MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM"

Transkript

1 MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM Obsah 1. SLOVO NA ÚVOD MANUÁL K JEDNOTLIVÝM ÚKONŮM... 2 A. PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ DO ŠISU... 2 B. UŢIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO... 3 C. ÚVODNÍ STRÁNKA (HOME) A ELEKTRONICKÁ NÁSTĚNKA... 3 D. STRÁNKA VYUČUJÍCÍHO A PŘEDMĚTU... 5 E. ELEKTRONICKÝ INDEX... 6 F. ZÁPIS PŘEDMĚTŮ... 7 G. ZÁPIS NA TERMÍN ZKOUŠKY/ZÁPOČTU... 8 H. KONZULTACE... 9 I. DÁVKY J. PODMÍNKY ZÁPOČTU K. OSTATNÍ L. KNIHOVNA M. BAZAR KNIH

2 1. Slovo na úvod Student pouţívá při studiu na VŠMIE Školní informační systém (ŠIS). Student si v něm nejenom zapisuje předměty na nové semestry a vede si v něm svůj elektronický index, ale čerpá z něj i informace o výuce jednotlivých předmětů, stahuje si z něj případné studijní materiály, zapisuje se na vypsané zkoušky a zápočty apod. Přístup do ŠISu je studentovi zaktivněn po zapsání do 1. semestru studia. Zablokován mu je v případě přerušení studia (na dobu určitou) a úplně zrušen při zanechání studia či vyloučení. V případě absolvování studia je přístup ponechán s úpravou práv, aby se absolvent mohl kdykoli do ŠISu přihlásit a mít k dispozici potřebné studijní materiály. 2. Manuál k jednotlivým úkonům a. První přihlášení do ŠISu Přístup na přihlašovací stránku do ŠISu je aktivní přes webové stránky školy www. vsmie.cz přes ikonku v pravém horním rohu nebo na adrese https://sis.vsmie.cz/sis/user/login/. Student vyplní své přidělené uţivatelské jméno a heslo a pro přihlášení stiskne tlačítko Odeslat. 2

3 b. Uživatelské jméno a heslo Uţivatelské jméno je studentovi přiděleno automaticky a nelze ho na rozdíl od hesla během studia měnit. Pokud je student úspěšně zapsán do 1. semestru, je mu zaslán automatický s informací o zápisu a přihlašovacími údaji do ŠISu. Uţivatelské jméno je tvořena z příjmení a jména studenta a třímístným kódem, které určuje rok nástupu do studia (2011=1), počet studentů se stejným jménem (a, b, c atd.) a typ studenta (p=prezenční, k=kombinovaný). 4 písmena z příjmení + 1 písmeno ze jména + třímístný kód např. Macková Barbora = mackb8ak Prvním heslem do ŠISu je studentovo rodné číslo bez lomítka. Po prvním přihlášení je student automaticky vyzván ke změně tohoto hesla. c. Úvodní stránka (Home) a elektronická nástěnka Po kaţdém přihlášení je vţdy jako první otevřena tzv. úvodní strana ŠISu (Home). Na ní má student informace o svém posledním přihlášení. Nedílnou součástí úvodní stránky je Elektronická nástěnka zobrazující studentovi změny a novinky, které se udály (např. vypsání nového termínu zkoušky/zápočtu, opravení dávky vyučujícím, vloţení nové dávky vyučujícím, apod.) Nastavení elektronické nástěnky lze kdykoli změnit přes tlačítko nastavení. Student si tedy můţe sám zvolit, o jakých novinkách chce být informován a jaké novinky se mu zobrazovat nemají. 3

4 4

5 d. Stránka vyučujícího a předmětu Kaţdý vyučující působící na VŠMIE na dané katedře má v ŠISu vlastní stránky, na kterých zveřejňuje informace týkající se výuky jeho předmětů. Student si bez ohledu na to, zdali má daný předmět zapsán, můţe tyto stránky kdykoli prohlédnout. Na stránky vyučujícího se student dostane přes záloţku Osoby Učitelé na modré liště. Přes seznam vyučovaných předmětů se pak student dostane na stránky konkrétního předmětu. 5

6 e. Elektronický index Kaţdý student má v ŠISu k dispozici svůj elektronický index, tj. výpis předmětů, které si zapsal v daných semestrech včetně záznamů, které z předmětů má jiţ ukončeny, a s jakým datem. Elektronický index nalezne student na modré liště Předměty pod odkazem Předměty přehled. 6

