OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ"

Transkript

1 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní spole!nosti RAZZIA s.r.o se sídlem :Brno Je!ná 2101/26b identifika!ní!íslo: spole!nost zapsaná v obchodním rejst"íku vedeném KS Brno oddíl C, vlo#ka pro prodej zbo#í prost"ednictvím on-line obchodu umíst$ného na internetové adrese: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní spole!nosti,razzia s.r.o se sídlem Brno Je!ná 2101/26b PS" 62100, identifika!ní!íslo: , zapsané v obchodním rejst"íku vedeném KS Brno oddílc, vlo#ka (dále jen prodávající ) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základ$ kupní smlouvy (dále jen kupní smlouva ) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou!i právnickou osobou (dále jen kupující ) prost"ednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetov% obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese a to prost"ednictvím webového rozhraní (dále jen webové rozhraní obchodu ) Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran p"i vyu#ívání webové stránky prodávajícího umíst$né na adrese (dále jen webová stránka ) a dal&í související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na p"ípady, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zbo#í od prodávajícího, jedná p"i objednávání zbo#í v rámci své podnikatelské!innosti Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je mo#né sjednat v kupní smlouv$. Odchylná ujednání v kupní smlouv$ mají p"ednost p"ed ustanoveními obchodních podmínek Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou sou!ástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v!eském jazyce. Kupní smlouvu lze uzav"ít v!eském jazyce Zn$ní obchodních podmínek m'#e prodávající m$nit!i dopl(ovat. Tímto ustanovením nejsou dot!ena práva a povinnosti vzniklá po dobu ú!innosti p"edchozího zn$ní obchodních podmínek.

2 2. U#IVATELSK$ Ú"ET 2.1. Na základ$ registrace kupujícího provedené na webové stránce m'#e kupující p"istupovat do svého u#ivatelského rozhraní. Ze svého u#ivatelského rozhraní m'#e kupující provád$t objednávání zbo#í (dále jen u%ivatelsk& ú!et ). V p"ípad$, #e to webové rozhraní obchodu umo#(uje, m'#e kupující provád$t objednávání zbo#í té# bez registrace p"ímo z webového rozhraní obchodu P"i registraci na webové stránce a p"i objednávání zbo#í je kupující povinen uvád$t správn$ a pravdiv$ v&echny údaje. Údaje uvedené v u#ivatelském ú!tu je kupující p"i jakékoliv jejich zm$n$ povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v u#ivatelském ú!tu a p"i objednávání zbo#í jsou prodávajícím pova#ovány za správné P"ístup k u#ivatelskému ú!tu je zabezpe!en u#ivatelsk%m jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat ml!enlivost ohledn$ informací nezbytn%ch k p"ístupu do jeho u#ivatelského ú!tu a bere na v$domí, #e prodávající nenese odpov$dnost za poru&ení této povinnosti ze strany kupujícího Kupující není oprávn$n umo#nit vyu#ívání u#ivatelského ú!tu t"etím osobám Prodávající m'#e zru&it u#ivatelsk% ú!et, a to zejména v p"ípad$, kdy kupující sv'j u#ivatelsk% ú!et déle ne# 365 dní nevyu#ívá,!i v p"ípad$, kdy kupující poru&í své povinnosti z kupní smlouvy (v!etn$ obchodních podmínek) Kupující bere na v$domí, #e u#ivatelsk% ú!et nemusí b%t dostupn% nep"etr#it$, a to zejména s ohledem na nutnou údr#bu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, pop". nutnou údr#bu hardwarového a softwarového vybavení t"etích osob. 3. UZAV'ENÍ KUPNÍ SMLOUVY 3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zbo#í nabízeného prodávajícím k prodeji, a to v!etn$ uvedení cen jednotlivého nabízeného zbo#í. Ceny nabízeného zbo#í jsou uvedeny v!etn$ dan$ z p"idané hodnoty a v&ech souvisejících poplatk'. Nabídka prodeje zbo#í a ceny tohoto zbo#í z'stávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena mo#nost prodávajícího uzav"ít kupní smlouvu za individuáln$ sjednan%ch podmínek. Ve&keré nabídky prodeje zbo#í umíst$né ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzav"ít kupní smlouvu ohledn$ tohoto zbo#í Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojen%ch

