Nové zastupitelstvo města strážnice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové zastupitelstvo města strážnice"

Transkript

1

2 2 4 2 / 0 4

3

4 Nové zastupitelstvo města strážnice 4 4

5 Městský úřad STRÁŽNICE Vážení občané, dovolte, abychom Vám poděkova za důvěru, kterou jste do nás vloži, chápeme ji jako velkou odpovědnost a velký závazek vůči Vám všem. Jsme si vědomi, že v následujícím volebním období nás ká také řada nelehkých úkolů a výzev, k nimž chceme přistupovat poctivě, s co největší odpovědností a nasazením. Chceme pracovat tak, aby bylo zřejmé, že se podmínky pro Váš osobní i pracovní život zde v našem městě neustále zlepšují a že Strážnice je respekvaným pojmem v širokém okolí a taktéž vyhledávanou destinací a nejen pro tuzemské návštěvníky. Dobrá komunální práce předpokládá partnerství a týmového ducha. Věříme, že nově zvolené zastupitelstvo, městská rada, utvořené výbory a komise budou dělným a výkonným týmem. A pokud mluvíme o partnerství, je samozřejmé, že ústředním bodem musí být občan, jeho přání, okávání a potřeby. Chceme Vás pro ujistit, že se budeme snažit být velmi otevřeni vůči Vašim myšlenkám, připomínkám, námětům a postřehům. Vážení spoluobčané, v nadcházejícím vánočním období Vám také jménem zastupitelstva města i pracovníků městského úřadu přejeme vše nejlepší, štěstí, zdraví a rodinnou pohodu i pracovní pohodu. Renata Smutná, starostka města Walter Barš, mísstarosta města Milí čtenáři, Vánoce plné Andělů a 25 Rok dobrých dí, co štěstí si nezávidí Vám všem přeje měs Strážnice a KD Strážničan USNESENÍ z 1. Zastupitelstva města Strážnice konaného dne Zastupitelstvo města bere na vědomí 1. zprávu o ověření platnosti voleb, 2. sb členů zastupitelstva města podle 69 odst. 2 zákona o obcích č Sb. ve znění pozdějších platných předpisů. 2. Schvaluje 1. za ověřovatele zápisu p. Pavlu Grombířovou a Mgr. Petra Tomea, 2. zapisovatelkou dnešního zasedání p. Ludmilu Kalužovou, 3. způsob hlasování veřejné hlasování, 4. uvolněnou starostkou města Strážnice a statutárním zástupcem města Mgr. Renatu Smutnou, 5. uvolněným mísstarosu města Strážnice PhDr. Waltera Barše, Ph.D, MBA, 6. za členy Rady města Strážnice: Radka Nejeschlebu, MBA; Mgr. Olgu Floriánovou; Ing. Petru Fialovou 4 Mgr. Evu Novákovou; Annu Čajkovou, 7. předsedu finančního výboru Pavlu Grombířovou; Členové finančního výboru: Mgr. Ris Ljasovský; Ing. Michal Vajčner; Ing. Anna Hricková; Bc. Ivana Labudová; Ing. Zdeněk Bína; Jindřich Mašek, 8. předsedu kontrolního výboru JUDr. Martu Novákovou; Členové kontrolního výboru: Ing. Jan Marek; Mgr. Martina Vavříková; Hana Kosířová; Ing. Michal Daněk, Ph.D; Boris Gregorovič; Ing. Ludmila Miová, 9. měsíční odměny za výkon funkce členům zastupitelstva, členům rady a předsedům výboru a komisí. 5

6 Inrmace z městské rady a zastupitelstva USNESENÍ z 94. zasedání Rady města Strážnice konané dne ) Rada města Strážnice schvaluje 700 výzvu k podání nabídky, komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení Petr Helísek, Radim Matyáš, Walter Barš, náhradníky členů komise pro otevírání a hodnocení nabídek Jiří Slezák, Hana Kosířová, Romana Okániková, a seznam obeslaných firem A studio group, spol. s. r. o. Kyjov, Joker, spol. s. r. o. Uherské Hradiště, J. D. TOUR TREND s. r. o. Staré Měs, vše na akci Poznávejme společně přeshraniční region Strážnicka a Skacka dodávka propagačního materiálu 7 výzvu k podání nabídky, komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení Petr Helísek, Radim Matyáš, Walter Barš, náhradníky členů komise pro otevírání a hodnocení nabídek Jiří Slezák, Hana Kosířová, Romana Okániková, a seznam obeslaných firem J. D. Production, s. r. o. Uherské Hradiště, Regionální televize CZ s. r. o. Praha-Nové Měs, HEXXA.CZ s. r. o. Zlín, vše na akci Poznávejme společně přeshraniční region Strážnicka a Skacka dodávka průvodcovských audionahrávek, 702 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na akci Strážnice, přeložka knn, Stuchlík, 703 pronájem bytu č. 3 v budově hasičské zbrojnice panu Radku Blažkovi, a na dobu určiu od do , 704 ukonní nájemní smlouvy se stávajícím nájemníkem panem Alešem Baklíkem na byt č. 3 v budově hasičské zbrojnice, a dohodou ke dni , 705 rozpočvé opatření č. 54 ve výši 111 tis. Kč na straně příjmů a výdajů, 706 výzvu k podání nabídky, komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení Ing. Šárka Brantálová, Petr Helísek, Romana Okániková, náhradníky členů komise pro otevírání a hodnocení nabídek Jiří Slezák, Hana Kosířová, Jaromír Michálek, a seznam obeslaných firem Zábojník-contracrs, s. r. o., Bystřice pod Hostýnem, Petr Vykrut zahradní služby, Ostrava, Gardenne s. r. o. Liměřice, Florstyl s. r. o. Kunovice., vše na akci Slovácký park izolační zeleň Drahy, 707 pronájem nebyvých prosr na zdravotním středisku o výměře 8 m 2 paní Mgr. Haně Striby, bytem, Strážnice, 708 poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč na pořádání Vzpomínkového vera věnovaného 45. výročí CM Mirka Menšíka, 709 poskytnutí finančního daru ve výši Kč ZŠ Hroznová Lhota na pořádání akce Zápkovy běhy v roce 24, 710 výsledky výběrového řízení na projekt Dovybavení kompostárny Strážnice vybraný uchazeč na základě výběrového řízení ze dne je firma VOSTING spol. s. r. o., Brno a pověřuje p. starostku města Strážnice k podpisu smlouvy s tím uchazem, 711 přijetí finančního příspěvku na péči ve výši Kč od Správy CHKO Bílé Karpaty dle dohody PPK - 24e/71/14 o reazaci managemenvých opatření, 7 umístění sídla obchodní společnosti MUDr. Marie Karasová, s. r. o. v prosrách Zdravotního střediska ve Strážnici,. 2) Rada města Strážnice ukládá 590 zajistit zpracování Tržního řádu města Strážnice, jehož součástí bude zákaz podomního a pochůzkového prodeje; do kdy: , odpovídá: Gazda Jaroslav. USNESENÍ z 95. zasedání Rady města Strážnice konané dne ) Rada města Strážnice schvaluje 713 firmu Petr Vykrut ZAHRADNÍ SLUŽBY,, Ostrava-Hrabůvka, jako výherce výběrového řízení na akci Slovácký park. 6 4

