Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 wňrrná xnníoxa pozr*rr unčpnrých K PRODEJI ponnrínxácrr rřnvonu znvrěoěrsrýcrr podle s z zďona č. 95/1999 sb., o ^ -l sráru xa.rnvé o oby, vn nnění ňšxňll póžnúk rozně"lšícrr přrorrs prodnn ro9, rnárp'w,lótnrcrví "rnn záron o pozpl{xornfvr Fo IDEM čn nne 5. fi.20l2 uvgřejnňná Pozemkoqý fond mžeprodat zemědělské pozem podle 7 zrákona o prodeji pdy: i. o t ' oprávněným osobám ve smyslu 1 odst. 2 písm. a) zákona o prodeji pdy ve spojení jinému zemědělskému é. 229llg91 Sb., o úiravě vlastnických váah k pdě a s mají právo na převod ma.letku, ve zněni pozdějších předpis (dále jen.,zákon o pdě"), které jiláh" p zemku poat. 5 i t a zat<ona o pbdě, pokud nárok této oprávněné osoby (d. i szzické či pravni&e osoby, nu Ě1g.ou nárok piešel nebo byl převeden) vyjádřený v korunách Činí pdy), nejméně 5a o/o iminimální ceny pozemku ( 9 odst. 3 zákona o prodeji. a které prokazatelně podnikateli, jsou zómědělskými b) fyzickým osobám, xieio výrobu *ini*á6ě po dobu 36 měsíc na pozemcich o rozloze prorro'^;i ""*ěděl.kou ha v katastrálních zemích obce nebo v katastrálním ÚzemÍ, které sousedí nelméno 10 prodeji, s Éatastrálním územím,do něhož náležejípozemky určenék družstev, které Provozují členm c) společnftmobchodních spolóčností nebo 10 ha z"meáottou výrobu minimálně po dobu 36 měsícna pozemcích o rozloze nejmóně územím, v katastrálních územíchobce nebó v katastrálním území,které sousedí s katastrálním do něhož náležqípozemky určenék prodeji, vlastni nejméně 10 ha d) osobám páot" 9 + oost. 1 písm. a)-zákona o prodeji pdy, které,ózemích obce nebo v katastrálním Územl které sousedí zeměáělské pdy v kátastrálníci prodeji a kt:ré _prokazatelně s katastrálním územím,do něhož táležejípozemky určenék měsíců na provozují na územíčeskérepubliky,.*ědělrko., výrobu minimálně po dobu 36 pozemcích o rozloze nejméně l0 ha, l "lía iauonu Nablvatetem zemědělských pozemk podle 7 zákona o prodeji pdy mžebýt republiky, občanem jiného členskéhostátu zická ošoba, která je občanerrr českéje smluvní stranou Dohody o vropském É,vropskéunie, občaiem státu, který musí splňovat trospodářst<én pro toru, nebo ŠvYcarste konfederace; obec s tím, že oprávněná osoba zát<onné podmínky podle 7 odst. l zákona o prodeji pdy nebo pdy, uvedená, 5l oo.t. 1 písm. d) zákona o prodeji Inťormace pro prodej: Výše uvedené osoby mohou o koupi zemědětského pozemku pí;emně požádat na pozemkového }ondu do 1 měsíce ode dne vyhlášeníprodeje na místně píírlršné*pracovišii úřednídesce obecniho úřadu, složit osoby, které se zúčastníprodeje, tj. podají písemnou žáďost,jsou povinny podmínek zveřejněných při tomto vyhlášení prgdeje. kauci za -ŽÍiorri musí být por"*t oue*u fondu v uvedené lhtě doruěeny, nepostačuje Podat uřadu dne 5, 10, žádost kpřepravě. U piodeje v nabídce vyhlášenéna úřednídesce obecního hod, Mezní pozemkovému do 2012 fondu do 5, musí úyt žaoosti doručeny K Žádosti učiněnéfaxem lhta se týká i žádostiučiněnýcť t'axem nebo v elekíronické podobě, nejpozději do 3 nebo v eleldronické podobě nelze přihlížet v případě, že nebude doplněna podobě PředloŽením nebo pracovních dn od dóručení tďo žádosti faxem-nebo v elektronické nebo jeho ioručenímoriginálu žádosti v písemné formě s vlastnoručním podpisem žadatele doručená zástupce s djozenim originilu plné moci Pozemkovému fondu. Zádast a musí Format) (portable Document prostiednicwím datové schrínky *uri lyt ve formátu pdf l/6

