ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Junior - dům dětí a mládeže, středisko volného času, Chotěboř, Tyršova 793 Tyršova 793, Chotěboř Identifikátor: Termín konání orientační inspekce: leden 2002 Čj / Signatura ok1lv502 Š

2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ Junior - dům dětí a mládeže, středisko volného času v Chotěboři je od roku 1992 v právní subjektivitě. Od 1. července 2001 se stal zřizovatelem kraj Vysočina. Kromě pronajatého objektu Kulturního domu OS Kovo v Chotěboři se využívají k činnosti střediska prostory střelnice, sokolovny, mateřské školy, počítačové učebny SOU a činnost dvou sportovních kroužků probíhá v Základní škole v České Bělé a v Krucemburku. Pro zájmovou činnost dětí v hlavní budově jsou k dispozici učebny pro výuku jazyků i jiných zájmových kroužků, posilovna, zrcadlový gymnastický sál, malý a velký sál, keramická dílna a Klub volného času. V roce 2002 nemá Junior již v pronájmu základnu letního tábora ve Vlastějovicích. Provoz Junioru zabezpečuje 7 interních zaměstnanců, z toho 3 pedagogičtí pracovníci. Na výchovně vzdělávací činnosti se dále podílí 25 externistů. HODNOCENÍ NABÍDKY A REALIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI Nabídka výchovně vzdělávací činnosti Hlavní činnost střediska je zaměřena především na pravidelnou zájmovou činnost a příležitostnou zájmovou činnost. Pravidelná zájmová činnost je nabízena převážně dětem ve věku 6-15 let. Dlouhodobé kurzy navštěvuje středoškolská mládež a dospělí. Spontánním aktivitám slouží klub a posilovna. Klub je přístupný dětem a mládeži v odpoledních hodinách, posilovna je v provozu celý den.velký sál a některé další prostory jsou využívány i jinými zájmovými sdruženími a organizacemi. Na velmi dobré úrovni je propagace střediska Junior. Na internetu jsou jeho webové stránky, do povědomí místních občanů se dostalo logo Junioru a vlajky před budovou. Činnost Junioru dokládá vzorně a nápaditě vedená kronika a fotodokumentace. Nabídka výchovně vzdělávací činnosti je hodnocena jako velmi dobrá. Pravidelná zájmová činnost K pravidelné činnosti bylo k 31. říjnu 2001 přihlášeno 977 účastníků. Pravidelná zájmová činnost probíhá formou kroužků a dlouhodobých kurzů v 68 zájmových útvarech. V 23 zájmových útvarech je činnost zajištěna interními pracovníky, z nichž jsou dva kvalifikovaní vychovatelé. Jedna interní pracovnice - mzdová účetní vede 6 zájmových útvarů bez pedagogické odbornosti. V ostatních zájmových útvarech pracují externí pracovníci buď odborně erudovaní, nebo i s pedagogickým vzděláním. Struktura nabídky pravidelné zájmové činnosti odpovídá zájmům dětí a mládeže i dospělých. Každým rokem se projevuje snaha o zavádění nových, specificky zaměřených zájmových činností. Prostorové podmínky pro práci zájmových útvarů jsou odpovídající. Pouze neustále zvyšující se počet dětí v kroužcích keramiky vyžaduje větší prostory v keramické dílně, kde jsou umístěny i dvě vypalovací pece. Materiálně-technické vybavení pro činnost kroužků je velmi dobré. Pro výuku jazyků středisko zapůjčuje učebnice, k dispozici jsou videa a videokazety. Kvalita pravidelné zájmové činnosti je velmi dobrá. Inspekční zpráva - str. 2