7 Inrmace o investicích města Oprava silnice I/55 Jak jsme již inrmova v minulém čísle, v lešním roce dojde k opravě silnice I/55 v úseku od Skacké brány po uci Školní. Ukonní prací na m úseku se předpokládá do O termínech ostatních etap oprav silnice I/55 budou občané inrmováni počátkem příštího roku. Komenského uce V uci Komenského pokračují souběžně práce na opravách vodovodu a kanazace (invesrem jsou zde Vodovody a kanazace Hodonín, a. s.) a na opravě místní komunikace (invesrem je zde měs Strážnice). V současnosti probíhá v celém úseku uce Komenského záchranný archeologický průzkum, o jehož výsledcích budete inrmováni v průběhu příštího roku. Sociální zařízení v přístavu na BK Koncem měsíce října bylo předáno staveniště pro výstavbu sociálního zařízení v přístavišti na Baťově kanále, a firmě Renova Hodonín, jež se stala vítězem výběrového řízení na dodavatele stavby. Na tu akci bude poskytnuta dotace z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod (prioritní osa 11.2 Rozvoj infrastruktury pro cesvní ruch, výzva Rozvoj infrastruktury zázemí pro rozvoj udržitelného cesvního ruchu) ve výši 85 %, vlastní zdroje pak činí 15 %. V současné době je vybudována hrubá stavba a vybudovány přípojky inženýrských sítí. Z kmatických důvodů budou práce na stavbě přerušeny a stavba bude dokonna v první polovině následujícího roku. Mateřská škola Smetanova a Skácelova Měs Strážnice podalo koncem dubna žádosti na výměnu oken a zateplení obvodových konstrukcí budov MŠ Smetanova a Skácelova v rámci mimořádné výzvy na podávání žádostí o dotaci na zateplování veřejných budov z prostředků Státního ndu životního prostředí ČR. Naše žádosti byly akcepvány a v průběhu srpna bylo SFŽP ČR vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace na obě budovy. V současné době se připravují podklady pro výběrové řízení na dodavatele. Výsledek výběrového řízení bude znám počátkem ledna příštího roku TJ Jiskra Strážnice Měs Strážnice nechalo zpracovat energetický audit a projekvou dokumentaci na zateplení a výměnu oken na budovách ubyvny a haly slního tenisu v areálu TJ Jiskra Strážnice jako podklad pro podání žádosti o poskytnutí dotace ze Státního ndu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Reagovalo se tak na závažný, dalo by se říci až alarmující neutěšený stav budov, jež nutně potřebují technický zásah, aby nedocházelo k další degradaci. V současné době se ká na schválení dotace ze strany Státního ndu životního prostředí ČR. Po jeho schválení ihned započnou práce na výběrovém řízení na dodavatele. Izolační zeleň Slovácký park V dubnu ho roku podalo měs Strážnice žádost na Státní nd životního prostředí ČR o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (oblast podpory Regenerace urbanizované krajiny) na vybudování izolační zeleně okolo rodinných domů v lokatě Drahy (u ZD Žerotín). Naše žádost byla v rvenci akcepvána a následně byla i schválena. V průběhu října bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele akce, jehož vítězem se stala firma Petr Vykrut Zahradnické služby z Ostravy. Celá akce se uskuteční na jaře příštího roku. Územní plán ekologické stabity a ochrany před povodněmi příhraničního území Skacko Strážnicko Měs Strážnice bylo osloveno partnerským městem Skaca ve věci podání společné žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR na pořízení projektu Územní plán ekologické stabity a ochrany před povodněmi příhraničního 4 7

8 území Skacko Strážnicko. Hlavním cílem ho projektu je vytvoření Územního plánu ekologické stabity a ochrany před povodněmi příhraničního území Skacka a Strážnicka. Dotknutými obcemi jsou na slovenské straně měs Skaca a obec Mokrý Háj území od řeky Moravy po Zlatnickou donu a na ské straně měs Strážnice a obce Sudoměřice a Petrov, přimž plošná výměra celého řešeného území na obou stranách hranice je 107,6 km 2. V rámci projektu budou zreazované komplexní přípravné a projekvé práce na zabezpení prevence a ochrany před povodněmi tvorba větrolamů, biokoridorů, biocenter, urní rizikových oblastí a osevních postupů. Územní plán ekologické stabity a ochrany před povodněmi příhraničního území Skacko Strážnicko bude taktéž řešit možnosti vytvoření suchých poldrů a přepážek, lesních cest, návrhy ochranných hrází, možnosti přesměrovaní, resp. odklonu přívalových vod a propustky pod cestami. Výstupem projektu bude konkrétní dokument obsahující konkrétní řešení v konkrétních lokatách uvedených katastrálních území. Při nezabezpení prevence a bez vytvoření podmínek pro reazaci opatření na ochranu před povodněmi budou vzrůstat náklady na eminování škod způsobených povodněmi a bude neustále docházet ke znehodnocování krajiny na daném území. Po provedení navrhovaných úprav, postupů a řešení, které budou součastí zreazovaného územního plánu ekologické stabity a ochrany před povodněmi příhraničního území Skacka a Strážnicka, by mohlo dojít ke snížení povodňových škod až o %. Městské zastupitelstvo ten projekt podpořilo, v současné době probíhají přípravné práce na zapotí projektu. Odbor životního prostředí a technických služeb inrmuje V měsíci říjnu jsme proved odstranění nálevých dřevin podél hřbivní zdi (ze směru Petrov). Tím opatřením došlo jednak ke zlepšení vegetačních podmínek pro růst vysazeného stromořadí a dále i k celkovému důsjnějšímu vzhledu ho místa, které si zaslouží. Dále jsme proved instalaci nové brány v té části hřbivní zdi a z důvodu možného vjezdu těžké stavební techniky na hřbiv. Tím řešením již nebudou poškozovány opravené chodníky pojezdem té techniky. Byl proveden odvoz přebytečné nahromaděné zeminy ze IV. pole hřbiva a po přístupové cestě, která vede po pozemcích města. Původní stav Po provedené úpravě Termíny svozu tříděného odpadu PROSINEC 24 a LEDEN 25 Papír (modré pytle): úterý 2. prosince a 6. ledna Plast (žluté pytle):... úterý 9. prosince a 13. ledna 8 4

