- osoba, které je poskytována sociální služba

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- osoba, které je poskytována sociální služba"

Transkript

1 SLOVNÍČEK POJMŮ : Uživatel Poskytovatel sociální služba druh sociální služby veřejný závazek osobní cíle uživatelů individuální plán cíle služby poskytované - osoba, které je poskytována sociální služba - právnická či fyzická osoba, která má oprávnění sociální služby poskytovat; je vedená v Registru poskytovatelů sociálních služeb - soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení - popis činností, které konkrétní sociální služba zajišťuje pro určitou skupinu osob v určité formě (terénní, ambulantní, pobytové) - soubor zveřejněných informací o službě, které se poskytovatel zavazuje plnit - přání a potřeby lidí, které se dají dosáhnout pomocí sociální služby - stanovený postup k dosažení osobních cílů uživatele - vytyčené milníky poskytovatele, které si plánuje dosahovat za účelem zvyšování kvality služby vnitřní pravidla / metodiky služby stanovuje - soubor dokumentů, které obsahují principy a postupy při poskytování služby; některé vyplývají přímo ze standardů kvality sociálních služeb, jiné si poskytovatel Definici nepříznivé sociální situace, sociálního začleňování a sociálního vyloučení obsahuje zákon o sociálních službách. Rovněž vymezuje nárok na poskytnutí příspěvku na péči, povinné náležitosti smlouvy o poskytované sociální službě aj.

2 STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

3 Oblast procesní vztahů mezi uživatelem a poskytovatelem Standard 1 Standard 2 Standard 3 Standard 4 Standard 5 Standard 6 Standard 7 Standard 8 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Ochrana práv osob Jednání se zájemcem o sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby Individuální plánování průběhu sociální služby Dokumentace o poskytování sociální služby Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje Oblast personální Standard 9 Standard 10 Personální a organizační zajištění sociální služby Profesní rozvoj zaměstnanců Oblast provozní Standard 11 Standard 12 Standard 13 Standard 14 Standard 15 Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby Informovanost o poskytované sociální službě Prostředí a podmínky Nouzové a havarijní situace Zvyšování kvality sociální služby

4 Standard 1: Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Každý poskytovatel sociální služby je povinen nabízenou službu jasně popsat: CO poskytuje - jakou má nabídku služeb, KDY a KDE lze služby čerpat, PRO KOHO - jaké cílové skupině osob je určena, JAK - za jakých podmínek a pravidel je poskytována, Své prohlášení veřejný závazek písemně zveřejňuje a zavazuje se ho plnit.

5 Poslání : Našim posláním je pomáhat občanům, kteří o sebe a svoji domácnost těžko pečují. Pomáháme zajistit chod jejich domácnosti, nutné domácí práce a dále pomoc či zajištění osobní hygieny, pomoc při podávání jídla, oblékání, zajištění stravy, dohled nad podávání léků.atd. Občanům, kteří mají sníženou soběstačnost a vyžadují pomoc jiné fyzické osoby, sociální služba napomáhá klientům nadále žít ve svém přirozeném prostředí s pomocí nabízených sociálních služeb. Jedná se o praktickou a cílenou pomoc při zvládání základních potřeb a chodu domácnosti. Náš cíl : Zajistit podmínky tak, aby klient mohl žít co nejdelší dobu ve svém prostředí plnohodnotný život. Poskytování našich služeb chceme zlepšit klientům kvalitu života. Snažíme se, aby naše služby co nejméně zasahovaly do soukromí klienta, a aby mohl žít rytmem běžného života, který odpovídá zdravotnímu stavu. Cílem je dovést klienta k úplné nebo částečné samostatnosti dle jeho schopností a obnovit původní životní styl. Zvýšení dovednosti a schopnosti klientů v oblasti: a) Posilovat klienta služby při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu c) Pomoc při poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím f) pravidelný dohled v době od po-pá od 7:00-13:00 hodin nejméně 1 hodinu denně další cíle : informovat a kontaktovat co nejvíce klientů o nabízených soc. službách informačních letáků v lékařských ordinacích, lékárnách,internetové stránky prostřednictvím : zajistit cimbálovou muziku, divadlo, vystoupení dětí ze základní školy a mateřské školky.

6 Metodika základních činností Donáška jídla : probíhá tak, že pečovatelka přinese klientovi oběd ( 10: 00 12: 00 hod. ) až k bytu. Na požádání může oběd předat osobně, nebo může pouze zazvonit nebo zaklepat u dveří, postavit jídlonosič na dohodnuté místo a dále nečekat. Současně s odevzdáním oběda přebírá druhý prázdný jídlonosič na další den. Pečovatelka i klient dbá na hygienu a čistotu jídlonosičů. Běžný úklid : klient požádá o úklid ( ústně nebo telefonicky ). Domluví si termín, pečovatelka vše řádně zapíše. Pokud si klient přeje speciální prostředky musí si je sám zaplatit. Pečovatelka si vše potřebné k úklidu přiveze před byt klienta, ohlásí se a provede úklid. Běžné nákupy : klient požádá pečovatelku, aby mu nakoupila. Pečovatelka se domluví osobně nebo telefonicky. Napíše na papír jméno klienta a seznam věcí,které má pro něj nakoupit. Jednotlivé položky seznamu přesně specifikuje (druh věcí a množství). Pečovatelka převezme zálohu na nákup, zapíše její výši na seznam požadovaných věcí. Klient zapůjčí pečovatelce nákupní tašku. Bezprostředně po nákupu přinese pečovatelka klientovi věci, spolu zkontrolují obsah nákupu. Pečovatelka předloží účtenku a provede vyúčtování zálohy. Praní a žehlení prádla: použité prádlo převezme pečovatelka přímo v domácnosti klienta, prádlo označí, spočítá zapíše seznam věcí, aby nedošlo k záměně. Prádlo převeze do prádelny a vypere. Prádlo vyžehlí dle seznamu zkontroluje a odevzdá klientovi. Společně s klientem prádlo zkontroluje. Doprovod k lékaři,na instituce a zpět : pečovatelka vyzvedne klienta v jeho bytě a doprovodí jej na potřebnou instituci. Po vyřízení všech záležitostí doprovodí klienta zpět do bytu. Kritéria hodnocení dosažených cílů : Poskytovatel a uživatel společně plánují osobní cíle, které by měly vest ke zlepšení výchozí situace uživatele. Spolu hodnotí dosažení cílů. Celkové vyhodnocení plnění cílů se provádí podle těchto kritérií :

7 - zlepšení v oblasti hygieny, hygienických návyků a pravidelná strava - péče o vlastní osobu. - Zlepšení v dovednostech v souvislosti s udržováním domácnosti - Zlepšení v kontaktech s rodinou, organizacemi, sousedy, spolupráce s lékaři, klient je aktivnější - Zlepšení zdravotního stavu Typ cílové skupiny Cílová skupina a věkové kategorie osob, po které je služba určena osoby s chronickým onemocněním osoby se zdravotním postižením senioři Věkové kategorie cílové skupiny dospělí mladší senioři (65 80 let) Druh,kapacita a místo poskytování Druh služby Pečovatelská služba forma terénní Kapacita terénní formy poskytování Počet klientů - maximálně 30 Místo poskytování Obec Vysočina, Dřevíkov 55, Vysočina, Terénní služba poskytována dle potřeb uživatelů Telefon Způsob poskytování pečovatelské služby

8 - pečovatelská služba se poskytuje dle předem sjednaných požadavků klienta a v závislosti na provozních a technických možnostech poskytovatele. - Způsob poskytování vychází z metodiky pracovních postupů, která je obsažena v těchto standardech - Poskytovatel plánuje způsob poskytování služby s uživatelem předem. Respektuje jeho přání a vše zaznamenává. - Pečovatelská služba se poskytuje na základě smlouvy. - Pečovatelka poskytuje peč.úkony dle individuálního plánu. Vnitřní pravidla poskytovatele pro poskytování služby 1. Doba poskytování služby Čas, četnost a rozsah služeb je sjednán s klientem individuálně, podle aktuálních potřeb. Vychází se z potřeb klienta, ale vždy s ohledem na možnosti poskytovatele. 2. Změny v poskytování služeb Klient pravdivě a včas informuje vedení pečovatelské služby o změnách, které by mohly ovlivnit průběh poskytování služby, a to osobně nebo telefonicky. V případě jednorázové změny se klient může domluvit přímo s pracovníkem sociálních služeb. Změnu termínu sjednané služby je nutno nahlásit den předem, v nepředvídatelných situacích nejpozději do 7:30 hod. téhož dne. V případě, že služba není zrušena včas a pracovník se dostaví ke klientovi, který není přítomen, je klientovi služba naúčtována, vypočítá se průměrný čas. 3. Finanční hotovost na nákupy Pokud klient požaduje po pracovníkovi nákup nebo jinou službu, kde je nutná úhrada v hotovosti, je klient povinen předat předpokládanou finanční hotovost před započetím služby. Pracovník po provedeném úkonu provede vyúčtování, předloží klientovi účetní doklad (byl-li vydán), případně vrátí zbytek peněz. 4. Platby za služby a za obědy Úhrada za poskytnuté služby je klient povinen zaplatit podle platné vnitřní směrnice, kterou se stanoví úhradu za úkony pečovatelské služby v souladu s platným právními předpisy. Úhradu za skutečně poskytnuté služby a odebranou stravu v daném měsíci klient hradí do 15.dne následujícího měsíce, ve kterém se služba uskutečnila. 5. Přihlašování a odhlašování obědů, péče o jídlonosiče Odběr obědů nahlásí pracovníkovi na základě jídelníčku. Odhlášení oběda je možné v předstihu u pracovníka, nejpozději však 1 den před přihlášeným odběrem do 9:00 hodin. V případě náhlé hospitalizace klienta je možné oběd mimořádně odhlásit

9 telefonicky v den odběru do 7:30 hodin. Nebude-li oběd včas odhlášen, bude klientovi účtován. Jídlonosiče na obědy jsou majetkem poskytovatele. Při rozvozu obědů je klient povinen osobně převzít a předat jídlonosič. Klient je povinen dodržovat pravidla a zásady hygien při používání jídlonosiče, to znamená, že pokud je jídlonosič umyt pracovníkem poskytovatele, klientovi bude za tuto službu účtována částka dle platné vnitřní směrnice. Pokud klient přeruší odbírání obědů, je povinen jídlonosič bezodkladně vrátit. 6. Kontaktní osoby Klient uvede v Žádosti o poskytování pečovatelské služby alespoň jednu osobu, tzv. kontaktní, které je poskytovatel oprávněn sdělit informace vztahující se k průběhu poskytovaní služby. Kontaktní osoba je ihned informována, pokud klient při sjednané návštěvě neotevírá a je s ní sjednán další postup, pokud hrozí nebezpečí, je-li klient v ohrožení života nebo zdraví. 7. Řešení krizových situací V případě, že mají pracovníci podezření, že by mohl být ohrožen život nebo zdraví klienta a není možno spojit se s žádnou kontaktní osobou ani sousedy, je nejprve vnesen dotaz v příjmové kanceláři nemocnice Chrudim, Pardubice a Havlíčkův Brod. Pokud není prokázáno, že byl klient hospitalizován, jsou pracovníci povinni oznámit tyto skutečnosti Policii ČR, která rozhodne o dalším postupu. Klient si je vědom, že tento postup může znamenat násilné vniknutí záchranných složek do bytu s případnou škodou na bytovém zařízení. 8. Zabezpečení přístupu Je-li potřeba při poskytování služby vstup do domu, případně bytu, jsou klíče zhotoveny na náklady klienta. Klíče jsou uloženy v uzamykatelné skříňce provozní místnosti pečovatelské služby. Tato místnost je vždy uzamčena. Přístup má vedoucí a pracovník v sociálních službách.