2 obsahovat eleknonický podpis žadatele nebo jeho zástupce, podává-li žádost zástupce, musí obsahovat téžplnou moc s elektroniclcým podpisem zmocnitele, V případě, že žádast doručená prostřednicťvím datové schránky byla konvertována z listinné podoby podle 22 zákona č. 300/2008 Sb", ve mění pozdějšíchpředpis, platí pro ni také uvedená memí lhta, avšak dodání listinného originálu se nepožaduje. její platba: musí být zaplacena zvlášt' za každý pozemek nejpozději poslední den Ih pro podání žádosti, tj. nejpozději dne t2. Zaplacením kance se rozumí připsání částky nanížeuvedený účet.úhrada v hotovosti do poktadny PF ČR není Kauce. a možná. o variabilní a speciíický symbol musí být řádně vyplněny, jinak nebude realizovaná platba považována za složenou kauci musí být uhrazena na účetpozemkového fondu čn a /0100 vedený u Komerčníbanky, a.s.. variabilním symbolem je číselnýúdaj uvedený ve sloupci yariabilní symbol y eznamu,,nabídka pozemk určených k převodu podle zákona 95/t999 b. 7 uveřejněná Pozemkovým fondem CR". specifickým symbolem je u fyzické osoby celó rodné. číslo(lomítko se ve speciíickém symbolu neuvádí) nebo identiíikačníčísto(ic) u právnické osoby pouze jako osoby oprávněné r pokud fyzická osoba nemá rodné číslopřidělenon potom se specifický symbol uvádí v desetimístnémčíslea to ve tvaru: pro muže RRMMDDII11 tj. rok, měsíc, den narozenía4 jedničky (např uvede mrrž narozený 1ó. února 1970), pro ženy RRMMDD2222 ti. rok, měsíc, den narození a 4 dvojky (např. 7a02I62222 uvede žena narazená 16. února 1970) r qiše kauce činí50á z minimální ceny zemědělských pozemk, nejméně však 5000,- Kč. Oznamuje se při ryhlášení prodeje každého zemědělského pozemku. r Doporučujeme žadatelm variabilní a specifický symbol pečlivě zkontrolovat před odesláním kauce na účetpozemkového fondu CR! Formuláře žádostí k nabídce jsou k dispozici na místně příslušnýchpracovištích Pozemkového ťondu Čn a dále na webových stránkách PÓzemkového fondu Čn pod odkazem Prodej pdy. Kupní cenu budou moci nabyvatelé uhradit formou splátkového režimu se stanoveným úrokem vypočteným v souladu s předpisy Evropské unie, Pozemkorlý fond na kupní cenu započte všechny nároky, které věi němu má kupující podle zákona o pdě a které Pozemkový fond považuje za nesporné. O koupi zemědělského pozemku ežícíhanaúzemíhlavního města P.u[v mohou výše uvedené osoby v uvedené lhtě písemně požádat na Pozemkovém ťondu CR, se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024l11a, PSČ Požádá-li o koupi zemědělského pozemku více osob uvedených v 7 odst. L zákona o prodeji pdy, wzye je Pozemkový fond, aby nabídly kupní cenu. Podle výše nabídnuté kupní ceny stanoví Pozemkový ťond pořadí osob, a poté prodá zemědělský pozemek té z nich, která se s nejvyššícenou umístila na prvním místě v pořadí. Pokud tato osoba nelyužije právo na převod, prodej podle 7 zákona o prodeji pdy končí, Tuto qýzvu Pozemkový fond neučiní,pokud mezi osobami, které požádaly o koupi zemědělského pozemku, je oprávněná osoba, jejížnárok uplatněný na převod vznikl nevydráním pozemk nebo jejich částía finančníhodnota nároku představuje nejméně 50 % z minimální ceny pozemku určenéhok prodeji, nebo osoba, která má tento pozemek pronajaqý od Pozemkového fondu ke dni vyhlášení prodeje a po dobu 36 měsícpřed vyhlášením prodeie byla nájemcem nebo podnájemcem tohoto pozernku, Do požadované doby 36 měsíc 216

