Nápověda Portálu Ostravské univerzity

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nápověda Portálu Ostravské univerzity"

Transkript

1 Nápověda Portálu Ostravské univerzity PORTÁL OSTRAVSKÉ UNIVERZITY CO PORTÁL OBSAHUJE? Úvod Moje stránka Provoz a služby Informační systémy Dokumenty Fakulty a ústavy Součásti OU Činnosti OU Fórum ODKAZY DO STUDIJNÍ AGENDY (STAG) TECHNICKÁ PODPORA PORTÁL OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Portál Ostravské univerzity je celouniverzitní integrovaný Informační systém na bázi portálového řešení. Portál Ostravské univerzity zastřešuje informace určené zaměstnancům a studentům Ostravské univerzity pod jednu "střechu" např. informace obecného charakteru, dále informace o výuce, informačních systémech, sluţbách, dokumentech atd. CO PORTÁL OBSAHUJE? Obsah Portálu je rozdělen do několika oblastí. Ne kaţdý vidí všechny informace obsaţené v dané oblasti, mohou být různé pro kaţdého uţivatele. Závisí to na tom, zda je uţivatel student nebo zaměstnanec, na kterém pracovišti pracuje, nebo na které fakultě studuje. Např. zaměstnanec nevidí informace ohledně ubytovacího stipendia a naopak student nevidí informace o čerpané dovolené. Portál je rozdělen do těchto oblastí: Úvod - obsahuje základní informace pro studenty a zaměstnance (portálové aktuality, studentské informace a obecné informace), univerzitní čtvrtletník Listy OU, nabídky univerzity na mimo pracovní aktivity nebo stáţe (sport, brigády a pracovní příleţitosti, atd.). Moje stránka - obsahuje informace a sluţby vázané k přihlášenému uţivateli (personální informace, informace ohledně výuky a studia atp.). Provoz a služby - obsahuje sluţby nabízející převáţně CIT (např. menza, internet na kolejích, studijní statistiky, provoz auly, MSDN Academic Alliance atp.). 1

2 Informační systémy - obsahuje informační systémy provozované pod Portálem (např. systém pro akreditaci studijních oborů, evidenci projektů, knihovní objednávkový systém, publikační činnost, databáze vysokoškolských kvalifikačních prací, atp.). Dokumenty - obsahuje dokumenty týkající se univerzity (směrnice, řídící normy, předpisy, výroční zprávy atp.). Fakulty - obsahuje informace pro studenty a zaměstnance jednotlivých fakult a kateder. Orgány a součástí OU - obsahuje informace týkající se pracovišť, které nespadají pod fakulty (např. Rektorát, CIT, univerzitní knihovna, prodejna skript, koleje a menzy atp.) Úvod Sekce Úvod obsahuje základní informace pro studenty a zaměstnance (portálové aktuality, studentské informace a obecné informace), univerzitní čtvrtletník Listy OU, nabídky univerzity na mimo pracovní aktivity nebo stáţe (sport, brigády a pracovní příleţitosti, atd.). Moje stránka Sekce Moje stránka obsahuje informace a sluţby vázané k přihlášenému uţivateli (personální informace, helpdesk, změna hesla, informace ohledně výuky a studia atp.). Přímo v sekci Moje stránka je nově také Prohlížení IS STAG (Původní umístění bylo na Portálu před přihlášením). Podsekce Personální informace identifikuje uţivatele, ať uţ se jedná o zaměstnance (jméno a příjmení, pracoviště, atd.), nebo o studenta (jméno a příjmení, adresa, rok studia, studijní program, dosaţené kredity, atd.). Zaměstnanci zde nově můţou shlédnout své výplatní lístky. Podsekce Změna hesla umoţňuje změnu hesla do Portálu, IS STAG a sítě Novell. Rovněţ je zde moţné změnit heslo do EduRoamu. Podsekce Helpdesk (technická podpora) neboli Zadávání požadavku slouţí k nahlášení problémů, poţadavků a poruch týkajících se ať uţ informačních systémů, telefonů, nebo Vašeho počítače. Nebojte se vyuţít této pomůcky. Váš poţadavek se dostane do rukou odborníků a ti se budou snaţit jej v nejbliţší době vyřešit. Podsekce Studium obsahuje portlety poskytující ucelené informace o studiu na Ostravské univerzitě. Studenti zde najdou Potvrzení o studiu, ţádost a rozhodnutí o 2

