Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a"

Transkript

1 Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného celku: Město Krnov Krnov, Hlavní náměstí 1 IČ: Období, za které bylo přezkoumání provedeno: Od do Uplatněné auditorské směrnice a postupy: Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, dále v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a v návaznosti na ustanovení 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Jméno auditora: Obchodní jméno auditora: Ing. Pomněn Ondřej DANEPO s.r.o. číslo osvědčení 1229 Opava, Masarykova třída 334/20 číslo osvědčení 320 Přílohy: Rozvaha (Bilance) Výkaz zisku a ztráty Příloha účetní závěrky Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M

2 P ř e d m ě t p ř e z k o u m á n í Předmět přezkoumání byl ověřen z následujících hledisek: dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování, souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích 1. Předmětem přezkoumání byly následující údaje: 1.1. plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operacích, týkajících se rozpočtových prostředků Město má zpracován rozpočtový výhled na období roku 2007 a 2008 dle 3 zák. č. 250/2000 Sb. schváleno na zastupitelstvu dne (usn. 797/24). Rozpočtový výhled byl aktualizován na roky 2008 a 2009, k datu ukončení ověřování nebyl zatím v ZM projednán. V průběhu ověřování jsme získali dostatečné a vhodné důkazní informace prokazující, že rozpočet byl řádně sestaven a schválen. Návrh rozpočtu na rok 2006 byl projednán finančním výborem dne a v radě města dne Rozpočet byl schválen zastupitelstvem města dne Návrh rozpočtu byl schválen v souladu s předpisy včetně formálních procedur (vyvěšen na úřední desce dne , na elektronické úřední desce vyvěšen rovněž dne ). Návrh rozpočtu byl předložen v rozpočtové skladbě dle odvětvového členění na úrovni rozpočtových paragrafů včetně financování a dále rozepsán na jednotlivé položky rozpočtové skladby dle druhového členění podle usnesení rady města ze dne Město rozepsalo závazné ukazatele pro své příspěvkové organizace. Ověřili jsme, že rozpočtová opatření jsou řádně zdokumentována. Proces sestavení, projednání, schválení rozpočtu a rozpočtových změn je v souladu s předpisy a za účasti zastupitelstva. Při kontrole plnění rozpočtu nebyly shledány položky s jiným obsahem, popř. položky, jejichž zdůvodnění by vedlo k pochybnostem o správnosti postupu. Rozpočtové hospodaření včetně evidence, informovanosti o plnění rozpočtu, delegování úrovně odpovědnosti za rozpočtové prostředky a dodržování rozpočtové kázně jednotlivými správci rozpočtových prostředků lze hodnotit kladně finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů Bylo ověřeno, že peněžní fondy byly řádně rozpočtovány, jejich tvorba a použití byly v souladu s jejich statuty či vyhlášenými pravidly. O stavu a pohybu finančních prostředků fondů bylo účtováno na účtech 236 Běžné účty peněžních fondů a 917 Peněžní fondy s příslušnou analytikou. Stav peněžních prostředků a případně pohledávek z fondu souhlasí se stavem fondů.

3 Město mělo v roce 2006 zřízeny tyto fondy: Sociální fond Ekofond Fond rozvoje bydlení povodňový Fond rozvoje bydlení oprava modernizace Fond rezerv a rozvoje 1.3. náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku V rámci hospodářské činnosti město účtuje pouze o správě budovy polikliniky a bytového domu na Albrechtické ul. (36 b.j.). Výsledkem hospodaření je zisk, když náklady jsou rozpočtovány v návaznosti na předpokládané výnosy z nájmu peněžní operace, týkající se sdružených prostředků Město je účastníkem smlouvy o sdružení prostředků pro vypracování projektové dokumentace cyklostezky. Účtování o sdružených prostředcích zabezpečuje Statutární město Opava, které v průběhu roku provedlo vyúčtování sdružených prostředků podle realizace projektové dokumentace finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví Město vykazuje k cizí zdroje ve výši tis. Kč, z toho - krátkodobé závazky ve výši tis. Kč, - dlouhodobé závazky a bankovní úvěry tis. Kč hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv V průběhu roku 2006 město uzavřelo smlouvy na dotace ze strukturálních fondů programů INTERREG III.A CZ-PL. Nejvýznamnější dotace byla přiznána na výstavbu splaškové kanalizace Krnov-Kostelec, jejíž realizace bude ukončena v roce Čerpání dotace je vázáno na realizaci projektu a splnění dalších smluvních podmínek vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám Město provedlo finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem, ověřením údajů z předložených výkazů nebyly zjištěny nedostatky nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku V rámci průběžného ověřování jsme provedli kontrolu účetních výkazů příspěvkových organizací, přičemž jsme nezjistili nedostatky. Město eviduje majetek předaný do správy příspěvkovým organizacím. Příspěvkovým organizacím jsou stanoveny závazné ukazatele, objem mzdových prostředků, jsou schvalovány příspěvky na činnost, odpisové plány a způsob rozdělení hospodářského výsledku.

