Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: / Signatura: an6ls201 Oblastní pracoviště č Ostrava Okresní pracoviště Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školské zařízení: Státní jazyková škola, Moravská Ostrava, Na jízdárně 4 Identifikátor ředitelství: , IZO: Ředitelka zařízení: Mgr. Pavla Rejfová Zřizovatel: MŠMT ČR, Praha 1, Karmelitská 7 Příslušný školský úřad: Školský úřad, Ostrava 1, Matiční 20 Termín inspekce: 16. a 17. prosinec 1998 Inspektorka: PhDr. Jaroslava Wenigerová Předmět inspekce: Posouzení činnosti školy ve vybraných částech dle 18 odst. 3, 4 zákona č. 564/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Řízení školy Označení dokladů a ostatních materiálů, o které se zjištění opírá: Výroční zpráva školy za školní rok 1997/1998, organizace školního roku 1998/1999, rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení čj.: / ze dne , organizační řád, vnitřní řád školy, výsledky jarních a podzimních státních jazykových zkoušek, rozvrh jednoletých pomaturitních jazykových kurzů, zápisy z porad, sdělení MŠMT ČR jazykovým školám k organizaci jednoletých pomaturitních jazykových kurzů čj.: / ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ 1 Koncepční záměry, plánování výchovně vzdělávacího procesu Státní jazyková škola pořádá ve školním roce 1998/1999 celkem 98 odpoledních a večerních kurzů v jazycích angličtina, němčina, francouzština, italština, ruština, arabština a 10 jednoletých pomaturitních jazykových kurzů, z toho 5 anglických, 4 německé a 1 francouzský. Na základě smlouvy mezi Státní jazykovou školou Ostrava a akciovou společností Železárny a drátovny Bohumín vyučují pedagogové SJŠ v 10 jazykových kurzech zaměstnance této společnosti. SJŠ je jediným zařízením v regionu oprávněným konat státní jazykové zkoušky, které probíhají 2x ročně, vždy v jarním a podzimním termínu. Inspekční zpráva - str. 1

2 Škola má jasně stanoveny cíle z hlediska dlouhodobého rozvoje, stejně tak jsou zřejmé její koncepční záměry. Vedení školy provádí podrobně analýzy jednotlivých kurzů, zápisů do nich i rozbory státních jazykových zkoušek včetně statistického zpracování. Na jejich základě dochází k plánování činnosti zahrnující oblast vzdělávání, plán rozvoje SJŠ a finanční plán. Přehlednost a srozumitelnost plánování umožňuje plánované termíny sledovat, kontrolovat a průběžně je vyhodnocovat, čímž jsou vytvářeny podmínky pro fungování zpětné vazby. Pracovní porady jsou věnovány zásadním oblastem, jako jsou výchovně vzdělávací proces, organizace a provoz školy, jejich organizování je optimální z hlediska četnosti a věcnosti. O průběhu jednání je pořizován stručný zápis. Kvalita, efektivnost a realizace plánování činnosti školy je na velmi dobré úrovni, proto je tato sledovaná oblast hodnocena jako nadprůměrná. 2 Odborné a pedagogické řízení Organizace obou typů jazykových kurzů i provozu školy má zřetelně stanovena pravidla fungování a umožňuje efektivní řízení školy. 2.1 Organizační struktura Organizační struktura je dána precizně zpracovaným organizačním řádem, v němž jsou jasně stanoveny pravomoci a kompetence ředitelky školy, jejího zástupce, rady ředitelky, vedoucích jazykových sekcí až na jednotlivé pracovníky, čímž je vytvářen prostor pro jejich uplatnění a spoluúčast na řízení školy. Pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci školy vytvářejí vhodnou atmosféru pro studenty i posluchače jazykových kurzů. 2.2 Personální struktura Pedagogický sbor je stabilizován, působí v něm 22 učitelů kmenových a 20 externích. Až na jednoho externího pracovníka, který vsoučasné době dokončuje vysokoškolské studium, jsou všichni odborně a pedagogicky způsobilí. V jednoletých pomaturitních kurzech, které jsou postaveny naroveň studia ve středních školách, vyučují v souladu se sdělením MŠMT ČR čj.: 20861/96-21 ze dne pouze kvalifikovaní učitelé cizích jazyků. Provoz školy zajišťuje 12 správních zaměstnanců. Odborné a pedagogické řízení má stanovena pravidla, zdárný chod školy ovlivňuje jasné vymezení pravomocí, zejména mezi ředitelkou školy a jejím zástupcem. Tato sledovaná oblast je hodnocena jako nadprůměrná. 3 Kontrolní systém, kontrola a hodnocení Vedení školy má vytvořen efektivní systém kontroly jako součást řízení, a to jak v oblasti vyhodnocování plánovaných úkolů, činnosti jednotlivých pracovníků, tak v oblasti hodnocení výsledků práce pedagogů. Ohodnocení práce je vyjádřeno stanovením měsíčního platu na základě individuální smlouvy o mzdě, která též taxativně vymezuje úkoly, povinnosti a závazky zaměstnance. Důležitou součástí systému je též pravidelná kontrola evidence studentů i posluchačů v kurzech, jež je vedena v papírové i počítačové podobě. Povinností pedagogů je sledovat a oznamovat vedení školy veškeré změny v počtech, které jsou následně zaznamenávány v pečlivě vedené osobní dokumentaci. Inspekční zpráva - str. 2

