Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy"

Transkript

1 Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, pracovníci VPP, členové zastupitelstva, členové komisí rady a výborů zastupitelstva, členové volebních komisí, OSSZ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce Údaje o členech Jednotky sboru dobrovolných hasičů Účel zpracování: dohody o členství v jednotce Kategorie subjektu údajů: členové jednotky Krizová dokumentace Účel zpracování: seznam členů krizové štábu, bezpečnostní rady, povodňové komise Kategorie osobních údajů: adresní údaje Kategorie subjektu údajů: členové krizové štábu, bezpečnostní rady, povodňové komise, Krajský úřad, HZSLK Přístup k utajovaným informacím Účel zpracování: Evidence osob s přístupem k vyhrazeným dokumentům Kategorie subjektu údajů: Členové bezpečnostní rady ORP, vybraní zaměstnanci MěÚ Semily Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Účel zpracování: podání informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Kategorie subjektu údajů: žadatelé o podání informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

2 Stížnosti, podněty, petice Účel zpracování: vyřízení stížností, podnětů, petic Kategorie subjektu údajů: oznamovatelé stížnosti, podnětu, petice Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Účel zpracování: čestné prohlášení dle zákona č. 159/2006 Sb., Kategorie subjektu údajů: povinni dle zákona č. 159/2006 Sb., Rozsah zpracování osobních údajů odbor dopravy Přestupky Účel zpracování: přestupkové řízení Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení, svědci, oznamovatelé Zkušební komisař Účel zpracování: provádění zkoušek z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění, profesní způsobilosti řidiče, přezkoušení z odborné způsobilosti řidiče Kategorie subjektu údajů: žadatelé o řidičské oprávnění, o profesní způsobilost, o přezkoušení, obce s rozšířenou působností, Ministerstvo dopravy, Řidičské průkazy Účel zpracování: žádost o vydání řidičského průkazu, paměťové karty, mezinárodního řidičského průkazu, průkazu profesní způsobilosti řidiče Kategorie subjektu údajů: žadatelé o vydání řidičského průkazu, paměťové karty, mezinárodního řidičského průkazu, průkazu profesní způsobilosti řidiče, Ministerstvo dopravy, obce s rozšířenou působností

3 Registr silničních vozidel Účel zpracování: žádost o přihlášení, změny a odhlášení silničního vozidla Kategorie subjektu údajů: žadatelé o přihlášení, změny a odhlášení silničního vozidla, Ministerstvo dopravy, Policie ČR, soudy, exekutoři, obce s rozšířenou působností Přestupky zákazy činnosti, bodový systém Účel zpracování: přestupkové řízení Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení, svědci, soudy, Policie ČR,, obce s rozšířenou působností, pojišťovny Evidence taxislužby Účel zpracování: zařazování a vyřazování vozidel z evidence taxislužby, vydávání stanoviska ke koncesi, vydávání průkazů o způsobilosti řidiče taxislužby Kategorie subjektu údajů: provozovatelé a řidiči taxislužby, Ministerstvo dopravy Komunikace Evidence zvláštního užívání komunikací Účel zpracování: evidence termínů platnosti povolení zvláštního užívání komunikací Kategorie subjektu údajů: žadatelé o povolení zvláštního užívání komunikací, vlastník komunikace, Policie ČR Evidence uzavírek komunikací Účel zpracování: evidence termínů platnosti povolení uzavírek komunikací Kategorie subjektu údajů: žadatelé o povolení uzavírky komunikací, vlastník komunikace, Policie ČR, dopravní úřad, Hasičský záchranný sbor, Zdravotnická záchranná služba Správa daní a poplatků Účel zpracování: postup ve věcech dle zákona o správě daní a poplatků

4 Kategorie subjektu údajů: poplatník Speciální stavební úřad Účel zpracování: postup ve věcech dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Kategorie příjemců údajů: Město Lomnice nad Pop. Rozsah zpracování osobních údajů odbor finanční Správa daní a poplatků Účel zpracování: postup ve věcech dle zákona o správě daní a poplatků Kategorie subjektu údajů: poplatník Rozsah zpracování osobních údajů odbor sociálních věcí Dávky ze systému pomoci v hmotné nouzi Účel zpracování: postup ve věcech podle zákona o životním a existenčním minimu a podle zákona o pomoci v hmotné nouzi Kategorie subjektu údajů: žadatel o dávku, příjemce dávky, společně posuzované osoby Doba uchování: podle spisového a skartačního řádu Příspěvky ze systému sociálních služeb Účel zpracování: postup ve věcech podle zákona o sociálních službách Kategorie subjektu údajů: žadatel o dávku, příjemce dávky, společně posuzované osoby Doba uchování: podle spisového a skartačního řádu Příspěvky ze systému sociální péče

