Seznámení 4. Bezpečnostní údaje...9 Upozornění...10 Přehled dálkového ovládání...11 Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznámení 4. Bezpečnostní údaje...9 Upozornění...10 Přehled dálkového ovládání...11 Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...12"

Transkript

1 Obsah Seznámení 4 Bezpečnostní údaje...9 Upozornění...10 Přehled dálkového ovládání...11 Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...12 Sledování televize Sledování televize...13 Používání digitálního elektronického programového průvodce (EPG)...16 Použití seznamu oblíbených digitálních programů...17 Použití volitelného zařízení Připojení volitelného zařízení...18 Prohlížení snímků z připojeného zařízení...19 Přehrávání fotografií/hudby přes USB...20 Použití ovládání HDMI...21 Použití funkcí MENU Navigace v nabídkách...22 Nastavení...23 Doplňkové informace Instalace doplňků (Konzola pro upevnění na zeď)...31 Specifikace...33 Řešení problémů...35 CZ : pouze pro digitální kanály Před zapnutím televizoru si prosím pozorně přečtěte Bezpečnostní informace (strana 9). Návod si uschovejte i pro budoucí potřebu. 3 CZ

2 Seznámení 1: Kontrola příslušenství Dálkové ovládání RM-ED017W (1) Držadlo (1) Šrouby pro držadlo (4) Baterie velikosti AA (typ R6) (2) 2: Připevnění držadla Vložení baterií do dálkového ovládání Stiskněte a otevřete posunutím. P i vkládání baterií dodržte správnou polaritu. Nepoužívejte r zné typy baterií, ani nemíchejte sou asn staré a nové baterie. Baterie likvidujte zp sobem, který chrání životní prost edí. V n kterých místech m že být likvidace baterií upravena místními p edpisy. Informujte se prosím u p íslušných ú ad. S dálkovým ovlada em zacházejte opatrn. Nepoušt jte ho na zem, nešlapte po n m, ani na n j nest íkejte žádnou tekutinu. Neukládejte dálkový ovlada na místo v blízkosti tepelných zdroj, na místo vystavené p sobení p ímého slune ního svitu nebo do vlhké místnosti. Chcete-li p ipevnit televizor na ze, odstra te držadlo. Jestliže použijete elektrický šroubovák, nastavte to ivý moment na p ibližn 1,5 N m (15 kgf cm). 4 CZ

3 3: Připojení antény/ kabelové/video/ DVD rekordéru Připojení antény/kabelové/video/dvd rekordéru vybavené HDMI Seznámení Tento produkt byl testován a shledán vhodným limit m stanoveným direktivou EMC pro použití p ipojovacích kabel kratších než 3 metry. Pouze připojení antény/kabelové Pozemní signál nebo kabelové Koaxiální kabel HDMI kabel Koaxiální kabel Koaxiální kabel Pozemní signál nebo kabelové Připojení antény/kabelové/video/dvd rekordéru vybavené SCART Video/DVD rekordér 4: Zabezpečení televizoru před převrácením AV1 AV2 Koaxiální kabel Kabel typu scart Pozemní signál nebo kabelové Koaxiální kabel 3 Video/DVD rekordér AV1 výstupy jsou dostupné pouze pro analogový televizor. AV2 výstupy na aktuální obrazovku (krom PC, HDMI, Component) Připevněte ke stojanu televizoru šroub (o průměru 4 mm, není součástí dodávky). Pokračování 5 CZ

4 PROG 2 Do otvoru na šroub u televizoru zašroubujte šroub do kovu (M4 20, není přiložen). 3 Spojte oba šrouby silným drátem. z Televizor lze zajistit pomocí volitelné sady zajišt ovacího pásku Sony. Pokud chcete sadu zakoupit, kontaktujte nejbližší servisní st edisko Sony. V p ípad pot eby bu te p ipraveni poskytnou název modelu vašeho televizoru. 6: Volba jazyka, země/oblasti a umístění 5: Svázání kabelů Kabely m žete spojit, jak je uvedeno na obrázku níže. 2 1 DIGITAL ANALOG SCENE AUDIO Kabel napájení nespojujte s ostatními kabely. GUIDE 3,4,5 RETURN TOOLS MENU 1 Zapojte televizor do sít ové zásuvky ( V AC, 50 Hz). 2 Stiskněte 1 na boku televizoru. Po prvním zapnutí televizoru se na obrazovce zobrazí nabídka jazyk. Po zapnutí televizoru se rozsvítí indikátor napájení zelen. 3 K výběru jazyka zobrazeného v menu na obrazovce stiskněte F/f, poté stiskněte. Auto Start-up Language Country Location Select: Confirm: 6 CZ