9 POZVÁNÍ NA ZASTUPITELSTVO Zveme občany na II. zasedání Zastupitelstva města Strážnice, které se koná ve středu 17. prosince od v přísálí kulturního domu Strážničan. Ze života města K rásné strážnické nokturno CM M. Menšíka slavila Kdysi v 70. letech jsem si ze Strážnice přivezl docela nenápadný singl no, nenápadný jak pro koho Už jsem ty muzikanty na obálce téměř všechny znal. Na primu Mirek Menšík, na tercu Petr Šelepa, u basy Jura Pajer, na kontrech Pavel Fipovič a za cimbálem pan Vajčner Byla cimbálovka Žerotínu a by o čtyři roky starší než my, muzika z Čejkovic. Potkáva jsme se na přehlídkách, koncertech, nebo jen tak, nermálně. S Mirkem jsme také kdysi sedě v nějaké porotě, ale nám až tak nesedělo. Lepší byly ty jeho za srdce beroucí danaje... Čejkovická cimbálovka je už (po 40 letech) minulostí, odešel jsem ze Slovácka na Vysočinu, ale srdío táhne člověka pořád zpátky... Pro jsem vřele uvítal pozvání Jirky Veselského, který u mě kdysi v roce 1989 začínal v jkovické mladé cimbálovce a nyní se měl prezenvat jako primáš obnovené muziky Mirka Menšíka. Trochu mu dlužím, neboť v roce 23 jsem měl účinkovat v jeho programu, ale po rozpadu muziky už holt nešlo... a les jaká smůla! se též opakovalo s Petrem Galeou. Řekl bych škoda ale výroční program tím určitě neutrpěl. Zajel jsem si těch poctivých 150 kilometrů a ani jednoho z nich jsem neval. Jak velí strážnická tradice vyprodaný sál, správně naladěné obecenstvo a všemu ještě před začátkem vévodilo cosi, co už dlouho nazývám duchem Strážnice mís, kde lklór stále žije v té nefalšované podobě a hraje a tančí se tak, jak se říkalo za Slávka. Odborně se mu říká genius loci a já jsem jej cítil ze všech koutů. Odpovídal mu i program. Nádherné strážnické kroje, překrásné lyrické písně žen i hrdinné tenory zpěváků. Opět, aspoň pro mě, přímo fascinující rytmy danajů, i pozdějších sedláckých. Žádné složité vymýšlení, prosté, ale o působivější a tím i cennější podání. A konečně Jirka udělal s muzikou velký, ba obrovský kus práce. Měl jsem z něj ale i z ostatních velkou radost a přiznám se, i upřímný pocit hrdosti. S Jarú Chromeem jsme se při jeho vzpomínání docela nasmá, cimbál i basa byly jemné, nevtíravé, ale o důraznější a klarinet pěkně podmalovával primáše s tercem a sólo hostujícího Jarina Čajky bylo jako vždy brilantní. A naráz bylo jaksi moc hodin, moc se děkovalo a blahopřálo, ale mně bylo tak jaksi krátké... Pořád bych ještě poslouchal a nechal se unášet A ten aplaus vesje, také nebývá každý den! Nevím, co přesně zavelelo, ale hlediště bylo naráz ze sedadel a bylo napros oprávněné A já byl určitě mezi prvními. A pak na posezení u cimbálu byl další svátek. Moci si zazpívat s panem Harnošem, popovídat s panem Mrenkou a pozdravit paní Ludmilu Volavou z ho budu žít ještě opravdu dlouho... A muzicírování se skvělými hudebníky nemělo chybiu. Když jsem k ránu odjížděl, znělo mi všechno ještě v hlavě a přál jsem si jediné: Menšíci (a Strážničané vůbec) držte se, hrajte, zpívejte a tancujte tak, jak předved ti všichni bývalí i současní muzikanti, sósté i neméně zdatní nestárnúcí Žerotíňáci, kteří z tanečního a pěveckého umění neztrati ani čárku Těším se na další setkání a zdravím Strážnici! Petr Hudek, dlouholetý primáš CM Zavádka z Čejkovic 4 9

10 Poděkování CM Mirka Menšíka V sobotu 25. října jsme uskutečni pořad věnovaný 45. výročí vzniku muziky. Je pro mnohé až povznášející, když mohou na čas omládnout o pěknou řádku let. Nebýt však podpory širokého okolí, ten rychlý let časem by se neuskutečnil. Děkujeme ještě jednou všem, kteří nám jakkov pomoh uskutečnit vzpomínkový ver. Děkujeme sponzorům, firmám Vitis Strážnice, MND a. s. Hodonín, městu Strážnice, panu Fantišku Kotkovi, baru u Múů, panu gravi Pavlu Sochorovi, za videodokumentaci náleží vřelý dík Staňovi Loveckému. Děkujeme zaměstnancům KD Strážničan za podporu a spolupráci. Děkujeme dále všem, kteří přiš společně s námi oživit vzpomínky a letmo projít pomyslnou kronikou muziky tanečníkům Nestárnúcího Žerotínu, panu Jaroslavu Čajkovi, zpěvaám: Alžbětě Bačíkové, Marii Holubíkové, Haně Sovičové, Markétě Kolaříkové, zpěvákům: Josefu Múovi, Josefu Koštuříkovi, Jiřímu Ženatému. Velký dík patří i našim malým zpěvákům, pro které byla premiéra Jirkovi a Matějovi Veselským. Poděkování náleží i divákům, kteří doplňova atmosféru v sále kulturního domu. Co sa stalo, už je staté ale těšíme se na příští setkání s vámi. CM MIRKA MENŠÍKA Koncert naší přední housstky Gabriely Demeterové Před více než čtyřiceti lety v roce 1973 byla dokonna výstavba a dána do provozu budova strážnického kulturního stánku, známá jako kulturní dům Strážničan. Na jeho existenci a působení jsme si zvyk, že si ani neuvědomujeme, jak obohatil život obyvatel našeho města a nakonec i obyvatel blízkého okolí. Asi bychom dnes těžko spočíta množství kulturních, spolenských, výchovných a zábavních podniků nám občanům doslova předložených. Za šťastné je třeba označit zejména období od začátku devadesátých let minulého sletí, ve kterém vedla a vede dodnes tu instituci ředitelka paní PhDr. Danuše Adamcová. Vedle své funkce správní ředitelky se věnuje zejména a převážně mu, k mu je ten stánek urn k organizování kulturního života v našem městě. Za jejího působení a z její iniciativy byla uskutečněna řada vysupení našich předních a známých hudebních a divadelních umělců a uměleckých skupin. Sama je aurkou mnoha pořadů v rámci lklorního festivalu Strážnice, Strážnického vinobraní, vesměs lklorního charakteru. To je jen krátký stručný výt jejich užitečných aktivit, na které jsem si momentálně vzpomněl. Z její iniciativy jsme mě možnost v měsíci spadu zhlédnout a prožít koncert naší přední houslové virtuosky paní Gabriely Demeterové. Jeho úlem bylo seznámit nás s významnou uměleckou osobností přelomu 18. a 19. sletí legendárním houssu Nicolou Paganinim. Její vysupení předešla všechna okávání, která vyplývala z inrmací předcházejícího čísla Strážničanu. K svému vysupení si vybrala doprovod důsjný a rovnocenný svému koncertu. Nám známý herec Otakar Brousek ml. výstižně a barvitě nám představil osobnosti Paganiniho tak, že bychom jej při jeho potkáním muse hned poznat. Pro hudební doprovod si vybrala chorvatského mistra hry na kytaru Ozrena Mutaka, který decentním způsobem doprovodil sóstku a ještě se představil jako sósta. A sóstka zářila. Vhodným prokládáním životních příhod Paganiniho života s jednotvými částmi výběru z 24 capricií spolu se sólovým vysupením kytaristy poskytla zážitek, na který se nezapomíná. To doložil i spontánní potlesk posluchačů, který si vynutil přídavky, kterými nešetřila. Škoda jen, že nebyla příležist k mu, aby nám ona sama aspoň trochu přiblížila svou osobnost, svoji životní a uměleckou dráhu, vedoucí k tak vysokému umění a mistrovství. Je ale přísb, že naše měs v dohledné době znovu navštíví. Moc se na těšíme a bylo by dobře, kdyby nás posluchačů bylo ještě více. Jiří Mrenka 10 4

