CEJSH, Bibliografia Językoznawstwa Slawistycznego [Slavic Linguistics Bibliography], Bibliografie české lingvistiky [Czech Linguistics Bibliography].

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CEJSH, Bibliografia Językoznawstwa Slawistycznego [Slavic Linguistics Bibliography], Bibliografie české lingvistiky [Czech Linguistics Bibliography]."

Transkript

1 SLOVO A SLOVESNOST Časopis pro otázky teorie a kultury jazyka založený v roce 1935 Pražským lingvistickým kroužkem ročník 71 číslo 4 A journal for the theory of language and language cultivation founded in 1935 by the Prague Linguistic Circle volume 71 number 4 Vedoucí redaktor/ Editor-in-Chief: Petr K a d e r k a Redaktorka anglických textů/ English Language Editor: Tamah S h e r m a n Výkonná redaktorka/ Editorial Assistant: Eva H a v l o v á Redakční rada/ Editorial Board: Tilman B e r g e r (Tübingen), Neil Bermel (Sheffield), Mirek Č e j k a (Brno), František D a n e š (Praha), Juraj D o l n í k (Bratislava), Jana H o f f m a n- n o vá (Praha), Petr K a r l í k (Brno), Miroslav K o m á r e k (Olomouc), Alena M a c u r o v á (Praha), Olga Müllerová (Praha), Jiří Nekvapil (Praha), Karel O l i v a (Praha), Patrick Sériot (Lausanne), Petr S g a l l (Praha), Ludmila Uhlířová (Praha) Vydává Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, veřejná výzkumná instituce Published by the Czech Language Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, a public research institution Redakce/ Address: Slovo a slovesnost, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Letenská 4, Praha 1, Czech Republic, tel. (+420) , Vychází čtyřikrát do roka/ Published quarterly Toto číslo vyšlo v listopadu 2010/ This issue was published in November 2010 SLOVO A SLOVESNOST je citováno v databázích Arts and Humanities Citation Index, Social SciSearch, Journal Citation Reports/ Social Sciences Edition, Scopus, Linguistic Bibliography/ Bibliographie Linguistique, MLA International Bibliography, The Year s Work in Modern Language Studies, CEJSH, Bibliografia Językoznawstwa Slawistycznego, Bibliografie české lingvistiky. SLOVO A SLOVESNOST is indexed/ abstracted in Arts and Humanities Citation Index, Social SciSearch, Journal Citation Reports/ Social Sciences Edition, Scopus, Linguistic Bibliography/ Bibliographie Linguistique, MLA International Bibliography, The Year s Work in Modern Language Studies, CEJSH, Bibliografia Językoznawstwa Slawistycznego [Slavic Linguistics Bibliography], Bibliografie české lingvistiky [Czech Linguistics Bibliography]. Elektronická verze časopisu SLOVO A SLOVESNOST je dostupná na internetové adrese/ The electronic version of SLOVO A SLOVESNOST is available at: <http://www.ceeol.com> (Central and Eastern European Online Library). Informace o předplatném podá a objednávky přijímá redakce Slova a slovesnosti a výhradní distributor firma MYRIS TRADE, s. r. o., P. O. Box 2, Praha 4, tel , fax: Další distributorské firmy nejsou oprávněny titul v ČR šířit. Cena předplatného pro české předplatitele: 340 Kč. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, čj. nov 6204/97 ze dne Reg. č. MK ČR E 559. Zahraniční předplatné vyřizuje výhradně firma Kubon & Sagner. Objednávky vyřizované jinými firmami nejsou v souladu se smluvními vztahy vydavatele a jsou šířeny nelegálně. All foreign orders are processed exclusively by the agency: Kubon & Sagner, Buch Export-Import GmbH, D-80328, München, BRD, fax: Foreign orders processed by other subscription agencies are not in compliance with the agreement between the publisher and the above mentioned agency and are distributed illegally. Toto číslo je v prodeji v knihkupectví Fišer, Kaprova 10, Praha 1, tel , v prodejně Academia, Na Florenci 3, Praha 1, tel , v prodejně Academia, Národní 7, Praha 1, tel nebo Václavské nám. 34, Praha 1, tel Sazba: Marcela Hladíková. Tiskne PBtisk Příbram, Dělostřelecká 344, Příbram 1. Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

2 Monotematické číslo / Special Issue Perspektivy kognitivní (etno)lingvistiky Prospects for Cognitive (Ethno)linguistics Hostující editorka / Guest Editor: Irena Vaňková Univerzita Karlova v Praze / Charles University in Prague