5 4 Stiskněte F/f k výběru země/oblasti, ve které budete televizor používat, a pak stiskněte. Automatický start Jazyk Zemì Umístìní - United Kingdom Ireland Nederland 7: Automatické naladění televizoru 1 Stiskněte. Automatické ladění Seznámení Luxembourg France Italia Chcete spustit Automatické ladění? Zpìt: Vybrat: Potvrdit: Pokud požadovaná zem nebo oblast není obsažena v nabídce, zvolte -. 5 Stiskněte F/f pro volbu umístění, kde budete televizor používat a poté stiskněte. Automatický start Jazyk Zemì Umístìní Zpìt: Vybrat: Domov Obchod Potvrdit: V režimu Obchod budou n která nastavení periodicky resetována pro použití na prodejn. Tato možnost zvolí po áte ní režim obrazu vhodný pro podmínky sv tla v t chto prost edích. Zpět: Start: 2 Stiskněte F/f k výběru Pozemní nebo Kabelové, pak stiskněte. Pokud zvolíte Kabelové, objeví se obrazovka výb ru typu prohledávání. Viz Nalad ní televize p i kabelovém p ipojení (strana 8). Televizor za ne prohledávat všechny dostupné digitální kanály, po nich pokra uje všemi dostupnými analogovými kanály. To m že trvat n jakou chvíli. B hem této doby nema kejte žádná tla ítka na televizoru nebo na dálkovém ovládání. Pokud se objeví zpráva vyžadující potvrzení připojené antény Nebyly nalezeny žádné digitální nebo analogové kanály. Zkontrolujte veškerá anténní/kabelová p ipojení a pak stiskn te k op tovnému spušt ní automatického lad ní. 3 Když se na obrazovce objeví nabídka Třídění programů, postupujte podle kroků v Třídění programů (strana 26). Pokud nem níte po adí uložení analogových kanál v televizoru, stiskn te MENU k p echodu do dalšího kroku. Tento krok se neobjeví, jestliže nebude nalezen žádný analogový kanál. Pokračování 7 CZ

6 4 Jakmile se na obrazovce objeví menu Ekologické přednastavení, stisknete G/g k výběru Ano nebo Ne, pak stiskněte. Jestliže stisknete Ano, změní se hodnoty nastavení Ekologické na doporučené hodnoty snižující spotřebu energie. Ekologické přednastavení Chcete použít ekologické přednastavení? Zvolíte-li "Ano", sníží se spotřeba energie. Odmontování stolního stojanu z televizoru Stolní stojan odstra ujte jen v tom p ípad, že chcete televizor p ipevnit na ze. Spořič energie. Vypnutí nečinného televizoru PC řízení napájení Ano Redukovaný 3 hod. Zap Ne Televizor je te nalad n na všechny dostupné kanály. Pokud nelze p ijímat digitální vysílací kanál nebo p i výb ru oblasti, ve které není digitální vysílání, musí se po provedení kroku 2 nastavit as. Stolní stojan Naladění televize při kabelovém připojení 1 Stiskněte. 2 Stiskněte F/f k výběru Rychlé ladění nebo Úplné ladění, pak stiskněte. Rychlé lad ní : kanály jsou lad ny podle informací poskytovatele kabelového vysílání p edávaných v rámci vysílaného signálu. Doporu ené nastavení pro Kmito et, ID sít a Symbol Rate je Auto. Funkce Rychlé lad ní se doporu uje pro rychlé lad ní, pokud je poskytovatelem kabelového vysílání podporována. Pokud nelze provést nalad ní pomocí funkce Rychlé lad ní, prosím použijte dále uvedenou metodu Úplného lad ní. Úplné lad ní : Všechny dostupné kanály jsou nalad ny a uloženy. To m že n kdy chvíli trvat. Tato volba se doporu uje, jestliže poskytovatel kabelového vysílání nepodporuje funkci Rychlé lad ní. Další informace o poskytovatelích kabelových služeb najdete na webových stránkách technické podpory: 3 Stiskněte G/g/f k výběru Start. Televizor za ne vyhledávat kanály. Nema kejte žádná tla ítka na televizoru nebo dálkovém ovládání. N kte í poskytovatelé kabelových služeb nepodporují funkci Rychlé lad ní. Pokud nebyly pomocí funkce Rychlé lad ní zjišt ny žádné kanály, použijte funkci Úplné lad ní. 8 CZ

