Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl. zákona Zadavatel veřejné zakázky: Léčebné lázně Lázně Kynžvart Lázeňská IČ: Bank. spojení: ČSOB /0300

2 1 Informace o zadavateli 1.1 Základní údaje Zadavatel Název Sídlo Léčebné lázně Lázně Kynžvart Lázeňská 295, Lázně Kynžvart IČO Zastoupený Ing. Bc. Jiřina Valentová ředitelka organizace Kontaktní údaje Bc. Iva Stoklasová Telefon Kontaktní údaje 1.2 Statutární orgán zadavatele Osobou oprávněnou k činění právních úkonů souvisejících s touto veřejnou zakázkou je Ing. Bc. Jiřina Valentová, ředitelka organizace. 1.3 Kontaktní osoby Kontaktní osobou v technických věcech souvisejících s touto veřejnou zakázkou je zástupce osoby pověřené výkonem zadavatelských činností Bc. Iva Stoklasová. 2 Předmět plnění veřejné zakázky 2.1 Vymezení plnění veřejné zakázky Předmětem této veřejné zakázky je dodávka kancelářských potřeb pro zadavatele do jeho sídla na základě rámcové smlouvy. Technická specifikace a předpokládané množství nejdůležitějších položek za rok je uvedeno v příloze č. 1 této zadávací dokumentace (dále jen ZD). Dodávky budou realizovány v průběhu 2 let ode dne uzavření rámcové smlouvy do distribučních míst dle přílohy č. 2. Na základě tohoto zadávacího řízení bude uzavřena rámcová smlouva ve smyslu 11 zákona, která bude v souladu s podmínkami danými zadávací dokumentací a nabídkou vybraného uchazeče. Rámcová smlouva (dále jen smlouva ) bude uzavřena na dobu 2 let pouze s jedním uchazečem. 2.2 Zadávací dokumentace Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýjimečně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a v přílohách zadávací dokumentace bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti na zadávacím řízení.

3 2.3 Kód klasifikace předmětu veřejné zakázky CPV Různé kancelářské zařízení a potřeby 2.4. Distribuce Součástí nabídkové ceny uchazeče bude i zajištění distribuce kancelářských potřeb pro konečného příjemce Léčebné lázně Lázně Kynžvart, sklad. 3 Doba a místo plnění veřejné zakázky 3.1 Doba plnění veřejné zakázky Zadavatel předpokládá spolupráci s vítězem veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy uzavřené s jedním uchazečem na dobu určitou 2 let. Smlouva bude uzavřena v nejkratším možném termínu, ale nejdříve k datu Vybraný uchazeč bude v souladu s 92 odst. 1 zákona na základě písemné výzvy (dílčích objednávek) od zadavatele dodávat kancelářské potřeby do místa určení. 3.2 Místo plnění veřejné zakázky Místo plnění veřejné zakázky je sklad Léčebných lázní Lázně Kynžvart. 3.3 Prohlídka místa plnění S ohledem na předmět zadávacího řízení nepředpokládá zadavatel prohlídku místa plnění. 4 Kvalifikace uchazečů Uchazeč je povinen v souladu s 50 a násl. zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), v nabídce prokázat splnění kvalifikace. Požadavky na kvalifikaci jsou uvedeny v části 4.1 Doklady, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace, je vymezeno v části Vymezení kvalifikace Kvalifikaci splňuje uchazeč, který prokáže splnění kvalifikačních kritérií specifikovaných níže Základní kvalifikační předpoklady (1) Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle

4 uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu 1), d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. (2) Prokázání splnění kvalifikace Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů přiložením a) Výpisu z evidence rejstříku trestů,, (odst.1, písm. a) a b). b) Potvrzením příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení, (odst. 1, písm.f). c) potvrzením příslušného orgánu či instituce, (odst.1, písm. h). d) čestného prohlášení, (odst.1, písm. c) až e) a g), i ) až k)., 1) 49 obchodního zákoníku.

