OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ"

Transkript

1 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní spole!nosti RAZZIA s.r.o se sídlem :Brno Je!ná 2101/26b identifika!ní!íslo: spole!nost zapsaná v obchodním rejst"íku vedeném KS Brno oddíl C, vlo#ka pro prodej zbo#í prost"ednictvím on-line obchodu umíst$ného na internetové adrese: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní spole!nosti,razzia s.r.o se sídlem Brno Je!ná 2101/26b PS" 62100, identifika!ní!íslo: , zapsané v obchodním rejst"íku vedeném KS Brno oddílc, vlo#ka (dále jen prodávající ) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základ$ kupní smlouvy (dále jen kupní smlouva ) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou!i právnickou osobou (dále jen kupující ) prost"ednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetov% obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese a to prost"ednictvím webového rozhraní (dále jen webové rozhraní obchodu ) Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran p"i vyu#ívání webové stránky prodávajícího umíst$né na adrese (dále jen webová stránka ) a dal&í související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na p"ípady, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zbo#í od prodávajícího, jedná p"i objednávání zbo#í v rámci své podnikatelské!innosti Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je mo#né sjednat v kupní smlouv$. Odchylná ujednání v kupní smlouv$ mají p"ednost p"ed ustanoveními obchodních podmínek Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou sou!ástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v!eském jazyce. Kupní smlouvu lze uzav"ít v!eském jazyce Zn$ní obchodních podmínek m'#e prodávající m$nit!i dopl(ovat. Tímto ustanovením nejsou dot!ena práva a povinnosti vzniklá po dobu ú!innosti p"edchozího zn$ní obchodních podmínek.

2 2. U#IVATELSK$ Ú"ET 2.1. Na základ$ registrace kupujícího provedené na webové stránce m'#e kupující p"istupovat do svého u#ivatelského rozhraní. Ze svého u#ivatelského rozhraní m'#e kupující provád$t objednávání zbo#í (dále jen u%ivatelsk& ú!et ). V p"ípad$, #e to webové rozhraní obchodu umo#(uje, m'#e kupující provád$t objednávání zbo#í té# bez registrace p"ímo z webového rozhraní obchodu P"i registraci na webové stránce a p"i objednávání zbo#í je kupující povinen uvád$t správn$ a pravdiv$ v&echny údaje. Údaje uvedené v u#ivatelském ú!tu je kupující p"i jakékoliv jejich zm$n$ povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v u#ivatelském ú!tu a p"i objednávání zbo#í jsou prodávajícím pova#ovány za správné P"ístup k u#ivatelskému ú!tu je zabezpe!en u#ivatelsk%m jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat ml!enlivost ohledn$ informací nezbytn%ch k p"ístupu do jeho u#ivatelského ú!tu a bere na v$domí, #e prodávající nenese odpov$dnost za poru&ení této povinnosti ze strany kupujícího Kupující není oprávn$n umo#nit vyu#ívání u#ivatelského ú!tu t"etím osobám Prodávající m'#e zru&it u#ivatelsk% ú!et, a to zejména v p"ípad$, kdy kupující sv'j u#ivatelsk% ú!et déle ne# 365 dní nevyu#ívá,!i v p"ípad$, kdy kupující poru&í své povinnosti z kupní smlouvy (v!etn$ obchodních podmínek) Kupující bere na v$domí, #e u#ivatelsk% ú!et nemusí b%t dostupn% nep"etr#it$, a to zejména s ohledem na nutnou údr#bu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, pop". nutnou údr#bu hardwarového a softwarového vybavení t"etích osob. 3. UZAV'ENÍ KUPNÍ SMLOUVY 3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zbo#í nabízeného prodávajícím k prodeji, a to v!etn$ uvedení cen jednotlivého nabízeného zbo#í. Ceny nabízeného zbo#í jsou uvedeny v!etn$ dan$ z p"idané hodnoty a v&ech souvisejících poplatk'. Nabídka prodeje zbo#í a ceny tohoto zbo#í z'stávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena mo#nost prodávajícího uzav"ít kupní smlouvu za individuáln$ sjednan%ch podmínek. Ve&keré nabídky prodeje zbo#í umíst$né ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzav"ít kupní smlouvu ohledn$ tohoto zbo#í Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojen%ch