3 ubytovacím stipendiu, elektronický index, státnicové otázky, přihlašování na zkoušky, studijní materiály, předzápis, elektronický zápis do akademického roku atd. o Podsekce Elektronický index obsahuje informace, které informují studenta o jeho studiu. Dozví se historii svých splněných zkoušek či zápočtů, kdykoli můţe nahlédnout do svého rozvrhu, nebo si ověřit anotaci, počty kreditů jednotlivých předmětů. V neposlední řadě zde můţe sledovat termíny svých zapsaných zkoušek. Pokud student zjistí nesrovnalosti s elektronickým indexem - výsledky zápočtů či zkoušek - obrací se na příslušnou katedru resp. vyučujícího, nikoli na studijní oddělení fakulty. Podsekce Výuka je určena zejména vyučujícím. Najdou zde rozvrh, diplomky, předměty, mohou zadávat známky, vkládat studijní materiály, vypisovat termíny zkoušek, zadávat známky, atd. Podsekce Cestovní náklady je vytvořen pro informaci, zda je cestovní příkaz jiţ zaúčtován, nebo kolik za něj dostanete peněz. Provoz a služby Sekce Služby nabízí skupinu portletů, které umoţní uţivatelům přístup k informacím poskytovaným pomocí různých sluţeb Ostravské univerzity. Najdete zde statistiky přístupu, studijní statistiky, provoz auly, provoz pokladny, kontakty na finanční a mzdovou účtárnu, atd. Koleje a menzy o Informace o ubytování - obsahuje základní informace o ubytování na kolejích OU, elektronickou ţádost o ubytování na kolejích, informace o připojení k internetu, směrnice rektora, informace o připojení k internetu, atd. o Informace o stravování obsahuje informace o menze, časové schéma objednávání a výdeje stravy a také vstup do systému Menzy o Registrace IP adres obsahuje informace o registraci IP adresy, důleţité informace, formulář pro registraci IP adresy, atd. Skupinový na této stránce se nacházejí portlety pro odesílání ů studentům. Podle oprávnění uţivatele je rozděleno odesílání na: 3

4 o Skupinový - Učitelé. Uţivatelé s oprávněním pro tento portlet, mohou odesílat y studentům v předmětech, které sami vyučují. Tyto předměty jsou načítány z IS Student. Nově si mohou zvolit i akademický rok. o Skupinový - Rektorát. Uţivatelé s oprávněním pro tento portlet mohou odesílat y všem studentům na Ostravské univerzitě dle výběru (fakulty, forma studia atd.). Nově si mohou zvolit i akademický rok. o Skupinový - Název fakulty. Uţivatelé s oprávněním pro tento portlet mohou odesílat y všem studentům na dané fakultě (ústavu) Ostravské univerzity. Nově si mohou zvolit i akademický rok, ad. Po odeslání skupinového u vám přijde na Vaši ovou adresu (v rámci Ostravské univerzity) potvrzovací s výpisem osobních čísel studentů. Informační systémy Sekce Informační systémy obsahuje portlety poskytující ucelené informační systémy integrované do Portálu OU. Ekonomika skládá se z personálního a mzdového systému OU. Databáze vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP) - Zde se nalézá kompletní databáze bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních prací OU. Vyhledávat v nich můţe kaţdý, právo vkládat informace o práci dostávají budoucí absolventi. Při zadávání VŠKP do databáze VŠKP, prochází kaţdý student následujícími kroky: o Výběr tématu - Student si zvolí téma. o Kontrola zadání tématu - Student si vygeneruje podklad pro zadání tématu, odevzdá ho sekretářce, ta mu vygeneruje zadání tématu a překlopí téma do systému STAG. Před překlopením tématu do systému STAG můţe student provádět změny (netýkající se názvu práce), po překlopení jiţ nikoli. Při změně názvu tématu sekretářka smaţe téma ze systému STAG (za poplatek), student si pak volí téma nové. o Formální úprava - Pro studenta je k dispozici manuál, šablony. o Vyplnění údajů elektronické verze - Doplnění údajů VŠKP studentem (klíčová slova, jazyk, abstrakt atd.) + vloţení elektronické verze (povinnost 4

