REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o."

Transkript

1 Reklamační řád společnosti. S t r á n k a 1

2 Obsah 1. Účel a platnost Všeobecné ustanovení, legislativa Neuplatnitelnost záruky vady Postup při uplatňování reklamace kupující spotřebitel Postup při uplatňování reklamace kupující podnikatel Účtování skladného Odpovědnost Závěrečné ustanovení... 9 S t r á n k a 2

3 1. Účel a platnost Účelem této organizační směrnice je upřesnění zásad při uplatňování reklamace v naší společnosti dále jen Reklamační řád. Platnost od Všeobecné ustanovení, legislativa Tato organizační směrnice Reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi prodávajícím společností Koplast spol. s r. o. se sídlem Havlíčkovo nám. 74, Jedovnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, odd. C vložka č (dále jen prodávající) na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Tento Reklamační řád upravuje rozdílná práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen,,kupující spotřebitel,,) a uzavírají s KOPLAST spol. s r. o. tzv. spotřebitelské smlouvy a pro osoby fyzické či právnické, podnikající dle zákona č. 455/1991 Sb., Živnostenského zákona v platném znění a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen,,kupující podnikatel,,), kteří ve vztazích s prodávajícím jednají v rámci své obchodní činnosti, přičemž na obojí právní vztahy se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Záruka se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno u společnosti Koplast spol. s r. o., u něhož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží zakoupenému u společnosti Koplast spol. s r. o. je přiložen záruční list nebo faktura, na které je uvedeno, že slouží zároveň jako dodací a záruční list. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje kupující podpisem daňového dokladu. Pokud není zboží osobně odebráno v sídle nebo provozovně prodávajícího, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od dopravce prodávajícího, nebo okamžik, kdy prodávající předá objednané zboží přepravci, který byl zajištěn kupujícím. S t r á n k a 3

4 3. Neuplatnitelnost záruky vady Záruku nelze uplatnit zcela nebo z části v následujících případech: - Vypršením záruční lhůty - Mechanickým poškozením, neodborným zacházením, neodbornou instalací, zanedbáním běžné péče. - Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které jsou určeny nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem. - Zboží bylo poškozeno živly. - Zboží bylo poškozeno kupujícím nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci. - Na zboží jako dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma a splňují podmínky darovací smlouvy. 4. Postup při uplatňování reklamace kupující spotřebitel Nejrychlejší vyřízení reklamace dosáhne spotřebitel reklamováním zboží přímo v provozovně prodávajícího po doložení záručního listu nebo faktury, která nahrazuje záruční list. Prodávající posoudí reklamovanou vadu a rozhodne o důvodnosti reklamace ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. O uplatnění reklamace sepíše pracovník prodávajícího s kupujícím spotřebitelem reklamační protokol, ve kterém uvede popis reklamované vady, způsob a termín vyřízení reklamace. V případě, že posoudí reklamaci jako nedůvodnou, uvede tuto skutečnost v reklamačním protokolu jako zamítnutá reklamace. Tuto skutečnost sdělí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace. Třiceti denní lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší S t r á n k a 4

5 následující pracovní den. V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů spojených s reklamací. - Vady odstranitelné Jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující spotřebitel právo volby reklamačního nároku, těmi jsou bezplatné odstranění vady opravou nebo sleva z ceny. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující spotřebitel požadovat slevu z kupní ceny. Zvolenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel od prodávajícího. - Vady neodstranitelné Jde-li o vadu, která nelze odstranit a která brání užívání zboží jako zboží bez vady, má kupující spotřebitel právo na výměnu zboží za nové, nebo může od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která nebrání užívání zboží a kupující nepožaduje jeho výměnu, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena do 30 kalendářních dnů, pokud nebylo s kupujícím dohodnuto jinak. Po vyřízení reklamace obdrží kupující jedno vyhotovení reklamačního protokolu, ve kterém bude uvedeno, jakým způsobem byla reklamace vyřízena. Tento postup je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, Postup při uplatňování reklamace kupující podnikatel Kupující podnikatel je povinen prokazatelným způsobem oznámit vadu zboží bez zbytečného odkladu po té co vadu zjistil, nejpozději však do 3 dnů od jejího zjištění. Kupující podnikatel reklamuje výrobky přímo v provozovně nebo ve výrobním závodu prodávajícího. Kupující podnikatel doručí na vlastní náklady a riziko reklamované výrobky prodávajícímu. S t r á n k a 5

