MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor školství a sociálních věcí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí"

Transkript

1 MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina, vedoucí odboru školství a sociálních věcí MgA. Jarmila Vrtalová, referent odboru školství a sociálních věcí Název bodu: Žádosti o příspěvek Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Hranic po projednání: 1. neschvaluje/schvaluje poskytnutí příspěvku České asociaci stolního tenisu z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Praha 6, IČO: na realizaci Mistrovství České Republiky mužů a žen ve stolním tenise 2015 a Mistrovství České Republiky Juniorů do 21 let ve stolním tenise schvaluje/neschvaluje poskytnutí příspěvku T. J. Cement Hranice se sídlem Žáčkova 1988, IČO ve výši ,-Kč na zvýšené náklady oddílu v účasti v Extralize házené České republiky v roce 2015 dle důvodové zprávy. 3. schvaluje/neschvaluje rozpočtové opatření: a) kap. 1 odd pol orj ,- Kč b) kap. 7 odd pol ,- Kč ad a) zvýšení výdajů na příspěvky mimo grantové řízení v tělovýchově občanským sdružením a zapsaným spolkům ad b) snížení rezervy dle důvodové zprávy 4. schvaluje/neschvaluje uzavření smlouvy č mezi Městem Hranice a Tělovýchovnou jednotou Cement Hranice, se sídlem Žáčkova 1988, IČO , v předloženém znění uvedeném v příloze důvodové zprávy

2 5. pověřuje starostu města Hranic podpisem smlouvy č o poskytnutí a vyúčtování příspěvku mimo grantové řízení na celoroční činnost - zvýšené náklady oddílu v účasti v Extralize házené České republiky v roce 2015 dle důvodové zprávy Předcházející usnesení ve věci: Usnesení 121/ RM 4 ze dne

3 Důvodová zpráva: Dne byla starostovi města Hranice doručena žádost České asociace stolního tenisu z.s. a dne byla místostarostce města Hranic doručena žádost T.J. Cement Hranice. Obě žádosti byly předány Odboru školství a sociálních věcí k vyřízení. Ad bod usnesení 1) Česká asociace stolního tenisu, z.s. (dále ČAST) požádala město Hranice o podporu sportovní akce republikového významu, která se ve dnech uskuteční v Hranicích. V uvedeném termínu se ve sportovním centru NAPARIA uskuteční Mistrovství České republiky ve stolním tenise 2015, v kategorii mužů a žen jednotlivců a kategorie mužů a žen do 21 let jednotlivců. Toto mistrovství je nejvýznamnější národní soutěží ve stolním tenisu pro jednotlivce v sezoně, účastní se jí jen ti nejlepší hráči a hráčky ČR včetně reprezentace ČR. Soutěží se v dvouhře a čtyřhře žen, dvouhře a čtyřhře mužů a smíšené čtyřhře. Program je třídenní, vrcholí finálovými zápasy v neděli za přítomnosti České televize, bude pořízeno také živé vysílání na internetu. Akce se účastní cca 160 hráčů a hráček a je přístupná veřejnosti bez výběru vstupného. Žadatel (ČAST) je nestátní neziskovou organizací a nejvyšší autoritou v ČR v oblasti tenisu, zakládajícím členem Mezinárodní federace stolního tenisu a řádným členem Evropské stolnětenisové unie, je členem Českého olympijského výboru. Úspěšně organizuje na území ČR významné mezinárodní stolnětenisové akce. Celkový rozpočet Mistrovství České republiky ve stolním tenise 2015 činí 335 tis. Kč, ČAST žádá o poskytnutí příspěvku ve výši 145 tis. Kč, které budou využity na nájem sportovních prostor, dopravu sportovního materiálu, ubytování, stravování a odměny delegovaným rozhodčím. Ad bod usnesení 2) TJ. Cement Hranice oslovilo místostarostku města Hranic s žádostí o poskytnutí mimořádného příspěvku ve výši 200 tis. Kč na zvýšené náklady oddílu házené, družstva mužů v souvislosti s dosaženými úspěchy (v sezoně 2012/2013 mužstvo obsadilo 2. místo v Extralize házené ČR a vyhrálo Český pohár v házené; v sezoně 2013/2014 jako jediný z medailistů obhájilo 2. místo v Extralize). Opakovaně dosahovanými vynikajícími výsledky mužstvo T.J. Cement Hranice reprezentuje město Hranice jak v regionu, tak v celostátním měřítku. Poskytnutý příspěvek bude použit na dopravu, náklady na rozhodčí, nákup sportovního materiálu, nájem haly, rehabilitaci. TJ Cement Hranice dále v souladu se Zásadami o poskytování příspěvků z rozpočtu města Hranic žádá o příspěvek na činnost družstva mužů TJ Cement Hranice v Extralize ČR mužů v házené ve výši tis. Kč. V roce 2014 byl TJ Cement Hranice družstvu mužů byl poskytnut příspěvek na činnost v souladu se Zásadami o poskytování příspěvků z rozpočtu města Hranic ve výši 300 tis. Kč (žádost o tis. Kč) a příspěvek na činnost schválený první změnou rozpočtu ve výši 200 tis. Kč. Rada města Hranic projednala obě žádosti o poskytnutí příspěvku na svém zasedání dne a svým usnesením 121/ RM 4 ze dne Zastupitelstvu města Hranic: 3