4 Město je členem dobrovolných svazků obcí Sdružení obcí Praděd a Mikroregion Krnovsko. V případě dobrovolného svazku obcí Mikroregion Krnovsko město nezveřejnilo závěrečný účet, když jej obdrželo po schválení v orgánu svazku nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek Podle námi dostupných informací město v ověřovaném období nehospodařilo s majetkem státu s výjimkou výpočetní techniky pro zpracování občanských a řidičských průkazů. Tento majetek byl předmětem řádné inventarizace a jeho finanční objem je vykázán na podrozvahovém účtu zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu Zadávání a uskutečňování veřejných zakázek jsme ověřili namátkovým způsobem u investičních akcí zajišťovaných investičním odborem města, přičemž nebylo shledáno porušení zákona o veřejných zakázkách. V případě významné investiční akce - výstavba splaškové kanalizace Krnov-Kostelec spolufinancované z prostředků EU bylo výběrové řízení provedeno externí firmou. Podle našeho názoru, jakkoliv jsme neshledali v postupu výběrového řízení rozpor se zákonem o veřejných zakázkách, domníváme se, že pro zadávací řízení zvolená varianta užšího zadávacího řízení s rozhodnutím o omezení počtu zájemců na 5 nebyla optimální, když o výběru těchto zájemců do druhé fáze užšího řízení bylo rozhodováno losováním z celkového počtu 18 zájemců. Podle našeho názoru tak nelze vyloučit riziko, že k podání nabídky nebyli vyzváni nejvýhodnější zájemci stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi Stav pohledávek a závazků je uveden v tabulce v porovnání s předchozím rokem v tis. Kč v tis. Kč Pohledávky celkem Pohledávky Odepsané pohledávky Závazky celkem: Závazky dlouhodobé Závazky krátkodobé (snížené o závazky vůči zaměstnancům a orgánům soc. a zdrav. pojištění) Vypořádání se státním rozpočtem Dosažené příjmy: Podíl pohledávek na rozpočtu činil 14,61 %. (výkaz rozvaha, řádek číslo 75 a odepsané pohledávky vedené na podrozvahovém účtu / výkaz Fin 2-12 M, řádek číslo 4200 příjmy celkem po konsolidaci (rozpočet po změnách) a výnosy z hospodářské činnosti. Ve smyslu těchto ukazatelů byly upraveny rovněž údaje za rok Podíl závazků na rozpočtu činil 18,31 %. (výkaz rozvaha, řádek číslo 166 a řádek číslo 189 snížený o řádky 178 a 179 a závazky z titulu finančního vypořádaní / výkaz Fin 2-12 M, řádek číslo 4200 příjmy celkem po konsolidaci (rozpočet po změnách) a výnosy z hospodářské činnosti. Ve smyslu těchto ukazatelů byly upraveny rovněž údaje za rok 2005.