5 od roku 2008, směrnice rektora). Vygenerované zadání VŠKP je součástí tištěné podoby VŠKP. Výpis z databáze se nesvázán odevzdává sekretářce. o Kontrola VŠKP - Zde si student generuje Výpis z databáze závěrečných prací a odevzdává ji sekretářce. Sekretářka kontroluje úplnost údajů. Na základě Výpisu z databáze, sekretářka vkládá studentovi datum obhajoby a práce se přesouvá do kroku Obhajoba. o Obhajoba - Jakmile je student v tomto kroku, vidí posudky. Posudky musí být zveřejněny nejpozději týden před obhajobou. Sekretářka studentovi zapisuje do systému STAG známku z obhajoby a do systému DIPL text o průběhu a výsledcích obhajoby. Práce se automaticky přesune do Seznamu VŠKP, kde si student můţe prohlédnout text o průběhu a výsledcích obhajoby. Pokud student práci neobhájí, vrací se zpět do kroku Výběr tématu. Více informací najdete v manuálu VŠKP na Portálu OU - Databáze VŠKP - Pokyny pro vypracování. Akreditace (AKROS) - Tato část obsahuje systém akreditace na Ostravské univerzitě. Evidence projektů (EVID 2) Slouţí k evidenci projektů na Ostravské univerzitě. Knihovní nabídková a objednávková služba Ostravské univerzity (KNOS) Publikační činnost (PUBL 2) Evidence publikací zaměstnanců Ostravské univerzity. Hodnocení PUBL Hodnocení publikací zaměstnanců Ostravské univerzity. Výkonové ukazatele Dokumenty V Dokumentech se nachází veškeré důleţité dokumenty týkající se studia a práce na Ostravské univerzitě. Studenti zde mohou nalézt (řídící normy), pro ně důleţité normy, jako například příkaz rektora č. 78/2007: Povinnost studentů se legitimovat, nebo směrnice rektora č. 125/2009 Poplatky spojené se studiem, atd. Také zaměstnanci jsou povinni řídit se vydanými normami, které jsou v Dokumentech zveřejněny. 5

6 Fakulty a ústavy Záloţka Fakulty a ústavy obsahuje veškeré ústavy Ostravské univerzity a informace určené studentům a zaměstnancům. Studenti a zaměstnanci OU zde naleznou aktuality, informace ke studiu, studijní opory a materiály, dokumenty, atd. Součásti OU Univerzitní knihovna Zde můţete najít provozní dobu Univerzitní knihovny, aktuality, dokumenty a také on-line katalog Univerzitní knihovny OU. Centrum informačních technologií Zde se nachází informace o sluţbách poskytovaných Centrem informačních technologií studentům a zaměstnancům OU. Jedná se např. o o nápovědu Co dělat, kdyţ, o kontakty a informace o Kartovém centru, o informace o identifikačních kartách studentů a zaměstnanců, o kontakty na techniky CIT, o informace o elearningu (odkaz na stránky Moodlu OU), o pokyny k získání konta do sítě Novell, o informace o aktuálním školení IS, přihlašování se na školení (pro zaměstnance), hodnocení školení, o kontakty a informace o telefonních sluţbách o informace o zálohování dat, o kontakty na technickou podporu a způsob hlášení poţadavků, ad. Oddělení pro podporu projektů Najdete zde aktuality, kontakty, výzvy, návody a šablony, akce OPP, projektovou kalkulačku, uţitečné odkazy, realizované projekty ad. Koleje a menzy viz Provoz a sluţby Prodejna skript Činnosti OU Studium Informace o modulech Věda a výzkum Přehled projektů, aktuality, granty, ad. Zahraniční vztahy Mezinárodní klub studentů, Program Erasmus, informace pro vyjíţdějící studenty, ad. 6