10 Standard 2: Ochrana práv osob Tím, že se zajímáte, příp. již využíváte konkrétní sociální služby, neztrácíte lidská práva, svobodu ani právo rozhodovat o svém životě a řešení Vaší situace. Naopak, právě poskytovatel má dodržování Vašich práv při poskytování sociální služby zajistit a podporovat Vás při jejich prosazování. Mimo jiné tak, že vymezí situace, kdy by k porušování Vašich práv při poskytování sociální služby mohlo dojít, a rovněž způsoby, jak bude porušením předcházet, příp. jak tyto situace bude řešit.

11 Ochrana práv uživatelů Právo na soukromí : pečovatelka přichází do domácnosti a respektuje soukromí každého klienta. Při příchodu zazvoní nebo zaklepe na dveře a počká na vyzvání ke vstupu. Pečovatelka respektuje uspořádání domácnosti, bez souhlasu klienta nepřemísťuje věci,nábytek nebo vybavení skříní, Pečovatelka nevpouští do bytu jiné osoby bez souhlasu klienta a otevře pouze na požádání. Zachování důstojnosti a právo na slušnost : klient má právo aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. Pečovatelka klientovi netyká, neoslovuje zdrobnělinami, nezařazuje klienta do role dítěte. Klientovi vždy vyká a oslovuje pane/paní. Svobodné rozhodování : Pečovatelka přistupuje ke klientovi jako ke svobodnému občanovi.klient má právo se rozhodovat o svých záležitostech. Pečovatelka navrhne jakou sociální službu je možno poskytnout a klient si sám vybere službu, o kterou má zájem, sám určí kdy a jak ji chce poskytnout. Klient si rozhoduje o svém volném čase, o tom kdy bude vstávat, co bude jíst, co si obléknout atd. Seberealizace : Dodat klientovi odvahu k úkonům, které rád dělá, ale nemá odvahu např. ze zdravotních důvodů. Pravidla pro řešení porušení práv a střetu zájmu : Dojde li k porušení těchto práv našich klientů ze strany pečovatelky PS, zjistí starosta závažnost porušení, a to dotazem obou zúčastněných stran, dotazem případných svědků události, atd Dle míry porušení práv klienta přikročí ke sjednání nápravy pečovatelky PS, která práva klienta porušila napomene, vyzve k omluvě klientovi, pozastaví vyplácení odměn, poslat pečovatelku na školení,v krajním případě rozvázat pracovní poměr pro hrubé porušení pracovní kázně. Situace, kdy by mohlo dojít ke střetu zájmu : Podvádění oklamání klienta - např. pečovatelka nepřinese požadovaný nákup a vymluví se, že je prodejna zavřená. Zastrašování vzbuzovat strach tak, aby klient jednal dle požadavku pečovatelky např. vyhrožovat převezením do nemocnice, nebo žalování rodinným příslušníkům. Ignorování pečovatelka přehlíží klienta, vchází bez zaklepání, chová se jako by byl klient nepřítomen. Vnucování pečovatelka nerespektuje právo na výběr a svobodnou volbu, např. -vnucuje službu, kterou klient nechce, klient si přeje uklidit v dopoledních hodinách a pečovatelka přijde odpoledne a naruší klientovi jeho osobní odpolední program. Ponižování pečovatelka poukazuje na neužitečnost klienta, na jeho bezcennost tak, že se cítí klient méněcenný.

12 Situace a řešení : Situace : klient chce nebo naopak nechce pečovatelský úkon, ale jeho rodina to od poskytovatele požaduje. Řešení : poskytovatel vždy respektuje rozhodnutí uživatele a ne příbuzných. Sociální pracovník pohovoří s uživatelem a vysvětlí příbuzným, že uživatel má právo se samostatně rozhodovat. Situace : klient neslyší nebo má problémy s dorozumíváním. Řešení : poskytovatel mu sdělí, že si může přizvat osobu, která umí znakovou řeč nebo osobu, která zprostředkuje dorozumívání, případně mu pomůže takovou osobu zajistit. Situace : klient vyjadřuje své názory, pečovatelka s nimi nesouhlasí, obtěžují ji a netýkají se pečovatelské služby. Řešení : pečovatelka hovor příliš nerozvádí a respektuje svobodu slova, ale snaží se taktně hovor ukončit nebo převést na jiné téma. Pečovatelka nevnucuje své názory a svoji pomoc. Situace : došlo ke změně zdravotního stavu klienta a pečovatelka nebo sám uživatel vycítí, že již nepotřebuje podporu nebo naopak potřebuje rozšířit peč. službu o další úkon. Řešení : pečovatelka informuje soc. pracovníka, který provede u uživatele šetření a upraví individuální plán. Situace : klient zasahuje do soukromí pečovatelky např. telefonuje nebo požaduje nějakou službu, která se netýká peč.služby. Řešení : pečovatelka upozorní klienta, že má právo na odpočinek a soukromí. Může poskytnout radu a požádá klienta, aby se na ni případně obrátil v pracovní době. Situace : klient požaduje úkon, který nelze z časových organizačních důvodů nebo důvodů,které pečovatelka nemůže vykonávat / odborné zdravotní úkony /. Řešení : pečovatelka vysvětlí klientovi důvod a domluví se na možném řešení např. navrhne jiného poskytovatele charitu, rodinu. Pravidla pro přijímání darů. Přijme-li poskytoval finanční či věcný dar od fyzických a právnických osob, budou podmínky zprostředkování a předání daru upraveny darovací smlouvou, která musí obsahovat všechny náležitosti včetně hodnoty daru, účelu daru apod. Pracovníci pečovatelské služby mohou přijímat od klientů a jejich blízkých drobné dary ( káva, cukrovinky, ovoce, potraviny ) do částky 100,- Kč, tyto dary nejsou vnímány jako dary, ale jako pozornost. V žádném případě se nepřijímá finanční hotovost či alkohol.

13 Dary v hodnotě přes 100,- Kč pracovníci slušně odmítají. Poděkují za projev náklonnosti a vysvětlí dárci, že dar nemohou přijmout. Standard 3: Jednání se zájemcem o sociální služby

14 Vy sami se svobodně rozhodujete, kterou službu využijete. Poskytovatel je povinen Vám informace o své službě sdělit tak, abyste jim rozuměli a také s Vámi projednat požadavky, očekávání a osobní cíle, které by Vám služba mohla pomoci naplnit. Odmítne-li Vám poskytovatel poskytnout službu, o kterou žádáte, je povinen Vám sdělit (na Vaši žádost napsat) důvody odmítnutí a také Vás informovat o jiných sociálních službách, které byste mohli využít. Cílem jednání se zájemcem o službu, je získání informací o možném klientovi, o jeho potřebách, zájmech o jeho osobních cílech,ale i o jeho zdravotním stavu a schopnostech. Pravidla :

15 Získání informací - zájemce o sociální službu získá informace od jiného klienta, který již využívá sociální služby - čtením občasníku, internetové stránky.. pro zájemce je opětovně rozesílán letáček - nabídneme zájemci službu přímo na základě informací od jeho blízkých Kontakt - Telefonický nebo osobní kontakt přímo se starostou nebo sociální pracovnicí, při tomto kontaktu se domluví osobní schůzka přímo u zájemce v domácnosti. Zde se provede sociální šetření, aby se citlivě zjistilo, jaký je duševní a zdravotní stav zájemce. Tyto informace jsou důležité pro určení osobního cíle zájemce, tyto cíle vycházejí z možností a schopností zájemce o službu. Na tomto základě je nabídnuta služba, která zkvalitní život zájemce. - Důležitým momentem při rozhovoru se zájemce je zjistit proč nezvládá domácnost. - Zájemce seznámíme s nabídkou služeb a ceníkem služeb. - Při sociálním šetření v domácnosti se pořídí zápis do sociální karty klienta a vyplní žádost o sociální službu. Tyto dokumenty na místě klient podepíše. - Vypracujeme smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby. Pravidla pro odmítnutí zájemce o sociální službu: - Naplněná kapacita - Zneužívaná služba - nesmí být poskytována někomu, kdo si službu je schopen sám svými silami zajistit, nebo má osobu blízkou, která bydlí ve společné domácnosti a schopna tuto službu zajistit sama. - Zájemce nespadá do cílové skupiny - Zájemce má zájem o službu, kterou neposkytujeme /např. zdravotní ošetření / Ceník služeb Ceník základních činností při poskytování pečovatelské služby: 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 6. Fakultativní služby

16 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

17 Úkon Jednotky Cena Kč a) Pomoc a podpora při podávání jídla a pití b) Pomoc při přípravě léků c) Dohled při podání léků d) Provedení jednoduchého ošetření hodina 84,00 Úkon 10,00 hodina 84,00 Úkon 10,00 Ošetření kůže, měření tělesné teploty, vyhledání nebo přivolání pomoci e) Pomoc při oblékání a svlékání f) Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík hodina 84,00 úkon 10,00 g) Stlaní a převlékání lůžka hodina 84,00 2. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Úkon Jednotky Cena Kč a) Pomoc při úkonech osobní hygieny v domácnosti Mytí (ve sprše, umyvadle ) hodina 84,00 b) Pomoc při úkonech osobní hygieny ve středisku osobní hygieny Koupel a péče o pokožku Holení Mytí vlasů vlastními prostředky, sušení vlasů bez úprav hodina 84,00 Úkon 3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy Jednotka Cena Kč a) zprostředkování stravování (ZD VYSOČINA) oběd dle aktuálního ceníku b) dovoz jídla a mytí termosu (termoobalu) úkon 15,00 c) dovoz jídla do okolních obcí a mytí termosu (termoobalu) úkon 20,00 d) pomoc při přípravě jídla a pití hodina 84,00 e) mytí jídlonosiče (jednotlivých nádob) f) příprava jídla a pití úkon 10,00 hodina 84,00 4. pomoc při zajištění chodu domácnosti

18 Úkon Jednotka Cena Kč a) běžný úklid a údržba domác. mytí nádobí vysávání hodina 84,00 b) údržba domác.spotřebičů hodina 90,00 d) drobné nákupy měsíčně e) pochůzka (pošta, lékárna) 20,00 hodina 50,00 f) praní a žehlení prádla, popřípadě jeho drobné opravy 1 kg prádla 50,00 g) praní prádla 1 kg prádla 40,00 h) žehlení prádla 1 kg prádla 30,00 i) mytí oken a věšení záclon, zajištění velkého úklidu hodina 90,00 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Úkon Jednotka Cena Kč a) doprovázení klientů k lékaři, na orgán veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a zpět hodina 84,00 b) jednání se zdravotnickými zařízeními, bankou, orgány veřejné moci hodina 84,00 c) obstarání dalších služeb hodina 90,00 6. fakultativní služby Úkon Jednotka Cena Kč a) dovoz uživatele motorovým vozidlem do střediska osobní hygieny, k lékaři na úřad apod. km 5,00 Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. 1: Běžný úklid v domácnosti. Mechanická nebo přístrojová suchá a mokrá očista povrchů, nábytku, podlahy v bytě. 2: Cena je účtována vždy za celý kalendářní měsíc.