3 s balením a dodáním zbo#í Pro objednání zbo#í vyplní kupující objednávkov% formulá" ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkov% formulá" obsahuje zejména informace o: - objednávaném zbo#í (objednávané zbo#í vlo#í kupující do elektronického nákupního ko&íku webového rozhraní obchodu), - zp'sobu úhrady kupní ceny zbo#í, údaje o po#adovaném zp'sobu doru!ení objednávaného zbo#í a - informace o nákladech spojen%ch s dodáním zbo#í (dále spole!n$ jen jako objednávka ) P"ed zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umo#n$no zkontrolovat a m$nit údaje, které do objednávky kupující vlo#il, a to i s ohledem na mo#nost kupujícího zji&)ovat a opravovat chyby vzniklé p"i zadávání dat do objednávky. Objednávku ode&le kupující prodávajícímu kliknutím na tla!ítko odeslat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím pova#ovány za správné. Prodávající neprodlen$ po obdr#ení objednávky toto obdr#ení kupujícímu potvrdí elektronickou po&tou, a to na adresu elektronické po&ty kupujícího uvedenou v u#ivatelském rozhraní!i v objednávce (dále jen elektronická adresa kupujícího ) Prodávající je v#dy oprávn$n v závislosti na charakteru objednávky (mno#ství zbo#í, v%&e kupní ceny, p"edpokládané náklady na dopravu) po#ádat kupujícího o dodate!né potvrzení objednávky (nap"íklad písemn$!i telefonicky) Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doru!ením p"ijetí objednávky (akceptací), je# je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou po&tou, a to na adresu elektronické po&ty kupujícího Kupující bere na v$domí, #e prodávající není povinen uzav"ít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které d"íve podstatn%m zp'sobem poru&ily kupní smlouvu (v!etn$ obchodních podmínek) Kupující souhlasí s pou#itím komunika!ních prost"edk' na dálku p"i uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu p"i pou#ití komunika!ních prost"edk' na dálku v souvislosti s uzav"ením kupní smlouvy (náklady na internetové p"ipojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4 4. CENA ZBO#Í A PLATEBNÍ PODMÍNKY 4.1. Cenu zbo#í a p"ípadné náklady spojené s dodáním zbo#í dle kupní smlouvy m'#e kupující uhradit prodávajícímu následujícími zp'soby: - v hotovosti v provozovn$ prodávajícího na adrese Brno Peka"ská 36 - v hotovosti na dobírku v míst$ ur!eném kupujícím v objednávce; - bezhotovostn$ p"evodem na ú!et prodávajícího! /5500, veden% u spole!nosti Raiffeisen BANK (dále jen ú!et prodávajícího ); - bezhotovostn$ prost"ednictvím slu#by PayPal 4.2. Spole!n$ s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zbo#í. Není-li uvedeno v%slovn$ jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zbo#í V p"ípad$ platby v hotovosti!i v p"ípad$ platby na dobírku je kupní cena splatná p"i p"evzetí zbo#í. V p"ípad$ bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dn' od uzav"ení kupní smlouvy V p"ípad$ bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zbo#í spole!n$ s uvedením variabilního symbolu platby. V p"ípad$ bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu spln$n okam#ikem p"ipsání p"íslu&né!ástky na ú!et prodávajícího Prodávající je oprávn$n, zejména v p"ípad$, #e ze strany kupujícího nedojde k dodate!nému potvrzení objednávky (!l. 3.5), po#adovat uhrazení celé kupní ceny je&t$ p"ed odesláním zbo#í kupujícímu P"ípadné slevy z ceny zbo#í poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemn$ kombinovat Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecn$ závazn%mi právními p"edpisy, vystaví prodávající ohledn$ plateb provád$n%ch na základ$ kupní smlouvy kupujícímu da(ov% doklad fakturu. Prodávající je plátcem dan$ z p"idané hodnoty. Da(ov% doklad fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zbo#í a za&le jej v elektronické podob$ na elektronickou adresu kupujícího. 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 5.1. Kupující bere na v$domí, #e dle ustanovení 53 odst. 8 zákona!. 40/1964 Sb.,

