ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč ODOLEN 10/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 10/2014"

Transkript

1 zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní otevření nových tříd mateřské školy a školní družiny, 1. září Fota: Zdeněk Kocur Den pro Vodolku, areál u sportovní haly,

2 zprávy z radnice Výtah z jednání rady města č. 10/2014 ze dne Rada města schválila: Uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu č. 12 o velikosti 1+1 v 5. patře domu č. p. 277 Komenského, Odolena Voda s panem M. Š., který je zaměstnancem Policie ČR, obv. oddělení Odolena Voda Čenkov s účinností od po dobu trvání jeho pracovního poměru u Policie ČR, obv. oddělení Odolena Voda Čenkov. Zveřejnění záměru na pronájem bytu uchazeči, který nabídne nejvyšší smluvní nájemné (I. kolo). Jedná se o byt č. 4, dispozice 1+1, o celkové výměře pro nájem 69,62 m 2 (do této plochy je započten balkon o velikosti 30 m 2 + sklep 3 m 2, plocha bytu je 36,62 m 2 ) č. p. 255 Horní nám., Odolena Voda. Nákup 2 ks sekačky typu VIKING MB G pro Technické služby města Odolena Voda, každá za cenu Kč vč. DPH, od společnosti KIS plus, a.s., IČ: , se sídlem Želetická 305/3, Litoměřice. Žádost p. Romana Straky, bytem Odolena Voda, o podporu při přípravě a konání tří výstav v prostorách rodného domku V. Hálka v Dolínku spočívající v bezúplatném poskytnutí prostor rodného domku V. Hálka pro konání tří výstav. Smlouvu o dílo uzavřenou mezi zhotovitelem Janem Holubem a městem Odolena Voda, jejímž předmětem je zhotovení polyuretanového odlitku lyry včetně jejího upevnění na pomník Vítězslava Hálka v Dolínku v ceně Kč včetně DPH. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 113 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu 12 nájemních bytů v domě č. p Kpt. Jaroše, Odolena Voda uzavřené dne , mezi Českou republikou Ministerstvem pro místní rozvoj a městem Odolena Voda, kterým se mění vázací doba platnosti podmínek pro nakládání s 12 byty v domě č. p Kpt. Jaroše, Odolena Voda, a to zkrácení vázací doby z původních 20 let na dobu 10 let od kolaudace stavby. Výjimku z Obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 na akci pořádanou panem T. Č., bytem Odolena Voda, a to Rockový koncert, který se bude konat dne od hod. do hod. dne v restauraci Opera. Dohodu o započtení vzájemných pohledávek mezi městem Odolena Voda a AERO Odolena Voda o. s., ve výši Kč. Smlouvu o poskytování právních služeb mezi městem Odolena Voda a spol. Machytková, Sedláček, Vaca & spol., advokátní kancelář, s.r.o., s nabídkovou cenou Kč bez DPH. V případě, že by nároky byly posouzeny jako nevymahatelné z důvodu jejich promlčení, bude účtována paušální částka Kč. Předmětem je právní posouzení nároků z vad díla souboru bytových domů (373 Bj). Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti na stavbu kanalizační přípojky v k. ú. Odolena Voda s paní K. V., bytem Odolena Voda. Dotčeným pozemkem je pozemek č. 43/1 v k. ú. Odolena Voda ve vlastnictví města Odolena Voda. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností ČEZ DISTRIBUCE, a.s., na umístění součásti distribuční soustavy kabelového vedení NN do stávající pojistkové skříně v k. ú. Odolena Voda. Dotčenými pozemky jsou pozemky č. 202/1, č. 202/8 a č. 202/15, všechny v k. ú. Odolena Voda ve vlastnictví města Odolena Voda. Jednorázová náhrada, v souladu s podmínkami města pro výpočet ceny za zřízení věcného břemene, se sjednává dohodou stran ve výši Kč včetně DPH. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na opravu poškození povrchů místních komunikací v obci Odolena Voda, uzavřené mezi městem Odolena Voda a společností DIPOS J&C spol. s r. o. Předmětem dodatku je posunutí termínu plnění díla. Dohodu č. 1 o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č uzavřenou mezi Státním fondem životního prostředí České republiky a městem Odolena Voda. Provozní řád Pumptracku ve sportovním areálu Odolena Voda s účinností od Plán finanční kontroly města Odolena Voda na rok Provozní řád víceúčelového sportovního hřiště s umělým povrchem při Základní škole Odolena Voda. Základní školu Odolena Voda jako provozovatele víceúčelového sportovního hřiště s umělým povrchem při Základní škole Odolena Voda. Odbor správy majetku MěÚ Odolena Voda jako správce víceúčelového sportovního hřiště s umělým povrchem při Základní škole Odolena Voda. Rada města uložila: Investičnímu technikovi projektovému manažeru MěÚ Odolena Voda p. Pirnému, aby realizoval dotační projekt Snížení energetické náročnosti ZŠ v Odoleně Vodě v rámci své pracovní náplně. Odboru správy majetku MěÚ Odolena Voda realizovat objednávkou dle předložené konkrétní nabídky společnosti ITES spol. s r.o., dílo bourací a odklízecí práce degradovaných betonových panelů v ul. Větrná v Odoleně Vodě v celkovém obsahu Kč. Odboru správy majetku ponechat vozidlo Dacia pojištěno mimo flotilu za levnější pojistné (maximálně Kč) Kooperativa pojišťovna, a.s. Rada města vzala na vědomí: Dohodu o ukončení nájmu nebytového prostoru v č. p. 24 Dolní nám., o celkové výměře 52 m 2 situovaný v 1. NP předmětného domu s panem Janem Davidem, který byl od pronajat jako provozovna prodejna oční optiky Optika HATE. Informaci projektového manažera MěÚ Odolena Voda o akceptování žádosti města Odolena Voda o finanční podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu životního prostředí a získání závazného příslibu k čerpání finanční dotace ve výši Kč na plánovanou revitalizaci (zateplení) objektu Základní školy v Odoleně Vodě. Informaci starostky města o přidělení dotací městu Odolena Voda na přístavbu ZŠ družiny ZŠ a MŠ Odolena Voda ve výši Kč, úprava strojovny ZŠ Odolena Voda ve výši Kč a zkapacitnění jídelny ZŠ Odolena Voda ve výši Kč v rámci programu Podpora rozvoje a obnovy regionálních škol v okolí velkých měst Ministerstva financí ČR. Výtah z jednání rady města č. 11/2014 ze dne Rada města schválila: Umístění všech materiálů o výstavbě díla Přístavba MŠ a družiny k ZŠ Odolena Voda stavební práce na web stránky města Odolena Voda. Dodatek č. 2 k SOD č. 79/2013 ze dne uzavřené mezi společností Marhold a.s. a městem Odolena Voda na zhotovení díla Přístavba MŠ a družiny k ZŠ Odolena Voda stavební práce (dále též dílo ), kterým zhotovitel díla navrhuje mimo jiné prodloužit původní termín dokončení díla do Demolici starého plotu u Základní školy Odolena Voda podél komunikace Čs. armády v Odoleně Vodě. Realizaci provedou do konce roku 2014 Technické služby města Odolena Voda. Výzvu k podání nabídek Veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) Zkvalitnění nakládání s odpadem ve městě Odolena Voda. 2

3 zprávy z radnice Vážení občané, s potěšením mohu oznámit, že za uplynulé období měsíce srpna a září se povedlo strážníkům městské policie odhalit několik přestupků, respektive správních deliktů, napomoci k dopadení osob podezřelých z majetkové trestné činnosti na území města a též díky vaší pomocí i záznamu z kamerového systému odhalit žháře, který svým nezodpovědným chováním způsobil požár několika balíků slámy a následnou škodu jejich majiteli. Na začátku měsíce srpna, v nočních hodinách, si hlídka strážníků povšimla odstaveného kamionu, kolem kterého se pohybovalo několik světlušek. Když hlídka přijela na místo, zjistila, že dochází za svitu baterek k odčerpávání nafty z kamionu do nachystaných plastových kanystrů. Na místo byla přivolána hlídka PČR, která si celou záležitost převzala včetně všech tří vykutálených světlušek. Podobný případ se stal v druhé polovině měsíce srpna, kdy z odstaveného tahače Příkazní smlouvu mezi městem Odolena Voda a spol. LEGRO CONSULT s.r.o. (jako příkazník), předmětem smlouvy je zajištění a realizace zadavatelských činností pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zkvalitnění nakládání s odpadem ve městě Odolena Voda za cenu Kč bez DPH. Odstoupení města Odolena Voda od smlouvy se společností J.I.H. Sportovní stavby s.r.o., Na Vrších 1490/7, Praha 10, z důvodu nedodržení smluvních podmínek dodavatele. Odstoupení města Odolena Voda od plnění Darovací smlouvy uzavřené se společností J.I.H. Sportovní stavby s.r.o., Na Vrších 1490/7, Praha 10. Smlouvu o dílo na akci Pokládka umělého povrchu na stávající asfaltové hřiště při ZŠ Odolena Voda mezi městem Odolena Voda a společnosti TUBEKO SPORT, spol. s r.o. ve výši ,32 Kč včetně DPH. Zveřejnění záměru přenechat k dočasnému užívání a požívání pozemky ve vlastnictví města Odolena Voda, jejichž parcelní čísla jsou přílohou v záměru uvedeny, účelem je zemědělská výroba současným uživatelům, jejichž identifikace je také přílohou v záměru uvedena. Výše pachtovného je 0,30 Kč/m² za rok (tedy Kč/ha za rok) a je splatné ročně do 2 měsíců od počátku pachtovního roku. Pacht bude ujednán na dobu tří let. Smlouvu o dílo na úpravu strojovny ÚT v Základní škole Odolena Voda se společností ITES s.r.o., Jaroslava Šípka 486, Stochov, IČ: , za cenu Kč včetně DPH. Smlouvu o dílo s vítězem poptávkového řízení na výměnu oken a vstupních dveří bytu č. 1 o velikosti 2+1 v č. p. 242 Partyzánská, Odolena Voda, a to spol. JIS spol. s r. o za částku Kč. Na základě žádosti o poskytnutí slevy ve výši 30 % z nákladů na dodávku tepla za topnou sezónu 2013 panu P. V., bytem Odolena Voda. Celková sleva nákladů na dodávku tepla za topnou sezónu 2013 činí Kč. Zveřejnění záměru na pronájem kotelny K 3 ve vlastnictví města Odolena Voda umístěné v části objektu o výměře 53 m 2 č. p. 375 Ke Stadionu, Odolena Voda na pozemku parc. č. 599, jehož celková výměra je m 2, k. ú. Odolena Voda od do Zveřejnění záměru na pronájem technologického zařízení kotelny K 3 ve vlastnictví města Odolena Voda umístěné v části objektu o výměře 53 m 2 v objektu č. p. 375 Ke Stadionu, Odolena Voda na pozemku parc. č. 599 o celkové výměře m 2, k. ú. Odolena Voda od do Smlouvu o dílo na vypracování Průkazu energetické náročnosti budov na budovy v majetku města Odolena s Bc. Františkem Jelínkem, IČ: , Lesní 1476/36, Cheb, za celkovou cenu díla Kč. Prodloužení nájmu bytu č. 5 o velikosti 2+1 ve 3. nadzemním patře domu č. p. 277 Komenského, Odolena Voda s paní T. K., a to na dobu trvání jejího pracovního poměru v Základní škole Odolena Voda, Školní 200, Odolena Voda, s účinností od do Prodloužení nájmu bytu č. 8 o velikosti 1+1 ve 3. nadzemním podlaží domu č. p. 248 Horní nám., Odolena Voda s H. K. na dobu 1 roku, a to od do Prodloužení nájmu bytu č. 3 o velikosti 3+1 v 1. nadzemním patře domu č. p. 247 Čs. armády, Odolena Voda s paní H. T., a to na dobu 2 roky od do Žádost ředitelky ZŠ Odolena Voda Mgr. Ivany Ullmannové o souhlas k udělení a používání názvu Základní škola Vítězslava Hálka Odolena Voda, a to u příležitosti 50. výročí otevření nové části ZŠ. Přijetí finančních prostředků, které Základní škola Odolena Voda získala v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. 51 v oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro projekt ICT nás baví ve výši Kč. Rada města souhlasí s realizací tohoto projektu v Základní škole Vítězslava Hálka Odolena Voda. Rada města uložila: Škodní a likvidační komisi při Radě města Odolena Voda znovu projednat záležitost, jež byla komisí projednána a uvedena v zápise jednání ze dne Odboru správy majetku MěÚ Odolena Voda zajistit realizaci rekonstrukce jídelny v Základní škole Odolena Voda do konce r ve spolupráci s ředitelkou Základní školy. Případné dodatky smlouvy s dodavatelem předloží k projednání do rady města. Úplné znění Usnesení Rady města naleznete na / Usnesení Rady města Z činnosti městské policie návěsů byla za pomoci čerpadla přečerpávána nafta do plastové nádrže, umístěné v dodávce stojící vedle tahače. I toto počínání u hlídky strážníků vzbudilo podezření, byť se jednalo o vozidla stejné dopravní firmy. Protože vysvětlení jejich počínání postrádalo logiku a v tomto případě se jednalo o komoditu podléhající spotřební dani, byla na místo strážníky přivolána skupina mobilního dohledu Celní správy ČR, která se věci ujala. Jen na dokreslení situace, přečerpaných asi 500 litrů pohonné hmoty bylo celníky zajištěno, neboť daňový subjekt neprokázal řádné nabytí a zdanění nafty. Jsou ale i méně radostné věci, které nás strážníky netěší, stejně jako mnohé dotčené obyvatele v dané lokalitě. Jedná se o zvýšený hluk při ukončování diskoték na Santě, nerespektování udělené výjimky z obecně závazné vyhlášky města provozovatelkou klubu, dvakrát po sobě došlo i ke rvačce mezi účastníky kulturního podniku. Samozřejmě to ruku v ruce nese i zvýšený počet stížností ze strany obyvatel směrem k městu, ale i osočování strážníků MěP, že jsou nečinní. K tomu chci uvést jen tolik, že ze strany městské policie byla provedena kontrola povolené výjimky, kdy v obou případech bylo strážníky zjištěno porušení. To znamená, že nebyla v předepsaném čase ukončena hudební produkce. Tato zjištění byla předána přestupkové komisi k řešení. Uvidíme, zda po projednání přestupku dojde ke zlepšení situace nebo se budou ze strany města hledat další omezující opatření. Závěrem bych chtěl požádat, aby majitelé psů lépe zabezpečili své čtyřnohé kamarády. Za poslední měsíc bylo městskou policií a v její nepřítomnosti paní starostkou odchyceno a umístěno do kotce nebo jiným způsobem řešeno asi 10 psů, což je proti ostatním měsícům nebývalý nárůst psích utečenců. Přeji všem čtenářům slunečný podzim. Martin Zachata, vedoucí strážník MěP 3