3 Prováděné kontroly vycházejí z předchozích analýz, opatření jsou vyhodnocována, kontrolní systém je hodnocen jako spíše nadprůměrný. 4 Informační systém - vnitřní a vnější Informační systém vnitřní i vnější je dobře propracován, slouží k včasné a dostatečné informovanosti studentů a posluchačů jazykových kurzů, zaměstnanců školy i zájemců z řad širší veřejnosti. Všechny potřebné informace jsou uvedeny na nástěnných tabulích umístěných na nejfrekventovanějších místech školy. Pedagogové mají důležité informace a vzkazy zaznamenávány v knize oznámení umístěné ve sborovně školy. Zdrojem informací je též služba ve vrátnici školy. Informace široké veřejnosti, např. o zápisech do jazykových kurzů, jsou poskytovány prostřednictvím sdělovacích prostředků. Rodiče studentů jednoletých pomaturitních jazykových kurzů získávají informace zejména prostřednictvím studijního průkazu. O docházce jsou informováni dopisem třídního učitele, pokud absence jejich dítěte přesáhne 20% z ročního počtu vyučovacích hodin. Tuto skutečnost je povinno vedení školy též oznámit příslušnému úřadu sociálního zabezpečení. Vzhledem k přehlednému vnitřnímu a vnějšímu informačnímu systému,který zajištuje dostatek potřebných informací, je hodnocena tato oblast jako nadprůměrná. 5 Vedení povinné dokumentace Dokumentace školy je vedena řádně a funkčně v souladu s 38a školského zákona č. 258/96 Sb. Nebylo zjištěno porušení platných právních norem. 6 Plnění učebních plánů, popřípadě jiných schválených učebních dokumentů Ve státní jazykové škole se vyučuje podle osnov schválených MŠMT ČR čj.: 8314/ ze dne a čj.: 16256/ ze dne Na jejich základě jsou zpracovávány tematické plány, které schvaluje a jejich plnění kontroluje ředitelka školy ve spolupráci s vedoucími jazykových sekcí. V jednoletém pomaturitním jazykovém kurzu je dodržován pětitýdenní vyučovací týden se čtyřhodinovou denní výukou, navíc je studentům těchto kurzů nabízen bezúplatně nepovinný předmět výpočetní technika v dotaci dvě hodiny týdně. Z podnětu pedagogů se začaly v tomto školním roce nově vyučovat jazykové kurzy obchodní němčiny. Schválené učební dokumenty jsou plněny, nabídka kurzů v různých cizích jazycích plně odpovídá zájmu studentů a posluchačů. Pro zjištěné skutečnosti je tato oblast hodnocena jako nadprůměrná. 7 Efektivnost využívání finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu vzhledem k účelu jejich poskytnutí a vzhledem ke schváleným učebním dokumentům Výuka v obou typech kurzů je prováděna za úplatu. Jednoleté pomaturitní jazykové kurzy jsou pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považovány za studium ve středních školách, od však není přidělován státní příspěvek na účastníky těchto kurzů. Státní jazyková škola neobdržela ve školním roce 1998/1999 ze státního rozpočtu žádné finanční prostředky. Inspekční zpráva - str. 3