19 Standard 4: Smlouva o poskytování sociální služby

20 Pokud se rozhodnete využít konkrétní sociální službu, poskytovatel s Vámi uzavře smlouvu o poskytování sociální služby. Smlouva je dojednáním rozsahu a průběhu služby, včetně konkrétních podmínek poskytování služby (např. co, kde, kdy, jak a za jakou cenu Vám bude poskytováno). Obsah smlouvy má vycházet z toho, co si sami přejete a potřebujete. Celé jednání o smlouvě pak musí probíhat tak, abyste všemu, co je ve smlouvě, rozuměli. Smlouva je závazný akt dvou rovnoprávných stran, který je možné v průběhu služby měnit. Neplnění smlouvy řeší občanský soud. Pravidla postupu při uzavírání smlouvy :

21 - zájemce osloví sociální pracovnice,která na základě sociálního šetření vypracovala smlouvu - zájemci vysvětlí všechny podmínky smlouvy - pokud něčemu zájemce nerozumí, nebo špatně chápe smluvní podmínky,trpělivě vysvětlí znovu - pokud si přejí i rodinný příslušníci být při uzavírání smlouvy jsou vítáni - zájemci necháme lhůtu na rozmyšlenou - pokud zájemce souhlasí s obsahem smlouvy, smlouvu podepíše společně s poskytovatelem služby Postupy : Sociální pracovnice na základě sociálního šetření v domácnosti zájemce ( sociální karta, žádost o sociální službu a osobní cíl ) vypracuje smlouvu. Starosta vypracovanou smlouvy schválí a podepíše zároveň se zájemcem. Pečovatelka si o poskytnuté službě vede záznamy. Pečovatelka uvádí jaký úkon vykonala a jaký čas s tím strávila. Při vyúčtování poskytnutých služeb ( 1x měsíčně ) předloží záznamy ke kontrole. Smlouva je provedena ve dvou provedení - jedno zůstane klientovi - druhé je součástí složky smlouvy pečovatelské služby Složka smluv společně s žádostí o pečovatelskou službu je vedena na obecním úřadě se sídlem Dřevíkov č.p.55. (V deskách, které jsou uloženy ve skříni v kanceláři u pracovnice obecního úřadu ). Sociální karta, individuální plán je součástí složky klienta, je vedena pečovatelkou, která má zázemí v DPS Možděnice č.p. 53.( V deskách, které jsou uloženy ve skříni v kanceláři pečovatelky ).

22 Obec Vysočina, se sídlem Dřevíkov 55, Hlinsko, IČO zastoupena starostou Tomášem Dubským, jako poskytovatel na straně jedné a.nar..bytem jako uživatel na straně druhé uzavírají dnešního dne v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tuto smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby I. Druh a rozsah pečovatelských úkonů Pan/í (dále jako uživatel) má právo požádat poskytovatele o kterékoliv z úkonů v souladu s individuálním plánem v rámci pečovatelské služby podle 40 zákona o sociálních službách: - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu II. Místo a čas poskytování sociální služby Pečovatelská služba se poskytuje v místě trvalého bydliště uživatele, a to v pracovních dnech v době od 7.00 hod hod., a pokud o to uživatel požádá. V případě, kdy uživatel některý sjednaný den pečovatelskou službu nevyžaduje, nebo naopak požaduje, je povinen tuto skutečnost oznámit poskytovateli nejpozději jeden den před tímto dnem. III. Výše úhrady 1) Uživatel je povinen platit za poskytnuté pečovatelské úkony. Výše úhrady je stanovena dle platné vnitřní směrnice o úhradách za pečovatelské služby. 2) Poskytovatel je povinen předložit uživateli vyúčtování úhrady za pečovatelskou službu za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 7 dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém se služba uskutečnila. 3) Uživatel se zavazuje platit úhradu za poskytnutou pečovatelskou službu v hotovosti na základě vydané stvrzenky, a to do 10 dnů následujícího měsíce po měsíci, ve kterém se služba uskutečnila. 4) Obědy bude uživatel hradit zároveň s úhradou za pečovatelskou službu. IV. Vnitřní pravidla Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s vnitřními pravidly poskytovatele pro poskytování pečovatelské služby. Prohlašuje, že vnitřní pravidla mu byla předána v písemné podobě a že tato pravidla přečetl a plně jim rozumí. Uživatel se zavazuje a je povinen tato pravidla dodržovat. V. Výpovědní důvody a lhůty

23 1) Uživatel může smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď danou uživatelem činí 10 pracovních dní a počíná běžet prvním dne následujícím po dni, v němž byla tato výpověď poskytovateli doručena. 2) Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů: a) jestliže uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplívající ze smlouvy. Za hrubé porušení smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnutí sociální služby za dobu delší než 1 měsíc od obdržení vyúčtování b) jestliže uživatel i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které vyplývají z vnitřních pravidel poskytovatele pro poskytování pečovatelské služby c) jestliže se uživatel chová k pečovateli způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí d) pokud uživatel nevyužívá služeb poskytovatele po dobu 3 měsíců 3) Výpovědní lhůty pro výpověď danou osnovatelem z důvodu uvedených v odst. 2 tohoto článku činí 10 pracovních dní a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla tato výpověď uživateli doručena. VI. Doba platnosti smlouvy 1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 2) Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu oběma smluvními stranami na dobu neurčitou. Uživatel nemůže práva z této smlouvy postoupit na nikoho jiného. VII. Přílohy Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy: 1. Vnitřní pravidla poskytovatele 2. Ceník služeb poskytovatele VIII. 1) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 2) Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně. 3) Při ukončení smlouvy musí být všechny zapůjčené pomůcky vráceny poskytovateli. 4) Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, a že smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 5) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.. Tomáš Dubský uživatel starosta obce ve Dřevíkově dne. Standard 5: Individuální plánování průběhu sociální služby

24 O tom, co a jak Vám bude smlouvou poskytováno, nerozhoduje pouze poskytovatel. Průběh poskytované služby si naplánujete společně s pracovníky poskytovatele. Způsob provedení závisí jak na Vašich schopnostech, možnostech či zdravotním stavu, tak na možnostech poskytovatele. Vše, co si naplánujete, bude průběžně hodnoceno. Pokud se rozhodnete, můžete své naplánované cíle změnit. Tento postup, který je pro poskytovatele závazný, Vám dává možnost samostatně se rozhodovat, uplatňovat svá práva a zároveň přijímat povinnosti, které z těchto práv vyplynou. Kompetence a úkoly v individuálním plánování služby

25 Klíčovým pracovníkem je pečovatelka, která: - má odpovídající dovednosti pro danou službu a vzdělání - je s uživatelem v častém (dostatečném) kontaktu povinnosti klíčového pracovníka: - podporovat uživatele ve formulování osobních cílů - seznamovat uživatele s možnostmi služby - sestavovat individuální plán péče - projednávat plán péče se sociální pracovnicí a se starostou - zajišťovat realizaci plánu - monitorovat průběh péče - ověřovat spokojenost uživatele, dle nutnosti domlouvat jiná řešení - spolu s uživatelem, dle nutnosti domlouvat jiná řešení - spolu s uživatelem hodnotit plnění individuálního plánu péče Při vytváření individuálního plánu popisuje klíčový pracovník vše, co se týká dotyčného uživatele. Mohou to být i maličkosti, které se možná v jiných případech považují za nedůležité. Klíčový pracovník si musí všímat všeho, co jednotlivý uživatel potřebuje, a co by pro něj v ideálním případě bylo dobré. V rozhovoru, který je přizpůsobený mentální úrovni uživatele, se uživatele zejména ptáme: - co je pro něj v životě důležité - co by do budoucna chtěl - co by si na svém životě přál změnit - s čím je spokojený a co by měnit nechtěl Společně s jednotlivým uživatelem je nutné zvažovat, jak je jeho osobní cíl reálný a jak mu v jeho splnění může poskytovatel pomoci. Individuální plán (dále jen IP) klíčový pracovník sestaví také pomocí pozorování a popisu života jednotlivých uživatelů: - jak se s uživatelem dorozumíváme - jak tráví den, s kým se stýká - v jakém prostředí žije, jaké činnosti vykonává během dne - co umí a co mu dělá radost - s čím má problém, popřípadě, jak bylo postupováno při jeho řešení - potřebuje péči odborníka? (např. psychologa, rehabilitačního pracovníka apod.) - u uživatele, který není schopen dorozumívání, sestavuje pracovník IP společně s ním, ale snaží se také o spolupráci s rodinou, známými, ostatními z týmu atd. Starosta OÚ Vysočina je povinen: - vytvářet podmínky pro realizaci individuálního plánování služby

26 plánu - rozdělovat kompetence a odpovědnost - kontrolovat plnění individuálních plánů - řešit případné nedostatky, neplnění úkolů, nedodržování ujednání individuálního Při vnitřní kontrole vedení individuálních plánů (dále jen IP) se zejména zaměřuje na možné ukazatele kvality sociální služby: - každý uživatel má zpracován svůj IP - IP vychází a navazuje na jeho zjištěné potřeby a zájmy obsažené v dohodě o poskytování služby - IP obsahuje konkrétní kroky, které směřují k naplnění osobních cílů uživatele, jsou stanoveny a aktualizovány společně s uživatelem - IP směřuje k soběstačnosti uživatele a podporuje ho v možnosti žít běžným způsobem života - IP je pravidelně vyhodnocován a aktualizován, vždy v přítomnosti uživatele, změny jsou písemně zaznamenávány - IP je součástí dokumentace, do které může uživatel nebo osoby jím pověřené kdykoliv nahlédnout - za zpracování IP uživatele je odpovědna pečovatelka - pečovatelka umí s uživatelem srozumitelně komunikovat Vedení individuálních záznamů Význam individuálního plánování služby spočívá zejména v tom, že: - jedná se o základní prvek kvality sociální služby, kdy tato služba je uživateli šita na míru - předchází se nahodilostem, jedná se o systematickou práci s uživatelem - pozornost je věnována všem uživatelům - je možné předejít, nebo se alespoň vyhnout možným rizikům - dochází k pravidelné kontrole kvality efektivity služby - k plánování služby i hodnocení uživatele (popis jeho stavu) dochází vždy za přítomnosti uživatele a s jeho souhlasem. Osobní cíl uživatele je vždy v kontextu se sociální službou, je to vždy to, čeho může uživatel dosáhnout jejím využíváním. Kriteria dobře formulovaného osobního cíle: - malý, lehce měřitelný a dosažitelný - konkrétní, reálný - musí se týkat toho, co uživatel chce, aby bylo možné naplnit jeho přání - musí být pojmenován začátek plánu, pak se dojde k dalším cílům - cíl musí být realistický, ale přesto by měl vyžadovat určité úsilí od uživatele. Struktura individuálního plánu

27 Možná struktura individuálního plánu u jednotlivých uživatelů by měla mít následující podobu: osobní údaje uživatele (příjmení, jméno, rok narození) jméno klíčového pracovníka (příjmení, jméno) - zaměstnance odpovědného za vytvoření a realizaci plánu osobní cíl - osobní cíl uživatele, doba jeho dosažení plnění - nabídnutá a dojednaná podpora uživateli, postup vedoucí k dosažení cíle, vymezení rizik a kompetencí (kdo všechno se podílí na realizaci opatření) - oficiální hodnocení s uživatelem - vždy nutno uvést datum a podpis uživatele i pečovatelky Povinnosti poskytovatele sociálních služeb Jednou z povinností poskytovatele vyplývající ze zákona o sociálních službách je plánovat průběh poskytování sociální služby, a to - podle osobních cílů uživatele - podle potřeb uživatele - podle schopností uživatele O individuálním plánování musí poskytování sociální služby - vést písemné záznamy o průběhu poskytování sociální služby, - hodnotit průběh poskytování sociální služby za účasti uživatele, je-li to možné s ohledem na jeho zdravotní stav a druh poskytované služby. Další z povinnosti poskytovatele je dodržovat standardy kvality sociálních služeb, a to na základě standardu o individuálním plánování dodržuje následující kriteria: a) má písemně zpracována vnitřní pravidla pro individuální plánování průběhu poskytování sociální služby s ohledem na druh sociální služby a okruh uživatelů, kterým je určena b) plánuje společně s uživatelem průběh poskytování sociální služby s ohledem na jeho osobní cíle a možnosti c) společně s uživatelem průběžně hodnotí, zda jsou naplňovány jeho osobní cíle d) má individuální plánování pro každého uživatele e) vytváří a uplatňuje systém získávání a předávání potřebných informací o průběhu poskytování sociální služby jednotlivým uživatelům