11 Hody, milé hody, už sem dohodovál, po štyry noce doma nenocovál Tak se zpívá v dové písni. Hody patří v tradiční dové kultuře ke svátkům, které završují cyklus letních obyjů a prezentují výsledek hospodářských prací. Mají mnoho nejrůznějších oznaní na Moravě hody, ve Slezsku krmaš, v Čechách posvícení. Termín hody je odvozen od slova hodovat. Krmaš je výraz převzatý z němčiny a používaný u původně německého obyvatelstva. Termín posvícení má pak dva různé výklady, které jakoby se navzájem vylučovaly, ale spíše se překrývají. První vysvětlení sahá hluboko do naší hisrie a souvisí s tanci při zapálených svíách v době, kdy ještě nebyla elektřina odtud název posvícení. Novější výklad se vztahuje k patronu kostela posvěcení. Ve starších obdobích se však mše nesloužily na post patrona ve Strážnici sv. Martina, ale za zemřelé farníky, což podobně jako oheň obřadních svící zcela jasně souvisí s úcu k předkům. Hody byly původně kolektivní hostinou rodu, která spolenství sjednocovala. Na obecní útratu se pořídilo nějaké zvíře, které pak bylo veřejně obřadně usmrceno a společně snědeno. Jednalo se o obětinu jako poděkování za úrodu. Odtud pocházejí zvyky jako zabíjení kohouta nebo kozla, v severských zemích losa. U nás se ten zvyk dochoval v podobě konzumace pené hodové kany či husy a koštu mladých svamartinských vín. Když nebyl úrodný rok, říkalo se, že když nebudou hody, budou alespoň hodky. Z hlediska spolenství mívaly hody v minulosti ještě jednu funkci vyrovnávaly se dluhy, vypláce se sezónní pomocníci a obecní služebníci. Symbolem hodů je vysoká hodová mája, kterou chasa vztyčuje na návsi a podle které se vždy z dálky pozná, ve které obci se hoduje. Vzhledem k mu, že se v rodinách vždy hodové pozvání na hostinu oplácelo a dosud oplácí, stavěla se v minulosti proti nadměrnému hodování a zanedbávání povinností jak vrchnost, tak i církev. Lidová píseň pokračuje: Doma nenocovál, koně nepucovál, hody, milé hody, už sem dohodovál. V roce 1786 přikázal císař Josef II. pořádání hodů jen v jednom termínu, a o třetí říjnové nedě a jen v době trvání dvou dnů. To nařízení se však neujalo a naopak se stalo důvodem pořádání hodů dalších, tzv. císařských, které se však neujaly. Církev zase oprávněně brojila proti mnohdy neurvalému veselí, hodování a parádivosti na hody muselo být vždy nové oblení. To dokladuje poslední sloka výše uvedené dové písně: Hody, milé hody, nadělaly škody, zabi šuhájka, hodi do vody. Kromě vysoké hodové máje se staví menší májky vždy před domem stárka a stárky, kteří sjí v le chasy svobodných chlapců a dívek. Ve Strážnici se o udržování hodové tradice snaží všechny tři lklorní soubory Danaj, Žerotín a Demižón, které se střídají a navzájem se podporují. V lešním roce se té úlohy ujal soubor Danaj stárkem se stal Jiří Sochor, stárkou Kateřina Kořínková. Chlapci se postara o hodovou máju, děvčata zase o její výzdobu. Na rodinách obou stárků pak leželo nákladné zabezpení pohoštění pro chasu a muzikanty. Chlapci se již tradičně seš na Předměstí a krojový průvod se vydal pro stárka, a poté pro stárku. Před jejím domem si však stárek svým zpěvem a tancem musel stárku zasloužit. I když upršené počasí podobně jako v loňském roce obchůzce moc nepřálo, přes bylo nutno opět obdivovat výsledek úsilí strážnických žen při přípravě naškrobených a nažehlených strážnických dových krojů. Celý průvod v le se stárkem a stárkou se pak 4 11

12 vydal na úřad pro povolení hodů a převzetí hodového práva z rukou starostky města Renaty Smutné. Zde se také uskutečnil první hodový tanec. Pak následovala cesta pro požehnání na faru prostřednictvím faráře Lukáše Karpinského, tanec pod hodovou májí a verní zábava s předta nním. Hody pak uzavřela nedělní hodová mše, po které sv. Martin skutečně, byť jen symbocky, přijel na bílém koni. Mgr. Lenka Gronská Fy měly rojení a pak Úlet na sever aneb Křest nového CD Mezinárodní účast jako na prestižních koncertech měly u nás v našem KD strážnické Fy. Vzácnýcm hostům ze Švédska předsedala švédská velvyslankyně pro oblast kultury v ČR Amée Heinsjö a švédská populární skupina Triakel, která se hlásí ke své lklorní tradici. V ní vedle severských houslí (housle = fi ddle) a harmonia (pumporgan) vynikal civě plný zpěv Emmy Härden, jinak také spřízněné duše našich Fk naladěné na stejnou vlnu. Nejlépe o atmosféře vypoví přímí svědkové prostřednictvím zaslaných blahopřejných sms. Danuše Adamcová Ohlasy po koncertu Fk TRIAKEL cesu domů: Děkujeme za vrejší úžasný ver. Po 745 km v autě jsme bezpečně dorazi domů. Všechno nejlepší Tobě a Fám! Ostatní sms ve zkratce: Posíláme velké gratulace, bylo úžasné! Zvuk jak víno, tak jak jsi říkal mrazení v zádech, zkrátka hodně hodně dobré muziky! Moc děkujeme za překrásný a nezapomenutelný zážitek!... Vrejšek byl opravdu úžasný, amazing, neskutečný Bylo muzikantsky i spolensky výborné FČELIČKY děkují Chtěl bych u cesu poděkovat všem, kteří se finančně nebo organizačně podíle na vzniku nového CD, přípravě a zdárném průběhu křtu. Děkujeme především firmě Vitis a Jindrovi Baňařovi, p. Františku Kotkovi Hotel Strážnice, firmě Garret develop a Davidu Kuthanovi, Pavlovi Vávrovi Sítisk, p. Ireně Machové, p. Špaovi a Klubu slního tenisu Praha, p. Michalu Hradskému a Petru Salčákovi, Petrovi Šelepovi, Radkovi Nejeschlebovi, Jožkovi Vítkovi, Michalu Dufkovi, Mirku Lagovi, Hynkovi Brydlákovi, p. Anežce Šelepové, manželům Žakovým, Vildovi Gavlíkovi, o. s. SPRONK zvláště p. Žákové, Kollárové, dále rodičům Fcek manželům Můovým, Ondrušovým, Prečanovým, p. Andrei Kropíkové, p. Mirovské a Lípové, dále starším děvčatům z Danájku za přípravu hezkého taneu na finskou píseň v předprogramu, p. Janě Filové za výstavu grafií ze Skandinávie a tlumoní, Kristině Hrubé a p. Heleně Novákove za tlumoní, p. Luďkovi Mikovi za přípravu a promítání projekce během koncertu, Honzovi Smetkovi za přípravu projekce, Mirkovi Chovancovi a Petru Janásovi za světla, pracovníkům KD za vstřícný přístup při zkouškách i samotném koncertu, městu Strážnici, především p. starostce Renatě Smutné a p. mísstarosvi Waltru Baršovi; manželům Šimáovým, Milanu Břeskému, zvláštní poděkování patří p. Renatě Dufkové a Naděždě Jamné za vzornou přípravu a organizaci rautu pro vzácné hosty po koncertě. Děkuji p. Tatianě Pálenské za perfektní uvádění, muzikantům za pevné nervy a obětavost při zkouškách a Fám za odpovědný přístup v přípravě programu. Zdeněk Musil 4