5 ob!ansk% zákoník, ve zn$ní pozd$j&ích p"edpis' (dále jen ob!ansk& zákoník ), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zbo#í upraveného podle p"ání kupujícího, jako# i zbo#í, které podléhá rychlé zkáze, opot"ebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a po!íta!ov%ch program', poru&il-li spot"ebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a!asopis' Nejedná-li se o p"ípad uveden% v!l. 5.1!i o jin% p"ípad, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením 53 odst. 7 ob!anského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do!trnácti (14) dn' od p"evzetí zbo#í. Odstoupení od kupní smlouvy musí b%t prodávajícímu prokazateln$ doru!eno do!trnácti (14) dn' od p"evzetí zbo#í, a to na adresu provozovny prodávajícího!i na adresu elektronické po&ty prodávajícího ***** V p"ípad$ odstoupení od smlouvy dle!l. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od po!átku ru&í. Zbo#í musí b%t prodávajícímu vráceno do 14 pracovních dn' od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zbo#í musí b%t prodávajícímu vráceno nepo&kozené a neopot"ebené a, je-li to mo#né, v p'vodním obalu Ve lh't$ patnácti (15) dn' od vrácení zbo#í kupujícím dle!l. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávn$n provést p"ezkoumání vráceného zbo#í, zejména za ú!elem zji&t$ní, zdali vrácené zbo#í není po&kozeno, opot"ebeno!i!áste!n$ spot"ebováno V p"ípad$ odstoupení od smlouvy dle!l. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez náklad' vynalo#en%ch na dodání zbo#í) kupujícímu nejpozd$ji do patnácti (15) dn' od skon!ení lh'ty na p"ezkoumání zbo#í dle!l. 5.4 obchodních podmínek, a to bezhotovostn$ na ú!et ur!en% kupujícím. Prodávající je takté# oprávn$n vrátit kupní cenu v hotovosti ji# p"i vracení zbo#í kupujícím Kupující bere na v$domí, #e pokud zbo#í vrácené kupujícím bude po&kozeno, opot"ebeno!i!áste!n$ spot"ebováno, vzniká prodávajícímu v'!i kupujícímu nárok na náhradu &kody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé &kody je prodávající oprávn$n jednostrann$ zapo!íst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 6. P'EPRAVA A DODÁNÍ ZBO#Í 6.1. Zp'sob doru!ení zbo#í ur!uje prodávající, není-li v kupní smlouv$ stanoveno jinak. V p"ípad$, #e je zp'sob dopravy smluven na základ$ po#adavku kupujícího, nese kupující riziko a p"ípadné dodate!né náklady spojené s tímto zp'sobem dopravy.