4 8 Výroční zpráva Výroční zpráva postihuje všechny oblasti 17e odst. 2, 3 a 4 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. Její obsah je v souladu se zjištěnými skutečnostmi. Výroční zpráva byla projednána s pracovníky školy. Výroční zpráva je hodnocena jako spíše nadprůměrná. 9 Hodnocení dalších aktivit, které významně ovlivňují výchovně vzdělávací činnost Státní jazyková škola obdržela od Goethe Institutu v Mnichově licenci k provádění zkoušek s mezinárodní platností ZMP (Zentrale Mittelstufen Prufung) a ZDaF (Zertifikat Deutsch als Fremdsprache). Obě zkoušky proběhly v červnu 1998 za účasti 37 zájemců, z nichž 33 vyhovělo. Ve spolupráci s Goethe institutem chystá škola další aktivity, jejichž cílem je podpora většího zájmu veřejnosti o výuku němčiny. Tradičně velmi dobrá je spolupráce školy s Britskou radou. V jejím rámci pořádali pedagogové SJŠ přednášky pro učitele základních a středních škol. V červnu 1998 konala Britská rada ve SJŠ zkoušky Cambridge Certificate. Úzká je též spolupráce s Ostravskou univerzitou, jejíž učitelé nejen externě vyučují na SJŠ, ale jsou též členy zkušebních komisí při státních jazykových zkouškách. Vedení SJŠ je organizátorem cyklických pracovních setkání ředitelů všech státních jazykových škol ČR, která jsou jimi pozitivně hodnocena. Výraznou aktivitou, jež přispěla k propagaci a prezentaci školy a jež byla spojena s vydáním Almanachu, se setkáním pracovníků školy současných i bývalých, významných hostů včetně ředitelů státních jazykových škol, se staly oslavy 40. výročí vzniku Státní jazykové školy v Ostravě v říjnu tohoto roku. Všechny uvedené aktivity přispívají ke zkvalitnění výuky jazyků a k propagaci školy mezi širší veřejností, zároveň posilují rozvoj mezinárodní komunikace a spolupráce, proto je tato oblast hodnocena jako nadprůměrná. ZÁVĚRY Organizace vzdělávacího procesu i provozu školy má jasně stanovena pravidla fungování, je propracovaná a umožňuje efektivní řízení. Státní jazyková škola zaujímá významné postavení v regionu i pro své další aktivity, které posilují rozvoj mezinárodní spolupráce, zejména v oblasti jazykového vzdělávání. V průběhu inspekce nebylo shledáno porušení platných právních norem. Ve sledovaných jevech lze hodnotit školu celkově jako nadprůměrnou. razítko Podpis inspektorky: J. Wenigerová, v. r. Inspekční zpráva - str. 4

5 V Ostravě dne 30. prosince 1998 Přílohy: - Inspekční zprávu jsem převzala dne razítko Podpis ředitelky školy Pavla Rejfová, v. r. Dle 19 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení. Připomínky k obsahu inspekční zprávy jsou její součástí. Na vědomí Adresát Datum předání / odeslání zprávy Podpis příjemce nebo čj. Jednacího protokolu ČŠI Zřizovatel: MŠMT ČR / Školský úřad: Školský úřad Ostrava / Připomínky ředitelky školy Datum Čj. ČŠI Text připomínky nebyly vzneseny Inspekční zpráva - str. 5

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad: Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 097/99-011102 Signatura: an5cs107 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hlučín, Tyršova 2 Tyršova

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. Matky Boží 15, 586 01 Jihlava Identifikátor školy: 600 020 517 Zřizovatel: AD FONTES RERUM,

Více

Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí

Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí Inspekční zpráva Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí Identifikátor školy: 600 013 260 Zřizovatel: Jitka Taussiková, Bezručova 3, 678 01 Blansko

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Olomouc Inspekční zpráva Moravské reálné gymnázium spol. s r. o. Olomouc Nešverova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 017 036 Termín konání orientační inspekce:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 359/99-5084 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 359/99-5084 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 359/99-5084 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: vm2cs103 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní církevní škola sester voršilek Aksamitova

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Střílky, okres Kroměříž

Česká republika Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Střílky, okres Kroměříž Česká republika Česká školní inspekce Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Střílky, okres Kroměříž Koryčanská 47, 768 04 Střílky Identifikátor školy: 600 118 657 Termín

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže, Sušice, nábř.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže, Sušice, nábř. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže, Sušice, nábř. Jana Seitze 257 nábř. Jana Seitze 257, 342 01 Sušice Identifikátor školy:600

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Speciální školy při FN Motol, Praha 5, V Úvalu 1 V Úvalu 1/84, 150 18 Praha 5 - Motol Identifikátor školy: 600 021 041 Zřizovatel: Školský

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní a Mateřská škola Lešany Lešany 42, 257 44 Netvořice Identifikátor školy: 600 041 883 Zřizovatel: Obec Lešany, Lešany 23,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá vyšší odborná škola daňového poradenství STING, s.r.o. Uzbecká 2, 625 00 Brno. Identifikátor: 600 020 461

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá vyšší odborná škola daňového poradenství STING, s.r.o. Uzbecká 2, 625 00 Brno. Identifikátor: 600 020 461 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá vyšší odborná škola daňového poradenství STING, s.r.o. Uzbecká 2, 625 00 Brno Identifikátor: 600 020 461 Termín konání inspekce:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, Nejedlého 591 Adresa: Nejedlého 591, 734 01 Karviná -