4 zprávy z radnice Podzim klepe na dveře Člověk se ani nenadál a je po prázdninách a dovolených. V technických službách pokračujeme v započaté práci, jako je například výstavba chodníku v Dolínku. Tento chodník se staví z gruntu, včetně přístupové komunikace. V následujícím rozpočtovém roce bychom rádi vybavili chodníky celý prostor náměstí Vítězslava Hálka v Dolínku i s autobusovými zastávkami. Takto komplexně bychom chtěli rekonstruovat postupně celé město, ať již svépomocí technickými službami, či dodavatelsky. Aktuálně byla opravena dodavatelsky ul. Revoluční, před závodním klubem Aero a část chodníku před Harmonikou. Koncem měsíce září, po dokončení chodníku v Dolínku, technické služby zbu- SMS Infokanál Informace zdarma přímo do vašeho telefonu. Tato nová služba města Odolena Voda umožňuje upozornit občany na krizové situace, náhlé události, výpadky, výstražné informace, do budoucna i pozvat občany na zastupitelstvo, společenské akce apod. Registrujte se zasláním SMS na číslo (zpoplatněno jako běžná SMS) Formát zprávy pro registraci: OdolenaVoda IK Prijmeni Jmeno (pro odhlášení OdolenaVoda KONEC na stejné číslo) Systém při přihlášení ani odhlášení nezasílá potvrzovací SMS. Je důležité dodržet přesný formát zasílané SMS, jinak nedojde k registraci či odhlášení. er novinek z webu města er je služba, která přispěje ke zvýšení informovanosti obyvatel o dění ve městě. Je to služba dostupná na úvodní straně webu města umístěna vlevo dole, do které se zájemci o pravidelný odběr novinek zaregistrují. Poté jim jedenkrát týdně ve čtvrtek bude automaticky chodit do ové schránky výběr novinek, informací a zpráv hlášených rozhlasem, které se průběžně zadávají na web města. Dozvíte se tak velice pohodlně a pravidelně ze své ové pošty veškeré novinky a informace ze života města a městského úřadu. n dovaly nová kontejnerová stání pro tříděný odpad na Horním náměstí tak, aby kontejnery nestály v průjezdech na náměstí u restaurace Bodlák. Tyto stavební práce prováděné technickými službami města bohužel z části způsobují např. drobné nedostatky v celkovém úklidu města, protože pracovníci jsou přesunuti na tyto práce. Údržba zeleně je průběžně prováděna skupinou k této činnosti určenou. Jistě jste, vážení občané, zaznamenali v ulicích náš nový stroj pro úklid chodníků, který vyjíždí dle určeného plánu úklidu a dle aktuálních potřeb. Připravujeme se postupně na zimní úklid, v dílně TS s dostatečným předstihem provádíme údržbu techniky. Museli jsme vyměnit spojku Nová mateřská škola a družina Budova nové mateřské školy a družiny byla za účasti zástupců města, úřadu, stavební firmy, stavebního dozoru a architekta slavnostně předána do rukou ředitelky MŠ paní Evy Boháčkové a ředitelky ZŠ paní Ivany Ullmannové. Již první školní den zde byli nejmladší žáčci mateřské školy, kteří si zvykali na nový režim. Dle informace ředitelky mateřské školy je letos pouze 12 dětí, které nebyly přijaty do školky. V uplynulých letech toto číslo dosahovalo 95, proto nás těší, že jsme tento letitý problém pomohli mladým rodinám vyřešit. (Fotografie na str. 1) Dita Výborová, starostka města Na čem v současné době pracujeme Dokončuje se projektová dokumentace pro stavbu chodníku v ul. Úžická, který by se měl ještě letos zrealizovat. Dokončuje se projektová dokumentace pro stavbu nového povrchu v ul. U Jordánu. Zpracováváme veřejnou zakázku na zateplení a výměnu oken a dveří v ZŠ, na kterou jsme dostali dotaci 13 mil. Kč. Zajišťujeme získání finančních prostředků, které máme přislíbeny v dotaci na stavbu nové budovy MŠ a družiny ZŠ. Buduje se nové víceúčelové hřiště pro míčové sporty v areálu ZŠ. Oznámení Školská a sociální komise při Radě města Odolena Voda oznamuje, že i na podzim 2014 bude probíhat humanitární sbírka použitého šatstva. Bližší informace o uskutečnění této sbírky budou zveřejněny v příštím čísle časopisu Odolen. Předpokládaný termín je plánován na první polovinu listopadu. Tato předběžná informace vám dává dostatek času, aby vaše šatníky byly před Vánocemi probrány a patřičně zredukovány. Pavlína Špičková, předsedkyně komise Foto: Archiv TS na traktoru, díky šikovnosti p. Šimka a p. Pelanta jsme nemuseli traktor poslat do servisu. Pro nadcházející zimní období se předzásobíme inertním materiálem a solí k posypu komunikací. Čeká nás i odstranění starého oplocení ZŠ a další a další úkoly. Vážení občané, přeji vám hezké prožití nadcházejících podzimních dnů, kdy se příroda zbarví do mnoha pozoruhodných barev. Tomáš Špička, vedoucí TS Dokončujeme stavbu nového chodníku v Dolínku. Vybíráme nájemce kotelny a dodavatele tepla ve sportovním areálu. Zajišťujeme pachty (pronájmy zemědělské půdy) pozemků v majetku města. Řešíme nástavbu Kpt. Jaroše a kvalitu bydlení v těchto bytech. Připravujeme rozpočet města pro rok Úřad má plné ruce práce s přípravou voleb do zastupitelstva. Dita Výborová, starostka města Poděkování Ráda bych touto cestou poděkovala paní Monice Lohniské za perfektní přípravu 5. ročníku Dne pro Vodolku. Vzhledem k jejímu pokročilému stádiu těhotenství je obdivuhodné, s jakým elánem a nasazením celou akci dovedla až do úplného, zdárného konce. I přes mnohé problémy a starosti se nevzdala a i v den konání setrvala celý den na akci. Dovoluji si jménem všech organizátorů vyjádřit velký obdiv. Pavlína Špičková 4

5 Rozhovor se starostkou města Dobrý den, vážení čtenáři. K rozhovoru jsem si, po delší době, vybral mladou, pohlednou dámu, kterou asi netřeba sáhodlouze představovat. Paní Ing. Dita Výborová, starostka Odoleny Vody, je známá všem občanům, kteří se zajímají, alespoň trošku, o dění v obci. Protože si v poslední době můžeme přečíst hodně článků či rozhovorů s našimi komunálními politiky, kdy si kladou otázky sami či jim je klade jejich spolustraník, chtěl jsem to schéma narušit a položit jí několik otázek, které si myslím, že budou zajímat většinu z vás. Paní starostko, rád bych se Vás zeptal na pár věcí, které jsou, podle mne, docela frekventované v diskuzích mezi lidmi. Zajímalo by mě, jaká je naděje, jestli vůbec nějaká, že se některému budoucímu zastupitelstvu podaří změnit smlouvu s VKM ohledně ceny vody? Vím, několikrát se to přetřásalo, ale nedošlo k nějakému posunu v této otázce? Pane Pekárku, děkuji za milý úvod a za prostor na stránkách Odolenu. Ráda Vám odpovím, třeba to bude někoho zajímat. Takže k vodě Cenu vody a stočného v našem městě stanovuje provozovatel vodovodu a kanalizace a tím jsou Středočeské vodárny, a.s. Toto schéma bylo schváleno ve smlouvách na provoz a nájem vodovodu a kanalizačního řadu v roce Město a jeho občané každým rokem pouze obdrží informaci o výši vodného a stočného a nezbývá, bohužel, nic jiného, než platit. Tyto smlouvy jsou nastaveny tak, že jejich platnost končí tím, že bude veškerý vodovodní a kanalizační majetek města převeden na Vodárny Kladno-Mělník, a.s., což opět neumožní městu mít jakýkoli vliv na cenu vody a stočného. Zkráceně obávám se, že město je ve smluvní pasti, ze které nelze ven. Bude probíhat jednání mezi městem a dodavatelem tepla ohledně ceny, za kterou dodává teplo do našich domů? Slyšel jsem již cosi o samostatných plynových kotelnách, o kterých některá SVJ uvažovala. Město v loňském roce prodloužilo nájemní smlouvu na kotelnu v Malém Háji, která dodává teplo do většiny domácností v našem městě. Postupovalo dle zákona o veřejných zakázkách a nově dojednalo snížení ceny tepla oproti předešlým rokům. Město se zavázalo nájemci (RWE Energo, s.r.o.) k nájmu kotelny na 15 let a tím i k odběru tepla do městských bytů. Další bytové subjekty již dojednávaly ceny tepla individuálně a i já jsem slyšela informace, že by některá bytová družstva či SVJ uvažovala o vlastních plynových kotelnách. Pokud je mi známo, žádné ve městě zatím nebyly zprovozněny. Současná cena tepla je průměrná a centrální dodávky tepla mi přijdou jako efektivní a ekologické a byla bych pro zachování tohoto řešení. Jak se díváte na problematiku komunálního odpadu? Je podle Vás cena, kterou za odpad platíme, odpovídající? Co si pamatuji, byla Odolena Voda v třídění TKO na jednom z předních míst v kraji. Jak jsme na tom teď a co to pro nás jako občany přináší pozitivního? Komunální odpad a jeho poplatky řeší všechna města a obce. Město vždy bude dotovat ze svého rozpočtu svoz a likvidaci komunálního odpadu, protože kdyby přeneslo veškerou finanční zátěž na občany, platili by dvojnásobek. Záleží jen na zastupitelstvu města, zda bude chtít zatížit rozpočet a ulevit občanům od výše poplatků. Osobně se domnívám, že je možné najít jiné zdroje příjmů, které by vyvážily náklady na svoz a likvidaci odpadu, občané by mohli být od poplatků osvobozeni. Cest je několik pokud občané budou více třídit odpad, sníží významně náklady na jeho likvidaci. Další možnost je zvýšení např. koeficientu u poplatku z nemovitostí, čímž by se do rozpočtu dostaly finance potřebné ke snížení či odstranění poplatků za odpad. Zastupitelstvo se také může shodnout, že celé náklady za odpad bude za občany hradit z rozpočtu města, což je cca 5,5 mil. Kč ročně, a bude muset najít úsporu jinde. Cest je několik, výsledek je vždy kompromisem jednání zastupitelů. Já osobně se domnívám, že zprávy z radnice poplatky za odpad by se neměly po dobu několika dalších let zvyšovat a město by mělo být schopno najít možnosti financování nákladů, které dotuje (1,8 mil. Kč) ve svém rozpočtu. Omlouvám se Vám za to, že moje dotazy nejsou nijak moc pozitivní, ale budu v nich pokračovat dál zeptám se na místní komunikace a jejich stav. Občas jedu okolo Velkého háje a přes všechnu snahu bych tuto komunikaci mohl označit jenom jako záplatu na záplatě. Co a kdy se s tím bude dělat? Obecně, myslím. Místní komunikace, a to někdo nemusí vědět, jsou částečně v majetku města a částečně v majetku Středočeského kraje. Ty hlavní silnice přes město jsou většinou krajské (Květnová, Vodolská, Úžická, Postřižínská atd.) a opravu a údržbu zajišťuje krajská správa a údržba silnic. Osobně jsem po každé zimě fotila díry na silnicích přes Malý háj a kolem Velkého háje a žádala dopisem Krajskou radu i Správu a údržbu silnic o plošnou opravu. Vždy bylo odpovědí, že nemají finance a že díry jen zalepí jako každý rok. Některé krajské komunikace (Vodolská, Květnová) jsou v našem městě ve velmi žalostném stavu, nezbývá však než žádat a urgovat Kraj. Jak se díváte na vývoj ve schvalování nového územního plánu, zastupitelstvo v létě schválilo zastavění pole u Čenkova, je to tak? Je to pravda. Zastupitelé za ODS a ČSSD, vyjma p. Špičkové, potvrdili společnými hlasy změnu z orné půdy na zastavitelnou oblast. Prakticky to znamená, že na poli mezi Čenkovem a Břežanským lesem může stát sídliště pro cca obyvatel. Vnímám to jako nezodpovědné a nepromyšlené rozhodnutí. Uvědomují si tyto strany, že stavbou sídliště v Čenkově nejen že neúnosně zatíží městský rozpočet (nová MŠ, ZŠ, údržba, úklid, autobusové spoje atd.), ale znehodnotí krajinu, nenávratně ovlivní tradiční život v osadě, kde jsou dnes stále 4 statky a kde je nejblíž k přírodě? Také vyvstává logická otázka, co městu nabídl developer za to, že mu zastupitelé chtějí dát milý dárek ve zhodnocení jeho pole o desítky milionů Kč? Odpověď zní NIC. Mrzí mě, že pro tyto zastupitele neznamenaly nic ani hlasy 950 občanů, kteří podepsali výzvu proti zastavění Čenkova. Bohužel, zde zvítězila stranická disciplína nad zdravým rozumem. Ještě ale není pozdě na změnu. V dalším projednávání je možné vyjmout z návrhu územního plánu tuto oblast a zachovat ji k tomu účelu, kterému slouží dnes to znamená k zemědělskému využití. Říkáte, že s novým územním plánem by bylo třeba nové školky i školy. Město přece získalo letos na dotacích celkem 24,5 mil. Kč na rozšíření kapacity těchto zařízení Město letos v červenci získalo 10,3 mil. Kč na stavbu budovy mateřské školy, která byla před měsícem zprovozněna. Touto investicí se podařilo snížit počet dětí, které se letos nedostaly do školky z 95 na 12. Protože město bylo původně připraveno investovat celou částku na stavbu školky ze svého rozpočtu, bude dotace vítaným bonusem, který uvolní finance pro další potřebné investiční akce na rozvoj města. Další dotaci ve výši 13 mil. Kč jsme získali na zateplení a výměnu oken ve škole. Budova školy tuto investici velmi nutně potřebuje, protože okna jsou již ve špatném stavu a tím se městu zvyšují náklady na teplo. Mimo tyto dvě velké dotace jsme letos úspěšně žádali i o peníze na rozšíření kapacity jídelny v ZŠ a na novou menší tělocvičnu místo kotelny. Velice mě těší, že se podařilo tyto dotace získat a věřím, že město tyto investiční akce zdárně zrealizuje. Paní starostko, děkuji Vám za rozhovor i za Vaši snahu zlepšit nám žití na Vodolce. Ivan Pekárek 5