7 Bezpečnostní informace Instalace/Nastavení Televizor instalujte a používejte podle dále uvedených pokyn, zabráníte tak nebezpe í požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození anebo zran ní. Instalace Televizor musí být instalován v blízkosti snadno p ístupné zásuvky. Televizor umíst te na stabilní rovný povrch. Instalaci na st nu smí provést jen kvalifikovaný servisní technik. Z bezpe nostních d vod d razn doporu ujeme používání p íslušenství Sony v etn : nást nného montážního rámu SU- WL100 P i p ipev ování montážních hák k televizoru je nutné použít šrouby dodávané spolu s nást nným montážním rámem. Tyto šrouby jsou vyrobeny tak, aby m ly délku 8 mm až 12 mm, m eno od p ipev ovací plochy montážního háku. Pr m r a délka šroub se liší podle modelu nást nného montážního rámu. Použití jiných šroub m že mít za následek vnit ní poškození televizoru nebo zp sobit jeho pád apod. 8 mm - 12 mm Šroub (dodávaný spolu s nástěnným montážním rámem) Montážní hák Připevnění háku k zadní straně televizoru Přeprava P ed p emíst ním televizoru odpojte všechny kabely.. P enášíte-li televizor v rukou, držte jej jako na obrázku vpravo. Netla te na LCD panel. P i p enášení televizoru dbejte na to, aby do ni eho nenarazil, nebo nadm rné nevibroval. Jestliže vezete televizor do opravy, nebo ho st hujete, vždy ho zabalte do originální krabice a obalového materiálu. Větrání Nikdy nezakrývejte v trací otvory, ani nic nezasunujte do sk ín televizoru. Okolo televizoru ponechte volný prostor jako na níže uvedeném obrázku. D razn doporu ujeme použití nást nného montážního rámu Sony, který zajišt uje dostate nou cirkulaci vzduchu. Instalace na stěně 30 cm 10 cm 10 cm 10 cm Okolo televizoru ponechte nejméně takto veliký volný prostor. Instalace se stojanem 30 cm 10 cm 10 cm 6 cm Okolo televizoru ponechte nejméně takto veliký volný prostor. K zajišt ní správného v trání a zabrán ní usazování ne istot a prachu: Nepokládejte televizor na plocho, neinstalujte ho obrácen, zadní ástí dop edu nebo z boku. Neumíst ujte televizor na polici, kobere ek, postel nebo do sk ín. Nezakrývejte televizor látkami jako záclonami, ani r znými p edm ty, nap. novinami. Neinstalujte televizor tak, jak je uvedeno na obrázku. Cirkulace vzduchu je zablokovaná. Stěna Stěna Sít ový kabel Se sít ovým kabelem a zásuvkou zacházejte podle následujících pokyn, aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození anebo zran ní. Používejte pouze sít'ové kabely Sony, nikoli kabely jiných dodavatel. Zasu te zástr ku úpln do sít ové zásuvky. Televizor používejte pouze v elektrické síti V st. P i pokládání kabel nezapome te vytáhnout z bezpe nostních d vod sít ový kabel ze zásuvky a zkontrolujte, zda jste o kabely nezachytili nohama. P ed prací na televizoru nebo p ed jeho st hováním vytáhn te sít ový kabel ze zásuvky. Sít ový kabel musí být instalovaný v dostate né vzdálenosti od tepelných zdroj. Sít ový kabel pravideln vytáhn te ze zástr ky a vy ist te ho. Pokud je zástr ka zaprášená a hromadí se na ní vlhkost, m že se zhoršit její izolace a zp sobit požár. Poznámky Dodávaný sít ový kabel nepoužívejte pro žádné jiné za ízení. Sít ový kabel nesmí být nadm rn stla ený, ohnutý nebo zkroucený. Mohlo by dojít k poškození izolace nebo vodi. Sít ový kabel žádným zp sobem neupravujte. Na sít ový kabel nestavte nic t žkého. P i odpojování sít ového kabelu ze zásuvky netahejte za sít ový kabel. K jedné p ívodní zásuvce nep ipojujte p íliš mnoho spot ebi. Nepoužívejte uvoln né elektrické zásuvky. Zakázané použití Neinstalujte, ani nepoužívejte televizor v dále uvedených místech, prost edích, nebo situacích, protože televizor by mohl špatn fungovat, nebo by mohl zp sobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození majetku anebo zran ní. Umístění: Venkovní prostor (na p ímém slune ním svitu), na mo ském b ehu, lodi nebo jiném plavidle, v aut, v léka ských za ízeních, nestabilní umíst ní, v blízkosti vody, na dešti, ve vlhku nebo kou i. Prostředí: Sví ky nebo jiné otev ené plameny musejí být vždy v dostate né vzdálenosti od televizoru, aby nedošlo k požáru. Horká, vlhká nebo nadm rn prašná místa; místa, na která se m že dostat hmyz; tam, kde by mohl být televizor vystaven mechanickým vibracím, v blízkosti ho lavých p edm t (sví ek apod.). Na televizor nesmí nic kapat nebo st íkat, ani na n m nesmí stát p edm ty napln né tekutinami, jako nap. vázy. Situace: Televizor nepoužívejte, máte-li vlhké ruce, je-li odstran na sk í televizoru, nebo s p íslušenstvím, které výrobce nedoporu il. B hem bou ky s blesky odpojte TV od sít ové zásuvky a antény. Poškozené díly: Na televizor nic neházejte. Sklo na obrazovce se m že poškodit a zp sobit vážný úraz. Jestliže povrch televizoru praskne, nedotýkejte se ho a nejprve vytáhn te kabel ze zásuvky. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem. Pokračování 9 CZ

