Seznámení 4. Bezpečnostní údaje...9 Upozornění...10 Přehled dálkového ovládání...11 Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznámení 4. Bezpečnostní údaje...9 Upozornění...10 Přehled dálkového ovládání...11 Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...12"

Transkript

1 Obsah Seznámení 4 Bezpečnostní údaje...9 Upozornění...10 Přehled dálkového ovládání...11 Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...12 Sledování televize Sledování televize...13 Používání digitálního elektronického programového průvodce (EPG)...16 Použití seznamu oblíbených digitálních programů...17 Použití volitelného zařízení Připojení volitelného zařízení...18 Prohlížení snímků z připojeného zařízení...19 Přehrávání fotografií/hudby přes USB...20 Použití ovládání HDMI...21 Použití funkcí MENU Navigace v nabídkách...22 Nastavení...23 Doplňkové informace Instalace doplňků (Konzola pro upevnění na zeď)...31 Specifikace...33 Řešení problémů...35 CZ : pouze pro digitální kanály Před zapnutím televizoru si prosím pozorně přečtěte Bezpečnostní informace (strana 9). Návod si uschovejte i pro budoucí potřebu. 3 CZ

2 Seznámení 1: Kontrola příslušenství Dálkové ovládání RM-ED017W (1) Držadlo (1) Šrouby pro držadlo (4) Baterie velikosti AA (typ R6) (2) 2: Připevnění držadla Vložení baterií do dálkového ovládání Stiskněte a otevřete posunutím. P i vkládání baterií dodržte správnou polaritu. Nepoužívejte r zné typy baterií, ani nemíchejte sou asn staré a nové baterie. Baterie likvidujte zp sobem, který chrání životní prost edí. V n kterých místech m že být likvidace baterií upravena místními p edpisy. Informujte se prosím u p íslušných ú ad. S dálkovým ovlada em zacházejte opatrn. Nepoušt jte ho na zem, nešlapte po n m, ani na n j nest íkejte žádnou tekutinu. Neukládejte dálkový ovlada na místo v blízkosti tepelných zdroj, na místo vystavené p sobení p ímého slune ního svitu nebo do vlhké místnosti. Chcete-li p ipevnit televizor na ze, odstra te držadlo. Jestliže použijete elektrický šroubovák, nastavte to ivý moment na p ibližn 1,5 N m (15 kgf cm). 4 CZ

3 3: Připojení antény/ kabelové/video/ DVD rekordéru Připojení antény/kabelové/video/dvd rekordéru vybavené HDMI Seznámení Tento produkt byl testován a shledán vhodným limit m stanoveným direktivou EMC pro použití p ipojovacích kabel kratších než 3 metry. Pouze připojení antény/kabelové Pozemní signál nebo kabelové Koaxiální kabel HDMI kabel Koaxiální kabel Koaxiální kabel Pozemní signál nebo kabelové Připojení antény/kabelové/video/dvd rekordéru vybavené SCART Video/DVD rekordér 4: Zabezpečení televizoru před převrácením AV1 AV2 Koaxiální kabel Kabel typu scart Pozemní signál nebo kabelové Koaxiální kabel 3 Video/DVD rekordér AV1 výstupy jsou dostupné pouze pro analogový televizor. AV2 výstupy na aktuální obrazovku (krom PC, HDMI, Component) Připevněte ke stojanu televizoru šroub (o průměru 4 mm, není součástí dodávky). Pokračování 5 CZ

4 PROG 2 Do otvoru na šroub u televizoru zašroubujte šroub do kovu (M4 20, není přiložen). 3 Spojte oba šrouby silným drátem. z Televizor lze zajistit pomocí volitelné sady zajišt ovacího pásku Sony. Pokud chcete sadu zakoupit, kontaktujte nejbližší servisní st edisko Sony. V p ípad pot eby bu te p ipraveni poskytnou název modelu vašeho televizoru. 6: Volba jazyka, země/oblasti a umístění 5: Svázání kabelů Kabely m žete spojit, jak je uvedeno na obrázku níže. 2 1 DIGITAL ANALOG SCENE AUDIO Kabel napájení nespojujte s ostatními kabely. GUIDE 3,4,5 RETURN TOOLS MENU 1 Zapojte televizor do sít ové zásuvky ( V AC, 50 Hz). 2 Stiskněte 1 na boku televizoru. Po prvním zapnutí televizoru se na obrazovce zobrazí nabídka jazyk. Po zapnutí televizoru se rozsvítí indikátor napájení zelen. 3 K výběru jazyka zobrazeného v menu na obrazovce stiskněte F/f, poté stiskněte. Auto Start-up Language Country Location Select: Confirm: 6 CZ

5 4 Stiskněte F/f k výběru země/oblasti, ve které budete televizor používat, a pak stiskněte. Automatický start Jazyk Zemì Umístìní - United Kingdom Ireland Nederland 7: Automatické naladění televizoru 1 Stiskněte. Automatické ladění Seznámení Luxembourg France Italia Chcete spustit Automatické ladění? Zpìt: Vybrat: Potvrdit: Pokud požadovaná zem nebo oblast není obsažena v nabídce, zvolte -. 5 Stiskněte F/f pro volbu umístění, kde budete televizor používat a poté stiskněte. Automatický start Jazyk Zemì Umístìní Zpìt: Vybrat: Domov Obchod Potvrdit: V režimu Obchod budou n která nastavení periodicky resetována pro použití na prodejn. Tato možnost zvolí po áte ní režim obrazu vhodný pro podmínky sv tla v t chto prost edích. Zpět: Start: 2 Stiskněte F/f k výběru Pozemní nebo Kabelové, pak stiskněte. Pokud zvolíte Kabelové, objeví se obrazovka výb ru typu prohledávání. Viz Nalad ní televize p i kabelovém p ipojení (strana 8). Televizor za ne prohledávat všechny dostupné digitální kanály, po nich pokra uje všemi dostupnými analogovými kanály. To m že trvat n jakou chvíli. B hem této doby nema kejte žádná tla ítka na televizoru nebo na dálkovém ovládání. Pokud se objeví zpráva vyžadující potvrzení připojené antény Nebyly nalezeny žádné digitální nebo analogové kanály. Zkontrolujte veškerá anténní/kabelová p ipojení a pak stiskn te k op tovnému spušt ní automatického lad ní. 3 Když se na obrazovce objeví nabídka Třídění programů, postupujte podle kroků v Třídění programů (strana 26). Pokud nem níte po adí uložení analogových kanál v televizoru, stiskn te MENU k p echodu do dalšího kroku. Tento krok se neobjeví, jestliže nebude nalezen žádný analogový kanál. Pokračování 7 CZ

6 4 Jakmile se na obrazovce objeví menu Ekologické přednastavení, stisknete G/g k výběru Ano nebo Ne, pak stiskněte. Jestliže stisknete Ano, změní se hodnoty nastavení Ekologické na doporučené hodnoty snižující spotřebu energie. Ekologické přednastavení Chcete použít ekologické přednastavení? Zvolíte-li "Ano", sníží se spotřeba energie. Odmontování stolního stojanu z televizoru Stolní stojan odstra ujte jen v tom p ípad, že chcete televizor p ipevnit na ze. Spořič energie. Vypnutí nečinného televizoru PC řízení napájení Ano Redukovaný 3 hod. Zap Ne Televizor je te nalad n na všechny dostupné kanály. Pokud nelze p ijímat digitální vysílací kanál nebo p i výb ru oblasti, ve které není digitální vysílání, musí se po provedení kroku 2 nastavit as. Stolní stojan Naladění televize při kabelovém připojení 1 Stiskněte. 2 Stiskněte F/f k výběru Rychlé ladění nebo Úplné ladění, pak stiskněte. Rychlé lad ní : kanály jsou lad ny podle informací poskytovatele kabelového vysílání p edávaných v rámci vysílaného signálu. Doporu ené nastavení pro Kmito et, ID sít a Symbol Rate je Auto. Funkce Rychlé lad ní se doporu uje pro rychlé lad ní, pokud je poskytovatelem kabelového vysílání podporována. Pokud nelze provést nalad ní pomocí funkce Rychlé lad ní, prosím použijte dále uvedenou metodu Úplného lad ní. Úplné lad ní : Všechny dostupné kanály jsou nalad ny a uloženy. To m že n kdy chvíli trvat. Tato volba se doporu uje, jestliže poskytovatel kabelového vysílání nepodporuje funkci Rychlé lad ní. Další informace o poskytovatelích kabelových služeb najdete na webových stránkách technické podpory: 3 Stiskněte G/g/f k výběru Start. Televizor za ne vyhledávat kanály. Nema kejte žádná tla ítka na televizoru nebo dálkovém ovládání. N kte í poskytovatelé kabelových služeb nepodporují funkci Rychlé lad ní. Pokud nebyly pomocí funkce Rychlé lad ní zjišt ny žádné kanály, použijte funkci Úplné lad ní. 8 CZ