3 Příležitostná zájmová činnost Středisko organizuje sportovní a kulturní akce nejen pro zájemce z řad zapsaných členů, ale i pro školy a veřejnost. Stává se tak zprostředkovatelem a centrem kultury pro občany města. Zajišťuje dopolední kulturní programy pro školy, zájezdy do divadel pro veřejnost, taneční pro mládež a dospělé, koncerty, diskotéky, výstavy, exkurze a další akce konané k významným událostem. Kulturní programy pro školy jsou předem vybírány podle vhodnosti a kvality, kterou posuzuje zástupkyně ředitelky Junioru. Její úzký kontakt s různými divadelními soubory se projevil v koncepčním záměru uspořádání divadelní přehlídky. Středisko se snaží o navýšení finančních prostředků na příležitostnou činnost vypracováním projektů. V současné době se jedná o projekt celoročních aktivit pro rodiny. Kvalita příležitostné zájmové činnosti je vynikající. Prázdninová činnost V období hlavních prázdnin byly v roce 2001 pořádány dva tábory. Na čtrnáctidenním táboře ve Vlastějovicích byly i děti z Dětského domova v Nové Vsi, týdenní tábor v Čeřínku byl zejména věnován činnosti kroužků. Za odpovídající materiálně-technické i prostorové podmínky, stejně tak i za bezpečnost účastníků odpovídal pořadatel. V roce 2002 je nově plánován příměstský tábor. Počet uskutečněných prázdninových táborů i jejich rekreační náplň odpovídají množství a zájmům účastníků. Lyžařské kursy ani plánované odpolední lyžařské výlety nebyly dosud realizovány. O státních svátcích je středisko zavřeno. O prázdninách je otevřen Klub volného času. V průběhu hlavních prázdnin v něm probíhala volná činnost, v období ostatních prázdnin jsou organizovány různé turnaje a soutěže a diskotéky pro děti. Žáci starší 15 let mohou se souhlasem rodičů využívat posilovnu. Speciální víkendové akce středisko v současné době neuskutečňuje. Prázdninová činnost má celkově průměrnou úroveň. Individuální práce Speciální zájmové útvary vytvářené pro talentovanou mládež nejsou zřizovány. S talentovanými dětmi pracují vedoucí vrámci činnosti kroužku nebo kurzu. Středisko, zvláště Klub volného času, navštěvují romské děti. Sourozenci navštěvující zájmové útvary mají cenově zvýhodněné poplatky. Individuální práce s dětmi má průměrnou úroveň. Soutěže a přehlídky Jelikož organizací soutěží a přehlídek v okresních a vybraných krajských kolech byl pověřen Dům dětí a mládeže v Havlíčkově Brodě, soustřeďuje se aktivita střediska na organizaci okrskového kola soutěží pro základní školy (Malá přírodovědná soutěž, Říkejme si básničku) a okresního kola soutěže pro středoškoláky Setkání s poezií. Středisko organizuje i vlastní soutěže pro děti, většinou v době školních prázdnin. Do projektu na rok 2002 Mámo, táto, pojďme si hrát jsou zařazeny soutěže pro rodinné kolektivy. Hlavní náplní kroužku Modelky a manekýnky je příprava dívek na módní přehlídky. V organizaci soutěží a přehlídek byla zjištěna průměrná úroveň. Nabídka spontánní činnosti Ve středisku je v provozu v odpoledních hodinách všedních dnů Klub volného času, dětem a mládeži volně přístupný bez poplatku. Děti mají možnost se občerstvit v nealko-baru, za poplatek mají přístup k internetu a kulečníku. Mohou si vypůjčit další stolní hry. Inspekční zpráva - str. 3