6 zprávy z radnice Blahopřejeme jubilea V září 2014 oslavili významná životní jubilea: Osmdesátiny Šoltysová Věra Odolena Voda Ing. Šnobl Jaroslav Odolena Voda Ing. Postl Emilián Odolena Voda Jedenaosmdesátiny Belšánová Miroslava Odolena Voda Růžičková Ludmila Odolena Voda Šoltys Vladimír Odolena Voda Třiaosmdesátiny Vlastníková Hana Odolena Voda Pětaosmdesátiny Pokorná Irena Odolena Voda Sedmaosmdesátiny Vlasáková Božena Odolena Voda Osmaosmdesátiny Ing. Bohoněk Miloš Odolena Voda Devětaosmdesátiny Žáček Václav Odolena Voda Čtyřiadevadesátiny Kopecký Jaroslav Odolena Voda (Všechna jména jsou uvedena se souhlasem jubilantů.) Den pro Vodolku už popáté... V sobotu 13. září jsme se mohli potkat již na 5. ročníku Dne pro Vodolku. Ještě v pátek vše vypadalo bledě. Od rána vydatný déšť, a tak jsem byla celý den pod smrští telefonátů, jestli akci přesunout či zrušit apod. Akce je bohužel závislá na počasí, které neovlivníme, a rozhodně ji nejde přesouvat. Vždyť se jí účastní přes 300 dětí i dospělých a to je organizačně velmi náročné. A tak nezbylo než zůstat optimistou a věřit, že počasí nám nakonec bude přát. Narychlo bylo potřeba zajistit zázemí ve sportovní hale, kde už byl ale naplánován volejbalový zápas. Pan Havlát nám vyšel vstříc a tak jsme začali zajišťovat organizaci akce vevnitř. Celý den jsme sledovali všechny možné servery o počasí. Večer vše vypadalo nadějně, začali jsme se tedy vracet k variantě akce venku. Chápu, že pro některé účinkující byly tyto změny nepříjemné, ale člověk se nemůže nikdy zavděčit všem a za počasí nemůžeme. Každopádně upřednostňujeme akci venku. Hala je prakticky neozvučitelná a každý zvukař je rád, když se zvučení v ní může vyhnout, pokud si chce zachovat pověst profesionála. Vystoupení v hale je navíc odosobněno, protože diváci nejsou v tak bezprostředním kontaktu s vystupujícími. Rozdělením akce na dvě místa by navíc došlo k jejímu totálnímu roztříštění. Nakonec vše dobře dopadlo, a i když nebylo slunečno, počasí vydrželo až do půl šesté bez deště a bylo příjemných 22 stupňů. Přestože někteří nakonec účast odřekli, zástupci místních spolků, sdružení, organizací a firem pro návštěvníky připravili spoustu zajímavých aktivit, činností a soutěží. Všichni si mohli vyzkoušet např. trenažer pro let na větroni, střelbu ze vzduchovky, hraní na hudební nástroje, skákání na trampolínách, projížďku na segway, zahrát si šachy nebo otestovat boxovací pytel a mnoho Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí 1. Volby do Zastupitelstva města Odolena Voda se uskuteční v pátek dne 10. října 2014 od hodin do hodin a v sobotu dne 11. října 2014 od 8.00 hodin do hodin. 2. Místem konání voleb Ve volebním okrsku č. 1 Dolínek je volební místnost v rodném domku Vítězslava Hálka v Dolínku, náměstí Vítězslava Hálka č. p. 3, Dolínek, Odolena Voda, pro voliče bydlící v části města Dolínek a místní část Čenkov. Ve volebním okrsku č. 2 dolní část města Odolena Voda je volební místnost v kanceláři Bytového družstva Dubina II v č. p. 459, ulice Nad Štolami, Odolena Voda, pro voliče bydlící v dolní části města č. p. 1, 4, 6, 12 52, 56-73, 77 96, , , , 139, 141, 143, 149, , 159, , , , , , 318, , , 371, , , , 508, , , 667. Ve volebním okrsku č. 3 sídliště Odolena Voda je volební místnost v Závodním klubu Aero velký sál, Revoluční č. p. 305, Odolena Voda, pro voliče bydlící v horní části města č. p. 10, 53, 76, 97 98, 118, 130, , 142, , 150, 158, , 169, 195, , , , 317, 327, 348, 372, , 507, 513. Ve volebním okrsku č. 4 sídliště Odolena Voda je volební místnost v Závodním klubu Aero klubovna č. 9, Revoluční č. p. 305, Odolena Voda, pro voliče bydlící v horní části města č. p , a Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. 4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu. dalšího. Děti si mohly sednout do policejního auta a pustit houkačku, zaskákat si na skákacím hradě, vyrobit pěkného šneka aj. Prostě byla toho spousta. Za všechny aktivity děti dostávaly drobné odměny. Ve stánku města pak každý dětský návštěvník dostal dáreček v podobě přívěšků, pastelek, tužek či propisek. Také zde probíhalo zdarma malování na obličej a tetování sprejem. Zatímco zástupci spolků a sdružení prezentovali na stanovištích svoji činnost, na hlavním podiu probíhal doprovodný program, kde mohli diváci sledovat různá taneční a sportovní vystoupení dětí i dospělých. Všem vystupujícím patří velký obdiv. Taneční skupina Dixy se nenechala odradit ani závěrečnou nepřízní počasí a část svého vystoupení dokončila za mohutného deště. Dolínští hasiči přivezli ukázat hasičské auto a překvapili děti pěnou. Za toto si velké poděkování zaslouží pan Zdeněk Kříž, který vše doslova na poslední chvíli zajistil, a to v době, kdy už akce byla v běhu. Také děkujeme panu Strakovi a panu Zárubovi, kteří mu pomohli. Navečer se uskutečnil koncert vodolské kapely Overcross. Myslím, že i letos se akce podařila a všichni si užili spoustu zábavy. V závěru bych chtěla poděkovat technickým službám, bez kterých bychom neměli patřičné zázemí pro konání celé akce. Zdravotnický dozor vykonávala paní doktorka Mahdíková, které tímto také děkujeme. Za moderování akce patří poděkování Patriku Kolbábkovi, o zvuk se postarali Tomáš Šíma a Honza Rosa. Na obličej malovaly Kristýna Dekařová, Ester Sidibé, Pavla Horáčková, Natka Wiedemanová, Anička Vraštilová a Petra Mokrá. Další poděkování patří sponzorům, kteří zajistili sladké odměny pro děti: HAKO MZDY manželé Šímovi, Květiny Lucie L. Součková, Lékárna Odolena Voda, Nehtová modeláž A. Teplá, Papírnictví u pošty S. Šulcová, Pedikúra I. Kutičková, Pekařství L. Soukupová, Textil u pošty M. Lubasová, Vinotéka na faře M. Holečková, Zlatnictví K. Maisnerová, Žabka A. Němec. Největší dík patří všem účinkujícím, bez kterých by se akce 6

