čs. armády (hodinářství) Úterý Tyršova čtvrť (u rybníčku) Středa U kotelny Drahstavu Čtvrtek Parkoviště u stavebnin Pátek Blatské sídliště (pod SOŠ OTŽP) Sobota 1.7. Hřbitovní ulice (9 10 h), Horusice (10 12 h) V pracovních dnech je vůz přistaven vždy od 15 do 17 hodin, v sobotu od 10 do 12 hodin. Otevírací doba sběrového dvora: Po, Út, Čt h St h Pá h So 9 11 h Prosíme příchozí o nahlášení v kanceláři TSM. Řidiči, kteří parkují v prostorách Blatského sídliště, nesmí bránit nesprávným parkováním příjezdu popelářského vozu a vyprázdnění odpadových kontejnerů! Nabízíme dopravu: multikárou, traktorem a zametání zametacím vozem a vozidlem LIAZ. Výprodej náhradních dílů na vozidla AVIA a IFA. Václav Zasadil, vedoucí střediska TSM Výzva všem slušným lidem Byl pozdní večer, první máj, večerní máj, byl lásky čas. Bohužel byl čas i na nelásku a vandalismus. Jak jinak nazvat poškození mladé lípy - stromu milénia, která roste ve spodní části náměstí T. G. Masaryka? Tento krásný strom zatím neznámý pachatel o první májové noci poškodil. Nařízl z obou stran kmen lípy do značné hloubky. Komu může vadit krásný mladý strom? Úsudek ať si udělá každý sám. Chtěli bychom požádat občany o poskytnutí jakékoliv informace, která by vedla k odhalení pachatele. Nejde přece jen o nějaký strom, ale o symboliku našeho města. Tento čin se naprosto vymyká zdravému rozumu. Zároveň bychom chtěli poděkovat Miroslavu Kohelovi za ochotu, s jakou okamžitě strom ošetřil. Teď musíme jen doufat, že přežije a nebude obětí dalšího útoku. Ing. Marie Padrtová, odbor výstavby a životního prostředí Firma DAKON nabízí pomoc lidem, které postihly letošní povodně slevu 2 až 3 tisíce korun na koupi vybraných typů plynových kotlů 20% slevu na náhradní díly na opravu zaplaveného výrobku Mimořádné bonusy budou zohledněny konečným uživatelům přímo realizující firmou. Nabídka platí do Bližší informace: p. Kohoutek, tel , V lese Klobásná, na rozcestí k hájovně a do Zlukova, vyrostla více jak staletá borovice. Bohužel zapracoval čas a poškozenou borovici vyvrátil silný vítr. Jelikož obyvatelé Tyršovy čtvrti i řada dalších občanů Veselí nad Lužnicí má na posezení u sosny krásné vzpomínky, vysadili senioři rafanďáci pro příští generaci sosnu novou. Foto: F. Mišák HYDROPOL Rychlé, trvalé, garantované odvlhčení budov bez izolací, rychlé odvlhčení budov s izolacemi po povodni. Bez stavebních prací, otloukání omítek, vyklízení; spotřeba 5 watů. Mobil , U P O Z O R N Ě N Í Podnikatelé, kteří provozují silniční motorovou dopravu osobní a nákladní, na něž se vztahuje prokázání finanční způsobilosti, jsou povinni nejpozději do prokázat trvání finanční způsobilosti podle 4a zákona o silniční dopravě příslušnému dopravnímu úřadu, tj. Krajský úřad Jihočeský kraj - odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení silniční dopravy v Českých Budějovicích. Finanční způsobilost je možno prokazovat již nyní a v zájmu spolupráce mezi živnostenským úřadem a podnikatelem žádáme o současné poskytnutí kopie dokladu našemu úřadu. Živnostenský úřad Soběslav Z poražené lípy mají nyní radost děti. Podle návrhu Karla Bláhy pomohl zhotovit Miroslav Kohel na náklady Hokejky další část dětského hřiště. Foto: mah Úprava lípy za sportovní halou Jistě jste si všimli, že mohutná lípa za sportovní halou byla ořezána. Tento zásah byl proveden na základě usnesení č. 423/05 z 62. jednání Rady města, konaného dne , po doporučení dendrologa. Strom je uvnitř vyhnilý a jeho koruna začala rapidně usychat. V minulosti byly kmeny lípy staženy táhlem. Vzhledem k velikosti a váze kmenů hrozilo nebezpečí jejího rozlomení. Bylo rozhodnuto strom zachovat a ořezat pouze korunu, která je proschlá. Po obvodu kmene je cca 10 cm živého pletiva, které zaručuje další životnost stromu. Lípa má dostatek postranních výmladků, které časem korunu nahradí. Takto ošetřený strom tu může růst ještě minimálně 50 let a jeho mohutný kmen bude zdobit plochu za halou. Jak jsme již informovali, byla v loňském roce v její blízkosti vysazena lípa nová, která by tento strom v budoucnosti mohla nahradit. Novou lípu městu darovala Nadace Partnerství v rámci projektu Strom života. Ing. Marie Padrtová, odbor výstavby a životního prostředí

11 ČERVEN 2006 / VESELSKO 11 Soutěž O cenu Jihotvaru a keramické dílny U Kočků Ve dnech 9. až 11. května 2006 proběhl v Domě dětí a mládeže ve Veselí nad Lužnicí již 38. ročník soutěže O cenu Jihotvaru a (nově) i keramické dílny U Kočků. Ve třech kategoriích (mateřské školy, 1. a 2. stupeň základních škol) porovnalo své výtvarné nadání celkem 89 dětí a žáků veselských škol. Z tohoto počtu si 39 nejlepších odneslo ceny za výkresy nebo drobná keramická dílka. Je nutno říci, že většina soutěžících lépe zvládala práci s keramickou hlínou. Ve čtvrtek odpoledne se sešla šestičlenná porota (zástupci sponzorů a učitelů veselských škol) a vybrala nejlepší práce. Jednotlivé výtvory byly označeny pouze čísly, takže hodnocení bylo naprosto anonymní, na jakoukoliv protekci nezbylo místo Touto cestou bych rád poděkoval vedení v.d. Jihotvar za krásné ceny pro místa. Poděkování patří i Janě Radostové (Keramická dílna U Kočků ve Svinech), která do soutěže věnovala přes 50 originálních keramických předmětů. Na ceny přispělo finanční částkou i město Veselí nad Lužnicí. Upřímné poděkování patří i všem pedagogům, kteří své žáky na městské kolo soutěže připravili v rámci hodin výtvarné výchovy. Ke zdaru celé akce se nemalou měrou přičinily i pracovnice DDM - Liba Zejdová, která připravila příjemné prostředí pro soutěžící a zkušenou radou pomohla v rámci pravidel při prvním zápolení s keramickou hlínou a Zdena Opatrná, která navíc zajistila především rozvoz cen do jednotlivých škol. Za rok při 39. ročníku se za organizátory na shledání těší Mgr. Karel Novotný, 2. ZŠ Veselí nad Lužnicí Jihotvar VD, A. Jiráska 171, Veselí n. Luž. přijme: pro ústředí družstva ve Veselí n. Luž. referenta odbytu betonářské a keramické výroby. Požadavky: středoškolské vzdělání (lépe technického směru), řidičský průkaz sk. B, práce s PC (Word, Exel), aktivní znalost NJ, znalost AJ výhodou. Nástup možný ihned. Nabídky se stručným životopisem, kvalifikací a dosavadním průběhem zaměstnání zasílejte na adresu firmy, na nebo nás kontaktujte na tel , p. Rohlíková. Příležitost pro nezaměstnané Jste v současné době bez práce a zajímáte se o historii regionu, prezentaci místního dědictví nebo o tradiční řemesla? Nebo dokonce uvažujete o založení živnostenského listu a podnikání v oblasti turistiky, či tradičních řemesel? Pak právě vám jsou určeny motivační kurzy pořádané Společností Rožmberk o.p.s. Společnost Rožmberk o.p.s. podporuje prezentaci a rozvoj tradičních řemesel v oblasti Třeboňska a Novohradska. Vedle zpřístupnění několika tradičních řemeslných dílen pro veřejnost (kovárna Nové Hrady, kovárna Komářice, košíkářství Tušť a Venkovské muzeum Kojákovice), ve kterých bude probíhat prezentace historie i současnosti jednotlivých řemesel, pořádá i celou řadu motivačních kurzů, zaměřených na získání zkušeností s tradičními řemesly. Tyto kurzy jsou určeny zájemcům z celých jižních Čech, kteří hledají uplatnění na trhu práce a v současné době jsou registrováni na Úřadu práce, či pečují o dítě nebo osobu blízkou. Účast na kurzech je bezplatná, náklady na lektora, materiál, ubytování a stravu jsou plně hrazeny ze strany Společnosti Rožmberk o.p.s. v rámci projektu Se zručnými řemeslníky do EU, financovaném z programu PHARE 2003 RLZ. Zúčastnit se jich mohou lidé z celých jižních Čech, přednost ale mají zájemci z Třeboňska a Novohradska. Posláním kurzů je motivovat lidi, kteří hledají své uplatnění na trhu práce k dalšímu vzdělávání a hledání uplatnění v oblasti tradičních řemesel, například formou vyrábění autentických suvenýrů. Drobným řemeslníkům v regionu nabízíme prezentaci a prodej jejich výrobků ve Venkovském muzeu Kojákovice a rovněž v interiérech historické kovárny v Nových Hradech. Pro zájemce, kteří projeví hlubší zájem, připravujeme podmínky k získání rekvalifikace ve vybraných řemeslech a rovněž kurzy a poradenství pro zahájení podnikání. Těm, kteří se zajímají o přírodu, historii a celkovou prezentaci regionu, jsou určeny kurzy průvodcovské činnosti, ve kterých získají základní informace potřebné k prezentaci místního kulturního dědictví. V současné době probíhá druhé kolo motivačních kurzů Zájemci se mohou ještě přihlásit na tyto kurzy: KURZ KERAMIKY bude probíhat ve výtvarné dílně akademického sochaře Miroslava Rabocha v Trhových Svinech a bude rozdělen na dvě části: zpracování hlíny glazování vypálených výrobků PRŮVODCOVSKÉ KURZY budou probíhat při Venkovském muzeu Kojákovice ve dnech a Jejich součástí budou odborné přednášky, poznávací výlety do okolí a praktická cvičení. OSOBNÍ KONZULTACE A PORADENSTVÍ v oblasti podnikání mohou získat všichni, kteří uvažují o zahájení podnikání v oblasti tradičních řemesel a prezentace místního dědictví. Na jednotlivé kurzy se můžete přihlásit na adrese: Společnost Rožmberk o.p.s., P.O.Box 41, Třeboň. Nebo u Martiny Kourkové: tel.: , Hlavní ceny do soutěže věnovalo výrobní družstvo Jihotvar Ceny pro soutěžící věnovala rovněž Keramika U Kočků z obce Sviny. Foto: K. Novotný Nová služba pro rodiny s dítětem s postižením Naše středisko rané péče občanského sdružení I MY podporuje rodiny s dětmi se zdravotním postižením (pohybovým, mentálním a kombinovaným) nebo dětmi s opožděným vývojem od narození do sedmi let. Poradci rané péče vyjíždějí do rodin v jihočeském regionu. Jak naše služba probíhá? Navštěvujeme rodiny 1 krát za 4-6 týdnů v jejich domácím prostředí, kde se dítě cítí bezpečně a nejlépe se učí novým dovednostem. Délka a průběh návštěvy se řídí potřebami a přáním rodičů. Jaké služby nabízíme? provázení a podporu rodičů v prvních letech života dítěte s postižením poradenství v oblasti postižení dítěte praktické návody k činnostem a hrám, které rozvíjejí psychomotorický vývoj dítěte sociálně-právní poradenství pomoc při výběru vhodného předškolního a školního zařízení podporu a aktivní pomoc při integraci do běžné mateřské školy zprostředkování kontaktů s odborníky společná setkávání rodin a přednášky pro rodiče půjčování vhodných pomůcek a hraček pro děti a odborné literatury pro rodiče pomoc při jednání s úřady. Služby rané péče jsou rodinám poskytovány zdarma. Projekt rané péče finančně podpořili Výbor dobré vůle Nadace O.Havlové a Jihočeský kraj Můžete nás kontaktovat na tel , , nebo na ové adrese: Za občanské sdružení I MY Projekt rané péče Kateřina Růžičková