4 V dopoledních hodinách je volný vstup do klubu nevýhodou, protože tuto možnost výjimečně zneužívají i děti v době školního vyučování. V klubu vykonává nepřímý pedagogický dozor zaměstnanec v náhradní vojenské službě. Plánovaný doplňkový program vklubu se uskutečňoval sporadicky, realizace naráží na dosavadní personální obsazení střediska. Materiální zabezpečení klubu je průměrné, psychohygienické podmínky v klubu jsou pouze vyhovující vzhledem k jeho umístění v blízkosti sálu a chodby, jejichž prostory slouží ve večerních hodinách ke konání různých akcí, kde je dovoleno kouřit. Posilovna je přístupná veřejnosti po celý den. Kvalita nabídky a využití spontánních činností má průměrnou úroveň. Hodnocení průběhu a výsledků výchovně vzdělávací činnosti ve sledovaných oblastech Kvalita výchovně vzdělávací činnosti v Junioru - domu dětí a mládeže, středisku volného času je velmi dobrá. HODNOCENÍ PODMÍNEK VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI Plánování Dlouhodobá koncepce střediska nebyla předložena. V Plánu práce na rok jsou stanoveny nejdůležitější úkoly pro toto období. Nabídka volnočasových aktivit pro děti, mládež i dospělé odpovídá místním potřebám. Zvláště v oblasti kultury nahrazuje středisko činnost městského kulturního centra. Středisko plánuje ve své činnosti spolupráci s pronajímatelem OS Kovo, MěÚ v Chotěboři, policií, hasiči a dalšími občanskými sdruženími. V plánu je odlišena hlavní činnost od ostatních činností, které nevyplývají z poslání střediska. Plánovaná roční činnost není zpracována do kratších časových úseků. V ročním plánu se počítá s přijetím nového pedagogického pracovníka, což souvisí s využitím uvolněných prostor od ledna 2002 a tím i se zkvalitněním činnosti střediska. Plánování je hodnoceno jako průměrné. Organizování Kompetence zástupkyně ředitele, pedagogické pracovnice, ekonomických pracovnic i správních zaměstnanců jsou v písemné podobě stanoveny v pracovních náplních. Preambule těchto dokumentů se neopírá o právní předpisy v současném znění. Rovněž vymezení činnosti zejména mzdové účetní neodpovídá realitě v tomto školním roce, neboť tato pracovnice se též podílí na přímé výchovně vzdělávací činnosti. Ředitelka střediska nevede žádný zájmový útvar, čímž není splněna její přímá výchovná činnost. Vzhledem k velikosti školského zařízení, k počtu účastníků zájmových útvarů a akcí uváděných ve statistickém výkazu k 31. říjnu 2001 i vzhledem k naplánovaným úkolům pro rok je počet interních pedagogických pracovníků minimální. Organizační uspořádání střediska je funkční, ale kvalita organizačního zabezpečení různých činností střediska je nevyrovnaná. Organizace střediska je upravena ve Vnitřním řádu Junioru. Ředitelka střediska rovněž vydala Organizační řád, jehož verze nebyla dosud schválena novým zřizovatelem - krajem. Nebyly předloženy některé v něm uváděné přílohy - pracovní řád a provozní řád. Jako poradní orgán je ustanovena pedagogická rada, kterou tvoří pouze interní pracovníci. Jejich připomínky jsou zejména akceptovány při tvorbě celoročního plánu. Dokumentace pro pravidelnou zájmovou činnost je vedena na požadované úrovni, ochrana Inspekční zpráva - str. 4