28 Podmínky a principy individuálního plánu péče o uživatele Individuální plány vycházejí ze stanovených a komplexně vyhodnocených biopsychosociálních potřeb uživatelů sociálních služeb všech věkových kategorií se zaměřením na přímou péči. Konkrétní součástí individuálního plánu vypracovávají všichni zaměstnanci, kteří jsou pracovně zařazeni v přímé péči o uživatele sociálních služeb. Individuální plán je součástí spisové dokumentace o uživateli, je interním materiálem a podléhá platné legislativě o ochraně osobních dat. Nejdůležitějšími principy individuálního plánování služby jsou následující: - služba se plánuje společně s uživatelem, důležitou roli hrají neformální zdroje (rodina, přátelé, sousedé apod.) - služba, která je uživateli poskytována, vychází z jeho skutečných potřeb a osobních cílů - plánování služby vychází především ze schopností a možností uživatele, do popředí se dostávají jeho schopnosti a silné stránky, na čemž lze službu stavět - při plánování služby se užívá přirozený jazyk, nedoporučuje se profesionální terminologie - při plánování se vychází z přání a potřeb uživatele - plány se přehodnocují, uživatel má možnost měnit své osobní cíle - plány musí obsahovat termíny plnění - za plánování jsou odpovědni konkrétní zaměstnanci Zjišťování potřeb a osobních cílů u nekomunikujících uživatelů Také u nekomunikujících uživatelů je povinností zjišťovat jejich potřeby a osobní cíle. Důležitým předpokladem je přiblížit se situaci uživatele, porozumět jí, nechat se inspirovat svými pocity a nápady, jakými opatření bychom mohli službu vylepšit. Pro shora uvedené jsou stanoveny základní postupy: - intuitivní pozorování uživatele v reálné situaci vcítěním se do prožitků druhého - racionální analýza uspokojování potřeb uživatele - ostatní rozhovor s referujícími osobami studium dokumentace Průběžné hodnocení poskytování sociální služby

29 V rámci individuálních plánů se provádí s uživateli individuální rozhovory (přizpůsobeny mentální úrovní uživatele) o jejich potřebách a osobních cílech, služba se poskytuje dle dohodnutých osobních plánů a zejména na základě individuálních plánů se podporuje běžný způsob života uživatele. O průběhu služby jsou vedeny záznamy, provádí se vyhodnocování - plnění dohodnutých plánů. a) plán se hodnotí spolu s uživatelem maximálně 1x za čtvrtletí nebo dle potřeby častěji b) 1x měsíčně klíčový pracovník sepíše průběh služby a vyúčtování c) plán podléhá v průběhu roku kontrolní činnosti Následující adaptační schopnosti mohou klíčovým pracovníkům pomoci v sestavování IP u jednotlivých uživatelů: 1. komunikace - schopnost pochopit a vyjádřit informaci pomocí symbolického chování (mluveným slovem, psaným slovem, znakovou řečí aj.) nebo nesymbolické chování (výraz tváře, pohyby těla, gesta, dotyky aj.) - schopnost pochopit, přijmout či vyjádřit požadavek, pocit, pozdrav, připomínku, protest aj. - schopnost a možnost dorozumět se s okolním světem, komunikace uvnitř skupiny 2. sebeobsluha - potřeby a míra schopnosti zvládnout samostatně či s dopomocí asistence základní úkony sebeobsluhy, jako jsou: strava, toaleta, oblékání, hygiena, péče o vzhled aj. 3. péče o domácnost - schopnost zvládnout základní domácí práce, jako jsou: péče o osobní věci, úklid, příprava stravy, nakupování, rozvržení dne, hospodaření s finančními prostředky, ovládání spotřebičů aj. 4. sociální oblast - schopnosti spojené se zahájením, udržením a skončením interakce, rozpoznávání nálad, sebeovládání, uvědomování si jiných osob a jejich přijetí - schopnost utváření a udržování přátelství, navazování mezilidských vztahů, vyrovnání s požadavky druhých - schopnost pochopení pojmů jako je spravedlivost, poctivost aj. 5. používání obecných zdrojů - schopnost používat hromadné dopravy ve městě - schopnost chůze po chodníku, přecházení místních komunikací, pohyb po městě aj. - schopnost samostatného nákupu potravin, ale i jiných nákupů - schopnost vyřizování vlastních záležitostí (na úřadech, u lékaře apod.) 6. sebeusměrňování - dovednosti spojené se svobodnou volbou, dovednosti přizpůsobit se okolnostem - schopnost řešení problémů ve známém i neznámém prostředí aj. 7. zdraví a bezpečnost

30 - schopnost péče o vlastní zdraví, rozpoznat nemoci, léčba a prevence nemoci, základy první pomoci - schopnost v jednání s neznámými lidmi, hledání pomoci, rozpoznat nebezpečí, práce s telefonem aj. 8. použitelnost vědomostí - schopnosti spojené s uplatněním v životě (psaní, čtení, počítaní apod.), vědomosti o vlastním okolí, o svém zdraví, sexualitě, rodině, společnosti 9. volný čas - rozvíjení aktivizačních zájmů a zálib podle vlastní svobodné volby s respektem ke zvyklostem

31 Standard 6: Dokumentace o poskytování sociální služby Poskytovatel od Vás bude vyžadovat konkrétní informace, které bude dále zpracovávat a evidovat. Měl by však po Vás žádat vždy jen ty informace, které jsou nezbytně nutné pro bezpečné, odborné a kvalitní poskytování sociální služby. Dokumentace, která bude o Vás ve službě vedena, Vám musí být k dispozici a měli byste mít možnost do ní kdykoli nahlédnout.

32 Denní záznam pečovatelky Od: Jméno Měsíc/rok Datum Druh úkonu Kč Podpis

33 Individuální plán Jméno a příjmení.. Bydliště.. Rok narození Osobní cíl. Klíčový pracovník. Potřeby Podpis klíčového pracovníka Podpis uživatele..

34 Zjišťování spokojenosti Vážená paní, vážený pane dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto jednoduchého dotazníku. Potřebujeme zjistit Vaši spokojenost s pečovatelskou službou. Jde nám o průběžné zkvalitňování pečovatelské služby a možnost reagovat na vývoj potřeb uživatelů našich služeb. Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné a anonymní. Pokud nebudete chtít odpovědět na některou otázku, máte na to právo. Děkujeme Vám za spolupráci starosta obce Zaškrtněte správnou odpověď Jsem: muž žena Využívám: pouze dovoz oběda využívám i jiné služby Doba, kdy jsou mi poskytovány služby: mi zcela vyhovují mi celkem vyhovují mi nevyhovují Proč?.. Jednání pracovníků: je zcela v pořádku je celkem v pořádku se mi nelíbí Proč? Nabídka služeb: je dostatečná je nedostatečná ještě bych potřeboval/a Co by Vám pomohlo ještě ve Vašem životě?

35 Žádost o poskytování pečovatelské služby Pan/í Datum narození.rodinný stav Bydliště telefon O pečovatelskou službu žádá. Požadavky služby: ( podrobně rozepsány do zápisu soc. šetření) 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu ANO-NE 2. Pomoc při osobní hygieně ANO-NE 3. Pomoc při zajištění stravy ANO-NE 4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti ANO-NE 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím ANO-NE Úkony poskytované PS podle 40 zákona č. 108/2006 o sociálních službách (dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách) Kontaktní osoby: (rodina, příbuzní, ostatní)..telefon..telefon Zdravotní stav: (dle sdělení žadatele/ky)

36 Sociální karta Záznam Pracovník

37 Obec Vysočina, se sídlem Dřevíkov 55, Hlinsko, IČO zastoupena starostou Tomášem Dubským, jako poskytovatel na straně jedné a.nar..bytem jako uživatel na straně druhé uzavírají dnešního dne v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tuto smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby I. Druh a rozsah pečovatelských úkonů Pan/í (dále jako uživatel) má právo požádat poskytovatele o kterékoliv z těchto uvedených úkonů v souladu s individuálním plánem v rámci pečovatelské služby podle 40 zákona o sociálních službách: - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu II. Místo a čas poskytování sociální služby Pečovatelská služba se poskytuje v místě trvalého bydliště uživatele, a to v pracovních dnech v době od 7.00 hod hod., a pokud o to uživatel požádá. V případě, kdy uživatel některý sjednaný den pečovatelskou službu nevyžaduje, nebo naopak požaduje, je povinen tuto skutečnost oznámit poskytovateli nejpozději jeden den před tímto dnem. III. Výše úhrady 1) Uživatel je povinen platit za poskytnuté pečovatelské úkony. Výše úhrady je stanovena dle platné vnitřní směrnice o úhradách za pečovatelské služby. 2) Poskytovatel je povinen předložit uživateli vyúčtování úhrady za pečovatelskou službu za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 7 dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém se služba uskutečnila. 3) Uživatel se zavazuje platit úhradu za poskytnutou pečovatelskou službu v hotovosti na základě vydané stvrzenky, a to do 10 dnů následujícího měsíce po měsíci, ve kterém se služba uskutečnila. 4) Obědy bude uživatel hradit zároveň s úhradou za pečovatelskou službu. IV. Vnitřní pravidla Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s vnitřními pravidly poskytovatele pro poskytování pečovatelské služby. Prohlašuje, že vnitřní pravidla mu byla předána v písemné podobě a že tato pravidla přečetl a plně jim rozumí. Uživatel se zavazuje a je povinen tato pravidla dodržovat. V. Výpovědní důvody a lhůty

38 1) Uživatel může smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď danou uživatelem činí 10 pracovních dní a počíná běžet prvním dne následujícím po dni, v němž byla tato výpověď poskytovateli doručena. 2) Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů: a) jestliže uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplívající ze smlouvy. Za hrubé porušení smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnutí sociální služby za dobu delší než 1 měsíc od obdržení vyúčtování b) jestliže uživatel i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které vyplývají z vnitřních pravidel poskytovatele pro poskytování pečovatelské služby c) jestliže se uživatel chová k pečovateli způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí d) pokud uživatel nevyužívá služeb poskytovatele po dobu 3 měsíců 3) Výpovědní lhůty pro výpověď danou osnovatelem z důvodu uvedených v odst. 2 tohoto článku činí 10 pracovních dní a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla tato výpověď uživateli doručena. VI. Doba platnosti smlouvy 1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 2) Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu oběma smluvními stranami na dobu neurčitou. Uživatel nemůže práva z této smlouvy postoupit na nikoho jiného. VII. Přílohy Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy: 1. Vnitřní pravidla poskytovatele 2. Ceník služeb poskytovatele VIII. 1) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 2) Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně. 3) Při ukončení smlouvy musí být všechny zapůjčené pomůcky vráceny poskytovateli. 4) Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, a že smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 5) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.. Tomáš Dubský uživatel starosta obce Ve Dřevíkově dne.