7 zprávy z radnice / školství neobešla, a hlavně těm, kteří pomohli vše zorganizovat Eliška Plavcová, Eva Boháčková, Pavlína Špičková, Beáta Rosová, Ivana Pirná, Marie Smejkalová, Marie Hejhalová, Jana Kolaříková, Miroslav Vladyka, Kateřina Maisnerová, Lucie Švecová, Martina Vyhodnocení soutěže o nejkrásnější předzahrádku, balkon a okno I v dnešní době, kdy se každý stará zejména sám o sebe, se najdou lidé, kteří přispívají k prospěchu celé obce. K takovým patří i obyvatelé Odoleny Vody, Dolínku a Čenkova, kteří zkrášlují veřejné prostranství vysazovanými rostlinami ať již ve formě předzahrádky u bytového domu nebo bohatých girland muškátů spadajících v kaskádách z okenních truhlíků. Taková snaha pak vytváří silný kontrast k zapleveleným či fádním koutům v sídlištních prostorách nebo k zeleným pruhům před rodinnými domy, kde se majitelé důsledně snažili hlavně veškeré rostlinstvo zlikvidovat tím, že půdu zakryli fólií a vysypali kamennou drtí. Že pod takovou krustou zajde veškerý život a vznikne jakási oglejená mrtvá hlušina, je asi nenapadlo nebo jim to bylo jedno. Proto patří velký dík všem, kdo se starají o zeleň ve veřejném prostoru a dělají tak Zprávičky z naší školičky První měsíc školy máme za sebou. Předškoláci opustili naše třídy a usedli do lavic v základní škole. V září se otevřely dvě nové třídy pro nejmenší dětičky. Nyní má naše mateřská školka celkem 12 tříd. Z toho je pět tříd předškoláků, kteří začali plavecký výcvik v Kralupech nad Vltavou a v Neratovicích. Základní škola Odolena Voda O L E D N O A V minulém čísle jste ZÁKLADNÍ ŠKOLA si mohli přečíst článek, který věnoval bývalý ředitel a učitel zdejší základní školy pan František Vejvoda 50. výročí otevření nové školní budovy. Po celý následující školní rok budou přímo ve škole probíhat akce vztahující se k tomuto výročí. Bude to např. Den otevřených dveří, kdy bude škola přístupná veřejnosti, nebo třeba Den pro seniory, kdy si jednotlivé třídy připraví pro naše starší spoluobčany nějaký zajímavý program. Průběžně budou ve škole vystavovány výtvarné a literární práce věnované nejen naší škole, ale školství všeobecně. O všech těchto akcích najdete podrobnější informace na internetových stránkách naší školy. V každém čísle Odolenu pak vyjde rozhovor s určitou osobou, která má nebo měla ke zdejší škole nějaký vztah. Nejprve jsem oslovila samozřejmě pana Františka Vejvodu, protože byl ve své učitelské i ředitelské profesi vždy velkou autoritou a všichni, kteří se s ním někdy setkali ve školních lavicích, na něho dodnes vzpomínají jako na toho správného kantora. město krásnějším. Tato tradice je zvláště silná v prostoru sídliště kolem Horního náměstí. Když kráčíte v sychravém předjaří ulicí Revoluční, náladu vám zvednou zlaté květy právě rozkvetlých narcisů, o které již léta pečuje Ludmila Malá. V červnu máte možnost obdivovat v ulici Husově perfektně upravené záhony královny květin, o něž se stará Petr Dražil. Symfonie v tóninách modré od kosatců po chrpy hraje zjara v ulici Pod Tvrzí péčí manželů Malých. Balkon Zdeňky Štěpánkové v ulici K Cukrovaru září každoročně bohatými převisy letniček. Květinová výzdoba Heleny Králové z ulice Na Štěpnici připomíná pravý roh rostlinné hojnosti. Do letošního ročníku soutěže O nejkrásnější předzahrádku, balkon a okno se přihlásilo celkem 8 účastníků. V kategorii předzahrádka u bytového domu získal 1. místo Jaroslav Malý, následují Ludmila Jak vzpomínáte na Váš první vstup do zdejší základní školy? Do zdejší školy jsem přijel (na kole) 19. listopadu 1956, abych se představil řediteli školy Josefu Hojkovi. Tehdy se zvýšil počet žáků v páté třídě, takže bylo možno třídu rozdělit na 5. A a 5. B. Stal jsem se učitelem v 5. B, s nástupním platem Kč. Třídním v 5. A byl nezapomenutelný pan učitel Vlastimil Bohouš. V jakých funkcích jste zde působil? V letech jsem byl učitelem na I. stupni, během dálkového studia na pedagogické fakultě jsem přešel na II. stupeň. V roce 1964 jsem se stal zástupcem ředitele, ale této funkce jsem se v roce 1966 vzdal, protože mě nebavila úřednická činnost, která z uvedené funkce vyplývala. A já jsem chtěl jen učit. Takže v letech opět učitelem. Po listopadu 1989 jsem byl v tajných volbách zvolen učiteli zdejší školy do funkce ředitele. Ředitelem jsem byl jedno funkční období ( ) a v roce 1999 jsem odešel po čtyřiceti třech letech na zdejší škole do důchodu opět jako učitel. Straková, Saša Kováříková, Lucie Martincová a hlavně paní starostka Dita Výborová. Té patří dík nejen za spolupráci a pomoc při organizaci, ale také za zaštítění pátého Dne pro Vodolku. Za rok se opět těšíme na shledanou při 6. ročníku. (Fotografie na str. 1) Za organizátory Monika Lohniská Malá a Petr Dražil. V kategorii předzahrádka u rodinného domu získala hlavní cenu Helena Králová. 1. místo za nejkrásnější okno získal Jaroslav Malý, následují Helena Králová a Věra Jelenová. 1. místo za balkon získala Zdenka Štěpánková. Na dalších místech se umístili Jaroslav Malý a Helena Králová. Všichni další přihlášení budou rovněž oceněni malým finančním příspěvkem jakožto poděkování za péči o zkrášlování veřejného prostoru. Darina Šmídová, Každá třída má svůj program akcí. Pro děti je připraveno několik divadelních představení a výletů. Děti navštíví městskou knihovnu a základní školu, s kterou budeme dále spolupracovat. Závěrem školního roku se s předškoláky slavnostně rozloučíme na městském úřadě. Štěpánka Barcalová Foto: Archiv komise ŽP V čem vidíte největší změnu ve způsobu učení ať už v kladném či záporném slova smyslu? Škola je dnes jiná, než byla před patnácti lety, kdy jsem školu opouštěl, takže nemohu objektivně posoudit její klady i zápory. Jsou jiné učebnice, pomůcky, jiné pedagogické postupy. Kladem je jistě požadavek, aby se žák aktivně účastnil vyučovacího procesu, nikoliv aby jen dokázal memorovat učební látku (i když některé učivo i nadále musí zvládnout pamětně násobilka, vyjmenovaná slova apod.) Váš názor na současnou mladou generaci? Dnešní mladí lidé jsou jiní, než jsme bývali my i než bývali jejich rodiče. Svět se změnil a mění se i oni. I oni jsou odrazem společensko-politických poměrů (a ty často neslouží po stránce mravní ani jako vzor a ani jako příklad vhodný k následování). Tedy nejdříve ty zápory. Mnozí mladí lidé a jistě i žáci školy jsou až nekriticky sebevědomí, ačkoliv jejich vědomosti a schopnosti je k tomuto sebevě- 7

8 školství / organizace a spolky domí neopravňují. Cílem mnohých není získat nové vědomosti, zaměstnaní apod. na základě vlastního zvýšeného úsilí, ale domoci se jich co nejlehčím a nejsnazším způsobem. Častá je výmluva, na co by se měli učit, vždyť všechno se dá najít na internetu! Mnozí mladí lidé se do zaměstnání ani do manželství nehrnou, ačkoliv už delší dobu žijí nebo i nežijí s partnerkou, ačkoliv mají spolu děti, často se nechávají živit rodiči a užívají si tzv. mamahotel ve věku, kdy už jejich rodiče žili ve vlastní fungující rodině. Většina mladých lidí nečte (mám na mysli literaturu). Konverzace mezi nimi se obvykle odehrává jen pomocí SMS a jejich mluva je často hrubá, plná sprostých výrazů a nadávek. Vadí mi také jejich vandalství, neúcta k majetku a práci jiných. Mezi mladou generací se velice rozmáhá užívání drog, pití alkoholu a kouření. Ke kladným stránkám jistě patří zvládnutí tolik potřebné počítačové gramotnosti, zájem učit se cizím jazykům i schopnost vycestovat za hranice vlasti a v cizích zemích se pohybovat, studovat i nacházet zaměstnání. Zvyšuje se počet mladých lidí, kteří se věnují nejrůznějším sportovním i společenským aktivitám. Na středních a vysokých školách se studenti aktivně podílejí na vědecko-výzkumné činnosti, a to nejen doma, ale i v cizině. Co byste popřál pedagogům naší základní školy do budoucnosti? Nejen učitelům naší školy, ale milým kolegům učitelům vůbec. Tak především, aby měli dostatek času a prostoru věnovat se svým žákům, a aby jim čas, který by mohli strávit se žáky, neubíralo vyplňování dotazníků, hlášení, prostě papírová vojna. Aby jim vyučování nenarušovaly projekty, mnohdy organizované jen proto, že se hodnotí jejich počet, nikoliv potřebnost a kvalita. Aby od žáků vyžadovali vědomosti, aby se jim nepodbízeli tím, že budou snižovat nároky na zvládnutí učiva. Aby si také uvědomili, že DVD nebo interaktivní tabule je jen pomůckou, a že v žádném případě nemůže nahradit živé učitelovo slovo. Aby byli finančně hodnoceni tak, jako jsou hodnoceni lidé s vysokoškolským vzděláním i v jiných oborech. A aby měli svou práci doopravdy rádi! Pavla Tichá Začal nový školní rok V pondělí 1. září nám začal nový školní rok. Tento den byl významný zejména pro malé školáčky, kteří poprvé zasedli do školních lavic. Přivítat je přišla paní ředitelka Mgr. Ivana Ullmannová, paní starostka Ing. Dita Výborová a pan místostarosta Bc. Karel Philipp. Nezapomněli na ně ani žáci z devátých tříd. Ti jim předa- Foto: Zdeněk Kocur li pomyslnou štafetu v podobě placky s logem naší školy. Odpoledne proběhlo slavnostní otevření nového pavilonu školní družiny, kde se nacházejí 4 samostatná oddělení. Od 2. září se děti na odpolední činnost nevracejí do tříd, ale odcházejí si hrát do tříd nových. V novém školním roce nás čeká mnoho zajímavých akcí a projektů, o kterých vás budeme průběžně informovat. Čekají nás ale také dny volna a odpočinku. Zde přikládáme jejich přehled. Podzimní prázdniny a Den vzniku samostatného československého státu: pondělí 27. října, úterý 28. a středa 29. října 2014 Vánoční prázdniny: pondělí 22. prosince 2014 pátek 2. ledna 2015 Pololetní prázdniny: pátek 30. ledna 2015 Jarní prázdniny: března 2015 Velikonoční prázdniny + Velikonoční pondělí: čtvrtek 2. a pátek 3. dubna 2015, pondělí 6. dubna 2015 Všem přejeme hodně úspěchů a jedniček v novém školním roce Mgr. Ivana Ullmannová, ředitelka školy Krátká vzpomínka na prázdniny V srpnu proběhl v naší škole příměstský tábor, který pro děti pořádaly vychovatelky ŠD a paní učitelka T. Kovaříková. Děti zde mohly prožít týden plný her a zábavy. Každý den si mohly vyzkoušet zajímavou ruční práci (šití pytlíčků, výrobu šperků ze samotvrdnoucí hmoty, práci s přírodním materiálem). Velkým zážitkem pro nás byla návštěva zábavního parku Mirakula v Milovicích. Děkujeme paní starostce D. Výborové za poskytnutí finančních prostředků na dopravu. Chtěla bych touto cestou poděkovat majiteli vinárny Dobré časy Petrovi Fišmistrovi a kuchaři Jiřímu Hlaváčovi za to, že nám po celý týden vařili chutná jídla. Myslím si, že se dětem na příměstském táboře líbilo a odnesly si plno pěkných zážitků. Za všechny organizátorky Jana Řezáčová Foto: Archiv ŠD Vodolský revír v říjnu V říjnu pokračují některé polní práce. Často se stává, že je jimi zvěř vyrušena a hledá nejkratší cestu k útěku. Ta může vést přes i silnici, a proto v tomto období roste pravděpodobnost srážky auta se zvěří. Řidičům se obvykle doporučuje větší ostražitost a snížení rychlosti. Dále se dá předpokládat, že pokud vám v dálce přes cestu přeběhla srna nebo třeba divoké prase, bu- de následovat více kusů. Pokud to řidič ví, může srážkám do určité míry předcházet. My budeme už v říjnu zvěř pravidelně přikrmovat, protože ubývá přirozených zdrojů potravy. O shlukování srnčí zvěře uprostřed polí jsme již psali. Vyměnila tak úkryt lesa za přehled na rozlehlých lánech posekaných polí. V druhé části příspěvku bychom rádi zopakovali několik pravidel, která ukládá zákon návštěvníkům honitby. Není jich moc, přesto je někteří spoluobčané nejsou schopni pochopit. A proto něco suchých, nicméně platných paragrafů z naší legislativy: Zákon o myslivosti 10 čl. 1.: Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat z farmových chovů zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo 8