13 Velmi inspira vní dřevořezby hodovaly v KD Strážničan Dva členové sdružení řezbářů GAUČ (Gajdovi udníci myslí se tím řezbáře Františka Gajdy ze Strážnice) Vít Vavřiník a Vladimír Boruta ve dřevořezbě profesionálně pokračují. Na hodovou nedě necha veřejnosti nahlédnout do své řezbářské dílny a podě se o svá umělecká díla. Využila jsem přímé účasti Víta Vavřiníka a položila mu pár otázek. Přim jsem zjistila, že za vším hledej ženu, neboť základní kámen ke vzniku skupiny GAUČ položila přirozenou cesu založenou na ochotě starat se o ně manželka řezbáře paní Gajdová. Sdružení Gauč vzniklo po mnoha společných návštěvách u Františka Gajdy. Za oficiální datum vzniku se považuje 20. prosinec 2003, kdy mě poprvé možnost společně vystavovat v Blatnici pod sv. Annínkem. Vedle Víta Vavřiníka a Vladimíra Boruty by dalšími členy Ladislav Sedlák, Lubomír Sedlář, Martin Ospalík ( ) a Václav Němec. Cílem společného setkávání bylo dět se o zkušenosti, možnost společně tvořit a rozvíjet se v řezbářském řemesle. Čím Vás kluky přitahoval řezbář František Gajda? Inspirovala nás jeho řezbářská zkušenost. Sami jsme nezna techniku a nevědě, jaká dláta používat. Tím, že nám mistrova škola dala mnoho praktických zkušeností a jeho rady nás posunuly o velký kus dopředu, jsme se nemuse učit na vlastních chybách. Dal nám nahlédnout pod ruky, jak kus dřeva dostává tvar a mění se ve figuru s výrazem ve tváři, gestu i pohybu pro mistra tak typickým. Ke kontaktu a prohloubení vztahu s mistrem došlo až v době, kdy byl už v důchodu a mohl se naplno věnovat řezbářskému řemeslu. Cítil, že je čas na podět se o své zkušenosti s mladší generací. Co pro Vás znamenalo? Byla ta pravá řezbářská škola, na základě které si každý řezbář přichází na, co je mu nejbžší a si zpracovává dál. Byla cesta k sobě samému. Nechtě jsme být druhým Gajdou, znalost techniky k mu směřovala, ale nebylo našim cílem. K našemu rozvoji přispěla také řezbářská sympózia např. v Kunovicích, ale i na Slovensku. Ty příležisti nám umožnily rozvoj řemesla a přinesly prostředky k nákupu vlastních dlát, kterých je v začátcích nedostatek. Jaká témata jste zpracováva? A kde je najdeme? Témata přichází buď sama, anebo od zadavatelů. Jsou např. sochy muzikantů, svatých, pohádkových figur, ženských aktů, ale i vlastní fantazie zde hraje svou ro. Sochy Gau jsou k vidění ve Strážnici a na Baťově kanálu, ve Bzenci, na Šumárníku, na Vápenkách a dalších místech. Děkuji za rozhovor a těším se na další krásno do dřeva vyryté. Danuše Adamcová Odpovídal Vít Vavřiník Dis., ze Bzence, absolvent: SPŠ a SOU nábytkářské v Rosicích u Brna obor uměleckořemeslné zpracování dřeva; SŠ a VOŠ uměleckých řemesel, Brno obor konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby; necelé dva roky Zlínská soukromá VOŠ umění, o. p. s. obor sochařská tvorba. 4 13