3 OBSAH/CONTENTS Úvodem: na cestě ke kognitivní (etno)lingvistice (Irena Vaňková)... David S. Danaher: Translating Havel: Three key words (domov, svědomí, and klid)... Laura A. Janda: The role of metonymy in Czech word-formation... Metonymie v české slovotvorbě Renata Grzegorczykowa: Problémy pojetí jazykového obrazu světa v perspektivě srovnávacích výzkumů... Some open questions concerning the interpretation of the linguistic picture of the world from the perspective of comparative research Punkty dyskusyjne w rozumieniu językowego obrazu świata widziane z perspektywy badań porównawczych Anna Pajdzińska Ryszard Tokarski: Jazykový obraz světa a kreativní text The place of creative texts in the linguistic picture of the world Językowy obraz świata a tekst kreatywny Krystyna Waszakowa: Konceptualizace bolesti v polštině: příspěvek ke srovnávacímu výzkumu... The conceptualization of pain in Polish: a contribution to contrastive studies Konceptualizacja bólu w polszczyźnie: przyczynek do badań porównawczych Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska: Konstitutivní hodnoty polského lidového snáře... Values constitutive of the Polish dream book Wartości konstytutywne polskiego sennika ludowego Jana Holšánová Richard Andersson Roger Johansson Kenneth Holmqvist Sven Strömqvist: Lund eye tracking studies in research on language and cognition... Lundský výzkum jazyka a kognice pomocí metody snímání očních pohybů Lundaforskning om språk och kognition med hjälp av blickbeteendemätning

4 R o z h l e d y / D i s c u s s i o n Jerzy Bartmiński: Jaké hodnoty spoluutvářejí jazykový obraz světa Slovanů? Values in the linguistic picture of the world of the Slavs Jakie wartości współtworzą językowy obraz świata Słowian? Zuzana Lehoučková: Slovesná prefixace ve světle Langackerovy kognitivní gramatiky... Verbal prefixation in light of Langacker s cognitive grammar R e c e n z e / B o o k r e v i e w s Jerzy Bartmiński Anna Pajdzińska (eds.): Podmiot w języku i kulturze (Alena Macurová)... Monika Schwarzová: Úvod do kognitivní lingvistiky (Ekaterina Dolgikh) Carole P. Biggam Christian J. Kay (eds.): Progress in Colour Studies, 1: Language and Culture Robert E. MacLaury Galina V. Paramei Don Dedrick (eds.): Anthropology of Color: Interdisciplinary Multilevel Modeling (Pavel Štěpán) K r o n i k a / C h r o n i c l e s Pražská mezinárodní konference slavistické kognitivní lingvistiky (Jasňa Pacovská)

5 Translating Havel: Three key words (domov, svědomí, and klid) DAVID S. DANAHER ABSTRACT: This study sketches a semantic analysis of three Czech words domov (home), svědomí (conscience), and klid (rest, quiet, calm) in comparison with their English translation equivalents. It is argued that they are key words in Havel s thought in that they represent recurring concepts in his writing that cut across both time periods (the pre- and post-1989 Havel) as well as genres. The import of these concepts also cuts across socio-historical -isms: these words not only tell us something about human identity within a totalitarian context, but ought to tell us, who live outside of that context, something about ourselves. While each of these words refers to a more or less distinct realm of human experience, their collective resonance in Czech evokes a similar feel: all have an air of the philosophical or transcendent about them. It is this element of their conventional meanings in Czech that provides fertile ground a ground that does not exist in quite the same way in English for Havel s cultivation of them into key components in his understanding of human identity in the modern world. Key words: Václav Havel, domov, home, svědomí, conscience, klid, translation, cognitive semantics, ethnosemantics, Anna Wierzbicka Department of Slavic Languages and Literatures, 1432 Van Hise Hall University of Wisconsin-Madison, Madison, Wisconsin USA 5