6 Prodávající žádá kupujícího, aby výrobky k reklamaci dodal pokud možno v originálním (původním) anebo náhradním obalu. S reklamovaným zbožím musí být předložen záruční list, dodací list nebo faktura nahrazující záruční list. Prodávající posoudí reklamovanou vadu a rozhodne o důvodnosti reklamace a o tom, zda se jedná o podstatné porušení smlouvy. V případě, že při posouzení reklamované vady zjistí prodávající, že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace. - Podstatné porušení smlouvy Pokud má zboží vady neodstranitelné nebo větší množství vad, které brání jeho řádnému užívání, jedná se o porušení smlouvy podstatným způsobem. V takovém případě může kupující: - Požadovat výměnu zboží. - Požadovat odstranění vad opravou zboží, pokud je vada opravitelná. - Požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. - Odstoupit od smlouvy. Práva kupujícího, garantovaná Občanským zákoníkem č.89/2012 Sb., nejsou tímto ujednáním dotčena. Volbu mezi shora uvedenými nároky má kupující podnikatel, pouze pokud jí provede ve svém oznámení vad při uplatnění reklamace, nebo do 24 hod po tomto oznámení. Takto provedenou volbu nemůže kupující podnikatel bez souhlasu prodávajícího měnit. Jestliže kupující podnikatel neprovede svoji volbu včas, tj. ve lhůtě shora uvedené, má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy. S t r á n k a 6

7 - Nepodstatné porušení smlouvy Jsou vady odstranitelné, vyskytne-li se větší množství drobných vad, které nebrání řádnému užívání zboží, opakující se vady nebo další vady, (vady v množství, vady v barvě, chybějící doklady atd.) jsou tyto považovány za nepodstatné porušení smlouvy. V tomto případě může kupující podnikatel požadovat odstranění vad opravou nebo slevu z kupní ceny. O tom, zda bude vada odstraněna opravou zboží nebo jeho výměnou, rozhoduje prodávající. Přiměřená lhůta pro odstranění vad opravou činí 30 kalendářních dnů, v odůvodněných případech může být přiměřená lhůta stanovena odlišně, kdy prodávající stanoví lhůtu, do kdy vadu opraví. Neodstraní-li prodávající vady ve lhůtě stanovené dle předchozího odstavce, může kupující podnikatel požadovat slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy. Takto provedenou volbu nesmí kupující podnikatel bez souhlasu prodávajícího měnit. Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím včetně přiložených záručních listů, faktur a návodů. K odstoupení od smlouvy nedojde, jestliže kupující podnikatel nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém je obdržel, s výjimkou případů, kdy: - Změnu stavu zboží nezpůsobil. - Ke změně stavu zboží došlo v důsledku prohlídky - řádně vykonané za účelem zjištění vad zboží. Pokud došlo ke snížení hodnoty vráceného zboží nebo došlo k částečnému spotřebování nebo opotřebování zboží, je kupující podnikatel povinen chybějící hodnotu nahradit finančně. - Reklamace zboží poškozeného prodávajícím zajištěné přepravy S t r á n k a 7

8 Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží od přepravce, které je zjevně poškozeno nebo je zjevně poškozen značným způsobem obal zboží. Platí to i pro případy kdy je na obalu vidět, že byl vystaven působení počasí nebo vody. Pokud bude kupující chtít přesto zboží převzít, protože ne vždy musí mít poškození obalu vliv na obsah zásilky, je pracovník přepravní společnosti povinen sepsat s kupujícím podnikatelem protokol o poškození zásilky. Na jeho základě pak v případě poškození obsahu zásilky přepravní společnost vyřídí reklamaci. V případě, že kupující podnikatel po otevření obalu zjistí fyzické poškození zboží, které muže být poškozeno přepravou, je třeba tuto skutečnost oznámit bez zbytečných odkladů do 24 hod prodávajícímu, který bude kupujícího informovat o dalším postupu. Při dodání poškozeného zboží má kupující nárok na dodání nového zboží, neboť závazek trvá, nebo může odstoupit od smlouvy z důvodů, že nemá již zájem na pozdějším dodání zboží. Toto je povinen kupující podnikatel sdělit prodávajícímu současně s oznámením o dodání poškozeného zboží, v dalším se postupuje dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. 6. Účtování skladného Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů od obdržení oznámení o ukončení opravy, bude mu prodávajícím účtováno skladné ve výši 25 Kč za každý započatý den od vyřízení reklamace po převzetí reklamované věci kupujícím. O ukončení opravy bude vždy kupující informován oznámením zaslaným prodávajícím. Pokud si však kupující nevyzvedne zboží do doby, kdy výše skladného převýší cenu zboží, bude toto zboží použito na úhradu skladného. S t r á n k a 8