6 6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zbo#í na místo ur!ené kupujícím v objednávce, je kupující povinen p"evzít zbo#í p"i dodání V p"ípad$, #e je z d'vod' na stran$ kupujícího nutno zbo#í doru!ovat opakovan$ nebo jin%m zp'sobem ne# bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovan%m doru!ováním zbo#í, resp. náklady spojené s jin%m zp'sobem doru!ení P"i p"evzetí zbo#í od p"epravce je kupující povinen zkontrolovat neporu&enost obal' zbo#í a v p"ípad$ jak%chkoliv závad toto neprodlen$ oznámit p"epravci. V p"ípad$ shledání poru&ení obalu sv$d!ícího o neoprávn$ném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od p"epravce p"evzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, #e zásilka zbo#í spl(ovala v&echny podmínky a nále#itosti a na p"ípadnou pozd$j&í reklamaci ohledn$ poru&ení obalu zásilky nem'#e b%t brán z"etel Dal&í práva a povinnosti stran p"i p"eprav$ zbo#í mohou upravit dodací podmínky prodávajícího. 7. ODPOV(DNOST ZA VADY, ZÁRUKA 7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledn$ odpov$dnosti prodávajícího za vady, v!etn$ záru!ní odpov$dnosti prodávajícího, se "ídí p"íslu&n%mi obecn$ závazn%mi p"edpisy (zejména ustanovením 612 a násl. ob!anského zákoníku) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, #e prodávaná v$c je ve shod$ s kupní smlouvou, zejména, #e je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, #e prodávaná v$c má jakost a u#itné vlastnosti smlouvou po#adované, prodávajícím, v%robcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základ$ jimi provád$né reklamy o!ekávané, pop"ípad$ jakost a u#itné vlastnosti pro v$c takového druhu obvyklé, #e odpovídá po#adavk'm právních p"edpis', je v tomu odpovídajícím mno#ství, mí"e nebo hmotnosti a odpovídá ú!elu, kter% prodávající pro pou#ití v$ci uvádí nebo pro kter% se v$c obvykle pou#ívá V p"ípad$, #e v$c p"i p"evzetí kupujícím není ve shod$ s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou ), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatn$ a bez zbyte!ného odkladu v$c uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouv$, a to podle po#adavku kupujícího bu+ v%m$nou v$ci, nebo její opravou; není-li takov% postup mo#n%, m'#e kupující po#adovat p"im$"enou slevu z ceny v$ci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující p"ed p"evzetím v$ci o rozporu s kupní smlouvou v$d$l nebo rozpor s kupní smlouvou sám zp'sobil. Rozpor s kupní smlouvou, kter% se projeví b$hem &esti (6) m$síc' ode dne p"evzetí v$ci, se pova#uje za rozpor existující ji# p"i jejím p"evzetí, pokud to neodporuje povaze

7 v$ci nebo pokud se neproká#e opak Nejde-li o v$ci, které se rychle kazí nebo o v$ci pou#ité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po p"evzetí v$ci v záru!ní dob$ (záruka) Práva kupujícího vypl%vající z odpov$dnosti prodávajícího za vady, v!etn$ záru!ní odpov$dnosti prodávajícího, uplat(uje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Brno Peka"ská DAL)Í PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 8.1. Kupující nab%vá vlastnictví ke zbo#í zaplacením celé kupní ceny zbo#í Kupující bere na v$domí, #e programové vybavení a dal&í sou!ásti tvo"ící webové rozhraní obchodu (v!etn$ fotografií nabízeného zbo#í) jsou chrán$ny autorsk%m právem. Kupující se zavazuje, #e nebude vykonávat #ádnou!innost, která by mohla jemu nebo t"etím osobám umo#nit neoprávn$n$ zasahovat!i neoprávn$n$ u#ít programové vybavení nebo dal&í sou!ásti tvo"ící webové rozhraní obchodu Kupující není oprávn$n p"i vyu#ívání webového rozhraní obchodu pou#ívat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je mo#né u#ívat jen v rozsahu, kter% není na úkor práv ostatních zákazník' prodávajícího a kter% je v souladu s jeho ur!ením Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán #ádn%mi kodexy chování ve smyslu ustanovení 53a odst. 1 ob!anského zákoníku Kupující bere na v$domí, #e prodávající nenese odpov$dnost za chyby vzniklé v d'sledku zásah' t"etích osob do webové stránky nebo v d'sledku u#ití webové stránky v rozporu s jejich ur!ením. 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJ* A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SD(LENÍ 9.1. Ochrana osobních údaj' kupujícího, kter% je fyzickou osobou, je poskytována zákonem!. 101/2000 Sb., o ochran$ osobních údaj', ve zn$ní pozd$j&ích p"edpis' Kupující souhlasí se zpracováním t$chto sv%ch osobních údaj': jméno a p"íjmení, adresa bydli&t$, identifika!ní!íslo, da(ové identifika!ní!íslo, adresa elektronické