7 Bezpečnostní informace Instalace/Nastavení Televizor instalujte a používejte podle dále uvedených pokyn, zabráníte tak nebezpe í požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození anebo zran ní. Instalace Televizor musí být instalován v blízkosti snadno p ístupné zásuvky. Televizor umíst te na stabilní rovný povrch. Instalaci na st nu smí provést jen kvalifikovaný servisní technik. Z bezpe nostních d vod d razn doporu ujeme používání p íslušenství Sony v etn : nást nného montážního rámu SU- WL100 P i p ipev ování montážních hák k televizoru je nutné použít šrouby dodávané spolu s nást nným montážním rámem. Tyto šrouby jsou vyrobeny tak, aby m ly délku 8 mm až 12 mm, m eno od p ipev ovací plochy montážního háku. Pr m r a délka šroub se liší podle modelu nást nného montážního rámu. Použití jiných šroub m že mít za následek vnit ní poškození televizoru nebo zp sobit jeho pád apod. 8 mm - 12 mm Šroub (dodávaný spolu s nástěnným montážním rámem) Montážní hák Připevnění háku k zadní straně televizoru Přeprava P ed p emíst ním televizoru odpojte všechny kabely.. P enášíte-li televizor v rukou, držte jej jako na obrázku vpravo. Netla te na LCD panel. P i p enášení televizoru dbejte na to, aby do ni eho nenarazil, nebo nadm rné nevibroval. Jestliže vezete televizor do opravy, nebo ho st hujete, vždy ho zabalte do originální krabice a obalového materiálu. Větrání Nikdy nezakrývejte v trací otvory, ani nic nezasunujte do sk ín televizoru. Okolo televizoru ponechte volný prostor jako na níže uvedeném obrázku. D razn doporu ujeme použití nást nného montážního rámu Sony, který zajišt uje dostate nou cirkulaci vzduchu. Instalace na stěně 30 cm 10 cm 10 cm 10 cm Okolo televizoru ponechte nejméně takto veliký volný prostor. Instalace se stojanem 30 cm 10 cm 10 cm 6 cm Okolo televizoru ponechte nejméně takto veliký volný prostor. K zajišt ní správného v trání a zabrán ní usazování ne istot a prachu: Nepokládejte televizor na plocho, neinstalujte ho obrácen, zadní ástí dop edu nebo z boku. Neumíst ujte televizor na polici, kobere ek, postel nebo do sk ín. Nezakrývejte televizor látkami jako záclonami, ani r znými p edm ty, nap. novinami. Neinstalujte televizor tak, jak je uvedeno na obrázku. Cirkulace vzduchu je zablokovaná. Stěna Stěna Sít ový kabel Se sít ovým kabelem a zásuvkou zacházejte podle následujících pokyn, aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození anebo zran ní. Používejte pouze sít'ové kabely Sony, nikoli kabely jiných dodavatel. Zasu te zástr ku úpln do sít ové zásuvky. Televizor používejte pouze v elektrické síti V st. P i pokládání kabel nezapome te vytáhnout z bezpe nostních d vod sít ový kabel ze zásuvky a zkontrolujte, zda jste o kabely nezachytili nohama. P ed prací na televizoru nebo p ed jeho st hováním vytáhn te sít ový kabel ze zásuvky. Sít ový kabel musí být instalovaný v dostate né vzdálenosti od tepelných zdroj. Sít ový kabel pravideln vytáhn te ze zástr ky a vy ist te ho. Pokud je zástr ka zaprášená a hromadí se na ní vlhkost, m že se zhoršit její izolace a zp sobit požár. Poznámky Dodávaný sít ový kabel nepoužívejte pro žádné jiné za ízení. Sít ový kabel nesmí být nadm rn stla ený, ohnutý nebo zkroucený. Mohlo by dojít k poškození izolace nebo vodi. Sít ový kabel žádným zp sobem neupravujte. Na sít ový kabel nestavte nic t žkého. P i odpojování sít ového kabelu ze zásuvky netahejte za sít ový kabel. K jedné p ívodní zásuvce nep ipojujte p íliš mnoho spot ebi. Nepoužívejte uvoln né elektrické zásuvky. Zakázané použití Neinstalujte, ani nepoužívejte televizor v dále uvedených místech, prost edích, nebo situacích, protože televizor by mohl špatn fungovat, nebo by mohl zp sobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození majetku anebo zran ní. Umístění: Venkovní prostor (na p ímém slune ním svitu), na mo ském b ehu, lodi nebo jiném plavidle, v aut, v léka ských za ízeních, nestabilní umíst ní, v blízkosti vody, na dešti, ve vlhku nebo kou i. Prostředí: Sví ky nebo jiné otev ené plameny musejí být vždy v dostate né vzdálenosti od televizoru, aby nedošlo k požáru. Horká, vlhká nebo nadm rn prašná místa; místa, na která se m že dostat hmyz; tam, kde by mohl být televizor vystaven mechanickým vibracím, v blízkosti ho lavých p edm t (sví ek apod.). Na televizor nesmí nic kapat nebo st íkat, ani na n m nesmí stát p edm ty napln né tekutinami, jako nap. vázy. Situace: Televizor nepoužívejte, máte-li vlhké ruce, je-li odstran na sk í televizoru, nebo s p íslušenstvím, které výrobce nedoporu il. B hem bou ky s blesky odpojte TV od sít ové zásuvky a antény. Poškozené díly: Na televizor nic neházejte. Sklo na obrazovce se m že poškodit a zp sobit vážný úraz. Jestliže povrch televizoru praskne, nedotýkejte se ho a nejprve vytáhn te kabel ze zásuvky. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem. Pokračování 9 CZ

