Reklamační řád sítě Termsnet

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Reklamační řád sítě Termsnet"

Transkript

1 Reklamační řád sítě Termsnet 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád platí pro zákazníky telekomunikační sítě Termsnet (dále jen prodávající, poskytovatel). Reklamační řád blíže upravuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kupující objednávkou potvrzuje, že akceptuje tento reklamační řád. Tímto řádem se řídí vzájemné vztahy prodávajícího a kupujícího v případě reklamace služeb poskytovaných společností TERMS a zboží dodaného prodávajícím, jsou tedy závazné pro obě smluvní strany. Reklamační řád je platný v rozsahu a znění, které bylo jako účinné uveřejněno na webových stránkách prodávajícího v okamžiku objednávky. Pokud není vztah mezi prodávajícím a kupujícím výslovně upraven tímto řádem, použijí se příslušná ustanovení zák. č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění. Tento reklamační řád nabývá účinnosti

2 Postup při reklamaci zařízení standardní reklamace TERMS, a.s. (prodávající) a kupující sjednávají v tomto článku následujícím způsobem podmínky reklamačního řízení týkající se dodávaného zařízení. Na dodávané zboží se vztahuje záruční lhůta dle občanského zákoníku, není-li v daňovém dokladu (dále jen "faktura") stanoveno jinak. Faktura zároveň slouží jako dodací list. Kupující může uplatnit oprávněnou reklamaci jedním z uvedených způsobů Telefonicky: na čísle (v sekci technická podpora, Reklamace, v pracovní době od 8:00 do 16:00 hod). Pokud nebude prodávající schopen odstranit nefunkčnost zařízením na dálku, bude kupující vyzván k doručení reklamovaného zařízení na adresu společnosti TERMS a.s. em na adresu : (kdy y došlo mimo pracovní dobu začínají být vyřizovány v následující pracovní den od 8:00 hod), Pokud nebude prodávající schopen odstranit nefunkčnost zařízení na dálku bude kupující vyzván k doručení reklamovaného zařízení na adresu společnosti TERMS a.s. osobně na adrese : TERMS a.s., Planá 67, České Budějovice, oddělení Termsnet, v pracovní době od 8:00 do 16:00 hod. poštou, kdy bude zároveň i zasláno zařízení jako pojištěný doporučený balík (ne na dobírku) na adresu: TERMS a.s., Planá 67, České Budějovice. Pokud nebude prodávající schopen nefunkčn zařízení na dálku bude kupující vyzván k doručení reklamovaného zařízení na adresu společnosti TERMS a.s. Pokud nebude do 3 dnů od učinění reklamace prodávajícím nefunkčnost zařízení na dálku odstraněna, doručí obratem kupující společnosti TERMS, a.s. (i bez její výslovné výzvy) reklamované zařízení. Kupující je povinen vždy nejpozději s doručením reklamovaného zařízení doložit kompletní reklamované zařízení s veškerým příslušenstvím (a to buď osobně na adrese TERMS, a.s., Planá 67, České Budějovice, nebo poštou jako pojištěný doporučený balík, tj. nikoliv na dobírku, na adresu TERMS, a.s., Planá 67, České Budějovice) doručovací adresu kupujícího + telefonní kontakt podrobný popisu závady (písemnou formou) když v případě nesplnění výše uvedených požadavků se reklamace považuje za neoprávněnou 2

3 Náklady na přepravu reklamovaného zboží k prodávajícímu nese kupující. O vyřízení reklamce bude kupující informován Reklamaci prodávající vyřídí co nejrychleji, nejpozději do 27 kalendářních dnů od převzetí reklamovaného zboží. Reklamační lhůta počíná běžet, přijetím zboží prodávajícím. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku opotřebením věci jejím obvyklým užíváním neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou poškozením živly (např. voda,oheň,či blesk apod.) poškozením nadměrným využíváním poškozením zboží při přepravě (tato reklamace se řeší s přepravcem) V případě oprávněné reklamace je zboží kupujícímu bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu je zboží vyměněno za nové. Náklady spojené s odesláním reklamovaného zboží zpět kupujícímu hradí v případě oprávněné reklamace prodávající. V případě neoprávněné reklamace, je zařízení zpět odesláno kupujícímu na dobírku, přičemž cena dobírky je stanovena na částku 166,- Kč bez DPH (Manipulační poplatek) Pokud je zařízení dodáváno společně s telekomunikační službou Termsnet, nevzniká reklamací zařízení nárok na snížení ceny za telekomunikační službu. 3

