Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl. zákona Zadavatel veřejné zakázky: Léčebné lázně Lázně Kynžvart Lázeňská IČ: Bank. spojení: ČSOB /0300

2 1 Informace o zadavateli 1.1 Základní údaje Zadavatel Název Sídlo Léčebné lázně Lázně Kynžvart Lázeňská 295, Lázně Kynžvart IČO Zastoupený Ing. Bc. Jiřina Valentová ředitelka organizace Kontaktní údaje Bc. Iva Stoklasová Telefon Kontaktní údaje 1.2 Statutární orgán zadavatele Osobou oprávněnou k činění právních úkonů souvisejících s touto veřejnou zakázkou je Ing. Bc. Jiřina Valentová, ředitelka organizace. 1.3 Kontaktní osoby Kontaktní osobou v technických věcech souvisejících s touto veřejnou zakázkou je zástupce osoby pověřené výkonem zadavatelských činností Bc. Iva Stoklasová. 2 Předmět plnění veřejné zakázky 2.1 Vymezení plnění veřejné zakázky Předmětem této veřejné zakázky je dodávka kancelářských potřeb pro zadavatele do jeho sídla na základě rámcové smlouvy. Technická specifikace a předpokládané množství nejdůležitějších položek za rok je uvedeno v příloze č. 1 této zadávací dokumentace (dále jen ZD). Dodávky budou realizovány v průběhu 2 let ode dne uzavření rámcové smlouvy do distribučních míst dle přílohy č. 2. Na základě tohoto zadávacího řízení bude uzavřena rámcová smlouva ve smyslu 11 zákona, která bude v souladu s podmínkami danými zadávací dokumentací a nabídkou vybraného uchazeče. Rámcová smlouva (dále jen smlouva ) bude uzavřena na dobu 2 let pouze s jedním uchazečem. 2.2 Zadávací dokumentace Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýjimečně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a v přílohách zadávací dokumentace bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti na zadávacím řízení.

3 2.3 Kód klasifikace předmětu veřejné zakázky CPV Různé kancelářské zařízení a potřeby 2.4. Distribuce Součástí nabídkové ceny uchazeče bude i zajištění distribuce kancelářských potřeb pro konečného příjemce Léčebné lázně Lázně Kynžvart, sklad. 3 Doba a místo plnění veřejné zakázky 3.1 Doba plnění veřejné zakázky Zadavatel předpokládá spolupráci s vítězem veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy uzavřené s jedním uchazečem na dobu určitou 2 let. Smlouva bude uzavřena v nejkratším možném termínu, ale nejdříve k datu Vybraný uchazeč bude v souladu s 92 odst. 1 zákona na základě písemné výzvy (dílčích objednávek) od zadavatele dodávat kancelářské potřeby do místa určení. 3.2 Místo plnění veřejné zakázky Místo plnění veřejné zakázky je sklad Léčebných lázní Lázně Kynžvart. 3.3 Prohlídka místa plnění S ohledem na předmět zadávacího řízení nepředpokládá zadavatel prohlídku místa plnění. 4 Kvalifikace uchazečů Uchazeč je povinen v souladu s 50 a násl. zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), v nabídce prokázat splnění kvalifikace. Požadavky na kvalifikaci jsou uvedeny v části 4.1 Doklady, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace, je vymezeno v části Vymezení kvalifikace Kvalifikaci splňuje uchazeč, který prokáže splnění kvalifikačních kritérií specifikovaných níže Základní kvalifikační předpoklady (1) Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle

4 uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu 1), d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. (2) Prokázání splnění kvalifikace Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů přiložením a) Výpisu z evidence rejstříku trestů,, (odst.1, písm. a) a b). b) Potvrzením příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení, (odst. 1, písm.f). c) potvrzením příslušného orgánu či instituce, (odst.1, písm. h). d) čestného prohlášení, (odst.1, písm. c) až e) a g), i ) až k)., 1) 49 obchodního zákoníku.

5 4.1.2 Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže v souladu s 54 zákona uchazeč, který předloží: (1) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (2) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, Technické kvalifikační předpoklady K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro splnění veřejné zakázky na služby veřejný zadavatel požaduje: a) předložení seznamu 2 významných obdobných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, přílohou tohoto seznamu musí být 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodu spočívajících na její straně Za obdobnou dodávku zadavatel stanovuje dodávky kancelářských potřeb v obdobném rozsahu (alespoň ,- Kč bez DPH za dva kalendářní roky). 4.2 Výpis ze seznamu kvalifikovaných uchazečů Uchazeči zapsaní v seznamu kvalifikovaných uchazečů ( 125 a násl. zákona) mohou prokázat splnění kvalifikace dle 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky, výpisem ze seznamu kvalifikovaným uchazečů ne starším než 3 měsíce. 4.3 Forma splnění kvalifikace Uchazeč je v souladu s 57 odst. 1 a 2 zákona oprávněn předložit doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po uchazeči, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 zákona, předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace Uchazeč je v souladu s 51 odst. 4 zákona oprávněn splnit kvalifikaci podle 50 odst. 1 písm. b) až d) v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele. V takovém případě přiloží k nabídce: - doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona subdodavatelem a