14 Hudecký ver Slávka Volavého 24 Je dobrou a dlouholeu tradicí, že na post legendárního primáše Slávka Volavého bývá ke konci roku uspořádán pořad s vysupením strážnických i jiných muzik. V lešním vysupení s názvem Muzikanti, sú chlapci byl výběr účinkujících muzik mimořádně kvatní ale nepředbíhejme. Pořad zahájila sympatická dívčí muzika Bukovinka z Bystřice pod Hostýnem, která byla po vtipném úvodu moderára Davida Pavlía doplněna o další dva mužské hudebníky. Muzika ve své činnosti vychází z lklorního materiálu jižního Valašska a oživuje cenné archivní zápisy dových písní, které v té oblasti pořídil evangecký farář Daniel Sloboda, rodák ze slovenské Skace. Po ní následovalo vysupení Milotické cimbálové muziky, která předvedla výběr lklorního materiálu z oblasti jižního Kyjovska. Založení cimbálové muziky v té obci s dlouholetými hudebními tradicemi lze považovat za prospěšný počin, prože se zde v minulosti pěsvala jen dechová hudba, která byla ve své době velmi proslulá. Vysupení Kopaničiarské muziky Martina Janšty z Prieval u Brezové bylo velkým překvapením pro odborníky i ostatní poslucha. Muzika se snaží o přesné uchovávání typického hudebního stylu v oblasti Myjavska a navazuje na tradici proslulých primášů Samka Dudíka a Jána Petruchy. Takový přístup k lklornímu materiálu samozřejmě není pro dnešní muziky povinný, ale pokud se některá rozhodne jít u cesu, je pro budoucnost lkloru velmi záslužné. Opačný přístup k lklornímu materiálu vyjadřovalo vysupení Duo GraŽ, dvou vynikajících profesionálních hudebníků, houssty Lubomíra Graffeho a harmonikáře Jaromíra Žižky, kteří interpretují lklor ve vysoce styzovaném pojetí a jejich interpretace má podobu mistrně provedených variací. Autentické pojetí k lklorním tradicím využívá i další muzika, a Lidová hudba Paláčovci z Hrochoti pod Polanou. Ta proslulá hudební obec, jejíž muzikanti okouzlova svými perfektními hudebními výkony davy nadšených návštěvníků strážnických slavností hned od jejich počátků, pokračuje dodnes v plynulé návaznosti hudebního stylu. Pro muzikanty vesměs cikánského původu tvoří hudba nezbytnou záležist jejich života, který je však stejně moderní jako všude jinde. Právě soužití tradic, jichž si v obci velmi váží a uchovávají v přesném tradičním pojetí, a moderní kultury vytváří ojedinělý životní styl, který je v dnešní době vskutku ojedinělý a vzácný. Ty její nevšední kvaty studuje etnomuzikoložka Alžbeta Lukáčová, která posluchačům podala názorný odborný výklad o hudebním stylu té muziky. Musím dodat, že strhující výkony cikánských muzikantů byly středem pozornosti i v navazujícím přátelském setkání po pořadu. V závěrečné části programu vysupil dětský lkorní soubor Vienok z Bratislavy, jehož vedoucí a choreografkou je Mgr. Dana Blahová, dcera slavného slovenského operního pěvce Dr. Janka Blahy, rodáka z nedaleké Skace, který byl nerozlučným životním přítelem Dr. Vítězslava Volavého. Dokonalé výkony dětských interpretů, kteří ztvárni adventní tematiku na hudbu skladatele Svezara Stračiny, by mohlo být dobrým příkladem pěsvání lkorních tradic v městském prostředí, stejně jako smyslupným obohacením životn ího stylu nejmladší generace. Prože tenkrát nebyla v pořadu zasupena žádná strážnická muzika, závěrečnou píseň Ej, vy páni, vy zahrá a zazpíva všichni účinkující. Byl velmi milý a až dojemný závěr pořadu, který se nesl v duchu sko-slovenské vzájemnosti a přátelství. Ta hluboká myšlenka, která provázela předchozí dějiny společného soužití obou našich národů, by určitě měla být zdůrazněna i v příštím jubilejním ročníku strážnického lklorního festivalu. Vysupení slovenských souborů a muzik bylo okávanou součástí každoroční programové skladby festivalu a vždy sklízelo aplaus nadšené divácké obce. Lešní hudecký ver k poctě Slávka Volavého by bylo možno považovat za jakési malé strážnické slavnosti, a především podle skladby zasupených účinkujících. Je pozoruhodné, že nehudebníkovi se podařilo sestavit tak skvělý hudební pořad, jak jsem řekl hned po pořadu jeho aurovi Jirkovi Tománkovi. Jiří Pajer 14 4

15 Ohlasy na Hudecký ver Slávka Volavého 24 Děkuji u cesu všem učinkujícím v pořadu Hudecký ver Slávka Volavého, poděkování patří i všem pracovníkům KD Strážnice, městu Strážnice, Ton Studio Raichman a sponzorům: Pavel Kulda ml., Knihkupectví Šebesvá, Hray a papír Josef Kříž, Vinařství Botur, Vinařství Petr Klásek Petrov, Zámecké sklepy, manželé Pálenští, manželé Buovi, Potraviny Nováková, cukrárna U anděla, Brambůrky Hobža, Řeznictví a uzenářství Morava Hodonín, Řeznictví a uzenářství U Šťastných a Hotel Strážnice. Jiří Tománek Zdravíme všetkých z Košarísk ďakujeme všetkym spoluúčinkujúcim, organizárom, zvukárom, režisérovi, moderárovi a najmä vďačnému a vnímavemu pubku za nevšedný sobotňajší ver. Rovnanko ako v príspevku načrl aj pán Pajer aj my sme pocíti, že našej národnej CS vzájomnosti je lepšie na svete bez potiky a nabubralých oficialít. Že oveľa viac jej prospievajú spontánne osobné, človečie a kultúrne vzťahy plebejcov. Kopaničiarska muzika Martina Janšta Chystá se TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 25 Na začátku r. 25 opět proběhne Tříkrálová sbírka po celé ČR. Ve Strážnici budeme koledovat v sobotu 10. ledna 25 od hod. Duo GraŽ Koledovat mohou i předškolní děti v doprovodu vedoucího skupinky. Vedoucí skupiny koledníků musí být osoba starší 18 let, například rodi, někdo blízký, či jakýko dobrovolník. Prosíme ochotné zájemce, kteří by by ochotni doprovázet koledníky po bytech a domech, ať se nahlásí v Charitě Strážnice už teď, prože potřebujeme Vaše osobní údaje. Prosíme o pomoc se zajištěním koledníků. Přihlášku pro koledníky si můžete vyzvednout v charitní prodejně nebo v základních školách. Vyplněnou přihlášku pak prosíme odevzdat do ve strážnické charitě, na ul. Kovářská 396, koordinárce TK sbírky paní Marii Jurasové, tel: , mobil Prosíme, nahlaste vedoucí skupinek i koledníky co nejdříve už teď, abychom moh včas zajistit vystavení průkazek. Těm, kteří se k té službě rozhodnou, předáme materiály a inrmace týkající se Tříkrálové sbírky 25 při společném setkání. Termín inrmační schůzky je ve čtvrtek v 16 hodin v 1. poschodí charity (vchod z parkoviště). Odměnou pro koledníky bude zdarma promítání v Kulturním domě ve Strážnici. Doufáme ve Vaši pomoc, zároveň děkujeme za ochotu a pomoc v loňském roce. Výnos Tříkrálové sbírky roku 24 byl zčásti použit na potřeby Charity ČR (42%) a zbylá část ve výši Kč, z hož bylo urno Kč na vybavení chráněných dílen, Kč na přímou sociální pomoc potřebným dem v našem regionu, Kč na podporu činnosti charitní pečovatelské služby a Kč na krizovou pomoc pro Ukrajinu. Charita Strážnice 4 15

16 Ze školství ZŠ Školní Strážnice Okresní kolo ve slním tenisu Mgr. Renáta Lanová Dne jsme se ve velmi hojném počtu zúčastni turnaje ve slním tenisu, který se konal v Hodoníně. SKST Hodonín zapůjčil halu, kde se mimo jiné hrají i evropské soutěže, a žáci si tak moh vyzkoušet profesionální prostředí. Na m turnaji se seš jak hráči registrovaní, tak i neregistrovaní. Naše škola obsadila všechny kategorie a se také vyplatilo. Největšího úspěchu, a ziskem prvního místa, dosáhla hned dvě družstva, mladší žáci registrovaní ve složení Jan Marek, Radim Morávek a Jakub Marek, dále mladší žákyně neregistrované ve složení Katka Fiurášková a Ivana Vojtková. Druhé mís získalo družstvo starších žákyň neregistrovaných ve složení Barbora Martínková a Adéla Vojtková, třetí mís starší žáci neregistrovaní Tomáš Sporyzs, Jiří Můa a Zdeněk Šebesta. Volnočasové aktivity na naší škole Mgr. Renáta Lanová V rámci Školního klubu, který od lešního roku pracuje na naší škole, mají děti možnost využívat ty kroužky: Tělovýchovný kroužek p. uč. Běhal, Slní tenis p. uč. Lanová, Taneční kroužek p. uč. Zlámalová, Horňáová, Lanová, Keramika p. uč. Jagošová, Tenis p. uč. Nekarda, Hudební kroužek p. uč. Vyskočil, Cviní z ského jazyka p. uč Zlámalová, Jančíková, Cviní z matematiky p. uč. Horňáová. Ve Školním klubu se pod vedením p. Macháové děti věnují výtvarným, rukodělným činnostem a také cviní. 16 4