3 s balením a dodáním zbo#í Pro objednání zbo#í vyplní kupující objednávkov% formulá" ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkov% formulá" obsahuje zejména informace o: - objednávaném zbo#í (objednávané zbo#í vlo#í kupující do elektronického nákupního ko&íku webového rozhraní obchodu), - zp'sobu úhrady kupní ceny zbo#í, údaje o po#adovaném zp'sobu doru!ení objednávaného zbo#í a - informace o nákladech spojen%ch s dodáním zbo#í (dále spole!n$ jen jako objednávka ) P"ed zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umo#n$no zkontrolovat a m$nit údaje, které do objednávky kupující vlo#il, a to i s ohledem na mo#nost kupujícího zji&)ovat a opravovat chyby vzniklé p"i zadávání dat do objednávky. Objednávku ode&le kupující prodávajícímu kliknutím na tla!ítko odeslat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím pova#ovány za správné. Prodávající neprodlen$ po obdr#ení objednávky toto obdr#ení kupujícímu potvrdí elektronickou po&tou, a to na adresu elektronické po&ty kupujícího uvedenou v u#ivatelském rozhraní!i v objednávce (dále jen elektronická adresa kupujícího ) Prodávající je v#dy oprávn$n v závislosti na charakteru objednávky (mno#ství zbo#í, v%&e kupní ceny, p"edpokládané náklady na dopravu) po#ádat kupujícího o dodate!né potvrzení objednávky (nap"íklad písemn$!i telefonicky) Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doru!ením p"ijetí objednávky (akceptací), je# je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou po&tou, a to na adresu elektronické po&ty kupujícího Kupující bere na v$domí, #e prodávající není povinen uzav"ít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které d"íve podstatn%m zp'sobem poru&ily kupní smlouvu (v!etn$ obchodních podmínek) Kupující souhlasí s pou#itím komunika!ních prost"edk' na dálku p"i uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu p"i pou#ití komunika!ních prost"edk' na dálku v souvislosti s uzav"ením kupní smlouvy (náklady na internetové p"ipojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4 4. CENA ZBO#Í A PLATEBNÍ PODMÍNKY 4.1. Cenu zbo#í a p"ípadné náklady spojené s dodáním zbo#í dle kupní smlouvy m'#e kupující uhradit prodávajícímu následujícími zp'soby: - v hotovosti v provozovn$ prodávajícího na adrese Brno Peka"ská 36 - v hotovosti na dobírku v míst$ ur!eném kupujícím v objednávce; - bezhotovostn$ p"evodem na ú!et prodávajícího! /5500, veden% u spole!nosti Raiffeisen BANK (dále jen ú!et prodávajícího ); - bezhotovostn$ prost"ednictvím slu#by PayPal 4.2. Spole!n$ s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zbo#í. Není-li uvedeno v%slovn$ jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zbo#í V p"ípad$ platby v hotovosti!i v p"ípad$ platby na dobírku je kupní cena splatná p"i p"evzetí zbo#í. V p"ípad$ bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dn' od uzav"ení kupní smlouvy V p"ípad$ bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zbo#í spole!n$ s uvedením variabilního symbolu platby. V p"ípad$ bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu spln$n okam#ikem p"ipsání p"íslu&né!ástky na ú!et prodávajícího Prodávající je oprávn$n, zejména v p"ípad$, #e ze strany kupujícího nedojde k dodate!nému potvrzení objednávky (!l. 3.5), po#adovat uhrazení celé kupní ceny je&t$ p"ed odesláním zbo#í kupujícímu P"ípadné slevy z ceny zbo#í poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemn$ kombinovat Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecn$ závazn%mi právními p"edpisy, vystaví prodávající ohledn$ plateb provád$n%ch na základ$ kupní smlouvy kupujícímu da(ov% doklad fakturu. Prodávající je plátcem dan$ z p"idané hodnoty. Da(ov% doklad fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zbo#í a za&le jej v elektronické podob$ na elektronickou adresu kupujícího. 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 5.1. Kupující bere na v$domí, #e dle ustanovení 53 odst. 8 zákona!. 40/1964 Sb.,

5 ob!ansk% zákoník, ve zn$ní pozd$j&ích p"edpis' (dále jen ob!ansk& zákoník ), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zbo#í upraveného podle p"ání kupujícího, jako# i zbo#í, které podléhá rychlé zkáze, opot"ebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a po!íta!ov%ch program', poru&il-li spot"ebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a!asopis' Nejedná-li se o p"ípad uveden% v!l. 5.1!i o jin% p"ípad, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením 53 odst. 7 ob!anského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do!trnácti (14) dn' od p"evzetí zbo#í. Odstoupení od kupní smlouvy musí b%t prodávajícímu prokazateln$ doru!eno do!trnácti (14) dn' od p"evzetí zbo#í, a to na adresu provozovny prodávajícího!i na adresu elektronické po&ty prodávajícího ***** V p"ípad$ odstoupení od smlouvy dle!l. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od po!átku ru&í. Zbo#í musí b%t prodávajícímu vráceno do 14 pracovních dn' od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zbo#í musí b%t prodávajícímu vráceno nepo&kozené a neopot"ebené a, je-li to mo#né, v p'vodním obalu Ve lh't$ patnácti (15) dn' od vrácení zbo#í kupujícím dle!l. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávn$n provést p"ezkoumání vráceného zbo#í, zejména za ú!elem zji&t$ní, zdali vrácené zbo#í není po&kozeno, opot"ebeno!i!áste!n$ spot"ebováno V p"ípad$ odstoupení od smlouvy dle!l. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez náklad' vynalo#en%ch na dodání zbo#í) kupujícímu nejpozd$ji do patnácti (15) dn' od skon!ení lh'ty na p"ezkoumání zbo#í dle!l. 5.4 obchodních podmínek, a to bezhotovostn$ na ú!et ur!en% kupujícím. Prodávající je takté# oprávn$n vrátit kupní cenu v hotovosti ji# p"i vracení zbo#í kupujícím Kupující bere na v$domí, #e pokud zbo#í vrácené kupujícím bude po&kozeno, opot"ebeno!i!áste!n$ spot"ebováno, vzniká prodávajícímu v'!i kupujícímu nárok na náhradu &kody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé &kody je prodávající oprávn$n jednostrann$ zapo!íst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 6. P'EPRAVA A DODÁNÍ ZBO#Í 6.1. Zp'sob doru!ení zbo#í ur!uje prodávající, není-li v kupní smlouv$ stanoveno jinak. V p"ípad$, #e je zp'sob dopravy smluven na základ$ po#adavku kupujícího, nese kupující riziko a p"ípadné dodate!né náklady spojené s tímto zp'sobem dopravy.