7 Fórum Zde mohou studenti psát své dotazy ohledně studia, ubytování, internetu, atd. ODKAZY DO STUDIJNÍ AGENDY (STAG) Odkazy do Studijní agendy zpřístupňují některé funkce, které nabízí informační systém Student (evaluace výuky, rozvrhové podklady, e-přihláška ke studiu na OU, výsledky přijímacího řízení, výsledky evaluace). Jsou umístěny na přihlašovací stránce Portálu. Pro přístup ke Studijní agendě (viz výše vyjmenované sluţby) se nepřihlašujte do Portálu. Pokud budete vyzvání k zadání přihlašovacího jména a hesla, zadejte přihlašovací jméno (např. P01222) a heslo (základní heslo je nastaveno ve tvaru x a rodné číslo bez lomítka, např. x a je třeba si jej změnit), pro přihlášení do IS Student. Tyto aplikace nejsou přístupné v čase 00:00-03:00 kdy probíhá automatické zálohování databází. Pokud vám cokoliv ze Studijní agendy nefunguje správně, není to způsobeno Portálem. Je to chyba IS Student. Proto kontaktujte administrátory tohoto systému, viz Technická podpora. Jak se přihlásím do Portálu? Do Portálu se můţe přihlásit kaţdý student a zaměstnanec Ostravské univerzity. K tomu potřebuje mít konto do sítě Novell. Studentům je vytvořeno automaticky při zahájení studia. Zaměstnanci musí o vytvoření poţádat. Konto do sítě Novell obsahuje přístup k vaší elektronické poště, do Portálu atd. Ţádosti posílejte na ovou adresu Pokud máte konto vytvořeno, tak se do samotného Portálu přihlásíte na internetové adrese Zadáte své přihlašovací jméno a heslo a kliknete na PŘIHLÁSIT. Nemohu se přihlásit do Portálu. Co s tím? Pokud se nemůţete přihlásit do Portálu, je to způsobeno: Nemáte vytvořeno konto do sítě Novell - Toto se týká pouze zaměstnanců. Ţádost o zřízení konta pošlete na adresu Vypršelo Vám heslo - Heslo do sítě Novell je třeba měnit co půl roku. Necelý měsíc před vypršením hesla Vám přijde kaţdý den s údaji, kdy Vám vyprší heslo a 7

8 jak si ho můţete změnit. Pokud uţ Vám vypršelo, napište na adresu TECHNICKÁ PODPORA V případě problémů s Portálem kontaktujte technickou podporu: David Sameš telefon: , pro OU klapka: 1129 V případě problémů s IS Student (STAG elektronický zápis do AR, předzápis, přihlašování na zkoušky) kontaktujte administrátory tohoto systému: Bc. Tomáš Kamrád telefon: , pro OU klapka: 1134 Ing. Jaroslav Švehlák telefon: , pro OU klapka: 1147, V případě problémů s přihlášením do Portálu (zapomenuté, prošlé heslo) kontaktujte: Miroslav Vomáčka telefon: , pro OU klapka: 1156 Ing. Martin Hasník telefon: , pro OU klapka: 1115 Ing. Lucie Hinnerová 8

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Vladimíra Sehnalová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO

Více

První kroky na fakultě. aneb průvodce prváka

První kroky na fakultě. aneb průvodce prváka První kroky na fakultě aneb průvodce prváka AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 Filozoficko-přírodovědecká fakulta chodně podnikatelská fakulta v Karviné OBSAH ORGANIZACE UNIVERZITY 4 univerzita Matematický ústav

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka http://akademie.skolaonline.cz http://www.skolaonline.cz Copyright ŠKOLA ONLINE a.s. ŠKOLA ONLINE a.s. Karlovo náměstí 288/17 120 00 Praha 2 Zákaznická podpora hotline@skolaonline.cz

Více

ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P E D A G O G I C K Á F A K U L T A ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ DOSTÁL OLOMOUC 2011 Studijní opora pro kurz Školní informační systémy vznikla

Více

PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015

PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015 PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015 1 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO PROREKTORKY PRO STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÉ ZÁLEŽITOSTI... 3 2 O MVŠO... 4 STUDIJNÍ OBORY... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 9 VEDENÍ MVŠO...