39 Vnitřní pravidla pro zpracování, vedení a evidenci dokumentace o osobách, kterým je sociální služba poskytována. Dokumentace - Denní záznam pečovatelky vypracovává pečovatelka, zakládá do složky dokumentů, která je vedena v DPS Možděnice. - Složka je uložena v deskách ve skříni v kanceláři pečovatelky. Obsahuje záznamy o provedených úkonech sociální služby, které pečovatelka denně zaznamenává. - Individuální plán vypracovává pečovatelka, zakládá do složky klienta, která je vedena v DPS Možděnice. - Složka je uložena v deskách ve skříni v kanceláři pečovatelky. Záznam např. zdravotní stav klienta dovoluje drobné procházky, ale klient sám již nemůže nakupovat ani vařit. V individuálním plánu spolu s klientem rozvrhneme, který úkon zajistí naše služba a co sám klient. Popis záznamu- pečovatelka předá oběd klientovi servírování si zajistí klient sám klient se nají sám pečovatelka zajistí umytí a úklid nádobí - Zjišťování spokojenosti, složka je vedena V DPS Možděnice. - Složka je uložena v deskách ve skříni v kanceláři pečovatelky. Je formou dotazníku, který je anonymní a dobrovolný. Pečovatelka rozdá dotazníky klientům při návštěvě v domácnosti. Klienti hodí dotazník do schrány přání a stížností. - Žádost o poskytování pečovatelské služby vypracovává sociální pracovnice, je součástí smlouvy a je vedena na obecním úřadě Dřevíkov. - Smlouvy a žádosti jsou ve složce, pod názvem smlouvy, uloženy ve skříni v kanceláři pracovnice obecního úřadu. - Sociální karta vypracovává sociální pracovnice, je součástí složky klienta a je vedena v DPS Možděnice. - V deskách ve skříni v kanceláři pečovatelky. Obsahuje záznam o sociálním šetřením u zájemce o sociální služby v jeho domácím prostředí.

40 - Smlouva o poskytnutí sociální služby - vypracovává sociální pracovnice, je vedena ve složce smlouvy na obecním úřadě Dřevíkov. - Je uložena v deskách pod názvem smlouvy ve skříni v kanceláři pracovnice obecního úřadu. Veškerou dokumentaci kontroluje a schvaluje starosta obce. Dokumentace obsahuje skutečné záznamy o klientovi Datum narození klienta Trvalý pobyt Dietu Zdravotní stav Jméno ošetřujícího lékaře Telefonní číslo Údaje o jeho schopnostech, pohybu, komunikace Co je pro něj důležité, co ho zajímá, co volný čas, má nějaký cíl Z důvodu ochrany osobních údajů klienta mohou nahlížet do dokumentace pouze Starosta obce Sociální pracovnice Pečovatelka Do složky nahlížejí vždy v kanceláři pečovatelky nebo v kanceláři obecního úřadu nebo na vyžádání klienta u něj v domácnosti za přítomnosti sociální pracovnice. Nepotřebná dokumentace je předána do archivu obecního úřadu Vysočina nejdéle 1x za rok. Skartační znak je 553.2/S5.

41 Standard 7: Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Tímto standardem je Vám zaručena možnost podat stížnost na kvalitu či způsob, jakým je Vám služba poskytována. Poskytovatel je povinen zaručit, aby podání stížnosti bylo pro Vás bezpečné a nijak Vás nepoškodilo. Vždy byste měli mít možnost podat stížnost anonymně, příp. nadřízenému či nezávislému orgánu. O tom, že si můžete stěžovat, jak, komu, na co a jakým způsobem bude stížnost vyřízena, Vás informuje poskytovatel sociální služby. Zároveň by se poskytovatel měl řídit zásadou, že každá stížnost je podnětem pro rozvoj služby a zvyšování její kvality.

42 Obecná ustanovení 1. Za stížnost se považuje písemnost, která je nazvána jako stížnost, popř. z obsahu této písemnosti jednoznačně vyplývá, že se jedná o stížnost. 2. Stížnost je takové podání uživatele, v němž žádá prošetření nebo nápravu skutečnosti, kterou se cítí poškozen a kterou nemůže řešit vlastními prostředky. 3. Stížnost na kvalitu služby je každé podání, které uživatel za stížnost považuje bez ohledu na názor pracovníka pověřeného vyřízením stížnosti. 4. Vlastní hodnocení toho, zda jde nebo nejde o stížnost na službu, je předmětem vyřizování stížnosti. Kdo může podat stížnost a komu 1. Uživatel pečovatelské služby. 2. Osoba pověřena uživatelem. 3. Rodinný příslušník či jiná blízká osoba. 4. Jakákoliv osoba, která se domnívá, že je důvod ke stížnosti. Stížnosti jsou přijímány i anonymně ( schránka na přání a stížnosti) Občan si může stěžovat sociální pracovnici či pečovatelce. Pokud má stěžovatel pochybnosti o jejich podjatosti, popř. má obavy z vlastního ohrožení z důvodu podání stížnosti, může se obrátit na OÚ Vysočina. Povinnost přijmout stížnost má každý zaměstnanec poskytovatele s tím, že tento zaměstnanec je dále povinen předat tuto stížnost svému nadřízenému pracovníkovi. Stížnost lze podat na adrese sídla organizace: Obec Vysočina Dřevíkov HLINSKO č. tel.: Stížnosti lze podávat ústně nebo písemně. Přijímání stížnosti 1. Ústně ústně podané stížnost se v jednoduchých případech vyřizují hned při jejich podání. V případě, že ústně podanou stížnost nelze vyřídit ihned při podání, sepíše se o jejím podání záznam, který se po přečtení předloží stěžovateli k podpisu. Stížnost lze podat buď osobně, nebo telefonicky na čísle Písemně písemně podanou stížnost lze doručit osobně nebo prostřednictvím pošty. V případě, že stěžovatel podá stížnost osobně, vyhotoví se kopie jím podané stížnosti. Na kopii stížnosti se uvede datum jejího přijetí a podpis odpovědného pracovníka, který danou stížnost přijal. Potvrzená kopie stížnosti se předá zpět stěžovateli.

43 3. Stížnost lze anonymně vhodit do schránky umístěné v DPS. Anonymní způsob podání stížnosti lze i jiným způsobem, např. poštou, telefonicky, mailem atd. 4. Každá stížnost má přiděleno číslo jednací. Evidence stížností 1. Ústřední evidence všech přijatých stížností je vedena na OÚ Vysočina. 2. Ústřední evidence stížností obsahuje datum podání, jméno, příjmení a adresu, výsledek šetření, opatření ke zjednání nápravy, datum podání zpráv o příjmu a hodnocení vyřízených stížností z hlediska oprávněnosti, kopie zprávy, která byla zaslána stěžovateli. 3. Stížnost bude zaevidována včetně obálky, pokud je tato k dispozici. Ukládání stížnosti a spisového materiálu Stížnosti a spisový materiál týkající se vyřizování stížností popřípadě nápravná opatření a kontrola jejich realizace, se zakládají na OÚ Vysočina. Způsob a doba příjímání stížností 1. Stížnosti se přijímají každý pracovní den v pracovní době, tj. pondělí pátek hod. 2. O ústních stížnostech, které nelze vyřídit ihned při jejich podání, se vždy sepíše se stěžovatelem protokol. Protokol se po přečtení předloží stěžovateli k podpisu. Termíny vyřizování stížnosti 1. Všechny podané stížnosti je nutno urychleně prozkoumat a vyřídit nebo zařídit jejich vyřízení. Prošetřování stížnosti musí být prováděno bez průtahů. Musí být prošetřeny všechny body stížnosti. 2. Stížnosti, které není třeba prošetřovat na místě nebo na podkladě vyjádření či spisového materiálu jiného orgánu, musí být vyřízeny do 10 dnů ode dne zaregistrování. 3. Stížnosti, které nelze vyřídit do 10 dnů ode dne jejich doručení, musí být stěžovateli potvrzeno přijetí stížnosti písemně do 5 dnů od jejich doučení a musí být vyřízeny nejdéle do 30 dnů od jejich doručení. 4. Oprávněná stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile po jejím prošetření byla učiněna opatření potřebná k odstranění zjištěných závad a občan byl o tom vyrozuměn. 5. O vyřízení stížnosti musí být stěžovateli podána zpráva i v případě, že stížnost byla posouzena jako neoprávněná.

44 Zápis o prošetření stížnosti 1. O ústním jednání při prošetřování stížnosti sepíše zaměstnanec prošetřující stížnost zápis, který musí obsahovat jména všech osob, jež se jednání zúčastnily, stručné a výstižné vylíčení průběhu a výsledku jednání, jakož i doložku, že účastníci jednání byli s obsahem zápisu z jednání seznámeni. 2. Zápis podepíše zaměstnanec provádějící šetření a všichni účastníci šetření. Jestliže některý účastník odmítne zápis podepsat nebo nesouhlasí s jeho obsahem, poznamená se to do zápisu spolu s uvedením důvodu odmítnutí podpisu. Odvolání v případě nespokojenosti stěžovatele s vyřízením stížnosti Krajský úřad Pardubice Ombucman Anonymní stížnosti 1. Organizace respektuje právo uživatele, ale i jakékoliv jiné osoby podat stížnost na kvalitu poskytovaných služeb anonymně 2. Organizace nezjišťuje adresáta, ale zabývá se obsahem stížnosti. Informace v ní psané sociální pracovnice přešetří, a pokud shledá, že stížnost je opodstatněná, jedná o nápravu. Pokud zjistí, že stížnost je neopodstatněná, nebo z nedostatku indicií nelze ověřit pravdivost údajů, je stížnost odložena 3. O každé stížnosti a průběhu jejího přešetřování je učiněn zápis. 4. Stížnost je prodiskutována na pravidelných poradách (obecní zastupitelstvo) Závěrečná ujednání 1. Proti stěžovateli nesmí být činěny přímé ani nepřímé zákroky proto, že podal stížnost. 2. Požádá-li stěžovatel, aby jeho jméno nebylo uváděno, nebo jestliže je to v zájmu správného vyřízení stížnosti, postoupí se k prošetření jen opis stížnosti bez uvedení jména stěžovatele. 3. Stížnost je chápána jako nástroj pro zlepšení kvality poskytované péče.

45 Standard 8: Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje Povinností poskytovatele je vytvářet příležitosti a podporovat Vás v kontaktech a vztazích s rodinou, přáteli, sousedy či známými. V případě Vašeho zájmu a potřeby dále spolupracovat s těmi, s kterými Vy chcete. Dále by Vám měl poskytovatel zprostředkovat služby jiných organizací či osob. Nadále byste však rozhodně měli mít možnost využívat běžné služby (obchody, pošta, MHD, kadeřnictví, pedikúra, čistírna, restaurace, banky, kina, divadla, atd.).

46 1. Využívání veřejných služeb Uživatelé mohou využít jakoukoli veřejnou službu, jsou-li toho schopni. Pokud ne, pečovatelka vytváří co nejlepší podmínky a možnosti využít veřejné služby v co nejširším rozsahu. Výčet veřejných služeb, které mohou uživatelé využívat v obci Možděnice: o Obchody (potraviny, drogerie ) o Pohostinství o Veřejná doprava (autobus) o Plesy, Babský bál o Knihovna o Kulturní představení (děti z MŠ z Trhové Kamenice) Výčet veřejných služeb, které mohou uživatelé využívat navíc mimo obec: Divadlo (Hlinsko) Veřejný bazén (Hlinsko) Markety (Hlinsko PENNY, LIDL, BILLA ) Další kulturní akce a představení Jiné veřejné služby (např. kadeřnictví, pedikúra ) Uživatelé jsou obeznámeni s výčtem veřejných služeb, které mohou využívat. Za tuto skutečnost odpovídají klíčoví pracovníci. Míra využití veřejných služeb uživatelem je individuální a vychází z jeho potřeb a přání. Využívání služeb veřejných, zaměstnanci uživatelům doporučují a podporují. Potřeby a přání jsou formulovány v individuálním plánu péče. Pečovatelka podporuje uživatele ve využití veřejně dostupných služeb. Průběžně uživatele s veřejnými službami seznamuje, ukazuje jim, jak je mohou využít, radí jim a přiměřeně pomáhá. 2. Kontakt s veřejností Pečovatelka zprostředkovává kontakt uživatelů služeb s lidmi, žijícími mimo podle uživatelova přání. O naplnění tohoto přání se stará sociální pracovnice. Nejprve ověří oboustranný zájem, jakýkoli kontakt nebo spolupráci s uživatelem. Nejčastější kontakt zprostředkovává uživatelům organizace s jejich rodiči, sourozenci, opatrovníky, přáteli a známými. Snaží se podporovat co nejčastější setkávání. Náplní práce pracovníků je vzbuzovat kontakt klientů s přirozeným sociálním prostředím. Tento kontakt a následné vytváření sociálních vztahů vzbuzují pracovníci prostřednictvím účasti na veřejných akcích, rekreacemi uživatelů, vycházkami v obci, sportovními akcemi, společným nakupováním a dalším využíváním veřejných služeb.