4 a) nedoporučila schválit poskytnutí příspěvku České asociaci stolního tenisu z.s. na realizaci Mistrovství České republiky mužů a žen ve stolním tenise a Mistrovství české republiky juniorů do 21 let ve stolním tenise b) doporučila schválit poskytnutí příspěvku ve výši 150 tis. Kč T. J. Cement Hranice na zvýšené náklady oddílu v účasi v Extralize házené České republiky 2015 (a předmětného rozpočtového opatření) Ad bod usnesení 4) Poskytnutí tohoto příspěvku není upraveno grantovým programem či zásadami o poskytování příspěvků z rozpočtu města a při jeho schválení je nutné postupovat dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích). Jedná-li se o poskytnutí dotace nad Kč v jednotlivých případech spolkům, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí, pak rozhodnutí o této dotaci náleží podle 85 písm. c) zákona o obcích do vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce. Dále podle písm. j) téhož je v pravomoci zastupitelstva města uzavření smlouvy o takto poskytnuté dotaci včetně schválení účelové vázanosti poskytovaných prostředků. Proto je ke schválení předložena smlouva o poskytnutí příspěvku v úplném znění v příloze. Připomínkové řízení Materiál byl projednán (kým) Dne Výsledek Radka Ondriášová Bez připomínek Přílohy: RM - žádosti_čast.pdf RM - žádosti_tj Cement.pdf TJ Cement-činnost Extraliga ZM.doc 4

5 5

6 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování příspěvku mimo grantové řízení číslo: I. Smluvní strany Město Hranice, se sídlem Městského úřadu Hranice , Pernštejnské nám. č. 1, Hranice IČo: , DIČ: CZ zastoupeno starostou PhDr. Vladimírem Juračkou (dále jen poskytovatel) a Tělovýchovná jednota Cement Hranice IČO: Sídlo: Žáčkova 1988, Hranice tel.: Číslo účtu: /0800 u peněž. ústavu: Česká spořitelna Statutární zástupce: Ing. Karel Magrla Kontaktní osoba: Ing. Karel Magrla tel.: Adresa kontaktní osoby: (dále jen příjemce) II. Předmět smlouvy 1.Předmětem smlouvy je poskytnutí příspěvku ve výši: ,- Kč, slovy: jednostopadesáttisíckorunčeských schválené usnesením Zastupitelstvem města Hranic č.../2015 ZM 3 ze dne na akci: celoroční činnost účast v Extralize házené České republiky Příspěvek bude vyplacen na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy. 3. Příspěvek podle předchozího bodu je příjemce oprávněn použít jen k úhradě těchto výdajů: doprava, ubytování a stravování sportovců, nájem, odměny rozhodčím, nákup materiálu, reklama, propagace, rehabilitace, úklid, administrativa III. Závazky příjemce 1. Uvést město Hranice jako poskytovatele finančního příspěvku na propagačních materiálech, publikacích apod., pokud je příjemce pořadatelem nebo spolupořadatelem. Příjemce je oprávněn při propagaci akce použít znak města. 2. Použít příspěvek jen k úhradě výdajů vynaložených v období od do za účelem realizace předmětu smlouvy uvedeného v článku II. této smlouvy. 3. Umožnit orgánům města kontrolu správnosti použití příspěvku. 4. Neprodleně oznámit odboru školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu změnu adresy nebo změnu osob oprávněných jednat jménem právnické osoby. 5. Příjemce nesmí poskytovat prostředky z příspěvku jiným osobám, pokud se nejedná o přímou úhradu nákladů spojenou s realizací akce, na kterou byl příspěvek poskytnut. Z poskytnutého příspěvku nelze hradit mzdy zaměstnanců, odměny na dohodu o pracovní činnosti, pohoštění a dobíjení mobilních telefonů. 6. Předložit vyúčtování příspěvku vypracované dle článku 8. Grantového programu města Hranic nejpozději do Příspěvek nevyužitý, nevyúčtovaný, nedočerpaný nebo použitý v rozporu s touto smlouvou vrátit do na účet /0100 pod VS - číslo smlouvy. 8. Za neoprávněné použití příspěvku lze proti příjemci postupovat podle 22 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, v platném znění. IV. Závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva města Hranice../2015 ZM 3 ze dne