3 právním zap čítává i doba, po kterou byt nájemce nebo podnájemce pozemku 7 předcúdcemsoučasnéhoná;emce. Tyto osoby mají před o9tatními osobami uvedenými v prvním místě odst. 1 zákona o prodeji púdy prednostní právo na prodej, a to tak, že na pokud toto Právo uplatní v pořadí bu,de opravněná oioba á na druhém místě bude nájemce, v žádosti. podmínka nájmu nebo podnájmu bude považována za splněnou i v případě, Že osoba uplatňující přednostní právo ztitultr nájmu měla po stanovenou dobu v nájmu nebo Podnájmrt Územi obce, do zemcaen<y. pozemek v majetku státu odpovídajícívelikosti v katastrálním něhož naézi pozemek $ózemky) určen;ý k prodeji dotěený pozemkovou úpravou, kíery vznikl nazáktádérozhodnutí o ýměně nebo přechodu vlastnických práv, tímto osoba" která bude uplatňovat přednostní právo na převod z titulu nájmu, může pozemk nabídnutých zpsobem nabýt pozemek (pozemkyýmaximálně do výše 70 % v}měry přednostního práva. pro vznik podmínky ťprodeji, u náryctr ke dni vyhlášení prodeje splňuje podmín pro vmik resttize" osoba iplatňujícíprednostni prarro z titulu nájmu splňuje se přednostního práva póur. kjednomu pozemku, omezení uvedené v předchozívětě nájmu práva z tifulu přednostního neuplxní. Ceúová výměra požemk nabyqých s využitím je ómezena na nejv}ie 500 ha. pro osob} uvedené u i odst. 1 písm. c) zákona o prodeji jedné obchodní společnosti nebo ČlenY jednoho briov j" tato rliše společná pro společníky se družstva. U společníkobchodních společností nebo člendružstev podle 7 odst- 1 PÍsm. c) platí, že podmínky pro vznik rlýše uvedeného přednostního práva zákona o prodeji pdy jehož je členem, splňuje oúchoani rpól.črrort, 1ejimz je společníkem. nebo družstvo, práyo uplafirit Pouze Špor.enrrobchodní spoleěnosti nábo et"n družstva mžesvé přednostní nebo družstva, jehož je s píse*n;;m souhlasem obchodní společnosti, jejímžjespolečníkem. k žádosti, členem. Tento souhlas ťýkajícíse kónkrétního pozemku musí být přiložen osob a oplávn9lých Jestliže podminly pro vznik přednostního práva splní více o koupi požádajío převod,,yá"je Pozemkorný fond, aby nabídly kupní cenu. PoŽádiá-li oprávněná žrádná žadateli mezi není-li a soba s přeánostnim právem na převod ititulu nájmu mezi Žadateli Žádná osoba, bude pozemek převeden v přednostním režimu nájemci. Není-li Žadateli výzyaoprávněná orobu ani osoba s přednóstí z titulu nájmu, koná se mezi ostatními pokud do jednoho mlsíce ode dne vyhlášení prodeje požááají o převod.osoby Podle k převáděnému pozemku podmínky 5 a 6 zákona o prodeji pdy splňujícíve vtlňu 7 zakona Jtlnovenév 5 nebo szt*ónaóp-a".;ipdy, majípřednostpřed zájemclpodle o prodeji pdy, a to v pořadí ' uiuzirráiel (uživatelé) pozemku v zahrádkových nebo chatorných osadách, b) vlastník stavby, c) obec, d) vlastník sousedícíhozemědělského pozemku podmínek uvedených v 5 nebo 6 zrákona o prodeji pdy, vyhlášení Jestlížeo.o6y uvedené v nebo 6 zákona o prodeji pdy do 1 měsíce ode.dne převod na právo pdy, prodeji prodeje n"pázaduli o převod podle 5 nebo 6 zákona o pozemku tímto zpsobem jim zanikne, zem;áctst<oho -ve Úrilit ovi p-ae3e, 111eď získá právo na uzavťení smlouvy a toto prav9 nevyužije je příjmem propadá a kauce lhtě uvedeno v ttbast. 3 zdkona o prodeji pdy, složená prodeje se složená kauce vrací nejpozději do 10 pozemkového fondu. ostatním účastníkm dn ode dne uzavření smlouvy. s tím, že se převod provede podle -5 úoale o výměrách jsou informativní. pozemhový fond katastru nemovitostí. Přílohy k žádostem: 3l6 čr,,eposkytuje mapy