9 7. Odpovědnost Za vyřizování reklamací dle výše uvedeného Reklamačního řádu odpovídají zaměstnanci obchodního oddělení. a to: - Kakáč Jakub - Sedlák Antonín - Nejezchlebová Libuše - Kostková Jana 8. Závěrečné ustanovení Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem jeho vydání tj V Jedovnicích dne: Martin Kostka, jednatel S t r á n k a 9

Při řešení reklamace kupujícího spotřebitele se postupuje podle z.č. 40/1964 Sb. a z.č. 634/1992 Sb. a souvisejícími právními předpisy.

Při řešení reklamace kupujícího spotřebitele se postupuje podle z.č. 40/1964 Sb. a z.č. 634/1992 Sb. a souvisejícími právními předpisy. Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi prodávajícím společností Jan Frolík, se sídlem Nádražní 898, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 61074934, dále jen prodávající,

Více

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád společnosti SETOS spol. s.r.o. (www.obchod-nokia.cz)

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád společnosti SETOS spol. s.r.o. (www.obchod-nokia.cz) Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád společnosti SETOS spol. s.r.o. (www.obchod-nokia.cz) Část I. Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup

Více

2.1 Doba k uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet vždy dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na dokladu o převzetí zboží.

2.1 Doba k uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet vždy dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na dokladu o převzetí zboží. REKLAMAČNÍ ŘÁD 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek společnosti SG Logistics s.r.o., IČ 24224499, DIČ CZ24224499, se sídlem Újezd 450/4, 118 00

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé

Více

Reklamační řád Stillea Europe s.r.o.

Reklamační řád Stillea Europe s.r.o. Reklamační řád Stillea Europe s.r.o. Poslední revize: 1.1.2013 Obsah Obsah... 2 Reklamační řád... 3 Vyřízení reklamace... 3 Záruční podmínky... 3 Spotřební materiál... 7 Závěrečná ustanovení... 7 Reklamační

Více

Reklamační řád. I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. I. Všeobecná ustanovení Poděbradská 186/56 198 00 Praha 9 T +420 266 107 777 F +420 281 865 273 info@bdicz.cz www.bdicz.cz Reklamační řád I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy. 1. a) Prodávající: 1. b) Kupující:

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy. 1. a) Prodávající: 1. b) Kupující: Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Číslo stránky 1 Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží v rámci České republiky i ze zahraničí prostřednictvím internetového obchodu www.majaperly.cz (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ VYMEZENÍ POJMŮ OBJEDNÁVKA A CENY ZBOŽÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ VYMEZENÍ POJMŮ OBJEDNÁVKA A CENY ZBOŽÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále též OP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.madmaxfashion.com nabízející k prodeji široký sortiment značkového oblečení a doplňků.

Více

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost. ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost. ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik. Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.cz IČO: 60148101 DIČ: CZ470907163 1. Úvodní ustanovení Tyto

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou tel.: 569 731 200, 777 778 014, fax: 569 720 887

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou tel.: 569 731 200, 777 778 014, fax: 569 720 887 OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Nákupní řád 2. Reklamační řád 3. Ochrana osobních údajů 1. Nákupní řád Tento nákupní řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.atos.cz. Podmínky upravují vztah mezi společností

Více

Reklamační řád Článek I Všeobecná ustanovení Článek II Výklad pojmů Článek III Zodpovědnost za vady

Reklamační řád Článek I Všeobecná ustanovení Článek II Výklad pojmů Článek III Zodpovědnost za vady Reklamační řád Článek I Všeobecná ustanovení 1. Tento reklamační řád je vydán v souladu so zákonem č. 40/1964 Sb. Občanská zákoník (dále jen Občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2007

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.motivationbelt.com Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě prostřednictvím webového rozhraní na adrese www.123-nabytek.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží na www.nanny.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží na www.nanny.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží na www.nanny.cz I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího při prodeji zboží přes webové stránky www.nanny.cz

Více

Reklamační řád společnosti Smarty CZ a.s. 1. Všeobecná ustanovení 2. Délka záruky