9 organizace a spolky vliv svého majitele nebo vedoucího. Mimo to ten samý zákon v 14, čl. 1 bodě e) opravňuje mysliveckou stráž usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení. Toto oprávnění se nevztahuje na psy ovčáckých a loveckých plemen, na psy slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební. Majitelé psů, vyjmutých z tohoto článku přesto porušují ustanovení zákona zmíněné výše. Naše Honební společenstvo má ustanovených dle zákona 5 členů myslivecké stráže. Jejich povinností je mimo jiné i dohlížet na dodržování povinností spojených s ochranou myslivosti. A neměli bychom zapomínat ani na obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě na území města Odolena Voda, kde se v článku V. upravuje pohyb psů na veřejném prostranství. K pohybu psa bez vodítka jsou určeny prostory Malého háje, Zlatkova a horní části Velkého háje. Všechna tato prostranství jsou vyznačena v příloze 2 této vyhlášky. My samozřejmě nemáme nic proti tomu, aby lidé navštěvovali honitbu, procházeli se tam a venčili své psy. Musí je ale mít pod dohledem a kontrolou. Pokud nechcete psa vést na vodítku, využijte prostranství určená vyhláškou města. Za Honební společenstvo Odolena Voda Jaroslav Šimoník Klub seniorů Ve čtvrtek jsme se opět vypravili na zájezd. Kam že jsme jeli? Tentokrát na Křivoklát, pak do Rakovníka a odpoledne jsme se stavili v Lánech, kde jsme navštívili museum T. G. M. Také jsme se šli podívat v Lánech do krásné kaple, někteří z nás se prošli zámeckým parkem. Všichni byli spokojeni. Foto: Archiv Klubu seniorů Dovolte mi na tomto místě věnovat tichou vzpomínku seniorům, kteří mezi nás rádi chodili, jezdili s námi na zájezdy, ale bohužel navždy odešli tam, odkud již není návratu byli to paní Korunková a pan Horák. Druhé poprázdninové setkání v klubu se konalo 8. 9., kdy jsme se opět sešli, abychom si popovídali a také zasoutěžili ve hře Bingo. Soutěž připravily Zdenka Křížová a Maruška Heřmanová. Přivítali jsme novou členku, paní Evu Vejskalovou. Chtěla bych poděkovat vedoucí textilu Marušce Lubasové za sponzorský dar do soutěže krémy na ruce, jistě je každý užije. Kromě soutěže jsme připravili plán práce do konce tohoto roku. Náš poslední zájezd v letošním roce nás zavedl nejdříve do Mnichova Hradiště, kde jsme navštívili zámek, prošli náměstí, poobědvali a v odpoledních hodinách jsme se ještě zastavili na hradě Kost. Věřím, že i příští rok budeme moci uskutečnit několik zájezdů, a tím chci poděkovat Městskému úřadu Odolena Voda za příspěvky, které nám, seniorům, poskytují. Díky nim si po celoživotní práci můžeme zpříjemnit stáří. Marie Malá, předsedkyně Klubu seniorů Čenkovské postřehy Vážení Vodoláci, Dolíňáci i Čenkováci, blíží se konec volebního období a s ním vyprší mandát zastupitelům i členům Osadního výboru Čenkov. Dovolte mi při této příležitosti poděkovat alespoň některým z vás, se kterými byla radost spolupracovat, za vaši ochotu a čas, který jste věnovali řešení některých vleklých dlouhodobých bolestí obyvatel této části Vodolky. Mezi akce, které se za pomoci bývalého vedoucího odboru správy majetku města pana Kaščáka podařilo po letech marného úsilí dotáhnout do úspěšného konce, patří doplnění dopravních značek na příjezdové cesty do Dolínku a Čenkova. Ty spolu s opatřeními, o která se postaral vedoucí provozu lomu Čenkov pan Falc, usnadnily dopravcům cestu do lomu. Následkem toho se, až na výjimky, zastavilo léta trvající zbytečné ničení vozovky, chodníků a obrubníků v Čenkově. Z pověření osadního výboru jsem zahájila jednání směřující k získání sponzorského daru od firmy Colas. Jednání bylo úspěšné, ale pro nás, žadatele, mělo překvapivý konec. Poskytnutí sponzorského daru bylo firmou odsouhlaseno, ale po několikaměsíčním zapírání města, že firma dar poskytla, rada města rozhodla o jeho využití v centrální části města, a to k účelu, který s provozem lomu nikterak nesouvisí. Někteří z vás se vloni zúčastnili slavnostního navrácení nově odlitého zvonu do zvoničky, která je po letech ozdobou čenkovské návsi. I vašim jménem bych ráda poděkovala zejména panu Strakovi, který věnoval organizaci sbírky a dalším akcím souvisejícím s náhradou odcizeného zvonu (nikoliv ukradené zvoničky, jak uvedl pan místostarosta Philipp v minulém Odolenu) mnoho času a sil. Na návsi se ještě zastavím a poděkuji paní Tereze Fraňkové z Dolínku za poskytnutí trvalek k výsadbě a nezištnou pomoc při realizaci čenkovského Záhonu radosti věnovaného Ing. Kroupovi. Paní starostce Výborové, panu tajemníkovi Halvovi a vedoucímu TS panu Špičkovi patří poděkování za vstřícný přístup k návrhu na zlepšení stavu roky zanedbávané veřejné zeleně. Věřím, že její nynější vzhled je nejlepším důkazem, že realizací návrhu jsme se vydali na správnou cestu. Poděkování patří všem, kteří zkrášlují ve svém okolí veřejné prostory a zpříjemňují spoluobčanům život. Velkým nevyřešeným problémem zůstává v naší části obce prašnost, kterou nelze snížit ani letos nově zakoupeným zametacím strojem. Dalším velkým problémem je bezpečnost pěších na čenkovské silnici s neustále rostoucím provozem. Přestože se investor stavby 23 rodinných domků podél silnice zavázal v roce 2006 chodník vybudovat, dodnes jsou chodci včetně školních dětí nuceni uhýbat na okraj cesty mezi utrhané krajnice a škarpu nebo v Dolínku mezi zaparkovaná vozidla. Závěrem mi dovolte vyjádřit přesvědčení, že do nadcházejících komunálních voleb půjdeme jako již konečně poučení občané, nedáme na sliby a nezapomeneme, že do komunální politiky nepatří arogantní, sobečtí a přehnaně ambiciózní jedinci, kteří nejednají ve prospěch města a jeho občanů. Ing. Marie Smejkalová, předsedkyně OV Čenkov 9

10 organizace a spolky Knihovna výběr z nových titulů Pro děti Hana Karolína Kobulejová: Bajky z pole i tůňky Životní pravdy a ponaučení pro děti i dospělé. Hanka Jelínková: Obrázkové říkanky 2 Veselá knížka, která v dětech probouzí jazykový cit a chuť číst. Ivana Peroutková: Strašidelné prázdniny Napínavý příběh pro děti od 8 let. Ester Stará: A pak se to stalo! Deset pohádek o maličkostech, z kterých si děti nic nedělají a dospělí z nich šílí. Beletrie Ivanka Devátá: Radši nekoukat Neobyčejný pohled na obyčejné věci. Hugh Howey: Silo Sci-fi thriller, který lze číst jako varování i jako věštbu. Jan Bauer: Smrt na jazyku Historická detektivka. Klára Janečková: Deník Gréty Kaiserové Silvia Antalíková: Co můžou muži, můžu i já Alena Jakoubková: Dopadlo to špatně vzali se Simona Mahlerová-Šustková: Riskantní plavba Romány pro ženy. Diana Gabaldon: Cizinka Odvaha a zbabělost, něha a krutost, láska a nenávist nás provázejí příběhem historickým a zároveň tak současným. Sue Townsendová: Žena, která si šla lehnout a rok nevstala Humoristický román. Odborná literatura Jakub Rákosník: Sociální stát v Československu Právně-institucionální vývoj v letech Alexander Eben: Jaký je život po životě Autobiografický příběh se zkušeností s prožitkem blízké smrti (PBS). Kurt Meyer: Granátníci Válečné paměti. Emil Hruška: Konrad Henlein. Život a smrt. Životní příběh sudetoněmeckého vůdce. Naďa Střelbová Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje a jeho vliv na životní prostředí a veřejné zdraví Dne proběhlo veřejné projednávání tohoto dokumentu. Ráda bych zmínila nejzásadnější části, které se týkají mimo jiné i našeho města. V první řadě byly z dokumentu vypuštěny části týkající se Letiště Vodochody, konkrétně jeho využití jako mezinárodního letiště, byla také vypuštěna pasáž podpory Středočeského kraje při realizace Letiště Vodochody. Do dokumentu budou zapracovány ještě tyto změny: 1) zohlednění rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který zrušil části Zásad územního rozvoje Středočeského kraje mimoúrovňovou křižovatku Odolena Voda, 2) bude zohledněno zamítavé stanovisko vedení Středočeského kraje k rozšíření Letiště Vodochody. Celý dokument je dostupný na portal.cenia.cz/eiasea/detail/sea_ MZP125K Uvedla bych ještě pár dalších zajímavých bodů: 9) Při realizaci projektů je nutno respektovat krajinný ráz a sídelní strukturu. Z hlediska urbanistické koncepce je nutné respektovat následná doporučení pro některé rozvojové oblasti v dosud nezastavěném území a transformační oblasti. 24) Při realizaci zcela nových projektů požadovat minimalizaci zpevněných ploch. 37) Při rozvoji silniční sítě podporovat vyloučení kapacitní průjezdné dopravy z centra dopravně zatížených měst a obcí, snižovat hlukovou a imisní zátěž obyvatelstva a zajistit dostatečnou ochranu obyvatel před nadlimitní hlukovou a imisní zátěží. 38) Při rozvoji letecké dopravy zajistit důslednou ochranu obyvatel před nadměrným hlukem. I přes zrušení kladného stanoviska EIA vydaného MŽP, na základě hrubých nedostatků v dokumentaci, přes rozhodnutí Nejvyššího správního soudu zrušit část Zásad územního rozvoje (MUK Odolena Voda), kde zcela chyběla zásadní data pro takto zatěžující stavbu, pokračují přípravy jak zmíněné křižovatky, tak letiště. Pro některé zřejmě zákony neplatí. Tuto větu většina naši zastupitelů neustále přehlíží: 27) Ve spolupráci s obcemi a městy regulovat rozšiřování nové zástavby do dosud volné nezastavěné krajiny. Všem doporučuji si tento dokument přečíst. Za spolek Pro Odolenu Vodu Ing. Lucie Švecová Kroužky Stonožka odstartovaly! Dne 7. září se Odolena Voda dočkala a bylo zde otevřeno nové centrum kroužků pro děti i dospělé, které nabízí širokou škálu aktivit pro různé věkové skupiny. Sešli jsme se v nových prostorách na Dni otevřených dveří, kde si děti i dospělí vyzkoušeli několik druhů tance a také se trošku zpívalo. Kroužky Stonožka z. s. jsou neziskovou organizací založenou předsedkyní Hankou Plecitou a místopředsedkyní Pavlínou Sáblovou. My dvě jsme Kroužky Stonožka a moc si přejeme, abychom vás nejen zaujaly, ale abyste vy i vaše děti do našich prostor chodili rádi za zábavou, aktivním odpočinkem i třeba za oslavou narozenin, za vzděláním na některé z přednášek, které v budoucnu nabídneme, a vůbec pro radost. Moc se na vás těšíme! Hanka a Pavlína 10

11 Hurá do školy! V sobotu 30. srpna jsme se opět sešli ve sportovním areálu našeho města. Děti, kterých přišlo na 200, si mohly v průběhu odpoledne vyzkoušet různé rébusy, skládaly puzzle, střílely ze vzduchovky, skákaly na trampolínách, jezdily po obří skluzavce, k dispozici měly koloběžky a odrážela, tančily. Pro všechny byly připraveny drobné odměny a buřtík. Ráda bych tímto poděkovala všem, kteří pomohli tuto akci zajistit a připravit. Poděkování patří ředitelce MŠ E. Boháčkové, DC Sluníčko a P. Sáblové, P. Fialovi restaurace Domeček, T. Havlátovi, T. Špičkovi, M. Richterové z FitPULS Březiněves a všem kolegům a kolegyním ze sdružení Společně. Věřím, že se akce rodičům i dětem líbila a všichni SPOLEČNĚ si užili poslední prázdninovou sobotu. (Fotografie na str. 27). Hana Plecitá za sdružení SPOLEČNĚ AERO je v plné přípravě Foto: Archiv klubu kultura a volný čas / sport Taneční skupina VODOLENKA zve nové dívky (i chlapce) do svých řad! Jsme taneční skupina dětí od 6 do 10 let působící při ZŠ Odolena Voda. Věnujeme se tanečním hrám a scénickému tanci. Nabízíme pohybovou a taneční průpravu, rozvoj kreativity, výchovu k práci v týmu. Porovnání vlastních sil s dětmi z jiných měst a škol. Zážitek z tance na jevišti. Radost z příběhu vyprávěného pohybem! Tréninky máme ve velké tělocvičně základní školy každou středu od do hod., jednou za 14 dnů trénujeme o víkendu (před soutěžemi i častěji). Další informace na ukázkovém tréninku ve středu od do hod. Kontakt: Tamara Bučková (tamara. volny.cz); Martina Podzimková Těšíme se na vás!!! Volejbalový tým mužů je v plné přípravě na novu sezonu a v měsíci říjnu již bude svou herní formu a pohodu vylaďovat k prvnímu utkání UNIQA volejbalové extraligy mužů. AERO se účastnilo kladenského turnaje za účasti domácích, rakouského Amstettenu a Drážďan. Jako první soupeř se mu postavil Amstetten, vedený Martinem Kopem. Utkání odehrané v domácí sportovní hale bylo kvalitní přípravou a početná návštěva viděla pěkný a bojovný volejbal s výsledkem 1:3 pro Amstetten. Dalším vyzyvatelem již v kladenské hale byli domácí a zápas až na první polovinu prvního setu mělo AERO pod kontrolou a zvítězilo 3:0. K poslednímu utkání AERO nastoupilo proti týmu Dražďan a tento zápas byl z pohledu AERA nejpovedenější. Kvalitním pojetím hry se hrál vyrovnaný zápas a i přes únavu se hráči AERA dokázali koncentrovat na každou výměnu. Díky tomu vyhráli 3:1. Po posledním zápase turnaje, kdy Amstetten porazil domácí Kladno bylo jasné, že AERO skončilo na mezinárodním turnaji O pohár Středočeského kraje na výborném 2. místě! Následovaly další turnaje ve Zlíně a Benátkách. Poslední turnaj bude pořádat AERO a proběhne 3. a 4. října za účasti Fatry Zlína, ČZU Praha a VK ČEZ Karlovarsko, které je úplně novým extraligovým týmem a má ve svých řadách několik zvučných jmen. Nejen v mužstvu došlo k několika hráčským změnám, i na postu trenéra je změna. Milana Hadravu na postu hlavního trenéra nahradil Jiří Vojík. Tým opustili blokař Jakub Čermák, nahrávači Jakub Sobek, Dmytro Kozlovskyi i Ondřej Pavelka, smečaři Evandro a Douglas, univerzál Šulava a libero Bajusz, který se rozhodl své extraligové působení vyměnit za studium v zahraničí. Všem odcházejícím hráčům přejeme hodně úspěchů nejen ve volejbale, ale i v osobním životě. Novými hráči v týmu jsou nahrávač Roman Pekárek, odchovanec Příbrami, který minulou sezonu působil v Ústí nad Labem, dále Ryan Burrow, který po tříletém působení v Liberci znovu oblékne dres AERA, blokař Martin Syrůček a smečař Martin Pihera, oba mladí nadějní hráči přišli z Dansportu Praha, kde hráli juniorskou extraligu. Post libera obsadí Michal Kotek, který přichází na hostování z Příbrami, naše barvy hájil v předminulé sezoně. V týmu tak zůstali blokaři Tomáš Kotrch, Jan Sedlář a Matěj Prajzler, na univerzálu Filip Kramar, na smeči Stanislav Vachoušek a odchovanec Martin Hladík, který bude alternovat i na postu univerzála. Tým v průběhu sezony doplnil nahrávač Richard Průcha a smečař Tomáš Hýský, který naposledy působil v Dukle Liberec. Tým je tak kompletní a pomalu vyhlíží vstup do nové UNIQA volejbalové extraligy mužů 2014/15. K prvnímu utkání nové sezony nastoupí AERO již 16. října od hodin doma proti Ústí nad Labem. Dále zajíždí 18. října do Liberce a přivítá 25. října znovu v Odoleně Vodě Fatru Zlín od h. Junioři se dále připravují na novu prvoligovou sezonu, kterou odstartují v říjnu. Tomáš Havlát, Aero Odolena Voda volejbal Asociace Sport pro všechny při TJ Odolena Voda KALANETIKA A POSILOVÁNÍ PRO ŽENY A DÍVKY každou středu od do hod. v tělocvičně ZŠ Odolena Voda (vstup zadním vchodem) Posilování: s overbally, s gumovými pásy (Thera-Band), s činkami, s posilovací gumou, s pet lahvemi, gymbally Kalanetika: je účinným prostředkem k vylepšení postavy; významně se ovlivňuje vzhled jednotlivých partií, které se tvarují; využívá kombinace přesně cílených posilovacích a protahovacích cviků; vhodná i pro plnoštíhlejší postavy, neboť nedochází k přetěžování kloubů; každý cvičí dle svého tempa a možností S sebou si přineste pohodlné oblečení, ručník, pití a boty se světlou podrážkou. Na cvičení s vámi se od listopadu těší Monika Lohniská, do konce října zastupuje Lucka Součková 11