6 - smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona Podává-li nabídku více uchazečů společně (jako jeden uchazeč), musí každý z nich samostatně splnit kvalifikaci podle 50 odst. 1 písm. a) a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona; kvalifikaci podle 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona, musí splnit alespoň společně všichni uchazeči příp. některý uchazeč spolu se svým subdodavatelem Podává-li nabídku více uchazečů společně (jako jeden uchazeč), jsou povinni v souladu s 51 odst. 6 přiložit k nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy, z níž vyplývá, že všichni tito uchazeči budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, zavázáni společně a nerozdílně Požadované dokumenty, pokud zákon nebo zadávací dokumentace nestanoví jinak, nesmějí být starší než 3 měsíce předcházejících poslednímu dni lhůty pro podání nabídek Zahraniční osoba prokazuje splnění kvalifikace dle 51 odst. 7 zákona podle právního řádu platného v zemi jejího sídla, případně bydliště nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných uchazečů. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční osoba v původním jazyce současně s jejich úředně ověřeným překladem do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. 4.4 Důsledek nesplnění kvalifikace Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, nebo nesplní povinnost stanovenou v 58 zákona, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu. 4.5 Zvýhodnění uchazeče Zadavatel zvýhodní při vyhodnocení nabídky uchazeče, který je zaměstnavatelem zaměstnávajícím dle 81 odst. 3. zákona č. 435/2004 Sb. více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením a tím splňuje podmínky uvedené v 81 odst. 2 písm b) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, v platném znění pro účely plnění povinného přídělu a současně splňuje podmínky dle 101 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění pro zvýhodnění při zadávání veřejných zakázek. Tito uchazeči mohou při své nabídce pro potřeby hodnocení veřejné zakázky odečíst ze svých konečných cen 10 %.

7 5 Způsob zpracování nabídkové ceny 5.1 Základní požadavky zadavatele Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu jako cenu dodání vzorového koše výrobků vyplněním přílohy č. 1. Zároveň uchazeč předloží svůj ceník všech dodávaných výrobků. V ceníku bude uvedena běžná cena pro zadavatele. Ceny uvedené v nabídce jako ocenění vzorového koše musí odpovídat cenám uvedeným v ceníku. V případě odlišností, nepřesností nebo chyb či omylů bude takový rozdíl považován zadavatelem za chybu v psaní a hodnocena bude nižší nabídková cena. Takové hodnocené ceny budou součástí uzavřené smlouvy. Po dobu účinnosti smlouvy budou jednotlivé dílčí objednávky realizovány za podmínek tohoto ceníku a vzorového koše. Nabídkové ceny vzorového koše budou součástí budoucí smlouvy. Nabídková cena uchazeče bude v nabídce (krycím listu nabídky příloha č.2), a to u všech jejích částí, uvedena v korunách českých ve struktuře: cena bez DPH, sazba DPH v %, výše DPH v Kč, cena s DPH. a to pro tři samostatné skupiny sortimentu vždy samostatně (viz příloha č. 2). Váhový poměr hodnocení výsledné nabídky odpovídá: pro papír 55% pro ostatní kancelářské potřeby 45% Podrobné hodnocení viz kapitola č Podmínky pro překročení nabídkové ceny Nabídkovou cenu je možno po dobu trvání smlouvy na plnění veřejné zakázky překročit po dohodě se zadavatelem o procento, odpovídající míře inflace podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu. K navýšení může dojít pouze jednou ročně vždy k 1. dubnu, přičemž poprvé může k navýšení dojít k 1. dubnu Míra inflace bude vyjádřena přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, který vyjadřuje procentuální změnu průměrné cenové hladiny za posledních 12 měsíců oproti průměru za 12 předchozích měsíců. 6. Platební podmínky Zadavatel neposkytuje zálohy. Zadavatel bude za vykonávání předmětu veřejné zakázky platit 1 x měsíčně na základě daňového dokladu faktury. Tento doklad bude vždy obsahovat přesný soupis provedených dodávek, dílčích objednávek zadavatele, jednotkovou cenu, počet jednotek a celkovou cenu. Současně musí umožňovat fakturaci na adresy dle upřesnění zadavatele v jednotlivých dílčích objednávkách a to vždy samostatnými fakturami za daný měsíc.

