STRAVOVÁNÍ V ORGANIZACI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRAVOVÁNÍ V ORGANIZACI"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Vnitřní směrnice pro strávníky, pro zákonné zástupce strávníků STRAVOVÁNÍ V ORGANIZACI Č.j.: 78/07 Vypracovala: Miroslava Kopecká Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, vyhlášky č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny, vyhlášky č. 84/2005 Sb. o závodním stravování a dalších zákonných ustanovení, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Organizace stravování Součástí příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Huntířov je školní jídelna, která bude zajišťovat školní stravování pro děti MŠ, žáky ZŠ a závodní stravování pro dospělé strávníky. Provoz stravování Zařízení školního stravování provádí svou činnost v těchto prostorách školní kuchyně, školní jídelna, příruční sklad. Pracovní doba 7,00 16,30 Výdejní doba - pro děti a zaměstnance 11,30 12,30 - pro důchodce a cizí strávníky 11,15 11,30

2 Rozsah služeb stravování Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat a) oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídě s celodenním provozem, b) oběd a jedno předcházející doplňkové jídlo, nebo oběd a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídě s polodenním provozem, včetně tekutin v rámci dodržení pitného režimu. Žák základní školy má právo denně odebrat oběd a navíc jedno předcházející doplňkové jídlo. Doplňkové jídlo za zvýšenou sazbu viz kalkulace stravného. Dospělý strávník má právo denně odebrat oběd. Závodní stravování zaměstnanců je v rámci hlavní činnosti. V souladu se sociální politikou obce v oblasti stravování schválilo Zastupitelstvo obce svým usnesením č. 12/2005 ze dne návrh poskytovat obědy důchodcům a přesnídávky žákům základní školy za ceny bez navýšení o celkovou provozní režii. Stravování důchodců a přesnídávky žáků základní školy jsou účtovány také v rámci hlavní činnosti. Ve zřizovací listině je organizaci umožněno za účelem lepšího využití všech provozních možností poskytovat doplňkovou hostinskou činnost. Pro tento účel je organizace v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., zapsaná v živnostenském rejstříku a má vydaný Živnostenský list č.j. ŽU/4/06/Zm/R na dobu neurčitou. Přihlášky ke stravování Vyplněné přihlášky předávají ředitelce zákonní zástupci dětí MŠ a ZŠ při prvním nástupu do mateřské školy nebo základní školy. Odhlášky ze stravování Každý pracovní den v době od 6,45 hodin do 8,00 hodin - osobně, písemně či telefonicky na čísle Mimořádný odchod po obědě u dětí MŠ je třeba nahlásit ráno do 8,00 hodin učitelce MŠ, v takovém případě je dítěti svačina odhlášena. První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení a zákonný zástupce má právo oběd si odnést domů v přinesených nádobách. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován. Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna Děti ZŠ - každý strávník je automaticky odhlášen. Také v těchto dnech je možné na základě žádosti zákonných zástupců zajistit školní stravování a pobyt žáků ZŠ ve školní družině sloučené s mateřskou školou.

3 O termínech budou zákonní zástupci s předstihem informováni na vývěskách školy a v žákovských knížkách. Děti MŠ zákonní zástupci mají s předstihem na vývěsce v mateřské škole připravenou závaznou přihlášku k docházce dětí do MŠ v době prázdnin ZŠ, příp. ředitelského volna v ZŠ a do uvedeného termínu přihlášku vyplní, aby mohl být zajištěn bezproblémový provoz. Úplata za stravování Úplata za školní stravování je určena v rámci přípustného finančního normativu vyhlášky č. 107/2005 Sb., podle cen potravin v místě obvyklých (příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování). Věkové skupiny dětských strávníků, hlavní a doplňková jídla CENA. přesnídávka oběd svačina Celkem strávníci 5,50 16,00 5,50 27, let strávníci 9,00 19, , let Do skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Závodní stravování cena oběda zaměstnanci 25,00 důchodci 33,00 stravování občanů na základě smlouvy 65,00 Placení se provádí u dětí MŠ a žáků ZŠ zálohovou platbou vždy do 15. dne v měsíci. Zaměstnanci, důchodci, případně občané stravující se na základě smlouvy, platí podle skutečně odebraných obědů tj. zpětně vždy do 15. dne v měsíci. Platba bude provedena hotově v ředitelně školy, podle platebních archů, proti podpisu. Výše měsíční zálohy: - 500,- Kč pro celodenní provoz MŠ - 400,- Kč pro polodenní provoz MŠ - 500,- Kč pro žáky ZŠ.