Více

Prvákovská. příručka OU 2012. Studentská komora Akademického senátu OU

Prvákovská. příručka OU 2012. Studentská komora Akademického senátu OU Prvákovská příručka OU 2012 Studentská komora Akademického senátu OU Milí prváci! Obsah Vítejte na Ostravské univerzitě v Ostravě, ve městě, které již zdaleka není černým, ale právě naopak velmi barevným.

Více

PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA

PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA P O Č E S K É Z E M Ě D Ě L S K É U N I V E R Z I T Ě V P R A Z E Jsme živá univerzita Úvodní slovo rektora Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, mnozí

Více

Úvodní slovo rektora. Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, Úvodní slovo 3

Úvodní slovo rektora. Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, Úvodní slovo 3 Úvodní slovo 3 Úvodní slovo rektora Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, mnozí z vás, kteří otvíráte tuto brožuru, jste začali poprvé ve svém životě plně pronikat do všech oblastí

Více

Osobní stránky zaměstnanců ČZU - uţivatelská příručka

Osobní stránky zaměstnanců ČZU - uţivatelská příručka Osobní stránky zaměstnanců ČZU - uţivatelská příručka Úvodní informace o projektu OSZ Osobní stránky zaměstnanců ČZU (OSZ) umoţňují zaměstnancům ČZU vytvořit osobní prezentaci na internetu. Stránky OSZ

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka http://zakovska.skolaonline.cz http://www.skolaonline.cz Copyright ŠKOLA ONLINE a.s. ŠKOLA ONLINE a.s. Karlovo náměstí 288/17 120 00 Praha 2 Zákaznická podpora hotline@skolaonline.cz

Více

Informační manuál pro webové aplikace Pořizování a úprava informaci pro prezentační weby

Informační manuál pro webové aplikace Pořizování a úprava informaci pro prezentační weby Informační manuál pro webové aplikace Pořizování a úprava informaci pro prezentační weby Verze 1.07 V případě jakéhokoliv problému spojeného s weby, volejte HELPDESK 4444 2 Obsah Obsah... 3 1 Úvod... 4

Více

Výběr informačního systému pro veřejnou vysokou školu

Výběr informačního systému pro veřejnou vysokou školu Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Výběr informačního

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ (pro kombinované studium) Prezentuje: Ing. Tomáš Rejdal Garant předmětu: Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D. http://prijimacky.czu.cz noví studenti se zde přihlásí číslem přihlášky a

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 9/2014 Věc Knihovní řád Univerzitní knihovny Působnost pro všechny útvary univerzity a uživatele Univerzitní knihovny Účinnost 1. října 2014 Číslo jednací RPO/0033/14 Vypracovala

Více

Průvodce prváka. připravilo IAESTE

Průvodce prváka. připravilo IAESTE Průvodce prváka připravilo IAESTE VŠCHT Praha 2011/2012 CHEMIE JE COOL! Úvodní slovo pana rektora Podmínky soutěže nepatrně měníme a rozdělujeme ji na dvě kategorie: 1. Od 15 do 18 let 2. Od 18 do 22 let

Více

Organizační řád CIT Základní účel existence CIT Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Základní ustanovení Článek 3 Náplň činnosti

Organizační řád CIT Základní účel existence CIT Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Základní ustanovení Článek 3 Náplň činnosti Organizační řád CIT Základní účel existence CIT Být partnerem poskytujícím komplexní informační podporu, informační systémy a infrastrukturu s cílem zajistit realizaci strategických cílů Ostravské univerzity.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ BRNO STUDIJNÍ PROGRAM PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ BRNO STUDIJNÍ PROGRAM PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ BRNO STUDIJNÍ PROGRAM PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Brno 2012 Obsah Úvod... 3 Rektorát kontakty... 4 Akademická rada... 4 Organizační struktura VŠOH... 5 1. Katedra ekonomie,