8 Když televizor nepoužíváte Jestliže televizor nebudete n kolik dní používat, odpojte ho z bezpe nostních d vod a kv li ochran životního prost edí od sít. Pokud televizor jen vypnete, není odpojený od napájecí sít ; k úplnému odpojení od sít vytáhn te proto zástr ku ze zásuvky. N které televizory jsou však vybaveny funkcemi, které ke správnému fungování vyžadují ponechání v klidovém stavu. Pro děti Nedovolte d tem, aby na televizor lezly. P íslušenství malých rozm r uschovejte mimo dosah d tí, aby ho nemohly omylem spolknout. Pokud dojde k následujícímu problému... Pokud dojde k následujícímu problému, vypn te televizor a okamžit vytáhn te p ívodní kabel ze zásuvky. Požádejte svého prodejce nebo servisní st edisko Sony o prohlídku televizoru kvalifikovaným servisním technikem. Když: P ívodní kabel je poškozený. Sít ová zásuvka je uvoln ná. Televizor je poškozený pádem na zem, nárazem nebo tím, že na n j n co spadlo. Otvory sk ín propadl n jaký p edm t, nebo se do n j vylila n jaká tekutina. Upozornění Sledování televizoru Televizor sledujte za mírného osv tlení, protože sledování televizoru p i slabém sv tle nebo po dlouhou dobu namáhá o i. Používáte-li sluchátka, nastavte hlasitost tak, aby zvuk nebyl p íliš silný, protože byste si mohli poškodit sluch. LCD obrazovka I když je LCD obrazovka vyrobena vysoce p esnou technologií a 99,99 % nebo více pixel funguje správn, mohou se trvale objevovat erné nebo jasné sv telné body ( ervené, modré nebo zelené). Je to zp sobeno strukturálními vlastnostmi LCD obrazovky a nejedná se o závadu. Netla te na p ední filtr, ani po n m neškrábejte, a na horní plochu televizoru nepokládejte žádné p edm ty. Obraz by pak mohl být nerovnom rný nebo by se LCD obrazovka mohla poškodit. Budete-li televizor používat na chladném míst, m že se v obraze zobrazit skvrna, nebo obraz ztmavne. Nejde o poruchu televizoru. Tento jev po zvýšení okolní teploty zmizí. P i nep etržitém zobrazení statických obraz m že dojít ke vzniku duch. Po chvíli by se m l tento stav zlepšit. B hem provozu televizoru se obrazovka i sk í p ístroje zah ívají. Neznamená to ale funk ní poruchu televizoru. LCD obrazovka obsahuje malé množství tekutých krystal. N které zá ivkové trubice použité v tomto televizoru obsahují rovn ž rtut. P i její likvidaci se i te místními na ízeními a p edpisy. Zacházení s povrchem obrazovky/skříňky televizoru a jeho čištění P ed išt ním se ujist te, že jste televizor odpojili vytažením kabelu ze zásuvky. Abyste p edešli zhoršení stavu materiálu nebo svrchní vrstvy obrazovky, dodržujte následující opat ení. Prach z povrchu obrazovky/sk í ky opatrn stírejte m kkým had íkem. Nepoda í-li se prach takto odstranit, set ete jej jemným had íkem mírn navlh eným slabým roztokem roz ed ného isticího prost edku. Nikdy nepoužívejte jakýkoli typ drsné houbi ky, zásadité/kyselé isticí prost edky, brusné prášky ani t kavá rozpoušt dla jako alkohol, benzen nebo insekticidy. P i použití t chto materiál nebo p i delším kontaktu s pryžovými nebo vinylovými materiály m že dojít k poškození povrchu obrazovky a materiálu sk í ky. K zajišt ní správného v trání doporu ujeme pravidelné vysávání v tracích otvor. Je-li t eba se ídit úhel televizoru, pohybujte televizorem pomalu tak, aby nespadl nebo nesklouzl ze stojanu. Volitelné zařízení Volitelná za ízení nebo jiná za ízení vysílající elektromagnetické zá ení neinstalujte p íliš blízko televizoru. Jinak by mohlo dojít ke zkreslení obrazu anebo šumu. Baterie P i vkládání baterií dodržte správnou polaritu. Nepoužívejte r zné typy baterií, ani nemíchejte sou asn staré a nové baterie. Baterie likvidujte zp sobem, který chrání životní prost edí. V n kterých oblastech je nutné likvidovat baterie podle p edpis. Informujte se prosím u p íslušných ú ad. S dálkovým ovlada em zacházejte opatrn. Nepoušt jte ho na zem, nešlapte po n m, ani na n j nest íkejte žádnou tekutinu. Neukládejte dálkový ovlada na místo v blízkosti tepelných zdroj, nebo na místo vystavené p sobení p ímého slune ního svitu, nebo do vlhké místnosti. Likvidace televizoru Likvidace nepotřebného elektrického a elektronického zařízení (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru) Tento symbol umíst ný na výrobku nebo jeho balení upozor uje, že by s výrobkem po ukon ení jeho životnosti nem lo být nakládáno jako s b žným odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sb rného místa pro recyklaci elektrického a elektronického za ízení. Zajišt ním správné likvidace tohoto výrobku pom žete zabránit p ípadným negativním d sledk m na životní prost edí a lidské zdraví, které by jinak byly zp sobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiál, z nichž je vyroben, pom žete zachovat p írodní zdroje. Podrobn jší informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u p íslušného místního ú adu, podniku pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchod, kde jste výrobek zakoupili. Nakládání s nepotřebnými bateriemi (platí v Evropské unii a dalších evropských státech využívajících systém odděleného sběru) Tento symbol umíst ný na baterii nebo na jejím obalu upozor uje, že s baterií opat enou tímto ozna ením by se nem lo nakládat jako s b žným domácím odpadem. Symbol nacházející se na ur itých typech baterii múže být použit v kombinaci s chemickou zna kou. Zna ky pro rtut (Hg) nebo olovo (Pb) jsou p idány, pokud baterie obsahuje vice než 0,0005% rtuti nebo 0,004% olova. Správným nakládáním s t mito nepot ebnými bateriemi pom žete zabránit možným negativním dopad m na životní prost edí a lidské zdraví, k nímž by mohlo docházet v p ípadech nevhodného zacházení s vy azenými bateriemi. Materiálová recyklace pom že chránit p írodní zdroje. V p ípad, že výrobek z d vod bezpe nosti, funkce nebo uchování dat vyžaduje trvalé spojení se zabudovanou baterií, je t eba, aby takovouto baterii vyjmul z p ístroje pouze kvalifikovaný personál. K tomu, aby s baterií bylo správn naloženo, p edejte výrobek, který je na konci své životnosti na místo, jenž je ur ené ke sb ru elektrických a elektronických za ízení za ú elem jejich recyklace. Pokud jde o ostatní baterie, prosím, nahlédn te do té ásti návodu k obsluze, která popisuje bezpe né vyjmutí baterie z výrobku. Nepot ebnou baterii odevzdejte k recyklaci na p íslušné sb rné místo. Pro podrobn jší informace o recyklaci tohoto výrobku i baterii kontaktujte, prosím, místní obecní ú ad, firmu zabezpe ující místní odpadové hospodá ství nebo prodejnu, kde jste výrobek zakoupili. 10 CZ

9 Přehled dálkového ovládání DIGITAL ANALOG GUIDE RETURN SCENE AUDIO MENU PROG TOOLS 1 "/1 Pohotovostní režim televizoru Zapne a vypne televizor z pohotovostního režimu. 2 AUDIO Stiskn te pro p epnutí do duálního zvukového režimu (strana 24). 3 SCENE Volba scény (strana 14) 4 Barevná tlačítka (strana 14, 17) 5 / Info/Odkrytí textu V digitálním režimu: Zobrazí stru né údaje o práv sledovaném programu. V analogovém režimu: Zobrazí informace, jako je íslo aktuálního kanálu a formát obrazovky. V textovém režimu (strana 14): Odhalí skryté údaje (nap. odpov di testu). 6 F/f/G/g/ 7 TOOLS (strana 15, 20) Umož uje p ístup k r zným volbám zobrazení a zm nu/tvorbu nastavení v závislosti na zdroji a formátu obrazu. 8 MENU (strana 22) 9 Číselná tlačítka V televizním režimu: Výb r kanál. Pro ísla kanál 10 a výše stiskn te druhou a t etí íslici rychle za sebou. V textovém režimu: K výb ru stránky zadejte t ímístné íslo stránky. 0 Digitální seznam oblíbených Stiskn te pro zobrazení digitálního seznamu Oblíbené, který jste zadali (strana 17). qa Předchozí kanál Návrat k p edchozímu sledovanému kanálu. qs PROG +/-/ / V televizním režimu: Výb r následujícího (+) nebo p edchozího (-) kanálu. V textovém režimu (strana 14): Výb r následující ( ) nebo p edchozí ( ) stránky. qd 2 +/- Hlasitost qf % Vypnutí zvuku qg / Text (strana 14) qh RETURN / Návrat na p edchozí obrazovku libovolné zobrazené nabídky. qj GUIDE / EPG (digitální elektronický programový průvodce) (strana 16) qk ANALOG Analogový režim (strana 13) ql DIGITAL Digitální režim (strana 13) w; Režim obrazovky (strana 14) wa Výběr vstupu Vybere vstupní zdroj ze za ízení p ipojených do zásuvek televizoru (strana 19). z Tla ítka ísla 5, PROG + a AUDIO obsahují dotykové body. P i obsluze televizoru použijte hmatové te ky jako výchozí místa. 11 CZ

10 PROG Přehled tlačítek a indikátorů televizoru PROG 1 1 Napájení Zapíná nebo vypíná televizor. Pro úplné odpojení televizoru vytáhn te p ívod ze sít. Po zapnutí televizoru se indikátor napájení rozsvítí zelen. 2 PROG +/-/ / V televizním režimu: Výb r následujícího (+) nebo p edchozího (-) kanálu. V nabídce televizoru: Umož uje pohyb mezi volbami nahoru ( ) nebo dol ( ) /-/ / V televizním režimu: Zvyšuje (+) nebo snižuje (-) hlasitost. V nabídce televizoru: Umož uje pohyb mezi volbami vpravo ( ) nebo vlevo ( ). 4 / Výběr vstupu / OK V televizním režimu: Vybere vstupní zdroj ze za ízení p ipojených do zásuvek televizoru (strana 19). V nabídce televizoru: Vybírá nabídku nebo volbu a potvrzuje nastavení. 5 (strana 22) 6 Senzor dálkového ovládání P ijímá infra ervené signály z dálkového ovládání. Senzor ni ím nezakrývejte, protože tím m že být ovlivn na jeho funkce. 7 Vypnutí obrazu / Indikátor Časovače Vypnutí Svítí zelen p i vypnutém obrazu (strana 25). Rozsvítí se oranžov po nastavení asov. vypnutí (strana 26). 8 1 Indikátor pohotovostního režimu Svítí erven, když je televizor v pohotovostním režimu. 9 " Indikátor napájení Svítí zelen p i zapnutém televizoru. P ed vytažením sít ového kabelu se ujist te, že je televizor zcela vypnutý. Vytažení sít ového kabelu p i zapnutém televizoru m že zp sobit, že indikátory z stanou svítit nebo dojde k chybné funkci televizoru. 12 CZ