6 6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zbo#í na místo ur!ené kupujícím v objednávce, je kupující povinen p"evzít zbo#í p"i dodání V p"ípad$, #e je z d'vod' na stran$ kupujícího nutno zbo#í doru!ovat opakovan$ nebo jin%m zp'sobem ne# bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovan%m doru!ováním zbo#í, resp. náklady spojené s jin%m zp'sobem doru!ení P"i p"evzetí zbo#í od p"epravce je kupující povinen zkontrolovat neporu&enost obal' zbo#í a v p"ípad$ jak%chkoliv závad toto neprodlen$ oznámit p"epravci. V p"ípad$ shledání poru&ení obalu sv$d!ícího o neoprávn$ném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od p"epravce p"evzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, #e zásilka zbo#í spl(ovala v&echny podmínky a nále#itosti a na p"ípadnou pozd$j&í reklamaci ohledn$ poru&ení obalu zásilky nem'#e b%t brán z"etel Dal&í práva a povinnosti stran p"i p"eprav$ zbo#í mohou upravit dodací podmínky prodávajícího. 7. ODPOV(DNOST ZA VADY, ZÁRUKA 7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledn$ odpov$dnosti prodávajícího za vady, v!etn$ záru!ní odpov$dnosti prodávajícího, se "ídí p"íslu&n%mi obecn$ závazn%mi p"edpisy (zejména ustanovením 612 a násl. ob!anského zákoníku) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, #e prodávaná v$c je ve shod$ s kupní smlouvou, zejména, #e je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, #e prodávaná v$c má jakost a u#itné vlastnosti smlouvou po#adované, prodávajícím, v%robcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základ$ jimi provád$né reklamy o!ekávané, pop"ípad$ jakost a u#itné vlastnosti pro v$c takového druhu obvyklé, #e odpovídá po#adavk'm právních p"edpis', je v tomu odpovídajícím mno#ství, mí"e nebo hmotnosti a odpovídá ú!elu, kter% prodávající pro pou#ití v$ci uvádí nebo pro kter% se v$c obvykle pou#ívá V p"ípad$, #e v$c p"i p"evzetí kupujícím není ve shod$ s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou ), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatn$ a bez zbyte!ného odkladu v$c uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouv$, a to podle po#adavku kupujícího bu+ v%m$nou v$ci, nebo její opravou; není-li takov% postup mo#n%, m'#e kupující po#adovat p"im$"enou slevu z ceny v$ci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující p"ed p"evzetím v$ci o rozporu s kupní smlouvou v$d$l nebo rozpor s kupní smlouvou sám zp'sobil. Rozpor s kupní smlouvou, kter% se projeví b$hem &esti (6) m$síc' ode dne p"evzetí v$ci, se pova#uje za rozpor existující ji# p"i jejím p"evzetí, pokud to neodporuje povaze

7 v$ci nebo pokud se neproká#e opak Nejde-li o v$ci, které se rychle kazí nebo o v$ci pou#ité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po p"evzetí v$ci v záru!ní dob$ (záruka) Práva kupujícího vypl%vající z odpov$dnosti prodávajícího za vady, v!etn$ záru!ní odpov$dnosti prodávajícího, uplat(uje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Brno Peka"ská DAL)Í PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 8.1. Kupující nab%vá vlastnictví ke zbo#í zaplacením celé kupní ceny zbo#í Kupující bere na v$domí, #e programové vybavení a dal&í sou!ásti tvo"ící webové rozhraní obchodu (v!etn$ fotografií nabízeného zbo#í) jsou chrán$ny autorsk%m právem. Kupující se zavazuje, #e nebude vykonávat #ádnou!innost, která by mohla jemu nebo t"etím osobám umo#nit neoprávn$n$ zasahovat!i neoprávn$n$ u#ít programové vybavení nebo dal&í sou!ásti tvo"ící webové rozhraní obchodu Kupující není oprávn$n p"i vyu#ívání webového rozhraní obchodu pou#ívat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je mo#né u#ívat jen v rozsahu, kter% není na úkor práv ostatních zákazník' prodávajícího a kter% je v souladu s jeho ur!ením Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán #ádn%mi kodexy chování ve smyslu ustanovení 53a odst. 1 ob!anského zákoníku Kupující bere na v$domí, #e prodávající nenese odpov$dnost za chyby vzniklé v d'sledku zásah' t"etích osob do webové stránky nebo v d'sledku u#ití webové stránky v rozporu s jejich ur!ením. 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJ* A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SD(LENÍ 9.1. Ochrana osobních údaj' kupujícího, kter% je fyzickou osobou, je poskytována zákonem!. 101/2000 Sb., o ochran$ osobních údaj', ve zn$ní pozd$j&ích p"edpis' Kupující souhlasí se zpracováním t$chto sv%ch osobních údaj': jméno a p"íjmení, adresa bydli&t$, identifika!ní!íslo, da(ové identifika!ní!íslo, adresa elektronické