8 Když televizor nepoužíváte Jestliže televizor nebudete n kolik dní používat, odpojte ho z bezpe nostních d vod a kv li ochran životního prost edí od sít. Pokud televizor jen vypnete, není odpojený od napájecí sít ; k úplnému odpojení od sít vytáhn te proto zástr ku ze zásuvky. N které televizory jsou však vybaveny funkcemi, které ke správnému fungování vyžadují ponechání v klidovém stavu. Pro děti Nedovolte d tem, aby na televizor lezly. P íslušenství malých rozm r uschovejte mimo dosah d tí, aby ho nemohly omylem spolknout. Pokud dojde k následujícímu problému... Pokud dojde k následujícímu problému, vypn te televizor a okamžit vytáhn te p ívodní kabel ze zásuvky. Požádejte svého prodejce nebo servisní st edisko Sony o prohlídku televizoru kvalifikovaným servisním technikem. Když: P ívodní kabel je poškozený. Sít ová zásuvka je uvoln ná. Televizor je poškozený pádem na zem, nárazem nebo tím, že na n j n co spadlo. Otvory sk ín propadl n jaký p edm t, nebo se do n j vylila n jaká tekutina. Upozornění Sledování televizoru Televizor sledujte za mírného osv tlení, protože sledování televizoru p i slabém sv tle nebo po dlouhou dobu namáhá o i. Používáte-li sluchátka, nastavte hlasitost tak, aby zvuk nebyl p íliš silný, protože byste si mohli poškodit sluch. LCD obrazovka I když je LCD obrazovka vyrobena vysoce p esnou technologií a 99,99 % nebo více pixel funguje správn, mohou se trvale objevovat erné nebo jasné sv telné body ( ervené, modré nebo zelené). Je to zp sobeno strukturálními vlastnostmi LCD obrazovky a nejedná se o závadu. Netla te na p ední filtr, ani po n m neškrábejte, a na horní plochu televizoru nepokládejte žádné p edm ty. Obraz by pak mohl být nerovnom rný nebo by se LCD obrazovka mohla poškodit. Budete-li televizor používat na chladném míst, m že se v obraze zobrazit skvrna, nebo obraz ztmavne. Nejde o poruchu televizoru. Tento jev po zvýšení okolní teploty zmizí. P i nep etržitém zobrazení statických obraz m že dojít ke vzniku duch. Po chvíli by se m l tento stav zlepšit. B hem provozu televizoru se obrazovka i sk í p ístroje zah ívají. Neznamená to ale funk ní poruchu televizoru. LCD obrazovka obsahuje malé množství tekutých krystal. N které zá ivkové trubice použité v tomto televizoru obsahují rovn ž rtut. P i její likvidaci se i te místními na ízeními a p edpisy. Zacházení s povrchem obrazovky/skříňky televizoru a jeho čištění P ed išt ním se ujist te, že jste televizor odpojili vytažením kabelu ze zásuvky. Abyste p edešli zhoršení stavu materiálu nebo svrchní vrstvy obrazovky, dodržujte následující opat ení. Prach z povrchu obrazovky/sk í ky opatrn stírejte m kkým had íkem. Nepoda í-li se prach takto odstranit, set ete jej jemným had íkem mírn navlh eným slabým roztokem roz ed ného isticího prost edku. Nikdy nepoužívejte jakýkoli typ drsné houbi ky, zásadité/kyselé isticí prost edky, brusné prášky ani t kavá rozpoušt dla jako alkohol, benzen nebo insekticidy. P i použití t chto materiál nebo p i delším kontaktu s pryžovými nebo vinylovými materiály m že dojít k poškození povrchu obrazovky a materiálu sk í ky. K zajišt ní správného v trání doporu ujeme pravidelné vysávání v tracích otvor. Je-li t eba se ídit úhel televizoru, pohybujte televizorem pomalu tak, aby nespadl nebo nesklouzl ze stojanu. Volitelné zařízení Volitelná za ízení nebo jiná za ízení vysílající elektromagnetické zá ení neinstalujte p íliš blízko televizoru. Jinak by mohlo dojít ke zkreslení obrazu anebo šumu. Baterie P i vkládání baterií dodržte správnou polaritu. Nepoužívejte r zné typy baterií, ani nemíchejte sou asn staré a nové baterie. Baterie likvidujte zp sobem, který chrání životní prost edí. V n kterých oblastech je nutné likvidovat baterie podle p edpis. Informujte se prosím u p íslušných ú ad. S dálkovým ovlada em zacházejte opatrn. Nepoušt jte ho na zem, nešlapte po n m, ani na n j nest íkejte žádnou tekutinu. Neukládejte dálkový ovlada na místo v blízkosti tepelných zdroj, nebo na místo vystavené p sobení p ímého slune ního svitu, nebo do vlhké místnosti. Likvidace televizoru Likvidace nepotřebného elektrického a elektronického zařízení (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru) Tento symbol umíst ný na výrobku nebo jeho balení upozor uje, že by s výrobkem po ukon ení jeho životnosti nem lo být nakládáno jako s b žným odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sb rného místa pro recyklaci elektrického a elektronického za ízení. Zajišt ním správné likvidace tohoto výrobku pom žete zabránit p ípadným negativním d sledk m na životní prost edí a lidské zdraví, které by jinak byly zp sobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiál, z nichž je vyroben, pom žete zachovat p írodní zdroje. Podrobn jší informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u p íslušného místního ú adu, podniku pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchod, kde jste výrobek zakoupili. Nakládání s nepotřebnými bateriemi (platí v Evropské unii a dalších evropských státech využívajících systém odděleného sběru) Tento symbol umíst ný na baterii nebo na jejím obalu upozor uje, že s baterií opat enou tímto ozna ením by se nem lo nakládat jako s b žným domácím odpadem. Symbol nacházející se na ur itých typech baterii múže být použit v kombinaci s chemickou zna kou. Zna ky pro rtut (Hg) nebo olovo (Pb) jsou p idány, pokud baterie obsahuje vice než 0,0005% rtuti nebo 0,004% olova. Správným nakládáním s t mito nepot ebnými bateriemi pom žete zabránit možným negativním dopad m na životní prost edí a lidské zdraví, k nímž by mohlo docházet v p ípadech nevhodného zacházení s vy azenými bateriemi. Materiálová recyklace pom že chránit p írodní zdroje. V p ípad, že výrobek z d vod bezpe nosti, funkce nebo uchování dat vyžaduje trvalé spojení se zabudovanou baterií, je t eba, aby takovouto baterii vyjmul z p ístroje pouze kvalifikovaný personál. K tomu, aby s baterií bylo správn naloženo, p edejte výrobek, který je na konci své životnosti na místo, jenž je ur ené ke sb ru elektrických a elektronických za ízení za ú elem jejich recyklace. Pokud jde o ostatní baterie, prosím, nahlédn te do té ásti návodu k obsluze, která popisuje bezpe né vyjmutí baterie z výrobku. Nepot ebnou baterii odevzdejte k recyklaci na p íslušné sb rné místo. Pro podrobn jší informace o recyklaci tohoto výrobku i baterii kontaktujte, prosím, místní obecní ú ad, firmu zabezpe ující místní odpadové hospodá ství nebo prodejnu, kde jste výrobek zakoupili. 10 CZ