8 po&ty, telefonní!íslo. (dále spole!n$ v&e jen jako osobní údaje ) Kupující souhlasí se zpracováním osobních údaj' prodávajícím, a to pro ú!ely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro ú!ely zasílání informací a obchodních sd$lení prodávajícímu Kupující bere na v$domí, #e je povinen své osobní údaje (p"i registraci, ve svém u#ivatelském ú!tu, p"i objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvád$t správn$ a pravdiv$ a #e je povinen bez zbyte!ného odkladu informovat prodávajícího o zm$n$ ve sv%ch osobních údajích Zpracováním osobních údaj' kupujícího m'#e prodávající pov$"it t"etí osobu, jako#to zpracovatele. Krom$ osob dopravujících zbo#í nebudou osobní údaje prodávajícím bez p"edchozího souhlasu kupujícího p"edávány t"etím osobám Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neur!itou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podob$ automatizovan%m zp'sobem nebo v ti&t$né podob$ neautomatizovan%m zp'sobem Kupující potvrzuje, #e poskytnuté osobní údaje jsou p"esné a #e byl pou!en o tom, #e se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údaj'. Kupující prohla&uje, #e byl pou!en o tom, #e souhlas se zpracováním osobních údaj' m'#e ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemn%m oznámením doru!en%m na adresu prodávajícího V p"ípad$, #e by se kupující domníval, #e prodávající nebo zpracovatel (!l. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údaj', které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního #ivota kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nep"esné s ohledem na ú!el jejich zpracování, m'#e: po#ádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysv$tlení, po#adovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vznikl% stav. Zejména se m'#e jednat o blokování, provedení opravy, dopln$ní nebo likvidaci osobních údaj'. Je-li #ádost kupujícího podle p"edchozí v$ty shledána oprávn$nou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodlen$ závadn% stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel #ádosti, má kupující právo obrátit se p"ímo na Ú"ad pro ochranu osobních údaj'. Tímto ustanovením není dot!eno oprávn$ní kupujícího obrátit se se sv%m podn$tem na Ú"ad pro ochranu osobních údaj' p"ímo Po#ádá-li kupující o informaci o zpracování sv%ch osobních údaj', je mu prodávající povinen tuto informaci p"edat. Prodávající má právo za poskytnutí

9 informace podle p"edchozí v$ty po#adovat p"im$"enou úhradu nep"evy&ující náklady nezbytné na poskytnutí informace Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbo#ím, slu#bami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sd$lení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. 10.DORU"OVÁNÍ 10.1.Nebude-li dohodnuto jinak, ve&kerá korespondence související s kupní smlouvou musí b%t druhé smluvní stran$ doru!ena písemn$, a to elektronickou po&tou, osobn$ nebo doporu!en$ prost"ednictvím provozovatele po&tovních slu#eb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doru!ováno na adresu elektronické po&ty uvedenou v jeho u#ivatelském ú!tu Zpráva je doru!ena: v p"ípad$ doru!ování elektronickou po&tou okam#ikem jejího p"ijetí na server p"íchozí po&ty; integrita zpráv zaslan%ch elektronickou po&tou m'#e b%t zaji&t$na certifikátem, v p"ípad$ doru!ování osobn$!i prost"ednictvím provozovatele po&tovních slu#eb p"evzetím zásilky adresátem, v p"ípad$ doru!ování osobn$!i prost"ednictvím provozovatele po&tovních slu#eb té# odep"ením p"evzetí zásilky, odep"e-li adresát (pop"ípad$ osoba oprávn$ná za n$j zásilku p"evzít) zásilku p"evzít, v p"ípad$ doru!ování prost"ednictvím provozovatele po&tovních slu#eb uplynutím lh'ty deseti (10) dn' od ulo#ení zásilky a dání v%zvy adresátovi k p"evzetí ulo#ené zásilky, dojde-li k ulo#ení zásilky u provozovatele po&tovních slu#eb, a to i v p"ípad$, #e se adresát o ulo#ení nedozv$d$l. 11.ZÁVERE"NÁ USTANOVENÍ Pokud vztah související s u#itím webové stránky nebo právní vztah zalo#en% kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahrani!ní) prvek, pak strany sjednávají, #e vztah se "ídí!esk%m právem. Tímto nejsou dot!ena práva spot"ebitele vypl%vající z obecn$ závazn%ch právních p"edpis' Prodávající je oprávn$n k prodeji zbo#í na základ$ #ivnostenského oprávn$ní a!innost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.,ivnostenskou kontrolu