8 po&ty, telefonní!íslo. (dále spole!n$ v&e jen jako osobní údaje ) Kupující souhlasí se zpracováním osobních údaj' prodávajícím, a to pro ú!ely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro ú!ely zasílání informací a obchodních sd$lení prodávajícímu Kupující bere na v$domí, #e je povinen své osobní údaje (p"i registraci, ve svém u#ivatelském ú!tu, p"i objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvád$t správn$ a pravdiv$ a #e je povinen bez zbyte!ného odkladu informovat prodávajícího o zm$n$ ve sv%ch osobních údajích Zpracováním osobních údaj' kupujícího m'#e prodávající pov$"it t"etí osobu, jako#to zpracovatele. Krom$ osob dopravujících zbo#í nebudou osobní údaje prodávajícím bez p"edchozího souhlasu kupujícího p"edávány t"etím osobám Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neur!itou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podob$ automatizovan%m zp'sobem nebo v ti&t$né podob$ neautomatizovan%m zp'sobem Kupující potvrzuje, #e poskytnuté osobní údaje jsou p"esné a #e byl pou!en o tom, #e se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údaj'. Kupující prohla&uje, #e byl pou!en o tom, #e souhlas se zpracováním osobních údaj' m'#e ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemn%m oznámením doru!en%m na adresu prodávajícího V p"ípad$, #e by se kupující domníval, #e prodávající nebo zpracovatel (!l. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údaj', které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního #ivota kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nep"esné s ohledem na ú!el jejich zpracování, m'#e: po#ádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysv$tlení, po#adovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vznikl% stav. Zejména se m'#e jednat o blokování, provedení opravy, dopln$ní nebo likvidaci osobních údaj'. Je-li #ádost kupujícího podle p"edchozí v$ty shledána oprávn$nou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodlen$ závadn% stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel #ádosti, má kupující právo obrátit se p"ímo na Ú"ad pro ochranu osobních údaj'. Tímto ustanovením není dot!eno oprávn$ní kupujícího obrátit se se sv%m podn$tem na Ú"ad pro ochranu osobních údaj' p"ímo Po#ádá-li kupující o informaci o zpracování sv%ch osobních údaj', je mu prodávající povinen tuto informaci p"edat. Prodávající má právo za poskytnutí

9 informace podle p"edchozí v$ty po#adovat p"im$"enou úhradu nep"evy&ující náklady nezbytné na poskytnutí informace Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbo#ím, slu#bami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sd$lení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. 10.DORU"OVÁNÍ 10.1.Nebude-li dohodnuto jinak, ve&kerá korespondence související s kupní smlouvou musí b%t druhé smluvní stran$ doru!ena písemn$, a to elektronickou po&tou, osobn$ nebo doporu!en$ prost"ednictvím provozovatele po&tovních slu#eb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doru!ováno na adresu elektronické po&ty uvedenou v jeho u#ivatelském ú!tu Zpráva je doru!ena: v p"ípad$ doru!ování elektronickou po&tou okam#ikem jejího p"ijetí na server p"íchozí po&ty; integrita zpráv zaslan%ch elektronickou po&tou m'#e b%t zaji&t$na certifikátem, v p"ípad$ doru!ování osobn$!i prost"ednictvím provozovatele po&tovních slu#eb p"evzetím zásilky adresátem, v p"ípad$ doru!ování osobn$!i prost"ednictvím provozovatele po&tovních slu#eb té# odep"ením p"evzetí zásilky, odep"e-li adresát (pop"ípad$ osoba oprávn$ná za n$j zásilku p"evzít) zásilku p"evzít, v p"ípad$ doru!ování prost"ednictvím provozovatele po&tovních slu#eb uplynutím lh'ty deseti (10) dn' od ulo#ení zásilky a dání v%zvy adresátovi k p"evzetí ulo#ené zásilky, dojde-li k ulo#ení zásilky u provozovatele po&tovních slu#eb, a to i v p"ípad$, #e se adresát o ulo#ení nedozv$d$l. 11.ZÁVERE"NÁ USTANOVENÍ Pokud vztah související s u#itím webové stránky nebo právní vztah zalo#en% kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahrani!ní) prvek, pak strany sjednávají, #e vztah se "ídí!esk%m právem. Tímto nejsou dot!ena práva spot"ebitele vypl%vající z obecn$ závazn%ch právních p"edpis' Prodávající je oprávn$n k prodeji zbo#í na základ$ #ivnostenského oprávn$ní a!innost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.,ivnostenskou kontrolu

10 provádí v rámci své p'sobnosti p"íslu&n% #ivnostensk% ú"ad Je-li n$které ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neú!inné, nebo se takov%m stane, namísto neplatn%ch ustanovení nastoupí ustanovení, jeho# smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce p"ibli#uje. Neplatností nebo neú!inností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Zm$ny a dopl(ky kupní smlouvy!i obchodních podmínek vy#adují písemnou formu Kupní smlouva v!etn$ obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podob$ a není p"ístupná Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doru!ování MINIMON SHOP Peka+ská 36, 60200, BRNO, "eská republika, INFOLINKA:

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Nikola Skondrojani Mandaly Nikola IČ: 88 89 32 60 se sídlem Českolipská 386/15, Praha 9, 190 00

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Nikola Skondrojani Mandaly Nikola IČ: 88 89 32 60 se sídlem Českolipská 386/15, Praha 9, 190 00 OBCHODNÍ PODMÍNKY Nikola Skondrojani Mandaly Nikola IČ: 88 89 32 60 se sídlem Českolipská 386/15, Praha 9, 190 00 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043 obchodní společnosti Wawel s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN identifikační číslo: 26222043 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky firmy Ing. Vladimír Filip, se sídlem 602 00 Brno,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pirueta.cz/obchod

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pirueta.cz/obchod OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pirueta.cz/obchod 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky )

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Martin Roj Invest se sídlem Italská 773, 38301, Prachatice identifikační číslo: 88254437 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 142762,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 142762, OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Deee, s.r.o. sídlo: Vodičkova 35, 110 00 Praha provozovna: Vodičkova 35, 110 00 Praha 1 IČO: 28455428, DIČ: CZ 28455428 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, OBCHODNÍ PODMÍNKY Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. se sídlem Vlašská 9/355 Praha 1, 118 40 Praha identifikační číslo: 68378114 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOVODRUZSTVO výrobní družstvo v Plzni se sídlem Na Roudné 433/43, 30100 Plzeň IČ: 00028908 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Plzni oddíl DrXXVI vložka 55 pro prodej

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY živnostníka Dominika Škody se sídlem Za Kapličkou 1246, 54701 Náchod identifikační číslo: 74740181 zapsaného v registru živnostenského úřadu města Náchoda pro prodej zboží prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti se sídlem :, identifikační číslo: 26457831 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem,,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Vlkos-družstvo invalidů se sídlem Katovická 175, 38601 Strakonice identifikační číslo: 26040875

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Vlkos-družstvo invalidů se sídlem Katovická 175, 38601 Strakonice identifikační číslo: 26040875 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Vlkos-družstvo invalidů se sídlem Katovická 175, 38601 Strakonice identifikační číslo: 26040875 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského sudu v Českých Budějovicích,

Více

obchodní společnosti Cukrárna Snídejte šampaňské, s.r.o

obchodní společnosti Cukrárna Snídejte šampaňské, s.r.o OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Cukrárna Snídejte šampaňské, s.r.o se sídlem Praha 4, Modřany, Andělova 868/18, PSČ 143 00 identifikační číslo: 290 46 661 společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Obchodní podmínky. obchodní společnosti. SOLOFORM spol. s.r.o. se sídlem Kunice 163, PSČ 251 63. identifikační číslo: 453 11 447

Obchodní podmínky. obchodní společnosti. SOLOFORM spol. s.r.o. se sídlem Kunice 163, PSČ 251 63. identifikační číslo: 453 11 447 Obchodní podmínky obchodní společnosti SOLOFORM spol. s.r.o. se sídlem Kunice 163, PSČ 251 63 identifikační číslo: 453 11 447 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. internetového obchodu organizace ČESKÝ ZÁPAD. se sídlem: Dobrá Voda 52, 364 01 Toužim tel.: 602 663 578

OBCHODNÍ PODMÍNKY. internetového obchodu organizace ČESKÝ ZÁPAD. se sídlem: Dobrá Voda 52, 364 01 Toužim tel.: 602 663 578 OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu organizace ČESKÝ ZÁPAD se sídlem: Dobrá Voda 52, 364 01 Toužim tel.: 602 663 578 e-mail: obchod(zavináč)cesky-zapad.cz identifikační číslo - IČO: 26550334 DIČ: CZ26550334

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bibleshop.cz

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bibleshop.cz Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bibleshop.cz Česká biblická společnost, o. s. Náhorní 1816/12, 182 00 Praha 8-Kobylisy IČ: 00570214

Více

Extra Gastro s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese worldwine.cz, world-wine.cz a dalších aliasech.

Extra Gastro s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese worldwine.cz, world-wine.cz a dalších aliasech. Extra Gastro s.r.o. se sídlem Budějovická 2056/96, 140 00, Praha 4 identifikační číslo: 291 55 568 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl 204762, vložka C pro prodej zboží

Více

PIXELIE Iva Zemanová Jiříčková. se sídlem Na Výšinách 875/20 IČ: 66532183, DIČ: CZ755826/0083

PIXELIE Iva Zemanová Jiříčková. se sídlem Na Výšinách 875/20 IČ: 66532183, DIČ: CZ755826/0083 OBCHODNÍ PODMÍNKY PIXELIE Iva Zemanová Jiříčková se sídlem Na Výšinách 875/20 IČ: 66532183, DIČ: CZ755826/0083 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://eshop.pixelie.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti AEC ELEKTROTECHNIKA, spol. s r.o. se sídlem Praha 4, Na Rovinách 6/390, PSČ 142 00 identifikační číslo: 61774812 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 1/8

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 1/8 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ANWE s.r.o. se sídlem Příční 9, Šlapanice 664 51 identifikační číslo: 283 24 633 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Brně oddíl C, vložka 61288 pro

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Chrudim, Obecní živnostenský úřad Chrudim.

zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Chrudim, Obecní živnostenský úřad Chrudim. OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu, umístěného na internetové adrese www.balancenature.cz se sídlem Novoměstská 71, 537 01 Chrudim, identifikační číslo:02443023 zapsané

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě společnosti

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě společnosti v internetovém obchodě společnosti v internetovém obchodě, který je provozván na těchto URL adresách (moto-pol.cz; www.moto-pol.cz; eshop.moto-pol.cz; www.eshop.moto-pol.cz) provozovatelem: Moto-Pol, spol.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatel David Procházka se sídlem Rybná 716/24, 110 00, Praha- Staré město identifikační číslo: 03670589 zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 1 pro

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Šípek Team s.r.o. se sídlem Sněmovní 174/7, 118 00 Praha 1 Malá Strana identifikační číslo: 27125530 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Josef Bláhovec Pstruhařství Mlýny se sídlem: Žár 25, Vacov 384 86 Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku IČO: 67172695, DIČ: CZ7502101640 Telefon: +420 603 888 542, +420 388

Více

Úvodní ustanovení. Uživatelský účet. Uzavření kupní smlouvy. Marta Knesplová. Vražkov č.p.9 IČ: 68564228

Úvodní ustanovení. Uživatelský účet. Uzavření kupní smlouvy. Marta Knesplová. Vražkov č.p.9 IČ: 68564228 Marta Knesplová Vražkov č.p.9 41301 IČ: 68564228 zapsaná na příslušném úřadě podle 71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Mělník pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

1.3 1.4 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET 2.1

1.3 1.4 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET 2.1 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Ing. Petra Hilburgerová, IČ 66850771 se sídlem: Tryskovická 293/17, Praha 9 Třeboradice, 196 00, identifikační číslo: 66850771 pro prodej zboží prostřednictvím on-line

Více

1. Úvodní ustanovení. Všeobecné obchodní podmínky jsou dostupné také ve formátu pdf.