5 Účel zpracování: postup ve věcech podle zákona o sociálním zabezpečení a prováděcí vyhlášky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení Kategorie subjektu údajů: žadatel o dávku, příjemce dávky Doba uchování: podle spisového a skartačního řádu Byty zvláštního určení Účel zpracování: postup v přidělování bytů zvláštního určení podle Zásad přidělování těchto bytů Kategorie subjektu údajů: žadatel o přidělení bytu zvláštního určení Doba uchování: podle spisového a skartačního řádu Rozsah zpracování osobních údajů odbor životního prostředí Provádění činností, které se řídí zákony na ochranu životního prostředí Účel zpracování: postup ve věcech dle zákonů na ochranu životního prostředí a souvisejících právních předpisů Kategorie subjektu údajů: žadatelé, účastníci řízení Kategorie příjemců údajů: účastníci řízení, celní úřad, katastr nemovitostí, SFŽP, příslušná ministerstva, krajský úřad, statistický úřad, ISPOP Speciální stavební úřad ( VITA) Účel zpracování: postup ve věcech dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č.254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů Správa daní a poplatků Účel zpracování: postup ve věcech dle zákona o správě daní a poplatků Kategorie subjektu údajů: poplatník Přestupky

6 Účel zpracování: přestupkové řízení Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení, svědci, oznamovatelé, MÚ Semily odbor správní evpe (Editor Vodoprávní Evidence) Účel zpracování: postup ve věcech dle vodního zákona č. 254/2001 Sb., MŽP ISVAK Majetková a provozní evidence vodovodů a kanalizací Účel zpracování: postup ve věcech dle zákona o vodovodech a kanalizacích č.274/2001 Sb., MZe Stížnosti, podněty, petice Účel zpracování: vyřizování stížností, podnětů, petic Kategorie subjektu údajů: podavatelé stížností, podnětů, petic, MÚ Semily odbor správní Rozsah zpracování osobních údajů odbor živnostenský úřad IS RŽP Účel zpracování: postup ve věcech dle živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. Kategorie příjemců údajů: MPO Evidenci zemědělských podnikatelů Účel zpracování: postup ve věcech dle zemědělského zákona č. 252/1997 Sb.

7 Kategorie příjemců údajů: MZE Doba uchování: viz. spisový a skartační Rozsah zpracování osobních údajů odbor správní Občanské průkazy Účel zpracování: žádosti o vydávání občanských průkazů, vydávání potvrzení o občanských průkazech na základě zvláštního zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, citlivé osobní údaje Kategorie subjektu údajů: žadatelé o vydání občanského průkazu a potvrzení (státní občané ČR), Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR, soudy Doba uchování: po úmrtí obyvatele nebo prohlášení osoby za mrtvou se údaje vedené na prostředcích výpočetní techniky uchovávají po dobu 15 let. Archivace dokumentace 15 let od vydání OP. Cestovní doklady Účel zpracování: žádosti o vydávání cestovních dokladů, žádosti o zápis z titulu nebo dítěte (státní občané ČR) na základě zvláštního zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, citlivé osobní údaje Kategorie subjektu údajů: žadatelé o vydání cestovního pasu nebo o zapsání titulu nebo dítěte (státní občané ČR), Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Policie ČR, soudy Doba uchování: údaje z evidence cestovních dokladů týkající se biometrického údaje, jde-li o žádost o vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat biometrickými údaji, se vedou výlučně po dobu od jejich pořízení do uplytutí 60 dnů ode dne dodání vyrobeného cestovního dokladu ministerstvu; po uplynutí této lhůty je správce evidence cestovních dokladů povinen neprodleně pořízené biometrické údaje zlikvidovat. 15 let od skončení platnosti cest. dokladu. Matrika Účel zpracování: vedení matričních knih narození, manželství a úmrtí a s tím související agendy (vydávání rozhodnutí, osvědčení, potvrzení), vedení sbírek listin pro město Semily, Lomnice nad Popelkou, Vysoké nad Jizerou a obec Libštát, agenda jména a příjmení upravuje zvláštní zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, určování otcovství upravuje zvláštní zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, citlivé osobní údaje