11 PROG Sledování televize Sledování televize 2 DIGITAL ANALOG GUIDE RETURN MENU SCENE AUDIO PROG TOOLS Stisknutím 1 na boku televizoru jej zapnete. Pokud je televizor v režimu pohotovosti (indikátor pohotovosti na p edním panelu televizoru 1 (pohotovost) svítí erven ), stisknutím "/1 na dálkovém ovlada i televizor zapnete. 2 Pro přepnutí do digitálního režimu stiskněte DIGITAL, stisknutím ANALOG přepnete do analogového režimu. Dostupné kanály se liší v závislosti na režimu. 3 K výběru televizního kanálu stiskněte číselná tlačítka nebo PROG +/-. Pro zvolení ísel kanál 10 a výše pomocí íselné klávesnice stiskn te druhou a t etí íslici rychle za sebou. K výb ru digitálního kanálu za použití digitálního elektronického programového pr vodce (EPG) viz strana 16. V digitálním režimu Krátce se zobrazí informa ní pruh. V pruhu se mohou ukázat následující ikony. : Radiová služba : Zakódovaná/P edplacená služba : K dispozici je zvuk v n kolika jazycích : K dispozici jsou titulky : K dispozici jsou titulky pro sluchov postižené : Doporu ený minimální v k pro aktuální program (od 4 do 18 let) : Rodi ovský zámek Doplňkové činnosti Pro Nastavení hlasitosti P ístup k tabulce odkaz na programy (pouze v analogovém režimu) P ístup k oblíbeným digitálním program m (pouze v digitálním režimu) Proveďte toto Stiskn te 2 + (zesílit)/ - (zeslabit). Stiskn te. K výb ru analogového kanálu stiskn te F/f, poté stiskn te. Stiskn te. Pro podrobnosti viz strana 17. Sledování televize Pokračování 13 CZ

12 Přístup ke službě Text Stiskn te /. P i každém stisknutí / se obraz cyklicky m ní následujícím zp sobem: Text t Text p es televizní obraz (režim mix) t Žádný text (opušt ní textové služby) K výb ru stránky stiskn te íselná tla ítka nebo /. K zobrazení skrytých informací stiskn te. z Je-li Fastext k dispozici, dole na stránce se objeví ty i barevné položky. Funkce Fastext umož uje vyhledávat stránky rychle a snadno. Pro p ístup na stránku stiskn te odpovídající barevné tla ítko. Režim Volba scény Zvolte Obecná, Kino, Sport, Hra nebo Fotografie. Pokud nastavíte n který z režim, dojde k automatickému nastavení optimální kvality zvuku a obrazu (v závislosti na typu obsahu). 1 Stiskněte SCENE na dálkovém ovladači. 2 Stiskněte F/f/G/g k výběru režimu, pak stiskněte. Obecná: Stávající uživatelská nastavení. Kino: Poskytuje zvuk a obraz jako v kin. Sport: Poskytuje realistický obraz se zvukem surround. Hra: Poskytuje obraz, který zajišt uje prožitek z videoher s nejlepším obrazem a zvukem. Fotografie: Poskytuje obraz, který reprodukuje povrch a barvu vytišt né fotografie. z Pokud zvolíte jakýkoliv režim scény, není možné volit režim obrazu v nabídce obrazu - nejprve opust te volbu scény. Není dostupné u menu Vstup PC, Vstup HDMI PC a Fotografie / Hudební. Ruční změna obrazového formátu tak, aby odpovídal vysílání Opakovan stiskn te k volb požadovaného formátu obrazovky. Širokoúhlý Zoom* Roztáhne snímek ve formátu 4:3 tak, aby zaplnil obrazovku formátu 16:9. Zobrazení panoramatického (formát letter box) vysílání ve správném pom ru stran. 14/9* Zobrazení vysílání 14:9 ve správném pom ru stran. Ve výsledném obraze jsou viditelné erné okrajové oblasti. Titulků* Zobrazení panoramatického vysílání (formát letter box) s titulky na obrazovce. Auto Formát obrazovky je nastaven na Auto a automaticky m ní formát obrazovky, aby vyhovoval vysílání. * Horní a spodní ást obrazu m že být o íznuta. V závislosti na signálu nelze n které formáty obrazovky zvolit. V režimu Smart se nemusí zobrazit znaky nebo písmena v horní nebo spodní ásti obrazu. z P i výb ru Smart, Zoom, 14/9 nebo Titulk lze upravit svislou polohu obrazu. Stiskn te F/f pro pohyb nahoru nebo dol (nap. pro tení titulk ). Smart* 4/3 Zobrazení klasického vysílání 4:3 s imitací efektu širokoúhlé obrazovky. Obraz 4:3 je roztažen tak, aby vyplnil obrazovku. Zobrazení klasického vysílání 4:3 (nap. televizní obraz, který není širokoúhlý) ve správném pom ru stran. 14 CZ

13 Použití nabídky nástrojů Stiskn te TOOLS k zobrazení následujících možností b hem sledování televizního programu. Možnosti Popis Zav ít Uzavírá nabídku nástroj. Režim obrazu Viz strana 23. Efekt: Viz strana 24. Reproduktor Viz strana 24. Zamknout/ Odemknout Zamknout/Odemknout zvolený kanál. Viz Rodi ovský zámek pro Kód PIN (strana 29). Jazyk zvuk doprovodu Viz strana 29. (jen v digitálním režimu) Nastavení titulk (jen Viz strana 29. v digitálním režimu) asov. Vypnutí Viz strana 26. Spo i energie. Viz strana 25. O systému (jen v digitálním režimu) Zobrazí informace o systému. Sledování televize 15 CZ

14 Používání digitálního elektronického programového průvodce (EPG) * Dnes 001 BBC ONE 002 BBC TWO 003 ITV Channel five 006 ITV BBC THREE 009 Teletext 010 BBC FOUR 011 Sky Travel 012 UKTV History 013 More 4 Pá 3 lis15:39 15:30 16:00 16:30 17:00 1 V digitálním režimu stiskněte GUIDE. 2 Proveďte požadovanou operaci, jak je ukázáno v následující tabulce nebo zobrazeno na obrazovce. Informace o programu bude zobrazena jen tehdy, pokud ji televizní stanice vysílá. Pøedchozí Další +1 den Vybrat: Zobrazit: Informace: Možnosti: TOOLS Digitální elektronický programový průvodce (EPG) * Tato funkce nemusí být k dispozici v n kterých zemích/oblastech. Pro Proveďte toto Sledování programu Stiskn te F/f/G/g k výb ru programu, pak stiskn te. Vypnutí EPG Stiskn te GUIDE. Pokud bylo pro program zvoleno v kové omezení, objeví se na obrazovce zpráva vyžadující zadání kódu PIN. Podrobnosti viz Rodi ovský zámek na stran CZ

15 Použití seznamu oblíbených digitálních programů * Nastavení oblíbených programů Zadejte číslo programu --- Oblíbené TV3 33 3/24 K3/300 TVE1 TVE2 24H TVE CLAN TVE TELEDEPORTE VEO SETenVEO Tienda en VEO NET TV CUATRO CNN+ 40 LATINO la Sexta Telecinco T5 Estrellas T5 Sport Předchozí Další Oblíbené 2 Vymazat seznam Vybrat: Vymazat z oblíbených programů: Zpět: Digitální seznam oblíbených programů Vlastnost oblíbené programy umož uje specifikovat až ty i seznamy oblíbených program. 1 V digitálním režimu stiskněte. 2 Proveďte požadovanou operaci, jak je ukázáno v následující tabulce nebo zobrazeno na obrazovce. Sledování televize * Tato funkce nemusí být k dispozici v n kterých zemích/oblastech. Pro Vytvo ení prvního seznamu oblíbených program Sledování kanálu Vypnutí seznamu oblíbených program P idání nebo odebrání kanál z aktuáln upravovaného seznamu oblíbených program Odebrání všech kanál z aktuálního seznamu oblíbených program Proveďte toto 1 Stiskněte k výběru Ano. 2 Stisknutím žlutého tlačítka zvolíte seznam oblíbených. 3 Stiskněte F/f/G/g pro výběr požadovaného kanálu a pak stiskněte. Kanály, které jsou uloženy v seznamu oblíbených program, jsou ozna eny symbolem. 4 Stiskněte RETURN pro ukončení nastavení. 1 Pomocí žlutého tlačítka se můžete pohybovat v seznamech oblíbených programů. 2 Stiskněte F/f k výběru kanálu, poté stiskněte. Stiskněte RETURN. 1 Stiskněte modré tlačítko. 2 Stisknutím žlutého tlačítka zvolíte seznam oblíbených programů, který chcete upravovat. 3 Stiskněte F/f/G/g pro výběr kanálu, který chcete přidat nebo odebrat a pak stiskněte. 1 Stiskněte modré tlačítko. 2 Stisknutím žlutého tlačítka zvolíte seznam oblíbených programů, který chcete upravovat. 3 Stiskněte modré tlačítko. 4 Stiskněte G/g k výběru Ano, pak stiskněte pro potvrzení. 17 CZ