12 12 VESELSKO / ČERVEN 2006 VESELSKÉ SLAVNOSTI 2006 V době konání Veselských slavností bude částečně uzavřeno náměstí T. G. Masaryka neprůhlednými ploty od bývalé prodejny potravin Adámek přes komunikaci k chodníku před obuví a pekárnou a následně dolů podél komunikace až k muzeu tak, aby nebyl omezen provoz obuvi, pekárny, domácích potřeb, prodejny prádla, tabáku, Večerky, restaurace Beseda, prodejny květin, švadlenky a dalších obchodů v této zóně a byl umožněn přístup k bankomatu KB a částečný průchod náměstím. Doprava bude ze středu města odkloněna, dopravní obslužnost bude zajištěna smyčkou nad Českou poštou a OD Lužnice. Náměstí bude uzavřeno v pátek od hodin, v sobotu od hodin. Pro návštěvníky je v prostoru náměstí připraveno občerstvení Míka gril a pivník Plzeňský prazdroj s možností posezení pod dvěma velkokapacitními stany, dětské atrakce Coca Cola, stánky se zmrzlinou a cukrovou vatou a samozřejmě koutek s toaletami TOI TOI. P Á T E K Scéna na náměstí T.G.M. 18,00 hodin - výstřel z děla Jakova Segela - zahájení slavností starostou města Petrem Hynkem - vystoupení veselských mažoretek - seznámení s programem celých slavností moderuje DJ POLLES 19,00 hodin - koncert folkové skupiny KAMELOT 20,45 02,00 hodin - II. ročník VESELSKÉ SUPERSTAR - diskotéka DJ POLLESe s karaoke soutěží amatérských zpěváků Terasa před KD 22,00 hodin - promítání komedie JEDNA RUKA NETLESKÁ, v letním kině. Vstupné 40 Kč. S O B O T A Areál TJ Lokomotiva 9,00 hodin TENISOVÝ OPEN TURNAJ 9,00 hodin start 11. ročníku VESELSKÉHO MARATONU v bráně borců na náměstí TGM, poté na atletickém oválu TJ, doprovodné atletické soutěže - 5. ročníkvesel(sk)ého VÍCEBOJE Hotel Trilobit 9,00 hodin BOWLINGOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH DVOJIC Scéna na náměstí T.G.M. 11,00 hodin - seznámení s programem moderátory rádia KISS Romanem Andělem a Petrou Taudyovou - zahájení II. ročníku turnaje FOTBÁLEK Z KOPCE DO KOPCE - přijímání zelných placek do soutěže - u hlavního pódia 11,15 hodin - koncert dechové kapely VESELKA pod vedením Ladislava Kubeše cca 13,00 hodin - doběh Vesel(sk)ého maratonu na náměstí bránou borců? 13,00 hodin- koncert dechové kapely TŘEBOŇSKÁ DVANÁCTKA 14,00 hodin - vystoupení hudebního divadla z Brna BAVÍ VÁS KUK A CUK 15,00 hodin - zábavná show pro děti s agenturou ALF - kouzelník, kejklíř, balónky, žongléři, soutěže - pokus o zápis do České knihy rekordů NEJVĚTŠÍ BUBLIFUK 17,00 hodin - JÍZDA Z KOPCE NA ČEMKOLIV soutěž o nejoriginálnější vozidlo 18,30 hodin - NETRADIČNÍ PLAVIDLA na řece Lužnici 19,00 hodin - taneční zábava s MIDI TÁBOR, vyhlašování vítězů soutěží 22,30 hodin - OHŇOVÁ SHOW s historickým šermem agentury ALF + OHŇOSTROJ 23,00 hodin 02,00 hodin- hudební skupina REFLEXY pop, rock Vstupné na náměstí T.G.M. v pátek 70 Kč a v sobotu 70 Kč. Děti do 120 cm mají vstup zdarma. Cena zvýhodněné dvoudenní vstupenky 120 Kč pouze v předprodeji v informačním středisku a kulturním domě ve Veselí nad Lužnicí od 5.6. Letní kino před KD 40 Kč. ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! Soutěže veselských slavností podrobnější informace VESELSKÁ SUPERSTAR Zazpívejte si v pátek od 21 hodin do připraveného hudebního podkladu (výběr z 3000 písní) nebo s vlastním doprovodem. O vašem úspěchu rozhodne odborná porota. Věk soutěžícího není omezen, mladší 15-ti let musí mít s sebou dospělou osobu. Vítěz bude vyhlášen v 01 hodin a bude odměněn věcnými cenami. Z důvodu dodržení časového harmonogramu je maximální počet soutěžících 25, upřednostněni budou ti, kteří se předem přihlásí v KD, na telefonu , nebo u pódia před zahájením diskotéky mezi a 21 hodinou. NEJCHUTNĚJŠÍ ZELNÁ PLACKA Napečte deset placek podle svého osvědčeného rodinného receptu a v sobotu je doručte k hlavnímu pódiu na náměstí T. G. Masaryka, odborná porota vyhodnotí vítěze, který bude odměněn věcným darem při hlavním programu. JÍZDA Z KOPCE NA ČEMKOLIV a NETRADIČNÍ PLAVIDLA Sobota od 17 a 18 hodin. Sestavte nejvtipnější vozítko či plavítko, porota i diváci vyhodnotí jeho originalitu. Důležité je sjet kopec od shora dolů či nepotopit se po prvních metrech. Výherci budou opět odměněni věcnými dary při večerní taneční zábavě. NEJVĚTŠÍ BUBLIFUK Přijďte s dětmi v sobotu od 15 hodin na veselské náměstí, s bublifukem nebo bez něj, chceme se pokusit o zápis do České knihy rekordů. FOTBÁLEK Z KOPCE DO KOPCE Sestavte pětičlenné družstvo, které bude reprezentovat vaši firmu, spolek, restauraci či kamarádské sportování nebo ještě něco dalšího a přijďte si zahrát na náměstí na hokejové branky. Nástup v sobotu v 11 hodin. BOWLINGOVÝ TURNAJ Utkejte se podle klasických bowlingových pravidel na drahách hotelu Trilobit. Vytvořte smíšenou dvojici s manželkou (manželem), milenkou (milencem) přítelkyní (přítelem), kamarádkou (kamarádem) nebo kýmkoli opačného pohlaví a změřte svou obratnost s koulí v sobotu od 9 hodin. Vítěze určí samozřejmě počítač a bude po zásluze odměněn - opět při večerní taneční zábavě. VESELSKÝ ŠTAFETOVÝ MARATON A VESEL(sk)Ý VÍCEBOJ Staňte se součástí maratonského běhu na 42,5 km a oběhněte jedno nebo více kol na atletickém oválu TJ Lokomotiva. Současně si můžete zaskákat, zaházet i zaběhat v různých disciplínách veselského víceboje. Podrobněji jsou jednotlivé disciplíny popsány ve sportovní části tohoto měsíčníku. Start je v sobotu od 9 hodin na náměstí v bráně borců. TENISOVÝ OPEN TURNAJ Tenisové klání pro všechny příchozí. Bližší informace opět naleznete na sportovních stránkách Veselska. jak

