Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl. zákona Zadavatel veřejné zakázky: Léčebné lázně Lázně Kynžvart Lázeňská IČ: Bank. spojení: ČSOB /0300

2 1 Informace o zadavateli 1.1 Základní údaje Zadavatel Název Sídlo Léčebné lázně Lázně Kynžvart Lázeňská 295, Lázně Kynžvart IČO Zastoupený Ing. Bc. Jiřina Valentová ředitelka organizace Kontaktní údaje Bc. Iva Stoklasová Telefon Kontaktní údaje 1.2 Statutární orgán zadavatele Osobou oprávněnou k činění právních úkonů souvisejících s touto veřejnou zakázkou je Ing. Bc. Jiřina Valentová, ředitelka organizace. 1.3 Kontaktní osoby Kontaktní osobou v technických věcech souvisejících s touto veřejnou zakázkou je zástupce osoby pověřené výkonem zadavatelských činností Bc. Iva Stoklasová. 2 Předmět plnění veřejné zakázky 2.1 Vymezení plnění veřejné zakázky Předmětem této veřejné zakázky je dodávka kancelářských potřeb pro zadavatele do jeho sídla na základě rámcové smlouvy. Technická specifikace a předpokládané množství nejdůležitějších položek za rok je uvedeno v příloze č. 1 této zadávací dokumentace (dále jen ZD). Dodávky budou realizovány v průběhu 2 let ode dne uzavření rámcové smlouvy do distribučních míst dle přílohy č. 2. Na základě tohoto zadávacího řízení bude uzavřena rámcová smlouva ve smyslu 11 zákona, která bude v souladu s podmínkami danými zadávací dokumentací a nabídkou vybraného uchazeče. Rámcová smlouva (dále jen smlouva ) bude uzavřena na dobu 2 let pouze s jedním uchazečem. 2.2 Zadávací dokumentace Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýjimečně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a v přílohách zadávací dokumentace bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti na zadávacím řízení.

3 2.3 Kód klasifikace předmětu veřejné zakázky CPV Různé kancelářské zařízení a potřeby 2.4. Distribuce Součástí nabídkové ceny uchazeče bude i zajištění distribuce kancelářských potřeb pro konečného příjemce Léčebné lázně Lázně Kynžvart, sklad. 3 Doba a místo plnění veřejné zakázky 3.1 Doba plnění veřejné zakázky Zadavatel předpokládá spolupráci s vítězem veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy uzavřené s jedním uchazečem na dobu určitou 2 let. Smlouva bude uzavřena v nejkratším možném termínu, ale nejdříve k datu Vybraný uchazeč bude v souladu s 92 odst. 1 zákona na základě písemné výzvy (dílčích objednávek) od zadavatele dodávat kancelářské potřeby do místa určení. 3.2 Místo plnění veřejné zakázky Místo plnění veřejné zakázky je sklad Léčebných lázní Lázně Kynžvart. 3.3 Prohlídka místa plnění S ohledem na předmět zadávacího řízení nepředpokládá zadavatel prohlídku místa plnění. 4 Kvalifikace uchazečů Uchazeč je povinen v souladu s 50 a násl. zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), v nabídce prokázat splnění kvalifikace. Požadavky na kvalifikaci jsou uvedeny v části 4.1 Doklady, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace, je vymezeno v části Vymezení kvalifikace Kvalifikaci splňuje uchazeč, který prokáže splnění kvalifikačních kritérií specifikovaných níže Základní kvalifikační předpoklady (1) Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle

4 uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu 1), d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. (2) Prokázání splnění kvalifikace Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů přiložením a) Výpisu z evidence rejstříku trestů,, (odst.1, písm. a) a b). b) Potvrzením příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení, (odst. 1, písm.f). c) potvrzením příslušného orgánu či instituce, (odst.1, písm. h). d) čestného prohlášení, (odst.1, písm. c) až e) a g), i ) až k)., 1) 49 obchodního zákoníku.