1. Úvodní ustanovení. Všeobecné obchodní podmínky jsou dostupné také ve formátu pdf. Všeobecné obchodní podmínky jsou dostupné také ve formátu pdf. Mgr. Jitka Herzánová Krnsko 51, 294 31 identifikační číslo: 73622931 fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 24.10.2005 evidenční

Více

Obchodní podmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ UŽIVATELSKÝ ÚČET. Provozovatelem internetového obchodu www.obchod-oliver.cz je

Obchodní podmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ UŽIVATELSKÝ ÚČET. Provozovatelem internetového obchodu www.obchod-oliver.cz je Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu www.obchod-oliver.cz je Tomáš Cipra, Lexova 2163, 530 02 Pardubice, IČ: 87590182 Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., č.ú.: 201892148/0600 ÚVODNÍ

Více

STROBL.CZ s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY

STROBL.CZ s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Strobl.cz s.r.o. se sídlem U nemocnice 221/III Jindřichův Hradec 37701 identifikační číslo: 28123140 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového

Více

Obchodní podmínky Biomee, s.r.o Úvodní ustanovení Biomee, s.r.o Uzavření kupní smlouvy

Obchodní podmínky Biomee, s.r.o Úvodní ustanovení Biomee, s.r.o Uzavření kupní smlouvy Obchodní podmínky společnosti Biomee, s.r.o se sídlem v Klentnici 157, 692 01 Klentnice, IČ: 01867679, DIČ: CZ01867679, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVOD

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVOD OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Everesta, s.r.o., se sídlem Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa, IČ: 25014650, DIČ: CZ25014650, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

O b ch o d n í p o d m í n k y. s p o l e č n o s t i

O b ch o d n í p o d m í n k y. s p o l e č n o s t i O b ch o d n í p o d m í n k y s p o l e č n o s t i TopCasing, Ing. Jiřina Holá Dolejší, se sídlem Dubice 73, Ústí nad Labem, CZ-40002 identifikační číslo: 679 93 915 Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KRUŽÍK s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti Kružík s.r.o., se

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Kontaktní informace naleznete pod odkazem KONTAKT

Kontaktní informace naleznete pod odkazem KONTAKT OBCHODNÍ PODMÍNKY - bazény online AdWeb Info s.r.o. IČ: 25216198, DIČ: CZ25216198 Č.T.: +421 377 422 018, +421 608002802 Společnost je zapsána v OR KS v Plzni, Spis.zn. C9365 Korespondenční adresa : Chemická

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv na serveru, 2010 ZÁKAZ KOPÍROVÁNÍ OBRÁZKŮ A TEXTŮ

Všeobecné obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv na serveru, 2010 ZÁKAZ KOPÍROVÁNÍ OBRÁZKŮ A TEXTŮ Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv na serveru, www.autokomfort.cz I. 2010 ZÁKAZ KOPÍROVÁNÍ OBRÁZKŮ A TEXTŮ Je zakázáno kopírovat či jinak používat za účelem výdělečné

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky obchodní společnosti Tilab Invest s.r.o. se sídlem Vnitřní 439/4, 602 00, Brno identifikační číslo: 027 97 526 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle

Více

OBCHONÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

OBCHONÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET OBCHONÍ PODMÍNKY Společnost ARTexpo s.r.o. se sidlem Dukelská 245/10, 674 01 Třebíč, IČO: 27741940, DIČ:CZ27741940, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 55934 pro

Více

Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE. Obchodní společnosti: studio nirvana

Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE. Obchodní společnosti: studio nirvana studio nirvana Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE Obchodní společnosti: studio nirvana Se sídlem: Karla Čapka 742, Sokolov, 35601 identifikační číslo: 45410810 Provozovna: ul. Přátelství

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Ondřej Macháček

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Ondřej Macháček OBCHODNÍ PODMÍNKY Ondřej Macháček Pod Vavřincem 4/237, 15800, Praha 5 identifikační číslo: 01141198 zapsané v živnostenském rejstříku pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Fyzické osoby - podnikatelky Michaely Basalové identifikační číslo: 03833739 fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 10, pro prodej zboží prostřednictvím

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 2. Uživatelský účet

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 2. Uživatelský účet Obchodní společnost NaStyl.cz/Martin Švec se sídlem Žitná 314/8, 779 00, Olomouc - Černovír identifikační číslo: 88216977 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Magistrátem města Olomouce, pro prodej zboží

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: http://www.jekshop.cz/

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: http://www.jekshop.cz/ Obchodní podmínky Bc. Erik Koropecký se sídlem: Hněvkovského 1377/4, Praha 4, 149 00 identifikační číslo: IČO 43646344 tel: 734 728 114 info@jekshop.cz pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti DAFO koření, s.r.o. se sídlem 1.máje 305, 735 31, Bohumín-Skřečoň identifikační číslo: 26861593 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. ALMAF Beauty s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. ALMAF Beauty s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti se sídlem identifikační číslo: 24226734 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 190494 pro prodej zboží prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.2. VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (dále KS). Platné znění VOP je též umístěno na internetových stránkách prodávajícího.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.2. VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (dále KS). Platné znění VOP je též umístěno na internetových stránkách prodávajícího. OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem Sexshopprozeny.cz je: Lucie Hejbalová se sídlem Nová cesta 757, Dobřichovice e-mail: infoexshopprozeny.cz identifikační číslo: 02522560 společnost zapsaná v živnostenském

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,

Více

Obchodní podmínky. ŠAFY production s.r.o.