13 ČERVEN 2006 / VESELSKO 13 Úterý 6.6. SCHŮZKA PŘÁTEL HISTORIE MĚSTA VESELÍ NAD LUŽNICÍ A OKOLÍ Klubovna v I. patře od 18 hodin Úterý 6.6. ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Velký sál od 18 hodin. Čtvrtek 8.6. pátek 9.6. AKADEMIE TANEČNÍHO STUDIA ŽÁBA Uvidíte vystoupení cca 20 tanečních čísel. Na programu spolupracuje ZUŠ ze Sezimova Ústí. K vidění budou choreografie, se kterými se TS Žába účastní vrcholných soutěží ČR. Velký sál čtvrtek dopoledne pro základní školy Veselí nad Lužnicí Pro veřejnost - čtvrtek od 17 hodin, pátek od 17 a od hodin. Vstupné dospělí 30 Kč, děti do 15 let 15 Kč. ČERVNOVÁ VINÁRNA KD Pátek Pekelná Kiss párty Dj Roman Anděl (r. Kiss JČ) Dívky do 22:30 vstup ZDARMA Sobota Finská ledová smršť Dj Áda Velký panák Finské vodky za taneční cenu Pátek 9.6. Oldies Dj Áda Hity let pro všechny, kterým už není náct ale cet. Vstup pouze od 18ti let. Sobota Semtex párty Dj Polless Finská vodka + Semtex. Noc plná energie za super cenu. Pátek Dance night Dj Pepíno Sobota Párty rádia Bonton Dj Honza Fousek Dívky do 22:30 vstup ZDARMA Pátek Dance night s Berentzenem Dj Pepíno Oslavte konec školního roku s Berentzenem. Za 2 panáky 3. ZDARMA. Změna vyhrazena, není-li uvedeno jinak, akce jsou od 21 do 02 hodin, vstupné je 40 Kč. Středa BLANÍK Představení Divadla Járy Cimrmana v rámci předplatného Hrají: Zdeněk Svěrák/ Ladislav Smoljak, Václav Kotek/ Genadij Rumlena, Miloň Čepelka/ Pavel Vondruška, Robert Bárta/ Petr Reidinger/ Michal Weigel, Petr Brukner/ Jan Kašpar, Jan Hraběta/ Bořivoj Penc/ Jaroslav Weigel. Velký sál od hodin, vstupné mimo předplatné 230 Kč. Předprodej vstupenek již zahájen! Pátek 23.6 sobota VESELSKÉ SLAVNOSTI Podrobný program na str. 12 Pátek SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. tříd I. ZŠ Veselí nad Lužnicí. Velký sál od 9.30 hodin. ZMĚNA VYHRAZENA! Proč bychom se netopili Casting - Barrandov uspořádal v kulturním domě nábor komparsistů všech věkových kategorií pro natáčení 10ti dílného seriálu České televize z vodáckého prostředí podle humoristické knížky Zdeňka Šmída Proč bychom se netopili. Prvních šest dílů se bude točit od 29. května 2006 do přibližně 12. října 2006, zbytek v příštím roce. Děj seriálu se odehrává převážně podél řeky Lužnice od Suchdola nad Lužnicí až po Tábor, týden se bude také točit na Sázavě na Stvořidlech. mah Kurzy tance a společenské výchovy Proběhnou od září 2006 (1. lekce v sobotu od 19 hodin). Povedou je opět manželé Stehlíkovi z Českých Budějovic a kurzovné činí Kč. Přihlášky přijímáme v kanceláři kulturního domu osobně nebo telefonicky. Městská knihovna Čs. armády 560 (budova KD) Veselí nad Luž. tel Nové knihy Beletrie pro dospělé: Leo Kessler - Operace Dlouhý skok, Barbara Cartland - Vladařská pompa, Beverly Barton - Jsem ti v patách, Mark T. Sullivan - Ozvěna duchů, Zdeněk Pošíval - Pokušení a pomsta, Zdeněk Kastner - Andělský papež, Laurien Berenson - Smrt chovatele psů, Jullian Hunter Troufalost. Naučná literatura: Jiří Černý Sémiotika, Petra Vondrová - Výtvarné techniky pro děti, William B. Breuer - Tajné příběhy II. světové války, Eva Zábrodská - Žila jsem v zemi Alláhově, Jiří Černý - Malé dějiny lingvistiky, Robert J. Hutchinson - Tajnosti Vatikánu, Arthur Anuszewski - Zajímavá místa světa. Knihy pro děti: Jana Frey - Falešná volnost, Jenny Oldfield - Jen počkej, Winono! Helena Longinová - Možná jsem víla... Otevírací doba knihovny ve školním roce Po : - Út : h St : h ČT : 8 11 h Pá : h Eva Různarová, vedoucí Nejprodávanější tituly v dubnu 2006 tel Jana Bobošíková Nebudu mlčet Bohuslav Borovička, Libor Budínský Cestománie I Catherine Coulterová Utajená závěť Jane Fieldingová Panenka Irena Dousková Oněgin byl Rusák

14 14 VESELSKO / ČERVEN 2006 Blatské muzeum pobočka Husitského muzea v Táboře Weisův dům Veselí nad Luž. nám. TGM 111 tel Otevřeno denně mimo PO 8-12 a h. si vás dovoluje pozvat na tyto výstavy: Různorodost v barvách a kresbách Jaroslava Matoušková Pánková (obrazy kresby) Výstava bude zahájena v pátek 2. června v 17 hodin a potrvá do 28. června. Souběžně se uskuteční výstava Umělecké práce studentů Kamenosochařské práce studentů Střední uměleckoprůmyslové školy svaté Anežky České v Českém Krumlově Keramické práce studentů Střední průmyslové školy keramické v Bechyni Umělecko-kovářské práce studentů oboru umělecký kovář Středního odborného učiliště v Soběslavi. Jiřina Tilingrová, vedoucí Krátce o autorce: Jaroslava Matoušková Pánková se narodila v Táboře, žije a tvoří v Plané nad Lužnicí. Od dětství měla zálibu v malování, kreslení i modelování. Pod vedením malíře a grafika Karla Valtra a Emila Růžičky absolvovala vý- Pozvánka do Strakonic Sobota 3. neděle 4. června NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT MAŽORETEK ČESKÉ REPUBLIKY MISTROVSTVÍ ČECH Soutěž mažoretkových skupin, které se utkají ve dvou disciplínách pochodové defilé a pódiové formace. Blíže na tvarný obor na Lidové škole umění v Táboře. Při práci v Silonu, kde byla zaměstnána 25 let, navštěvovala Klub výtvarníků v Sezimově Ústí a v Táboře, dále pak výtvarný kurs akad. malířů Jana Kunovského a Teodora Buzu. V 17ti letech si vymyslela novou techniku kresby, kterou kreslila naplno spoustu let, jak větší kaligrafie, tak malé kaligrafické kresby. Mnoho let učila děti ze ZŠ v Plané nad Lužnicí ve výtvarném kroužku. Skládala básničky převážně o přírodě. Miluje hudbu a ráda fotografuje. V letech 1971 až 1993 se zúčastnila společných výstav a soutěží (AMO a Tvář našeho kraje), seminářů a plenérů. V roce 1978 byly v Českých Budějovicích oceněny obrazy Krajina s Choustníkem a Okolí Jistebnice (tempery), dále pak za své výtvarné práce získala v roce 1984 čestné uznání. V roce 1990 získala cenu za obraz Lysá hora od Chaty na Beskydě (olej) a v roce 1991 jí byla udělena cena za obraz Oltář (kaligrafie) v Sezimově Ústí. Taneční kurzy 2006 v KD Soběslav Informace pro všechny p ř i h l á š e n é: Začínáme v sobotu 9. září v hodin ve velkém sále KD v Soběslavi. Taneční kurzy opět povedou manželé Bolkovi z Milevska. Cena kurzů je 1000 Kč. Zaplatit za taneční je nutné do konce června 2006 v kanceláři KD zadní vchod, kde dostanete průkazku a další informace. Pokud se chcete odhlásit, dejte prosím vědět, ať dáme šanci náhradníkům. Děkujeme. Informace: KD, pí Palasová, tel , Jihočeský klub sběratelů v Táboře vás srdečně zve na sběratelská setkání v roce 2006 sobota 10. června od 7.30 do h Dům armády Kyjevská ulice Náchodské sídliště Tábor (směr Písek) objednávka stolů: Ant. Pajtl, Pražského povstání 2304, Tábor, tel Tom&Lou&Edi pořádají multižánrový hudebně divadelní festival Hučení do Hamerské vrby července, Hamr Skupiny: Xavier Baumaxa, Václav Koubek & Band, O.Š.N., 4 signs, Some Others Place, Martina Balogová, Péro za kloboukem, Smutný Karel, Taneční orchestr ZUŠ. Divadla: Kvelb, Vrtek. Tanec: Taneční studio Žába. Bližší informace na tel , Šimák s.r.o., provozovna Veselí n. L. přijme od řidiče sk. C, E s praxí pro kontejnerovou soupravu (směnnost) a dále pro plachtový návěs (PO PÁ) tel INZERCE INZERCE

