Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice"

Transkript

1 Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice konaného dne 2. února 2015 Jednání školské rady bylo zahájeno v hod. Přítomní členové: Martin Janů Romana Málková Mgr. Jana Hejkrlíková Marcela Krystlová, DiS. Pavla Pardubická, DiS. Jolana Kobzová Mgr. Marcela Macháčková Mgr. Romana Urbanová Bc. Pavel Samek Omluveni: Neomluveni: Hosté: Mgr. R. P., Mgr. D. R. 1. Schválení programu, zapisovatele a ověřovatelů: Návrh usnesení č.šr/1/2/2/2015: Školská rada schvaluje Zapisovatelka: Jolana Kobzová Ověřovatelé: p. Pardubická, DiS., Bc. Pavel Samek, program jednání Vyjádření se k námitkám předčasných voleb pedagogů do ŠR Projednání výsledků školské inspekce Projednání výroční zprávy ZŠ a MŠ Rudoltice 2013/14 Odvolání předsedy Školské rady ZŠ a MŠ Rudoltice Volba nového předsedy Školské rady ZŠ a MŠ Rudoltice Návrh na odvolání Mgr. R. P. z funkce ředitele ZŠ a MŠ Rudoltice Vyjádření k požadavku zveřejnit zápis ze ŠR konané PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 2. Vyjádření se k námitkám předčasných voleb pedagogů do ŠR 1

2 Někteří pedagogičtí pracovníci vznesli námitku proti zneplatnění předčasných voleb radou obce pedagogických zástupců do Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice konané dne Projednání výsledků školské inspekce Návrh usnesení č.šr/2/2/2/2015: Školská rada bere na vědomí, že se nejednalo o inspekční zprávu, ale o výsledek šetření stížnosti a tudíž školská rada nemá právo znát znění této zprávy a je neveřejná. PRO: 9 PROTI: 4. Projednání výroční zprávy ZŠ a MŠ Rudoltice 2013 Návrh usnesení č.šr/3/2/2/2015: Školská rada bere na vědomí, že zřizovatel předložil návrh na doplnění finančního hospodaření školy za kalendářní rok 2013, který bude uveden ve výroční zprávě ZŠ a MŠ Rudoltice za rok 2013/2014. Termín předložení do 30 dnů. PRO: 9 PROTI: R.P. odešla z jednání Školské rady v hodin. 5. Odvolání předsedy školské rady Návrh usnesení č.šr/4/2/2/2015: Školská rada odvolává pana Martina Janů z funkce předsedy Školské rady Základní a mateřské školy Rudoltice z důvodu změny většiny členů školské rady a navrhuje novou volbu předsedy Školské rady Základní a mateřské školy Rudoltice pro volební období od 16. února 2014 do 15. února PROTI: 4 2

3 6. Volba nového předsedy školské rady J.Kobzová vyzývá přítomné členy ŠR o předložení návrhu jména nového předsedy ŠR. Kandidáti byli navrženi 3 p. Martin Janů, Bc. Pavel Samek a Bc. Romana Urbanová. Návrh usnesení č.šr/5/2/2/2015: Školská rada schvaluje dle 167 odst.9 písm.e) zákona 561/2004 Sb. nového předsedu Školské rady Rudoltice p.martina Janů. PRO: 4 PROTI: 3 ZDRŽEL SE: 2 Návrh usnesení nebyl schválen. Návrh usnesení č.šr/6/2/2/2015: Školská rada schvaluje dle 167 odst.9 písm.e) zákona 561/2004 Sb. nového předsedu Školské rady Rudoltice Bc. Pavla Samka PRO: 1 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 8 Návrh usnesení nebyl schválen. Návrh usnesení č.šr/7/2/2/2015: Školská rada schvaluje dle 167 odst.9 písm.e) zákona 561/2004 Sb. novou předsedkyni Školské rady Rudoltice Mgr. Romanu Urbanovou. PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 3. Jednání ŠR se ujímá nová předsedkyně ŠR Mgr. Romana Urbanová. Paní Málková odchází v hodin. 7. Návrh na odvolání Mgr. R. P. z funkce ředitele ZŠ a MŠ Rudoltice Předsedkyně seznamuje školskou radu s důvody k návrhu na odvolání ředitelky Mgr. R.P. z funkce ředitelky ZŠ a MŠ Rudoltice: 3