5 osobních dat je zajištěna. Pracovníci střediska mají přístup k potřebným informacím, které jsou sdělovány ústně nebo vyvěšeny na nástěnce. Propagace střediska se realizuje prostřednictvím chotěbořského měsíčníku a dalšího tisku (deník, týdeník, občasník). Ve městě jsou využívány vývěsky, informační tabule a nástěnky škol a školských zařízení. Grafická úroveň plakátů je velmi dobrá. Středisko se nově prezentuje též na webových stránkách. Konkrétní nabídka činnosti pro další období s vymezením cílových skupin je poskytnuta celé veřejnosti na konci školního roku.. Účastníci i jejich zákonní zástupci jsou informováni o náplni činnosti i o termínu konání na první schůzce kroužku. Kvalita informačních systémů je velmi dobrá. Ve Výroční zprávě za školní rok je prvek sebehodnocení zastoupen minimálně. Celkově je organizování hodnoceno jako průměrné. Vedení a motivování pracovníků Ve středisku je uplatňován demokratický styl vedení. Vedoucí pracovníci pomáhají začínajícím interním i externím zaměstnancům. Kritéria pro hmotnou stimulaci zaměstnanců nejsou zpracována. Iniciativa a vytíženost interních pedagogických pracovníků v relaci k jejich počtu a obsáhlosti zájmové činnosti a akcí střediska je vysoká. Snaha o sebevzdělávání zaměstnanců a jeho realizace je ředitelkou střediska podporována. Další vzdělávání má pozitivní dopad na úroveň výchovně vzdělávací činnosti v zájmových útvarech. Vedení a motivování pracovníků je hodnoceno jako průměrné. Kontrolní mechanizmy Vedení střediska má přehled o kvalitě práce interních i externích pracovníků. Hospitační záznamy o úrovni výchovně vzdělávací činnosti v zájmových útvarech jsou vedeny. Ve vztahu k externím pracovníkům není vypracován vnitřní kontrolní systém. Kvalita kontrolních mechanizmů je hodnocena jako průměrná. Hodnocení podmínek výchovně vzdělávací činnosti Podmínky výchovně vzdělávací činnosti jsou celkově hodnoceny jako průměrné. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VYUŽÍVÁNÍ PROSTŘEDKŮ PŘIDĚLENÝCH ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU VZHLEDEM K ÚČELU JEJICH POSKYTNUTÍ A VZHLEDEM K UČEBNÍM DOKUMENTŮM Hodnocení efektivnosti čerpání NIV Zřizovatelem Junioru byl v roce 2000 Školský úřad Havlíčkův Brod. Školským úřadem byl středisku stanoven závazný rozpočtový ukazatel: neinvestiční výdaje celkem. Závazný ukazatel rozpočtu byl za sledované období dodržen. Hospodaření organizace skončilo v roce 2000 s kladným hospodářským výsledkem. V hlavní činnosti byla vykázána ztráta, hospodářská činnost skončila se ziskem. Kontrolou bylo zjištěno, že zůstatky na bankovních výpisech k souhlasí s účetní evidencí účtu Běžný účet a účtu Běžný účet FKSP a s částkou uvedenou v rozvaze Úč ROPO 3-02 na řádku 53 (účty ). Inspekční zpráva - str. 5

6 Podíl příspěvku ze státního rozpočtu na celkových neinvestičních nákladech činil 57 %. Hodnocení efektivnosti čerpání mzdových prostředků Školským úřadem v Havlíčkově Brodě byly středisku pro rok 2000 stanoveny závazné ukazatele mzdové regulace: limit mzdových prostředků celkem, z toho limit prostředků na platy a limit prostředků na ostatní platby za provedenou práci, a limit počtu zaměstnanců. Kontrolou hlavní účetní knihy a účetních výkazů bylo zjištěno, že limit prostředků na platy byl překročen o prostředky čerpané z fondu odměn a limit na ostatní platby za provedenou práci byl překročen o použité vlastní zdroje, limit počtu zaměstnanců byl dodržen. Předložené osobní spisy zaměstnanců obsahovaly doklady o odborné a pedagogické způsobilosti, o zápočtu praxe zaměstnanců, pracovní náplně, pracovní smlouvy a platové výměry, které jsou vyhotovovány v souvislosti s platovým postupem nebo se změnami platových tarifů. Kontrolou osobních spisů bylo zjištěno, že zaměstnanci jsou správně zařazeni do platových tříd i do platových stupňů, což je v souladu se zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů a s nařízením vlády ČR č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů. K byl zaměstnancům vyhotoven dodatek k pracovní smlouvě dle 38 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Dále byly všem zaměstnancům k se změnou platových tarifů vyhotoveny platové výměry. Doporučené čerpání nenárokových složek platu - rozdělení mezi osobní příplatky a odměny v poměru 80 % a 20 % - nebylo dodrženo. Zdůvodněné návrhy na odměny jsou zakládány v měsíčních výkazech. Navržené osobní příplatky jsou zakládány do osobních spisů. Kritéria pro odměny a osobní příplatky nemá organizace zpracována. Příplatky za vedení jsou vypláceny podle 8 nařízení vlády ČR č. 251/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Příplatek za vedení je v organizaci vyplácen dvěma zaměstnancům. Vedení většiny zájmových útvarů je zajišťováno externími pracovníky, se kterými jsou uzavírány dohody o pracovní činnosti. Výplaty jsou propláceny na základě měsíčních výkazů externích pracovníků za jednotlivé kroužky. Zaměstnavatel vytvořil základní příděl do FKSP ve výši 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost, což je v souladu s vyhláškou č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. Prostředky FKSP jsou vedeny na samostatném bankovním účtu, základní příděl je prováděn čtyřikrát ročně a pro použití fondu jsou zpracovány zásady. Hodnocení efektivnosti čerpání ONIV Organizace vede podvojné účetnictví v souladu s příslušnou právní normou na programu KVESTOR. Pro rok 2000 byl sestaven platný účtový rozvrh. Evidence majetku je vedena na programu SIS. Na příkaz ředitelky je prováděna inventarizace majetku. Kontrolou pokladní knihy bylo zjištěno, že inventarizace peněžních prostředků byla provedena čtyřikrát ročně. Peněžní hotovost souhlasila se zůstatkem uvedeným v pokladním deníku, který je veden v elektronické podobě. Inspekční zpráva - str. 6