15 ČERVEN 2006 / VESELSKO 15 KINO Veselí nad Luž. tř. Čs. armády 552 tel Neděle 4. června od 20 hodin Pondělí 5. června od 20 hodin MATCH POINT HRA OSUDU Premiérový film (6.4.) VB,USA milostný kriminální příběh. Lepší je být šťastlivcem než dobrákem. Lidi se bojí připustit, jak moc v životě záleží na štěstí. Vášeň, přitažlivost, posedlost. 124 min. Pro mládež do 12 let nevhodné. Vstupné 60 Kč. Středa 7. června od 20 hodin Čtvrtek 8. června od 20 hodin SYRIANA Premiérový film Politický thriller USA, širokoúhlý, ve kterém se prolínají osudy několika postav z různých prostředí v Perském zálivu. 128 min. Pro mládež do 12 let nevhodné. Vstupné 65 Kč. Neděle 11. června od 20 hodin Pondělí 12. června od 20 hodin ŠIFRA MISTRA LEONARDA Premiérový film (18.5.) USA širokoúhlé drama s Tomem Hanksem a Audrey Tautou v hlavních rolích. Proslulý symbolog a policejní kryptoložka odkrývají sérii tajemství v dílech Leonarda da Vinciho, jejímž cílem je střežit dva tisíce let staré tajemství. Vydávají se napříč Paříží, Londýnem a Skotskem. 148 min. Pro mládež do 12 let nevhodné. Vstupné 70 Kč. Středa 14. června od 20 hodin Čtvrtek 15. června od 20 hodin ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU Premiérový film (20.4.) Nová česká komedie podle bestselleru Michala Viewegha. Přátelství, překvapivá setkání, letní milostná vzplanutí i divoké prázdninové vášně se odrážejí v příběhu plném humoru na cestě na dovolenou na Jadran. Herečka Eva Holubová získala na festivalu v New Yorku cenu za nejlepší ženský herecký výkon a speciální cenu za herecké výkony obdržel i celý herecký tým. 113 min. Mládeži přístupno. Vstupné 70 Kč. Pátek 16. června od 20 hodin NOVÁ FRANCIE V NOVÉM SVĚTĚ Premiérový film Francouzský širokoúhlý film. Milostný příběh mladé venkovské dívky natočený podle skutečné události z 18. století. 142 min. Pro mládež do 12 let nevhodné. Vstupné 60 Kč. Neděle 18. června od 20 hodin Pondělí 19. června od 20 hodin LEMRA LÍNÁ Premiérový film (11.5.) USA širokoúhlá romantická komedie. Syn, o kterého se do 35 let stará matka, konečně potká životní družku, která splňuje parametry ideální ženy. 98 min. Pro mládež do 12 let nevhodné. Vstupné 55 Kč. Úterý 20. června od 20 hodin Středa 21. června od 20 hodin MISSION: IMPOSSIBLE III Premiérový film ( 4.5.) USA akční film s Tomem Cruisem a Seymour Hoffman v hlavních rolích. Mise začíná 04:05:06.Tajný agent, pro něhož není splnění žádné mise nemožné, se vrací už potřetí a nabízí divákům kromě zvýšené hladiny adrenalinu i chytrou zápletku s řadou zvratů. Pro mládež do 12 let nevhodné. Vstupné 60 Kč. Středa 21. června od 16 hodin Čtvrtek 22. června od 9 hodin pro MŠ BAMBI 2 Premiérový film (9.3.) USA animovaná pohádka česky mluvená líčí nová dobrodružství odvážného kolouška a jeho kamarádů. 75 min. Mládeži přístupno.vstupné 55 Kč. Neděle 25. června od 20 hodin Pondělí 26. června od 20 hodin LIBERTIN Premiérový film (20.4.) VB širokoúhlé drama. V každém období se objeví osobnost a v 17. století je to John Wilmont - známý jako Hrabě z Rochesteru prohnaný a talentovaný rošťák, který prožil svůj divoký život jako středověká rocková hvězda a stal se géniem i jedním z nejnezkrotnějších prostopášníků v historii. 114 min. Pro mládež do 15 let nepřístupno. Vstupné 55 Kč. Úterý 27. června od 20 hodin Středa 28. června od 20 hodin CASANOVA Premiérový film (15.3.) USA romantická širokoúhlá komedie. Milostný život nejslavnějšího svůdníka všech dob se odehrává v 18. století v Benátkách. 108 min. Pro mládež do 15 let nepřístupno. Vstupné 65 Kč. Čtvrtek 29. června od 20 hodin Pátek 30. června od 20. hodin HORY MAJÍ OČI Premiérový film (11.5.) USA širokoúhlý horor. Drsný, divoký a napínavý příběh obyčejné rodinné dovolené, která se najednou změní v boj o holý život. Ti šťastnější zemřou první 107 min. Pro mládež do 15 let nepřístupno. Vstupné 55 Kč. Prodej měsíčníku Veselsko. Prostory kina je možné využívat k různým schůzím, přednáškám, besedám a menším kulturním akcím. Lidmila Lavičková Poradna pro neslyšící V úterý 6. června 2006 od 9.30 do 11 hodin bude opět v předsálí kina poradna pro držitele sluchadel. Prodej baterií, čištění, výměna hadiček a další služby. Hry bez hranic Sobota Soutěžní odpoledne v Zálší. Pořádá o.s. Blatka Zálší, tel Informační středisko města Veselí nad Lužnicí pořádá autobusový zájezd na otáčivé hlediště v Českém Krumlově Tři mušketýři Činohra Jihočeského divadla čtvrtek Cena vstupenky včetně dopravy je pro dospělé 520 Kč, pro děti do 15 let 394 Kč a pro držitele průkazu ZTP 310 Kč. Začátek představení v h. Předpokládaný odjezd autobusu v 18 hodin z autobusové zastávky u kulturního domu. Přihlášky přijímá IS, nám. T. G. Masaryka 25, tel

16 16 VESELSKO / ČERVEN 2006 DUCHOVNÍ OKÉNKO Římskokatolická církev Farnost Veselí nad Lužnicí, Podhájek, 3, tel , Boží tělo Na neděli 18. června tohoto roku připadá zcela ojedinělý svátek, kdy si církev připomíná Slavnost Těla a Krve Páně, Slavnost Božího Těla. Slavnost Těla a Krve Páně bude zahájena slavnostní mší svatou v kostele Povýšení sv. Kříže v 9.30 hod. Po mši svaté bude následovat průvod městem, přes náměstí T.G. Masaryka ke kostelu sv. Floriána, kde bude zakončena slavnostním požehnáním. Celou slavnost bude doprovázet veselský chrámový sbor a dechová hudba Vlachovka z Týna nad Vltavou. K účasti na této mimořádné slavnosti jsou srdečně zváni všichni farníci z Veselí, ale i z celého okolí. Ukončení školního roku V pátek 30. června se bude konat od 17 hodin ve farním areálu pro děti veselské farnosti společné odpolední setkání. Při tomto setkání se děti navzájem rozloučí před odjezdem na prázdniny. Volné chvíle budou vyplněny bohatým programem. Na toto rozloučení s uplynulým školním rokem jsou zváni i ostatní děti z našeho města. Pouť v Drahově Neděle 2. července hodin V neděli 2. července 2005 se bude jako každoročně konat mariánská pouť v Drahově. Procesí poutníků bude vycházet z Veselí nad Lužnicí v 7.30 hodin od děkanského kostela. Slavnostní mše sv. bude sloužena v drahovském kostele Nanebevzetí Panny Marie v hod. Po mši svaté bude poutníkům nabídnuto občerstvení na farním dvoře. Ve hodin se bude konat slavnostní požehnání, Všichni jsou na toto tradiční mariánské setkání do Drahova srdečně zváni. Dr. Vlastimil Kročil Redakce Veselska se na mne obrátila s prosbou o sdělení pocitů z mé cesty do vysílání České televize v pořadu Pošta pro tebe. Tuto nabídku jsem rád přijal, abych se mohl se všemi ostatními podělit o osobní dojmy z vysílání. Celá epizoda pořadu začala jednoho lednového dne na Teologické fakultě v Českých Budějovicích. Vracel jsem se z oběda na další výuku na fakultě a pozoroval jsem, jak kolem mne zvláštním způsobem procházejí zaměstnanci a studenti a s úsměvem mne zdraví. Jednoho studenta jsem se zeptal, co se stalo, že mne tak pozorují. Dostal jsem jen úsměvnou odpověď, že mne tady někdo hledal a že se ještě vrátí, ale že mi nemůže říci, kdo to byl, že je to překvapení. Toto zjištění ve mně probouzelo zvláštní pocity, kdo mne může asi hledat.odpoledne jsem zahájil jako obvykle vyučovací hodinu semináře se svými studenty. Asi po 10 minutách se otevřely dveře a do učebny vstoupil nějaký člověk s kamerou a za ním mladý muž oděný v červené bundě, který se představil jako Ondra. Oznamoval, že přichází z České televize a přináší mi poštu ve veliké červené obálce. Byl to pro mne šokující moment, protože odhadnout v tomto okamžiku situaci, jak se správně zachovat, když na vás hledí kamera, je velmi obtížné. Uvědomoval jsem si, že všechno, co člověk řekne, může být někde veřejně deklarováno. Nebyl jsem si v tom okamžiku jist, zda se jedná o žert nebo o skutečný pořad, který se vysílá v televizi. Protože doma televizi nemám, neměl jsem možnost nikdy existenci tohoto pořadu zaregistrovat. Proto jsem volil naprosto klidný postoj s vědomím, že ze slušnosti pozvání do vysílání přijmu po mém osobním uvážení. Vnitřně jsem ale nebyl přesvědčen o Pošta pro tebe tom, zda do vysílání skutečně pojedu. Uvědomoval jsem si, že tam nebudu vnímán jako privátní osoba, ale jako reprezentant Římskokatolické církve, což s sebou nese i velkou odpovědnost za slova, která v pořadu zazní. Své pozvání do televize jsem konzultoval se svými spolubratry a kolegy, kteří mi dávali rozpačité a nejisté odpovědi. Když jsem se následně zeptal na názor studentů a zaměstnanců na fakultě či věřících ve farnosti, kteří tento pořad viděli, všichni mi jednoznačně doporučili, abych pozvání do televize přijal. Měl jsem od svého pozvání skoro dva měsíce na to, abych se svobodně rozhodl, zda do televize pojedu. Věřte mi, že mé rozhodnutí nebylo snadné. U přátel z farnosti jsem mezitím shlédl několik pořadů, abych si udělal skutečnou představu o celém průběhu vysílání. Věděl jsem také, že tento pořad bude odvysílán i bez mé přítomnosti, a to by nebyla asi ta nejlepší vizitka jako kněze, kdybych toto pozvání nepřijal. Po dlouhém rozvažování všech pro a proti jsem se nakonec do vysílání vydal, a to především jako kněz. V televizi mne přijal starší muž, který mne uvedl do čekací a přípravné místnosti, kde mi dával přednášku o tom, k čemu jsou všechna náboženství vlastně dobrá a proč on nevěří. Potom jsem přešel do maskérny, kde mne přivítaly dvě ne příliš nadšením překypující dámy ve středním věku. Ty si zase představovaly, jak se tam setkám se svou první láskou a budeme vzpomínat na kdysi společně prožité chvíle. Bohužel jsem je musel zklamat, že tuto představu jim asi nesplním, že si budou muset počkat asi na někoho jiného, protože mé setkání nebude o tom, na co dámy čekají, aby se na chvíli pobavily a vyšly ze svého profesního stereotypu. Po odchodu z maskérny mi zbývala už jen krátká chvíle na jeviště. Při vstupu na jeviště jsem stále přemýšlel o tom, kdo mne chce vidět, a to ještě prostřednictvím televize. Bylo to mé první vystoupení v televizi, navíc naživo a před publikem. Publikum bylo tvořeno ze všech kategorií lidí, kteří si chodí přivydělávat do televizního studia jako kompars. Hlavní moderátorka, Ester Janečková, na mne působila velmi příjemně. Nesnižuje se k tomu, aby hledala způsoby, jak celé vysílání zdramatizovat a udělat zajímavější pro diváky tím, že bude využívat neznalost televizního prostředí svých hostů. Její velmi klidné vystupování mi dávalo jistotu a klid pro mé odpovědi. Celé vysílání proběhlo ve velmi srdečné atmosféře, i když se mi nepodařilo skutečně poznat toho, kdo si mne pozval. Setkání s mým bývalým spolupracovníkem, kterého jsem neviděl skoro dvacet let, pro mne bylo příjemným překvapením, právě tím, že jsem mu utkvěl tak hluboko v paměti. Nevěděl jsem tehdy ani to, že je věřící, protože jsme nikdy spolu o víře nemluvili. O to je to pro mne větší radost, že je věřícím člověkem a našel odvahu se svoji víru přijít svědčit do televize. Jsem přesvědčen, že se pro toto setkání rozhodl, protože chtěl ukázat dnešnímu světu kousek krásné, i když dnes mnoha lidem skryté tváře života církve, což si myslím, že se mu podařilo. Svou účast v televizním vysílání jsem přijal především jako službu, abych pomáhal odkrývat život církve, které sloužím. Po odvysílání tohoto pořadu se mi dostalo mnoho poděkování z řad věřících i nevěřících, což mne velmi potěšilo, že tato moje cesta do televizního studia nebyla marná. Celkově to byla pro mne veliká životní zkušenost, které nelituji, a jsem velmi rád, že jsem ji mohl osobně prožít. Dr. Vlastimil Kročil