4 1) Doposud neschválená výroční zpráva ZŠ a MŠ Rudoltice za rok 2013/2014 a to z důvodů: Školská rada požaduje uvést podrobněji rozepsaný výsledek hospodaření za rok 2013 na základě výsledků účetní uzávěrky za rok 2013 dle zákona 7 odst.1 pís.j) zákona 225/2009 Sb. 2) Stížnost učitelek MŠ na postupy v řízení mateřské školy vedoucí učitelkou p. P. a ředitelkou školy Mgr. R.P. Školská rada usoudila, že opět hrozí kolaps v naší ZŠ a MŠ obdobně jako v předešlém školním roce 2013/14, tedy šikana a hromadný odchod učitelek. Mgr. R.P. tuto stížnost řešila na pedagogické radě školy způsobem jí vlastním, tedy pořízením audiozáznamu a nátlakem na všechny učitelky veřejně se přiznat, kdo stížnost napsal, což připomíná vyšetřovací postupy minulého století a ne demokracii našeho státu. Následně pak Mgr. R. P. veřejně na rodičovském sdružení rodičům oznámila, že stížnost učitelek MŠ považuje za anonym, který poškozuje jméno školy a předala jej k prošetření Policií ČR. Ani jednou ze strany Mgr. R. P. nevzešel návrh JAK tuto stížnost řešit, jaká nápravná opatření zavést, aby byla kritizovaná situace v MŠ vyřešena. Naopak neustále Mgr. R. P. otázku KDO stížnost napsal. Nátlak k přiznání vzbudil v učitelkách opět strach, že přijdou o svoji práci, neboť mají sepsané smlouvy na dobu určitou. Z těchto důvodů se žádná z učitelek doposud k sepsání stížnosti nepřiznala. Dle názoru členů školské rady se jedná o nátlak, tedy opětovný způsob šikany ze strany ředitelky vůči učitelkám, navíc dochází k pomluvám, že autorkou samotné stížnosti učitelek MŠ je vychovatelka M.K., DiS. 3) Dalším důvodem k návrhu na odvolání ředitelky školy Mgr. R. P. je průběh předčasných voleb pedagogických zástupců do Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice konaných dne 15. ledna 2015, který byl porušen minimálně v 6 bodech vůči Volebnímu řádu pro volby do Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice, schváleného 12. února 2014 usnesením rady obce č. RO/12/02/14. Porušení volebního řádu bylo zjištěno při kontrole ze strany zřizovatele provedenou dne 21. ledna Zprávu o výsledku této kontroly převzala Mgr. R. P. dne 27. ledna Rada obce Rudoltice na svém zasedání dne 27. ledna 2015 přijala usnesení č. RO/21/2015/1/27, ve kterém prohlásila konání předčasných voleb pedagogických zástupců do ŠR při ZŠ a MŠ Rudoltice za neplatné. Výsledek tohoto usnesení obdržela Mgr. R. P. 28. ledna Ředitelka Mgr. R. P. se ve svém vyjádření k provedené kontrole odvolává na 7 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb, školský zákon a na 1 a 2 zákona č. 563/2004, zákon o pedagogických pracovnících. Dále Mgr. R. P. upozorňuje na platnost voleb do školské rady konaných dne 24. dubna 2014 a 1. října 2014 s tím, že do současné doby zřizovatel ani pedagogičtí pracovníci školy tj. oprávnění voliči zástupců pedagogů do školské rady neplatnost voleb nenamítli. K tomuto vyjádření ředitelky Mgr. R. P. lze konstatovat, že volby se konaly v souladu se zákonem, ale v nesouladu s volebním řádem, který vydal zřizovatel usnesením č. RO/12/02/14. Minulé volby do školské rady nikdo nezpochybnil, nynější předčasné volby současný zřizovatel zpochybňuje a to na základě existujícího volebního řádu. Školský zákon se volbami téměř nezabývá a proto je na zřizovateli, jaký vydá volební řád. V tomto případě volební řád vydal. Tento volební řád je stále platný a je nutné jej respektovat. K otázce pedagogů školy - Školský zákon ve své podstatě říká, že existují školy (školy mateřské, základní, střední...) a školská zařízení (domy dětí, ZUŠ, atd). Ze zákona o pedagogických pracovnících jasně vyplývá, že pedagog školy je i pedagog školky. Pokud 4