8 Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby, Městský úřad Lomnice nad Popelkou, Městský úřad Vysoké nad Jizerou, Obecní úřad Libštát, Ministerstvo vnitra ČR, Český statistický úřad, Ústav zdravotnické informační služby (ÚZIS), Česká správa sociálního zabezpečení, žadatelé, Krajský úřad Libereckého kraje, okresní soudy, Všeobecná zdravotní pojišťovna Doba uchování: matriční knihy narození, druhopisy a sbírky listin 100 let, knihy manželství a úmrtí, druhopisy a sbírky listin - 75 let, ostatní viz spisový a skartační řád Evidence obyvatel Účel zpracování: vedení informačního systému evidence obyvatel (ISEO), jehož správcem je Ministerstvo vnitra ČR, poskytování informací z ISEO upravuje zvláštní zákon č. 133/2000 sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, citlivé osobní údaje Kategorie subjektu údajů: státní občané ČR s trvalým pobytem na území správního obvodu Městského úřadu Semily jako obce s rozšířenou působností nebo cizinci s povoleným s povoleným trvalým pobytem na území ČR, přechodným pobytem, přechodným pobytem občana EU a cizinci, kterým byla na území ČR udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany, Ministerstvo vnitra ČR, žadatelé, Krajský úřad Libereckého kraje, oprávněné subjekty dle zákona o evidenci obyvatel a zvláštních zákonů Trvalý pobyt Účel zpracování: přihlašování, odhlašování a rušení trvalých pobytů upravuje zvláštní zákon č. 133/2000 sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, citlivé osobní údaje Kategorie subjektu údajů: občané s trvalým pobytem na území města Semily nebo přihlašující se k trvalému pobytu na území města Semily, oznamovatelé, Ministerstvo vnitra ČR, žadatelé, Krajský úřad Libereckého kraje, oprávněné subjekty dle zákona o evidenci obyvatel a speciálních zákonů Přestupky Účel zpracování: přestupkové řízení upravuje zvláštní zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení, svědci, oznamovatelé, soudy, Policie ČR, pojišťovny Vidimace a legalizace

9 Účel zpracování: provádění vidimace a legalizace (vedení knihy pro vidimaci a legalizaci) upravuje zvláštní zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhl. č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů Kategorie subjektu údajů: žadatelé o provedení vidimace a legalizace, žadatelé Spisová služba Účel zpracování: spisová služba vedená podle zvláštního zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů Kategorie osobních údajů: adresní údaje Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby adresáti písemností Volební seznamy Účel zpracování: seznamy voličů upravují zvláštní zákony na úseku voleb Kategorie subjektu údajů: oprávnění voliči města Semily Doba uchování: stále stálý seznam je aktualizován průběžně z evidence obyvatel Okrskové volební komise Účel zpracování: zajištění voleb upravují zvláštní zákony na úseku voleb Kategorie subjektu údajů: členové okrskových volebních komisí Doba uchování: 5 let Vydávání voličských průkazů Účel zpracování: zajištění voleb vydávání voličských průkazů - upravují zvláštní zákony na úseku voleb Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz Doba uchování: 5 let

Elektronická publikace

Elektronická publikace Elektronická publikace pro starosty, zastupitele a ostatní pracovníky veřejné správy a pro návštěvníky knihoven 2015 Podrobný obsah publikace / Obec / / Kraj / / Struktura veřejné správy / / Hospodaření

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

1. Oficiální název. Obec Zálezly

1. Oficiální název. Obec Zálezly 1. Oficiální název Obec Zálezly 2. Důvod a způsob založení Obec Zálezly (dále jen obec ) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE 2007 Brno Prosinec 2007 Vážení a milí čtenáři, dostává se Vám do rukou druhý, aktualizovaný Přehled legislativy pro neziskové organizace, který je vytvořen

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2250 Sbírka zákonů č. 239 / 2013 Částka 93 239 ZÁKON ze dne 3. července 2013, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 98 Rozeslána dne 19. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 98 Rozeslána dne 19. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 98 Rozeslána dne 19. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 299. Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2009

Více

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1114 Sbírka zákonů č. 118 / 2011 Částka 44 118 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených

Více

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu

Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu 23 Poučení a souhlas nemocného (1) Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu příslušného zdravotnického

Více

Aktualizováno k 3. září 2007

Aktualizováno k 3. září 2007 Aktualizováno k 3. září 2007 Zákon je uveden v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených sdělením č. 71/2001 Sb., zákonem č. 478/2001 Sb., zákonem č. 175/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb.,

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

č. 296/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009 o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

č. 296/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009 o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 č. 296/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009 o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje přípravu a provedení sčítání

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy Základní pojmy

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy Základní pojmy stav k 16.1.2012 Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb.

Více

ZÁKON o archivnictví a spisové službě

ZÁKON o archivnictví a spisové službě Strana 4122 Sbírka zákonů č. 329 / 2012 Částka 120 329 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených

Více

ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) Strana 3554 Sbírka zákonů č. 275 / 2012 275 ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6317 472 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. 2 Povinnost poskytovat informace

106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. 2 Povinnost poskytovat informace 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 95 Rozeslána dne 8. září 2010 Cena Kč 78, O B S A H : 259. Úplné znění zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících

Více

499/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA

499/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 32/2008 Sb. Změna: 190/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna: 424/2010 Sb. Změna: 167/2012 Sb. Změna: 89/2012

Více

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969 2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Změna: 34/1970 Sb. Změna: 147/1970 Sb. Změna: 125/1973 Sb. Změna:

Více

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 517/2002 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.1.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.1. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.1. 2015) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona

Více

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 267/2006 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Parlament se usnesl

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. 5.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. 5. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. 5. 2013) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 ) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 ) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění Strana 3746 Sbírka zákonů č. 297 / 2011 Částka 105 297 ZÁKON ze dne 6. září 2011, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním

Více