4 Vyúčtování u zálohových plateb bude dvakrát do roku (červen, prosinec). Podle skutečnosti bude případný zůstatek připraven k vyzvednutí v hotovosti v dohodnutém termínu. Skladba jídelníčku Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a další podmínkou je plnění spotřebního koše tzn. dodržení předepsané měsíční výživové normy, která zaručuje pestrost a vyváženost stravy. Ve stravě je zařazen zvýšený podíl čerstvého ovoce a zeleniny, ovocných a zeleninových salátů, luštěninových salátů a pomazánek, cereálního pečiva a mléčných výrobků. Je dodržován pitný režim - čaj ovocný, bylinný, s citrónem, vitamínový nápoj s jódem. Součástí pitného režimu není mléčný nápoj podávaný k přesnídávce. Orientační přehled pro dodržení daných pravidel druh - úprava jídla Masité Sladké bezmasé nebo polomasité brambory (v různých úpravách) rýže, těstoviny... houskový knedlík jiné kynuté jídlo (buchty, vdolky...) luštěniny kaše luštěniny polévka filé (jiná podoba ryb) mléčné výrobky (jogurt, tvaroh, sýry) ovoce, zelenina mléko (dítě by mělo vypít 0,2 l) smažené jídlo četnost 3x týdně 1x týdně 1x týdně 2-3x týdně 1-2x týdně 2x měsíčně 2x měsíčně 2x měsíčně 2x měsíčně 2x měsíčně 1-2x týdně denně denně 1x měsíčně Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně a mělo by být upraveno tak, aby znemožňovalo odnášení z jídelny -jogurty, tvarohové krémy, pudinky apod. nemají být v balení z obchodu, ale jsou vydávány na miskách. Je nutné konzumovat jídlo v době oběda okamžitě po jeho vydání. Je nepřípustné jídlo dále skladovat.

5 Po dohodě zákonných zástupců s vedením školy a ŠJ je podle konkrétní situace možné individuální řešení dietetického problému. Týdenní jídelní lístek je k nahlédnutí na vývěsce školy a ve třídě ZŠ. Dozor Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, případně jiní zaměstnanci školy. Rozvrh dozorů je vyvěšen v jídelně. Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků. Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Děti a žáci nejsou nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla. Problémy nebo své připomínky k pokrmům strávník hlásí dozírajícímu pracovníkovi, kuchařce nebo ředitelce školy. Dozírající pracovníci - sledují reakce strávníků na množství a kvalitu jídla, - sledují způsob výdeje stravy, při opakovaných problémech s plynulostí výdeje stravy upozorní vedení školy, - sledují dodržování hygienických pravidel vydávajícím personálem stravovacího zařízení (pracovní pláště a jejich čistota, pokrývky hlavy, rukavice, apod.), - zamezují vstupu rodičů žáků do jídelny. Výdej jídel do jídlonosičů pro nemocné žáky probíhá před zahájením výdejní doby. - sledují dodržování jídelníčku, - sledují čistotu vydávaného nádobí, příborů, - regulují osvětlení a větrání, -sledují odevzdávání nádobí strávníky, - roztřídění nádobí, seškrabávání zbytků jídel apod. provádí kuchařka, - sledují dodržování úklidu stravovacího místa strávníkem, v rámci jeho schopností a dovedností. - poslední dozor po skončení provozu zavírá okna, vypíná osvětlení jídelny. Případné pochybnosti konzultuje ředitelka školy s kuchařkou. Úklid a provoz Běžný úklid během výdejní doby zajišťují v jídelně dozor konající učitelky s aktivním zapojením dětí a žáků, popř. ve spolupráci s kuchařkou. Úklid všech provozů školního stravování po skončení provozní doby zajišťuje kuchařka. Podrobný popis a rozvržení úklidu je součástí pracovní náplně kuchařky.

6 Závěrečná ustanovení Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je pověřena ředitelka školy. O kontrolách provádí písemné záznamy. Směrnice nabývá účinnosti dnem V Huntířově dne Mgr. Miroslava Kopecká, ředitelka školy Seznámení strávníků, zákonných zástupců strávníků: Zákonní zástupci mají začátkem školního roku k dispozici celé znění Organizačního řádu ZŠ a MŠ Huntířov, součástí kterého je i Směrnice pro stravování. Po individuálním seznámení svým podpisem potvrzují souhlas s předpisem. Směrnice pro stravování je celoročně k dispozici v plném znění na vývěsce školy. Seznámení zaměstnanců: Potvrzuji svým podpisem, že jsem se seznámil(a) s Vnitřní směrnicí č.j. 78/07 pro stravování v organizaci : jméno dne podpis