7 f. Zápis předmětů Předměty určené pro 1. semestr studiu jsou studentovi zapsány automaticky. Předměty určené pro vyšší semestry studia si student dle pokynů studijního oddělení zapisuje v ŠISu sám, přepisuje si je totoţně do papírového indexu a odevzdává ho ke kontrole. Zápis předmětů provedete student v ŠISu přes záloţku Předměty Zapsat předměty. Po zvolení daného semestru jsou studentovi zobrazeny všechny vypsané předměty, ze kterých si zaškrtává vybrané a zapisuje si je tlačítkem Uloţit. Zapsané předměty můţe do konečné kontroly indexu studijním oddělením student sám měnit (odebírat). Po provedení kontroly jsou případné změny moţné pouze přes studijní oddělení. 7

8 g. Zápis na termín zkoušky/zápočtu Zápis (resp. přihlášení) na všechny vypsané termíny zápočtů a zkoušek (ve zkouškovém období i mimo něj) činí student sám výhradně elektronickou formou přes ŠIS. Přihlášení nelze provést jinou cestou. Seznam všech vypsaných termínů všech zapsaných předmětů nalezne student na záloţce Zkoušky v odkazu Vlastní zkoušky. Studentovi se zobrazují termíny pouze na předměty, které má zapsán v aktuálním semestru (u kombinovaných studentů i v minulém semestru). Student se můţe zapsat na vypsaný termín, pokud je mu zaktivněn odkaz Zapsat se a pokud dle konkrétního vyučujícího splnil veškeré případné podmínky (např. seminární práce apod.). Ze zapsaného termínu zkoušky nebo zápočtu se student můţe ve stanoveném termínu odhlásit pomocí odkazu Zrušit zápis. Po uplynutí doby moţné pro odhlášení z termínu v ŠISu je student povinen kontaktovat daného vyučujícího prostřednictvím u v případě neúčasti. Při přihlášení na zápočet je v opačném případě student pokutován peněţně, při zkoušce je mu udělena známka 4 nevyhověl. 8

9 h. Konzultace V případě potřeby se můţe student sejít s daným vyučujícím individuálně na konzultaci, jejíţ termín určuje vyučující a vypisuje moţné termíny do ŠISu. Student je povinen se na vypsaný termín vyučujícímu přihlásit, pokud má o konzultace zájem. Zápis na konzultaci provede student přes záloţku Konzultace Zapsat se na konzultace po výběru konkrétního vyučujícího a odkaz Zapsat se. 9

10 i. Dávky Dávky se týkají pouze studentů kombinované formy studia! Dávka je jakýsi dobrovolný domácí úkol, který pomáhá studentovi kombinované formy studia v přípravě na zápočet či zkoušku. Vyučující v ní poukazuje na probíranou látku a představuje v ní i vzorové příklady navazující na problematiku učiva. Odevzdání vypracovaných dávek vyučujícímu je nepovinné, jejich vypracování a zaslání přes ŠIS se však velmi doporučuje! Vypracované dávky se vyučujícímu zasílají ke kontrole výhradně přes ŠIS! Jejich zaslání jinou formou (např. em) není akceptováno. Dávky jsou do ŠISu ke konkrétnímu předmětu vloţeny na začátku semestru nebo jsou vkládány postupně v návaznosti na probíranou látku na přednáškách. Vloţené dávky nalezne student v ŠISu na modré liště Dávky, kde jsou existují dávky řazeny dle studovaných semestrů. Legenda na konci strany vysvětluje barevné ikony u jednotlivých dávek, pokud je dávka odevzdaná, uzavřená, neopravená apod. 10

11 Po kliknutí na konkrétní dávku můţe student vloţit její vypracovanou verzi a odeslat ji přes ŠIS ke kontrole vyučujícímu. j. Podmínky zápočtu Pod odkaz Podmínky k zápočtu na modré liště v ŠISu ukládá vyučující zadání např. projektu či seminární práce, kterou poţaduje jako výhradní podmínku pro udělení zápočtu. Odevzdání podmínky probíhá výhradně přes ŠIS (popř. vyučující můţe poţadovat i papírovou podobu). Po kliknutí na konkrétní podmínku můţe student vloţit její vypracovanou verzi a odeslat ji přes ŠIS ke kontrole vyučujícímu. 11