47 Standard 9: Personální a organizační zajištění sociální služby Měli byste být seznámeni s tím, kteří pracovníci, s jakými pravomocemi a povinnostmi, s jakou zkušeností, dovedností a vzděláváním Vám budou k dispozici. Poskytovatel by Vám měl také zaručit, že všichni jeho noví pracovníci i dobrovolníci budou zaškoleni, a budou tedy znát jak a co Vám mohou a mají poskytnout. Počet pracovníků a jejich pracovní pozice by poskytovatel měl volit dle druhu jím poskytované služby, její kapacity, počtu a konkrétních potřeb uživatelů služeb.

48 Postupy výběrové řízení - v případě vyhlášení výběrového řízení se vždy tato řízení veřejně vyvěsí a to na úřední desce obecního úřadu Vysočina - zájemci o pracovní místo si vyzvednou dotazník nebo přihlášku, kterou vyplní a odevzdají na obecním úřadě Vysočina - zároveň musí splňovat předpoklady pro výkon povolání Dotazník nebo přihláška musí obsahovat tyto náležitosti: Jméno, příjmení, titul Datum a místo narození uchazeče Státní příslušnost Místo trvalého pobytu Číslo občanského dokladu Datum a podpis uchazeče Životopis údaje o zaměstnáních a odborných znalostech Výpis z evidence Rejstříku trestů Ověřená kopie dokladu o vzdělání Předpoklady pro výkon povolání v sociálních službách Státním občanem ČR Věk minimálně 18 let Způsobilost k právním úkonům Zdravotní způsobilost Občanská a morální bezúhonnost Komunikativnost, umění jednat s lidmi, samostatnost, zodpovědnost, rozhodnost, psychická odolnost Oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny B Znalost správního řádu vítána

49 Kvalifikační a další předpoklady: pro sociální pracovnici - min. ukončené střední vzdělání s maturitou pro pečovatelku - odborná kvalifikace pro práci pracovníka v přímé péči např. absolvent akreditovaného kvalifikačního kurzu pro pracovníky v soc. službách v přímé péči s klientem. pro vedoucího pracovníka - dobré organizační, komunikativní schopnosti. Personální zajištění poskytované sociální služby Samotná péče je zajišťována celkem jednou pečovatelkou Jaroslava Nevolová - úvazek 0,5 Pracoviště : DPS Možděnice č.p. 53, zázemí pečovatelky Práce administrativní povahy vykonává sociální pracovnice ( zaměstnanec obecního úřadu Vysočina ) Iveta Tichá úvazek 0,1 Pracoviště : OÚ Dřevíkov č.p. 55 Organizační záležitosti zajišťuje vedoucí ( starosta obce ) úvazek 0,1 Pracoviště : OÚ Dřevíkov č.p. 55 Pečovatelská služba je organizačně zařazena do kompetence obecního úřadu Vysočina. Přehled zaměstnanců Složení týmu počet přepočteno na celé úvazky 1. Sociální pracovník Iveta Tichá 1 0,1 2. Pracovníci v sociálních službách Jaroslava Nevolová 1 0,5 3. Vedoucí 1 0,1 celkem 3 0,7

50 Organizační schéma - pracovní profil Vedoucí pracovník Zodpovídá za kvalitu pečovatelské služby. Kontroluje provoz peč. služby a dodržování platných právních předpisů. Zajišťuje technické a materiální vybavení pečovatelské služby. Dbá na bezpečnost svých zaměstnanců a vyžaduje dodržování zásad BOZP a PO při výkonu peč. služby. Přijímá finanční a věcné dary. Pomáhá řešit nouzové a havarijní situace. Sociální pracovník Zabezpečuje sociální agendu včetně řešení soc. problémů na úseku pečovatelské služby. Informuje veřejnost a zájemce o peč. službu o podmínkách a možnostech poskytování peč. služby. Sepisuje se zájemci o peč. službu žádosti o poskytování peč. služby. Provádí soc. šetření. Sepisuje s klientem smlouvu o poskytování peč. služby. Vede spisy klientů. Řeší provozní záležitosti peč. služby. Organizuje kulturně společenské akce a setkání pro seniory. Pracovník v sociálních službách (pečovatelka) Zajišťuje pečovatelské úkony dle smluvně sjednaných požadavků klienta. Vede evidenci provedených peč. úkonů. Odevzdává do pokladny obce vybrané peníze od klientů za provedené peč. úkony, nájemné, obědy. Plní další jemu svěřené úkoly.. vedoucí - úvazek 0,1 (starosta obce) Sociální pracovnice úvazek 0,1 Pečovatelka úvazek 0,5

51 Povinnosti pracovníků v sociální službě - Zachovávat mlčenlivost o osobních údajích klientů, a to i po skončení pracovního vztahu. - Pracovat v souladu s právními a vnitřními předpisy a pracovními postupy. - Znát předpisy - Vzdělávat se, používat ochranné pomůcky pokud je to nutné - Plnit úkoly a povinnosti z funkce vyplývající. Přijímání nového pracovníka Zájemce o pracovní místo podá písemnou žádost ( dotazník, životopis ) Se zájemcem je proveden ústní pohovor. Nový pracovník musí splňovat kvalifikační a další předpoklady. Pokud zájemce nemá potřebnou kvalifikaci, musí si ji v nejbližší době po přijetí doplnit. Pokud je více zájemců je provedeno výběrové řízení. S novým pracovníkem je sepsána pracovní smlouva : - pracovní smlouva se uzavírá na dobu určitou se zkušební dobou tří měsíce - před uplynutím doby sjednané v pracovní smlouvě vyhodnotí starosta činnost pracovníka a zvolí postup pro další pracovně právní jednání Jednáním a přijímáním nového pracovníka je pověřen vedoucí peč. služby starosta. Zaškolování nového pracovníka Nový pracovník je seznámen podrobně - s celkovou strukturou organizace - s právními předpisy, vnitřními pravidly a prac. Postupy, které se jeho funkce týkají - s právy a povinnostmi klientů - s pracovním prostředím a pracovníky - s jednotlivými klienty a jejich potřebami a individuálními plány. Nového pracovníka v pracovním zařazení pečovatel zaškoluje v pracovním zařízení pečovatelka po dobu jednoho měsíce. Pokud není přítomna tak sociální pracovnice. Nového pracovníka v pracovním zařazení soc. pracovník zaškoluje soc. pracovník po dobu 14 dní nebo vedoucí peč.služby.

52 Standard 10: Profesní rozvoj zaměstnanců Jen dobrá sociální služba se stará o odborný růst svých pracovníků, tedy lidí, kteří Vám budou přímo poskytovat sociální službu. Jak? Pracovníci služby mají sestavený plán profesního růstu, mohou pravidelně konzultovat svou práci s nezávislým odborníkem a chtějí a mohou se vzdělávat tak, aby mohli zajistit stanovené osobní cíle uživatelů a také naplnit veřejný závazek služby. - Školení - Kurzy - Sebevzdělávání v osobním volnu

53 Zaměstnavatel je povinen zabezpečit pracovníkům vzdělání v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si doplňují a upevňují kvalifikaci. Zaměstnavatel spolu se zaměstnanci vypracovává roční plán vzdělávání, ve kterém se přihlíží na požadavky jednotlivých pracovníků, zaměstnavatele a dohoda o způsobu dalšího vzdělávání. Vzdělávání se provádí formou účasti na kurzech nebo školících akcích. Sdílení potřebných informací mezi pracovníky Pracovníci aktivně sdělují své názory a požadavky směřující ke zlepšení kvality peč. služby a pracovních záležitostí. Pečovatelka se soc. pracovnicí úzce spolupracují. Pracovníci vzájemně znají své kompetence a podle toho se na sebe vzájemně obracejí. Pracovníci se k sobě chovají slušně, na základě rovnosti a sdílně. Pracovníci se nepomlouvají, nekritizují se. Včas řeší problémy, které vznikly. Pracovní setkání pracovníků se koná v první polovině měsíce na obecním úřadě. Hodnocení pracovníků Pracovníci mají právo vědět jak je hodnocena jejich práce vedoucím pracovníkem. Hodnocení probíhá jednou za rok v rozhovoru s vedoucím peč. služby v případě, že vedoucí sděluje kde vidí nedostatky a rezervy, domluví se s pracovníkem o přiměřené podpoře např. školení nebo seminář nebo návštěvou jiné pečovatelské služby. Hodnocení probíhá vždy v klidu a bez vlivu emocí, objektivně. Rozhovor je veden důvěrně a diskrétně a respektem k lidské důstojnosti pracovníka. Hodnocení probíhá maximálně 60 minut. Kritéria hodnocení - Kvalita práce - Angažovanost - Týmová spolupráce - Zájem o vzdělávání a sebevzdělávání - Oceňování pracovníků Finanční odměny- pohyblivé složky mzdy osobní příplatky, odměny - morální ocenění ocenění ústní nebo písemnou formou Supervize Ke zvyšování kvality práce našich pracovníků slouží podpora odborníků a reflexe spolupracovníků. Jednou za dva roky je přizván pracovník z jiné pečovatelské služby, který písemně zhodnotí kvalitu pečovatelské služby námi prováděnou.

54 Standard 11: Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby Poskytovatel určuje dobu a místo, kde můžete službu využít. To, kdy konkrétně a na jakém místě je Vám služba k dispozici, má odpovídat jak druhu a cílům služby, tak Vašim potřebám. Pondělí 7.00 hod hod Úterý 7.00 hod hod Středa 7.00 hod hod Čtvrtek 7.00 hod hod Pátek 7.00 hod hod Telefonní čísla obecní úřad Vysočina pečovatelka

55 Standard 12: Informovanost o poskytované sociální službě O své službě Vás má poskytovatel srozumitelně informovat. Aby byl poskytovatel připraven Vás dostatečně, přesně a jasně informovat, zpracovává tzv. soubor informací o poskytované službě. Tyto informace, zveřejněné na internetu, v novinách, na nástěnkách apod., by Vám měly říci vše podstatné o poskytované službě. - Občasník vydávaný obecním úřadem Vysočina - Internetové stránky obecního úřadu Vysočina

56 Standard 13: Prostředí a podmínky Místo, kde je služba poskytována, její materiální, technické a hygienické podmínky, zajišťuje poskytovatel. Vy byste se měli vždy setkat se sociální službou poskytovanou v důstojném prostředí, které bude vyhovovat Vašim potřebám.

57 Prostředí a podmínky: Provozně technické zázemí a vybavení pečovatelky je v DPS Možděnice č.p. 55, které tvoří : Kancelář : kancelář má vybavení psací stůl, židle, skřín na dokumentaci, kancelářské prostředky, police Sušárna a prádelna : pračka, koše na prádlo, sušák vnitřní i venkovní, který je umístněn v období letním na zahradě, kolíčky, prací a mycí prostředky Kuchyňka : sporák, varná konvice, lednička, nádobí WC Úklidová místnost : mycí a dezinfekční prostředky, úklidovou sadu smeták, koště, kbelíky, štafličky na mytí oken, lopatku, smetáček, prachovky a hadry, umyvadlo. Společenská místnost : (slouží klientům ) sedací souprava, knihovna, televize, stolek Ochranné prostředky Pracovní rukavice dle potřeby Pracovní boty.. 1x za dva roky Provozní zázemí soc. pracovnice a vedoucího pečovatelské služby je na obecním úřadě ve Dřevíkově č.p. 55 Podmínky pro společenskou místnost a zázemí pro klienty, které je v DPS Možděnice : 1. Materiální: podle potřeb klientů se nakupuje vybavení, které splňuje jejich požadavky. Je vybavována místnost pro trávení volného času. 2. Technické podle potřeb klientů zajišťuje technické podmínky pro poskytování sociálních služeb. Je zajištěna bezbariérovost objektu, ve kterém se klienti schází. Personál se také snaží architektonicky zajišťovat maximální možné soukromí klientů různými úpravami. O nezávadnost technického stavu budovy se stará OÚ Vysočina. 3. Hygienické: organizace zajišťuje kvalitní poskytování sociálních služeb, které vyhovuje všem hygienickým podmínkám. Činnost úklidu. Pečovatelka se snaží, aby prostředí a podmínky odpovídaly svým charakterem životnímu stylu klientů, cílům poskytované služby a nárokům cílové skupiny uživatelů.