4 Žá á ě é í á ří žá í í á ž á č ě í ě ší ř ří ě ž žá ě ú í é í ř š é í úř é Úř é á á ř á ě č ě í á č é áš í á ě é č é áš í ě í ř í á ý í ťí é č í ž ý í á Č áš í ří ě ž ří í Žá á ě á úř ě ěř á ší ě í ř á á á á á ě á á ří ě ž ž á ě ž ší ň ý á Žá é á ě ě ý í á ří žá ě č í á ě ě é Č é áš í é ě ě é ž ě ě ý á ě ě í í é ě á í ú í á ú í é í á í Ú í ě ž á ž í č é í ň í é í á ř é ář č é áš í ě í ř í á í í á ž á č ě í ě ší ř ří ě ž žá ě ú í é í ří š é í ř é Úř é ý á á ř á ě č ě í á á ří ě ž ž á ě ž ší ň ý á Žá Č í í č č ž í á ří žá á úř ě ěř á ťí ší ří ě í Č í Ů ř é í č í č č č í ý é č é č ž ý í á č áš í ří ě ž ří í ří š á é č é áš íč í č ž í č í ž č ž ž č ě ě ý á ě ě í í é ě á í ú í á í ú í é í á í ú í ě ž á ž č é í ň í í á

5 ář č í é č í ž ář í é é ě ý ářů í é é ě ý ř ý Í í é ě í é ě ý ř ý í á č í í č é áš í í ě í ř í á áš í í č ž ě í ř í á í é á č é ž í č ž č ý Ž í Ů í í á ž á é é í ě ŠÍ ř ří ě ž žá ě ú í é í ří š é í úř é Úř ý á á ř á Ů ě Č ě í á á ří ě ž ž á ě Ž ó ší ý á ř žá é í í á Ů žá ě č í á ě ě é í ří š é Č ž ž ď ě ě ý á ě ě í í é ě á úř ě ěř á ý Í Ž ť ó í á ě ě ě ý á í Ú á í ú í é í á ú í ě ž á ž í ě é č é áš í ž ž í é ě ě ě é Ů á í ú í ú á í ú í é í á í ú í é ž á ž í č é ě ě ý Ú í á ě á ě í í é ě ň í é í á č é áš í ě í ř í á í í á ž á č ě í ě ŠÍ ř ří ě ž á ě ú í é í ří š é í úř é Úř í é ý á ř á Ů ě Č ě í á á í ě ž ž á ě Ž ť ší ň ý á é č ě ý ý Ů ŽÓ Č ó áš í ó í ě ří Š é Š é Č ě ží í ú í í ě žá č ŮŠ í é Č í Č ě á

6 ý Č ú éžá ř áří Č í ě ří š é ší ří ě ží í ú í í ě é Č í Č Ě Í ří ě á ě ý ž ý ú í ý í žá á ř í áš í ř ž ř í ň í í í ř č á é ý ě í á č é č š á á í áň é á ě ě í ě ší ř á č ě ž í é í í á ě í ě ší ř ř žá ť í ř é ší í ř é í ř ě ý á á Č ř í Č á áš ě ě ý ří í é í č ě

Udaje o vymerach jsou informativni. Pozemkovy fond CR neposkytuje mapy katastm nemovitosti.