7 Náklady na stravování výpočet kalkulace cen jednotlivých jídel podkladem jsou skutečné náklady a výkony za rok 2006 náklady na spotřebované suroviny (v pořizovacích cenách) osobní náklady věcné náklady (výrobní a správní režie) Kalkulace jednotlivých druhů jídel Kalkulační vzorec Spotřeba potravin bez DPH (finanční limit vyhláška č. 107/2005 Sb.,) Osobní náklady Výrobní režie bez DPH Správní režie bez DPH Úplné vlastní náklady výkonu Kalkulovaný zisk Zdanitelné plnění DPH Kalkulovaná cena jídla Při kalkulaci ceny jednotlivých druhů jídel vycházíme z předpokládaného počtu jídel za určité období (nejlépe je volit 1 rok). Pro kvalifikovaný odhad můžeme použít i skutečnost za minulé účetní období. U jednotlivých druhů jídel (kalkulační jednice) stanovíme na základě finančního limitu na potraviny jednotlivých druhů jídel a jejich předpokládaného množství spotřebu potravin (rozvahová základna) a stanovíme procento z celkové spotřeby potravin.

8 Takto stanoveným poměrem rozdělíme osobní náklady zaměstnanců školní jídelny na jednotlivé kalkulační jednice. Stejný způsob použijeme i u rozdělení výrobní režie. Správní režie (náklady společné pro jednotlivé součásti zařízení) rozdělíme pomocí koeficientu, který je vypočten jako poměr výnosů střediska školní jídelny k celkovým výnosům (do správní režie budeme zahrnovat minimálně osobní náklady činností společných pro všechny součásti školy, např. ředitel, účetní, údržbář, atd.). Takto zjištěné předpokládané náklady, úplné vlastní náklady výkonu, jsou zvýšeny o předpokládaný zisk (5-10 %) a dostaneme zdanitelné plnění. U plátců DPH pro ekonomické činnosti v doplňkové činnosti je zdanitelným plněním pro výpočet daně z přidané hodnoty. Konkrétní situace v ZŠ a MŠ Huntířov Vaříme přesnídávky MŠ a ZŠ, obědy MŠ, ZŠ a dospělí, svačina MŠ. Při stanovení kalkulace jednotlivých druhů jídla vycházíme ze skutečného počtu jednotlivých druhů jídel za rok 2006 a k tomu skutečně vykázaných nákladů. Kalkulace cen jídla vychází z cen potravin účtovaných v daném období. Počty jídel / 2006 spotřeba potravin ,- Kč / 2006 MŠ přesnídávka ks / 5, ,- 7,56 % MŠ oběd ks / 14, ,- 19,19 % 68 ks / 17, ,- 0,87 % MŠ svačina ks / 4, ,- 4,52 % ZŠ přesnídávka ks / 7, ,- 10,16 % ZŠ oběd ks / 17, ,- 23,00 % zaměstnanci oběd 808 ks / 23, ,- 14,40 % důchodci 711 ks / 31, ,- 12,66 % strávníci na dohodu 429 ks / 65, ,- 7,64 %

9 Náklady výkonu: celkem v hlavní činnosti v doplňkové činnosti 1. Spotřeba potravin ,- Kč ,- Kč ,- Kč 2. Osobní náklady mzdové náklady ,- Kč ,- Kč 8 119,- Kč zák. odvody ,- Kč ,- Kč 2 842,- Kč FKSP 2 514,- Kč 1 977,- Kč 163,- Kč 3. Věcné náklady ,- Kč ,- Kč 6 517,- Kč Kalkulace ceny jídla (neplátce DPH) Vzhledem k nárůstu cen potravin dochází od k navýšení finančního limitu. Položka kalkulačního MŠ/p MŠ1/o MŠ2/o MŠ/s ZŠ/p ZŠ/o Z D C vzorce 1. Spotřeba potravin 5,50 16,00 19,00 5,50 8,00 19,00 25,00 25,00 25,00 2. Osobní náklady 5,50 14,50 17,00 4,50 7,50 17,00 24,00 24,00 24,00 3. Věcné náklady 3,00 8,50 10,00 3,00 4,50 10,00 14,00 14,00 14,00 4. Zisk 2,00 5. Cena stravy 14,00 39,00 46,00 13,00 20,00 46,00 63,00 63,00 65,00 Příspěvek MŠMT -5,50-14,50-17,00-4,50-7,50-17,00-24,00 Příspěvek zřizovatele -3,00-8,50-10,00-3,00-3,50-10,00-14,00-30,00 Příspěvek z FKSP -10,00 Cena jídla pro strávníka 5,50 16,00 19,00 5,50 9,00 19,00 15,00 33,00 65,00 Hodnota výkonu 5,50 16,00 19,00 5,50 9,00 19,00 25,00 33,00 65,00 Pozn. MŠ/p = dítě z mateřské školy / přesnídávka MŠ1/o = dítě z mateřské školy 3-6 let / oběd MŠ2/o = dítě z mateřské školy 7-10 let / oběd MŠ/s = dítě z mateřské školy / svačina ZŠ/p = žák základní školy / přesnídávka ZŠ/o = žák základní školy 7 10 let / oběd Z = zaměstnanec školy D = důchodce C = strávníci doplňkové činnosti