9 Přehled dálkového ovládání DIGITAL ANALOG GUIDE RETURN SCENE AUDIO MENU PROG TOOLS 1 "/1 Pohotovostní režim televizoru Zapne a vypne televizor z pohotovostního režimu. 2 AUDIO Stiskn te pro p epnutí do duálního zvukového režimu (strana 24). 3 SCENE Volba scény (strana 14) 4 Barevná tlačítka (strana 14, 17) 5 / Info/Odkrytí textu V digitálním režimu: Zobrazí stru né údaje o práv sledovaném programu. V analogovém režimu: Zobrazí informace, jako je íslo aktuálního kanálu a formát obrazovky. V textovém režimu (strana 14): Odhalí skryté údaje (nap. odpov di testu). 6 F/f/G/g/ 7 TOOLS (strana 15, 20) Umož uje p ístup k r zným volbám zobrazení a zm nu/tvorbu nastavení v závislosti na zdroji a formátu obrazu. 8 MENU (strana 22) 9 Číselná tlačítka V televizním režimu: Výb r kanál. Pro ísla kanál 10 a výše stiskn te druhou a t etí íslici rychle za sebou. V textovém režimu: K výb ru stránky zadejte t ímístné íslo stránky. 0 Digitální seznam oblíbených Stiskn te pro zobrazení digitálního seznamu Oblíbené, který jste zadali (strana 17). qa Předchozí kanál Návrat k p edchozímu sledovanému kanálu. qs PROG +/-/ / V televizním režimu: Výb r následujícího (+) nebo p edchozího (-) kanálu. V textovém režimu (strana 14): Výb r následující ( ) nebo p edchozí ( ) stránky. qd 2 +/- Hlasitost qf % Vypnutí zvuku qg / Text (strana 14) qh RETURN / Návrat na p edchozí obrazovku libovolné zobrazené nabídky. qj GUIDE / EPG (digitální elektronický programový průvodce) (strana 16) qk ANALOG Analogový režim (strana 13) ql DIGITAL Digitální režim (strana 13) w; Režim obrazovky (strana 14) wa Výběr vstupu Vybere vstupní zdroj ze za ízení p ipojených do zásuvek televizoru (strana 19). z Tla ítka ísla 5, PROG + a AUDIO obsahují dotykové body. P i obsluze televizoru použijte hmatové te ky jako výchozí místa. 11 CZ