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní střední odborná škola, Spálené Poříčí, Zámecká 1. Zámecká 1, 335 61 Spálené Poříčí. Identifikátor školy: 600 009 785

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní střední odborná škola, Spálené Poříčí, Zámecká 1. Zámecká 1, 335 61 Spálené Poříčí. Identifikátor školy: 600 009 785 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Církevní střední odborná škola, Spálené Poříčí, Zámecká 1 Zámecká 1, 335 61 Spálené Poříčí Identifikátor školy: 600 009 785 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola, Humpolec, Školní 764. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola, Humpolec, Školní 764. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zemědělská škola, Humpolec, Školní 764 Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce: 15.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-002/09-14 Název školy: Základní škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1161/09-04. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1161/09-04. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1161/09-04 Základní škola Tachov, Zárečná 1540, příspěvková organizace Adresa: Zárečná 1540, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola: Základní škola Velvary, okres Kladno. Adresa: Školní 269, 273 24 Velvary. Identifikátor školy: 600 044 441

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola: Základní škola Velvary, okres Kladno. Adresa: Školní 269, 273 24 Velvary. Identifikátor školy: 600 044 441 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Velvary, okres Kladno Adresa: Školní 269, 273 24 Velvary Identifikátor školy: 600 044 441 Termín konání inspekce: 10.,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola InterDACT s. r. o., Most, Pionýrů 2806. Adresa: 434 01 Most, Pionýrů 2806. Identifikátor školy: 600 011 127

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola InterDACT s. r. o., Most, Pionýrů 2806. Adresa: 434 01 Most, Pionýrů 2806. Identifikátor školy: 600 011 127 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola InterDACT s. r. o., Most, Pionýrů 2806 Adresa: 434 01 Most, Pionýrů 2806 Identifikátor školy: 600 011 127 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola, Kroměříž, 1. máje 221. 1. máje 221, 767 59 Kroměříž

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola, Kroměříž, 1. máje 221. 1. máje 221, 767 59 Kroměříž Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola, Kroměříž, 1. máje 221 1. máje 221, 767 59 Kroměříž Identifikátor školy:

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kout na Šumavě, okres Domažlice

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kout na Šumavě, okres Domažlice Česká republika Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kout na Šumavě, okres Domažlice 345 02 Kout na Šumavě 62 Identifikátor školy: 600 065 448

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Středisko Diakonie ČCE Ratolest církevní speciální školy pro žáky s více vadami, Praha 10, Saratovská 159

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Středisko Diakonie ČCE Ratolest církevní speciální školy pro žáky s více vadami, Praha 10, Saratovská 159 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Středisko Diakonie ČCE Ratolest církevní speciální školy pro žáky s více vadami, Praha 10, Saratovská 159

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola podnikání a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851. Bratříků 851, 580 01 Havlíčkův Brod

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola podnikání a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851. Bratříků 851, 580 01 Havlíčkův Brod Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Integrovaná střední škola podnikání a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851 Bratříků 851, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikátor školy: 600

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Základní škola Nýdek 293, okres Frýdek-Místek 739 96 Nýdek č. 293 Identifikátor školy: 600 134 059 Zřizovatel: Obec Nýdek, 739 96 Nýdek

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 101 047/99-1402 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 101 047/99-1402 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 101 047/99-1402 Oblastní pracoviště č.10 Signatura: oj1xs301.doc Okresní pracoviště Chrudim INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školské zařízení: Soukromá školní jídelna Na Sále,

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Karlovy Vary, Krušnohorská 735/11 Krušnohorská 11/735, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Plzeň Inspekční zpráva 78. mateřská škola Plzeň, Sokolovská 30 Sokolovská 30, 323 12 Plzeň Identifikátor: 600 069 133 Zřizovatel: Úřad městského obvodu Plzeň 1,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Komenského 1534, 289 22 Lysá nad Labem Identifikátor školy: 600 007 669 Termín konání inspekce:

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie Emila Holuba a střední škola veterinární prevence, s.r.o.

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie Emila Holuba a střední škola veterinární prevence, s.r.o. Česká republika Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie Emila Holuba a střední škola veterinární prevence, s.r.o. Sokolova 4, 619 00

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-534/08-14. Soukromá střední škola PRAKTIK s. r. o.

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-534/08-14. Soukromá střední škola PRAKTIK s. r. o. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-534/08-14 Soukromá střední škola PRAKTIK s. r. o. Adresa: Tyršova 59, Horní Benešov, 793 12 Identifikátor:

Více

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Identifikátor domu dětí a mládeže:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více