Reklamační řád společnosti Smarty CZ a.s. 1. Všeobecná ustanovení 2. Délka záruky Reklamační řád společnosti Smarty CZ a.s. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího Smarty CZ a.s., (dále jen prodávající ) IČ 24228991, DIČ CZ24228991,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní společnost AP Servis s.r.o., IČ: 16190726, se sídlem Praha 10, Francouzská 114, PSČ 100 00, společnost zapsaná

Více

Všeobecné obchodní podmínky verze 1/2014 (dále jen VOP ) Barbora Vavřinová, IČO 02663325 sídlem U Zvoničky 138, 500 02, Hradec Králové

Všeobecné obchodní podmínky verze 1/2014 (dále jen VOP ) Barbora Vavřinová, IČO 02663325 sídlem U Zvoničky 138, 500 02, Hradec Králové Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky verze 1/2014 (dále jen VOP ) Barbora Vavřinová, IČO 02663325 sídlem U Zvoničky 138, 500 02, Hradec Králové Tato VOP se vztahují na na zboží zakoupené prostřednictvím

Více

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád SPERKUJEME.CZ I. Všeobecná ustanovení 1) Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Lucie Nováčková Šlikova 1099/11, Praha - Břevnov. IČ: 87541548,

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád. Obchodní podmínky Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží především textilu a hudebních

Více

Reklamač ní r a d elektroničke ho občhodu společ nosti Rosalie, s.r.o.

Reklamač ní r a d elektroničke ho občhodu společ nosti Rosalie, s.r.o. Reklamač ní r a d elektroničke ho občhodu společ nosti Rosalie, s.r.o. 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobečnýčh občhodníčh podmínek elektroničkého obchodu Rosalie s.r.o.,

Více

platné a účinné od 16.11.2011

platné a účinné od 16.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky prodeje horoskopů na míru na www.astrohled.cz provozované společností E.M.A. Europe s.r.o, sídlem Kozí 5/916, PSČ 110 00, Praha Staré Město, IČ 273 98 307 zapsané v obchodním

Více

platné a účinné od 16.11.2011

platné a účinné od 16.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky prodeje horoskopů na míru na http://horoskopynamiru.blesk.cz provozované společností E.M.A. Europe s.r.o, sídlem Kozí 5/916, PSČ 110 00, Praha Staré Město, IČ 273 98 307 zapsané

Více

Obchodní podmínky. firmy. Miroslava Šlehoferová, HAMAKASHOP.CZ (dále jen Hamakashop) Letkov 100, 326 00 Plzeň

Obchodní podmínky. firmy. Miroslava Šlehoferová, HAMAKASHOP.CZ (dále jen Hamakashop) Letkov 100, 326 00 Plzeň Obchodní podmínky firmy Miroslava Šlehoferová, HAMAKASHOP.CZ (dále jen Hamakashop) Letkov 100, 326 00 Plzeň provozovna: Lindauerova 19, 301 00 Plzeň IČ: 459 83 459 pro prodej zboží prostřednictvím on-line

Více

Obchodní podmínky pro internetový obchod cihlickyprodeticky.cz. Vymezení pojmů. Objednávka

Obchodní podmínky pro internetový obchod cihlickyprodeticky.cz. Vymezení pojmů. Objednávka Obchodní podmínky pro internetový obchod cihlickyprodeticky.cz Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.cihlickyprodeticky.cz. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s

Více

Obchodní podmínky MIPA s.r.o.

Obchodní podmínky MIPA s.r.o. Obchodní podmínky MIPA s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností MIPA s.r.o., se sídlem U Rajské zahrady 954/2, 130 00 Praha 3 od 1. 1. 2014. Podmínky

Více

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů a. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně

Více

VŠEBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JIROUT REKLAMY s.r.o.

VŠEBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JIROUT REKLAMY s.r.o. VŠEBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JIROUT REKLAMY s.r.o. Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost JIROUT REKLAMY s.r.o. (provozovatel webových

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní společnost AP Servis s.r.o., IČ: 16190726, se sídlem Praha 10, Francouzská 114, PSČ 100 00, společnost zapsaná

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky OBSAH Úvodní ustanovení Objednávka Objednávkový proces CENA ZBOŽÍ ZPŮSOBY PLATBY DODACÍ PODMÍNKY ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ROZPOR S OBJEDNÁVKOU REKLAMAČNÍ PODMÍNKY OCHRANA OSOBNÍCH

Více