4 Postup při reklamaci zařízení zvýhodněná reklamace TERMS, a.s. (prodávající) a kupující sjednávají v tomto článku následujícím způsobem podmínky zvýhodněného reklamačního řízení týkající se dodávaného zařízení. Na dodávané zboží se vztahuje záruční lhůta dle občanského zákoníku, není-li v daňovém dokladu (dále jen "faktura") stanoveno jinak. Faktura zároveň slouží jako dodací list. Záruční lhůta začíná běžet ode dne vystavení faktury. Za zvýhodněné podmínky reklamačního řízení spočívající v bezplatném zaslání a užívání náhradního modemu i pro případ, kdy se reklamace ukáže jako nedůvodná, kupující bude hradit prodávajícímu po dobu trvání smlouvy na službu Termsnet částku, dle ceníku prodávajícího platného v době uzavření smlouvy, jež bude účtována společně s ostatními službami Termsnet. Kupující je oprávněn oznámit, že již nemá na dalším poskytování služby zvýhodněné reklamace zájem, když toto oznámení učiní písemně nejpozději 14 dnů před skončením kalendářního měsíce, když počínaje následujícím kalendářním měsícem pak již nebude služba zvýhodněné reklamace poskytována ani účtována. Kupující může uplatnit oprávněnou reklamaci jedním z uvedených způsobů Telefonicky: na čísle (v sekci technická podpora, Reklamace, v pracovní době od 8:00 do16:00 hod). Pokud nebude prodávající schopen odstranit nefunkčnost zařízení na dálku, bude kupující vyzván k doručení reklamovaného zařízení na adresu společnosti TERMS a.s. em na adresu : (kdy y došlo mimo pracovní dobu začínají být vyřizovány v pracovní době od 8:00 hod následujícího pracovního dne). Pokud nebude prodávající schopen odstranit nefunkčnost zařízení na dálku bude kupující vyzván k doručení reklamovaného zařízení na adresu společnosti TERMS a.s. osobně na adrese : TERMS a.s., Planá 67, České Budějovice, oddělení Termsnet, v pracovní době od 8:00 do 16:00 hod. poštou, kdy bude zároveň i zasláno zařízení jako pojištěný doporučený balík (ne na dobírku) na adresu: TERMS a.s., Planá 67, České Budějovice. Prodávající dodá obratem po učinění reklamace (pokud nebude do 16cti následujících pracovních hodin poté, kdy bude reklamace zákazníkem učiněna, odstraněna nefunkčnost zařízení na dálku) zařízení, zákazníkovi náhradní (nové) zařízení, které je zákazník oprávněn až do vyřízení reklamace 4

5 bezplatně užívat, když užívání náhradního zařízení až do vyřízení reklamace se sjednává jako bezplatné i pro případ, kdy se učiněná reklamace ukáže jako nedůvodná. V případě, kdy se ukáže učiněná reklamace jako nedůvodná, je kupující povinen TERMS a.s. náhradní zařízení obratem vrátit a převzít zpět zařízení původní. Zařízení je zpět odesláno kupujícímu na dobírku, přičemž cena dobírky je stanovena na částku 166,- Kč bez DPH (Manipulační poplatek) V případě, kdy se učiněná reklamace ukáže být důvodnou a kdy bude vyřízení reklamace spočívat ve výměně modemu, ponechá si zákazník z titulu nároku na výměnu zboží poskytnutý náhradní zařízení (když jako náhradní zařízení bude TERMS, a.s. dodávat vždy nové zařízení, doposud nepoužívané). V případě, kdy zákazník provede reklamaci zařízení a bude mu prodávajícím zasláno náhradní zařízení, je povinen kupující obratem, nejpozději do 10ti dnů od doručení náhradního zařízení, doručit prodávajícímu. původní zařízení za účelem posouzení reklamace. Pro případ, kdy nebude ve lhůtě dle předcházející věty původní zařízení prodávajícímu doručeno, se sjednává, že uplynutím této lhůty vzniká mezi prodávajícím a kupujícím kupní smlouva, na základě které si kupující náhradní zařízení kupuje za cenu dle aktuálně platného ceníku prodávajícího účinného ke dni provedení reklamace. Kupující je povinen vždy nejpozději s doručením reklamovaného zařízení doložit kompletní reklamované zařízení s veškerým příslušenstvím (a to buď osobně na adrese TERMS, a.s., Planá 67, České Budějovice, nebo poštou jako pojištěný doporučený balík, tj. nikoliv na dobírku, na adresu TERMS, a.s., Planá 67, České Budějovice) doručovací adresu kupujícího + telefonní kontakt podrobný popisu závady (písemnou formou) když v případě nesplnění výše uvedených požadavků se reklamace považuje za neoprávněnou Náklady na přepravu reklamovaného zboží k prodávajícímu nese kupující. O vyřízení reklamace bude kupující informován. Reklamaci prodávající vyřídí co nejrychleji, nejpozději do 30 kalendářních dnů od převzetí reklamovaného zboží. Reklamační lhůta počíná běžet, přijetím zboží prodávajícím. Nárok na uplatnění záruky zaniká opotřebením věci jejím obvyklým užíváním neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou poškozením živly (např. voda,oheň,či blesk apod.) 5