7 Hodnocení efektivnosti čerpání investičních prostředků Ze státního rozpočtu nebyly organizaci na rok 2000 přiděleny žádné investiční prostředky. Za kontrolované období nebyly čerpány ani prostředky použitím FRIMu. Hodnocení efektivnosti využívání prostředků přidělených ze státního rozpočtu vzhledem k účelu jejich poskytnutí a vzhledem k učebním dokumentům V průběhu kontrolní činnosti nebylo zjištěno neefektivní čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu vzhledem k účelu jejich poskytnutí. VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ Plán práce na školní rok , Vnitřní řád ze dne , Organizační řád pro organizace v působnosti odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu zřizované krajem Vysočina, Výroční zpráva za školní rok , zápisy z pedagogických (a provozních) porad, deníky činnosti zájmových útvarů, záznamy z hospitačních činností vedení střediska, inspekční podkladová dokumentace, kronika, Zřizovací listina schválená usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina 045/05/01/ZK dne 18. září 2001 vydaná v Jihlavě 18. září 2001 na dobu neurčitou, bez č. j., Rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností od vydané MŠMT ČR pod č. j /98-21 dne , výkaz Škol (MŠMT) P 1-04 za I. - IV. čtvrtletí roku 2000, Hlavní účetní kniha za leden prosinec 2000, Výkaz zisku a ztráty Úč ROPO 4-02, sestavený k , Rozvaha Úč ROPO 3-02, sestavená k , Rozpočet pro rok 2000 včetně úprav, výpisy z bankovních účtů k , mzdový předpis, mzdové listy zaměstnanců, osobní spisy zaměstnanců, měsíční výkazy na rok podklady ke mzdám, dohody o pracovní činnosti. Inspekční zpráva - str. 7

8 ZÁVĚR Vývoj Junioru domu dětí a mládeže, střediska volného času od poslední inspekce v roce 1999 Ve srovnání s poslední inspekční zprávou se téměř nezvýšil celkový počet pedagogických pracovníků, i když podstatně narostl počet zájmových útvarů. Na veřejnosti získal Junior jméno jako organizace, která zabezpečuje a vytváří podmínky pro kulturní dění ve městě. Dva roky funguje Klub volného času, který nabízí volný přístup dětem a mládeži. V oblasti příležitostné zájmové činnosti se realizují nové nápady. Stagnuje oblast prázdninové činnosti. Do okruhu odborné pomoci subjektům, které pracují s dětmi a mládeží, lze zařadit propůjčení prostoru keramické dílny a posilovny, kde jsou účastníci odborně poučeni o činnostech zde probíhajících. Česká školní inspekce hodnotí průběh a výsledky výchovně vzdělávací činnosti ve sledovaných oblastech celkově jako velmi dobré. Podmínky výchovně vzdělávací činnosti jsou celkově hodnoceny jako průměrné. V průběhu kontrolní činnosti nebylo zjištěno neefektivní čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu vzhledem k účelu jejich poskytnutí. Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy Razítko Školní inspektoři: Titul, jméno a příjmení Podpis Vedoucí týmu Hana Štefánková... Člen týmu RNDr. Antonín Müller... Další zaměstnanci ČŠI Dana Kuličková V Havlíčkově Brodě dne 25. ledna 2002 Inspekční zpráva - str. 8