6 The role of metonymy in Czech word-formation LAURA A. JANDA ABSTRACT: This article explores the role of metonymic semantic relationships in the derivation of words via suffixation in Czech. Most scholarly work on metonymy has focused on the use of one word to substitute for another word, as when we say redhead to refer to a whole person. A similar semantic relationship is present when we form a word like břicháč person with a (big) belly from the noun břicho belly. However, scholarly work on word-formation has not explored these metonymic semantic relationships. This study analyzes a database of 562 types of suffixal formations in Czech, where each type represents a unique combination of metonymic relationship, word-class, and suffix. This analysis not only demonstrates parallels between substitutional and word-formational metonymy, but shows that the metonymic relationships in word-formation are more diverse than in substitution. Asymmetries in these relationships are also explored, showing for example that actions are generally more salient than the participants and the setting, and that parts are more salient than wholes. The design of this study can be extended to analyze the word-formation systems of other languages and thus facilitate cross-linguistic comparisons. Key words: metonymy, word-formation, suffixation, Czech RÉSUMÉ Metonymie v české slovotvorbě V tomto článku ukazuji, že metonymii nacházíme nejenom ve výrazech, v nichž jedno slovo nahrazuje jiné, ale také v odvozování slov. Výraz na tu práci potřebujeme chytrou hlavu je metonymický, protože slovo hlava, které popisuje část člověka, nahrazuje jiné slovo (jako člověk nebo osoba), které by popisovalo celého člověka. Samozřejmě nemůžeme zaměstnat jen hlavu, musíme přijmout celého člověka. Abychom poukázali na cíl, jímž je celý člověk, používáme jako nositele slovo hlava. Vztah mezi nositelem a cílem je v tomto případě ČÁST MÍSTO CELKU. Existují i jiné metonymické vztahy. Například když řeknu, že se převrátilo mléko, není to vlastně mléko, které se převrátilo, ale láhev nebo sklenice. Metonymický vztah v tomto příkladu je OBSAH MÍSTO NÁDOBY. Metonymie provedená záměnou slov je tématem množství lingvistických studií, které dokazují, že metonymie tvoří mentální systém dostupnosti pojmů. Peirsman a Geeraerts (2006) shromáždili nejobsáhlejší inventář metonymických vztahů doložených při záměně slov. Paralelní vztahy ovšem nacházíme i v odvozování slov. Například když řeknu, že je někdo břicháč, popisuji celého člověka poukázáním pouze na jednu jeho část, břicho. Zde jde o vztah ČÁST MÍSTO CELKU. A odvozování slova květináč využije vztah OBSAH MÍSTO NÁDOBY tím, že odkazuje na nádobu pojmenováním jejího obsahu, totiž květina. Ve vědecké literatuře o metonymii je jen málo zmínek o slovotvorbě a ve studiích věnovaných odvozování slov skoro úplně chybí rozbor metonymických vztahů. Tento článek je prvním pokusem o sjednocený přístup k metonymii a slovotvorbě. Dokulil (1962; Dokulil et al., 1986) sice nezmiňuje metonymii ve svém modelu slovotvorby, ale taková analýza není s jeho modelem v rozporu. Stejně jako Dokulil dělím typy slovotvorby podle tří faktorů: (1) vztah mezi příznakem (= nositelem) a bází (= cílem), (2) slovní druh a (3) přípona. Rozdíl je v tom, že Dokulil uznával jen čtyři termíny pro příznak a bázi, kdežto moje klasifikace je založena na klasifikaci Peirsmana a Geeraertse, která je 6

7 daleko rozsáhlejší. Kromě toho tato klasifikace umožňuje srovnání mezi metonymií záměnou slov a metonymií ve slovotvorbě. Toto srovnání dokazuje nejen to, že tyto jevy jsou paralelní, ale i to, že metonymie ve slovotvorbě je ještě pestřejší než ta, která je provedena záměnou slov. Jen některé metonymické vztahy, které byly nalezeny při záměně slov, nebyly nalezeny při tvoření slov, např. ČINITEL MÍSTO VÝROBKU: čtu Shakespeara (kde jméno spisovatele se užívá místo jeho knih). Většinu vztahů nacházíme v obou systémech, např. NÁDOBA MÍSTO OBSAHU: vypít sklenici (kde se jedná o obsah, který je vypit); kapesné (od kapsa). Dost velký počet metonymických vztahů byl nalezen pouze ve slovotvorbě, např. ABSTRAKCE MÍSTO DĚJE: toužit (od touha). Vybudovala jsem databázi metonymických typů v české slovotvorbě. V databázi se nachází 562 typů roztříděných podle tří výše uvedených faktorů. V databázi lze zjistit různé tendence, jako například které metonymické vztahy se nejčastěji vyskytují v české slovotvorbě. V češtině je 31 přípon, které signalizují vztah DĚJ MÍSTO VLASTNOSTI typu škodlivý (odvozeno od škodit). Dále jsou to vztahy DĚJ MÍSTO ČINITELE (26 přípon; žrout od žrát), ABSTRAKCE MÍSTO VLASTNOSTI (24 přípon; klidný od klid) atd. Článek probírá celou řadu otázek spojených s metonymií v české slovotvorbě: relace mezi příponami a vztahy, směr vztahů (vztahy jsou převážně dvousměrné, ale některé jsou jednosměrné), vztahy, které lze těžko rozlišovat. Klasifikaci vybudovanou v tomto článku lze použít při rozboru dalších jazyků. Tímto způsobem by bylo možné zkoumat a srovnávat mentální systémy dostupnosti pojmů v různých jazycích. HSL fakultet, Universitetet i Tromsø N-9037 Tromsø, Norway 7