5 4.1.2 Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže v souladu s 54 zákona uchazeč, který předloží: (1) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (2) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, Technické kvalifikační předpoklady K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro splnění veřejné zakázky na služby veřejný zadavatel požaduje: a) předložení seznamu 2 významných obdobných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, přílohou tohoto seznamu musí být 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodu spočívajících na její straně Za obdobnou dodávku zadavatel stanovuje dodávky kancelářských potřeb v obdobném rozsahu (alespoň ,- Kč bez DPH za dva kalendářní roky). 4.2 Výpis ze seznamu kvalifikovaných uchazečů Uchazeči zapsaní v seznamu kvalifikovaných uchazečů ( 125 a násl. zákona) mohou prokázat splnění kvalifikace dle 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky, výpisem ze seznamu kvalifikovaným uchazečů ne starším než 3 měsíce. 4.3 Forma splnění kvalifikace Uchazeč je v souladu s 57 odst. 1 a 2 zákona oprávněn předložit doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po uchazeči, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 zákona, předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace Uchazeč je v souladu s 51 odst. 4 zákona oprávněn splnit kvalifikaci podle 50 odst. 1 písm. b) až d) v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele. V takovém případě přiloží k nabídce: - doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona subdodavatelem a

6 - smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona Podává-li nabídku více uchazečů společně (jako jeden uchazeč), musí každý z nich samostatně splnit kvalifikaci podle 50 odst. 1 písm. a) a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona; kvalifikaci podle 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona, musí splnit alespoň společně všichni uchazeči příp. některý uchazeč spolu se svým subdodavatelem Podává-li nabídku více uchazečů společně (jako jeden uchazeč), jsou povinni v souladu s 51 odst. 6 přiložit k nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy, z níž vyplývá, že všichni tito uchazeči budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, zavázáni společně a nerozdílně Požadované dokumenty, pokud zákon nebo zadávací dokumentace nestanoví jinak, nesmějí být starší než 3 měsíce předcházejících poslednímu dni lhůty pro podání nabídek Zahraniční osoba prokazuje splnění kvalifikace dle 51 odst. 7 zákona podle právního řádu platného v zemi jejího sídla, případně bydliště nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných uchazečů. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční osoba v původním jazyce současně s jejich úředně ověřeným překladem do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. 4.4 Důsledek nesplnění kvalifikace Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, nebo nesplní povinnost stanovenou v 58 zákona, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu. 4.5 Zvýhodnění uchazeče Zadavatel zvýhodní při vyhodnocení nabídky uchazeče, který je zaměstnavatelem zaměstnávajícím dle 81 odst. 3. zákona č. 435/2004 Sb. více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením a tím splňuje podmínky uvedené v 81 odst. 2 písm b) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, v platném znění pro účely plnění povinného přídělu a současně splňuje podmínky dle 101 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění pro zvýhodnění při zadávání veřejných zakázek. Tito uchazeči mohou při své nabídce pro potřeby hodnocení veřejné zakázky odečíst ze svých konečných cen 10 %.

7 5 Způsob zpracování nabídkové ceny 5.1 Základní požadavky zadavatele Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu jako cenu dodání vzorového koše výrobků vyplněním přílohy č. 1. Zároveň uchazeč předloží svůj ceník všech dodávaných výrobků. V ceníku bude uvedena běžná cena pro zadavatele. Ceny uvedené v nabídce jako ocenění vzorového koše musí odpovídat cenám uvedeným v ceníku. V případě odlišností, nepřesností nebo chyb či omylů bude takový rozdíl považován zadavatelem za chybu v psaní a hodnocena bude nižší nabídková cena. Takové hodnocené ceny budou součástí uzavřené smlouvy. Po dobu účinnosti smlouvy budou jednotlivé dílčí objednávky realizovány za podmínek tohoto ceníku a vzorového koše. Nabídkové ceny vzorového koše budou součástí budoucí smlouvy. Nabídková cena uchazeče bude v nabídce (krycím listu nabídky příloha č.2), a to u všech jejích částí, uvedena v korunách českých ve struktuře: cena bez DPH, sazba DPH v %, výše DPH v Kč, cena s DPH. a to pro tři samostatné skupiny sortimentu vždy samostatně (viz příloha č. 2). Váhový poměr hodnocení výsledné nabídky odpovídá: pro papír 55% pro ostatní kancelářské potřeby 45% Podrobné hodnocení viz kapitola č Podmínky pro překročení nabídkové ceny Nabídkovou cenu je možno po dobu trvání smlouvy na plnění veřejné zakázky překročit po dohodě se zadavatelem o procento, odpovídající míře inflace podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu. K navýšení může dojít pouze jednou ročně vždy k 1. dubnu, přičemž poprvé může k navýšení dojít k 1. dubnu Míra inflace bude vyjádřena přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, který vyjadřuje procentuální změnu průměrné cenové hladiny za posledních 12 měsíců oproti průměru za 12 předchozích měsíců. 6. Platební podmínky Zadavatel neposkytuje zálohy. Zadavatel bude za vykonávání předmětu veřejné zakázky platit 1 x měsíčně na základě daňového dokladu faktury. Tento doklad bude vždy obsahovat přesný soupis provedených dodávek, dílčích objednávek zadavatele, jednotkovou cenu, počet jednotek a celkovou cenu. Současně musí umožňovat fakturaci na adresy dle upřesnění zadavatele v jednotlivých dílčích objednávkách a to vždy samostatnými fakturami za daný měsíc.