17 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice Podzimní dílny v družině a klubu A. Motlová, V. Svobodová Děti navštěvující školní družinu a školní klub na naší základní škole velmi rády tvoří, a pro i jeden ze dnů podzimních prázdnin ( ) se věnovaly podzimním dílnám. Společně s vychovatelkami tvořily výrobky z různých druhů papíru, přírodnin a látek. Pod jejich šikovnýma rukama vznikaly lampiony, svícny, draci, zvířátka, halloweenská strašidla a veselé dýně. Celé dopoledne probíhalo v příjemném ovzduší, děti si vzájemně pomáhaly a sdělovaly své zážitky z pouštění draků, sbírání stů a kaštanů. Nakonec si své výrobky odnášely domů, aby se s nimi mohly pochlubit rodičům. Okresním kolo slního tenisu proběhlo v Hodoníně Martin Benovič (9. A) Jen díky vybojovanému postupu ze školního kola ve slním tenisu si udělalo 8 borců MENŠÍ VÝLET do Hodonína. Nebyl výlet, ale okresní kolo soutěže. Na nádraží jsme by všichni nervózní, prože jsme nevědě, jest pojedeme v plném hvězdném týmu. Nakonec náš kamarád, který trošku zaspal, stihl jen taktak. Ve sporvní hale jsme si muse rozehřát svaly, abychom předved maximální výkon, a se vyplatilo. Naše týmy soupeřily tak: starší žáci ZŠ Školní Strážnice, ZŠ Lipov, ve finále ZŠ Vančurova Hodonín; mladší žáci ZŠ Velká nad Veou, ZŠ Vančurova Hodonín a ve finále ZŠ Lipov; starší žákyně ZŠ Školní Strážnice, ZŠ Vančurova Hodonín (holky celkově 3. mís). Po urputných bojích se probojovaly do finále oba chlapecké týmy. A světe, div se, kluci své ma vyhrá!!! Obrovský dík patří našemu kouči panu učite Spazierovi, že nás o přestávkách trénoval a na zápase nás podpořil a dodal nám povzbuzení. Školu reprezenva: N. Ondrovčíková, T. Suchánková, M. Benovič, M. Moravčík, P. Čajka, M. Tran, D. Výmola, A. Bažant. O podzimních prázdninách proběhlo školení v rámci projektu DIN Mgr. Zdeňka Dudová, zástupkyně ředitele V rámci projektu DIN (Diagnosticko-intervenční nástroje jako prevence školní neúspěšnosti), do kterého se naše škola zapojila v letech ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno, proběhlo bezplatně o jarních prázdninách jednodenní vzdělávání, kterého se zúčastnilo 14 pedagogů, především učitelů z 1. stupně základní školy a asistentů pedagoga. Lekrka Mgr. Pelclová se zaměřila na provádění diagnostiky schopností žáků mladšího školního věku v oblasti čtení a psaní. 4 17

18 Projekt Škola podporující zdraví (Škola plná květin) skončil Mgr. Martina Vavříková, školní koordinárka projektu V průběhu měsíce října se žáci 7. až 9. ročníků, spolu s někoka vyučujícími, zapoji do výsadby kveucích trvalek v okolí naší školy. Ta akce proběhla v rámci projektu Škola podporující zdraví. V areálu školy bylo vysazeno 5 záhonků, které nám v příštích letech budou zkrášlovat a zpříjemňovat pobyt ve škole. Velký dík patří všem dětem, které se s radostí zapojily a všem kolegům a kolegyním, kteří výsadbě věnova i část ze svého drahocenného volného času. Současně s reazací výsadby byly také zakoupeny a rozmístěny další laviy urné k venkovnímu posezení. Ve školním roce 245 nám opět přibylo žáků Mgr. Petr Tomek, ředitel školy Třetím školním rokem v řadě po sobě se postupně navyšuje pot žáků navštěvujících naši školu. K 1. září 24 nasupilo na naši školu 365 žáků, což je o 10 dětí více jak v minulém školním roce. V polovině spadu se ten pot navýšil ještě o jednoho dalšího žáka, takže v současně době si plní povinnou školní docházku u nás 366 dětí rozdělených do 16 tříd, z ho na 1. stupni je v 8 třídách 178 a na 2. stupni ve shodném počtu tříd žáků 188. O všechny žáky po celý rok pečuje pedagogický tým 24 učitelů, 6 asistentů pedagoga, 3 vychovatelek, 1 školní speciální pedagožky a 7 provozních zaměstnanců. Evropský den jazyků Letíme na Maltu, sbalte si plavky, opalovací krémy a hurá na letiště a boršč už jste ochutna? To je jen krátká ukázka veselých výkřiků dětí, které zněly naší školou Poslední zářijové pondělí se neslo ve znamení Evropského dne jazyků, kdy nám naši žáci kromě spousty vlastních básní předved i svoje návrhy národních krojů pro ty země. Celkovou atmosféru zpříjemnily scénky nebo tóny hymny dané země. A za rok se těšíme na další cesvatelské zážitky! A. Pelcmanová 18 4