8 Problémy pojetí jazykového obrazu světa v perspektivě srovnávacích výzkumů RENATA GRZEGORCZYKOWA Some open questions concerning the interpretation of the linguistic picture of the world from the perspective of comparative research ABSTRACT: The paper deals with two questions. The first question concerns the range of the mental picture of a denoted object, created in the thought of a speaker. Classical (structural) linguistics and logical semantics concentrates on the essential features of the object (the necessary and sufficient conditions to reckon the object as a member of the considered class), whilst cognitive linguistics tends to treat all features associated with an object as valid for the mental picture of this object. The non-essential features are either stabilized by some linguistic facts (like derivations, proverbs, etc.), or are individually created in the text. The second question concerns the ontological character of the denoted objects. The object can be relatively ontologically independent, like: natural beings (e.g. plants, animals), some artefacts (e.g. buildings, tables), or the object can be an entity discernible by the human cognitive, linguistic categorization of the world (the parts of the body, some subsets or collections, the emotional states of a person). Some denoted objects can be human mental constructions (e.g. theoretical models, social ideologies). The ontological character of denoted objects seems to be essential in order to fix the tertium comparationis in comparative research. Key words: linguistic picture of the world, concept, meaning, tertium comparationis, categorization of the world, semantic connotation Klíčová slova: jazykový obraz světa, pojem, význam, tertium comparationis, kategorizace světa, sémantická konotace PODSUMOWANIE Punkty dyskusyjne w rozumieniu językowego obrazu świata widziane z perspektywy badań porównawczych W pracy postawiono dwa pytania. Pierwsze pytanie dotyczy mentalnego obrazu nazywanego obiektu, utworzonego w myśli/świadomości mówiących. Klasyczna (strukturalna) lingwistyka i logiczna semantyka koncentrowały się na cechach istotnych tego obiektu (koniecznych i wystarczających do przyporządkowania go do danej klasy), podczas gdy lingwistyka kognitywna dąży do tego, by traktować wszystkie cechy związane z przedmiotem jako ważne dla jego całościowego obrazu mentalnego. Cechy nieistotne mogą być społecznie zauważone i utrwalone w faktach lingwistycznych (np. w pochodzeniu wyrazów, we frazeologizmach), a mogą być zauważone indywidualnie, w jednostkowym tekście. Drugie pytanie dotyczy statusu ontologicznego nazywanych obiektów. Obiekty te mogą być ontologicznie względnie samodzielne, jak istoty żywe (zwierzęta, rośliny), artefakty (budynki, stoły), lub też zostają wyodrębnione w wyniku ludzkiej poznawczej i językowej kategoryzacji (części ciała, zbiory elementów, stany emocjonalne człowieka). Niektóre z nazywanych obiektów są wyłącznie 8

9 konstruktami pojęciowymi (np. pojęcia ideologiczne, złożone postawy społeczno-filozoficzne, typu liberalizm, kosmopolityzm itp.). Ontologiczny charakter nazywanych obiektów ma, zdaniem autorki, zasadnicze znaczenie przy ustalaniu podstawy porównania (tertium comparationis) w semantycznych badaniach porównawczych. Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa, Polska 9

10 Jazykový obraz světa a kreativní text ANNA PAJDZIŃSKA RYSZARD TOKARSKI The place of creative texts in the linguistic picture of the world ABSTRACT: In this paper, it is claimed that the artistic vision of the world is not very different from the linguistic picture of the world and that creative use of language (i.e. artistic or journalistic texts, advertisements, or even colloquial texts) can contain valuable, indeed, sometimes fundamental data for a reconstruction of the conceptual system encoded in the language. Examples of texts are provided, thanks to which one can verify hypotheses constructed on the basis of systemic facts and which draw attention to an aspect of the linguistic picture of the world. When creative uses are taken into account, semantic components inconspicuous in the general variety of the language surface, and the semantic openness of linguistic expressions is revealed this openness is correlated with the openness of human thinking about the world. Textual connotations, merely individual at face value, usually have a clear motivation because a semantically interpretable utterance must be derived from linguistic and cultural knowledge. Situations in which the text is the only justification of unconventionalized semantic components are very rare. Key words: semantics, linguistic picture of the world, creative text, semantic connotation Klíčová slova: sémantika, jazykový obraz světa, kreativní text, sémantické konotace PODSUMOWANIE Językowy obraz świata a tekst kreatywny Autorzy artykułu polemizują z sądem, iż artystyczna wizja świata jest zasadniczo odmienna od językowego obrazu świata, i stawiają tezę, że kreatywne użycia języka (czyli pewne teksty artystyczne, reklamowe, publicystyczne, a nawet potoczne) mogą być cennym, niekiedy wręcz podstawowym materiałem dla badaczy starających się odtworzyć system pojęciowy utrwalony w języku. Na przykładach pokazują, że teksty takie mogą ułatwiać weryfikację hipotez budowanych na podstawie analizy faktów systemowych oraz zwracać uwagę na jakiś aspekt językowego obrazu świata. Czasem uwzględnienie użyć kreatywnych pozwala ujawnić komponenty semantyczne w języku ogólnym słabo widoczne, umożliwia też pokazanie znaczeniowej otwartości wyrażeń językowych, która współgra z otwartością ludzkiego myślenia o świecie. Konotacje tekstowe, pozornie zupełnie indywidualne, zwykle mają wyrazistą motywację, gdyż semantycznie interpretowalna wypowiedź musi wyrastać z wiedzy językowo-kulturowej. Sytuacje, gdy jedynie tekst stanowi uzasadnienie nieskonwencjonalizowanych komponentów znaczeniowych, są bardzo rzadkie. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4 A, Lublin, Polska 10