8 Daňové doklady budou mimo náležitostí stanovených zákonem o DPH a údajů dle 13a obchodního zákoníku obsahovat i evidenční číslo smlouvy zadavatele. Jestliže daňový doklad nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo bude obsahovat chybné údaje, je zadavatel oprávněn jej až do lhůty splatnosti prodávajícímu vrátit. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného daňového dokladu zadavateli. Splatnost daňového dokladu - faktury: měsíc Uchazeč je oprávněn nabídnout výhodnější platební podmínky. Zadavatel nepřipouští žádné podmínky pro překročení nabídkové ceny, kromě změny obecně závazných předpisů. 7. Obchodní podmínky 7.1 Společná ustanovení Uchazeč je povinen podat jediný návrh smlouvy na celý předmět veřejné zakázky. V návrhu smlouvy musí být obsaženy platební a obchodní podmínky s vyznačením doplněných či vypuštěných částí. Vypuštěním nebo doplněním nesmí dojít ke zhoršení postavení zadavatele Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny smlouvou, se řídí ve smyslu 262 obchodního zákoníku příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy ČR Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění zadavatele, uvedená v zadávací dokumentaci; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky a bude vyřazena dle 61 odst. 1 zákona Jakékoliv doplňky nebo změny smlouvy musí být prováděny písemně, formou dodatku ke smlouvě Po dobu účinnosti uzavřené smlouvy budou jednotlivé dílčí dodávky realizovány na základě dílčích objednávek. Cena za takové dodávky bude odpovídat ceníku jako součásti nabídky uchazeče (vzorového koše) V případě, že část veřejné zakázky bude plněna formou subdodávky (prostřednictvím třetí osoby), požaduje zadavatel uvést v nabídce (v samostatné příloze návrhu smlouvy), jaká konkrétní část veřejné zakázky bude zadána třetím osobám a které osoby to budou (uchazeč je povinen u subdodavatele uvést jeho identifikační údaje dle 60 odst. 1 zákona). Změna subdodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze po předchozím písemném souhlasu zadavatele. Za subdodavatele není považována autorizovaná osoba pro profese dle bodu Návrh smlouvy obsažený v nabídce musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem

9 jednání jménem uchazeče; originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy není předložením řádného návrhu požadované smlouvy a nabídka uchazeče je v takovém případě neúplná Uchazeč musí v návrhu smlouvy akceptovat vedle požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci ustanovení zákona, obchodního zákoníku a dalších právních předpisů, které se vztahují k plnění této veřejné zakázky Některé povinnosti uchazeče: Všichni zaměstnanci uchazeče, případně jeho subdodavatelů, kteří se budou podílet uvnitř areálu na dodávce předmětu veřejné zakázky, budou viditelně označeni štítkem s označením příslušnosti k uchazeči a svým jménem. Zaměstnanci uchazeče, případně jeho subdodavatelů, kteří se budou podílet uvnitř areálu na dodávce předmětu veřejné zakázky nesmí: konzumovat alkohol, užívat psychotropní látky bezprostředně před příchodem do prostor zadavatele a po dobu přítomnosti v prostorách zadavatele. 7.2 Dodací podmínky Manipulovat s technologickými zařízeními nesouvisejícími s předmětem činnosti uchazeče, zejména s telefony a jinými spojovacími prostředky, výpočetní a jinou technikou nacházející se v prostorách zadavatele Dodavatel zaručí dodávky v objemech a balení do dispozičních míst dle přílohy č. 2 v předem dohodnutých termínech a při zachování transportních podmínek až do převzetí v místě dodání. Nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak, platí, že dodavatel je povinen dodat objednané množství do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky. 7.3 Vady a odpovědnost za škodu Uplatňování práv z odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku Dodavatel odpovídá zadavateli nebo třetím osobám za veškeré škody způsobené svou činností v souvislosti se zajišťováním předmětu veřejné zakázky, a to v rozsahu a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy Za podstatné porušení smlouvy je dále považováno opakované prodlení s dodáním zboží o více než týden Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a újmu vzniklou zadavateli tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti dodavatele Omezení výše náhrady škody v jakémkoliv směru se nepřipouští. 7.4 Sankce za nedodržení obchodních podmínek Smluvní sankce a možnost odstoupení od smlouvy: V případě prodlení uchazeče nebo jeho subdodavatele s dodáním zboží jednorázová smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč a dále 0,5 % z ceny nedodaného zboží za každý i započatý den prodlení.