10 PROG Přehled tlačítek a indikátorů televizoru PROG 1 1 Napájení Zapíná nebo vypíná televizor. Pro úplné odpojení televizoru vytáhn te p ívod ze sít. Po zapnutí televizoru se indikátor napájení rozsvítí zelen. 2 PROG +/-/ / V televizním režimu: Výb r následujícího (+) nebo p edchozího (-) kanálu. V nabídce televizoru: Umož uje pohyb mezi volbami nahoru ( ) nebo dol ( ) /-/ / V televizním režimu: Zvyšuje (+) nebo snižuje (-) hlasitost. V nabídce televizoru: Umož uje pohyb mezi volbami vpravo ( ) nebo vlevo ( ). 4 / Výběr vstupu / OK V televizním režimu: Vybere vstupní zdroj ze za ízení p ipojených do zásuvek televizoru (strana 19). V nabídce televizoru: Vybírá nabídku nebo volbu a potvrzuje nastavení. 5 (strana 22) 6 Senzor dálkového ovládání P ijímá infra ervené signály z dálkového ovládání. Senzor ni ím nezakrývejte, protože tím m že být ovlivn na jeho funkce. 7 Vypnutí obrazu / Indikátor Časovače Vypnutí Svítí zelen p i vypnutém obrazu (strana 25). Rozsvítí se oranžov po nastavení asov. vypnutí (strana 26). 8 1 Indikátor pohotovostního režimu Svítí erven, když je televizor v pohotovostním režimu. 9 " Indikátor napájení Svítí zelen p i zapnutém televizoru. P ed vytažením sít ového kabelu se ujist te, že je televizor zcela vypnutý. Vytažení sít ového kabelu p i zapnutém televizoru m že zp sobit, že indikátory z stanou svítit nebo dojde k chybné funkci televizoru. 12 CZ