Obchodní podmínky. ŠAFY production s.r.o. Obchodní podmínky ŠAFY production s.r.o. se sídlem Údolní 212/1, 147 00 Praha 4 Identifikační číslo: 24769444 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 172829

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tibor Horák AUTOKLÍČE 123 Peškova 487/2 Olomouc 779 00 IČO: 01750801

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tibor Horák AUTOKLÍČE 123 Peškova 487/2 Olomouc 779 00 IČO: 01750801 OBCHODNÍ PODMÍNKY Tibor Horák AUTOKLÍČE 123 Peškova 487/2 Olomouc 779 00 IČO: 01750801 Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku pro prodej zboží prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Společnosti PLEAS a.s. se sídlem Havířská 144, 581 27 Havlíčkův Brod. identifikační číslo: 60916265

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Společnosti PLEAS a.s. se sídlem Havířská 144, 581 27 Havlíčkův Brod. identifikační číslo: 60916265 OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnosti PLEAS a.s. se sídlem Havířská 144, 581 27 Havlíčkův Brod identifikační číslo: 60916265 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Win-i-door, s.r.o. se sídlem Bílenecké náměstí 13/9, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8 identifikační číslo: 29138795 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Obchodní podmínky. obchodních společností. Zbyněk Bajnar. se sídlem Radotínská 953/3, 743 01 Bílovec. identifikační číslo: 69575126

Obchodní podmínky. obchodních společností. Zbyněk Bajnar. se sídlem Radotínská 953/3, 743 01 Bílovec. identifikační číslo: 69575126 Obchodní podmínky obchodních společností Zbyněk Bajnar se sídlem Radotínská 953/3, 743 01 Bílovec identifikační číslo: 69575126 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Obchodní podmínky a Reklamační řád

Obchodní podmínky a Reklamační řád Obchodní podmínky a Reklamační řád Společnost 1) Identifikace provozovatele prodejního místa: 4stones, s.r.o. provozovatel webu Poradci-sobě.cz Ke Školce 1319F 252 19 Rudná IČ:29002303 DIČ: CZ-29002303

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti. TITAN-MULTIPLAST s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti. TITAN-MULTIPLAST s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti se sídlem Jablonecká 1379, Smržovka, 468 51, IČO 25022229 zapsané v OR vedeným KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12444 pro prodej zboží prostřednictvím on-line

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatel internetového obchodu: Lukáš Krajcar sídlo: Dřevařská 851/4, 602 00 Brno IČ: 70471576 DIČ: 8408015858 Prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SAFRIEN MODE, s.r.o., se sídlem Revoluční 925/23, 466 01 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 25037609, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Blansko;

fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Blansko; Obchodní podmínky dle řeči právníka Fyzické osoby podnikatele, Miroslava Sedláka; trvale bytem na adrese Kotvrdovice 259; identifikační číslo: 71784781; fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. fyzické osoby. Mgr. Ivo Sedláček

OBCHODNÍ PODMÍNKY. fyzické osoby. Mgr. Ivo Sedláček OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Mgr. Ivo Sedláček se sídlem Jasná 12, 466 06 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 681 58 521, daňové identifikační číslo: CZ6208081803 pro prodej zboží prostřednictvím

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz

Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz 1. Uživatelský účet 2. Uzavření kupní smlouvy 3. Cena zboží a platební podmínky 4. Odstoupení od kupní smlouvy (spotřebitel) a zrušení objednávky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Bc. Michaela Zubíková, DiS se sídlem Tismice 13, 282 01 Český Brod identifikační číslo: 87732637 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

2.1. Webové rozhraní obchodu umožňuje kupujícímu provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.1. Webové rozhraní obchodu umožňuje kupujícímu provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Pavel interiéry s.r.o. se sídlem Josefa Drahoráda 257, Pchery 27308 identifikační číslo: 27244792 DIČ: CZ 27244792 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

OBCHODNÍ PODMÍNKY 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Pártystany-Jičín s.r.o. se sídlem Hrušňová 1201, 50601 Jičín identifikační číslo: 034 40 818 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti, IČ:41293036, se sídlem Holušiská 2221/3, 148 00 Praha 4 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 204599 pro prodej

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu E-CIGARETKA.CZ

Obchodní podmínky internetového obchodu E-CIGARETKA.CZ Obchodní podmínky internetového obchodu E-CIGARETKA.CZ jehož provozovatelem je fyzická osoba Miroslav Černý se sídlem Dr. E. Beneše 875, 277 11 Neratovice, Česká republika IČ: 71351451 DIČ: CZ7904261046

Více

1 z 8 Obchodní podmínky Fyzické osoby Dominika Tazbírková se sídlem Sokolská 235, 790 65 Žulová IČ: 88047041 PLÁTCE DPH zapsané v Živnostenském rejstříku. ŽL vydán MÚ Jeseník Č. j. MJ/40131/2011/ŽÚ/He.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnosti Sežeň dárek s. r. o. Sežeň dárek s. r. o. IČ: 03124754 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnosti Sežeň dárek s. r. o. Sežeň dárek s. r. o. IČ: 03124754 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnosti Sežeň dárek s. r. o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sezendarek.cz Sežeň dárek s. r. o. IČ: 03124754 se sídlem Brno Ponava,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