19 Purkyňovo gymnázium Strážnice Přírodní vědy s nadšením Mgr. Jiří Kubálek Učitelé fyziky a chemie z Purkyňova gymnázia ve Strážnici les již druhým rokem pracují na evropském projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji. Ten projekt je primárně financován z Evropské unie (přesněji z Evropského sociálního ndu) a strážnické gymnázium patří mezi vybrané školy našeho kraje, které mohou ho ndu využívat. Jednou z aktivit, kterou gymnázium zajišťuje, je pořádání workshopů z fyziky a chemie pro žáky šesti partnerských základních škol: ZŠ Marie Kudeříkové Strážnice, ZŠ a MŠ Bzenec, ZŠ a MŠ Moravský Písek, ZŠ a MŠ Hroznová Lhota, ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Annínkem a Církevní ZŠ Veselí nad Moravou. Ti žáci po dobu dvou školních roků pravidelně dojíždějí na gymnázium a atraktivní rmou se seznamují se základy obou zmíněných přírodovědných předmětů. Velkou výhodou je, že si učitelé ze základních škol mohou předem vybírat z tematické nabídky v rámci daných předmětů, takže dvouhodinovky jsou vždy připraveny na míru podle potřeb dané školy. Aktivity jsou vedeny zkušenými pedagogy, Mgr. Lenkou Macháovou a Mgr. Františkem Horňákem v oblasti fyziky, RNDr. Janou Hálkovou a Mgr. Vlastimilem Prachařem v oblasti chemie. Díky svému nadšení pro přírodní vědy mohou ty emoce přenést i na žáky základních škol, kteří se tak mohou lépe orienvat při výběru vhodné střední školy. Z hlediska struktury nabídky pracovních sil v Jihomoravském kraji je pak potěšitelné, že se daří mladé talenvané zájemce o fyziku a chemii nasměrovat v dalším životě tak, aby studova obor, ve kterém v budoucnu najdou uplatnění. To je také jedním z hlavních cílů celého projektu. Bílá pastelka 15. ročník PhDr. Alexandra Bahulová Ve středu 15. října se naše gymnázium opět zapojilo do celostátní veřejné sbírky Bílá pastelka na podporu speciálních služeb pro nevidomé a slabozraké. Sbírku pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) ČR. Z výnosů sbírky je podporováno mnoho projektů, například Středisko výcviku vodících psů, Centrum odstraňování bariér, Navigační centrum a spousta dalších. Čtyři děvčata ze septimy Alžběta Trýsková, Anna Němcová, Romana Kárková a Romana Blažková si oblékla tria s logem Bílé pastelky a připojila se k 2600 dobrovolníkům v celé ČR. Nejen žáci a učitelé našeho gymnázia, ale i občané Strážnice si od nich zakoupi symbockou pastelku a přispě tak na dobrou věc. Dívky vybíraly nejen ve škole, ale i v ucích Strážnice. A tak jsme se spolupodíle na celkové vybrané skvělé částce korun! Děkujeme všem, kteří si pastelku zakoupi. 4 19

20 Náš Den otevřených dveří Marie Hrdoušková a Barbora Kotková (1. A) Byl konec října, kdy nám paní třídní oznámila, že se ve středu 5. spadu 24 na Purkyňově gymnáziu ve Strážnici uskuteční Den otevřených dveří, a nabídla nám prvákům, abychom provádě návštěvníky po škole. Zájemců bylo více než půl třídy. Chodi jsme po dvojicích a ukazova gymnázium možná budoucím studentům. Byl velmi zajímavý, ale i hřejivý pocit provázet a ukazovat ubny, když ani ne před půl rokem jsme tak byly provázeny i my. Pamatujeme si, že jsme se poprvé na gymnázium šly podívat samy bez rodičů, ale naštěstí tu máme docela hodně známých a příbuzných, takže jsme se zas tak nebály. U vchodu jsme se zapsaly do kroniky a vzaly si papíry se zadáním pro přípravné přijímay. Hned se nás ujala jedna z průvodkyň. Provedla nás po škole a ukázala všechny ubny a třídy. V odborných ubnách byly ukázky z daného předmětu například v ubně biologie byla poznávaa rostn a v chemické ubně zas kluci provádě různé pokusy. To se nám moc líbilo! Také se nám líbilo, jak ve třetím patře je Eifellova věž a ti dva andělé. Samozřejmě nás oslovila i multifunkční ubna. Je fajn, že mají studenti takové kdné mís na odpočinek. Zkrátka jsme si Purkyňovo gymnázium hned oblíbily! Pro jsme si určitě užily být v jiné kůži jako průvodkyně. Už se těšíme na další den otevřených dveří (který bude ve středu 4. února 25) a jiné školní akce. Jsme opravdu moc rády, že jsme si za střední školu vybraly právě PGS. Doufáme, že se dalším novým studentům na m gymnáziu bude také líbit. Svěvý den Ekoškol Ing. Jan W. Jongepier Purkyňovo gymnázium v roce 2007 získalo titul Ekoškola, a navíc ten titul dvakrát obhájilo. Nálepka Ekoškola by měla znamenat, že se žáci i zaměstnanci školy chovají příznivě vůči životnímu prostředí třídí odpady, šetří vodu a energií apod. Samozřejmě nikdy nedosáhneme ideálního stavu, a opakovaná osvěta je pro jednou z nejdůležitějších aktivit v rámci programu Ekoškola. Na škole se pořádají nejen přednášky o přírodě a životním prostředí, ekologické výukové programy nebo soutěže, ale i jiné akce, které žáky více zapojují do programu Ekoškola. Jedna taková akce se konala v pátek 7. spadu Svěvý den Ekoškol. Týden před tím se čtyři členky Ekotýmu sešly, aby se domluvily, jak ten den naplnit. Mluvilo se o sázení stromků nebo akci ve městě, ale nakonec vyhrál plán, aby žáci uděla něco užitečného a zároveň zábavného a poučného. A pouze během jedné vyučovací hodiny. Třídy nižšího gymnázia dostaly za úkol v m čase vyhledat lístey s texty týkajícími se odpadů, energie, vody, biodiverzity a dopravy. Ty byly pro primu rozmístěny v přízemí, pro sekundu v 1. patře a tak dále. Poté, co texty prostudova, by žáci zkoušeni. Za každou správnou odpověď obdrže vystříhaný kus loga Ekoškoly, které mě složit. Z lísteů i loga pak vytvoři plakát na třídní nástěnku. Ostatní žáci zůsta ve třídách. Jejich úkolem bylo vytvořit plakát se slogany vyzývajícími k ohleduplnějšímu chování vůči životnímu prostředí. Ty mě vymyslet sami. Každá třída s tím zadáním naložila trochu jinak, a tak některé plakáty byly hové do konce hodiny, zatímco další byly teprve navrženy. Přínosem té hodinové aktivity bylo, že se ve všech třídách přemýšlelo o m, co vlastně můžeme pro životní prostředí udělat. 20 4

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ 2013 7. 9. Charitativní den pro Tichou 10. 9. Den, kdy svítí světlušky - sbírka pro nevidomé 11. 9. Zahájení činnosti Kouzelné hlíny - tvoření pro děti,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 P R O G R A M 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Čtvrtek 24. 6. 2010 9.30-11.30 hod. amfiteátr Bludník Zahraniční pořad pro školy

Více

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Příloha č. 1 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2010 Z tradiční hasičské slavnosti k poctění patrona sv. Floriana Jako každoročně o první květnové neděli vyšli i letos

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ul. 17 listopadu 147, telefon 558 647846 telefony: 721 061 601, 736 620 467 (zájezdy) e-mail: seniori.fm@seznam.cz Úřední hodiny Kancelář SD Po, St 8-12 hod. Infostředisko 1.poschodí Polikliniky ve FM

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Představení Klubu přátel rodiny

Představení Klubu přátel rodiny Představení Klubu přátel rodiny Klub přátel rodiny (KPR) vznikl v roce 2001. Toto občanské sdružení podporuje činnost Centra pro rodinu a sociální péči, sdružuje ty, kteří rodině fandí, podporují ji a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Akce školní družiny Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ Téma: Plody barevného podzimu Tematické vycházky do přírody Pracovní činnosti s přírodními materiály

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více