16 Použití volitelného zařízení Připojení volitelného zařízení K televizoru lze p ipojit širokou škálu volitelných za ízení. Spojovací kabely nejsou sou ástí p íslušenství. Zvukové Hi-Fi zařízení E A DVD přehrávač s komponentním výstupem B DVD přehrávač PC (výstup HDMI) Přehrávač disků Blu-ray Digitální videokamera F PC G Zvukové Hi-Fi zařízení s optickým zvukovým vstupem C Zařízení pro videohry DVD přehrávač Dekodér D I Digitální Videokamera/Digitální fotoaparát/usb pamě Rekordér DVD Video Dekodér H Karta CAM J Počítač/Digitální videokamera K L Zařízení pro videohry/dvc videokamera Sluchátka 18 CZ

17 Prohlížení snímků z připojeného zařízení Zapněte připojené zařízení a poté proveďte jeden z následujících úkonů. Pro automaticky laděné video (strana 7) V analogovém režimu stiskn te PROG +/- nebo íselná tla ítka k výb ru video kanálu. Pro jiné připojené zařízení Stiskn te pro zobrazení seznamu p ipojených za ízení. Stiskn te F/f k výb ru požadovaného vstupního zdroje, pak stiskn te. (Vyzna ená položka bude zvolena, pokud není vyvinuta žádná aktivita 2 sekundy po stisknutí F/f.) Pro USB zařízení Viz strana 20. Symbol na obrazovce Component HDMI1, HDMI2 Popis Sledování za ízení p ipojeného k A. HDMI IN 1, HDMI IN Sledování za ízení p ipojeného k B nebo J. Digitální video a audio signály jsou p ivád ny z p ipojených za ízení. Pokud je za ízení vybaveno zdí kou DVI, p ipojte zdí ku DVI do HDMI IN 1 vstupu pomocí adapta ního rozhraní DVI-HDMI (není sou ástí dodávky) a p ipojte audio výstupy za ízení k audio vstup m v HDMI IN 1 zdí kách. Pokud chcete sledovat fotografie nebo snímky obrazovek z PC nebo z digitální videokamery, p ipojte za ízení do zásuvky HDMI IN 2. AV1/ AV1 Sledování za ízení p ipojeného k C. AV2/ AV2/ AV2 Sledování za ízení p ipojeného k D. Symbol na obrazovce PC USB AV3 Sledování za ízení p ipojeného k F. z Doporu uje se použití PC kabelu s ferity, jako je Konektor, D-sub 15 (ref dostupná v servisním st edisku Sony) nebo jeho ekvivalent. Sledování za ízení p ipojeného k I. Prohlížení fotografií nebo poslouchání hudby z velkokapacitního pam t ového za ízení USB p ipojeného k televizi. Sledování za ízení p ipojeného k K. Když p ipojíte mono za ízení, použijte zdí ku AV3 L. Ujist te se, že používáte pouze kabel HDMI s logem HDMI. Doporu ujeme používat Sony HDMI kabel. Po p ipojení za ízení kompatibilního s ovládáním HDMI je podporována komunikace s p ipojeným za ízením. O nastavení této komunikace viz strana 21. Pro připojení Modul podmín ného p ístupu (CAM) H Zvukové Hi-Fi za ízení E DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) G Popis Proveďte toto K použití placených televizních služeb. Podrobnosti naleznete v p íru ce dodávané s modulem CAM. Chcete-li použít CAM, odstra te maketu karty ze slotu CAM. Vypn te televizor p ed vkládáním nebo vyjímáním CAM. Pokud nepoužíváte CAM, doporu ujeme vložit maketu karty do slotu CAM. V n kterých zemích není CAM podporováno. Informujte se u autorizovaného prodejce. Pokud chcete poslouchat zvuk z televizoru na zvukovém Hi-Fi za ízení, p ipojte je k zásuvkám zvukového výstupu. Zvukovou hladinu externích reproduktor m žete upravit tla ítky hlasitosti na dálkovém ovlada i. Použijte optický zvukový kabel. Použití volitelného zařízení Sluchátka L Chcete-li poslouchat zvuk televizoru ze sluchátek, zapojte je do zásuvky i. Pokračování 19 CZ

18 Doplňkové činnosti Pro Návrat do normálního televizního režimu Použití nabídky Nástroje Stiskn te TOOLS k zobrazení následujících možností b hem sledování obrazu z p ipojeného za ízení. Možnosti Zav ít Režim obrazu (krom režimu vstupu PC, režim vstupu USB) Režim zobrazení (pouze v režimu vstupu z PC) Proveďte toto Stiskn te DIGITAL nebo ANALOG. Popis Uzavírá nabídku nástroj. Viz strana 23. Viz strana 23. Efekt: Viz strana 24. Reproduktor Viz strana 24. Horizontální posunutí obrazu (pouze v režimu vstupu z PC) Vertikální posunutí obrazu (pouze v režimu vstupu z PC) asov. Vypnutí (s výjimkou režimu vstupu z PC) Viz strana 25. Viz strana 25. Viz strana 26. Spo i energie. Viz strana 25. Přehrávání fotografií/hudby přes USB P es USB kabel nebo p es pam t ové za ízení USB si m žete na televizi p ehrávat soubory fotografií nebo hudby vytvo ené v digitálním fotoaparátu nebo videokame e Sony. 1 Připojte k televizi podporované USB zařízení. 2 Stiskněte MENU. 3 Stiskněte F/f k výběru Fotografie / Hudební, pak stiskněte. 4 Stiskněte F/f/G/g k výběru souboru nebo složky, pak stiskněte. Pokud vyberete složku, vyberte dále soubor a stiskn te. Zahájí se p ehrávání. P i používání Fotografie mohou snímky zrnit. Je to zp sobeno možným zv tšením snímk v závislosti na velikosti souboru. V závislosti na velikosti snímku a na pom ru stran obrazu nemusejí snímky vyplnit celou obrazovku. Pokud používáte režim Fotografie, m že u n kterých soubor fotografií chvíli trvat, než se zobrazí. Názvy souboru a složky podporují sadu znak UTF-8. Pokud televize na ítá data z USB za ízení, dodržujte následující pokyny: Nevypínejte ani televizi ani p ipojené USB za ízení. Neodpojujte USB kabel. Neodpojujte USB za ízení. Mohlo by dojít k poškození dat na USB za ízení. Spole nost Sony nebude zodpov dná za žádné poškození nebo ztrátu dat na pam t ovém médiu v d sledku poruchy jakýchkoliv p ipojených za ízení nebo televize. P ehrávání z USB je podporováno u následujících formát sobor fotografií: JPEG (soubory formátu JPEG s koncovkou.jpg odpovídající standardu DCF 2.0 nebo Exif 2.21) Pokud p ipojujete digitální fotoaparát Sony, nastavte režim USB p ipojení tohoto fotoaparátu na Auto nebo Velkokapacitní pam t ové za ízení. Další informace o režimu p ipojení USB naleznete v p íru ce k vaší digitální videokame e. P ehrávání z USB je podporováno u následujících formát hudebních soubor : MP3 (soubory s p íponou.mp3 nespadající pod autorská práva) a WAV (soubory s p íponou.wav ) USB prohlíže fotografií podporuje systémy soubor FAT16 a FAT32. Je podporováno až 300 soubor na složku. V závislosti na p esných specifikacích jednotlivých soubor se m že stát, že n které soubory, v etn t ch upravených na po íta i, nebude možné p ehrávat a to ani v p ípad, že je formát takového souboru podporován. Aktuální informace o kompatibilních USB za ízeních naleznete na následujících stránkách. 20 CZ