Více

Informace pro studenty

Informace pro studenty Informace pro studenty vysoké školy CEVRO Institut akademický rok 2014 2015 Obsah Úvodní slovo rektora 3 Orgány vysoké školy CEVRO Institut, o. p. s. 4 Studijní obory a programy 5 Kontakty 6 Knihovna

Více

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 2006 2 OBSAH MODULU 1 E-LEARNING JAKO FORMA STUDIA...6 1.1 Co je to e-learning a jak probíhá...7

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA PRŮVODCE STUDIEM 07/08

INFORMAČNÍ BROŽURA PRŮVODCE STUDIEM 07/08 INFORMAČNÍ BROŽURA PRŮVODCE STUDIEM 7/8 FAMU Akademie múzických umění v Praze, 7 ISBN 978-8-7-98- Obsah Úvodní informace...5 Slovo rektora AMU...5 Informace o AMU...6 Struktura AMU...7 Vedení AMU...8 Studentské

Více

autor příručky: RNDr. Libor Jelínek vydáno v lednu 2011 (pro verzi 10/11)

autor příručky: RNDr. Libor Jelínek vydáno v lednu 2011 (pro verzi 10/11) BAKALÁŘI příručka k systému počítačového zpracování školní agendy instalace konfigurace, aktualizace evidence, klasifikace, vysvědčení rozvrh, suplování, plán akcí školy třídní kniha, web učitelé - rodiče

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

ŠPPK ŠKOLSKÝ PORTÁL PARDUBICKÉHO KRAJE. Uživatelská příručka

ŠPPK ŠKOLSKÝ PORTÁL PARDUBICKÉHO KRAJE. Uživatelská příručka ŠPPK ŠKOLSKÝ PORTÁL PARDUBICKÉHO KRAJE Uživatelská příručka Obsah Obsah... 2 1 Burza pracovních míst... 5 1.1 Vloţení nového inzerátu s nabídkou zaměstnání nebo poptávkou po zaměstnání... 5 1.1.1 Vloţení

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU OPF UCHAZEČEM

VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU OPF UCHAZEČEM VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU OPF UCHAZEČEM VYDÁNO V KARVINÉ 2011, REVIDOVÁNO 2012. Publikováno:14.11.2012 10:30 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod... 3 Workflow procesu zadání E-přihlášky uchazečem....

Více

SprinxCRM. Příručka uţivatele. Verze 6.2

SprinxCRM. Příručka uţivatele. Verze 6.2 SprinxCRM Příručka uţivatele Verze 6.2 Datum vydání dokumentu: 6. 12. 2010 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 O MANUÁLU... 5 3 STRUČNĚ O APLIKACI... 6 3.1 CO JE SPRINXCRM?... 6 3.2 CO APLIKACE SPRINXCRM OBSAHUJE?...

Více

průvodce prváka po UP

průvodce prváka po UP průvodce prváka po UP KDO JE KDO NA UP... s. 4 STUDIJNÍ MANUÁL PRO PŘEŽITÍ PRVNÍHO ROČNÍKU Studijní oddělení... s. 10 ISIC karta a jak ji využít... s. 13 Hlavní univerzitní webové zdroje informací...

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY projektu financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.3B platnost od 15.

POKYNY K VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY projektu financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.3B platnost od 15. POKYNY K VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY projektu financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.3B platnost od 15. září 2011 OBSAH Způsob předkládání Monitorovací zprávy... 1 Vyplnění

Více

připravilo IAESTE IAESTE Průvodce prváka

připravilo IAESTE IAESTE Průvodce prváka připravilo IAESTE IAESTE Průvodce prváka VŠCHT Praha 2012/2013 Obsah Seznam se 2 6/ Hra začíná aneb co musím nejdřív 6/ VŠCHT Praha 7/ Něco z historie 7/ Co je co a kdo je kdo Studium 12/ Školní rok 2012/2013

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha, červen 2014 Obsah 1 ÚVOD... 6 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 6 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 6 2.2 Organizační schéma vysoké

Více