10 provádí v rámci své p'sobnosti p"íslu&n% #ivnostensk% ú"ad Je-li n$které ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neú!inné, nebo se takov%m stane, namísto neplatn%ch ustanovení nastoupí ustanovení, jeho# smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce p"ibli#uje. Neplatností nebo neú!inností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Zm$ny a dopl(ky kupní smlouvy!i obchodních podmínek vy#adují písemnou formu Kupní smlouva v!etn$ obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podob$ a není p"ístupná Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doru!ování MINIMON SHOP Peka+ská 36, 60200, BRNO, "eská republika, INFOLINKA:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043 obchodní společnosti Wawel s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN identifikační číslo: 26222043 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY živnostníka Dominika Škody se sídlem Za Kapličkou 1246, 54701 Náchod identifikační číslo: 74740181 zapsaného v registru živnostenského úřadu města Náchoda pro prodej zboží prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti se sídlem :, identifikační číslo: 26457831 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem,,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KRUŽÍK s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti Kružík s.r.o., se

Více

fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Blansko;

fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Blansko; Obchodní podmínky dle řeči právníka Fyzické osoby podnikatele, Miroslava Sedláka; trvale bytem na adrese Kotvrdovice 259; identifikační číslo: 71784781; fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku

Více

Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka

Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka Obchodní podmínky fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona Heleny Kalendové, místem podnikání Braunerova 19, Kolín VI, PSČ 280 02, identifikační číslo: 69640092, zapsané v Živnostenském rejstříku

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 2. Uživatelský účet

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 2. Uživatelský účet Obchodní společnost NaStyl.cz/Martin Švec se sídlem Žitná 314/8, 779 00, Olomouc - Černovír identifikační číslo: 88216977 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Magistrátem města Olomouce, pro prodej zboží

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tibor Horák AUTOKLÍČE 123 Peškova 487/2 Olomouc 779 00 IČO: 01750801

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tibor Horák AUTOKLÍČE 123 Peškova 487/2 Olomouc 779 00 IČO: 01750801 OBCHODNÍ PODMÍNKY Tibor Horák AUTOKLÍČE 123 Peškova 487/2 Olomouc 779 00 IČO: 01750801 Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku pro prodej zboží prostřednictvím

Více

Obchodní podmínky. Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky. Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky obchodní společnosti Hütermann Eastern Europe Division a.s. se sídlem Úhlová 796, 14800 Praha 4 identifikační číslo: 25795066 zapsané v obchodním

Více

Obchodní podmínky. ŠAFY production s.r.o.

Obchodní podmínky. ŠAFY production s.r.o. Obchodní podmínky ŠAFY production s.r.o. se sídlem Údolní 212/1, 147 00 Praha 4 Identifikační číslo: 24769444 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 172829

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.lahevjakodarek.cz

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.lahevjakodarek.cz Obchodní podmínky Obchodní podmínky ŠAFY production s.r.o. se sídlem Údolní 212/1, Praha 4 identifikační číslo: 24769444 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.drevenastavebnice.cz ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.drevenastavebnice.cz ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Oldřich Spáčil Truhlářství, se sídlem Školní 254, Křenovice u Slavkova, 683 52, identifikační číslo: IČO: 18823530, DIČ: 400116423, pro prodej zboží prostřednictvím

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vydavatel Všeobecných obchodních podmínek 1.1. EXAC s.r.o. se sídlem Praha 5, Zbraslavská 27, PSČ 159 00, IČ: 455 38 140, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Srozumitelně v kostce

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Srozumitelně v kostce OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FUTURO Praha s.r.o. se sídlem Na Hvížďalce 1034/30, 155 00 Praha 5 IČ: 25674129, DIČ: CZ25674129 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatel internetového obchodu: Lukáš Krajcar sídlo: Dřevařská 851/4, 602 00 Brno IČ: 70471576 DIČ: 8408015858 Prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁKLADNÍ ÚDAJE