6 poškozením nadměrným využíváním poškozením zboží při přepravě (tato reklamace se řeší s přepravcem) Pokud je zařízení dodáváno společně s telekomunikační službou Termsnet, nevzniká reklamací zařízení nárok na snížení ceny za telekomunikační službu. Postup při reklamaci služeb sítě Termsnet TERMS, a.s. (poskytovatel) a kupující sjednávají v tomto článku následujícím způsobem podmínky reklamačního řízení týkající se telekomunikačních služeb sítě Termsnet. Kupující může uplatnit oprávněnou reklamaci jedním z uvedených způsobů na zákaznickém centru Termsnet Telefonicky: na čísle (v sekci technická podpora ). em na adresu : osobně na adrese : TERMS a.s., Planá 67, České Budějovice, NOC Termsnet Při nahlašování reklamace Zákaznickému centru Termsnet je kupující povinen uvést: Jméno Přijmení / Název Firmy Typ služby (adsl,wifi,voip..) Číslo smlouvy Technický kontakt, tzn. jméno kontaktní osoby Kupujícího, Telefonní kontaktní číslo Popis závady Počátek závady je počítán od okamžiku nahlášení nefunkční služby s uvedením kompletních údajů (viz výše) na zákaznickém centru Termsnet. O průběhu reklamce (řešení závady) bude kupující průběžně informován 6

7 Postup při reklamaci vyúčtování služeb Reklamace nesprávného vyúčtovaní ceny za poskytnutou službu. Zákazník má právo písemně uplatnit u společnosti TERMS a.s. nesprávnost vyúčtovaní ceny za poskytnutou službu. TERMS je povinen vyřídit reklamaci vyúčtované ceny do 30-ti dnů ode dne jejího doručení. Vyžadujeli vyřízení reklamace projednání se zahraničním provozovatelem, je poskytovatel povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 60 dnů ode dne jejího doručení. Zjistí-li TERMS na základě reklamace, že došlo k vyúčtování ceny v neprospěch Zákazníka, je povinen vrátit přeplatek ceny do 15-ti dnů ode od vyřešení reklamace. 7

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.motivationbelt.com Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva

Více

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o.

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOLAR controls s.r.o. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1. ledna 2014 a ruší se platnost všech předchozích

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou tel.: 569 731 200, 777 778 014, fax: 569 720 887

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou tel.: 569 731 200, 777 778 014, fax: 569 720 887 OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Nákupní řád 2. Reklamační řád 3. Ochrana osobních údajů 1. Nákupní řád Tento nákupní řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.atos.cz. Podmínky upravují vztah mezi společností

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží v obchodě suzaglass.com mezi SUZA

Více

2.Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s dodacími a záručními podmínkami.

2.Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s dodacími a záručními podmínkami. Všeobecná ustanovení 1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992

Více

Obchodní podmínky ČL. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky ČL. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky Prodávající a provozovatel internetového portálu: Jakub Lang sídlem Brno - Komárov, Schwaigrova 646/6, PSČ 617 00 IČ: 02285762, DIČ: není plátce DPH Fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY Výtažek z obchodních podmínek pro rychlou orientaci: Cena dopravy Pro tuto akci je doprava zdarma. Reklamace Všem zákazníkům se snažíme vyjít maximálně vstříc. Pokud se na zboží objeví jakákoliv vada,

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností PROBEZ OOPP, s.r.o. na adrese www.probez.cz

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností PROBEZ OOPP, s.r.o. na adrese www.probez.cz Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností PROBEZ OOPP, s.r.o. na adrese www.probez.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Obchodní podmínky. firmy. Miroslava Šlehoferová, HAMAKASHOP.CZ (dále jen Hamakashop) Letkov 100, 326 00 Plzeň