9 Datum a podpis ředitelky stvrzující převzetí inspekční zprávy Datum převzetí inspekční zprávy: 29. ledna 2002 Razítko Ředitelka nebo jiná osoba oprávněná jednat za středisko pro volný čas dětí a mládeže Jaroslava Čermáková... podpis Předmětem inspekce bylo dílčí zhodnocení činnosti střediska pro volný čas dětí a mládeže dle 18 odst. 3, 4 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. Dle 19 odst. 7 téhož zákona může ředitelka střediska pro volný čas dětí a mládeže podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení. Připomínky k obsahu inspekční zprávy jsou její součástí. Hodnotící stupnice Stupeň Vynikající Velmi dobrý Průměrný Pouze vyhovující Nevyhovující Širší slovní hodnocení Zcela mimořádný, příkladný Výrazná převaha pozitiv, drobné a formální nedostatky, nadprůměrná až spíše nadprůměrná úroveň Negativa a pozitiva téměř v rovnováze, průměrná úroveň Převaha negativ, výrazné nedostatky, citelně slabá místa Zásadní nedostatky, které ohrožují průběh výchovně-vzdělávacího procesu. Plní, je v souladu Neplní, není v souladu Dodržuje, čerpá účelně, efektivně Nedodržuje, nečerpá účelně, efektivně Inspekční zpráva - str. 9

10 Další adresáti inspekční zprávy Adresát Krajský úřad v kraji Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu Datum předání/odeslání inspekční zprávy Podpis příjemce nebo čj. jednacího protokolu ČŠI /2002 Připomínky ředitele(ky) Datum Čj. jednacího protokolu ČŠI Text Připomínky byly podány. Inspekční zpráva - str. 10

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže v Zábřehu

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže v Zábřehu ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže v Zábřehu Čs. armády 1, 789 01 Zábřeh Identifikátor: 600 148 629 Termín konání orientační

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže, Sušice, nábř.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže, Sušice, nábř. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže, Sušice, nábř. Jana Seitze 257 nábř. Jana Seitze 257, 342 01 Sušice Identifikátor školy:600

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Městský dům dětí a mládeže Čelákovice

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Městský dům dětí a mládeže Čelákovice ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Městský dům dětí a mládeže Čelákovice Havlíčkova 691, 250 88 Čelákovice Identifikátor: 600 052 478 Termín

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Dům dětí a mládeže Bájo, Česká Skalice Husovo náměstí 3, Česká Skalice 552 03 Identifikátor: 600 094 251 Zřizovatel: Město Česká

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální mateřská škola, Praha 8, Štíbrova 1691

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální mateřská škola, Praha 8, Štíbrova 1691 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální mateřská škola, Praha 8, Štíbrova 1691 Štíbrova 1691, 182 00 Praha 8 Identifikátor školy: 610350765

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže, Praha 5, Štefánikova 11. Adresa: Štefánikova 11/253, 150 Praha 5. Identifikátor domu dětí a mládeže: 600 027 581

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže, Praha 5, Štefánikova 11. Adresa: Štefánikova 11/253, 150 Praha 5. Identifikátor domu dětí a mládeže: 600 027 581 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže, Praha 5, Štefánikova 11 Adresa: Štefánikova 11/253, 150 Praha 5 Identifikátor domu dětí

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Pomocná škola internátní, Jaroměř, Palackého 142 Adresa: Palackého 142, 551 01 Jaroměř Identifikátor

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dětský domov a Speciální mateřská škola, Broumov, třída Masarykova 246