19 Použití ovládání HDMI Funkce ovládání HDMI umož uje televizoru komunikovat s p ipojeným za ízením, které je s touto funkcí kompatibilní, pomocí HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Pokud nap. p ipojíte za ízení Sony kompatibilní s ovládáním HDMI (kabely HDMI), m žete je ovládat dohromady. Zkontrolujte, že je za ízení správn zapojeno, a prove te pot ebná nastavení. Nastavení ovládání HDMI Ovládání HDMI musí být nastaveno na televizoru i na p ipojeném za ízení. Pro nastavení televizoru viz Nastavení HDMI na stran 27. Informace o nastavení p ipojeného za ízení naleznete v p íru kách ke zvolenému za ízení. Funkce ovládání HDMI Vypnutí p ipojeného za ízení vzájemn propojeného s televizorem. Zapnutí televizoru vzájemn propojeného s p ipojeným za ízením a automatické p epnutí vstupu na za ízení v okamžiku, kdy za ízení za ne hrát. Připojení zařízení kompatibilního s ovládáním HDMI Kompatibilní za ízení propojte s televizorem pomocí kabelu HDMI. Když propojujete zvukový systém, ujist te se, že jste propojili zásuvku DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) televizoru a zvukového systému pomocí optického zvukového kabelu. Podrobnosti viz strana 19. Použití volitelného zařízení 21 CZ

20 Použití funkcí MENU Navigace v nabídkách MENU umož uje využívat r zných pohodlných vlastností televizoru. M žete jednoduše vybírat kanály nebo zdroje vstupu a m nit nastavení televizoru. DIGITAL ANALOG GUIDE RETURN MENU SCENE AUDIO TOOLS 1 Stiskněte MENU. 2 Stiskněte F/f k výběru možnosti, pak stiskněte. Pro ukon ení nabídky stiskn te MENU Digitální EPG* Zobrazí digitálního elektronického programového pr vodce (EPG) (strana 16). 5 Externí vstupy Výb r za ízení p ipojeného k televizoru. Ke sledování požadovaného externího vstupu zvolte vstupní zdroj, poté stiskn te. 6 Fotografie / Hudební Zobrazí menu Fotografie / Hudební (strana 20). 7 Nastavení Zobrazí nabídku Nastavení, kde lze provést v tšinu pokro ilého nastavení a úprav. 1 Stiskněte F/f k výběru ikony nabídky, pak stiskněte. 2 Stiskněte F/f/G/g k výběru možnosti nebo úpravy nastavení, pak stiskněte. Pro podrobnosti o nastavení viz strana 23 až 30. Možnosti, které m žete nastavit, se liší v závislosti na situaci. Nedostupné možnosti jsou šedivé nebo nejsou v bec zobrazeny. * Tato funkce nemusí být k dispozici v n kterých zemích/oblastech. MENU Oblíbené digitální Analogový Digitální Digitální EPG Externí vstupy Fotografie / Hudební Nastavení Vybrat: Zadat: Konec: 1 Oblíbené digitální* Zobrazí seznam oblíbených (strana 17). 2 Analogový Návrat k naposledy sledovanému analogovému kanálu. 3 Digitální* Návrat k naposledy sledovanému digitálnímu kanálu. 22 CZ

Uživatelský manuál. Digitální fotoráme ek. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotoráme ek. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypn te p i vkládání a vyjímání pam ové karty, abyste p edešli poškození jednotky nebo karty. 1) Zamezte kontaktu s vodou. Bezpe nostní opat ení 2) Vypn te p ístroj

Více

Přehled dálkového ovládání...(3) Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...(10)

Přehled dálkového ovládání...(3) Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...(10) Obsah Dálkové a televizní ovládání a indikátory Přehled dálkového ovládání...(3) Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...(10) Sledování televize Sledování televize...(15) Používání digitálního elektronického

Více

1 Úvod. 1.1 Požadavky na systém. eština 1

1 Úvod. 1.1 Požadavky na systém. eština 1 1 Úvod D kujeme vám za zakoupení této pokro ilé digitální videokamery. Tato uživatelská p íru ka vás nau í maximáln využívat možnosti této digitální videokamery. 1.1 Požadavky na systém P ed p ipojením

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Uživatelská příručka 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Obsah Bezpečnostní opatření 3 Připojení a nastavení 4 Přední panel a OSD ovládání 6 Tabulka výchozího nastavení 7 Specifikace 8 Technická podpora 9 Detail

Více

VIDEO SENDER DOMÁCÍ ZA ÍZENÍ PRO MIKROVLNNÝ BEZDRÁTOVÝ P ENOS VIDEO/AUDIO SIGNÁLU

VIDEO SENDER DOMÁCÍ ZA ÍZENÍ PRO MIKROVLNNÝ BEZDRÁTOVÝ P ENOS VIDEO/AUDIO SIGNÁLU VIDEO SENDER DOMÁCÍ ZA ÍZENÍ PRO MIKROVLNNÝ BEZDRÁTOVÝ P ENOS VIDEO/AUDIO SIGNÁLU VIDEO LINK je systém Vysíla e a P ijíma e, který poskytuje bezdrátové spojení mezi hlavním zdrojem Audio a Video signálu

Více

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem Návod k obsluze BluSpeaker Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem 1 1 Předmluva Tato příručka vám pomůže vhodně a bezpečně používat váš BluSpeaker 11 Kdo by si měl tento návod přečíst Příručka je

Více

LCD TV. Návod k použití A-EHH-100-91(1) Seznámení. Sledování televizoru. Použití volitelného zařízení. Používání funkcí MENU. Doplňkové informace

LCD TV. Návod k použití A-EHH-100-91(1) Seznámení. Sledování televizoru. Použití volitelného zařízení. Používání funkcí MENU. Doplňkové informace A-EHH-100-91(1) LCD TV Návod k použití Seznámení Sledování televizoru Použití volitelného zařízení Používání funkcí MENU Doplňkové informace KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A / 40R473A / 40R471A / 40R470A

Více

Digitální barevný LCD televizor

Digitální barevný LCD televizor 2-889-390-42(1) K Digitální barevný LCD televizor Návod k obsluze Před použitím televizoru si prosím přečtěte část Bezpečnostní informace v tomto návodu k obsluze. Tento návod k obsluze si ponechejte pro

Více

Obsah. 1. Systém domácího videovrátného

Obsah. 1. Systém domácího videovrátného Obsah 1. Systém domácího videovrátného... 2. Obsah dodávky... 2 3. Technický popis výrobku... 2 4. Instalace... 4 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného... 7 6. Obsluha... 7 7. Tabulka poruch

Více

Program Power Cinema 3

Program Power Cinema 3 Program Power Cinema 3 Nastavení tuneru 1. OBECNÉ V hlavním menu programu klikn te na NASTAVENÍ a vyberte Pr vodce nastavením v menu typ obrazovky zvolte odpovídající typ podle monitoru jaký pou íváte.

Více

VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz

VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz VÁHY SÉRIE AGS Instruk ní p íru ka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz Obsah : 1. Instalace 2. Specifikace 3. Popis klávesnice

Více

Seznámení 4. Bezpečnostní údaje...8 Upozornění...9 Přehled dálkového ovládání...10 Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...11

Seznámení 4. Bezpečnostní údaje...8 Upozornění...9 Přehled dálkového ovládání...10 Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...11 Obsah Senámení 4 Senámení 4 Bepečnostní údaje...8 Upoornění...9 Přehled dálkového ovládání...10 Přehled tlačítek a indikátorů televioru...11 Sledování televie Sledování televie...12 Kontrola digitálního

Více

VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz

VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz VÁHY SÉRIE HGM Instruk ní p íru ka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz Obsah : 1. Instalace 2. Specifikace 3. Popis klávesnice

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT Kazetové klimatizační jednotky s ekologickým chladivem R-410a Vážený zákazníku! Před použitím klimatizačního systému si, prosím, přečtěte tuto příručku.

Více

Barevný digitální LCD televizor

Barevný digitální LCD televizor 2-682-331-41(2) K Barevný digitální LCD televizor Návod k obsluze Před použitím televizoru si prosím přečtěte část Bezpečnostní informace v tomto návodu k obsluze. Tento návod k obsluze si ponechejte pro

Více

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Česky Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Bezpečnostní informace Nebezpečí smrtelného zranění kabelem - děti se mohly zaplést v kabelech a uškrtit se. -

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 64 61 50 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našeho malého bezdrátového pokojového a venkovního teploměru. Tento přístroj dokáže přijímat signály naměřené

Více

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de D V B - T S e t - T o p C H - D V T 1 0 1 0 B o x Návod k obsluze B e d i e n u n g s a n l e i t u n g www.cyberhome.de CyberHome CH - DVT 1010 zkrácený návod k zapojení a obsluze strana 2 PRŮVODCE RYCHLOU

Více

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze Odsávač pár ZRW Návod k obsluze 1 Vážený zákazník Stali jste se uživatelem kuchyňského odsávače typu ZRW. Tento odsávač byl navržen a vyroben hlavně s novým vzhledem pro uspokojení vašich očekávání a určitě

Více

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru. Výrobek nesmí být používán dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem zkušené osoby nebo nebyli poučeni

Více

HM-5021. Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ. česky. Vysoušeč vlasů HM-5021