12 sport Pumptrack V sobotu byla v Odoleně Vodě otevřena 180 m dlouhá pumptracková dráha plná boulí a zatáček. Nachází se ve sportovním areálu vedle U-rampy. Součástí slavnostního otevření byly závody, nad kterými jsem převzal záštitu. Závodů se zúčastnilo 60 závodníků a přišlo se podívat kolem 200 diváků. Tato akce byla odměnou a vyústěním tříměsíční práce místních bikerů Michaela Mazur- Fota: Zdeněk Kocur Jezdíme na kole,,jinak Od jara pro vás chystáme pravidelné tréninky v jízdě na kole přes lehké překážky, terénem a na městské pumptrackové dráze. Již nyní si můžete přijít zcela nezávazně vyzkoušet, zda by vás tato sportovní aktivita zajímala a bavila. Šlo by o lekce vedené profesionálními jezdci v těchto disciplínách, do programu by bylo zařazeno také osvojení správné techniky jízdy, bezpečnost jízdy, první pomoc, základní informace o údržbě kola, rozvoj obecné fyzické zdatnosti. Každé pondělí od Lekce bude trvat přibližně hodinu, případně není problém domluvit se na jakémkoliv jiném termínu. Tréninky jsou určeny zájemcům v každému věku a není zapotřebí speciální kolo! Přijďte se podívat na lekci, pobavit se s námi a určitě něco vymyslíme! Pro případné bližší informace volejte: , pište: com a sledujte nás na facebooku: facebook.com/pumptrackodolenavoda Děkujeme a těšíme se na vás! ka, Máry Petelíka a Pavla Navrátila. Poděkování patří i bagristovi z technických služeb V. Šimkovi, který trpělivě plnil přání stavitelů a pomohl nám při hrubých úpravách dráhy. Tihle chlapi se nejvíce zapojili do práce na celém projektu, kde se 80 % práce muselo udělat ručně. Spotřebovalo se 700 tun zeminy a každý z nás zde odpracoval cca 100 hodin. Celý projekt byl dokončen s minimálními náklady, což potvrzuje výše celkových nákladů, které nepřesáhly tři tisíce korun! Jsem velice rád, že se podařilo tuto dráhu na Vodolce vybudovat. Dráhu mohou využít jak závodníci, tak i rekreační jezdci každého věku, kteří si na pumptracku vyzkouší své jezdecké dovednosti a třeba se naučí i něco nového. A aby se naše mládež při odpočinku od řádění na pumptracku nenudila, je zde od minulého týdne nově dostupné připojení k internetu, které se mi podařilo zdarma dohodnout s místním poskytovatelem internetu firmou Forte Net. Což, jak pevně doufám, a nejen to, na toto sportoviště přiláká další sportovce. Bc. Karel Philipp, místostarosta FOTBAL Minikopaná Minikopaná vstoupila do okresní mistrovské soutěže, která bude hrána opět turnajovým systémem. První turnaj se uskutečnil na hřišti v Odoleně Vodě v sobotu s těmito výsledky: TJ Aero AFK Nehvizdy 1:3 (branka: A. Winkelhofer), SK Zeleneč 0:4, SKK Hovorčovice 2:2 (branky: A. Winkelhofer a Petřík), Sokol Šestajovice 0:5. Při skóre 3:14 a zisku jednoho bodu obsadila přípravka 5. místo. Druhý turnaj se odehrál v sobotu na hřišti SKK Hovorčovice a pro naše nejmenší dopadl skvěle, ziskem třetího místa. Dosáhli těchto výsledků: TJ Aero Nehvizdy 1:1 (branka: Winkelhofer), Hovorčovice 0:0, Zeleneč 4:4 (branky: Winkelhofer 3 a Řezáč), Šestajovice 2:1 (branky: Flídr a Winkelhofer). Mladší žáci Mladší žáci v okresní soutěži měli v volný termín, do mistrovské soutěže vstoupili až v sobotu na hřišti FC Líbeznice, kde dosáhli výrazného vítězství 10:1 (branky: Matviak 4, Rudl a Š. Kos 2, Knákal a Čepec). V říjnu budou pokračovat takto: Ne , hod.: Sadská TJ Aero So , hod.: TJ Aero Říčany B So , hod.: Nehvizdy TJ Aero Dorost Dorost vstoupil do mistrovské soutěže, krajské I. A třídy skvěle! V neděli na domácím hřišti výrazně zvítězil nad Sokolem Libiš 4:1 (branky: Kaplan, Hrnčíř, Holý a Bednařík). Stejně tak uspěl na hřišti Bělé pod Bezdězem, kde domácí porazil 4:1 (branky: Kaplan 3, Holý). V neděli na hřišti FK Dolany dosáhl zatím nejvyššího vítězství, když domácí rozstřílel 7:1 (branky: Kaplan a Syblík 3, Holý). V říjnu dorost čekají tato utkání: Ne , hod.: TJ Aero Hovorčovice Ne , hod.: Mšeno TJ Aero (odj. autobusu v 8.30 hod. od hřiště) Ne , hod.: TJ Aero Vel. Borek Ne , hod.: P. Mělník TJ Aero (odj. autobusu v 9.00 hod. od hřiště) A mužstvo A mužstvo před zahájením mistrovské soutěže sehrálo řadu přípravných utkání a zúčastnilo se turnaje v Klíčanech. Přehled přípravných utkání v komentáři trenéra Jana Levého: Neratovice B TJ Aero 3:0 první utkání bylo odehráno ve velkém vedru a z důvodu dovolených ve značně kombinované sestavě. Soupeř byl celý zápas aktivnější a po zásluze nás porazil. Vražkov TJ Aero 0:3 (branky: Mach, Srb a Kovář). Po celý zápas jsme tvořili hru a nevyhráli vyšším rozdílem pouze kvůli neproměňování vyložených šancí. Všestudy TJ Aero 3:1 (branka: Kovář). Opět v kombinované sestavě se nám toto utkání hlavně v prvním poločase moc nepovedlo, když jsme rychle prohrávali 2:0. Druhý poločas byl v našem podání již lepší a proti kvalitnímu soupeři se nám podařilo alespoň zkorigovat výsledek. Utkání hraná na turnaji v Klíčanech: Klíčany TJ Aero 2:1 (branka: Valda). Semifinále v rámci Bačina Cupu, jednoznačně naše nejlepší utkání v přípravě a jeden z nejzodpovědnějších výkonů, který jsem od našeho týmu za poslední dobu viděl. Hráči přesně plnili taktické pokyny a velmi silnému soupeři dokázali vzdorovat až do samého závěru zápasu. Hráče jsem za jejich nasazení a bojovnost musel pochválit a i přes prohru jsem na ně byl pyšný. Bášť TJ Aero 2:4 (branky: Kopřiva 2, Slipčenko a Valda). Zápas o třetí místo v turnaji již neměl takovou úroveň jako semifinále, což bylo ovšem i značně ovlivněno únavou z předchozího zápasu. I přesto však hráči prokázali charakter a soupeře nakonec dokázali zdolat. Celkově jsem s přípravnými zápasy spokojen, prověřili nás jak týmy ze stejné, tak i týmy z vyšších i nižších soutěží. Jak na tom doopravdy jsme, nám však ukáží až první mistrovská utkání. Tolik hodnocení přípravy trenérem mužstva. Do mistrovské soutěže III. třídy vstoupilo mužstvo na domácím hřišti, kde přivítalo SKK Hovorčovice. Dobrá příprava se projevila, utkání nakonec skončilo remízou 2:2 (branky: Horák a Kovář). Hra se lí- 12

13 sport / názory čtenářů bila a nebýt dvou vlastních branek (první tečovaná střela soupeře, druhá chyba našeho brankáře), mohlo toto utkání skončit našim vítězstvím. V sobotu na hřišti nováčka soutěže Lázní Toušeň přišlo výrazné vítězství 5:1 (branky: Bednařík 3, Slipčenko a Helík) a v sobotu v domácím prostředí vítězství nad vždy nebezpečným FC Líbeznice 3:0 (branky: Slipčenko, Valda a Bednařík). V sobotu v Kojeticích opět přesvědčivé vítězství 4:0 (branky: Kovář, Bednařík, Kopřiva a Mach). Jak v přípravných, tak hlavně v mistrovských utkáních se v sestavě mužstva objevovala řada hráčů našeho dorostu. Chlapci se vždy snažili o co nejlepší výkon a na hřišti se neztratili. Projevuje se zde dobrá spolupráce Mladší a starší žáci AERA změřili své síly trenérů. V říjnu se bude pokračovat takto: V neděli vyjeli volejbalisté mladší a starší žáci ke svým prvním turnajům. Mladší žáci se zúčastnili kvalifikačního turnaje přeboru mladších žáků v Praze, kde se utkali s týmy ČZU A Praha, Prosek B a Kometa D. AERO reprezentovali Mikuláš Kočí, Tomáš Hart, Jaroslav Diviš a Daniel Forman. V prvním zápase změřili své síly s ČZU A Praha, zápas skončil prohrou 2:0, ve druhém zápase AERO proti Kometě D vyhrálo 2:0 a k poslednímu zápasu AE- RO nastoupilo proti Proseku B a prohrálo 2:0. Celkově AERO obsadilo ve své skupině 3. místo. Starší žáci absolvovali první turnaj v krajském přeboru starších žáků v Benátkách nad Jizerou. Hraje se systémem turnajů, družstva se utkají čtyřkolově každý s každým. Uskuteční se celkem 14 turnajů. AERO v prvním turnaji poměřilo síly s týmy Ko- Ohlédnutí za letní přípravou volejbalového mládí V týdnu od 18. do se starší a mladší žáci AERO VOLEJBAL rozhodli trávit čas se svými trenéry v Benátkách nad Jizerou. Jejich společným cílem bylo nabrat fyzickou kondici, aby se dokázali rovnat svým soupeřům v nadcházející sezoně 2014/15. Celkem se první části letního soustředění zúčastnilo 18 chlapců. O týden později se soustředění přesunulo do domácích podmínek sportovního areálu a antukových hřišť v Malém háji. Soustředění proběhla za podpory města Odolena Voda. A hodnocení trenérů? Tomáš Havlát: Soustředění se povedlo nejen přízní počasí, ale hlavně nasazením a pracovitostí všech hráčů. Dost jsme zapracovali na fyzické připravenosti a technické zdatnosti. Hráči navíc konečně pochopili, že trenéři ze svých nároků nesle- Foto: Monika Vodičková So , hod.: Škvorec A TJ Aero So , hod.: TJ Aero Předboj Ne , hod.: Radonice A TJ Aero So , hod.: TJ Aero Nehvizdy Domeček stará garda Domeček stará garda se po vzájemné dohodě mezi zúčastněnými oddíly rozhodla přihlásit do neoficiální soutěže hráčů dříve narozených. Zde sehrála první soutěžní utkání, která jsou na programu vždy v pondělí na domácím hřišti stará garda porazila Kaučuk Kralupy 7:3 (branky: Řezáč 3, Slabý, Matviak, Feri a Helík). Ve druhém utkání hraném v Horních Beřkovicích opět výhra 4:3 (branky: Řezáč 2, Pancíř a Feri). A opět na domácí půdě se Sokolem Holubice vítězství 4:3 (branky: P. Valeš 2, Bergmann a Melmuka.) V říjnu se bude hrát takto: Po , hod.: Domeček Dolany Po , hod.: Domeček Postřižín Po , hod.: Chabry Domeček Všechny příznivce srdečně zveme do ochozu sportovního areálu na mistrovská utkání. Vaše podpora i hlasivky budou potřeba. Vladimír Kulíšek lína, Benátek nad Jizerou a Kostomlat. Ani v jednom zápase se hráčům nepodařilo zabojovat a zúročit letní přípravu všechna utkání prohráli. S družstvy Kolína a Benátek v poměru 2:0 a s Kostomlaty 2:1. AERO na tomto turnaji reprezentovali: nahrávači Tomáš Kišari a Miroslav Nevrkla, blokaři Michal Janďourek, Adam Novák, Martin Uher a smečaři Ladislav Toman, Adam Jirásek a Šimon Běhan. A na závěr pozvánka do sportovní haly v Odoleně Vodě v neděli l od 9.00 hrají mladší žáci přípravný turnaj a následující neděli od 9.00 je na programu Přebor mladších žáků. Rodiče a fanoušci vítáni! Starší žáci jedou do Kladna. Trenéři Tomáš Havlát a Monika Vodičková ví a začali poctivě pracovat. Ti mladší se seznámili s novými herními prvky a herním systémem, který je bude doprovázet celou sezonu. Monika Vodičková: Překvapilo mě, s jakým zaujetím a snahou kluci celé soustředění absolvovali. Pokud stejně zodpovědně budou přistupovat i k tréninkům a zápasům, jistě se jejich úsilí projeví v umístění mezi ostatními týmy. Soustředění hodnotím velmi kladně, jen je třeba neustále pracovat na týmovém duchu, protože bez kolektivní spolupráce, respektu a tolerance úspěchy naše družstva mít nebudou. Tomáš Havlát a Monika Vodičková Vážení čtenáři Odolenu Několik měsíců jste měli možnost číst o mých chybách a zlých záměrech s Odolenou Vodou. Nejenom mých, ale i pana Nedomy, potažmo celé ODS. Za celých 20 let, které jsem strávila v aktivní politice, jsem se nesetkala s takovou zlobou a s podsouváním zlých úmyslů, jako za poslední čtyři roky v zastupitelstvu. Každý má právo mít svůj názor, prezentovat jej, ale také by měl dokázat akceptovat názory druhých a umět přijmout rozhodnutí většiny jak v radě, tak v zastupitelstvu. Přeji vám, abyste v nadcházejících volbách měli šťastnou ruku a zvolili do zastupitelstva své zástupce, kteří toto dokáží. S úctou Eva Odehnalová Foto: Antonín Kočí 13