5 1.12.ručení za závazky fyzických a právnických osob Nezjistili jsme žádné skutečnosti, ze kterých by vyplývalo, že město poskytlo ručení fyzickým nebo právnickým osobám zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob Nezjistili jsme žádné skutečnosti, ze kterých by vyplývalo, že město zastavilo movitý majetek ve prospěch třetích osob. Zástavy nemovitého majetku ve prospěch třetích osob jsme ověřovali v návaznosti na údaje z úvěrových smluv, smluv o poskytnutí dotace a finančních výpomocí. Zjištěné údaje byly porovnány s údaji dle katastru nemovitostí, přičemž nebyly zjištěny rozdíly. Finanční objem zastaveného majetku činí tis. Kč. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města činí 20,58 %. (účetní hodnota zastaveného majetku / výkaz rozvaha, řádek 1) zřizování věcných břemen k majetku územního celku K ověření byly předloženy smlouvy o zřízení věcného břemene. Omezení vlastnických práv z tohoto titulu bylo rovněž porovnáno s údaji dle katastru nemovitostí, přičemž nebyly zjištěny rozdíly účetnictví vedené územním celkem Porovnáním údajů rozvahy k s údaji vedenými v účetnictví bylo zjištěno, že údaje rozvahy navazují na konečné stavy příslušných syntetických účtů tříd 0, 1, 2, 3 a 9. Porovnáním údajů výkazu zisku a ztráty k s údaji uvedenými v účetnictví bylo zjištěno, že údaje výkazu zisku a ztráty navazují na konečné stavy příslušných syntetických účtů 5. a 6. účtové třídy.porovnáním rozvahy a výkazu zisku a ztráty bylo zjištěno, že výsledek hospodaření je na obou výkazech shodný. Porovnáním konečných zůstatků rozvahových účtů vedených k s počátečními stavy rozvahových účtů k bylo zjištěno, že bilanční kontinuita s předchozím účetním obdobím byla dodržena. Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími platnými předpisy. Namátková kontrola prvotních dokladů byla zaměřena i na oprávněnost nařizování hospodářských operací, náležitostí dokladů, ověření zaslání plateb na účty příjemců. Ve vybraném vzorku nebyly shledány nedostatky. Nebyly zjištěny žádné významné systémové nesprávnosti.

6 Z á v ě r p ř e z k o u m á n í Provedli jsme přezkoumání hospodaření Města Krnov za rok 2006 na základě údajů o ročním hospodaření města. Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání, a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech je odpovědný statutární orgán města. Naší úlohou je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, a Mezinárodními auditorskými standardy. Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nesplňuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato zpráva není zprávou o provedení auditu účetní závěrky. Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření. Přezkoumání hospodaření zahrnovalo zejména ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti, údajů o peněžních operacích týkajících se cizích a sdružených prostředků. Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání s majetkem ve vlastnictví města. Při přezkoumání bylo ověřováno dodržování povinností uložených zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků, souladu vedení účetnictví se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví a právními předpisy vydanými k jeho provedení, a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem. Při přezkoumání podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Podíl pohledávek na rozpočtu města činí 14,61 %. Podíl závazků na rozpočtu města činí 18,31 %. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města činí 20,58 %. V Opavě dne 19. února 2007 DANEPO s.r.o Opava, Masarykova třída 334/20 Ing. Pomněn Ondřej auditor a jednatel společnosti Datum předání zprávy:

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2013.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2013. Město Příbor Městský úřad Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2013. Zastupitelstvo města projednalo na svém 31. zasedání dne

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2009

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2009 hospodaření obce Močovice za rok 2009 Zprávu vyhotovil a předkládá V Kutné Hoře 17.3.2010 Strana 2 (celkem 7) osvědčeníč.375 1. Úvod Přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 bylo provedeno v souladu se

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2005 : Město Litoměřice

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2005 : Město Litoměřice Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2005 Města Litoměřice Příjemce Ověření provedla Ověřované město : Město Litoměřice : Mgr.Ladislav Chlupáč, starosta : Ing. Zdeňka Cahlíková, auditorka číslo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Město Přeštice Masarykovo nám. 107 334 01 Přeštice Česká republika

Město Přeštice Masarykovo nám. 107 334 01 Přeštice Česká republika Město Přeštice Masarykovo nám. 107 334 01 Přeštice Česká republika ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Města Přeštice za rok 2009 Základní údaje organizace: Název organizace:

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ING. LUDMILA TALÍŘOVÁ, OSVĚDČENÍ KOMORY AUDITORŮ ČR Č. 1316 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

města Ostrov za období roku 2013

města Ostrov za období roku 2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12.

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Městské části Praha - Zbraslav za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Jestřabí Jestřabí 1 763 33 Štítná nad Vláří datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

AS č. 52 AUDITORSKÝ STANDARD PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

AS č. 52 AUDITORSKÝ STANDARD PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ AS č. 52 AUDITORSKÝ STANDARD PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (novela) OBSAH ÚVOD (1. - 3.) PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ (4. - 37.) AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (38. - 45.)

Více

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára Štítná nad Vláří- Popov 72 763 33 Štítná nad Vláří- Popov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 22.5.2013

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více