11 Konceptualizace bolesti v polštině: příspěvek ke srovnávacímu výzkumu KRYSTYNA WASZAKOWA The conceptualization of pain in Polish: a contribution to contrastive studies ABSTRACT: The paper presents the picture of pain in Polish, as represented by numerous expressions figuring the lexeme ból pain. The expressions were documented either in dictionaries of Polish or in the PWN Corpus of Polish. The main focus is on conceptual metonymies and metaphors used by speakers and writers of Polish to think and talk about pain. It discusses the way they understand experiencing pain, what conceptual schemata and comparisons they invoke. Experiencing physical pain is shown according to the following profiles: 1) the pain itself as a process; 2) pain as a subject-phenomenon; 3) the feeling of pain by the subject-experiencer; 3) the localization of the pain; 4) the actions undertaken by the subject-experiencer to alleviate or eliminate pain; 6) the means used by the subject-experiencer to alleviate and/or eliminate pain. The final part of the paper discusses perspectives on contrastive research which include both a detailed analysis of lexemes pertaining to the semantic field of pain in different languages and the comparison of the ways in which the pain is conceptualized in the languages analyzed. Key words: conceptualization, profiling, semantic field, metonymy, metaphor, pain, contrastive semantics Klíčová slova: konceptualizace, profilování, sémantické pole, metonymie, metafora, bolest, srovnávací sémantika PODSUMOWANIE Konceptualizacja bólu w polszczyźnie: przyczynek do badań porównawczych Artykuł przedstawia obrazu bólu na podstawie analizy licznych konstrukcji z leksemem ból, zaczerpniętych ze słowników współczesnej polszczyzny oraz z Korpusu Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN. W centrum uwagi znajdują się metonimie i metafory pojęciowe, za pomocą których użytkownicy polszczyzny myślą i mówią o bólu fizycznym; w jaki sposób rozumieją doświadczanie tego typu bólu, do czego je porównują, jakie schematy wyobrażeniowe przywołują. Doznawanie bólu cierpienia fizycznego jest ukazane w następujących aspektach (profilach): 1) akt/proces bólu; 2) działanie bólu-subiektu; 3) doznawanie bólu przez subiekta-experiencera; 4) lokalizacja, lokalizator bólu; 5) działanie subiekta-experiencera w celu zmniejszenia bólu, jego pozbycia się; 6) środki używane przez subiekta-experiencera w celu zmniejszenia bólu, jego pozbycia się. W ostatniej części pracy zarysowane zostały perspektywy badań nad zagadnieniem bólu w aspekcie porównawczym. Obejmują one z jednej strony szczegółową analizę leksemów należących do pól semantycznych bólu, z drugiej zaś porównanie sposobów jego konceptualizacji w zestawianych ze sobą językach. Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa, Polska 11

12 Konstitutivní hodnoty polského lidového snáře STANISŁAWA NIEBRZEGOWSKA-BARTMIŃSKA Values constitutive of the Polish dream book ABSTRACT: The major function of the dream book as a genre is the evaluation of entities as good or bad, which is also the basis for the interpretation of dream images. Therefore, on the basis of dream books, it is possible to reconstruct the values of folk culture. The relevant texts are of the following type: eggs mean gossip, lice mean money, a ring a wedding, in which the first element is a dream image and the second is its explanation. The two elements together constitute the frame of the genre If one dreams of X, in reality Y will happen. Values are connected with explanations (Y), but evaluation in the dream book is also found in the images themselves. Generally speaking, what is young, light, clear, complete, healthy is explained as signifying life, health, youth, wealth, good harvest, harmony or happiness. On the other hand, what is dead, old, dark, dirty, incomplete, ill is explained as something bad, in particular death, illness, old age, poverty, bad harvest, quarrel, unhappiness or sorrow. The most important values for the folk dream interpreter are practical ones, connected with basic human needs, therefore the center of the folk world is life and its protection. Key words: folk culture, genre, Polish dream book, values Klíčová slova: lidová kultura, žánr, polský lidový snář, hodnoty PODSUMOWANIE Wartości konstytutywne polskiego sennika ludowego Wartościowanie elementów świata jako dobrych lub złych jest głównym sensem funkcjonowania sennika jako gatunku i stanowi podstawową zasadę interpretacji obrazów sennych. Na podstawie tekstów sennika możemy dokonać rekonstrukcji wartości kultury ludowej. Chodzi w tym wypadku o teksty typu: jajka śnią się na plotki; czarna chustka pogrzeb; wszy to pieniądze; pierścionek wesele, w których człon pierwszy (jajka, wszy, czarna chustka, pierścionek) to obraz senny, a człon drugi (plotki, pieniądze, pogrzeb, wesele) to wykładnia (objaśnienie) obrazu. Obydwa elementy wpisane są w ramę gatunkową: Jeśli śni się X, to na jawie zdarzy się Y. Wartości są przypisane do wykładni (Y), ale wartościowanie w senniku obecne jest także i w samych obrazach. Ogólnie, to, co żywe, młode, jasne, czyste, tłuste, dojrzałe, całe, zdrowe i ładne, objaśniane jest na jawie jako życie, zdrowie, młodość, bogactwo, urodzaj, zgoda, szczęście, radość, przyjaciel. Z kolei to, co martwe, stare, ciemne, brudne, chude, niedojrzale, niecałe, chore, brzydkie, na jawie wyjawiane jest jako coś niedobrego, zwłaszcza: śmierć, choroba, starość, bieda, nieurodzaj, kłótnia, nieszczęście, smutek, wróg. Najważniejszymi wartościami dla ludowego interpretatora snów są wartości praktyczne, związane z zabezpieczeniem podstawowych potrzeb bytowych. Sennik jest zatem gatunkiem potwierdzającym tezę, że jądro ludowego świata wartości stanowi życie i jego ochrona. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4A, Lublin, Polska 12