5 4.1.2 Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže v souladu s 54 zákona uchazeč, který předloží: (1) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (2) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, Technické kvalifikační předpoklady K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro splnění veřejné zakázky na služby veřejný zadavatel požaduje: a) předložení seznamu 2 významných obdobných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, přílohou tohoto seznamu musí být 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodu spočívajících na její straně Za obdobnou dodávku zadavatel stanovuje dodávky kancelářských potřeb v obdobném rozsahu (alespoň ,- Kč bez DPH za dva kalendářní roky). 4.2 Výpis ze seznamu kvalifikovaných uchazečů Uchazeči zapsaní v seznamu kvalifikovaných uchazečů ( 125 a násl. zákona) mohou prokázat splnění kvalifikace dle 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky, výpisem ze seznamu kvalifikovaným uchazečů ne starším než 3 měsíce. 4.3 Forma splnění kvalifikace Uchazeč je v souladu s 57 odst. 1 a 2 zákona oprávněn předložit doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po uchazeči, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 zákona, předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace Uchazeč je v souladu s 51 odst. 4 zákona oprávněn splnit kvalifikaci podle 50 odst. 1 písm. b) až d) v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele. V takovém případě přiloží k nabídce: - doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona subdodavatelem a

6 - smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona Podává-li nabídku více uchazečů společně (jako jeden uchazeč), musí každý z nich samostatně splnit kvalifikaci podle 50 odst. 1 písm. a) a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona; kvalifikaci podle 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona, musí splnit alespoň společně všichni uchazeči příp. některý uchazeč spolu se svým subdodavatelem Podává-li nabídku více uchazečů společně (jako jeden uchazeč), jsou povinni v souladu s 51 odst. 6 přiložit k nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy, z níž vyplývá, že všichni tito uchazeči budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, zavázáni společně a nerozdílně Požadované dokumenty, pokud zákon nebo zadávací dokumentace nestanoví jinak, nesmějí být starší než 3 měsíce předcházejících poslednímu dni lhůty pro podání nabídek Zahraniční osoba prokazuje splnění kvalifikace dle 51 odst. 7 zákona podle právního řádu platného v zemi jejího sídla, případně bydliště nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných uchazečů. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční osoba v původním jazyce současně s jejich úředně ověřeným překladem do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. 4.4 Důsledek nesplnění kvalifikace Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, nebo nesplní povinnost stanovenou v 58 zákona, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu. 4.5 Zvýhodnění uchazeče Zadavatel zvýhodní při vyhodnocení nabídky uchazeče, který je zaměstnavatelem zaměstnávajícím dle 81 odst. 3. zákona č. 435/2004 Sb. více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením a tím splňuje podmínky uvedené v 81 odst. 2 písm b) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, v platném znění pro účely plnění povinného přídělu a současně splňuje podmínky dle 101 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění pro zvýhodnění při zadávání veřejných zakázek. Tito uchazeči mohou při své nabídce pro potřeby hodnocení veřejné zakázky odečíst ze svých konečných cen 10 %.

7 5 Způsob zpracování nabídkové ceny 5.1 Základní požadavky zadavatele Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu jako cenu dodání vzorového koše výrobků vyplněním přílohy č. 1. Zároveň uchazeč předloží svůj ceník všech dodávaných výrobků. V ceníku bude uvedena běžná cena pro zadavatele. Ceny uvedené v nabídce jako ocenění vzorového koše musí odpovídat cenám uvedeným v ceníku. V případě odlišností, nepřesností nebo chyb či omylů bude takový rozdíl považován zadavatelem za chybu v psaní a hodnocena bude nižší nabídková cena. Takové hodnocené ceny budou součástí uzavřené smlouvy. Po dobu účinnosti smlouvy budou jednotlivé dílčí objednávky realizovány za podmínek tohoto ceníku a vzorového koše. Nabídkové ceny vzorového koše budou součástí budoucí smlouvy. Nabídková cena uchazeče bude v nabídce (krycím listu nabídky příloha č.2), a to u všech jejích částí, uvedena v korunách českých ve struktuře: cena bez DPH, sazba DPH v %, výše DPH v Kč, cena s DPH. a to pro tři samostatné skupiny sortimentu vždy samostatně (viz příloha č. 2). Váhový poměr hodnocení výsledné nabídky odpovídá: pro papír 55% pro ostatní kancelářské potřeby 45% Podrobné hodnocení viz kapitola č Podmínky pro překročení nabídkové ceny Nabídkovou cenu je možno po dobu trvání smlouvy na plnění veřejné zakázky překročit po dohodě se zadavatelem o procento, odpovídající míře inflace podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu. K navýšení může dojít pouze jednou ročně vždy k 1. dubnu, přičemž poprvé může k navýšení dojít k 1. dubnu Míra inflace bude vyjádřena přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, který vyjadřuje procentuální změnu průměrné cenové hladiny za posledních 12 měsíců oproti průměru za 12 předchozích měsíců. 6. Platební podmínky Zadavatel neposkytuje zálohy. Zadavatel bude za vykonávání předmětu veřejné zakázky platit 1 x měsíčně na základě daňového dokladu faktury. Tento doklad bude vždy obsahovat přesný soupis provedených dodávek, dílčích objednávek zadavatele, jednotkovou cenu, počet jednotek a celkovou cenu. Současně musí umožňovat fakturaci na adresy dle upřesnění zadavatele v jednotlivých dílčích objednávkách a to vždy samostatnými fakturami za daný měsíc.