10 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo zadavatele na náhradu vzniklé škody v plné výši. V případě prodlení zadavatele s úhradou ceny za poskytované služby má uchazeč nárok na úhradu úroku z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení. Uchazeč je povinen požadovanou částku poukázat zadavateli do 14 dnů ode dne písemného uplatnění smluvní pokuty. Platební povinnost je splněna dnem připsání požadované částky ve prospěch účtu zadavatele. Součástí sankčních ustanovení bude i možnost odstoupit od smlouvy v případě závažného porušení smluvních povinností a možnost vypovědět smlouvu bez udání důvodů s nejvýše tříměsíční výpovědní dobou Zadavatel zaplatí dodavateli při prodlení s úhradou faktury zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za každý den prodlení.

11 8 Nabídka 8.1 Způsob zpracování nabídky Uchazeči podávají nabídky písemně ve dvou uzavřených obálkách, přitom vnější obálka bude označena: Veřejná zakázka na Dodávku kancelářských potřeb pro Léčebné lázně Lázně Kynžvart, NEOTVÍRAT a opatřené na uzavření razítky uchazeče a adresou, na níž je možné nabídku vrátit. Vnitřní obálka bude označena NEOTVÍRAT a opět opatřena na uzavření razítky uchazeče. Obálku je možné zaslat poštou nebo osobně předat v podatelně zadavatele do do 12:00 hodin V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje o uchazeči v rozsahu uvedeném v 17 písm. d) zákona. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a podepsána na krycím listu oprávněnou osobou Uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu 6 měsíců ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídek, přičemž tato doba se prodlužuje o dobu, po kterou zadavatel není oprávněn uzavřít smlouvu a též o dobu, ve které má vybraný uchazeč poskytnout součinnost Uchazeč předloží nabídku v českém jazyce v originále celkem tedy v 1 vyhotovení. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Veškeré výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou; není třeba číslovat originály či úředně ověřené kopie požadovaných dokumentů Uchazeč v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem. Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce kromě kontaktní adresy dle předchozí věty též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení Uchazeč předloží nabídku též v elektronické podobě na CD; tato povinnost se netýká dokladů prokazujících splnění kvalifikace uchazeče. Každý uchazeč je povinen předložit návrh smlouvy v elektronické podobě ve formátu MS Office nebo formátu kompatibilním Uchazeč je povinen doručit nabídku do podatelny zadavatele, v sídle zadavatele nebo poštou na adresu zadavatele Nabídka musí být předložena v následující struktuře: 1. Krycí list nabídky, na kterém budou uvedeny identifikační a kontaktní údaje o uchazeči (obchodní firmu/jméno uchazeče, sídlo uchazeče, úplnou adresu uchazeče pro poštovní styk, jméno pracovníka pověřeného věcným jednáním ohledně této veřejné zakázky, IČ, DIČ, telefon, fax, ) a celková nabídková cena. 2. Návrh rámcové smlouvy obsahující mimo jiné: Závazek dodání zvoleného zboží do 3 pracovních dnů; kontaktní údaje pro zasílání dílčích objednávek; záruční podmínky; Návrh sankcí (v případě zpoždění v dodání, nedodržení základních požadavků zadavatele atd.) nad minimální požadavky zadavatele. Způsob provádění kontroly kvality v návrhu smlouvy musí být obsažen