14 komunální volby 10. a 11. října 2014 Naše další setkání najdete na výše uvedených stránkách. 14

15 komunální volby 10. a 11. října 2014 Úřad pro lidi? ANO BUDE LÍP politické hnutí Odolena Voda úřad, který bude sloužit lidem zlepšit občanskou vybavenost přivést do města další služby zlepšit péči o seniory zefektivnit vnitřní procesy na úřadě při hlasování se neschovávat za anonymitu celku Jsme tu pro vás. Prostě to zařídíme. Čisté a bezpečné město? změnit koncepci městské policie a technických služeb, zefektivnit jejich fungování a využívání rozšířit prevenci kriminality a drog na školách i odborných učilištích pracovat s dětmi v mimoškolních aktivitách doplnit chybějící infrastrukturu zlepšit spolupráci s PČR posílit kamerový system ve městě Prostě na to dohlédneme. Město jako dobrý hospodář? efektivně získávat a čerpat dotace od státu i Evropské unie dohlédnout na rozpočet, jeho tvorbu a dodržování k městu se chovat jako k firmě, která má být zdravá zvýšit příjem do městské pokladny Prostě to spočítáme. Rozvoj města a jeho okolí: è Čenkov Dolínek rozšiřování města je možné pouze, když bude na to připravena infrastruktura zachováme styl krajiny. Víme jak. è Nástavba v ul. Kpt. Jaroše naší prioritou bude vyřešit skutečnosti vzniklé při užívání ke spokojenosti našich občanů è Volnočasové sportovní centrum systematicky budovat sportovní centrum, které by mělo odpovídat městu proslavenému sportem vyrovnat služby v horní a dolní části města Prostě to zkrášlíme. 15

16 komunální volby 10. a 11. října 2014 Náš program pro Odolenu Vodu 1. Koncepční rozhodování zastupitelstva města 6. Podpora vzdělávání plnění již schválené strategie rozvoje města další rozšíření kapacit základní a mateřské školy obnovení spolupráce s místními podniky (Aero a.s., Lom Čenkov, atd.) využití projektu letiště a jeho propojení s dálnicí a železnicí k rozvoji města 2. Efektivně fungující a dobře hospodařící město přehledné a vyrovnané hospodaření rozšiřování mimoškolních aktivit pro děti zvyšování finanční gramotnosti pro dospělé i vyšší ročníky základní školy 7. Podpora sportu a volnočasových aktivit obyvatel postavení multifunkční ho oploceného hřiště s umělým povrchem profesionalizace činností města a jím zřízených postavení druhého velkého travnatého hřiště institucí (fotbal, ragby) 3. Podpora obyvatel Odoleny Vody s trvalým bydlištěm v místě výrazné snížení místních poplatků za odpad, ze psů a ze vstupného přednostní umístění dětí občanů trvale hlášených v našem městě do mateřské školky 4. Návrat městské policie do Odoleny Vody a ochranu soukromí navrácení činností městské policie do Odoleny Vody a ukončení smluv s okolními obcemi zapojení města do vedení volejbalového klubu postavení rozhledny na Špičáku 8. Podpora kultury a společenského vyžití budeme usilovat o realizaci nástavby kulturního domu nad závodním klubem Aero ve spolupráci s Aero Vodochody a.s. obnovení zájezdů do pražských divadel podpora místních spolků 9. Zvyšování kvality života pro seniory SPLN zajištění služby městské policie 24 hodin denně obnovení kontroly garáží a zahrádkových kolonií otevření kurzů práce s počítačem otevření kurzů obrany proti šmejdům ochrana soukromí při využívání kamerového systému 5. Řešení v oblasti dopravy napojení města na dálnici D8 a její odhlučnění expresní autobusové spojení po dálnici do Prahy rozšíření výbavy hřiště pro seniory u věžáků zhotovení dalších bezbariérových přechodů ulic a přístupů k budovám zkvalitnění sociálních služeb pro seniory 10. Profesionální péči o veřejnou zeleň podpoření severozápadního okruhu Prahy ve spoluprací s ostatními obcemi zajištění profesionálního zahradníka pro město v technických službách pokračování ve výstavbě chodníků zvýšení úrovně péče o veřejnou zeleň 16

17 komunální volby 10. a 11. října 2014 SPLNILI JSME: nákup nového vybavení pro městskou policii SPLNILI JSME: oprava městských chodníků a budování nových nákup nového vybavení pro městskou policii rozšíření a rekonstrukce mateřské školy oprava městských chodníků a budování nových SPLNILI JSME: příprava projektu rekonstrukce budovy základní školy nákup rozšíření nového a rekonstrukce vybavení pro mateřské městskou školy policii výstavba cyklistického pumptracku oprava městských chodníků a budování nových příprava projektu rekonstrukce budovy základní školy oprava zvoničky v Čenkově rozšíření a rekonstrukce mateřské školy výstavba cyklistického pumptracku zlepšení hospodaření města příprava projektu rekonstrukce budovy základní školy oprava zvoničky v Čenkově výstavba cyklistického pumptracku zlepšení hospodaření města oprava zvoničky v Čenkově zlepšení hospodaření města 1. Bc. Karel Philipp 1. Bc. Karel Philipp 43 let 43 let Odolena Voda člen ODS Odolena Voda člen ODS 2. Ing. Antonín Trunec 36 let 2. Ing. Antonín Trunec Odolena Voda 36 let člen ODS Odolena Voda 3. Ing. Petr Seidl člen ODS 52 let 3. Ing. Petr Seidl Odolena Voda 52 let bez politické příslušnosti 1. Bc. Karel Philipp Odolena Voda Ing. let Miroslav bez Vladyka politické příslušnosti 37 Odolena let Voda Odolena Voda 4. Ing. Miroslav Vladyka člen ODS člen ODS 37 let 2. Ing. Antonín Odolena Trunec Voda Bc. let Veronika Novotná člen ODS Odolena 25 let Voda člen Odolena ODS Voda 5. Bc. Veronika Novotná členka ODS 3. Ing. Petr Seidl 25 let Tomáš let Růžička Odolena Voda 48 Odolena let Voda členka ODS Odolena bez politické Voda příslušnosti bez politické příslušnosti 6. Tomáš Růžička 4. Ing. Miroslav 48 Vladyka let Ing. let Jaroslav Odolena Gall Ph.D. Voda 35 Odolena let Voda bez politické příslušnosti Odolena člen ODS Voda bez politické příslušnosti 7. Ing. Jaroslav Gall Ph.D. 5. Bc. Veronika Novotná 8. David Kryslička 35 let 25 let 20 Odolena let Voda Odolena Voda Odolena členka ODS Voda bez politické příslušnosti bez politické příslušnosti 6. Tomáš Růžička 8. David Kryslička Jiří let Pol 20 let 20 Odolena let Voda Odolena Voda Odolena bez politické Voda příslušnosti bez politické příslušnosti bez politické příslušnosti 7. Ing. Jaroslav 10. Jiří Nedoma 9. Gall Jiří Pol Ph.D. 35 let 63 let 20 let Odolena Voda Odolena Voda Odolena Voda bez politické příslušnosti člen ODS bez politické příslušnosti 8. David Kryslička let Eva Odehnalová 10. Jiří Nedoma 64 Odolena let Voda 63 let Odolena bez politické Voda příslušnosti Odolena Voda členka ODS člen ODS 9. Jiří Pol let Ludvík Červenka 11. Eva Odehnalová 80 Odolena let Voda Odolena Voda 64 let bez politické příslušnosti člen ODS Odolena Voda 10. Jiří Nedoma členka ODS let Jana Cibulková 70 Odolena let Voda 12. Ludvík Červenka Odolena člen ODS Voda 80 let členka ODS Odolena Voda 11. Eva Odehnalová 14. Ludvík Bystřický člen ODS 64 let 75 Odolena let Voda 13. Jana Cibulková Odolena členka ODS Voda bez politické příslušnosti 70 let 12. Ludvík Červenka Odolena Voda let Mgr. Jitka členka Predigerová ODS 55 Odolena let Voda Odolena člen ODS Voda 14. Ludvík Bystřický bez politické příslušnosti 75 let 13. Jana Cibulková Odolena Voda 70 let bez politické příslušnosti Odolena Voda členka ODS 15. Mgr. Jitka Predigerová 14. Ludvík Bystřický 55 let 75 let Odolena Voda Odolena Voda bez politické příslušnosti bez politické příslušnosti 15. Mgr. Jitka Predigerová 55 let Odolena Voda bez politické příslušnosti 17

18 komunální volby 10. a 11. října Sdružení Pro Odolenu Vodu, Dolínek a Čenkov je sdružení občanů města, kteří se dlouhodobě věnují jeho různým problémům, ať již jako členové komisí nebo z pozic aktivních občanů, kterým není veřejné dění v našem městě lhostejné. Tito občané se na základě faktu, že dosavadní zastupitelstva či městské rady dlouhodobě prosazovaly projekty městu vysloveně škodící a blokovaly projekty podporující zdravý život města, rozhodli účastnit místních voleb. Naše sdružení není spjato s žádnou politickou stranou, nemáme ve svých řadách žádné bývalé členy předešlých zastupitelstev, naší ambicí není probojovat se do vyšších politických sfér, ale ozdravit Odolenu Vodu, Dolínek a Čenkov jak nejvíce to půjde. Za tímto účelem chceme dosáhnout těchto hlavních cílů: Z územního plánu chceme vyloučit plánované sídliště pro 3000 obyvatel mezi Dolínkem a Čenkovem a maximum energie a prostředků směřovat na vnitřní obnovu města koncepce zdravého města. Nebudeme omezovat rozpočty na kulturní akce a budeme podporovat tyto dosavadní úspěšné akce a jejich organizátory. Chceme aktivně ochránit děti před drogami propojit práci školy/ policie/ protidrogového specialisty a do procesu aktivně zapojit rodiče. Chceme zvýšit možnosti volnočasových aktivit a nevytvářet pro děti pouze kuřácké altánky. Obnova Horního náměstí Chceme vybudovat kulturní centrum s důstojným klubem seniorů, klubovnami zájmových organizací, společenským sálem/ tělocvičnou a volnočasové centrum pro mládež. Prosazujeme zrušení poplatků za psy a snížení poplatků za komunální odpad pro děti a seniory. Omezíme těžkou nákladní dopravu přes město a prašnost. Prosazujeme měření narůstajícího hluku z dálnice, budeme usilovat o jeho redukci pomocí protihlukových opatření. Seniorům chceme zajistit pravidelnou dotovanou dopravu do supermarketu. Plánované sídliště Čenkov pro 3000 obyvatel!!! Zlepšujeme stav veřejné zeleně vlastními silami, vytváříme plány pro obnovu parků. Omezením herních automatů chceme chránit děti ze sociálně slabších rodin. Chceme zachránit Malý a Velký háj před postupným vykácením. Podílíme se na obnově tvrze a ochraně památek a krajiny. Veřejný park Farská zahrada 18