11 PROG Sledování televize Sledování televize 2 DIGITAL ANALOG GUIDE RETURN MENU SCENE AUDIO PROG TOOLS Stisknutím 1 na boku televizoru jej zapnete. Pokud je televizor v režimu pohotovosti (indikátor pohotovosti na p edním panelu televizoru 1 (pohotovost) svítí erven ), stisknutím "/1 na dálkovém ovlada i televizor zapnete. 2 Pro přepnutí do digitálního režimu stiskněte DIGITAL, stisknutím ANALOG přepnete do analogového režimu. Dostupné kanály se liší v závislosti na režimu. 3 K výběru televizního kanálu stiskněte číselná tlačítka nebo PROG +/-. Pro zvolení ísel kanál 10 a výše pomocí íselné klávesnice stiskn te druhou a t etí íslici rychle za sebou. K výb ru digitálního kanálu za použití digitálního elektronického programového pr vodce (EPG) viz strana 16. V digitálním režimu Krátce se zobrazí informa ní pruh. V pruhu se mohou ukázat následující ikony. : Radiová služba : Zakódovaná/P edplacená služba : K dispozici je zvuk v n kolika jazycích : K dispozici jsou titulky : K dispozici jsou titulky pro sluchov postižené : Doporu ený minimální v k pro aktuální program (od 4 do 18 let) : Rodi ovský zámek Doplňkové činnosti Pro Nastavení hlasitosti P ístup k tabulce odkaz na programy (pouze v analogovém režimu) P ístup k oblíbeným digitálním program m (pouze v digitálním režimu) Proveďte toto Stiskn te 2 + (zesílit)/ - (zeslabit). Stiskn te. K výb ru analogového kanálu stiskn te F/f, poté stiskn te. Stiskn te. Pro podrobnosti viz strana 17. Sledování televize Pokračování 13 CZ