10 Základní škola a mateřská škola Huntířov Huntířov 63, Železný Brod IČO: tel Kalkulace cen jídel v ZŠ a MŠ Huntířov s účinností od Položka kalkulačního MŠ/p MŠ1/o MŠ2/o MŠ/s ZŠ/p ZŠ/o Z D C vzorce 1. Spotřeba potravin 5,50 16,00 19,00 5,50 8,00 19,00 25,00 25,00 25,00 2. Osobní náklady 5,50 14,50 17,00 4,50 7,50 17,00 24,00 24,00 24,00 3. Věcné náklady 3,00 8,50 10,00 3,00 4,50 10,00 14,00 14,00 14,00 4. Zisk 2,00 5. Cena stravy 14,00 39,00 46,00 13,00 20,00 46,00 63,00 63,00 65,00 Příspěvek MŠMT -5,50-14,50-17,00-4,50-7,50-17,00-24,00 Příspěvek zřizovatele -3,00-8,50-10,00-3,00-3,50-10,00-14,00-30,00 Příspěvek z FKSP -10,00 Cena jídla pro strávníka 5,50 16,00 19,00 5,50 9,00 19,00 15,00 33,00 65,00 Hodnota výkonu 5,50 16,00 19,00 5,50 9,00 19,00 25,00 33,00 65,00 Pozn. MŠ/p = dítě z mateřské školy / přesnídávka MŠ1/o = dítě z mateřské školy 3-6 let / oběd MŠ2/o = dítě z mateřské školy 7-10 let / oběd MŠ/s = dítě z mateřské školy / svačina ZŠ/p = žák základní školy / přesnídávka ZŠ/o = žák základní školy 7 10 let / oběd Z = zaměstnanec školy D = důchodce C = strávníci doplňkové činnosti Miroslava Kopecká, ředitelka školy

11 Základní škola a mateřská škola Huntířov Huntířov 63, Železný Brod IČO: tel Nová kalkulace cen jídel platná od ZŠ přesnídávka 9,- oběd 19,- celkem: 28,- MŠ přesnídávka 5,50 oběd 16,- svačina 5,50 celkem: 27,- zaměstnanci oběd 25,- důchodci oběd 33,- cizí strávníci oběd 65,- K nárůstu cen jídel dochází z důvodu ke zvýšení cen potravin. Miroslava Kopecká

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Loučka, okres Vsetín 756 44 Loučka 188 IČ 47658274 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY SMĚRNICE 1/9-05 Č.j.: 649//2008 Vypracoval: Schválil: Mgr. Pavel Čučka, ředitel školy Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MERKLÍN, OKRES PLZEŇ JIH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MERKLÍN, OKRES PLZEŇ JIH ZÁKLADNÍ ŠKOLA MERKLÍN, OKRES PLZEŇ JIH VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Adresa školy : Základní škola Merklín, okres Plzeň-jih Školní 249 334 52 Merklín Telefon : 734 768 587 Vedení: vedoucí ŠJ 1) Zásady provozu

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ SMĚRNICE, POKYNY, NAŘÍZENÍ Oblast: 2. PEDAGOGICKÁ VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: ŘŠ 2-3 /2013 Spisový/skart.znak: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25. 8. 2014 Školská rada

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17. PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace, IČO 70983011

Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace, IČO 70983011 Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace, IČO 70983011 Řád školní jídelny Č.j. 2007/3 Účinnost od: 1.12.2007 Spisový znak: 2-1 Skartační znak:

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, KOMENSKÉHO 399 Spisový znak: 102 Změny: Vnitřní řád školní jídelny Účinnost od: 01. 09. 2014 Skartační znak: A5 1. Úvodní ustanovení Vnitřní řád školní