8 Daňové doklady budou mimo náležitostí stanovených zákonem o DPH a údajů dle 13a obchodního zákoníku obsahovat i evidenční číslo smlouvy zadavatele. Jestliže daňový doklad nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo bude obsahovat chybné údaje, je zadavatel oprávněn jej až do lhůty splatnosti prodávajícímu vrátit. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného daňového dokladu zadavateli. Splatnost daňového dokladu - faktury: měsíc Uchazeč je oprávněn nabídnout výhodnější platební podmínky. Zadavatel nepřipouští žádné podmínky pro překročení nabídkové ceny, kromě změny obecně závazných předpisů. 7. Obchodní podmínky 7.1 Společná ustanovení Uchazeč je povinen podat jediný návrh smlouvy na celý předmět veřejné zakázky. V návrhu smlouvy musí být obsaženy platební a obchodní podmínky s vyznačením doplněných či vypuštěných částí. Vypuštěním nebo doplněním nesmí dojít ke zhoršení postavení zadavatele Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny smlouvou, se řídí ve smyslu 262 obchodního zákoníku příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy ČR Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění zadavatele, uvedená v zadávací dokumentaci; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky a bude vyřazena dle 61 odst. 1 zákona Jakékoliv doplňky nebo změny smlouvy musí být prováděny písemně, formou dodatku ke smlouvě Po dobu účinnosti uzavřené smlouvy budou jednotlivé dílčí dodávky realizovány na základě dílčích objednávek. Cena za takové dodávky bude odpovídat ceníku jako součásti nabídky uchazeče (vzorového koše) V případě, že část veřejné zakázky bude plněna formou subdodávky (prostřednictvím třetí osoby), požaduje zadavatel uvést v nabídce (v samostatné příloze návrhu smlouvy), jaká konkrétní část veřejné zakázky bude zadána třetím osobám a které osoby to budou (uchazeč je povinen u subdodavatele uvést jeho identifikační údaje dle 60 odst. 1 zákona). Změna subdodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze po předchozím písemném souhlasu zadavatele. Za subdodavatele není považována autorizovaná osoba pro profese dle bodu Návrh smlouvy obsažený v nabídce musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem

9 jednání jménem uchazeče; originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy není předložením řádného návrhu požadované smlouvy a nabídka uchazeče je v takovém případě neúplná Uchazeč musí v návrhu smlouvy akceptovat vedle požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci ustanovení zákona, obchodního zákoníku a dalších právních předpisů, které se vztahují k plnění této veřejné zakázky Některé povinnosti uchazeče: Všichni zaměstnanci uchazeče, případně jeho subdodavatelů, kteří se budou podílet uvnitř areálu na dodávce předmětu veřejné zakázky, budou viditelně označeni štítkem s označením příslušnosti k uchazeči a svým jménem. Zaměstnanci uchazeče, případně jeho subdodavatelů, kteří se budou podílet uvnitř areálu na dodávce předmětu veřejné zakázky nesmí: konzumovat alkohol, užívat psychotropní látky bezprostředně před příchodem do prostor zadavatele a po dobu přítomnosti v prostorách zadavatele. 7.2 Dodací podmínky Manipulovat s technologickými zařízeními nesouvisejícími s předmětem činnosti uchazeče, zejména s telefony a jinými spojovacími prostředky, výpočetní a jinou technikou nacházející se v prostorách zadavatele Dodavatel zaručí dodávky v objemech a balení do dispozičních míst dle přílohy č. 2 v předem dohodnutých termínech a při zachování transportních podmínek až do převzetí v místě dodání. Nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak, platí, že dodavatel je povinen dodat objednané množství do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky. 7.3 Vady a odpovědnost za škodu Uplatňování práv z odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku Dodavatel odpovídá zadavateli nebo třetím osobám za veškeré škody způsobené svou činností v souvislosti se zajišťováním předmětu veřejné zakázky, a to v rozsahu a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy Za podstatné porušení smlouvy je dále považováno opakované prodlení s dodáním zboží o více než týden Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a újmu vzniklou zadavateli tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti dodavatele Omezení výše náhrady škody v jakémkoliv směru se nepřipouští. 7.4 Sankce za nedodržení obchodních podmínek Smluvní sankce a možnost odstoupení od smlouvy: V případě prodlení uchazeče nebo jeho subdodavatele s dodáním zboží jednorázová smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč a dále 0,5 % z ceny nedodaného zboží za každý i započatý den prodlení.