58 Standard 14: Nouzové a havarijní situace Sociální služba Vám má být vždy poskytována odborně, kvalitně a bezpečně. A právě otázku bezpečnosti a spolehlivosti řeší poskytovatel mimo jiné definováním situací, ke kterým může ve službě náhle a nepředvídaně dojít (požár, náhlé zdravotní obtíže uživatele a celá řada dalších). Pro rychlé a správné řešení takovýchto situací poskytovatel stanoví postupy, jak se v těchto situacích zachovat. Uživatelé i pracovníci jsou s nimi seznámeni.

59 Havarijní a nouzové situace 1. Úvod Havarijní situace = situace, která se týká technických problémů (např. prasklé potrubí, rozbité auto, ) Nouzová situace je taková situace, která se týká klienta či pracovníka. O každé havarijní či nouzové situaci provedeme písemný záznam do osobního listu průběhu služby, který je uložen v osobním spisu klienta a do složky Nouzové a havarijní situace na volných listech papíru. Vždy je informován starosta obce. Pečovatelka vozí v autě jmenný seznam klientů, jejich telefonů, jméno kontaktní osoby a dále má u sebe služební mobilní telefon a náhradní klíče od bytů klientů. Po skončení práce v terénu ukládá jmenný seznam do kanceláře pečovatelské služby (nenechává v autě). Zaměstnanci mají mít důležitá telefonní čísla uložená v mobilním telefonu, který nosí do terénu. 2. Postupy řešení havarijních situací pečovatelkou 2.1 Při ohrožení majetku (požár zkrat el. proudu nebo vody) Vypne hlavní uzávěry elektrického proudu nebo vody Okamžitě volá příslušnou pohotovostní službu (voda tel.: , el. proud tel.: ) Informuje kontaktní osobu Vznikne-li nebezpečí úrazu klienta v bytě nebo není-li si pečovatelka jistá, co z dané situace vyplyne, vyvede klienta do bezpečí Postupuje podle požární poplachové směrnice 2.2 Potřeba otevřít byt Pokud klient nereaguje na opakované zvonění, bouchání, volání, telefonické vyzvánění volá pečovatelka rodinné příslušníky nebo kontaktní osobu, zda neví, kde by klient mohl být (často se stává, že nám klienti zapomenou říci, že jedou na kontrolu do nemocnice, na výlet, na návštěvu příbuzných atd). Pokud se nepodaří kontakt navázat, volá Policii ČR tel. 158 a asistuje při otevírání bytu. Dle potřeby volá záchrannou službu tel Při autonehodě vozidla pečovatelské služby

60 Je-li někdo zraněn, volá záchranku a do jejího příjezdu poskytuje první pomoc (pokud není sama zraněna). Volá k nehodě Policii ČR tel Vyčká vyšetření dopravní nehody Policií ČR Volá starostovi obce nebo pracovnici OÚ a zajistí odtah vozidla 3. Postupy řešení nouzových situací pečovatelkou 3.1 Při změně zdravotního stavu, náhlé psychické krizi klienta pečovatelka Okamžitě informuje ošetřujícího lékaře nebo záchrannou službu tel Informuje rodinné příslušníky nebo oznámenou kontaktní osobu. Do příjezdu lékaře nebo rodinného příslušníka vyčká u klienta, a dle svých možností mu poskytne nezbytnou pomoc. 3.2 Při nalezení klienta, který nejeví známky života Okamžitě volá záchrannou službu na tel. 155 nebo ošetřujícího lékaře a vyčká do jejich příjezdu a poskytne pomoc dle svých možností. Zkontaktuje rodinného příslušníka nebo uvedenou kontaktní osobu. Vyčká do příjezdu rodinného příslušníka nebo ošetřujícího lékaře či lékaře záchranné služby. Nasvědčují-li okolnosti smrti zavinění cizí osobou, volá Policii ČR tel. 158 a do jejich příjezdu s ničím nemanipuluje. 3.3 Poranění nebo náhlá nevolnost klienta při koupání Dle druhu poranění poskytne pečovatelka první pomoc a zavolá záchrannou službu tel Při nevolnosti např.: motání hlavy, ztížené dýchání, zrychlení srdečního rytmu zabalí ho do deky, podá mu tekutinu, dle zdravotního stavu zavolá lékaře, posadí ho na židli, podá mu tekutiny, ustrojí ho a poté zavolá jeho ošetřujícího lékaře. Při náhlé ztrátě vědomí klienta, zabalí do deky a okamžitě volá záchrannou službu tel Při agresivitě klienta Volá ošetřujícího lékaře nebo záchrannou službu na tel Volá Policii ČR na tel Informuje kontaktní osobu. Vyčká do příjezdu Policie ČR. Jestliže nás klient ohrožuje např. nožem, tyčí, apod., počká před domem na bezpečném místě do příjezdu Policie ČR a ošetřujícího lékaře i záchranné služby. 3.5 Poranění pečovatelky při výkonu služby

61 Pečovatelka je povinna s ohledem na závažnost zranění sama vyhledat lékařské ošetření a informovat pracovnici OÚ, která zajistí zástup. Není-li toho sama schopna, musí být lékařská pomoc přivolána. Veškeré úrazy zaznamenáme ihned po události do Knihy úrazů. 3.6 Neoprávněné obvinění zaměstnanců z krádeže V případě obvinění pečovatelky klientem z krádeže čehokoliv (peníze, cennosti, oblečení, atd. dále jen věc ) zachová pečovatelka klid, nahlásí toto obvinění neprodleně starostovi nebo sociální pracovnici a za její přítomnosti se pokusí problém řešit. Za účasti klienta a s jeho souhlasem prohlédnou byt klienta a dotazy se pokusí zjistit, kdy a kde naposledy klient ztracenou věc viděl, kam ji uložil, a kam ji obvykle dává. Ztracená věc se najde provede se zápis do sociální karty klienta a do knihy Nouzové a havarijní situace. Ztracená věc se nenajde Zeptáme se klienta, zda máme zavolat Policii ČR, aby záležitost zadokumentovala a vyšetřila - Pokud klient souhlasí, kontaktujeme Policii ČR a vyčkáme jejího příjezdu, pokud se nedohodne s Policií ČR jinak. - Pokud klient Policii ČR nechce kontaktovat, necháme další postup na uvážení klienta a z bytu odejdeme. V případě, že se prokáže, že krádež provedl zaměstnanec pečovatelské služby, bude postupováno v souladu se zákoníkem práce. 3.7 Klient pod vlivem návykových látek Pracovnice PS postupuje dle závažnosti situace. Klient není schopen komunikovat voláme ošetřujícího lékaře nebo záchrannou službu tel. 155 a vyčkáme do jejího příjezdu. Informujeme kontaktní osobu a provedeme záznam do sociální karty klienta a do knihy Nouzové a havarijní situace. Klient je schopen komunikovat - Není-li ohrožen na životě a nejeví známky agresivity, dohodneme se s ním další postup (např. doprovodíme jej do bytu a uložíme, zavoláme kontaktní osobu) - Není-li ohrožen na životě a jeví známky agresivity, zavoláme Policii ČR na tel. 158 a informujeme kontaktní osobu. Vyčkáme na bezpečném místě příjezdu Policie ČR. - Je-li ohrožen na životě a nejeví známky agresivity, dle druhu poranění poskytne pečovatelka první pomoc a volá záchrannou službu na tel. 155 a čeká jejich příjezdu. - Je-li ohrožen na životě a jeví známky agresivity postupujeme podle bodu 3.5

62 3.8 Klient neotvírá a víme, že je doma Klient je za dveřmi bytu a komunikuje máme náhradní klíče Můžeme náhradní klíče použít - navážeme s klientem slovní kontakt a požádáme ho, aby nám odemkl dveře. Pokud klient dveře otevře, vstoupíme, pokud není schopen otevřít dveře, použijeme náhradní klíče a zjistíme příčinu této situace. Pokud je klient zraněn nebo sděluje, že mu není dobře, zavoláme záchrannou službu tel. 155 nebo ošetřujícího lékaře a vyčkáme jejich příjezdu. Informujeme kontaktní osobu. Nejde náhradní klíče použít- pravděpodobně je klíč v zámku dveří zastrčen zevnitř. Požádáme klienta, zda by mohl klíče ze zámku vysunout. - Klientovi se nedaří nebo není schopen klíč vysunout voláme zámečníka, v případě nevolnosti viz předchozí odstavec. Informujeme kontaktní osobu. - Klientovi se podaří klíče ze zámku vysunout, postupujeme podle můžeme náhradní klíče použít Klient je za dveřmi bytu a komunikuje nemáme náhradní klíče Navážeme s klientem slovní kontakt a požádáme ho, aby nám odemkl. Pokud je klient zraněn nebo sděluje, že mu není dobře, zavoláme záchrannou službu tel. 155 nebo ošetřujícího lékaře a vyčkáme jejich příjezdu. Informujeme kontaktní osobu. Navážeme s klientem slovní kontakt a požádáme ho, aby nám odemkl dveře. Pokud klient není schopen otevřít dveře, zavoláme zámečníka a kontaktní osobu případně Policii ČR a vyčkáme jejich příjezdu. Pokud je klient zraněn nebo sděluje, že mu není dobře, zavoláme i záchrannou službu tel. 155 nebo ošetřujícího lékaře a rovněž vyčkáme jejich příjezdu Klient je za dveřmi bytu a nekomunikuje máme náhradní klíče Klient je za dveřmi bytu, nekomunikuje máme klíče a můžeme je použít Jestliže klient neotvírá, nepodaří se nám s ním navázat slovní kontakt, odemkneme si náhradními klíči a zjistíme stav klienta. Je-li klient zraněn, poskytneme mu první pomoc a zavoláme záchrannou službu tel. 155, informujeme kontaktní osobu a vyčkáme jejich příjezdu. Klient je za dveřmi bytu, nekomunikuje máme klíče a nemůžeme je použít Jestliže klient neotvírá, nepodaří se nám s ním navázat slovní kontakt a nedaří se nám odemknout náhradními klíči, voláme záchrannou službu tel. 155, Policii ČR tel. 158 a zámečníka. Informujeme kontaktní osobu. Vyčkáme do příjezdu všech složek Klient je za dveřmi bytu a nekomunikuje nemáme náhradní klíče Jestliže klient neotvírá a nepodaří se nám s ním navázat slovní kontakt a nemáme náhradní klíče, voláme záchrannou službu tel. 155, Policii ČR tel. 158 a zámečníka. Informujeme kontaktní osobu. Vyčkáme do příjezdu všech složek.