12 k. Ostatní Záloţka na modré liště Ostatní umoţňuje náhled jak základních či osobních údajů studenta (které je moţné měnit dle potřeby), tak přehled plateb školného, nastavení ů či náhled vypsaných témat bakalářských prací. l. Knihovna Student VŠMIE má moţnost si potřebnou literaturu půjčit v knihovně na svém studijním středisku i na jiném. Vypůjčování knih se řídí řádem, který je studentům k dispozici na webových stránkách školy a dle kterého jsou povinni se řídit. V ŠISu je moţno vyhledat si příslušný titul a zjistit jeho dostupný počet na daném středisku či si ho zarezervovat v případě nedostupnosti. Hledané knihy je moţno najít i dle klíčových slov. 12

13 m. Bazar knih Pro studenty funguje v ŠISu inzertní portál Bazar knih, přes který mohou studenti poptávat či nabízet vlastní tituly. VŠMIE pomocí ŠISu pouze zprostředkovává tuto funkci, do samotného obchodu se však nijak neangaţuje. Samotný obchod probíhá výhradně mezi danými studenty. 13

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka http://akademie.skolaonline.cz http://www.skolaonline.cz Copyright ŠKOLA ONLINE a.s. ŠKOLA ONLINE a.s. Karlovo náměstí 288/17 120 00 Praha 2 Zákaznická podpora hotline@skolaonline.cz

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka http://zakovska.skolaonline.cz http://www.skolaonline.cz Copyright ŠKOLA ONLINE a.s. ŠKOLA ONLINE a.s. Karlovo náměstí 288/17 120 00 Praha 2 Zákaznická podpora hotline@skolaonline.cz

Více

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři Příručka pro uživatele Zaměstnanci školy a profesoři Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi

Více

Informace pro studenty

Informace pro studenty Informace pro studenty vysoké školy CEVRO Institut akademický rok 2014 2015 Obsah Úvodní slovo rektora 3 Orgány vysoké školy CEVRO Institut, o. p. s. 4 Studijní obory a programy 5 Kontakty 6 Knihovna

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

ŠPPK ŠKOLSKÝ PORTÁL PARDUBICKÉHO KRAJE. Uživatelská příručka

ŠPPK ŠKOLSKÝ PORTÁL PARDUBICKÉHO KRAJE. Uživatelská příručka ŠPPK ŠKOLSKÝ PORTÁL PARDUBICKÉHO KRAJE Uživatelská příručka Obsah Obsah... 2 1 Burza pracovních míst... 5 1.1 Vloţení nového inzerátu s nabídkou zaměstnání nebo poptávkou po zaměstnání... 5 1.1.1 Vloţení

Více

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Vladimíra Sehnalová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO

Více

Osobní stránky zaměstnanců ČZU - uţivatelská příručka

Osobní stránky zaměstnanců ČZU - uţivatelská příručka Osobní stránky zaměstnanců ČZU - uţivatelská příručka Úvodní informace o projektu OSZ Osobní stránky zaměstnanců ČZU (OSZ) umoţňují zaměstnancům ČZU vytvořit osobní prezentaci na internetu. Stránky OSZ

Více

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 2006 2 OBSAH MODULU 1 E-LEARNING JAKO FORMA STUDIA...6 1.1 Co je to e-learning a jak probíhá...7

Více

Kompletní manuál internetového bankovnictví Citibank Online

Kompletní manuál internetového bankovnictví Citibank Online Kompletní manuál internetového bankovnictví Citibank Online 2 Obsah 1. ÚVOD... 6 2. ZAČÁTEK V CITIBANK ONLINE... 7 2.1. PRVNÍ REGISTRACE... 7 2.2. SNADNÉ PŘIHLÁŠENÍ... 8 2.2.1. SMS KLÍČ... 9 2.2.2. OSOBNÍ

Více

ŠKOLSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

ŠKOLSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (www.etridnice.cz) UŽIVATELSKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 JAK ETŘÍDNICE FUNGUJE?... 3 3 VSTUP DO ETŘÍDNICE... 4 3.1 ADMINISTRÁTOR/SPRÁVCE, ŘEDITEL, UČITEL, STUDENT... 4 3.2 RODIČ...