10 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo zadavatele na náhradu vzniklé škody v plné výši. V případě prodlení zadavatele s úhradou ceny za poskytované služby má uchazeč nárok na úhradu úroku z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení. Uchazeč je povinen požadovanou částku poukázat zadavateli do 14 dnů ode dne písemného uplatnění smluvní pokuty. Platební povinnost je splněna dnem připsání požadované částky ve prospěch účtu zadavatele. Součástí sankčních ustanovení bude i možnost odstoupit od smlouvy v případě závažného porušení smluvních povinností a možnost vypovědět smlouvu bez udání důvodů s nejvýše tříměsíční výpovědní dobou Zadavatel zaplatí dodavateli při prodlení s úhradou faktury zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za každý den prodlení.

11 8 Nabídka 8.1 Způsob zpracování nabídky Uchazeči podávají nabídky písemně ve dvou uzavřených obálkách, přitom vnější obálka bude označena: Veřejná zakázka na Dodávku kancelářských potřeb pro Léčebné lázně Lázně Kynžvart, NEOTVÍRAT a opatřené na uzavření razítky uchazeče a adresou, na níž je možné nabídku vrátit. Vnitřní obálka bude označena NEOTVÍRAT a opět opatřena na uzavření razítky uchazeče. Obálku je možné zaslat poštou nebo osobně předat v podatelně zadavatele do do 12:00 hodin V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje o uchazeči v rozsahu uvedeném v 17 písm. d) zákona. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a podepsána na krycím listu oprávněnou osobou Uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu 6 měsíců ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídek, přičemž tato doba se prodlužuje o dobu, po kterou zadavatel není oprávněn uzavřít smlouvu a též o dobu, ve které má vybraný uchazeč poskytnout součinnost Uchazeč předloží nabídku v českém jazyce v originále celkem tedy v 1 vyhotovení. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Veškeré výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou; není třeba číslovat originály či úředně ověřené kopie požadovaných dokumentů Uchazeč v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem. Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce kromě kontaktní adresy dle předchozí věty též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení Uchazeč předloží nabídku též v elektronické podobě na CD; tato povinnost se netýká dokladů prokazujících splnění kvalifikace uchazeče. Každý uchazeč je povinen předložit návrh smlouvy v elektronické podobě ve formátu MS Office nebo formátu kompatibilním Uchazeč je povinen doručit nabídku do podatelny zadavatele, v sídle zadavatele nebo poštou na adresu zadavatele Nabídka musí být předložena v následující struktuře: 1. Krycí list nabídky, na kterém budou uvedeny identifikační a kontaktní údaje o uchazeči (obchodní firmu/jméno uchazeče, sídlo uchazeče, úplnou adresu uchazeče pro poštovní styk, jméno pracovníka pověřeného věcným jednáním ohledně této veřejné zakázky, IČ, DIČ, telefon, fax, ) a celková nabídková cena. 2. Návrh rámcové smlouvy obsahující mimo jiné: Závazek dodání zvoleného zboží do 3 pracovních dnů; kontaktní údaje pro zasílání dílčích objednávek; záruční podmínky; Návrh sankcí (v případě zpoždění v dodání, nedodržení základních požadavků zadavatele atd.) nad minimální požadavky zadavatele. Způsob provádění kontroly kvality v návrhu smlouvy musí být obsažen

12 způsob provádění kontroly kvality činnosti uchazeče. 3. Cenová nabídka uvedení cenové nabídky za dodání zboží obsažené ve vyplněném vzorovém koši (ve všech třech jeho částech), včetně dopravy a dodání zboží do distribučních míst viz příloha č. 1 a 2; 4. Ceník ceník celého sortimentu výrobků dodávaných dodavatelem. 5. Popis zajištění zboží neobsaženého v ceníku zde bude uchazečem uveden způsob dodání zboží, stanovení ceny a dodací lhůty zboží neobsaženého v ceníku uchazeče. Vždy se bude jednat o běžný sortiment kancelářských a hygienických potřeb. 6. Zadavatel dále v souladu s 68, odst. 3 zákona požaduje, aby součástí nabídky každého uchazeče byl : seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, má-li uchazeč formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 7. Ostatní (prohlášení o vázanosti obsahem nabídky). Každá výše uvedená část struktury nabídky bude od ostatních zřetelně oddělena (např. barevným nebo číselným rozřeďovačem) v uvedeném pořadí. 9 Otevírání obálek s nabídkami. Otevírání obálek se uskuteční dne ve 13 :00 hodin v sídle zadavatele v kanceláři ředitele, I. Patro, Lázeňská 295, Lázně Kynžvart, Otevírání obálek se mají právo zúčastnit kromě hodnotící komise a zástupců zadavatele i uchazeči, jejichž nabídky byly doručeny ve lhůtě k podání nabídek. Zástupci uchazečů přítomni na otevírání obálek se musí prokázat příslušným pověřením (plnou mocí). Každý uchazeč může být zastoupen nejvýše 1 osobou. Hodnotící komise bude otevírat obálky postupně podle pořadového čísla přiděleného dle času doručení a bude kontrolovat, zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku, je podepsaná oprávněnou osobou a je z hlediska požadovaného obsahu úplná. Pokud nabídka nebude splňovat výše uvedené požadavky, bude na místě vyřazena a zadavatel bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla vyřazena, z další účasti v otevřeném řízení. Po provedení kontroly sdělí hodnotící komise účastníkům identifikační údaje uchazeče (obchodní firmu, sídlo) a informaci, zda nabídka splňuje požadavky, které jsou předmětem kontroly.