Obchodní podmínky. firmy. Miroslava Šlehoferová, HAMAKASHOP.CZ (dále jen Hamakashop) Letkov 100, 326 00 Plzeň Obchodní podmínky firmy Miroslava Šlehoferová, HAMAKASHOP.CZ (dále jen Hamakashop) Letkov 100, 326 00 Plzeň provozovna: Lindauerova 19, 301 00 Plzeň IČ: 459 83 459 pro prodej zboží prostřednictvím on-line

Více

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád společnosti SETOS spol. s.r.o. (www.obchod-nokia.cz)

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád společnosti SETOS spol. s.r.o. (www.obchod-nokia.cz) Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád společnosti SETOS spol. s.r.o. (www.obchod-nokia.cz) Část I. Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup

Více

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost. ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost. ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik. Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.cz IČO: 60148101 DIČ: CZ470907163 1. Úvodní ustanovení Tyto

Více

Všeobecné obchodní podmínky zákaznického programu RWE PREMIUM

Všeobecné obchodní podmínky zákaznického programu RWE PREMIUM Všeobecné obchodní podmínky zákaznického programu RWE PREMIUM I. Úvodní ustanovení (sekce Spotřební zboží) Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek http://premium.rwe.cz je společnost RWE Transgas,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.orbitakpostcard.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.orbitakpostcard.cz Všeobecné obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.orbitakpostcard.cz I. Tyto všeobecné obchodní podmínky, dále jen VOP, upravují práva a povinnosti smluvních

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ VYMEZENÍ POJMŮ OBJEDNÁVKA A CENY ZBOŽÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ VYMEZENÍ POJMŮ OBJEDNÁVKA A CENY ZBOŽÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále též OP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.madmaxfashion.com nabízející k prodeji široký sortiment značkového oblečení a doplňků.

Více

Obchodní podmínky. Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky. Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky obchodní společnosti Hütermann Eastern Europe Division a.s. se sídlem Úhlová 796, 14800 Praha 4 identifikační číslo: 25795066 zapsané v obchodním

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

Všeobecné podmínky společnosti MAILPlus s.r.o. pro službu MAILPlus Exchange

Všeobecné podmínky společnosti MAILPlus s.r.o. pro službu MAILPlus Exchange Všeobecné podmínky společnosti MAILPlus s.r.o. pro službu MAILPlus Exchange 1. Smluvní termíny, předmět 1.1. Pro účely těchto Všeobecných podmínek, včetně tohoto ustanovení a veškerých Smluvních vztahů

Více

Obchodní podmínky. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. obchodní společnosti Acebiz s.r.o.

Obchodní podmínky. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. obchodní společnosti Acebiz s.r.o. Obchodní podmínky obchodní společnosti Acebiz s.r.o. se sídlem Mladá Boleslav, třída T.G.Masaryka 1076, PSČ 29301, IČ 276 04 276. Tato společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Obchodní podmínky. internetového obchodu České vany.cz

Obchodní podmínky. internetového obchodu České vany.cz Obsah Obchodní podmínky internetového obchodu České vany.cz 1. Základní údaje a informace o dodavateli 2. Objednávka zboží 3. Dodací lhůta zboží 4. Způsoby dopravy zboží 5. Způsoby úhrady kupní ceny 6.

Více

Reklamace služeb elektronických komunikací

Reklamace služeb elektronických komunikací Reklamace služeb elektronických komunikací Článek I. Úvodní ustanovení V tomto Reklamačním řádu najdete zásady, principy a způsob uplatňování Vašich práv jako zákazníka v souvislosti s naší odpovědností

Více

Všeobecné obchodní podmínky přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku

Všeobecné obchodní podmínky přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Všeobecné obchodní podmínky přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní subjekt Alexander Svoboda IČ: 68599218, sídlem Zlín, Klabalská I/4289, PSČ 760 01, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky slouží k tomu, aby obchodní vztahy se zákazníky měly právně závazný základ pro obě strany. Práva a povinnosti prodávajícího a

Více

Obchodní podmínky pro internetový obchod cihlickyprodeticky.cz. Vymezení pojmů. Objednávka

Obchodní podmínky pro internetový obchod cihlickyprodeticky.cz. Vymezení pojmů. Objednávka Obchodní podmínky pro internetový obchod cihlickyprodeticky.cz Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.cihlickyprodeticky.cz. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s

Více