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁKLADNÍ ÚDAJE OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁKLADNÍ ÚDAJE Provozovatel: Mgr. Štěpán Hajžin, Sídlo: Stradov 110, 403 39 Chlumec, Kontaktní adresa: Stradov 110, 403 39 Chlumec, IČ: 72659475, DIČ: neplátce DPH, Kontaktní osoba: Monika

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TEB Český Těšín s.r.o. se sídlem Potoční 354/11 identifikační číslo: 27795225 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě, oddíl C, vložka 29904 pro prodej zboží

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČÁST A - SPOTŘEBITEL

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČÁST A - SPOTŘEBITEL OBCHODNÍ PODMÍNKY ČÁST A - SPOTŘEBITEL 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti WELT SERVIS spol. s r.o., se sídlem Třebovická 5046 / 59, 722

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby - podnikatele Bivoj Kolář se sídlem Nerudova 39, 118 00 Praha 1 identifikační číslo: 10038124 podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného Městskou částí Praha

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. fyzické osoby. Mgr. Ivo Sedláček

OBCHODNÍ PODMÍNKY. fyzické osoby. Mgr. Ivo Sedláček OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Mgr. Ivo Sedláček se sídlem Jasná 12, 466 06 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 681 58 521, daňové identifikační číslo: CZ6208081803 pro prodej zboží prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Iswari Superfood, s.r.o. se sídlem: Jeronýmova 420/23, 397 01 Písek identifikační číslo: 24768073 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy STV Dřevostavby s.r.o. se sídlem Horolezecká 861/2, 102 00 Praha 10, Hostivař IČ: 28917189 DIČ: CZ28917189 zapsané v Živnostenském rejstříku. ŽL vydán MÚ Jeseník Č. j. MJ/ 40131/2011/ŽÚ/He

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ŽIDLE a spol. s.r.o. se sídlem Praha 1, Újezd 452/42, PSČ 118 00 identifikační číslo: 24270920, DIČ: CZ24270920 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY podnikatele VMD DROGERIE Ing. Josef Chmelař se sídlem Masarykova 145, 698 01 Veselí nad Moravou identifikační číslo: 18201130 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnostivezeko s.r.o. se sídlem Jihlavská 229, 594 01 Velké Meziříčí identifikační číslo: 26273349 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Výstaviště Flora Olomouc, a.s. se sídlem Wolkerova 17, 771 11 Olomouc. identifikační číslo: IČ: 25848526

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Výstaviště Flora Olomouc, a.s. se sídlem Wolkerova 17, 771 11 Olomouc. identifikační číslo: IČ: 25848526 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. se sídlem Wolkerova 17, 771 11 Olomouc identifikační číslo: IČ: 25848526 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY osoby podnikající na základě živnostenského zákona pro

OBCHODNÍ PODMÍNKY osoby podnikající na základě živnostenského zákona pro OBCHODNÍ PODMÍNKY osoby podnikající na základě živnostenského zákona pro Martin Novotný s místem podnikání Rafanda 512, 696 05 Milotice identifikační číslo: 75628325 pro prodej zboží prostřednictvím on-line

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Provozovatel. Martin Kučera (neplátce DPH) Sídlo: 5. května 349, 273 43 Buštěhrad IČ: 03139484 DIČ: CZ7507302748

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Provozovatel. Martin Kučera (neplátce DPH) Sídlo: 5. května 349, 273 43 Buštěhrad IČ: 03139484 DIČ: CZ7507302748 OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatel Martin Kučera (neplátce DPH) Sídlo: 5. května 349, 273 43 Buštěhrad IČ: 03139484 DIČ: CZ7507302748 Provozovatel zapsán v: Magistrát města Kladna, odbor obecní živnostenský

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti IMAGE CARE s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMAGE CARE s.r.o., IČ: 247 49 478, se sídlem Sokolovská

Více