12 způsob provádění kontroly kvality činnosti uchazeče. 3. Cenová nabídka uvedení cenové nabídky za dodání zboží obsažené ve vyplněném vzorovém koši (ve všech třech jeho částech), včetně dopravy a dodání zboží do distribučních míst viz příloha č. 1 a 2; 4. Ceník ceník celého sortimentu výrobků dodávaných dodavatelem. 5. Popis zajištění zboží neobsaženého v ceníku zde bude uchazečem uveden způsob dodání zboží, stanovení ceny a dodací lhůty zboží neobsaženého v ceníku uchazeče. Vždy se bude jednat o běžný sortiment kancelářských a hygienických potřeb. 6. Zadavatel dále v souladu s 68, odst. 3 zákona požaduje, aby součástí nabídky každého uchazeče byl : seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, má-li uchazeč formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 7. Ostatní (prohlášení o vázanosti obsahem nabídky). Každá výše uvedená část struktury nabídky bude od ostatních zřetelně oddělena (např. barevným nebo číselným rozřeďovačem) v uvedeném pořadí. 9 Otevírání obálek s nabídkami. Otevírání obálek se uskuteční dne ve 13 :00 hodin v sídle zadavatele v kanceláři ředitele, I. Patro, Lázeňská 295, Lázně Kynžvart, Otevírání obálek se mají právo zúčastnit kromě hodnotící komise a zástupců zadavatele i uchazeči, jejichž nabídky byly doručeny ve lhůtě k podání nabídek. Zástupci uchazečů přítomni na otevírání obálek se musí prokázat příslušným pověřením (plnou mocí). Každý uchazeč může být zastoupen nejvýše 1 osobou. Hodnotící komise bude otevírat obálky postupně podle pořadového čísla přiděleného dle času doručení a bude kontrolovat, zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku, je podepsaná oprávněnou osobou a je z hlediska požadovaného obsahu úplná. Pokud nabídka nebude splňovat výše uvedené požadavky, bude na místě vyřazena a zadavatel bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla vyřazena, z další účasti v otevřeném řízení. Po provedení kontroly sdělí hodnotící komise účastníkům identifikační údaje uchazeče (obchodní firmu, sídlo) a informaci, zda nabídka splňuje požadavky, které jsou předmětem kontroly.

13 Po provedení kontroly každé o tom, zda nabídka splňuje požadavky dle 71, odst.9, zákona, komise přítomným uchazečům nabídky podle 71, odst.9, zákona, sdělí komise přítomným uchazečům identifikační údaje uchazeče a informaci sdělí rovněž informace o nabídkové ceně a informace o údajích z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným dílčím hodnotícím kritériím. O otevírání obálek bude sepsán protokol, ve kterém budou u každé nabídky uvedeny identifikační údaje (obchodní firma, sídlo, právní forma, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena), informace, zda nabídka vyhověla všem požadavkům, které jsou předmětem kontroly. Příslušná část protokolu o otevírání obálek se účastníkům přečte před otevřením další obálky. Protokol o otevírání obálek podepisují všichni přítomní členové komise. Protokol se po připojení listiny přítomných uchazečů přikládá k seznamu nabídek. Zadavatel umožní uchazečům na jejich žádost nahlédnout do protokolu o otevírání obálek a pořídit si z něj výpis nebo opis. Nekoná-li se otevírání obálek podle 72, odst.4, zákona, je zadavatel povinen uchazečům bezodkladně zpřístupnit protokol o otevírání obálek elektronickými prostředky. Pokud zadavatel uveřejnil v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení úmysl použít elektronickou aukci, není oprávněn uchazečům zpřístupnit či umožnit nahlédnout do těch částí protokolu, které obsahují identifikační údaje uchazečů. 10 Hodnocení 10.1 Způsob posouzení nabídek Hodnocení nabídek bude provedeno podle 76 a násl. zákona podle kritéria nejnižší nabídkové ceny za dva roky konečné, včetně DPH (dle váhových poměrů) Hodnocení číselného kritéria Pro nabídkovou cenu číselného kritéria bude za nejvhodnější považováno nejmenší číslo (cena) ze všech podaných nabídek pro celkovou nabídku Kritéria pro přidělení zakázky: Cena vzorového koše (příloha č. 1): kancelářské potřeby - papír (P) váha 55 % ostatní kancelářské potřeby (OKP) 45 % Zadavatel stanovil následující kritéria pro hodnocení nabídek: Cena vzorového koše 100 % Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou hodnotou (cenou). Zadavatele stanovil následující kritéria pro hodnocení nabídek:

14 Příklad: nejnižší cena za dva roky = 2x (P+OKP) nabídková cena (konečná včetně DPH) (kancelářské potřeby - papír celkem) P = x nabídková cena (konečná včetně DPH) (ostatní kancelářské potřeby celkem) OKP = x Uchazeč poskytující náhradní plnění uvede vedle nabídkové ceny i cenu poníženou o 10 % v souladu s bodem Přidělení veřejné zakázky Zadavatel přidělí veřejnou zakázku uchazeči, jehož nabídka byla vyhodnocena v souladu se stanovenými kritérii hodnocení jako cenově nejnižší. Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky bude zadavatelem neprodleně zasláno všem uchazečům, kteří nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni. S uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejnižší cena, se zahájí jednání o znění smlouvy. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li potřebnou součinnost, uzavře zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil další v pořadí. Uzavření smlouvy oznámí zadavatel všem nevyloučeným uchazečům. Výběrem nejvhodnější nabídky nevzniká právní vztah mezi uchazečem a zadavatelem. Zadavatel si vyhrazuje v souladu s ustanovením 82 zákona právo jednat o konečném znění smlouvy Předpokládaná hodnota zakázky Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky činí Kč ,--/rok bez DPH/.

15 11 Ostatní 11.1 Dodatečné informace, vysvětlení nabídky a důvěrnost informací Dodatečné dotazy na předmět zadávacího řízení nebo jeho organizaci ze strany dodavatelů musí být zadavateli zaslány pouze v písemné formě (mailem, poštou) kontaktní osobě zadavatele uvedené v těchto zadávacích podmínkách v zákonných lhůtách. Hodnotící komise může v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. Hodnotící komise může rovněž požádat o doplnění dokladů podle 68, odst.3, zákona. V žádosti hodnotící komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má uchazeč vysvětlit, nebo které doklady má uchazeč doplnit. Hodnotící komise nabídku vyřadí, pokud uchazeč nedoručí vysvětlení či doklady ve lhůtě 3 pracovních dnů ode doručení žádosti, nestanoví-li hodnotící komise lhůtu delší. Hodnotící komise může na žádost uchazeče tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout, ( 76, odst.3, zákona). Zadavatel veřejné zakázky i uchazeči jsou povinni zacházet se všemi informacemi, které jim budou poskytnuty, jako s důvěrnými (s výjimkou informací, které byly veřejně publikované) Další podmínky řízení a upřesňující požadavky zadavatele a) Zadavatel nepřipouští variantní řešení ani rozdělení veřejné zakázky na části. b) Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit, doplnit podmínky zadávacího řízení, dále zadávací řízení do uzavření smlouvy zrušit, případně veškeré přijaté nabídky odmítnout. c) Zadavatel si vyhrazuje právo neposkytovat náhradu nákladů, které dodavatel vynaložil na účast v zadávacím řízení. d) Zadavatel poskytne odpovědi na dotazy zaslané mu ve smyslu 49 zákona. Pro podávání dotazů a jejich odpovídání zadavatel stanovuje přednostně komunikaci elektronickou poštou se zveřejněním na portálu zadavatele. e) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob. f) Nabídky, kopie nabídek ani jednotlivé součásti nabídek uchazečů nebo vyloučených uchazečů nebudou vráceny. g) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny podané nabídky. h) Zadavatel vrátí uchazeči neotevřenou obálku s nabídkou, která byla doručena po termínu stanoveného zadavatelem pro podání nabídky. i) Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit nabídky, které nebyly zpracovány podle těchto podmínek stanovených zadavatelem (kvalifikace, obsah nabídky atd.). j) Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit výběr nejvhodnější nabídky pouze uchazečům, jejichž nabídka nebyla vyřazena nebo kteří nebyli vyloučeni ze zadávacího řízení Způsoby ukončení zadávacího řízení: Zadávací řízení může být ukončeno uzavřením smlouvy s vítězem; ( 82, zákona), uzavřením smlouvy s uchazečem umístěným v dalším pořadí, jestliže nedojde k uzavření smlouvy s vítězem ( 82 odst. 4, zákona)