7 2. Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž příjemce obdrží jedno. V Hranicích dne: poskytovatel PhDr. Vladimír Juračka, starosta předseda příjemce Ing. Karel Magrla, 7

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

Poskytování příspěvků z rozpočtu města

Poskytování příspěvků z rozpočtu města M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko s c h v a l u j e směrnici č. 4/2002 Poskytování příspěvků z rozpočtu města Platnost a účinnost od 23.9.2002 O b s a h : A. Část obecná - Pravidla pro poskytování

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice na svém jednání dne 12.12.2007 usnesením číslo 154/7 schválilo Zásady

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

Metodický pokyn. v roce 2006

Metodický pokyn. v roce 2006 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Č.j.: 33 391/2005-50 Metodický pokyn pro hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České republiky v nestátních neziskových organizacích v oblasti

Více

Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu pro rok 2007

Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu pro rok 2007 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č. j.: 26 667/2006-50 V Praze dne 12. prosince 2006 Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti

Více

Město Hranice QI 61-01-10

Město Hranice QI 61-01-10 Město Hranice QI 61-01-10 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 QI 61-01-10 Zpracoval : MgA Jarmila Vrtalová, referent OŠK Podpis - datum: Ověřil: Mgr Vojtěch Bušina VO

Více

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání finanční podpory z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla ).

Pravidla pro poskytování a vypořádání finanční podpory z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla ). Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015 Usnesení 115/2015 - RM 4 ze dne 9. 2. 2015 Zahájení, schválení programu program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

Více

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Omezení použití dotačních prostředků Průběh dotačního řízení Podmínky

Více

Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města C h a b a ř o v i c e

Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města C h a b a ř o v i c e Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města C h a b a ř o v i c e 1/ Zásady upravují v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 250/2000 Sb.

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 MĚSTO TŘINEC Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 Účinnost od: 18.11.2013 Účinnost do: 31.12.2014 Schváleno: Radou města Třince dne

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Tlumačov Z11/26/09/14

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU 1. výzva pro rok 2014 PRAVIDLA Tento grantový program

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

S M L O U V A č.. /.. o poskytnutí dotace z rozpočtu města

S M L O U V A č.. /.. o poskytnutí dotace z rozpočtu města S M L O U V A č.. /.. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Poskytovatel : Město Český Těšín Zastoupené: Ing. Vítem Slováčkem, starostou města nám.čsa 1, 737 01 Český Těšín IČ: 00297437 CZ00297437 Bankovní

Více

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací 1/9 I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací Podkladem pro směrování dotačních prostředků města do oblasti kultury je znalost problémů, které se zde vyskytují zejména neustále se zvyšující náklady

Více

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje ?'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y?

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

pro poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2012 I. Úvodní ustanovení

pro poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2012 I. Úvodní ustanovení Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1 Z Á S A D Y pro poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2012 I. Úvodní ustanovení 1. Poskytování dotací z Programu podpory sportu se realizuje

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina ze dne 10. 3. 2009 č.

Více