13 Po provedení kontroly každé o tom, zda nabídka splňuje požadavky dle 71, odst.9, zákona, komise přítomným uchazečům nabídky podle 71, odst.9, zákona, sdělí komise přítomným uchazečům identifikační údaje uchazeče a informaci sdělí rovněž informace o nabídkové ceně a informace o údajích z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným dílčím hodnotícím kritériím. O otevírání obálek bude sepsán protokol, ve kterém budou u každé nabídky uvedeny identifikační údaje (obchodní firma, sídlo, právní forma, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena), informace, zda nabídka vyhověla všem požadavkům, které jsou předmětem kontroly. Příslušná část protokolu o otevírání obálek se účastníkům přečte před otevřením další obálky. Protokol o otevírání obálek podepisují všichni přítomní členové komise. Protokol se po připojení listiny přítomných uchazečů přikládá k seznamu nabídek. Zadavatel umožní uchazečům na jejich žádost nahlédnout do protokolu o otevírání obálek a pořídit si z něj výpis nebo opis. Nekoná-li se otevírání obálek podle 72, odst.4, zákona, je zadavatel povinen uchazečům bezodkladně zpřístupnit protokol o otevírání obálek elektronickými prostředky. Pokud zadavatel uveřejnil v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení úmysl použít elektronickou aukci, není oprávněn uchazečům zpřístupnit či umožnit nahlédnout do těch částí protokolu, které obsahují identifikační údaje uchazečů. 10 Hodnocení 10.1 Způsob posouzení nabídek Hodnocení nabídek bude provedeno podle 76 a násl. zákona podle kritéria nejnižší nabídkové ceny za dva roky konečné, včetně DPH (dle váhových poměrů) Hodnocení číselného kritéria Pro nabídkovou cenu číselného kritéria bude za nejvhodnější považováno nejmenší číslo (cena) ze všech podaných nabídek pro celkovou nabídku Kritéria pro přidělení zakázky: Cena vzorového koše (příloha č. 1): kancelářské potřeby - papír (P) váha 55 % ostatní kancelářské potřeby (OKP) 45 % Zadavatel stanovil následující kritéria pro hodnocení nabídek: Cena vzorového koše 100 % Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou hodnotou (cenou). Zadavatele stanovil následující kritéria pro hodnocení nabídek:

14 Příklad: nejnižší cena za dva roky = 2x (P+OKP) nabídková cena (konečná včetně DPH) (kancelářské potřeby - papír celkem) P = x nabídková cena (konečná včetně DPH) (ostatní kancelářské potřeby celkem) OKP = x Uchazeč poskytující náhradní plnění uvede vedle nabídkové ceny i cenu poníženou o 10 % v souladu s bodem Přidělení veřejné zakázky Zadavatel přidělí veřejnou zakázku uchazeči, jehož nabídka byla vyhodnocena v souladu se stanovenými kritérii hodnocení jako cenově nejnižší. Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky bude zadavatelem neprodleně zasláno všem uchazečům, kteří nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni. S uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejnižší cena, se zahájí jednání o znění smlouvy. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li potřebnou součinnost, uzavře zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil další v pořadí. Uzavření smlouvy oznámí zadavatel všem nevyloučeným uchazečům. Výběrem nejvhodnější nabídky nevzniká právní vztah mezi uchazečem a zadavatelem. Zadavatel si vyhrazuje v souladu s ustanovením 82 zákona právo jednat o konečném znění smlouvy Předpokládaná hodnota zakázky Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky činí Kč ,--/rok bez DPH/.