13 Lund eye tracking studies in research on language and cognition JANA HOLŠÁNOVÁ, RICHARD ANDERSSON, ROGER JOHANSSON, KENNETH HOLMQVIST & SVEN STRÖMQVIST ABSTRACT: The research group from Humanities Laboratory at Lund University, Sweden, presents three strands of research on language and cognition where eye-tracking methodology has been used as a window on the mind. The paper includes: (1) eye tracking studies on picture viewing and picture description showing the dynamics of how speakers perceive, conceptualize and spontaneously describe complex visual scenes on higher levels of discourse, (2) studies using a combination of eye tracking and spoken scene descriptions to study mental imagery and to track the ability of seeing something in the mind s eye, and (3) eye tracking studies conducted in order to study thinking for speaking and linguistic diversity by investigating language-specific cognitive effects. The paper ends with a visionary outlook for future applications of eye tracking methodology in the study of language and cognition. Key words: eye tracking methodology, language and cognition, visual attention, cognitive semantics, mental imagery, thinking for speaking, event perception, event description, manner of motion RÉSUMÉ Lundský výzkum jazyka a kognice pomocí metody snímání očních pohybů Jedním z frekventovaných témat, které řeší kognitivní věda a kognitivní lingvistika, je vztah smyslové percepce a řeči. Toto téma je i předmětem zájmu týmu švédských kognitivních vědců a lingvistů z Lundské univerzity. Článek představuje práci v oblasti empirického výzkumu, který se zaměřuje na metodologii výzkumu jazyka a kognice prostřednictvím tzv. snímání očních pohybů (eye-tracking). Sérií výzkumů studují autoři (a) procesuální aspekty pozorování obrázků, konceptualizace obrázků a jejich mluveného popisu, (b) existenci a užívání mentálních vizualizací a (c) otázku jazykové relativity, tj. jakým způsobem jazyk ovlivňuje pozornost a myšlení. Autoři se zaměřují na odhalení časových a sémantických souvislostí mezi vizuálními a verbálními daty. Na jedné straně sledují oční pohyby jako reflexi lidského myšlení. Pomocí specifického technického vybavení dokážou určit, který element zaujme pozorovatelovy oči a následně jeho myšlení. Oční pohyb je jedním z nástrojů ke zpřístupnění mysli. Na druhé straně vědci zaznamenávají mluvené segmenty, které jsou jazykovými výrazy ohniska pozornosti. Specifická analýza promluvy umožňuje využít mluvený popis jako další jemné odhalení mysli. Výzkum propojuje metody s různou disciplinární ukotveností a představuje multimodální komparativní metodu přístupu k mentálním procesům. Ukazuje, jak informanti vytvářejí významové jednotky na základě obrázků a jak tyto jednotky zpracovávají zrakem a jazykem. V závěru článku formulují autoři svou vizi o budoucím možném využití metody snímaní očních pohybu pro výzkum jazyka a kognitivních procesů. 13

14 SAMMANFATTNING Lundaforskning om språk och kognition med hjälp av blickbeteendemätning En svensk forskargrupp från Humanistlaboratoriet vid Lunds Universitet presenterar i den här artikeln tre olika forskningsområden inom språk och kognition, där så kallad eye-tracking metodologi (blickbeteendemätning) har använts som ett fönster till vårt tänkande. I en rad studier (1) undersöker forskarena det dynamiska samspelet mellan hur vi uppfattar, konceptualiserar och beskriver komplexa visuella scener och bilder; (2) använder en kombination av blickbeteendemätning och verbala beskrivningar i syftet att studera mentala visualiseringar; och (3) studerar olika språks kognitiva implikationer samt hur språket i sig påverkar vår uppmärksamhet och vårt tänkande. Avslutningsvis presenterar Lundagruppen sina visioner om hur metodologin i framtiden kan tillämpas i forskningen om språk och kognition. Cognitive Science Department, Lund University Kungshuset, Lundagård, S Lund, Sweden Cognitive Science Department, Lund University Kungshuset, Lundagård, S Lund, Sweden Cognitive Science Department, Lund University Kungshuset, Lundagård, S Lund, Sweden Humanistlaboratoriet, Lunds universitet SOL centrum, Box 201, Lund, Sweden Lunds universitet Box 117, Lund, Sweden 14