HM-5021. Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ. česky. Vysoušeč vlasů HM-5021 Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ HM-5021 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze Sklokeramická deska PVD 830 N Návod k obsluze 1 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Čas/Časovač/Odpočítávání Indikátor rozšířené zóny Zapnutí/vypnutí a zobrazení varné zóny Tlačítko Memory (paměť) Zóna časovače Tlačítka

Více

Reproduktorová lišta. Průvodce spuštěním HT-CT370

Reproduktorová lišta. Průvodce spuštěním HT-CT370 Reproduktorová lišta Průvodce spuštěním HT-CT370 Obsah Nastavení 1 Co je součástí dodávky 4 2 Instalace 5 3 Připojení 6 4 Zapnutí systému 8 5 Poslech zvuku 9 Základní operace Používání zvukových efektů

Více

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

ZÁRUČNÍ LIST ALMA T2200. Uživatelská příručka. na výrobek. Zápis záručních oprav ... Výrobní číslo

ZÁRUČNÍ LIST ALMA T2200. Uživatelská příručka. na výrobek. Zápis záručních oprav ... Výrobní číslo ZÁRUČNÍ LIST na výrobek ALMA T2200.. Výrobní číslo.. Datum prodeje.... Razítko a podpis prodejce ALMA T2200 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 1. ZÁRUČNÍ DOBA Na tento výrobek poskytuje výrobce záruku po dobu 24 měsíců

Více

9561CR 9561CVR 9562CR 9562CVR 9564CR 9564CVR 9565CR 9565CVR. GB Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL. PL Szlifierka k towa INSTRUKCJA OBS UGI

9561CR 9561CVR 9562CR 9562CVR 9564CR 9564CVR 9565CR 9565CVR. GB Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL. PL Szlifierka k towa INSTRUKCJA OBS UGI GB Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL UA PL Szlifierka k towa INSTRUKCJA OBS UGI RO Polizor unghiular MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Winkelschleifer BEDIENUNGSANLEITUNG HU SK CZ 956CR 956CVR 956CR 956CVR 9564CR

Více

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení.

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Bezpečnostní pokyny Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Prosím, nabíjejte baterie, když: o symbol baterie ukazuje, že je

Více

SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN

SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN UŽIVATELSKÝ NÁVOD SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN ADA TERRIER OBSAH 1.1 Všeobecné bezpe nostní zásady 1 1.2 Instalace 2 A. Standardní instalace 2 B. Tabulka rozm 2 C. Instalace servomotoru 3 D. Elektrické

Více

Stativ s dálkovým ovládáním

Stativ s dálkovým ovládáním 3-284-555-03(1) Stativ s dálkovým ovládáním Návod k obsluze VCT-80AV/VCT-60AV/VCT-50AV 2008 Sony Corporation A VCT-80AV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 11 25 12 VCT-60AV/VCT-50AV

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením.

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. Vícekanálový AV receiver STR-DN1030 Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. 1 Instalace reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace zvuku

Více

Seznámení 4 Seznámení Kontrola příslušenství...4 Upozornění...9 Přehled dálkového ovládání...10 Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...

Seznámení 4 Seznámení Kontrola příslušenství...4 Upozornění...9 Přehled dálkového ovládání...10 Přehled tlačítek a indikátorů televizoru... Obsah Senámení 4 Senámení Kontrola příslušenství...4 4 Upoornění...9 Přehled dálkového ovládání...10 Přehled tlačítek a indikátorů televioru...11 Sledování televie Sledování televie...12 Kontrola digitálního

Více

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T Bezdrátová sada s klávesnicí a myší WUR - 0108T Obsah Začínáme....................................................... 1 Funkce......................................................... 1 Příprava klávesnice,

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením.

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací pozorně

Více

Návod na použití. IC-908fdgr/ IC-108fdgr/ IC-133fdgr. TFT-LCD výklopný displej. se zabudovaným DVD přehrávačem, USB/SD čtečkou

Návod na použití. IC-908fdgr/ IC-108fdgr/ IC-133fdgr. TFT-LCD výklopný displej. se zabudovaným DVD přehrávačem, USB/SD čtečkou Návod na použití IC-908fdgr/ IC-108fdgr/ IC-133fdgr TFT-LCD výklopný displej se zabudovaným DVD přehrávačem, USB/SD čtečkou Upozornění k provozu zařízení Přečtěte si pozorně všechna upozornění a instrukce,

Více

Návod k montáži a obsluze RJ 10

Návod k montáži a obsluze RJ 10 Návod k montáži a obsluze RJ 10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Je striktně zakázané kopírovat nebo rozmnožovat tento Návod k montáži a obsluze, bez písemného souhlasu výrobce. Překlad do dalších jazyků celku nebo

Více

Uživatelská příručka set-top-boxu Motorola VIP1003

Uživatelská příručka set-top-boxu Motorola VIP1003 Uživatelská příručka set-top-boxu Motorola VIP1003 Vážení zákazníci, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb vybrali právě naši společnost itself s.r.o.. Naše společnost Vám přináší

Více

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU...

Více

Návod k obsluze StereoMan 2

Návod k obsluze StereoMan 2 Návod k obsluze StereoMan 2 2.4 GHz bezdrátová sluchátka 1 1. Obsah. 1 Obsah 2 2 Rozsah dodávky / popis zařízení 3 3. Prosím, přečtěte si jako první 4 3.1 Provozní prostředí 4 3.2 Prohlášení výrobce 4

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače 3 Ovládání TV služby 4 1. Informace o pořadu 4 2. Seznam TV kanálů 5 3. Možnosti kanálů 5 4. Programový průvodce 6 5. Změna pořadí

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte.

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

LCD TV. Návod k použití A-E7Y-100-31(1) Seznámení. Sledování televizoru. Použití volitelného zařízení. Používání funkcí MENU. Doplňkové informace

LCD TV. Návod k použití A-E7Y-100-31(1) Seznámení. Sledování televizoru. Použití volitelného zařízení. Používání funkcí MENU. Doplňkové informace A-E7Y-100-31(1) LCD TV Návod k použití Seznámení Sledování televizoru Použití volitelného zařízení Používání funkcí MENU Doplňkové informace KDL-40BX440 / 32BX340 Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali

Více

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze Kuchyňská digestoř Návod k obsluze ENGL IS ČESKY OBSAH strana 1. Úvod 8 2. Bezpečnostní doporučení 8 3. Pokyny k instalaci 9 4. Provoz a údržba 10 5. Technická pomoc 11 6. Odstavení z provozu, likvidace

Více

Za ízení TouchPad aklávesnice

Za ízení TouchPad aklávesnice Za ízení TouchPad aklávesnice Číslo dokumentu: 430406-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce zařízení TouchPad a klávesnice počítače. Obsah 1 Za ízení TouchPad Popis zařízení TouchPad.........................

Více

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka Uživate ská príru ka VisionBook 7Q Plus Popis za ízení 1. Tla ítko zapnutí / vypnutí (Power) 2. Tla ítka pro ovládání hlasitosti 3. Micro

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením Vícekanálový AV receiver STR-DN1020 Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením 1 Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace

Více

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte.

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Elektrický stepper DH5005. Návod k použití

Elektrický stepper DH5005. Návod k použití Elektrický stepper DH5005 Návod k použití Obsah Obsah... 2 Bezpečnostní pokyny... 3 Varování... 3 Upozornění... 4 Části přístroje... 5 Než začnete cvičit... 6 Nastavení přístroje... 6 Způsob cvičení...

Více

CT-V1. Camera Pan Table (otočný stojánek pod videokameru) Návod k použití

CT-V1. Camera Pan Table (otočný stojánek pod videokameru) Návod k použití CT-V1 Camera Pan Table (otočný stojánek pod videokameru) Návod k použití POZNÁMKY Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel FCC.

Více

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah 9. Automatické vypnutí Pro prodloužení životnosti baterie je poskytována funkce automatického vypínání. V případě nečinnosti (ovládání tlačítek), změny rozsahu po dobu 15 minut se multimetr automaticky

Více

Zesilovač Indukční smyčky

Zesilovač Indukční smyčky Zesilovač Indukční smyčky Úvod Děkujem vám za zakoupení přístroj GeemarcTM LH600. Jedná se o přenosnou indukční smyčku, která je vhodná pro domácí použití. Vyniká snadným nastavením a také elegantním a

Více

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí Návod k obsluze HLSI 4000 Myčka nádobí 1 Obsah Popis ovládacího panelu...3 Rozměry...3 Technické údaje...3 Volba programu a speciální funkce...4 Automatická signalizace závad...7 Bezpečnostní systém proti

Více

Obsah. Upozornění...2 ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY O LCD MONITORECH...3. Obsah balení...3. Návod k instalaci...4. Montáž monitoru...4. Odpojení monitoru...