KOVONA KOVONA KOVONA KOVONA KOVONA

KOVONA KOVONA KOVONA KOVONA KOVONA Obchodní podmínky E-SHOP společnosti Kovona a.s., se sídlem Švermova 782/2, 289 22 Lysá nad Labem, identifikační číslo: 14801884 (dále jen prodávající ), zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET OBCHODNÍ PODMÍNKY pro nákup a prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu Pod 7 kilo, umístěného na internetové adrese shop.pod7kilo.cz, stanovené provozovatelem, Ing. Štěpánem Trojánkem Pod 7 kilo, IČ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti BORRO CZECH spol. s r.o. se sídlem Kaštanová 75, Brno 620 00 identifikační číslo: 255 458 33 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.kralher.cz ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.kralher.cz ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.kralher.cz ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) podnikatele

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Výstaviště Flora Olomouc, a.s. se sídlem Wolkerova 17, 771 11 Olomouc. identifikační číslo: IČ: 25848526

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Výstaviště Flora Olomouc, a.s. se sídlem Wolkerova 17, 771 11 Olomouc. identifikační číslo: IČ: 25848526 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. se sídlem Wolkerova 17, 771 11 Olomouc identifikační číslo: IČ: 25848526 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁKLADNÍ ÚDAJE

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁKLADNÍ ÚDAJE OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁKLADNÍ ÚDAJE Provozovatel: Mgr. Štěpán Hajžin, Sídlo: Stradov 110, 403 39 Chlumec, Kontaktní adresa: Stradov 110, 403 39 Chlumec, IČ: 72659475, DIČ: neplátce DPH, Kontaktní osoba: Monika

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY živnostníka Ing. Tomáše Dolejšího se sídlem Veselý Žďár 211, 580 01 Havlíčkův Brod identifikační číslo: 71902279 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném v Městském úřadě v Havlíčkově

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti RT TORAX s.r.o. se sídlem Rudná 100, č.p. 2378, 700 30 Ostrava Zábřeh identifikační číslo: 603 19 305 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.lahevjakodarek.cz

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.lahevjakodarek.cz Obchodní podmínky Obchodní podmínky ŠAFY production s.r.o. se sídlem Údolní 212/1, Praha 4 identifikační číslo: 24769444 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti JPM GROUP s.r.o. Ploštilova 1565/2 143 00 Praha 4 Modřany IČ: 27424782 DIČ: CZ27424782 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti COTTA INVEST s.r.o. se sídlem Farského 1121/9, Holešovice, 170 00 Praha 7 identifikační číslo: 03137627 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc.

Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc. Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc.cz a dále stanovují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Flare trade s.r.o. se sídlem Koperníkova 2409/3, 615 00 Brno identifikační číslo: 02266466 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.3. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.3. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. OBCHODNÍ PODMÍNKY Fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění nezapsané v OR: Ing. Šárka Ullrichová se sídlem Uralská 889/4, 460 07 Liberec III-Jeřáb identifikační číslo: 04335961 pro

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky ! Všeobecné obchodní podmínky STREET AND SPORT WEAR s.a.m., s.r.o.! IČ: 27115411 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 97385 pro prodej zboží prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti BODY CENTRUM, s.r.o. se sídlem Nebovidy 165, PSČ 664 48 identifikační číslo 26215420 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka

Více

Společnost. Úvodní ustanovení. Uzavření kupní smlouvy. MAGSY, s.r.o. Prštné 523 760 01 Zlín. Česká republika IČO: 26230224

Společnost. Úvodní ustanovení. Uzavření kupní smlouvy. MAGSY, s.r.o. Prštné 523 760 01 Zlín. Česká republika IČO: 26230224 Společnost MAGSY, s.r.o. Prštné 523 760 01 Zlín Česká republika IČO: 26230224 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 38124 Obchodní podmínky jsou platné do doby

Více

Obchodní podmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky obchodní společnosti Martin Lebeda se sídlem Čeplova 831, Čáslav, IČ 76621804 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.rematig.cz ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní společnosti MyEOS, s.r.o. se sídlem Renoirova 649/10, 152 00 Praha 5 Hlubočepy identifikační číslo: 032 43 435 (zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TEB Český Těšín s.r.o. se sídlem Potoční 354/11 identifikační číslo: 27795225 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě, oddíl C, vložka 29904 pro prodej zboží

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Global Office s.r.o. se sídlem Chrastavská 327/23, Liberec 1, 460 01 identifikační číslo: 27327442, DIČ: CZ27327442 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY (verze 1.502)

OBCHODNÍ PODMÍNKY (verze 1.502) Kontakt OBCHODNÍ PODMÍNKY (verze 1.502) provozovatele internetového obchodu Šleháme.cz: Silvie Černá se sídlem 9. května 24/22, 250 92 Šestajovice IČ: 651 000 85 DIČ: CZ7659042589 zapsané v živnostenském

Více

Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka

Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka Obchodní podmínky fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona Heleny Kalendové, místem podnikání Braunerova 19, Kolín VI, PSČ 280 02, identifikační číslo: 69640092, zapsané v Živnostenském rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.obujsi.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.obujsi.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.obujsi.cz 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní

Více