8 Daňové doklady budou mimo náležitostí stanovených zákonem o DPH a údajů dle 13a obchodního zákoníku obsahovat i evidenční číslo smlouvy zadavatele. Jestliže daňový doklad nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo bude obsahovat chybné údaje, je zadavatel oprávněn jej až do lhůty splatnosti prodávajícímu vrátit. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného daňového dokladu zadavateli. Splatnost daňového dokladu - faktury: měsíc Uchazeč je oprávněn nabídnout výhodnější platební podmínky. Zadavatel nepřipouští žádné podmínky pro překročení nabídkové ceny, kromě změny obecně závazných předpisů. 7. Obchodní podmínky 7.1 Společná ustanovení Uchazeč je povinen podat jediný návrh smlouvy na celý předmět veřejné zakázky. V návrhu smlouvy musí být obsaženy platební a obchodní podmínky s vyznačením doplněných či vypuštěných částí. Vypuštěním nebo doplněním nesmí dojít ke zhoršení postavení zadavatele Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny smlouvou, se řídí ve smyslu 262 obchodního zákoníku příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy ČR Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění zadavatele, uvedená v zadávací dokumentaci; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky a bude vyřazena dle 61 odst. 1 zákona Jakékoliv doplňky nebo změny smlouvy musí být prováděny písemně, formou dodatku ke smlouvě Po dobu účinnosti uzavřené smlouvy budou jednotlivé dílčí dodávky realizovány na základě dílčích objednávek. Cena za takové dodávky bude odpovídat ceníku jako součásti nabídky uchazeče (vzorového koše) V případě, že část veřejné zakázky bude plněna formou subdodávky (prostřednictvím třetí osoby), požaduje zadavatel uvést v nabídce (v samostatné příloze návrhu smlouvy), jaká konkrétní část veřejné zakázky bude zadána třetím osobám a které osoby to budou (uchazeč je povinen u subdodavatele uvést jeho identifikační údaje dle 60 odst. 1 zákona). Změna subdodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze po předchozím písemném souhlasu zadavatele. Za subdodavatele není považována autorizovaná osoba pro profese dle bodu Návrh smlouvy obsažený v nabídce musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem

9 jednání jménem uchazeče; originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy není předložením řádného návrhu požadované smlouvy a nabídka uchazeče je v takovém případě neúplná Uchazeč musí v návrhu smlouvy akceptovat vedle požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci ustanovení zákona, obchodního zákoníku a dalších právních předpisů, které se vztahují k plnění této veřejné zakázky Některé povinnosti uchazeče: Všichni zaměstnanci uchazeče, případně jeho subdodavatelů, kteří se budou podílet uvnitř areálu na dodávce předmětu veřejné zakázky, budou viditelně označeni štítkem s označením příslušnosti k uchazeči a svým jménem. Zaměstnanci uchazeče, případně jeho subdodavatelů, kteří se budou podílet uvnitř areálu na dodávce předmětu veřejné zakázky nesmí: konzumovat alkohol, užívat psychotropní látky bezprostředně před příchodem do prostor zadavatele a po dobu přítomnosti v prostorách zadavatele. 7.2 Dodací podmínky Manipulovat s technologickými zařízeními nesouvisejícími s předmětem činnosti uchazeče, zejména s telefony a jinými spojovacími prostředky, výpočetní a jinou technikou nacházející se v prostorách zadavatele Dodavatel zaručí dodávky v objemech a balení do dispozičních míst dle přílohy č. 2 v předem dohodnutých termínech a při zachování transportních podmínek až do převzetí v místě dodání. Nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak, platí, že dodavatel je povinen dodat objednané množství do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky. 7.3 Vady a odpovědnost za škodu Uplatňování práv z odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku Dodavatel odpovídá zadavateli nebo třetím osobám za veškeré škody způsobené svou činností v souvislosti se zajišťováním předmětu veřejné zakázky, a to v rozsahu a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy Za podstatné porušení smlouvy je dále považováno opakované prodlení s dodáním zboží o více než týden Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a újmu vzniklou zadavateli tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti dodavatele Omezení výše náhrady škody v jakémkoliv směru se nepřipouští. 7.4 Sankce za nedodržení obchodních podmínek Smluvní sankce a možnost odstoupení od smlouvy: V případě prodlení uchazeče nebo jeho subdodavatele s dodáním zboží jednorázová smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč a dále 0,5 % z ceny nedodaného zboží za každý i započatý den prodlení.

10 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo zadavatele na náhradu vzniklé škody v plné výši. V případě prodlení zadavatele s úhradou ceny za poskytované služby má uchazeč nárok na úhradu úroku z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení. Uchazeč je povinen požadovanou částku poukázat zadavateli do 14 dnů ode dne písemného uplatnění smluvní pokuty. Platební povinnost je splněna dnem připsání požadované částky ve prospěch účtu zadavatele. Součástí sankčních ustanovení bude i možnost odstoupit od smlouvy v případě závažného porušení smluvních povinností a možnost vypovědět smlouvu bez udání důvodů s nejvýše tříměsíční výpovědní dobou Zadavatel zaplatí dodavateli při prodlení s úhradou faktury zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za každý den prodlení.

11 8 Nabídka 8.1 Způsob zpracování nabídky Uchazeči podávají nabídky písemně ve dvou uzavřených obálkách, přitom vnější obálka bude označena: Veřejná zakázka na Dodávku kancelářských potřeb pro Léčebné lázně Lázně Kynžvart, NEOTVÍRAT a opatřené na uzavření razítky uchazeče a adresou, na níž je možné nabídku vrátit. Vnitřní obálka bude označena NEOTVÍRAT a opět opatřena na uzavření razítky uchazeče. Obálku je možné zaslat poštou nebo osobně předat v podatelně zadavatele do do 12:00 hodin V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje o uchazeči v rozsahu uvedeném v 17 písm. d) zákona. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a podepsána na krycím listu oprávněnou osobou Uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu 6 měsíců ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídek, přičemž tato doba se prodlužuje o dobu, po kterou zadavatel není oprávněn uzavřít smlouvu a též o dobu, ve které má vybraný uchazeč poskytnout součinnost Uchazeč předloží nabídku v českém jazyce v originále celkem tedy v 1 vyhotovení. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Veškeré výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou; není třeba číslovat originály či úředně ověřené kopie požadovaných dokumentů Uchazeč v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem. Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce kromě kontaktní adresy dle předchozí věty též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení Uchazeč předloží nabídku též v elektronické podobě na CD; tato povinnost se netýká dokladů prokazujících splnění kvalifikace uchazeče. Každý uchazeč je povinen předložit návrh smlouvy v elektronické podobě ve formátu MS Office nebo formátu kompatibilním Uchazeč je povinen doručit nabídku do podatelny zadavatele, v sídle zadavatele nebo poštou na adresu zadavatele Nabídka musí být předložena v následující struktuře: 1. Krycí list nabídky, na kterém budou uvedeny identifikační a kontaktní údaje o uchazeči (obchodní firmu/jméno uchazeče, sídlo uchazeče, úplnou adresu uchazeče pro poštovní styk, jméno pracovníka pověřeného věcným jednáním ohledně této veřejné zakázky, IČ, DIČ, telefon, fax, ) a celková nabídková cena. 2. Návrh rámcové smlouvy obsahující mimo jiné: Závazek dodání zvoleného zboží do 3 pracovních dnů; kontaktní údaje pro zasílání dílčích objednávek; záruční podmínky; Návrh sankcí (v případě zpoždění v dodání, nedodržení základních požadavků zadavatele atd.) nad minimální požadavky zadavatele. Způsob provádění kontroly kvality v návrhu smlouvy musí být obsažen