17 ČERVEN 2006 / VESELSKO 17 Konec školního roku v 1. ZŠ Pomalu se blíží konec školního roku asním také vrcholí velké množství aktivit na naší škole.většina z nich se stala velmi pěknou tradicí. Jednou z nich je Den Země, který proběhl pod vedením učitelky ing. Hany Panchártkové ve dnech a Na přípravě a průběhu této velmi vydařené akce se podíleli žáci 1. stupně a vybraní žáci 2. stupně. Kromě celé řady soutěží, kvízů a vystoupení byla součástí programu i sbírka na pomoc postiženým povodní. Částka, která byla vybrána, činila 2000 Kč a byla zaslána na povodňové konto města Veselí nad Lužnicí. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu Dne Země a také těm, kteří přispěli byť jen symbolickou finanční částkou. Mezi další pravidelné akce školy patří i Atletická olympiáda, která se pro žáky druhého stupně konala 5. května na místním atletickém stadionu TJ Lokomotiva. Celkem si v lehkoatletických soutěžích změřili svoje síly žáci jedenácti tříd.všichni zúčastnění měli jeden cíl - pro svoji třídu získat putovní pohár Atletická třída roku. Vítězem se stala 9. B, druhé místo obsadila 8. C a třetí nejlepší třídou byla 9. A. Současně také rozhodčí vyhodnotili nejlepší atlety 2. stupně. Stali se jimi: Dominik Čech (1. místo), Marek Lomský (2. místo) a Tomáš Hruška (3. místo). Sportovní soutěže školy pokračovaly ještě 9. května, kdy se konal lehkoatletický den 1. stupně. Nejlepšími sportovci byli vyhlášeni: Mariana Havelková (1. tř.), Ondřej Boubelík (4. tř.) a Adam Podlešák (5. tř.). Téhož dne se také zúčastnili vybraní žáci 2. stupně atletického čtyřboje v Táboře a družstvo chlapců ve složení Marek Lomský, Jan Mihalo, Martin Tošner, Tomáš Hruška a Martin Kašpar obsadilo 9. místo. - Tím ale účast našich žáků ve sportovních soutěžích neskončila. 16. května se starší žáci zúčastnili turnaje v malé kopané, který byl sehrán v Chotovinách a utkalo se v něm celkem 20 mužstev z celého táborského okresu. Družstvo naší školy podalo velmi pěkný výkon a obsadilo 3. místo. A úspěchy našich žáků pokračovaly. 18. května, kdy se uskutečnil v Táboře atletický čtyřboj žáků tříd.v každé kategorii reprezentovala naši školu dvě dvoučlenná družstva. Nejlepšího umístění dosáhla družstva 4. a 5. tříd ve složení: Lucie Pavlová a Barbora Jakešová (4. tř.), Kateřina Divišová a Nicola Ondráčková (5. tř.). Děvčata obsadila shodně 3. místo. Na čtvrtém místě se umístila družstva chlapců ve složení: Jakub David a Michal Bláha (1. tř.), David Karták a Lukáš Nouza (2. tř.). Nejenom tito žáci, ale i ostatní účastníci soutěží si vedli velmi dobře a všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme jim k dosaženým úspěchům a přejeme i mnoho dalších. - Kromě sportovních soutěží proběhla i celá řada dalších akcí. Jednou z nich je soutěž ve sběru starého papíru a PET lahví, která má na naší škole rovněž dlouholetou tradici. ZPRÁVY Z 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY Jak probíhal pátek ?..nejen studiem živ je český žáček Nelekejte se, škola zůstává školou i nadále. Jen je dobré si občas od ní trochu odpočinout Naše škola pravidelně pořádávala sportovní dny v květnu nebo červnu na stadionu ve Veselí nad Lužnicí pro žáky 1. a 2. stupně. Žáci - závodníci porovnávali své schopnosti především v atletických disciplinách a míčových hrách. V letošním školním roce přišlo několik změn. Nové pojmenování mluví za vše: TURISTICKO SPORTOVNĚ EKOLOGICKO DOPRAVNĚ HUDEBNĚ ZÁBAVNÝ DEN. Tradičně sportovní charakter byl nasměrován k větší porci zábavy a uvolnění se hrou. Za místo konání bylo zvoleno fotbalové hřiště ve Vlkově, které nabízí slušné zázemí i krásnou okolní přírodu a klid. Místo obvyklých sprintů, skoků, vrhů a hodů se žáci porovnali v dovednostních disciplinách (hod na cíl, závody v pytlích, štafety a slalom) a nově ve vědomostních soutěžích (dopravní a ekologická tématika). Za slušný sportovní výkon lze pokládat také pěší přesun do Vlkova a zpět.v roli rozhodčích, zapisovatelů a počtářů zaskočili deváťáci a své role se zhostili velmi dobře. Čistý lesní vzduch podpořilo sluníčko, které na všechny vykukovalo hned od rána. Kdo si chtěl zahrát fotbal hrál Kdo chtěl hrát vybíjenou tak hrál Kdo chtěl rozhýbat tělo v rytmu moderní hudby rozhýbával Kdo zapomněl doma repelent či jiné odpuzovadlo hrál vybíjenou nebo schovávanou s komáry A kdo si prostě chtěl jen užívat hezký den ten si prostě užíval Slovy klasika: Bylo to takové příjemné (páteční) dopoledne. Závěrem se sluší poděkovat všem, kteří se na zdaru akce podíleli. Žákům za slušné a sportovní chování. Mgr. Olze Hruškové za nápad, organizaci celého dne a přípravu sportovní části. Ing. Aleně Zejdové za zpracování ekologicko - přírodovědného testu a Mgr. Marii Chroustové za přípravu otázek dopravního testu. O grafické a počítačové zpracování se zasloužily Mgr. Marie Bumerlová a Zuzana Mylerová. Dík patří i všem vyučujícím, kteří podpořili fajn náladu celého dne. Fotografie ve školním archivu budou připomínat jeden povedený den Za vedení školy zapsal, zdokumentoval, pochválil a všem poděkoval Mgr. Karel Novotný, zástupce ředitele P.S. Kdo vyhrál? To opravdu nebylo nejdůležitější. Ale pro jistotu VIII.B A teď víte všechno a za rok znovu ve Vlkově!!! Ve sběru starého papíru se na 1. místě umístila 1. A, na druhém 2.Banatřetím 4. A. Nejlepšími sběrači se stali: Jakub Prátr, Markéta Štěchová a Tadeáš Horčička. Ve sběru PET lahví se na prvních třech místech umístily třídy 1. A, 4. A, 5. A. Nejlepšími sběrači pak byli: Tadeáš Horčička, Veronika Janáková a Jitka Černá. Všem vítězným třídám i žákům blahopřejeme. - Na samý závěr bych chtěla připomenout jednu kulturně-dobročinnou akci. Byla jí Beseda o Jihoafrické republice, kterou pro naši školu připravila společnost HUMANITAS - CZ. Děti se dověděly mnoho zajímavého o této, pro nás exotické, zemi. A nejen to, mohly si samy vyzkoušet africké melodie a rytmy a tance, vše spojené s hrou na tradiční bubny. Výtěžek z akce byl věnován nadaci HUMANITAS - CZ na pomoc trpícím dětem v Africe. Mgr. Eva Pouchová Tři nejúspěšnější sportovci na druhém stupni 1. ZŠ zleva: Marek Lomský, Dominik Čech a Tomáš Hruška. Foto: J. Březinová Evino velmi úspěšné jaro! Název trochu záhadný, ne? Ptáte se, která Eva? Eva Sýkorová ze VI. B třídy 2. ZŠ ve Veselí nad Lužnicí. A proč úspěšné jaro? Protože Eva měla skutečně velmi napilno, šla z jedné soutěže do druhé a všude zanechala nepřehlédnutelnou stopu. A v čem je Eva tak dobrá? Hlavně v matematice. Ve škole se stala absolutní vítězkou Matematického klokana Neporažena zůstala i v okresním kole matematické olympiády kategorie Z-6. Nejen matematikou je ale Eva živa. Velmi pěkné výsledky dosáhla i v zeměpisné olympiádě. Zvítězila ve školním kole, 2. místo získala v okresním kole a po postupu do kola krajského vybojovala pěknou 6. příčku. Eva prostě není jen vynikající žákyní naší školy, ale nebojí se své schopnosti a talent porovnat s ostatními a přispět tak k dobrému jménu naší školy a našeho města. Evo, děkujeme! Ani Honza se neztratil Jan Statečný, žák IX.B třídy tradičně zastupoval naši školu v dějepisných olympiádách. Ani letos tomu nebylo jinak. Po druhém místě v kole okresním vybojoval pěkné 13. místo v kraji v Českých Budějovicích. Chválíme! Mgr. Karel Novotný, zástupce ředitele 2. ZŠ