Více

Dokumentace. Informační systém FENS (Finanční ekonomický nabídkový systém)

Dokumentace. Informační systém FENS (Finanční ekonomický nabídkový systém) Dokumentace Informační systém FENS (Finanční ekonomický nabídkový systém) Obsah Demo aplikace... 4 Společné prvky uživatelského rozhraní... 5 Základ uživatelského rozhraní... 5 Registrace do systému FENS

Více

Nápověda Portálu Ostravské univerzity

Nápověda Portálu Ostravské univerzity Nápověda Portálu Ostravské univerzity PORTÁL OSTRAVSKÉ UNIVERZITY CO PORTÁL OBSAHUJE? Úvod Moje stránka Provoz a služby Informační systémy Dokumenty Fakulty a ústavy Součásti OU Činnosti OU Fórum ODKAZY

Více

Spisová služba ELISA

Spisová služba ELISA Spisová služba ELISA Rozsah: 8 hodin Anotace: Spisová služba ELISA je elearningový kurz, který studující seznamuje s prostředím elektronické spisové služby, jejími funkcemi a podává základní návod k používání.

Více

Informační manuál. Souhrnný informační manuál - IS BADIS

Informační manuál. Souhrnný informační manuál - IS BADIS Informační manuál Souhrnný informační manuál - IS BADIS STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Obsah Úvod... 1 Seznam použitých zkratek... 1 Seznam symbolů... 1 Vypsání Témat prací / Konkurzů...

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: 4 Platnost od: dnem registrace Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy ČR (1. 11. 2012) Zpracoval: právní oddělení Předkladatel:

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Moodle průvodce pro lektory

Moodle průvodce pro lektory Moodle průvodce pro lektory 2013 Moodle průvodce pro lektora 1 Obsah Úvod... 2 1 První přihlášení... 3 1.1 Přihlášení... 4 1.2 Odhlášení... 4 1.3 Zapomenuté heslo... 4 2 Prostředí systému Moodle... 5 2.1

Více

MANUÁL PRO EVIDENCI SLUŽEB V PROGRAMU PEPA 1.0

MANUÁL PRO EVIDENCI SLUŽEB V PROGRAMU PEPA 1.0 MANUÁL PRO EVIDENCI SLUŽEB V PROGRAMU PEPA 1.0 Verze: 1.0 Zpracovali: Alena Sršňová, DiS. Beata Witoszková Mgr. Daniel Cieślar Majitel: Slezská diakonie, středisko On Line Karviná Šíření: volné, s odkazem

Více

Návrh a implementace webové aplikace pro knihovnu Vyšší odborné školy informačních služeb

Návrh a implementace webové aplikace pro knihovnu Vyšší odborné školy informačních služeb Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Guzel Akhmetová Návrh a implementace webové aplikace pro knihovnu Vyšší odborné školy informačních

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka lektora Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském... 3 Změna údajů... 4 1.1

Více

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller E-LEARNING MOODLE Lukáš Heller E-learning Moodle Lukáš Heller Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace vznikla v rámci projektu Posilování kompetencí vysokoškolských pracovníků

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

aktualizováno v červenci 2011 (pro verzi 10/11)

aktualizováno v červenci 2011 (pro verzi 10/11) BAKALÁŘI Práce s daty žáků ve školní matrice příručka pro třídní učitele autor příručky: RNDr. Libor Jelínek aktualizováno v červenci 2011 (pro verzi 10/11) Obsah [s - určeno pro správce systému a vedení

Více

11 Adresář osob. Popis modulu

11 Adresář osob. Popis modulu 11 Adresář osob Uživatelský modul Adresář osob slouží jako centrální evidence všech fyzických osob a zároveň také jako správce kontaktních informací těchto osob. Modul Adresář osob sleduje všechny důležité

Více

Moodle - Učitelé pro zítřek 1

Moodle - Učitelé pro zítřek 1 Moodle - Učitelé pro zítřek 1 Obsah 1 Úvod...3 2 Kurz...4 2.1 Přihlášení, odhlášení...4 2.2 Role v kurzu...5 2.3 Vytvoření kurzu...5 2.4 Nastavení kurzu...6 2.5 Pohyb v kurzu... 10 2.6 Psaní textu... 10

Více