5 by tomu tak nebylo, byl by tento zákon v Rudolticích pojímán jako DISKRIMINAČNÍ! Žádný tvůrce tohoto zákona to tak jistě nezamýšlel! 4) Za zřizovatele ZŠ a MŠ Rudoltice sdělila J.Kobzová, že se na obecním úřadě během ledna 2015 sešlo několik ústních stížností rodičů, jejichž děti nechtějí do školy chodit, mají pocit šikany, jsou nešťastné, některé mají ráno bolení břicha a nevolnost, rodiče zvažují řešení přes dětského lékaře. Jedná se o velmi vážné situace, při kterých dochází k porušení osobnosti dítěte, byť by to byl jeden případ, ve skutečnosti se však jedná o více rodin. Na výzvu zřizovatele rodiče odmítají napsat oficiální stížnost ředitelce školy Mgr. R. P. ze strachu, že by se situace pro jejich děti ve škole ještě zhoršila a nebyla by stejně vyřešena. Díky špatným zkušenostem v jednání s Mgr. R. P. chtějí být rodiče v anonymitě. Požadují však po zřizovateli řešení situace ve škole. Návrh usnesení č.šr/8/2/2/2015: Školská rada navrhuje odvolání Mgr. R. P. z funkce ředitelky Základní školy a mateřské školy Rudoltice dle 168 odstavec1 písm. i) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a předkládá tento návrh na odvolání zřizovateli školy Obci Rudoltice podle 166 odstavec 5 písm. b) školského zákona. PROTI: 2 ZDRŽEL SE: 1 8. Vyjádření k požadavku zveřejnit zápis ze ŠR konané Návrh usnesení č.šr/9/2/2/2015: Školská rada bere na vědomí vyjádření k požadavku zveřejnění zápisu ze školské rady a důvody Mgr. R.P. nezveřejnit zápis ze školské rady konané dne Mgr. R. P. však mohla vyjádřit nesouhlas se zveřejněním zápisu spolu s její připomínkou o doplnění poznámky v kolik hodin opustila zasedání ŠR, tato poznámka byla do zápisu uvedena dříve než byl celý zápis ze ŠR zveřejněn. Jednání školské rady ukončila předsedkyně ŠR v hodin. Mgr. Romana Urbanová, v.r. Předsedkyně školské rady Ověřovatelé: p. Pardubická, DiS., v.r. Bc. Pavel Samek, v.r. 5

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Obec Dlouhá Stráň Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitel tva Zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 30. 1. 2014

Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 30. 1. 2014 Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 30. 1. 2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 21:30 František Bouček,

Více

ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006

ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: Hasičská zbrojnice Mokropsy, Srbská 999, Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny

Více

Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna, Žíchovec 17, 383 01 Prachatice www.ddzichovec.cz

Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna, Žíchovec 17, 383 01 Prachatice www.ddzichovec.cz Žíchovec, 27.4.2011 Školská rada Volební tříleté období školské rady končí 31.8.2011. Z tohoto důvodu byly vypsána nová volba do školské rady Dětského domova Žíchovec. Volba školské rady byla uskutečněna

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 9 Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí podle právního stavu k 1. 1. 2013 1 ODBOR

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy, konaného dne 31. 1. 2013 v zasedacím sále ÚMČ Brno-Bosonohy Přítomni:

Více

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno.

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno. Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno. Starosta zahájil zasedání v 17:05, přivítal přítomné zastupitele (občané,

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: ---------------- Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 1/2012 Datum: 10.2.2012 Přítomni: 7 členů ZO, Mgr. Michal Bureš dorazil na jednání zastupitelstva se zpožděním do hlasování se zapojil od bodu 3 programu.

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zpráva o šetření. ve věci odměňování pedagogických pracovnic v mateřských školách. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci odměňování pedagogických pracovnic v mateřských školách. A - Předmět šetření Nedostatek finančních prostředků nemůže být jediným důvodem pro zařazení pedagogického pracovníka či pracovnice do nižší platové třídy, než která mu/jí přísluší podle náročnosti požadované a vykonávané

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh konaného dne 17.04.2013. Program 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh konaného dne 17.04.2013. Program 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh konaného dne 17.04.2013 Pan starosta přivítal přítomné zastupitele a občany města a zahájil 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Program jednání byl

Více

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Přítomni: Podle prezenční listiny, která je připojena

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

Z á p i s z 35. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 4.6. 2014

Z á p i s z 35. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 4.6. 2014 Z á p i s z 35. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 4.6. 2014 Zahájeno: 18.05 hod. Ukončeno: 20.25 hod. Přítomni: L. Přichystal, Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, M. Herman,

Více

Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Skalický, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Skalický, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý Program: ZÁPIS jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 27.8.2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu. Nedílnou

Více

* * * Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 6/2015

* * * Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 6/2015 Zápis č. 6/2015 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 27. dubna 2015 v 17.30 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Česká (dále

Více

měsíčník Roztok a Žalova 2/2014

měsíčník Roztok a Žalova 2/2014 měsíčník Roztok a Žalova 2/2014 Zimní stavební ruch v Roztokách (str. 9) O mateřských školách bez emocí (str. 13) Nádražní mýty a polopravdy (str. 15) Bohuslav Brauner zpět v Roztokách příběh návratu (str.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 16. 3. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 16. 3. 2015 Obec Bříza Bříza 110 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00263419 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 16. 3. 2015 místo konání: Obecní úřad v Bříze čas konání: 18:30 19:11 hodin přítomni:

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 13

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 13 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 20.3.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter,

Více

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: 12

Více

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Mgr.

Více

ZÁPIS č. 2/14 z 2. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 10.11.2014 od 18:00 hod na městském úřadě v Deštné

ZÁPIS č. 2/14 z 2. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 10.11.2014 od 18:00 hod na městském úřadě v Deštné ZÁPIS č. 2/14 z 2. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 10.11.2014 od 18:00 hod na městském úřadě v Deštné Přítomno: sedm zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc. Petr Janota,

Více