18 18 VESELSKO / ČERVEN 2006 Studenti SOŠ OTŽP oslavili Mezinárodní den mléka Ochutnávka sýrů. Foto: M. Gyürüsiová Mlékařská veřejnost slaví každoročně koncem května svůj svátek - Mezinárodní den mléka. Tento významný den vyhlásila poprvé již v roce 1957 Mezinárodní mlékařská federace (IDF) a připomíná si tak nezastupitelné místo mléka a mléčných výrobků ve výživě. Mlékařští odborníci, zemědělci, spotřebitelé, ale také studenti při řadě besed, ochutnávek výrobků a výstav diskutují o prospěšnosti mléčných bílkovin, lehce stravitelného mléčného tuku, mléčného cukru, vápníku a dalších složek mléka. Nejinak tomu bylo i na střední odborné škole ve Veselí nad Lužnicí. Vedení školy pozvalo k besedě se studenty zástupce Českomoravského svazu mlékárenského, ing. Jiřího Kopáčka, který připravil pro žáky a pedagogy přednášku nazvanou Povídání o mléku a sýrech. V první části Mléko je LÉK přesvědčil studenty o tom, že mléko je vlastně zázračná tekutina, která provází člověka od narození až po stáří. Ve druhé části besedy na téma Letem sýrovým světem měli posluchači příležitost poznat sýrové speciality z různých koutů světa a vyslechnout si také několik legend z historie sýrařství. Oslavy se samozřejmě neobešly bez mléčné ochutnávky. Studenti ochutnali nejenom některé známé výrobky jihočeské Madety, ale také horkou novinku z Jindřichova Hradce, smetanový krém Lipánek-Duo Maxi. Žáci z 1. a 2. ročníku studijního oboru Technologie potravin se zaměřením na zpracování mléka vyrobili pro tuto ochutnávku ve školním poloprovoze v Madetě Řípec také čerstvé smetanové a eidamské sýry, které všem opravdu chutnaly. Studenti 3. ročníku oboru Analýza potravin zase provedli odborné senzorické testy deseti druhů tavených sýrů z řípecké Madety, z nichž vyšel vítězně tradiční výrobek Madetka. Všichni se nakonec shodli na tom, že mléko je opravdu LÉK. Besedu ukončil ředitel školy ing. Honsa slavnostním mléčným přípitkem se zástupcem mlékárenského svazu a zástupcem studentů. Tak tedy, mléko, na zdraví! Ing. Dana Kopáčková Studenti 3. ročníku Zdeněk Pelech a Iveta Štefanová při provádění odborných senzorických textů Den Země, rozbory vod a to ostatní Dne probíhaly na SOŠ OTŽP tradiční akce v rámci Dne Země. Jednou z těchto aktivit byly opět rozbory vody pro obyvatele města i okolí. Práci v laboratoři zajišťovali studenti třetích ročníků pod vedením Ing. M. Bumerla. V letošním roce se sešlo téměř sto vzorků z různých míst. Pokud srovnáme výsledky s daty z dřívějších let, můžeme konstatovat, že kvalita vody ve studních se zřejmě zlepšuje. Oproti předchozím letům ubylo vzorků s obsahy dusičnanů a dusitanů přesahujícími limity pro pitné vody. I maximální hodnoty, které pro dusičnany mnohdy dosahovaly stovek mg/l (max. 420 mg/l) a pro dusitany jednotky mg/l (max. 4,15 mg/l), byly v letošním roce podstatně nižší. Celkově ve sledovaných parametrech normě pro pitnou vodu nevyhovělo pouze 18 % vzorků, přičemž některé hodnoty byly jen mírně nad povoleným limitem. Je jistě potěšitelné, že čistota vody a její kvalita se v našem okolí zlepšuje. Naproti tomu si musíme uvědomit, že bez našeho přičinění nedojde k dalšímu výraznému zlepšení životního prostředí v našem městě a okolí. Vždyť to není jenom voda a ovzduší, ale i odpady, čistota v ulicích, na sídlištích i ve velkých domech, prostě všude kolem nás.. A je v silách nás všech přispět ke vzhledu města, čistotě ulic i k ochraně zeleně. Nechce to tak mnoho všímat si, dívat se a vidět a občas sám něco udělat. Ne jen říkat, že by se mělo něco udělat a co kdo neudělal. Jen tak naše země i Země zůstane po nás i pro naše děti. Milan Bumerl První setkání klastru Pozn. redakce: Klastr popřípadě klastry jsou regionálně umístěná uskupení navzájem propojených firem, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb, firem v příbuzných oborech, bank, přidružených institucí a organizací, které si navzájem konkurují, ale také navzájem kooperují za účelem zvýšení celkové konkurenceschopnosti, ziskovosti a postavení na trhu. V prostorách Střední odborné školy pro ochranu a tvorbu životního prostředí ve Veselí nad Lužnicí proběhlo 2. května první setkání účastníků klastrové iniciativy Klastru zabývajícího se zpracováním jemných anorganických odpadních materiálů (JAOM) ve stavebnictví v Jihočeském kraji. Iniciátorem první fáze - vyhledávání vhodných firem pro klastr - byla Radou Jihočeského kraje pověřena organizace JIHOTVAR, výrobní družstvo ve Veselí nad Lužnicí, ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT Praha. První setkání mělo za cíl představení jednotlivých účastníků tohoto projektu a stručné představení technologie zpracování JAOM. Cílem klastru by mělo být zejména: vytvoření pevné základny pro výzkum, vývoj, marketing a komunikaci v oblasti uplatnění jemných anorganických odpadních materiálů ve stavebnictví; výzkum, vývoj a ověřování nových (a vlastních) technologických postupů a výrobků založených na uplatnění JAOM, jejich průběžné zdokonalování; zajištění uplatňování výsledků výzkumu a vývoje u realizačních a obchodních firem a jiných producentů JAOM. Martin Pouzar Účastníci klastru se sešli ve sborovně SOŠ OTŽP. Foto: M. Pouzar Tento projekt je spolufinancován evropským fondem pro regionální rozvoj a ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Jedná se o operační program Průmysl a podnikání - program 1.4. Klastry.