12 způsob provádění kontroly kvality činnosti uchazeče. 3. Cenová nabídka uvedení cenové nabídky za dodání zboží obsažené ve vyplněném vzorovém koši (ve všech třech jeho částech), včetně dopravy a dodání zboží do distribučních míst viz příloha č. 1 a 2; 4. Ceník ceník celého sortimentu výrobků dodávaných dodavatelem. 5. Popis zajištění zboží neobsaženého v ceníku zde bude uchazečem uveden způsob dodání zboží, stanovení ceny a dodací lhůty zboží neobsaženého v ceníku uchazeče. Vždy se bude jednat o běžný sortiment kancelářských a hygienických potřeb. 6. Zadavatel dále v souladu s 68, odst. 3 zákona požaduje, aby součástí nabídky každého uchazeče byl : seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, má-li uchazeč formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 7. Ostatní (prohlášení o vázanosti obsahem nabídky). Každá výše uvedená část struktury nabídky bude od ostatních zřetelně oddělena (např. barevným nebo číselným rozřeďovačem) v uvedeném pořadí. 9 Otevírání obálek s nabídkami. Otevírání obálek se uskuteční dne ve 13 :00 hodin v sídle zadavatele v kanceláři ředitele, I. Patro, Lázeňská 295, Lázně Kynžvart, Otevírání obálek se mají právo zúčastnit kromě hodnotící komise a zástupců zadavatele i uchazeči, jejichž nabídky byly doručeny ve lhůtě k podání nabídek. Zástupci uchazečů přítomni na otevírání obálek se musí prokázat příslušným pověřením (plnou mocí). Každý uchazeč může být zastoupen nejvýše 1 osobou. Hodnotící komise bude otevírat obálky postupně podle pořadového čísla přiděleného dle času doručení a bude kontrolovat, zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku, je podepsaná oprávněnou osobou a je z hlediska požadovaného obsahu úplná. Pokud nabídka nebude splňovat výše uvedené požadavky, bude na místě vyřazena a zadavatel bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla vyřazena, z další účasti v otevřeném řízení. Po provedení kontroly sdělí hodnotící komise účastníkům identifikační údaje uchazeče (obchodní firmu, sídlo) a informaci, zda nabídka splňuje požadavky, které jsou předmětem kontroly.

13 Po provedení kontroly každé o tom, zda nabídka splňuje požadavky dle 71, odst.9, zákona, komise přítomným uchazečům nabídky podle 71, odst.9, zákona, sdělí komise přítomným uchazečům identifikační údaje uchazeče a informaci sdělí rovněž informace o nabídkové ceně a informace o údajích z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným dílčím hodnotícím kritériím. O otevírání obálek bude sepsán protokol, ve kterém budou u každé nabídky uvedeny identifikační údaje (obchodní firma, sídlo, právní forma, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena), informace, zda nabídka vyhověla všem požadavkům, které jsou předmětem kontroly. Příslušná část protokolu o otevírání obálek se účastníkům přečte před otevřením další obálky. Protokol o otevírání obálek podepisují všichni přítomní členové komise. Protokol se po připojení listiny přítomných uchazečů přikládá k seznamu nabídek. Zadavatel umožní uchazečům na jejich žádost nahlédnout do protokolu o otevírání obálek a pořídit si z něj výpis nebo opis. Nekoná-li se otevírání obálek podle 72, odst.4, zákona, je zadavatel povinen uchazečům bezodkladně zpřístupnit protokol o otevírání obálek elektronickými prostředky. Pokud zadavatel uveřejnil v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení úmysl použít elektronickou aukci, není oprávněn uchazečům zpřístupnit či umožnit nahlédnout do těch částí protokolu, které obsahují identifikační údaje uchazečů. 10 Hodnocení 10.1 Způsob posouzení nabídek Hodnocení nabídek bude provedeno podle 76 a násl. zákona podle kritéria nejnižší nabídkové ceny za dva roky konečné, včetně DPH (dle váhových poměrů) Hodnocení číselného kritéria Pro nabídkovou cenu číselného kritéria bude za nejvhodnější považováno nejmenší číslo (cena) ze všech podaných nabídek pro celkovou nabídku Kritéria pro přidělení zakázky: Cena vzorového koše (příloha č. 1): kancelářské potřeby - papír (P) váha 55 % ostatní kancelářské potřeby (OKP) 45 % Zadavatel stanovil následující kritéria pro hodnocení nabídek: Cena vzorového koše 100 % Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou hodnotou (cenou). Zadavatele stanovil následující kritéria pro hodnocení nabídek:

14 Příklad: nejnižší cena za dva roky = 2x (P+OKP) nabídková cena (konečná včetně DPH) (kancelářské potřeby - papír celkem) P = x nabídková cena (konečná včetně DPH) (ostatní kancelářské potřeby celkem) OKP = x Uchazeč poskytující náhradní plnění uvede vedle nabídkové ceny i cenu poníženou o 10 % v souladu s bodem Přidělení veřejné zakázky Zadavatel přidělí veřejnou zakázku uchazeči, jehož nabídka byla vyhodnocena v souladu se stanovenými kritérii hodnocení jako cenově nejnižší. Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky bude zadavatelem neprodleně zasláno všem uchazečům, kteří nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni. S uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejnižší cena, se zahájí jednání o znění smlouvy. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li potřebnou součinnost, uzavře zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil další v pořadí. Uzavření smlouvy oznámí zadavatel všem nevyloučeným uchazečům. Výběrem nejvhodnější nabídky nevzniká právní vztah mezi uchazečem a zadavatelem. Zadavatel si vyhrazuje v souladu s ustanovením 82 zákona právo jednat o konečném znění smlouvy Předpokládaná hodnota zakázky Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky činí Kč ,--/rok bez DPH/.

15 11 Ostatní 11.1 Dodatečné informace, vysvětlení nabídky a důvěrnost informací Dodatečné dotazy na předmět zadávacího řízení nebo jeho organizaci ze strany dodavatelů musí být zadavateli zaslány pouze v písemné formě (mailem, poštou) kontaktní osobě zadavatele uvedené v těchto zadávacích podmínkách v zákonných lhůtách. Hodnotící komise může v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. Hodnotící komise může rovněž požádat o doplnění dokladů podle 68, odst.3, zákona. V žádosti hodnotící komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má uchazeč vysvětlit, nebo které doklady má uchazeč doplnit. Hodnotící komise nabídku vyřadí, pokud uchazeč nedoručí vysvětlení či doklady ve lhůtě 3 pracovních dnů ode doručení žádosti, nestanoví-li hodnotící komise lhůtu delší. Hodnotící komise může na žádost uchazeče tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout, ( 76, odst.3, zákona). Zadavatel veřejné zakázky i uchazeči jsou povinni zacházet se všemi informacemi, které jim budou poskytnuty, jako s důvěrnými (s výjimkou informací, které byly veřejně publikované) Další podmínky řízení a upřesňující požadavky zadavatele a) Zadavatel nepřipouští variantní řešení ani rozdělení veřejné zakázky na části. b) Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit, doplnit podmínky zadávacího řízení, dále zadávací řízení do uzavření smlouvy zrušit, případně veškeré přijaté nabídky odmítnout. c) Zadavatel si vyhrazuje právo neposkytovat náhradu nákladů, které dodavatel vynaložil na účast v zadávacím řízení. d) Zadavatel poskytne odpovědi na dotazy zaslané mu ve smyslu 49 zákona. Pro podávání dotazů a jejich odpovídání zadavatel stanovuje přednostně komunikaci elektronickou poštou se zveřejněním na portálu zadavatele. e) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob. f) Nabídky, kopie nabídek ani jednotlivé součásti nabídek uchazečů nebo vyloučených uchazečů nebudou vráceny. g) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny podané nabídky. h) Zadavatel vrátí uchazeči neotevřenou obálku s nabídkou, která byla doručena po termínu stanoveného zadavatelem pro podání nabídky. i) Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit nabídky, které nebyly zpracovány podle těchto podmínek stanovených zadavatelem (kvalifikace, obsah nabídky atd.). j) Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit výběr nejvhodnější nabídky pouze uchazečům, jejichž nabídka nebyla vyřazena nebo kteří nebyli vyloučeni ze zadávacího řízení Způsoby ukončení zadávacího řízení: Zadávací řízení může být ukončeno uzavřením smlouvy s vítězem; ( 82, zákona), uzavřením smlouvy s uchazečem umístěným v dalším pořadí, jestliže nedojde k uzavření smlouvy s vítězem ( 82 odst. 4, zákona)