Udaje o vymerach jsou informativni. Pozemkovy fond CR neposkytuje mapy katastm nemovitosti. VEREJNA NABIDKA POZEMKTJ URCENYCH K PRODEJI PODLE 7 ZAKONA c\9 Sb., O PODMTNKACH PREVODU ZEMEDELSKYCH A LESNICH POZEMKTJ Z VLASTNICTVI STATU NA JfNE OSOBY, VE ZNENI POZDE JSICH PREDPIStJ (DALE JEN ZAKON

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň µ#3993/pkt/2013-pktm@' 3993/PKT/2013-PKTM Č.j.: UZSVM/PKT/3484/2013-PKTM Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. BBV/25/2015 a jeho podmínkách

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. BBV/25/2015 a jeho podmínkách 6053/BBV/2015-BBVM Č.j.: UZSVM/BBV/5958/2015-BBVM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, příkop 11, 604 47 Brno O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. BBV/25/2015 a jeho

Více

Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. C/58/2015 a jeho podmínkách

Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. C/58/2015 a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/94/2015 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Český Krumlov

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/94/2015 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Český Krumlov 12440/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/9634/2015-HMSU Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České

Více

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část Město Hranice ZÁSADY postupu při úkonech obce v souvislosti s převodem nemovitých věcí schválené Zastupitelstvem města dne 24.4.2015 pod usnesením č. ZM 13/05/2015 HLAVA PRVNÍ Čl. I. Obecná část 1 Seznam

Více

Pioneer Funds Pioneer P.F.

Pioneer Funds Pioneer P.F. Pioneer Funds Pioneer P.F. A Luxembourg Investment Funds (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PodMÍNKY pro ČESKOU republiku platné od 1. 10. 2012 Pioneer Funds Pioneer P.F. Podmínky pro Českou republiku platné

Více

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM MALEŠICE JIH

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM MALEŠICE JIH PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM MALEŠICE JIH ČERVENEC 2012 OMEZENÍ ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ: SPOLEČNÁ NABÍDKA VÍCE OSOB: VARIANTY NABÍDEK:

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, 118 10 Praha 1 PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji části podniku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOMŮ

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOMŮ PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOMŮ ve vlastnictví České republiky - příslušnosti hospodaření Ministerstva obrany České republiky a příspěvkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen

Více

PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM. Preambule

PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM. Preambule PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha 7 svým usnesením č. 0012/14-Z ze dne 17.02.2014 tímto vydává

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉHO DNE 17. 12. 2014 PRODEJ POHLEDÁVEK ÚVĚROVÉHO PORTFOLIA METROPOLITNÍHO SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA V LIKVIDACI

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉHO DNE 17. 12. 2014 PRODEJ POHLEDÁVEK ÚVĚROVÉHO PORTFOLIA METROPOLITNÍHO SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA V LIKVIDACI Dne 23. 12. 2013 byl zjištěn úpadek dlužníka Metropolitní spořitelní družstvo v likvidaci, se sídlem Praha 2, Balbínova 404/22, PSČ 120 00, IČ: 255 71 150, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

POKYNY. k vyplnění Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

POKYNY. k vyplnění Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí POKYNY k vyplnění Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí podle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen zákonné opatření ) Tiskopis daňového přiznání (dále

Více

POKYNY. k vyplnění Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

POKYNY. k vyplnění Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí POKYNY k vyplnění Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí podle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen zákonné opatření ) Tiskopis daňového přiznání (dále

Více

Pravidla ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Název : o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka

Pravidla ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Název : o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Pravidla o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3219 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 17.09.2008 Účinnost od : 01.10.2008

Více

Pioneer Funds Pioneer P.F.