15 11 Ostatní 11.1 Dodatečné informace, vysvětlení nabídky a důvěrnost informací Dodatečné dotazy na předmět zadávacího řízení nebo jeho organizaci ze strany dodavatelů musí být zadavateli zaslány pouze v písemné formě (mailem, poštou) kontaktní osobě zadavatele uvedené v těchto zadávacích podmínkách v zákonných lhůtách. Hodnotící komise může v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. Hodnotící komise může rovněž požádat o doplnění dokladů podle 68, odst.3, zákona. V žádosti hodnotící komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má uchazeč vysvětlit, nebo které doklady má uchazeč doplnit. Hodnotící komise nabídku vyřadí, pokud uchazeč nedoručí vysvětlení či doklady ve lhůtě 3 pracovních dnů ode doručení žádosti, nestanoví-li hodnotící komise lhůtu delší. Hodnotící komise může na žádost uchazeče tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout, ( 76, odst.3, zákona). Zadavatel veřejné zakázky i uchazeči jsou povinni zacházet se všemi informacemi, které jim budou poskytnuty, jako s důvěrnými (s výjimkou informací, které byly veřejně publikované) Další podmínky řízení a upřesňující požadavky zadavatele a) Zadavatel nepřipouští variantní řešení ani rozdělení veřejné zakázky na části. b) Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit, doplnit podmínky zadávacího řízení, dále zadávací řízení do uzavření smlouvy zrušit, případně veškeré přijaté nabídky odmítnout. c) Zadavatel si vyhrazuje právo neposkytovat náhradu nákladů, které dodavatel vynaložil na účast v zadávacím řízení. d) Zadavatel poskytne odpovědi na dotazy zaslané mu ve smyslu 49 zákona. Pro podávání dotazů a jejich odpovídání zadavatel stanovuje přednostně komunikaci elektronickou poštou se zveřejněním na portálu zadavatele. e) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob. f) Nabídky, kopie nabídek ani jednotlivé součásti nabídek uchazečů nebo vyloučených uchazečů nebudou vráceny. g) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny podané nabídky. h) Zadavatel vrátí uchazeči neotevřenou obálku s nabídkou, která byla doručena po termínu stanoveného zadavatelem pro podání nabídky. i) Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit nabídky, které nebyly zpracovány podle těchto podmínek stanovených zadavatelem (kvalifikace, obsah nabídky atd.). j) Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit výběr nejvhodnější nabídky pouze uchazečům, jejichž nabídka nebyla vyřazena nebo kteří nebyli vyloučeni ze zadávacího řízení Způsoby ukončení zadávacího řízení: Zadávací řízení může být ukončeno uzavřením smlouvy s vítězem; ( 82, zákona), uzavřením smlouvy s uchazečem umístěným v dalším pořadí, jestliže nedojde k uzavření smlouvy s vítězem ( 82 odst. 4, zákona)

16 bez vyhlášení vítěze, jestliže zadavatel odmítne všechny předložené nabídky zrušením zadávacího řízení dle 84 zákona Důvěrnost informací Účastníci tohoto zadávacího řízení jsou povinni zacházet se všemi informacemi, které jim byly poskytnuty v souvislosti s vyhlášeným zadávacího řízení, jako s důvěrnými ve smyslu 271 Obchodního zákoníku.... Ing. Bc. Jiřina Valentová Ředitelka LL Lázně Kynžvart Přílohy: Příloha č. 1: Vzorový koš zboží Příloha č. 2: Krycí list nabídky

17 Příloha č. 1 Vzorový koš kancelářských potřeb Druh specifikace Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH kancelářský papír lepidlo prešpánové desky prešpánové desky poštovní obálky poštovní obálky datové nosiče 80g/m 2 rozměr 210x297 mm balení 500 listů tyčinkové, tuhé balení 15 g 3 klopy s gumičkou různé barvy rozměr: na listiny formátu A4 3 klopy bez gumičky různé barvy rozměr: na listiny A4 bílé, samolepicí bez krycího proužku rozměr: C5 bílé, samolepicí bez krycího proužku rozměr: C6 CD-ROM datové nosiče disketa 3,5 náplně do sešívačky laminovací folie eurofolie kancelářské spony kancelářské spony lepicí páska balicí lepicí páska balicí technická textilní páska kroužkový pořadač archivační pořadač s kapsou 24/6, kovové balení: ks 80 mic, formát: A4 216x303 mm balení: 100 ks lesklé na dokumenty formátu A4 balení: 100 ks zinkové, 32 mm balení : 100 ks zinkové, 50 mm balení : 100 ks čirá 48 mmú66 m čirá 19mm/10m lepicí 48 mm/7 m A4 75 mm A4 75 mm

18 rychlovazač závěsný samolepící etikety samolepicí bloček sešit sešit blok blok zvýrazňovač 2522 kancelářské pastelové tužky popisovač 0,3 mm A4 bílé 52mm x 29,7 mm 5x 80 listů rozměr: 76 mm x 76 mm A4, linkovaný 60 listů A5, linkovaný 60 listů A4, linkovaný 50 listů A5, linkovaný 50 listů sada 4 barvy červené balení: 12 ks různé barvy balení: 10 ks