16 bez vyhlášení vítěze, jestliže zadavatel odmítne všechny předložené nabídky zrušením zadávacího řízení dle 84 zákona Důvěrnost informací Účastníci tohoto zadávacího řízení jsou povinni zacházet se všemi informacemi, které jim byly poskytnuty v souvislosti s vyhlášeným zadávacího řízení, jako s důvěrnými ve smyslu 271 Obchodního zákoníku.... Ing. Bc. Jiřina Valentová Ředitelka LL Lázně Kynžvart Přílohy: Příloha č. 1: Vzorový koš zboží Příloha č. 2: Krycí list nabídky

17 Příloha č. 1 Vzorový koš kancelářských potřeb Druh specifikace Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH kancelářský papír lepidlo prešpánové desky prešpánové desky poštovní obálky poštovní obálky datové nosiče 80g/m 2 rozměr 210x297 mm balení 500 listů tyčinkové, tuhé balení 15 g 3 klopy s gumičkou různé barvy rozměr: na listiny formátu A4 3 klopy bez gumičky různé barvy rozměr: na listiny A4 bílé, samolepicí bez krycího proužku rozměr: C5 bílé, samolepicí bez krycího proužku rozměr: C6 CD-ROM datové nosiče disketa 3,5 náplně do sešívačky laminovací folie eurofolie kancelářské spony kancelářské spony lepicí páska balicí lepicí páska balicí technická textilní páska kroužkový pořadač archivační pořadač s kapsou 24/6, kovové balení: ks 80 mic, formát: A4 216x303 mm balení: 100 ks lesklé na dokumenty formátu A4 balení: 100 ks zinkové, 32 mm balení : 100 ks zinkové, 50 mm balení : 100 ks čirá 48 mmú66 m čirá 19mm/10m lepicí 48 mm/7 m A4 75 mm A4 75 mm

18 rychlovazač závěsný samolepící etikety samolepicí bloček sešit sešit blok blok zvýrazňovač 2522 kancelářské pastelové tužky popisovač 0,3 mm A4 bílé 52mm x 29,7 mm 5x 80 listů rozměr: 76 mm x 76 mm A4, linkovaný 60 listů A5, linkovaný 60 listů A4, linkovaný 50 listů A5, linkovaný 50 listů sada 4 barvy červené balení: 12 ks různé barvy balení: 10 ks

19 Příloha č. 2 KRYCÍ LIST NABÍDKY Údaje určené ke čtení při otevírání obálek s nabídkami Název uchazeče (obchodní firma nebo název): Adresa uchazeče (celá adresa včetně PSČ): Právní forma: IČ: DIČ: Zástupce uchazeče: Kontakt na zástupce uchazeče (tel., mail)

20 Jednotné zpracování ceny: Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH Část 1 (papír) Část 2 (ostatní kancelářské potřeby) Celková cena Datum zpracování nabídky Razítko a podpis

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na služby zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Realizace bezbariérového přístupu - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační

Více

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Jazykový kurz v zahraničí - Výzva 56 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy:

Více

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce Č.j.: DM-030/1015/2015 Sp.č.: 030/80/005-1/2015 Pardubice 02.06.2015 Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. a) a 18

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k jednání ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Licence databáze - Merck Index Online zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ MAJETKU, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Více

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení Výzva k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky:

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel 1 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DODÁVKA OSOBNÍCH

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ č. 11/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 26 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Dodávka osobního automobilu

Dodávka osobního automobilu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 v souladu s 6 zákona 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka osobního automobilu

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Místní akční skupina Pomalší o.p.s. PO CESTÁCH A HRADECH DOBY KARLA IV. Registrační číslo projektu: 13/019/4210a/120/000032 Program rozvoje venkova, opatření IV.2.1 Realizace projektu spolupráce Výzva

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g.

Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Vyhlášení výběrového řízení

Vyhlášení výběrového řízení Vyhlášení výběrového řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na dodávku a zprovoznění ICT techniky notebooků a tiskárny. 1. Výzva pro dodavatele k vypracování nabídek Masarykova

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Příloha č. 4 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro Svazek obcí Novoborska (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU Poskytnutí úvěru společnosti Vodárenská společnost Táborsko, s r.o k zajištění dofinancování evidenční číslo v ISVZUS: 60030703 (ISVZUS je informační

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ MAJETKU, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

Zpevněné plochy cyklotrasa Písty

Zpevněné plochy cyklotrasa Písty Výzva k podání nabídky a pokyny pro zpracování nabídky veřejné zakázky zadávané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE

Více

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Trojská 96, Praha 7 Troja TEL/FAX.284691121 e-mail: info@mctroja.cz Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný Výzva k podání nabídky na

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č.