Pioneer Funds Pioneer P.F. Pioneer Funds Pioneer P.F. A Luxembourg Investment Funds (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PodMÍNKY pro ČESKOU republiku platné od 10. 8. 2009 Pioneer Funds Pioneer P.F. Podmínky pro Českou republiku platné

Více

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na soubor nemovitého a movitého majetku společnosti Auto Activity a.s. (provozovna Třebíč) Mgr. Michal Večeřa (dále jen Insolvenční správce ), insolvenční správce ustanovený

Více

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů určených pro veřejnost u AKRO investiční společnosti, a.s.

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů určených pro veřejnost u AKRO investiční společnosti, a.s. Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů určených pro veřejnost u AKRO investiční společnosti, a.s. účinné ode dne 1.7. 2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Pojmy 1.1.1.

Více

S M L O U V A o spotřebitelském úvěru č. dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a zák. č. 145/2010 Sb.

S M L O U V A o spotřebitelském úvěru č. dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a zák. č. 145/2010 Sb. S M L O U V A o spotřebitelském úvěru č. dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a zák. č. 145/2010 Sb. Smluvní strany : Real estate financial hospital s.r.o., IČO 28626389, společnost zapsaná do obchodního

Více

Oddíl I Obecná ustanovení. Článek 1 Předmět a rozsah úpravy. Článek 2 Vymezení pojmů

Oddíl I Obecná ustanovení. Článek 1 Předmět a rozsah úpravy. Článek 2 Vymezení pojmů Město Příbram - Městský úřad Příbram Zásady č. 1/2007, kterými se stanoví závazný postup při pronajímání a prodeji volných /neobsazených/ bytů ve vlastnictví města Příbram Oddíl I Obecná ustanovení Článek

Více

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 POKYNY. k vyplnění Přiznání k dani z převodu nemovitostí

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 POKYNY. k vyplnění Přiznání k dani z převodu nemovitostí TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 POKYNY k vyplnění Přiznání k dani z převodu nemovitostí Tiskopis přiznání k dani je v elektronické podobě k dispozici pro tisk s následným ručním vyplněním,

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy Článek I. Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy

Více

Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov

Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb. ( zákona o obcích) ve znění zákonů pozměňujících a doplňujících Zastupitelstvem

Více

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Pro obec : M A L E N I C E je místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Jihočeský kraj Územní pracoviště

Více

U S N E S E N Í. Obec: 558044 Merklín Kat. území: 693197 Merklín u Přeštic List vlastnictví: 336

U S N E S E N Í. Obec: 558044 Merklín Kat. území: 693197 Merklín u Přeštic List vlastnictví: 336 Exekutorský úřad Plzeň sever, 312 00 Plzeň, Pod Vrchem 51 Soudní exekutor JUDr. Jaromír Peške Tel: 377 235 155, mobil: 728 135 509, e-mail: jpeske@volny.cz, www.exekutor-plzen.cz, ID DS: xy4g8ux U S N

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady převodu a nabytí nemovitostí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady převodu a nabytí nemovitostí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady převodu a nabytí nemovitostí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 9/2010 OBSAH strana Článek 1 Obecná ustanovení... 3 Článek 2 Způsoby a formy převodu a nabytí nemovitostí...

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej domu Pod Strašnickou Vinicí 1264/37

Podmínky výběrového řízení na prodej domu Pod Strašnickou Vinicí 1264/37 Podmínky výběrového řízení na prodej domu Pod Strašnickou Vinicí 1264/37 REXIM REALITY s.r.o. IČO: 492 45 031 Spisová značka: C 20645 vedená u Městského soudu v Praze Sídlo: Praha 10, Na vinici 882/31,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ROZVOJ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ROZVOJ Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI Identifikace výzvy VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ROZVOJ Prioritní osa 2 Program Rozvoj Číslo výzvy III. výzva,

Více