19 Příloha č. 2 KRYCÍ LIST NABÍDKY Údaje určené ke čtení při otevírání obálek s nabídkami Název uchazeče (obchodní firma nebo název): Adresa uchazeče (celá adresa včetně PSČ): Právní forma: IČ: DIČ: Zástupce uchazeče: Kontakt na zástupce uchazeče (tel., mail)

20 Jednotné zpracování ceny: Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH Část 1 (papír) Část 2 (ostatní kancelářské potřeby) Celková cena Datum zpracování nabídky Razítko a podpis

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Sběrný systém BRO na území mikroregionu Horní Vltava Boubínsko - kompostéry

Sběrný systém BRO na území mikroregionu Horní Vltava Boubínsko - kompostéry ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Zakázka malého rozsahu (2. kategorie) Veřejná zakázka malého rozsahu (2. kategorie), zadávaná mimo

Více

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Název zakázky: Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Datum vyhlášení zakázky: 25. 7. 2012 Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních

Více

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Zadávací řízení je zadáváno dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Osvětlení tělocvičny ZŠ Šlapanice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Propagace a prezentace důchodové reformy zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem Č.j.: DM-030/1367/2016 Sp.č.: 030/80/04-1/2016 Pardubice 24.06.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: Provádění drobných oprav na veřejném prostranství v MČ Brno Královo Pole zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu kulturního domu v obci Černá Voda včetně výměny zdroje vytápění zadávanou ve zjednodušeném

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Název projektu: Registrační číslo projektu:

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE KOMUNIKACE

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název zakázky Rozvoj kapacity MŠ Pěnčín

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka hygienických potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka hygienických potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka hygienických potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

Sedlčany dne

Sedlčany dne Sedlčany dne 5. 6. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 ZD - Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Zajištění odborných školení pro pracovníky projektové kanceláře MPSV Část 2 - Školení se zaměřením na IT zadávanou

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen Zákon

Více

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Obnova počítačového vybavení dodávka notebooků Datum vyhlášení: 8. 7. 2016 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Zadavatel Instituce:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU CEITEC - Elektroporátor část název poznámka 1. Úvodní ustanovení strana 2 2. Požadavky zadavatele

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů Příloha č. 2 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů zadané v oblasti obrany nebo bezpečnosti v užším řízení dle

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 38 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách zjednodušené podlimitní řízení Tento projekt je spolufinancován

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU FORMULÁŘ NABÍDKY Název veřejné zakázky: BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Zadavatel: Město Břeclav Náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 81 Břeclav IČ: 00283061 ČERVEN 2013 06/2013 1 z 12 OBSAH NABÍDKY:

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Energetický audit areálu VFU Brno zadávané v souladu s ustanovením 18

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA FORMULÁŘ NABÍDKY Název veřejné zakázky: BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA Zadavatel: Město Břeclav Náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 81 Břeclav IČ: 00283061 ČERVEN 2013 06/2013 1

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: ANALÝZA BILATERÁLNÍCH VZTAHŮ MEZI SUBJEKTY Z ČESKÉ REPUBLIKY A SUBJEKTY

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu základní školy v obci Vysočany zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona

Více

Prokázání kvalifikace

Prokázání kvalifikace Příloha č. 3 ZD k č. j. PPR-28152-/ČJ-2013-990656 Počet listů: 5 Prokázání kvalifikace k veřejné zakázce Technická podpora hardware pro Vízový informační systém a systém VISMAIL ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ

Více

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově Kvalifikační dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: VÝMĚNA OKEN V Č. P. 1838 VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf Poštovní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Nákup aktivních prvků VZ/2013/1/010/7 veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/24/03/13 Krajského úřadu Zlínského kraje 1. Identifikační

Více

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Příloha 3a Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Název obchodní firmy- uchazeč: D Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče tímto čestně

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace Kvalifikační dokumentace Výběrové řízení na stavební práce s názvem: vyhlášené v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace Zadavatele: Holzindustrie Chanovice

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování Č.j.: DM-030/1557/2016 Sp.č.: 030/80/07-1/2016 Pardubice 18.7.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava 3D film Zadavatel WEST

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka ICT techniky Dodávka 1 ks PC stanice pro grafiku 1 ks PC stanice 1 ks Notebook pro grafiku 14 ks Notebook

Více

Traktor s čelním nakladačem a vyžínacím ramenem

Traktor s čelním nakladačem a vyžínacím ramenem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) Traktor s čelním nakladačem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Výpočetní technika 2015 zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona

Více

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka Výzva k podání cenové nabídky č.j. 155/2014 Veřejná zakázka malého rozsahu dle 18, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na stavební práce, v platném znění, v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 IČ: 62073079 zasílá výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

3. Informace o zadávací dokumentaci, o prohlídce místa plnění, dodatečné informace

3. Informace o zadávací dokumentaci, o prohlídce místa plnění, dodatečné informace Č.j.: 1362/2016 Výzva k podání nabídky na dodávku stavebních prací na akci: Veřejné osvětlení komunikací kolem hřbitova, Zadavatel zasílá výzvu dodavatelům k podání veřejné nabídky podle 27 odst. b zákona

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Rozšíření

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

vyhlašuje poptávkové řízení

vyhlašuje poptávkové řízení MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 00257249; DIČ: CZ00257249 tel./fax 371 594 654 tel. 371 594 636, 371 594 640 vyhlašuje poptávkové řízení na ZADAVATEL název: Město

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Dodávky kancelářského nábytku

Dodávky kancelářského nábytku Č.j.: MV 57640-4 / OSF - 2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávky kancelářského nábytku zadávanou v řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou Příloha č. 1 TITULNÍ (KRYCÍ) LIST NABÍDKY podaný v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: - Uchazeč: (název uchazeče) IČ: (u FO rovněž RČ: ) Sídlo uchazeče: (místo podnikání nebo bydliště)

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Obec Kamenice Sídlo/místo podnikání: Ringhofferovo náměstí 434, Kamenice -Olešovice 25168, CZ IČ: 00240273 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

"Energetické úspory budovy základní školy - Dobřany"

Energetické úspory budovy základní školy - Dobřany VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 18.3.2013 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

pro veřejnou zakázku na dodávku zboží pro projekt TŘÍDĚNÍ BIOODPADU VE MĚSTĚ BŘECLAV I. ETAPA KOMPOSTÉRY FORMULÁŘ NABÍDKY

pro veřejnou zakázku na dodávku zboží pro projekt TŘÍDĚNÍ BIOODPADU VE MĚSTĚ BŘECLAV I. ETAPA KOMPOSTÉRY FORMULÁŘ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na dodávku zboží pro projekt TŘÍDĚNÍ BIOODPADU VE MĚSTĚ BŘECLAV I. ETAPA KOMPOSTÉRY ODDÍL I ZADÁVACÍ PODMÍNKY FORMULÁŘ NABÍDKY Číslo projektu: CZ.1.02/4.1.00/12.16345

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup software. Policejní akademie České republiky v Praze Lhotecká 559/7, Praha 4 tel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup software. Policejní akademie České republiky v Praze Lhotecká 559/7, Praha 4 tel Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nákup software Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 8) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Název veřejné zakázky:

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu"

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední název:

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích VÝZVA MESTA MNICHOVICE poptávkové řízení č. 6/2012 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50 V Brně dne 9.7.2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Název akce: VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Zadavatel: Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50 se sídlem: Lidická

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Oprava

Více

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Veřejný zadavatel Městská část Praha

Více

Zpracování účetnictví pro ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace

Zpracování účetnictví pro ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace Oznámení úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel, ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace,

Více

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie Obec Kadolec Kadolec 61 794 51 Kadolec IČ: 00599468 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Mnichovice 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE: Obec Mnichovice

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Město Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně IČ 00297577 Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízení na stavební práce podle zákona č.

Více

OBNOVA SÍŤOVÝCH PRVKŮ. https://ezak-czso.cz/ 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

OBNOVA SÍŤOVÝCH PRVKŮ. https://ezak-czso.cz/ 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Na padesátém 81 100 82 Praha 10 Příloha č. 3 k Zadávací dokumentaci KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7.

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7. Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu staré školy v městysu Ostrov u Macochy zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle

Více

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Supervize

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Poskytování nových metrologických služeb formou analýz a měření za pomocí RCT v návaznosti na úsporu času a materiálu při náběhu výroby plastových dílů - 3D multisenzorový měřicí

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Oplocení sportovního areálu u č. p. 2984, na p.p.č. 2832/1,2 ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky Zajištění úklidových prací a úklidových prostředků včetně dezinfekce v příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Praha 2 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zajištění úklidových

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

VZORY ČESTNÝCH PROHLÁŠENÍ

VZORY ČESTNÝCH PROHLÁŠENÍ Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Laboratoř biologického materiálu zhotovitel stavby ve vztahu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Praha 10, Moskevská 29. tel:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Praha 10, Moskevská 29. tel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz V Praze 21.6.2013 Věc: Výzva k podání cenové nabídky k účasti

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více