19 ČERVEN 2006 / VESELSKO 19 NA KUS ŘEČI (6) Voda, voda a zase voda Minulé číslo Veselska bylo z velké části zaplněno články o povodni, která nás letos opět zaskočila a přinesla starosti obyvatelům rizikových částí města. Přesto je však třeba si přiznat, že pouze psát o povodni nestačí, protože zkušenost z minulé povodně je taková, že zakrátko se na vše zapomene a nic se nebude dít. Co bylo platné, že město nechalo vypracovat návrhy na protipovodňová opatření, když se z nich podařilo uskutečnit pouze vyčištění koryta malé části Nežárky a Blatského potoka, což na zmírnění povodně nemělo prakticky vliv. Obyvatelé postižených částí našeho města si tentokrát řekli, že není možno čekat se založenýma rukama na to, co za ně někdo udělá, a proto se v neděli 14. května sešli a na veřejném shromáždění se rozhodli jednat. Po četných návrzích a připomínkách laiků i odborníků, kteří hodnotili zkušenosti ze dvou povodní, se rozhodli ustavit občanské sdružení, které by mělo prosazovat opravdu účinná protipovodňová opatření jak ve městě samotném, tak i v horní části Lužnice a Nežárky. Přestože naše město bylo při obou povodních nejvíce postiženo a ve zpravodajství z povodní se o něm mluvilo ve všech médiích, tak povodní postižení občané k době uzávěrky tohoto čísla nedostali ani korunu, ačkoli jinde už finanční pomoc vyplacena byla. Když byl poslán kritický článek o povodni do MLADÉ FRONTY DNES, odmítli jej uveřejnit a obratem ho poslali zpět (byl uveřejněn pouze ve Veselsku pod jménem M. Bůžkové). To jsou jen malé ukázky toho, jak nesnadno se prosazují zájmy občanů ve městě, které nemá rozhodující pravomoci a jehož starosta ani nemůže být účasten všech jednání na krajské úrovni. Zástupci občanského sdružení naopak mohou dosáhnout slyšení tam, kde se rozhoduje,a o to všem zúčastněným šlo při rozhodnutí sdružení založit. Musíme nyní počítat s tím, že období velkých změn klimatu přichází a nemůžeme jen nečinně přihlížet. Vždyť nejde jen o obytné domy, ale v ohrožené oblasti se nacházejí i městská zařízení, jako penzion s jídelnou pro školní děti, kino, celý sportovní areál s halami, kde všude povodně napáchaly značné škody. Je opravdu načase jednat, a k tomu jsou obyvatelé pevně odhodláni. Závěrem chceme upozornit všechny občany ze záplavové zóny, kteří na shromáždění nebyli přítomni, aby se ještě přihlásili do řad členů občanského sdružení, a sice u mluvčí prozatímního výboru Miroslavy Bůžkové, Mánesova 743/II, tel Nejúspěšnější řešitelka botanické části 6. ročníku Biologické olympiády Rudolfa Kurky Foto: Iveta Píchová Ohlédnutí za květnovými akcemi pro děti Měsíc květen proběhl ve znamení dvou úspěšných akcí, které si získaly ohlas a dlouhodobě významným způsobem reprezentují naše město. V týdnu od 9. do 12. května byl pro děti z mateřských škol a základních škol uspořádán již neuvěřitelný 38. ročník výtvarné soutěže O cenu Jihotvaru. Přes určité organizační změny se udržela hlavní náplň této soutěže, a sice radost z výtvarné tvorby různých žánrů od kresby až po modelování. Letos se soutěž víceméně vrátila k původní praxi, kdy se děti a školáci sejdou, aby na určité téma vytvořili jednu výtvarnou práci a přinesli na ukázku ještě jednu, kterou dělali v hodinách výtvarné výchovy ve svých kmenových školách. Poděkování si zaslouží i zástupce ředitele 2. ZŠ, Mgr. Karel Novotný, na jehož bedrech leží hlavní tíha organizace soutěže. Druhou zdařilou soutěží pro žáky 7. a 8. tříd základních škol z regionu je již 6. ročník Biologické olympiády Rudolfa Kurky, kterou připravuje Klub ekologické výchovy a SOŠ pro ochranu a tvorbu životního prostředí. Letos hostila naše ekoškola 33 soutěžících v oborech botanika a zoologie z deseti okolních škol. Se svými učiteli přijeli žáci z Kardašovy Řečice, Chlumu u Třeboně, Dolního Bukovska, E. Beneše v Soběslavi, Suchdola n/luž., Ševětína, Třeboně, Lomnice n/luž. a z obou veselských škol. Za hodnotné ceny vyslovujeme poděkování starostovi města Petru Hynkovi, který navíc každoročně přebírá nad akcí patronát a podniku Jihotvar, za občerstvení podnikům Madeta a Pekárna Kotyza. Za přípravu a organizaci olympiády přísluší velké poděkování pedagogům ekoškoly Ing. Josefu Míchalovi, Csc a Mgr. Lubomíru Pospíchalovi. Poutníci Dnes už se pěšky vydává na daleké cesty málokdo, ale odedávna až do devatenáctého století, než začaly jezdit vlaky a později i auta, se lidé vydávali na cesty většinou po svých, jak se trefně říkávalo. Pravda, někdy využili různých povozů tažených koňmi, ale to si chudší lidé rádi odřekli. Spisovatelka Marie Kršková ve svých Blatských rozprávkách uvádí vzpomínky babičky Frolkojc takto: Vodtade, ze Ševetína, chodívala naše matka, dokad eště nejezdily vlaky, pěšky na jarmark do Budějic. Je to no jistě dobrejch pět hodin cesty. My jako děti jí utíkávaly naproti až k Vitínu Dyj sem tak před štyrycíti lety chtěla nehdy navštívit sestru na jednotách za Bzí, čekávala sem na dinínským štací na postilióna Stögla. Vozíval lidi ve starej káře s plechovou střechou a bože, bejvalo jich tam pod tou boudou směsnáno nehdy, dyž pršelo, jak ryb v lovišti! (postilión = kočí poštovního dostavníku; pozn. redakce) V našich časech je slovo pouť vnímáno jako den plný atrakcí a zábavy, ale ve skutečnosti se na pouť, tedy putování, vydávalo už od středověku spousty zbožných poutníků do vzdálených poutních míst a jejich návrat se proto někdy protáhl až na dva roky. Nejvýznamnějšími poutními místy byl Jeruzalém, Řím a Santiago de Compostella ve Španělsku. Od nás putovali zbožní poutníci nejčastěji do jihočeského Římova anebo do Maria Zell v Rakousku. Na cestu se vydávali od března do srpna a podle tradice konali správní poutníci tyto cesty ponejvíce pěšky, někdy i bosi, jako kdysi Ježíšovi mučedníci na cestě do Emauz. Z důvodu bezpečnosti vyráželi věřící na cestu ve skupinkách a putovali po chráněných veřejných cestách, označovaných jako královské. Ochranu jim poskytovaly kostely a kláštery, města s hradbami, hostince a kovárny, někdy i hrady. Nocleh nacházeli bezplatně v klášterech, špitálech a hospicech, kde dostali také najíst. Za poplatek se mohli ubytovávat v hostincích, jejichž počet na poutních trasách neustále vzrůstal, takže bývaly od sebe vzdáleny zhruba jeden den cesty. V hostincích muselo být připraveno určité množství lůžek a ustájení pro koně a osly, ale podávání jídel nebývalo běžně zajišťováno, takže potraviny si poutníci buď přinášeli s sebou, nebo je nakoupili na trhu. Nejčastějším pokrmem bývala prosná kaše, maštěná slaninou, bohatší si mohli dopřát i kousek pečeného masa. K pití se nabízelo pivo a víno. Skupinky poutníků většinou vedl jakýsi předák, který byl také předříkávačem nebo předzpěvákem modliteb. Když se věřící blížili k poutnímu místu, vzrůstaly při cestách i počty kapliček, božích muk a křížů, u nichž se lidé zastavovali a poklekali k modlitbě. Než poutníci vstoupili do poutních chrámů, zpravidla se omývali v blízkých potocích, řekách nebo studánkách a pak se ve zbožném vytržení hrnuli dovnitř. Tam mnozí upadali do nábožného blouznění a na posvátné půdě, kde byly také uloženy relikvie, tedy části ostatků světců, se odehrávaly zázraky a zázračná uzdravení. Každý poutník přinesl s sebou nějaký dar, trávil i několik dní a nocí v chrámu na modlitbách, pak obdržel rozhřešení i potvrzení o vykonané svaté pouti a mohl nastoupit zpáteční cestu. František Jiří Stropek

20 20 VESELSKO / ČERVEN měsíců v letech 2000 až 2002 strávil v Kosovu Petr Mička, člen policejního sboru PČR ve Veselí nad Lužnicí. Věk 36 let, ženatý, úplné střední vzdělání, celkově 15 let u Policie ČR, v současnosti policejní inspektor na obvodním oddělení ve Veselí nad Lužnicí, předtím jedenáct let u Zásahové jednotky. Záliby: sport, zbraně, plastikové modelářství. Někdy v roce 1998 začala Policie ČR shánět policisty pro službu v mírových misích po celém světě. Podmínkou byla znalost anglického jazyka, která se ověřovala přezkoušením. Angličtinu jsem studoval na gymnáziu, a protože mne tato šance lákala, spolu s dalšími kolegy jsem se přihlásil k výběrovému řízení. Zde jsme zjistili, že znalost angličtiny je věc jedna a její využití v praxi věc druhá. Práce policisty je po celém světě podobná, zde však šlo o práci v zahraničí, kde jsme zastávali buď funkce policistů, či instruktorů. Proto bylo nutné se zaměřit na odbornou terminologii v anglickém jazyce používanou v policejních sborech. S podporou Ministerstva zahraničních věcí Velké Británie bylo 30 policistů, kteří uspěli ve výběrovém řízení, vysláno na tříměsíční jazykový kurs na British Council v Praze, kde jsme byli školeni rodilými mluvčími. V této době jsme již věděli, že se připravujeme do mírové mise UNMIK v Kosovu, které bylo pod správou OSN. ČR přislíbila účast v této misi. Podmínkou bylo opět výběrové řízení, které spočívalo v přezkoušení z angličtiny, střelby a řízení terénního vozidla. Po splnění těchto podmínek následovalo školení ve spolupráci s AČR v Komorním Hrádku a Boleticích, kde jsme řešili různé modelové situace připravené vojáky, kteří již měli s misemi zkušenosti. Po konečném zvážení v rodině jsem v prosinci 2000 vyrazil do Kosova. Po příletu na místo jsme prošli dalším týdenním školením, a pak jsme již byli přiděleni k různým útvarům. Teoreticky jsme měli být zařazeni podle našich specializací v naší Policii, ale prakticky ne vždy to vyšlo, protože byl třeba nedostatek policistů v jiných útvarech. Po určité době pak nebyl problém si zažádat o přeložení, nebo se zúčastnit výběrového řízení na jinou pozici, či místo. Já jsem byl přidělen k Pohraniční policii a byl jsem dislokován na Makedonsko - Kosovské hranici, kde byl také největší hraniční přechod General Jankovic. Mou pracovní náplní byla ostraha hranic a také kontrola hraničního přechodu. Kromě hlídkování v horách jsem kontroloval vozidla a osoby Veseláci ve světě překračující hranici. S aklimatizací jsem problémy neměl, protože nás vojáci připravili skutečně na vše. Nejtěžší bylo asi ze začátku komunikovat v angličtině, protože zde bylo pohromadě spousta národů (53 států, 4500 policistů) a každý si do jazyka přináší něco svého. Občas z toho pak vznikaly kuriózní situace, kdy jeden povídal o koze a druhý o voze. Úředním jazykem byla angličtina. Abychom se domluvili s obyvatelstvem, zaměstnávalo OSN tlumočníky z řad místních, kteří nám tlumočili do angličtiny. Dalším problémem bylo, že jsme museli být detailně seznámeni s danou oblastí, kde jsme pracovali. Pohybovat jsme se směli jen po prověřených silnicích a cestách, neboť z doby války zde bylo mnoho minových polí a další munice shazované z letadel. Vše se každodenně prověřovalo ve spolupráci s vojáky. Ve službě jsme řešili běžné věci od nelegálního přechodu hranic, přes padělání a falšování dokladů všeho typu, dovozu kradených aut, až po pašování osob, drog a zbraní. K dispozici jsme měli terénní vozy Toyota 4 Runner a vrtulníky Bell. Každý policista byl vyzbrojen pistolí používanou v jeho policejním sboru. To platilo i o uniformách. Společným znakem byl emblém OSN na rukávě. Petr Mička s Tubukem Podmínky pro práci byly na úrovni odpovídající stavu země. Měli jsme pouze základní vybavení a budovu policie tvořily montované kontejnery. Postupem času se podmínky zlepšovaly a po náboru místních dobrovolníků jsme začali školit i první policisty KPS ( Kosovo Police Service), jimž se postupně předávaly funkce od nejnižších postů, čímž se začal tvořit nový policejní aparát. Veškeré náklady na pobyt v Kosovu jsme si hradili sami, třeba na rozdíl od našich vojáků, kteří měli kompletní servis na jejich základně KFOR nedaleko Podujeva. S pomocí kolegů, kteří již byli v Kosovu přede mnou, jsem si sehnal ubytování 40 km od hranic v malé horské vesnici Brezovica, která byla před válkou centrem pro zimní sporty. Vesnice je obývaná srbskou menšinou a od muslimské většiny v Kosovu byla oddělena systémem vojenských kontrolních stanovišť, přes které se smělo jen s povolením. Dalo by se říci, že obyvatelé zde byli v nedobrovolném domácím vězení. Veškeré své potřeby museli uspokojovat buď z vlastních zdrojů (zemědělství), nebo jednou do týdne za spolupráce ozbrojených vojáků a policie absolvovat cestu konvojem do Srbska, kde si vše nakoupili a pak jeli zpět. Ubytování jsem si našel v hotelu, který byl k dispozici pro zaměstnance OSN. Dokončení na str. 21