15 Jerzy Bartmiński Jaké hodnoty spoluutvářejí jazykový obraz světa Slovanů? Values in the linguistic picture of the world of the Slavs ABSTRACT: This article relates to the international project on the linguistic-cultural picture of the world of the Slavs and their neighbors. The author proposes that the project address questions relating to the values underlying the linguistic picture of the world in the national languages under study, their hierarchy, the system they constitute, and above all the question of understanding of these values. A preliminary list of values in the Polish linguistic-cultural sphere contains about 70 concepts, including: (1) spatial concepts: HOUSE, EUROPE, EAST, WEST; (2) concepts relating to humans, their attitudes and personal virtues: PERSON, FRIENDSHIP, DIGNITY, COURAGE, HEROISM; (3) concepts relating to social attitudes and virtues: FAMILY, NATION, JUSTICE, SOLIDARITY, RESPONSIBILITY, TOLERANCE, HOSPITALITY; (4) political concepts: DEMO- CRACY, REGIONALISM, SELF-GOVERNMENT; (5) key ideological concepts: FREEDOM, EQUALITY, INDEPENDENCE, HOMELAND; (6) religious concepts: GOD/FAITH, CHURCH; (7) general concepts: TRUTH, FALSEHOOD (LIE), SCHOLARSHIP, WORK. To a great extent, these values are common to several languages. The question remains, however, what hierarchy there is in various languages and how the values are understood. Comparative research on the linguistic picture of the world should also deal with oppositions of the type one of us/foreign, us/them, as well as national, religious and ideological auto- and hetero-stereotypes. Key words: values, comparative research, linguistic picture of the world, Slavs and their neighbors Klíčová slova: hodnoty, srovnávací výzkumy, jazykový obraz světa, Slované a jejich sousedé PODSUMOWANIE Jakie wartości współtworzą językowy obraz świata Słowian? Artykuł nawiązuje do dyskusji na XIV Międzynarodowym Kongresie Slawistów w Ochrydzie, w czasie której (dyskusji) rozważano projekt międzynarodowej współpracy nad językowo-kulturowym obrazem świata Słowian i ich sąsiadów. Autor proponuje, by w ramach projektu postawić trzy pytania: o wartości, które leża u podstaw językowego obrazu świata (JOS) w badanych językach narodowych, o relację (hierarchię) między nimi (czy układają się w jakiś system ( kanon?) ważny dla kolektywnej samoidentyfikacji), i przede wszystkim jak są rozumiane. Hipotetyczny kanon wartości narodowych można ustalać na drodze empirycznej (m.in. metodą ankietową), odróżniając wartości wyznawane i rzeczywiście praktykowane), albo analitycznej. Przedstawia wstępną listę dla polskiego kręgu językowo-kulturowego, obejmującą około 70 pojęć. Są na niej: (1) pojęcia przestrzenne: DOM, EUROPA, AMERYKA; ŚWIAT, WSCHÓD, ZACHÓD; (2) pojęcia dotyczące człowieka, jego postaw i cnót osobowych, jak: CZŁOWIEK / OSOBA LUDZKA; MIŁOŚĆ, PRZYJAŹŃ, WIERNOŚĆ, GODNOŚĆ, HONOR; UCZCIWOŚĆ, SUMIENIE; MĘSTWO, ODWAGA, BOHATERSTWO odpowiadające im antycnoty to: ZDRADA, NIENAWIŚĆ, ZEMSTA; (3) pojęcia dotyczące społeczności, postaw i cnót społecznych: RODZINA; NARÓD, SPOŁECZEŃSTWO, SPRAWIEDLIWOŚĆ, SOLIDAR- NOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ; TOLERANCJA, GOŚCINNOŚĆ; (4) pojęcia polityczne: PATRIO- TYZM, DEMOKRACJA, REGIONALIZM, SAMORZňDNOŚĆ; (5) pojęcia ideologiczne, sztandarowe : WOLNOŚĆ, RÓWNOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ; OJCZYZNA i MAŁA OJCZYZNA; (6) pojęcia 15

16 religijne: BÓG / WIARA (RELIGIJNA; RELIGIA, KOŚCIÓŁ; (7) pojęcia ogólne takie, jak: DOBRO izło; PRAWDA I FAŁSZ (KŁAMSTWO) NAUKA, PRACA. W dużym stopniu są to wartości w szerokim zakresie wspólne z innymi językami. Pytanie, jak są w różnych językach hierarchizowane? Jak rozumiane? Badania porównawcze nad JOS powinny zdaniem autora objąć też kategorie czasu i miejsca, opozycje typu swój/obcy, my/wy oraz auto- i heterostereotypy narodowe, religijne, ideologiczne. Na koniec autor rozważa, jak można rekonstruować system aksjologiczny danej kultury i jaką metodą prezentować wyniki badan. ul. Lawinowa 1, m. 153, Lublin, Polska 16