19 komunální volby 10. a 11. října 2014 Od roku 2007 se zabýváme územním plánem, aktivně jsme bojovali proti zrušení veřejných parků v rámci na Zlatkově. Zastupitelé tento pro město negativní krok přesto prosadili. Nyní se větší část zastupitelů sn Od roku 2007 se zabýváme územním nového plánem, územního aktivně plánu jsme umožnit bojovali výstavbu proti zrušení sídliště veřejných pro cca parků 3000 obyvatel v rámci zástavby mezi Dolínkem a Čenkovem. M na Zlatkově. Zastupitelé tento pro jim město adresovali negativní otevřenou krok přesto výzvu, prosadili. aby se tohoto Nyní se pro větší město část velmi zastupitelů rizikového snaží záměru pomocí vyvarovali. K výzvě, kt nového územního plánu umožnit lo výstavbu přes tisíc sídliště obyvatel pro Odoleny cca 3000 Vody, obyvatel zastupitestvo mezi Dolínkem nepřihlédlo a Čenkovem. a záměr Minulý dále prosazuje. rok jsme jim adresovali otevřenou výzvu, aby se tohoto pro město velmi rizikového záměru vyvarovali. K výzvě, kterou podepsalo přes tisíc obyvatel Odoleny Vody, Ignorace zastupitestvo přání takto nepřihlédlo velkého poočtu a záměr lidí dále byla prosazuje. jedním z hlavních impulzů pro kandidování v místních volbá Vodě se svými kolegy nabízíme odborné koncepce v jednotlivých problematikách a do vedení města chce Ignorace přání takto velkého poočtu co nejvíce lidí byla profesionálů. jedním z hlavních impulzů pro kandidování v místních volbách. Odoleně Vodě se svými kolegy nabízíme odborné koncepce v jednotlivých problematikách a do vedení města chceme dostat co nejvíce profesionálů. Ing. arch Ing. Tomáš Lohniský / 35 let, architekt, Odolena Voda Je mi 35 let, na Vodolce žiji celý život. V rámci sdružení se zabývám problematikou rozvoje Ing. arch Ing. Tomáš Lohniský / města. 35 let, K architekt, vodolskému Odolena urbanizmu Voda mne přivedlo moje vzdělání, jsme absolventem fakulty a Je mi 35 let, na Vodolce žiji celý život. a fakulty V rámci stavební sdružení na se Českém zabývám vysokém problematikou učení technickém. rozvoje a V obnovy rámci stavební komise řešíme města. K vodolskému urbanizmu výstavby. mne přivedlo Pro Odolenu moje vzdělání, Vodu jsem jsme zpracoval absolventem koncepci fakulty a projekt architektury nově zrealizované mateřs a fakulty stavební na Českém vysokém a družiny. učení technickém. V rámci stavební komise řešíme regulaci nové výstavby. Pro Odolenu Vodu jsem zpracoval koncepci a projekt nově zrealizované mateřské školky a družiny. Chtěl bych pro město iniciovat celou řadů dalších projektů zaměřených na obnovu veřejný sportovních zařízení, staveb pro kulturu, městských parků a dětských hřišť a na tyto proje Chtěl bych pro město iniciovat celou nejvíce řadů prostředků dalších projektů z dotačních zaměřených programů. na obnovu Dále bych veřejných chtěl, aby prostor, se prospěšné zaměry pro sportovních zařízení, staveb pro kulturu, úrovni zastupitelstva městských parků neblokovaly a dětských z osobních hřišť a na důvodů. tyto projekty získat co nejvíce prostředků z dotačních programů. Dále bych chtěl, aby se prospěšné zaměry pro město na úrovni zastupitelstva neblokovaly Ing. z osobních Ladislav důvodů. Kroček / 65 let, důchodce, Odolena Voda Posledních dvacet let jsem působil převážně v oblasti podnikatelské samosprávy: ve Svaz Ing. Ladislav Kroček / 65 let, důchodce, Hospodářské Odolena komoře Voda a asociaci malých podniků ve stavebnictví. Ve sdružení odpovídám Posledních dvacet let jsem působil průmyslu, převážně podnikatelského v oblasti podnikatelské prostředí samosprávy: a podpory podnikání. ve Svazu průmyslu, V minulosti jsem měl pocit, že Hospodářské komoře a asociaci malých při tvorbě podniků nového ve územního stavebnictví. plánu Ve sdružení upřednostňuje odpovídám zájmy za developerů oblast a vlastníků pozemků průmyslu, podnikatelského prostředí na Vodolce a podpory ani nežijí. podnikání. Rád bych V minulosti to pomohl jsem změnit. měl pocit, že vedení města při tvorbě nového územního plánu upřednostňuje zájmy developerů a vlastníků pozemků, kteří většinou na Vodolce ani nežijí. Rád bych to Ing. pomohl Lucie změnit. Švecová / 29 let, laborantka AV, Dolínek Od narození žiji v Dolínku. Studium na Střední zahradnické škole Mělník a oboru zahradni Ing. Lucie Švecová / 29 let, laborantka mické fakultě AV, Dolínek mi rozšířilo znalosti v oblasti zeleně; problematiku ochrany životního prostř Od narození žiji v Dolínku. Studium krajiny na Střední jako celku zahradnické jsem získala škole až Mělník absolvováním a oboru zahradnictví Fakulty životního na Agronomické fakultě mi rozšířilo znalosti zitě. v oblasti Chtěla zeleně; bych zachovat problematiku naše ochrany město zdravé životního a bezpečné prostředí s dostatkem a vnímání zeleně a přirozený prostředí na České země krajiny jako celku jsem získala až pro absolvováním nás stávající Fakulty obyvatele, životního ale i prostředí naše děti. na České zemědělské univerzitě. Chtěla bych zachovat naše město zdravé a bezpečné s dostatkem zeleně a přirozených ploch, nejen pro nás stávající obyvatele, ale i pro Mgr. naše Darina děti. Šmídová / 37 let, lektor cizích jazyků, Dolínek Mým cílem je proměnit Vodolku v zelené kvetoucí město, kde je příjemné žít. Zelené ploch Mgr. Darina Šmídová / 37 let, lektor posedíte cizích a jazyků, popovídáte Dolínek si se sousedy. Nekácený les, zelený prstenec kolem města, které lz Mým cílem je proměnit Vodolku v na zelené kole. kvetoucí Upravené město, květinové kde je záhony příjemné místo žít. zaplevelených Zelené plochy, úhorů. parky, Farská kde zahrada jako měs posedíte a popovídáte si se sousedy. a centrum Nekácený setkávání. les, zelený Aleje prstenec v ulicích. kolem Cestou města, k tomuto které cíli lze je objet spolupráce celé s odborníky včetně na kole. Upravené květinové záhony dotací místo na projekty zaplevelených zeleně. úhorů. A také Farská naslouchání zahrada občanům, jako městský co by park si vlastně oni sami přáli. a centrum setkávání. Aleje v ulicích. Cestou k tomuto cíli je spolupráce s odborníky včetně získávání dotací na projekty zeleně. A také Ing. naslouchání Tereza Fraňková občanům, / co 26 by let, si zahradní vlastně oni architekt, sami přáli. Dolínek Na Vodolce bych chtěla přispět ke komplexnímu plánu revitalizace zeleně, která je v souča Ing. Tereza Fraňková / 26 let, zahradní době v architekt, tristním stavu. Dolínek Se sdružením jsem se rozhodla spojit také proto, že mě již delší dob Na Vodolce bych chtěla přispět ke zneklidňuje komplexnímu počínání plánu místního revitalizace zastupitelstva zeleně, která v zásadních je v současné otázkách rozvoje města. době v tristním stavu. Se sdružením jsem se rozhodla spojit také proto, že mě již delší dobu zneklidňuje počínání místního zastupitelstva v zásadních otázkách rozvoje města. Aleš Raab, 29 let, podnikatel v OV, Odolena Voda Martin Beran BA., 40 let, OSVČ, Odolena Voda Aleš Raab, 29 let, podnikatel v OV, Adam Odolena Němec, Voda42 let, podnikatel v OV, Odolena Všichni Voda členové sdružení Martin Beran BA., 40 let, OSVČ, Odolena Voda pro Odolenu Vodu, Dolínek Luděk Plavec, 35 let, pracovník v logistice, Odolena Voda Adam Němec, 42 let, podnikatel v OV, Odolena Voda a Čenkov jsou nezávislí Bc. Michal Dobeš, 40 let, ekonom reklamačního oddělení, Dolínek kandidáti a jsou bez Luděk Plavec, 35 let, pracovník v Petr logistice, Nepomucký, Odolena Voda 30 let, referent správy majetku, politické Odolena příslušnosti. Voda Bc. Michal Dobeš, 40 let, ekonom Jana reklamačního Ulčová, 48 oddělení, let, odborný Dolínek referent, Dolínek Petr Nepomucký, 30 let, referent Ing. správy Jan Šmíd, majetku, 35 let, Odolena account Voda manager, Dolínek Jana Ulčová, 48 let, odborný referent, Bc. František Dolínek Pazdera, 32, IT specialista, Dolínek Ing. Jan Šmíd, 35 let, account manager, Ing. Mária Dolínek Kročková, 61 let, důchodkyně, Odolena Voda Bc. František Pazdera, 32, IT specialista, Dolínek Ing. Mária Kročková, 61 let, důchodkyně, Odolena Voda Všichni členové sdružení pro Odolenu Vodu, Dolínek a Čenkov jsou nezávislí kandidáti a jsou bez politické příslušnosti. více na odoc.cz 19

20 komunální volby 10. a 11. října 2014 VOLÍME č. 5 SPOLEČNĚ Vážení spoluobčané našeho města, 1. Dita Výborová 2. Monika Lohniská 3. Martin Doubek 4. Hana Plecitá 5. Lukáš Kolařík 6. Pavlína Sáblová 7. Libor Malý 8. Olga Ziegenfussová 9. Jiří Hausmann 10. Jan Fujáček 11. Eliška Plavcová 12. Jan Sábl 13. Marie Hejhalová 14. Lucie Martincová 15. Petr Dražil brzy budeme SPOLEČNĚ rozhodovat o budoucím složení zastupitelstva našeho města, budeme si volit naše zastupitele a vedení města na příští čtyři roky. Nyní záleží na nás všech, kdo bude město další čtyři roky vést a spravovat. Naše kandidáty jsme vám představili v minulém čísle Odolenu, nyní představujeme náš program. V našem týmu jsou lidé, kteří mají za sebou viditelné výsledky práce, mají chuť věnovat svou energii městu a SPOLEČNĚ máme představu, jak by naše město mohlo a mělo vypadat a fungovat za 10 let. Chceme město přívětivé k dětem i seniorům, chodcům i cyklistům. Chceme město čisté, bezpečné a takové, které má občanům co nabídnout. S vaší důvěrou to můžeme dokázat. DĚKUJEME ZA VAŠE HLASY, BEZ VÁS TO NEDOKÁŽEME facebook: Společně 20

U S N E S E N Í. z jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2015 ve středu 5. 8. 2015 od 15:00 hodin

U S N E S E N Í. z jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2015 ve středu 5. 8. 2015 od 15:00 hodin Rada města s c h v a l u j e : U S N E S E N Í z jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2015 ve středu 5. 8. 2015 od 15:00 hodin 1. Program jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2015. 2. Dodatek č. 1 ke

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19.

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19. Z á p i s z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013 konaného dne 29. dubna 2013 od 19.00 hodin v Klubu Aero Odolena Voda Členů zastupitelstva přítomni: 9 pozdní příchod:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení č. 22/2015. ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015

Usnesení č. 22/2015. ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015 Usnesení č. 22/2015 ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Bc. Daniel Dvořák, Ivo Kurhajec, Jiří Medek Omluven: Mgr. Pavel Kotrba

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Hanykýř Omluveni: p. Krčil, p. Pokorná

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 6/2015 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 30. 3. 2015 Přítomní členové rady: Omluveni:

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015 Projednané návrhy: 01S1 Pacht nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 407/15R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Ing. Martina Procházková, Ing. Pavel Jelínek, Mgr. Vladimír Libovický,

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 16 hodin Jan Schneider starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

Usnesení z 9. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 1.4.2015 od 8 hodin v kanceláři starosty města!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila:

Usnesení z 9. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 1.4.2015 od 8 hodin v kanceláři starosty města!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení z 9. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 1.4.2015 od 8 hodin v kanceláři starosty města!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 107/15: Rada města schválila program jednání

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Program: 1. Majetkové záležitosti Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová

Program: 1. Majetkové záležitosti Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 89. jednání Rady města

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

- 1 - Hlasování o přijetí tohoto programu: 6 0 0

- 1 - Hlasování o přijetí tohoto programu: 6 0 0 OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM)

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více