Prezentace estat.cz. Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz

Prezentace estat.cz. Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz Prezentace estat.cz Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci Důvody vzniku předlohy Problémy s přílohami u elektronických podání (zejména je-li povinnost předložit

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Obec Hrušky OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Č. 1/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Zastupitelstvo obce Hrušky se na svém zasedání dne 15. 12. 2009 usnesením č.14/29/09 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písmeno

Více

Úloha HZS při řešení povodní

Úloha HZS při řešení povodní Úloha HZS při řešení povodní 1. PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. - na základě smlouvy uzavřené mezi ČHMÚ (MZe) a GŘ HZS ČR

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Povodňová rizika v hlavním městě Praze. a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků

Povodňová rizika v hlavním městě Praze. a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků Povodňová rizika v hlavním městě Praze a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků Ing. Rostislav Guth vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva odboru krizového řízení Magistrátu hlavního města Prahy Charakteristika

Více

Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště. Oldřich JANÍČEK 737 262 220 Dražice 50

Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště. Oldřich JANÍČEK 737 262 220 Dražice 50 4.ORGANIZACE POVODŇOVÉ OCHRANY 4.1. Složení Povodňové komise obce Dražice Poř. číslo Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště 1 Předseda Stanislav FLÍGR 602 593 576 381 239 680 OÚ e-mail:drazice@taborsko.cz

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK Pokud starosta obce - předseda povodňové komise správního obvodu ORP Nové Město na Moravě a zároveň předseda povodňové komise Města Nové Město na Moravě rozhodne o spojeném zasedání obou PK a společné

Více

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu 117D0260 Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem, C. Dotační titul č. 3 příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Více

OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012

OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 Obec Lužnice na základě usnesení zastupitelstva č.10/0509/2012 ze dne 5. 9. 2012 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 2 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

Identifikátor datové schránky

Identifikátor datové schránky 21 K 20 odst. 1 Ustanovení konkretizuje všechny činnosti ministerstva, které jako správce informačního systému datových schránek musí provádět. Ministerstvo zajišťuje průkaznost doručování datových zpráv

Více

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení Požární řád obce Lužnice Vyhláška č.1/2011 Obec Lužnice na základě usnesení zastupitelstva ze dne29. 8. 2011 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

CzechPOINT autorizovaná konverze dokumentů

CzechPOINT autorizovaná konverze dokumentů CzechPOINT autorizovaná konverze dokumentů Právní předpisy zákon 365/200 Sb. o ISVS zákon 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu zákon 500/2004 Sb. správní řád zákon 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové

Více

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Záchranný tým ČČK Ostrava se zapojil do pomoci při povodních v oblasti Karvinska, Ostravy a

Více

se sídlem Rybí č.p. 380, PSČ 742 65 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se vydává požární řád obce Rybí.

se sídlem Rybí č.p. 380, PSČ 742 65 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se vydává požární řád obce Rybí. OBEC RYBÍ se sídlem Rybí č.p. 380, PSČ 742 65 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se vydává požární řád obce Rybí. Zastupitelstvo obce Rybí se na svém 7. zasedání dne 14.12.2011 usnesením č. 122

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005 Vyhláška č. 1/2005 Obec Moravská Nová Ves na základě usnesení zastupitelstva ze dne 27.června 2005 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Zastupitelstvo obce Radkov se na svém zasedání dne 19.4.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

V žádosti musí být uvedeno:

V žádosti musí být uvedeno: Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu Označení a Obsah položky Uvozovací text 1. Název Obec Věrovany, se sídlem Rakodavy č.p. 325, 78375 Věrovany, okres Olomouc, kraj Olomoucký 2. Důvod

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 25.8.2005 usnesením č. 2.25 usneslo vydat na

Více

Povodňový plán B Ě L Á

Povodňový plán B Ě L Á Povodňový plán B Ě L Á Vodní tok: Oleška S přítokem : Tampelačka Správce toku: Povodí Labe Zpracoval: Vladimír Svoboda Poslední aktualizace: 15.1.2004 B) Druh a rozsah ohrožení Ohrožená místa Č.p., majitel,

Více

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok.

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok. 20. Směrnice o fondu kulturních a sociálních potřeb Článek 1 Úvod Tato směrnice upravuje výši tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen fond ), další příjmy a hospodaření s fondem v Jihočeské

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka 4 OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Směrnice č. 1/2015, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.:Kyselka/13/15/KY Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek

Více

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Správní odbor zajišťuje provoz infocentra, podatelny, pokladny, výkon správních činností na úseku matriky, evidence obyvatel,

Více

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přední Výtoň se na svém zasedání dne 14. 11. 2012 usnesením č. 22/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Článek 1 Příjemce podpory Podpora může být poskytnuta

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Doubrava se na svém 3. zasedání konaném dne 9. 2. 2015 usnesením č.91/3/2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č.133/1985 Sb., o

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně

Obecně závazná vyhláška města Kadaně Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 4/2004, kterou se vydává P O Ž Á R N Í Ř Á D M Ě S T A Zastupitelstvo města Kadaně se dne 1. dubna 2004 usneslo usnesením č. 315/2004 v souladu s ustanoveními 10

Více

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu:

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu: PROGRAM 2016 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje Podporované

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Město Svitavy usnesením zastupitelstva města ze dne 07.05.2014 podle ust. 35a odst. 1 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích

Více

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014,

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Požární řád obce Obec Jablonná na základě usnesení zastupitelstva ze dne 12. července 2014 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Varianta a) obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů OBEC/MĚSTO/MĚSTYS... Zastupitelstvo obce Obecně závazná vyhláška č. /..,

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012. Odbor vnitřních věcí; Odbor kancelář starosty

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012. Odbor vnitřních věcí; Odbor kancelář starosty MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012 Bod programu: 15 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor vnitřních věcí; Odbor kancelář starosty Ing.

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Obecně závazná vyhláška obce Louňová č. 3/2007 Zastupitelstvo obce Louňová se na svém zasedání dne 3. 3. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Obecně závazná vyhláška č.l/20i3

Obecně závazná vyhláška č.l/20i3 Obecně závazná vyhláška č.l/20i3 Obec Nový Kramolín na základě usnesení zastupitelstva obce )1? r.,fjj.. podle 29 odst.l písmo o) bod 1( zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

11/1 Elektronizace veřejné správy

11/1 Elektronizace veřejné správy str. 1 11/1 Elektronizace veřejné správy Obce a zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Dnem 1. července 2009 nabývá účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a

Více

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Malešovice se na svém zasedání dne 01.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: MUMV792/2011/výst/Ad Ing. František Adam / 381 201 917 21.6.2011

Více

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV1919/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 10.9.2012

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Obec Hlízov Zastupitelstvo obce Hlízov Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Hlízov

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zdroje fondu tvoří: 1. Zdroje fondu a) základní příděl na vrub nákladů AsÚ ve výši 2% z ročního

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany 1. dávky jednorázové - mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - jednorázové peněžité a věcné dávky - jednorázový příspěvek na opatření

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

Informace z kontrolní akce 07/01 - Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky

Informace z kontrolní akce 07/01 - Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky Informace z kontrolní akce 07/01 - Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: 08/231/2/054070/2012/Hy 4.2.2013 Č.j. : MeUKM/007802/2013 Oprávněná úřední osoba: Telefon.:

Více

Hlasování o programu Hlasování: ANO: 7 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0 Program zasedání č. 5/2011 byl schválen

Hlasování o programu Hlasování: ANO: 7 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0 Program zasedání č. 5/2011 byl schválen Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 5/2011 konaného dne 9.8.2011 od 20:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Kriegler,

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015 Pořadové číslo 1329-01/2015 Znalecký posudek Ocenění nemovitosti bytové jednotky č. 187/7 v obytné budově čp. 187 v Českých Velenicích, k.ú. a obci České Velenice, okres Jindřichův Hradec. Vyhotovení :

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Představenstvo společnosti Moravské zemědělské, akciové společnosti, se sídlem Prosenice č.p. 268, PSČ 751

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 IČO:00584061 Č.j.: 0000197/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 4/2005 konaného dne

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Lužany Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lužany se na

Více