16 bez vyhlášení vítěze, jestliže zadavatel odmítne všechny předložené nabídky zrušením zadávacího řízení dle 84 zákona Důvěrnost informací Účastníci tohoto zadávacího řízení jsou povinni zacházet se všemi informacemi, které jim byly poskytnuty v souvislosti s vyhlášeným zadávacího řízení, jako s důvěrnými ve smyslu 271 Obchodního zákoníku.... Ing. Bc. Jiřina Valentová Ředitelka LL Lázně Kynžvart Přílohy: Příloha č. 1: Vzorový koš zboží Příloha č. 2: Krycí list nabídky

17 Příloha č. 1 Vzorový koš kancelářských potřeb Druh specifikace Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH kancelářský papír lepidlo prešpánové desky prešpánové desky poštovní obálky poštovní obálky datové nosiče 80g/m 2 rozměr 210x297 mm balení 500 listů tyčinkové, tuhé balení 15 g 3 klopy s gumičkou různé barvy rozměr: na listiny formátu A4 3 klopy bez gumičky různé barvy rozměr: na listiny A4 bílé, samolepicí bez krycího proužku rozměr: C5 bílé, samolepicí bez krycího proužku rozměr: C6 CD-ROM datové nosiče disketa 3,5 náplně do sešívačky laminovací folie eurofolie kancelářské spony kancelářské spony lepicí páska balicí lepicí páska balicí technická textilní páska kroužkový pořadač archivační pořadač s kapsou 24/6, kovové balení: ks 80 mic, formát: A4 216x303 mm balení: 100 ks lesklé na dokumenty formátu A4 balení: 100 ks zinkové, 32 mm balení : 100 ks zinkové, 50 mm balení : 100 ks čirá 48 mmú66 m čirá 19mm/10m lepicí 48 mm/7 m A4 75 mm A4 75 mm

18 rychlovazač závěsný samolepící etikety samolepicí bloček sešit sešit blok blok zvýrazňovač 2522 kancelářské pastelové tužky popisovač 0,3 mm A4 bílé 52mm x 29,7 mm 5x 80 listů rozměr: 76 mm x 76 mm A4, linkovaný 60 listů A5, linkovaný 60 listů A4, linkovaný 50 listů A5, linkovaný 50 listů sada 4 barvy červené balení: 12 ks různé barvy balení: 10 ks

19 Příloha č. 2 KRYCÍ LIST NABÍDKY Údaje určené ke čtení při otevírání obálek s nabídkami Název uchazeče (obchodní firma nebo název): Adresa uchazeče (celá adresa včetně PSČ): Právní forma: IČ: DIČ: Zástupce uchazeče: Kontakt na zástupce uchazeče (tel., mail)

20 Jednotné zpracování ceny: Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH Část 1 (papír) Část 2 (ostatní kancelářské potřeby) Celková cena Datum zpracování nabídky Razítko a podpis

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších pisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Městys Liteň (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k podání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 35464/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem Přeprogramování informačního systému České unie sportu vydaná v souladu s usnesením Výkonného výboru ČUS ze dne 8.9.2014 1. Zadavatel Název:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona Kontaktní osoba: Jan Brychta Tel.: 267 994 407 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 Obsah 1. PŮSOBNOST

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více