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dětský domov a Speciální mateřská škola, Broumov, třída Masarykova 246 Česká republika Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dětský domov a Speciální mateřská škola, Broumov, třída Masarykova 246 Adresa: třída Masarykova

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Praha Inspekční zpráva Mateřská škola, Praha 2, Na Děkance 2 Na Děkance 2/130, 128 00 Praha 2 Identifikátor zařízení: 600 035 409 Termín konání orientační inspekce: 13.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Alšova 1123, 742 21 Kopřivnice Identifikátor

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč Starodubečská 413, 107 00 Praha 10 - Dubeč Identifikátor

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Hradec Králové Inspekční zpráva Plavecká škola, Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842 Adresa: Eliščino nábřeží 842, 500 02 Hradec Králové Identifikátor zařízení: 600 033

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Raškovice 18, okres Frýdek-Místek Raškovice 18, 739 04 Pražmo Identifikátor školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká republika Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. Matky Boží 15, 586 01 Jihlava Identifikátor školy: 600 020 517 Zřizovatel: AD FONTES RERUM,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Plzeň Inspekční zpráva 78. mateřská škola Plzeň, Sokolovská 30 Sokolovská 30, 323 12 Plzeň Identifikátor: 600 069 133 Zřizovatel: Úřad městského obvodu Plzeň 1,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. DOMINO 2, speciální základní škola, spol. s r.o. Mráčkova 2/3090, 143 00 Praha 4. Identifikátor školy: 600 020 932

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. DOMINO 2, speciální základní škola, spol. s r.o. Mráčkova 2/3090, 143 00 Praha 4. Identifikátor školy: 600 020 932 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA DOMINO 2, speciální základní škola, spol. s r.o. Mráčkova 2/3090, 143 00 Praha 4 Identifikátor školy: 600

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní základní škola v Kroměříži

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní základní škola v Kroměříži ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Církevní základní škola v Kroměříži Velké náměstí 49, 767 01 Kroměříž Identifikátor školy: 600 118 592 Termín

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dědina, Praha 6, Žukovského 580

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dědina, Praha 6, Žukovského 580 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dědina, Praha 6, Žukovského 580 Žukovského 6/580, 161 00 Praha 6 - Liboc Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Speciální školy při FN Motol, Praha 5, V Úvalu 1 V Úvalu 1/84, 150 18 Praha 5 - Motol Identifikátor školy: 600 021 041 Zřizovatel: Školský

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Školní jídelna Loučanská 1112/3, Praha Radotín

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Školní jídelna Loučanská 1112/3, Praha Radotín ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školní jídelna Loučanská 1112/3, Praha Radotín Adresa: Radotín, Loučanská 1112/3 Identifikátor školy: 661

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Třinec, Kaštanová 412, okres Frýdek-Místek Kaštanová 412, 739 61 Třinec Identifikátor

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hradištko

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hradištko ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hradištko Hradištko 33, 252 09 Identifikátor školy: 600 053 130 Termín konání orientační

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální soukromé gymnázium Integra, s.r.o.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální soukromé gymnázium Integra, s.r.o. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno - INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální soukromé gymnázium Integra, s.r.o. Rašelinová 11, 628 00 Brno Identifikátor školy:

Více

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Identifikátor domu dětí a mládeže:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní a Mateřská škola Lešany Lešany 42, 257 44 Netvořice Identifikátor školy: 600 041 883 Zřizovatel: Obec Lešany, Lešany 23,

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Střílky, okres Kroměříž

Česká republika Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Střílky, okres Kroměříž Česká republika Česká školní inspekce Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Střílky, okres Kroměříž Koryčanská 47, 768 04 Střílky Identifikátor školy: 600 118 657 Termín

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Moravičany, okres Šumperk 789 82 Moravičany 213 Identifikátor školy: 600 148 157 Termín konání orientační inspekce: 29. březen,

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromý domov mládeže s.r.o.

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromý domov mládeže s.r.o. Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromý domov mládeže s.r.o. Burgetova 303, 397 01 Písek Identifikátor zařízení: 600 028 275 Termín konání

Více