17 Zuzana Lehoučková Slovesná prefixace ve světle Langackerovy kognitivní gramatiky Verbal prefixation in light of Langacker s cognitive grammar ABSTRACT: Word-formation is the border zone between linguistic system and linguistic usage. Langacker s usage-based approach to language represents an attempt to describe and explain a linguistic system as a product of cognitive processes (e.g. perception, attention, categorization, memory). This paper proposes an alternative approach to the description and explanation of semantic characteristics of Czech verbal prefixes (of the prefix vy- in particular) using Langacker s ideas as the most important theoretical basis. The variety of semantic behaviour of the Czech prefix vy- is traditionally explained as a rich polysemy of this morpheme or as a loss of its meaning. This paper supposes a multi-level system of schematic verbal concepts (linguistic units) related to the most general meaning of the prefix vy-: schematic vy-verbs. Each of them is an abstraction of a category of real vy-verbs. For example, the verbal category vyzuřit se, vyplakat se, vydovádět se, vypsat se, vypovídat se is represented by a schematic vy-verb vy-v ( vent emotions ) (se). These schematic verbal concepts are considered very important for the process of prefixation, especially in cases of significant semantic difference between simplex and prefixed verb. This approach should be able to identify previously unnoticed semantic relations. Key words: cognitive linguistics, prefixation, polysemy, Ronald Langacker Klíčová slova: kognitivní lingvistika, prefixace, polysémie, Ronald Langacker 17

CEJSH, Bibliografia Językoznawstwa Slawistycznego [Slavic Linguistics Bibliography], Bibliografie české lingvistiky [Czech Linguistics Bibliography].

CEJSH, Bibliografia Językoznawstwa Slawistycznego [Slavic Linguistics Bibliography], Bibliografie české lingvistiky [Czech Linguistics Bibliography]. SLOVO A SLOVESNOST Časopis pro otázky teorie a kultury jazyka založený v roce 1935 Pražským lingvistickým kroužkem ročník 72 číslo 2 A journal for the theory of language and language cultivation founded

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Description of a Person

Description of a Person Description of a Person New English File Intermediate: Student s Book pp 40-43 Warm-up Pair work - ask and answer the following questions. 1 How tall are you? 2 How would you describe your build? 3 How

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Europass Curriculum Vitae

Europass Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Osobní informace Jméno / Příjmení Adresa trvalého bydliště Krušnohorská 1662, 431 11 Jirkov Mobilní telefon +420 774 200 504 E-mail koprivaj@seznam.cz Národnost Česká Datum narození

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM Ing. Tran Thanh Huan, Ing. Nguyen Ba Nghien, Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc Abstract: In this paper, we introduce the WYSIWYG editor pro XML Form. We also show how to create a form

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Sociální pedagogika - Český časopis pro sociální pedagogiku. Social Education - The Czech journal for socio-educational theory and research

Sociální pedagogika - Český časopis pro sociální pedagogiku. Social Education - The Czech journal for socio-educational theory and research Sociální pedagogika - Český časopis pro sociální pedagogiku Social Education - The Czech journal for socio-educational theory and research Sociální pedagogika, ročník 3, číslo 1, 2015 Vydává Univerzita

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh15 Vypracoval(a),

Více

The three pillars of the Young Living Lifestyle

The three pillars of the Young Living Lifestyle The three pillars of the Young Living Lifestyle TŘI PILÍŘE ŽIVOTNÍHO STYLU YOUNG LIVING Young Living Diamond Young Living is a wellness company, not a hype company Young Living je společnost životního

Více

NATIONAL ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AT SENIOR SECONDARY LEVEL 2001 CZECH EXTENDED LEVEL PAPER 1: PROCESSING SPOKEN INFORMATION

NATIONAL ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AT SENIOR SECONDARY LEVEL 2001 CZECH EXTENDED LEVEL PAPER 1: PROCESSING SPOKEN INFORMATION NATIONAL ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AT SENIOR SECONDARY LEVEL 2001 CZECH PUBLIC EXAMINATION STUDENT / REGISTRATION NUMBER PAGES: 12 CENTRE NUMBER STATE / TERRITORY EXTENDED LEVEL PAPER 1: PROCESSING

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

REKONSTRUKCE BYTU INTERIÉR 61 PRAHA 1, STARÉ MĚSTO OTTAVIANO MARIA RAZETTO

REKONSTRUKCE BYTU INTERIÉR 61 PRAHA 1, STARÉ MĚSTO OTTAVIANO MARIA RAZETTO REKONSTRUKCE BYTU INTERIÉR 61 PRAHA 1, STARÉ MĚSTO OTTAVIANO MARIA RAZETTO Vnímání prostoru a jeho koncepčního řešení, jehož zásadním architektonickým prvkem je systém závěsných konstrukcí, dokumentuje

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

JOOLZ DAY EARTH EDITION EDICE PLANETY ZEMĚ

JOOLZ DAY EARTH EDITION EDICE PLANETY ZEMĚ JOOLZ DAY EARTH EDITION EDICE PLANETY ZEMĚ TRENDS DNEŠNÍMI TRENDY ORGANIC, jsou PURE organické, & HAND CRAFTED přírodní a ručně zpracovávané materiály» Novodobým Respect for směrem nature a cílem is a

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Kanada základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Kanada základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více