63 3.8.5 Hospitalizace Pokud je klient odvážen k ošetření nebo hospitalizaci, pečovatelka pro něj zajistí potřebné doklady a zabezpečí byt: vypne spotřebiče, zhasne, zamkne a klíč od bytu předá klientovi v případě jeho jasného vědomí. Pokud je klient zmatený nebo v bezvědomí, uzamyká byt za přítomnosti druhé osoby a klíč od bytu předá sociální pracovnici pečovatelské služby, která klíč vloží do obálky, obálku nadepíše (jméno a příjmení klienta, adresa) a zapečetí (zalepení, orazítkování a podepsání přelepu) a uloží obálku do trezoru OÚ do doby než bude předán kontaktní osobě či klientovi Poškození majetku klienta (např. rozbití skleněných, porcelánových předmětů, obarvení prádla, atd.) Pokud pečovatelka způsobí škodu na majetku klienta, bude postupováno podle toho, v jaké předpokládané výši byla škoda způsobena. Vzniklá škoda do výše Kč (výše spoluúčasti OÚ) Pečovatelka se s klientem dohodne na náhradě škody. Při finančním vyrovnání si klient určí cenu. Je-li cena nepřiměřená zajistí pečovatelka ocenění znalcem, v případě poškození věci nad Kč nebo jde-li o starožitnost (dle tvrzení klienta) nechá toto ocenit vždy. Odškodnění: a) přeje-li si klient novou věc, pečovatelka mu ji předá a klient do protokolu pečovatelské služby stvrdí předání svým podpisem. b) přeje-li si klient finanční odškodnění, pečovatelka mu předá patřičný finanční obnos a klient do protokolu pečovatelské služby stvrdí předání svým podpisem. Vzniklá škoda je vyšší než Kč Klient může písemně uplatnit náhradu škody na zaměstnavateli, tj. OÚ Vysočina, pokud se nedohodne klient s pečovatelkou na jiném způsobu náhrady. Zaměstnavatel má sjednáno pojištění odpovědnosti, a tudíž pojistné plnění bude hrazeno pojišťovnou. Zaměstnanec pak uhradí zaměstnavateli spoluúčast. Na místě sepíše pečovatelka protokol ve dvou kopiích (den, kdo, jak k tomu došlo, jaká je výše škody, jak si klient přeje odškodnit, pokud je výše škody větší než Kč, musí být uveden i požadavek klient na odškodnění) a nechá jej podepsat od klienta (jedna kopie klientovi zůstává) Odpovědnost a kompetence Zápis do sociální karty průběh služby klienta a do knihy Nouzové a havarijní situace je povinen provádět každý pracovník pečovatelské služby, a to neprodleně po dořešení vzniklé situace a návratu na pracoviště.

64 Kontrolu zápisů do sociální karty, průběh služby klienta a do knihy Nouzové a havarijní situace je povinen provádět každý pracovník pečovatelské služby a sociální pracovník. O provedené kontrole je proveden záznam do knihy Nouzové a havarijní situace. Kontrola se provádí min. 1x za 3 měsíce. Tomáš Dubský Starosta obce Standard 15: Zvyšování kvality sociální služby Pro zlepšování sociální služby by měl poskytovatel od uživatelů zjišťovat, zda a jak služby poskytuje, není v rozporu s veřejným závazkem a osobními cíli jednotlivých uživatelů služby. Poskytovatel by tedy od Vás měl zjišťovat, zda a jak jste se službou spokojeni

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele www.mpsv.cz www.esfcr.cz Tato publikace vznikla v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systém kvality v sociálních službách" a

Více

Čl. 1 Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Čl. 2 Kdo může podat stížnost

Čl. 1 Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Čl. 2 Kdo může podat stížnost Vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností Poskytovatel: Město Raspenava, název zařízení: Sociální služby, Frýdlantská 532, Raspenava druh služby: Pečovatelská služba Čl. 1 Stížnost na kvalitu

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.:

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.: Smlouva o poskytování pečovatelské služby č.: 1) Pan (paní): datum narození: bydliště: v textu této smlouvy dále jen Uživatel 2) Centrum pečovatelské služby Frýdek Místek, p.o., Zámecká 1266 zastoupená:

Více

Smlouva o poskytnutí osobní asistence

Smlouva o poskytnutí osobní asistence V Z O R Smlouva o poskytnutí osobní asistence Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště......, rodné číslo., v textu této smlouvy

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby Smlouva o poskytování pečovatelské služby Pan.. nar., Praha 9 - Horní Počernice (dále jen uživatel ) a Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 - Horní Počernice (dále jen

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov IČ: 49558854 bankovní účet

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Příloha č. 2 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Úvodní ustanovení Poskytovatel pečovatelské služby: Město Roztoky, nám. 5. května čp. 2, 252

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/Paní XY, nar. 00.00.0000, bydliště

Více

Smlouva o poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Uzavřená dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito

Více

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., podle 52 Poskytovatel služby ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, Prostějov, PSČ 798 11, IČO 276 85 934 a Klient

Více

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Smlouva o poskytování služby

Smlouva o poskytování služby Smlouva o poskytování služby Podpora samostatného bydlení 1) Pan (paní): Bydliště: Zastoupen(a) opatrovníkem: v textu této smlouvy dále jen uživatel služby a 2) Rytmus od klienta k občanovi o.p.s. Londýnská

Více

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli I. Smluvní strany Jméno a příjmení: datum narození: trvalé bydliště: PSČ: v

Více

SMLOUVA č. o poskytnutí služby sociální péče PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

SMLOUVA č. o poskytnutí služby sociální péče PEČOVATELSKÁ SLUŽBA SMLOUVA č. o poskytnutí služby sociální péče PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle ust. 40 a ust. 91 zák.č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění prováděcích předpisů (dále

Více

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice poskytované

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel sociálních služeb

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB č. /2014

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB č. /2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB č. /2014 Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou: Poskytovatel: Diakonie ČCE Středisko Světlo ve Vrchlabí se sídlem: Pražská 858, Vrchlabí,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

Informace o poskytované PS jsou poskytovány při osobní návštěvě zájemce o PS nebo při telefonickém kontaktu s tímto zájemcem.

Informace o poskytované PS jsou poskytovány při osobní návštěvě zájemce o PS nebo při telefonickém kontaktu s tímto zájemcem. Zřizovatel: Název služby: Název dokumentu: Číslo metodiky: Platnost dokumentu: Vypracoval: Týká se osob: Město Klobouky u Brna Pečovatelská služba Standard č. 3 Jednání se zájemcem o sociální službu č.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY TÍSŇOVÉ PÉČE

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY TÍSŇOVÉ PÉČE SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY TÍSŇOVÉ PÉČE telefonní číslo: druh mobilního přístroje: xxxxxxx xxxxxxxx Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Agentura domácí péče LADARA o.p.s. se sídlem:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÉ HRADIŠTĚ Domácí pečovatelská služba Náměstí Míru 464, 686 01 Uherské Hradiště Tel.: 572 552 835, 602 155 402, E-mail: dps@uhradiste.charita.cz číslo smlouvy: /2012 výtisk: počet

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í bydliště, v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupen/a, na základě a 2) Domov

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088)

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. Pan/paní (slečna): Datum narození: Trvale bytem: Adresa současného pobytu: Zastoupený/á:

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Dokument P4/1 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Smlouva o poskytnutí sociální služby chráněného bydlení Pan/paní, narozen/a., dosud trvale bytem.., v textu této smlouvy dále jen uživatel,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domova pro seniory Pohoda Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2010 Na základě zákona č. 108/2006 Sb., 40 a vyhl. 505/2006 Sb. S těmito pravidly musí být

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. 1. Pan (paní). / jméno, příjmení / nar.. / datum narození / trvale bytem. V textu této smlouvy dále jen,, Osoba zastoupená..

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 51 a 91 citovaného zákona

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/ paní..... (jméno a příjmení) narozen/a.. (datum narození)

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. v

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i: 1) Pan (paní), nar..,

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 26 Název směrnice: O podávání a vyřizování stížností Stížností se rozumí projev nespokojenosti klienta nebo jiné osoby s poskytovanou sociální službou nebo způsobem jak je poskytována (např.

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace Slezská 164, 735 81 Bohumín Starý Bohumín PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Osobní asistence je terénní službou poskytovanou občanům města

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém Smlouva č. o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém 1. Pan/Paní :... Datum narození :... Bydliště :.. (v textu smlouvy dále jen uživatel uživatelka) 2. Svazek obcí AZASS Palackého nám.

Více

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva Smlouva o poskytování odborného sociálního poradenství č. X/XXXX Uzavřená podle 91 a 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Jméno a příjmení: trvalé bydliště: datum narození: v textu této smlouvy dále jen Uživatel a Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 2) Česká společnost

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY DOMOV DŮCHODCŮ HUMPOLEC. Číslo smlouvy:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY DOMOV DŮCHODCŮ HUMPOLEC. Číslo smlouvy: příspěvková organizace Máchova 210 396 01 Humpolec telefon: 565535630,565532318,565532023 E -mail: dduchhumpolec@quick.cz www.ddhum.cz IČO 00511862 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í XXXX XXXX, nar. XX.XX.XXXX, bydliště XXXX č.p. XX, obec XXXXXXXX, PSČ

Více

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i v souladu s ustanovením 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory ( číslo Smlouvy...) Níže uvedeno dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní), nar, rodné číslo.., bydliště Domov pro seniory Koryčany, Kyjovská

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(paní) Bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel rodné číslo: a 2. Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

2. Sociální šetření - na základě žádosti provede sociální pracovnice šetření se souhlasem žadatele v místě jeho bydliště.

2. Sociální šetření - na základě žádosti provede sociální pracovnice šetření se souhlasem žadatele v místě jeho bydliště. Vnitřní pravidla pro osobní asistenci Platná od 1.7.2014 Cílem osobní asistence je pomoc člověku zvládat prostřednictvím osobního asistenta ty úkony, které by dělal sám, kdyby mohl. A. Podmínky poskytování

Více

II. Rozsah poskytování sociální služby

II. Rozsah poskytování sociální služby ADP SANCO, Vrahovická ul. 109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřená dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění Uživatel: jméno a příjmení datum narození adresa bydliště kontaktní

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé asistenční služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče :

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování Pečovatelská služba

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování Pečovatelská služba Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace B.Egermanna 950, 473 01 Nový Bor Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování pečovatelské služby Služba: Pečovatelská služba Aktualizace:

Více

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE Příloha č. 1 k SQ 4 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory (dále jen Smlouva ), je uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN registrované na MV ČR pod č.j.: VS/1-1/43 483/00-R,, IČ: 70822301, DIČ: CZ70822301 sídlo: 163 00 Praha 6-Řepy, Bendova 5/1121, pobočka: 155 21 Praha 5 Zličín, Křivatcova 416 Bank.

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská 90, 301 00 Plzeň SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM adresa: Domov se zvláštním režimem Bolevec

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé pečovatelské služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. 4/14/000

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva a 1) Pan (paní) v textu této smlouvy dále je Uživatel

Více

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem)

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) pan / paní nar: trvalé bydliště : v

Více

Přijímání, evidence a vyřizování stížností

Přijímání, evidence a vyřizování stížností Účinnost od: 1. 4. Revize: 1x za 3 roky Rozsah působnosti: Všechna pracoviště, všechny pracovní pozice Obsah 1 Účel a předmět... 2 2 Pojmy a zkratky... 2 2.1 Pojmy... 2 2.2 Zkratky... 2 3 Související interní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ ZSJN/95/2008 Pedagogická rada projednala

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku, dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilí účastníci: 1. Denní centrum Žirafa provozovatel: Nejste sami (spolek) se sídlem

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Jméno a příjmení: zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne, paní/panem.trvalé bydliště zástupcem členem

Více

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran MENS SANA o.s. zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení MENS SANA o.s. Ukrajinská 1533/13

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient,

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient, Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient, a 2) Domov pro seniory

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU Pečovatelská služba MČ Praha 20 je terénní sociální služba, poskytovaná dle 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, osobám, které mají sníženou

Více

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013 DPS Žlutice, příspěvková organizace Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269/725 958 988 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více