Více

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Oznámení o vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Identifikace zadavatele: Zadavatel: Obec Nedomice Sídlo: Nedomice 78 277 14 Dřísy IČ: 00662259

Více

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 14.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II Datum vyhlášení zakázky: 7. 7. 2015 Název projektu: Podpora vzdělávání - čteme, mluvíme, rozumíme

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky ŠKOLNÍ ROZHLAS+MELODICKÉ ZVONĚNÍ Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Název výběrového řízení Pronájem nebytového prostoru restauračního zařízení v budově Kulturního a společenského střediska Střelnice Název projektu

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Národní památkový ústav Sídlo/místo podnikání: Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1 -+420257010555 11801, CZ IČ: 75032333 Spisová značka zadavatele: NPU-430/17523/2015

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 050/2012 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0014

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích VSE K VEREJNÝM ZAKAZKAM KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích 1. Úvodní informace 1. Tato kvalifikační

Více

Výměna oken A 1, III. patro

Výměna oken A 1, III. patro Policejní akademie České republiky v Praze Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4, tel. 974 828 059, fax. 974 827 263, e-mail : pracoviste.vz@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výměna oken A 1, III. patro Zadávací

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY PORADCŮ

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY PORADCŮ KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY PORADCŮ Zadavatel: Master Internet, s.r.o. Identifikační údaje veřejné zakázky Název veřejné

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Dodávka zařízení a vybavení Identifikační údaje zadavatele: Název zadavatele: Sídlo: Zastoupený: Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Název zakázky: Dodávka vstřikovacích lisů Averium Plastics, provozovna Horní Město Zadavatel: Averium Plastics s.r.o. se sídlem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Příloha č. 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - oprava a doteplení střech pavilonů A,B VZ/2013/3/01 veřejná zakázka malého rozsahu

Více

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: MĚSTO PROSEČ Sídlem: Proseč 18, 539 44 Proseč IČ: 00270741 Veřejná zakázka " Regenerace zeleně města Proseče II. etapa" v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce na

Více

Zadávací dokumentace. Regenerace a revitalizace veřejné zeleně -Sídliště 6. května, Zubří - I.etapa

Zadávací dokumentace. Regenerace a revitalizace veřejné zeleně -Sídliště 6. května, Zubří - I.etapa ODBORNÉ PORADENSTVÍ INŽENÝRSKÁ ČINNOST POVODŇOVÉ PLÁNY PROJEKČNÍ PRÁCE EKO - ENERGIE PRÁVNÍ SLUŽBY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DOTAČNÍ PORADENSTVÍ Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu

Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu č.j.58815/2013 Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka údržby a aktualizace produktů

Více

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravovaní Předmět zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravování dvou skupin pedagogických pracovníků

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00 /56.2730 Název projektu: 29. 9.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00 /56.2730 Název projektu: 29. 9. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH - BÍTOUCHOVĚ A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : MĚSTO SEMILY 1/7 A ÚVOD ZJEDNODUŠENÝ POPIS ZÁMĚRU Předmětem

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název zakázky: Městský dům dětí a mládeže, Školní 231, 363 01 Ostrov Ev.č. zakázky 2/2015 Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Identifikační údaje veřejného zadavatele Kontaktní osoba zadavatele,

Více

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH MĚSTO KOŠŤANY Teplická 297, 417 23 ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v

Více

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní Příloha č. 1 Krycí list nabídky a) Identifikační údaje veřejného zadavatele: Zadavatel: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 Praha 7 IČ: 70837627 Zastoupený: Jiří Horký,

Více

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE LISTOPAD 2011 1. ÚDAJE O OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Druh zadávacího řízení: Předmět veřejné zakázky: užší řízení dle 28 zákona č. 137/2006

Více

"Dodávka malotraktoru"

Dodávka malotraktoru K R Y C Í L I S T N A B Í D K Y "Dodávka malotraktoru" Název firmy, organizace Zastoupená Adresa :...... :..... :.... Telefon :..... E-mail :.. Fax :...... Datová schránka:. IČ :...... Bankovní spojení:...

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

SMĚRNICE č. 1 / 2 0 13 ZADÁVÁNÍ VEŘE JNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 1 / 2 0 13 ZADÁVÁNÍ VEŘE JNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 1 / 2 0 13 ZADÁVÁNÍ VEŘE JNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více