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY- VÝDEJNY ZŠ A MŠ MASARYKOVY SADY

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY- VÝDEJNY ZŠ A MŠ MASARYKOVY SADY ZÁKLADNÍ ŠKOLA Český Těšín Svibice Pod Zvonek 1835 okres Karviná Typ dokumentu: SMĚRNICE Strana /celk. počet: 1 / 12 Účinnost: 01. 04. 2010 Evidenční číslo: 06. 01. 06 Revize: 1 PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY-

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Řád školní jídelny

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Řád školní jídelny Č. j.: Vypracovala: Schválil: Základní škola Sloup, okres Blansko 679 13 Sloup čp. 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Řád školní jídelny Pedagogická rada projednala dne: 21. ledna 2015 Směrnice nabývá platnosti

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ Č.J.: MŠČ/34/2010

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ Č.J.: MŠČ/34/2010 Název školského zařízení: MATEŘSKÁ ŠKOLA LETOVICE ČAPKOVA 802/10, OKRES BLANSKO PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČO : 75024209, TEL.: 516 474 126 vydává 1. Společná ustanovení PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ Č.J.:

Více

VNIT NÍ ÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNIT NÍ ÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNIT NÍ ÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY č. j. 461/2014 V souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin.

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin. 1 Zásady provozu Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 O školním stravováním ze dne 5. 2. 2005, FN /Metodikou spotřebního koše. Novým školským zákonem 561/2004, zákonem O ochraně veřejného zdraví, 258/2000

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Vyplývá z: Vnitřní řád školní jídelny Zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vnitřní předpis č.: 07/10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

Platnost od: 01. 01. 2015 Standard č. 13

Platnost od: 01. 01. 2015 Standard č. 13 Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Řád stravovacího provozu centrální jídelny. Platnost od: 01. 01. 2015 Standard č. 13 Tímto řádem se řídí uživatelé sociálních

Více

Vnitřní předpis školní jídelny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod

Vnitřní předpis školní jídelny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod Vnitřní předpis školní jídelny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod Stravování a zdravá výživa Jídelní lístek je v naší školní kuchyni připravován tak, aby splňoval všechny doporučené

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní škola Hroznětín, okres Karlovy Vary, 362 33 Sídliště 310, Hroznětín, 362 33 Vnitřní řád školní jídelny www.zshroznetin.net email: zshroznetin@centrum.cz telefon 353 618 116 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ

Více

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Křižíkova 11, 612 00 Brno, IČ 00567191

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Křižíkova 11, 612 00 Brno, IČ 00567191 Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Křižíkova 11, 612 00 Brno, IČ 00567191 Směrnice: PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY - VÝDEJNY Vypracoval: Jolana Žufánková Podpis: Schválil:

Více

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny s účinností od 1.9.2010 Provozní řád školní jídelny 1) Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 telefon: 312 681 165, 312 681 166 fax: 312 681 165 E-mail: reditel7.zs@volny.cz

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracovala Ing. Lýdie Lančová Článek I. 1. Kapacita školní jídelny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZŠaMŠR/0222/2011 A.1 A5

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Obsah 1. Základní cíle MŠ při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program...4 1.1. Mateřská

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, ŠKOLNÍ JÍDELNY S VÝDEJNOU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, ŠKOLNÍ JÍDELNY S VÝDEJNOU VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, ŠKOLNÍ JÍDELNY S VÝDEJNOU Tento vnitřní řád byl vydán na základě následujících předpisů: vyhláška 107/2005 Sb. novelizovaná vyhláškou č. 463/2011., o školním stavování v platném

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Poděbradova 842, 537 60 Chrudim, tel.: 469 620 207 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Školní jídelna se řídí právními předpisy:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní škola Jedovnice, okres Blansko Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice Č. j. 2/2014 Vypracovala: Schválil: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Jana Šebelová vedoucí školní jídelny Mgr. Bc. Michal Souček ředitel

Více

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křiţíkova 11

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křiţíkova 11 Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křiţíkova 11 15. ORG 2015 Směrnice: Provozní řád školní jídelny - výdejny Vypracoval:

Více

Základní škola Domažlice, Komenského 17 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola Domažlice, Komenského 17 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola Domažlice, Komenského 17 příloha č. 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Řád školní jídelny Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. srpna 2014 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků,

Více

D. Povinnosti zákonných zástupců žáků

D. Povinnosti zákonných zástupců žáků Vnitřní řád školní jídelny A. Úvodní ustanovení Vnitřní řád školní jídelny je vydáván v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou 107/2008 o školním stravování,

Více