Obsah. Upozornění...2 ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY O LCD MONITORECH...3. Obsah balení...3. Návod k instalaci...4. Montáž monitoru...4. Odpojení monitoru... Obsah Upozornění...2 ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY O LCD MONITORECH...3 Obsah balení...3 Návod k instalaci...4 Montáž monitoru...4 Odpojení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu

Více

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Více

Uživatelská p íru ka. TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D Stolní p epína 10/100M Fast Ethernet REV1.0.0 7106500589

Uživatelská p íru ka. TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D Stolní p epína 10/100M Fast Ethernet REV1.0.0 7106500589 Uživatelská p íru ka TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D Stolní p epína 10/100M Fast Ethernet REV1.0.0 7106500589 AUTORSKÁ PRÁVA A OBCHODNÍ ZNÁMKY Technické parametry se mohou bez upozorn ní zm nit. je registrovaná

Více

T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2200HD/T2200HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru...

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Vlastnosti systému... 2 4. Funkce systému... 2 5. Instalace vstupního panelu...

Více

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor TATUNG Vibrant L5EX

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor TATUNG Vibrant L5EX Uživatelská příručka 15 LCD monitor TATUNG Vibrant L5EX Obsah Bezpečnostní opatření 3 Popis produktu 4 Obsah balení 4 Vlastnosti 5 Čištění 5 Popis 5 Přední pohled 5 Zadní pohled 6 Nastavení 7 Nastavení

Více

Set-top box Motorola VIP-1003

Set-top box Motorola VIP-1003 Set-top box Motorola VIP-1003 1 Set-top box Motorola VIP-1003 Obsah Příprava k využívání služeb IPTV... 4 Set-top box Motorola VIP-1003... 4 Co najdete uvnitř balení... 4 Popis set-top boxu... 5 Zapojení

Více

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem Relax Uživatelský manuál 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Zapnutí/vypnutí TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem INFO Zobrazení informací Ztišit 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation 3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Kontrola požadovaných položek NAS-SC55PKE je soubor přístrojů, který se skládá

Více

Ltl Acorn Ltl-5210M Series

Ltl Acorn Ltl-5210M Series Ltl Acorn Ltl-5210M Series uživatelský manuál OBSAH Obecné informace 1.1 Úvod 1.2 Použití 1.3 fotografie fotopasti Rychlý START 2.1 Vložení SIM karty 2.2 Vložení baterií 2.3 Vložení SD karty 2.4 Vstup

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Návod k obsluze. testo 316-2 Detektor úniku plynu

Návod k obsluze. testo 316-2 Detektor úniku plynu Návod k obsluze testo 316-2 Detektor úniku plynu 2 Bezpečnost a životní prostředí Bezpečnost a životní prostředí O tomto dokumentu - Přečtěte si pozorně tento dokument a seznamte se s obsluhu přístroje

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

Kontrola příslušenství...4 Vkládání baterií do dálkového ovládání...4

Kontrola příslušenství...4 Vkládání baterií do dálkového ovládání...4 Obsah Kontrola příslušenství...4 Vkládání baterií do dálkového ovládání...4 Nastavení Připojení stolního stojanu...5 Připojení antény/zařízení Set Top Box/rekordéru (např. DVD rekordér)...7 Zabezpečení

Více

Barevný digitální LCD televizor

Barevný digitální LCD televizor 2-670-908-41(1) K Barevný digitální LCD televizor Návod k obsluze Před použitím televizoru si prosím přečtěte část Bezpečnostní informace v tomto návodu k obsluze. Tento návod k obsluze si ponechejte pro

Více

PRATIKO MAXI TROLLEY

PRATIKO MAXI TROLLEY Návod k obsluze Přenosná chladnička PRATIKO MAXI TROLLEY TK 53 Vysoké napětí! Nesnímejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Použití ovladačů, nastavení nebo jiných postupů, jako jsou doporučované v tomto

Více

Stolní automatický výrobník ledu

Stolní automatický výrobník ledu Stolní automatický výrobník ledu HZB-12/A HZB-12/SA Návod k použití Je důležité, abyste si tento návod před použitím pečlivě prostudovali a stroj používali dle tohoto návodu. Obsah TABLE OF CONTENTS Důležité

Více

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7 OBSAH Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4 Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6 Používání Ovládací prvky 7 Údržba Čištění 9 Tukové filtry 10 Uhlíkový filtr 10

Více

NÁVOD K OBSLUZE SX-15

NÁVOD K OBSLUZE SX-15 NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 ELEKTRONICKÁ OBCHODNÍ VÁHA S VÝPOČTEM CENY ŘADY SX-15 Dovozce do ČR: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce je možná

Více

Barevný videotelefon CDV-70H

Barevný videotelefon CDV-70H Barevný videotelefon CDV-70H Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k

Více

Integrated Remote Commander

Integrated Remote Commander -8-97-5 () Integrated Remote Commander Návod k obsluze Használati útmutató Návod na používanie CZ HU SK RM-VL600T 007 Sony Corporation Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné

Více

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60 Obsah Strana 1. Úvod... 2 2. Účel použití transformátoru... 3 3. Bezpečnostní předpisy... 4 4. Součásti transformátoru... 5 Přední

Více

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1)

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1) 3-300-263-11(1) Návod k obsluze Tento návod k obsluze popisuje základní funkce bezdrátové stanice WAP-NA1. Přečtěte si laskavě návod před použitím bezdrátové stanice. Podrobnosti o připojení viz přiložený

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

Reproduktorový systém SX-DD3 NÁVOD K POUŽITÍ

Reproduktorový systém SX-DD3 NÁVOD K POUŽITÍ STANDBY/ON Reproduktorový systém SX-DD3 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona

Více

Zkrácená uživatelská příručka

Zkrácená uživatelská příručka Zkrácená uživatelská příručka Hlavní popis Satelitní Twin Tuner HD přijímač HDMI Výstup (až do 1080p) Podpora DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 (USALS) Dolby Digital audio výstup (S / PDIF) Rozšířené EPG a programová

Více

Síťové adaptéry pro různé síťové zásuvky s různým síťovým střídavým napětím

Síťové adaptéry pro různé síťové zásuvky s různým síťovým střídavým napětím Solární cestovní nabíječka Powermonkey Explorer Obj. č.: 20 11 50 Jiný způsob používání této solární nabíječky, než bylo uvedeno výše, by mohl vést k jejímu poškození. Kromě jiného by nesprávné používání

Více

NÁVOD K OBSLUZE FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

NÁVOD K OBSLUZE FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB NÁVOD K OBSLUZE Klimatizační systémy s převodníkem FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Děkujeme vám za vaše rozhodnutí koupit si toto klimatizační zařízení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat RAYSTAT-CONTROL-10 Regulační termostat 1 RAYSTAT-CONTROL-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 7 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do provozu a údržba 11 Schémata

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiem řízený budík se slunečním modulem. Obj.č.: 640 037

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiem řízený budík se slunečním modulem. Obj.č.: 640 037 NÁVOD K OBSLUZE Rádiem řízený budík se slunečním modulem Obj.č.: 640 037 DCF signál pro rádiem řízené hodiny s volbou ručního nastavování 24 hodinový ukazovací cyklus Kalendářní údaje: Datum dne a měsíce

Více

Elektrický bezdrátový smeták. model SW02. Návod k použití

Elektrický bezdrátový smeták. model SW02. Návod k použití Elektrický bezdrátový smeták model SW02 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 3 OBSAH BALENÍ A POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 SESTAVENÍ PŘÍSTROJE... 4 NABÍJENÍ BATERIÍ... 5 ČIŠTĚNÍ

Více

Pračka EVOGT 14064D3. Návod k použití

Pračka EVOGT 14064D3. Návod k použití Pračka EVOGT 14064D3 Návod k použití 1 A VOLIČ PROGRAMŮ Použijte tento ovladač na výběr požadovaného pracího programu. Otočte voličem programů (lze jim otáčet do obou směrů) tak, aby byl program naproti

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 1 Vážený účastníci kabelové televize, Set-top-box WCD 1205 je určen pro příjem digitálních televizních a rozhlasových programů v sítích společnosti

Více

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth Model: Fantec SB-200BT Příručka v Češtině Technické specifikace: Rozměry (Š x V x H): 340 x 110 x 110 mm Výstupní výkon: 24W (2 x 12W) RMS Verze rozhraní

Více

EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.

EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher. EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com NÁVOD K OBSLUZE MODELY TB STEEL SINGLE DOOR TB74 STEEL TB100 STEEL

Více