12 Přístup ke službě Text Stiskn te /. P i každém stisknutí / se obraz cyklicky m ní následujícím zp sobem: Text t Text p es televizní obraz (režim mix) t Žádný text (opušt ní textové služby) K výb ru stránky stiskn te íselná tla ítka nebo /. K zobrazení skrytých informací stiskn te. z Je-li Fastext k dispozici, dole na stránce se objeví ty i barevné položky. Funkce Fastext umož uje vyhledávat stránky rychle a snadno. Pro p ístup na stránku stiskn te odpovídající barevné tla ítko. Režim Volba scény Zvolte Obecná, Kino, Sport, Hra nebo Fotografie. Pokud nastavíte n který z režim, dojde k automatickému nastavení optimální kvality zvuku a obrazu (v závislosti na typu obsahu). 1 Stiskněte SCENE na dálkovém ovladači. 2 Stiskněte F/f/G/g k výběru režimu, pak stiskněte. Obecná: Stávající uživatelská nastavení. Kino: Poskytuje zvuk a obraz jako v kin. Sport: Poskytuje realistický obraz se zvukem surround. Hra: Poskytuje obraz, který zajišt uje prožitek z videoher s nejlepším obrazem a zvukem. Fotografie: Poskytuje obraz, který reprodukuje povrch a barvu vytišt né fotografie. z Pokud zvolíte jakýkoliv režim scény, není možné volit režim obrazu v nabídce obrazu - nejprve opust te volbu scény. Není dostupné u menu Vstup PC, Vstup HDMI PC a Fotografie / Hudební. Ruční změna obrazového formátu tak, aby odpovídal vysílání Opakovan stiskn te k volb požadovaného formátu obrazovky. Širokoúhlý Zoom* Roztáhne snímek ve formátu 4:3 tak, aby zaplnil obrazovku formátu 16:9. Zobrazení panoramatického (formát letter box) vysílání ve správném pom ru stran. 14/9* Zobrazení vysílání 14:9 ve správném pom ru stran. Ve výsledném obraze jsou viditelné erné okrajové oblasti. Titulků* Zobrazení panoramatického vysílání (formát letter box) s titulky na obrazovce. Auto Formát obrazovky je nastaven na Auto a automaticky m ní formát obrazovky, aby vyhovoval vysílání. * Horní a spodní ást obrazu m že být o íznuta. V závislosti na signálu nelze n které formáty obrazovky zvolit. V režimu Smart se nemusí zobrazit znaky nebo písmena v horní nebo spodní ásti obrazu. z P i výb ru Smart, Zoom, 14/9 nebo Titulk lze upravit svislou polohu obrazu. Stiskn te F/f pro pohyb nahoru nebo dol (nap. pro tení titulk ). Smart* 4/3 Zobrazení klasického vysílání 4:3 s imitací efektu širokoúhlé obrazovky. Obraz 4:3 je roztažen tak, aby vyplnil obrazovku. Zobrazení klasického vysílání 4:3 (nap. televizní obraz, který není širokoúhlý) ve správném pom ru stran. 14 CZ

13 Použití nabídky nástrojů Stiskn te TOOLS k zobrazení následujících možností b hem sledování televizního programu. Možnosti Popis Zav ít Uzavírá nabídku nástroj. Režim obrazu Viz strana 23. Efekt: Viz strana 24. Reproduktor Viz strana 24. Zamknout/ Odemknout Zamknout/Odemknout zvolený kanál. Viz Rodi ovský zámek pro Kód PIN (strana 29). Jazyk zvuk doprovodu Viz strana 29. (jen v digitálním režimu) Nastavení titulk (jen Viz strana 29. v digitálním režimu) asov. Vypnutí Viz strana 26. Spo i energie. Viz strana 25. O systému (jen v digitálním režimu) Zobrazí informace o systému. Sledování televize 15 CZ

14 Používání digitálního elektronického programového průvodce (EPG) * Dnes 001 BBC ONE 002 BBC TWO 003 ITV Channel five 006 ITV BBC THREE 009 Teletext 010 BBC FOUR 011 Sky Travel 012 UKTV History 013 More 4 Pá 3 lis15:39 15:30 16:00 16:30 17:00 1 V digitálním režimu stiskněte GUIDE. 2 Proveďte požadovanou operaci, jak je ukázáno v následující tabulce nebo zobrazeno na obrazovce. Informace o programu bude zobrazena jen tehdy, pokud ji televizní stanice vysílá. Pøedchozí Další +1 den Vybrat: Zobrazit: Informace: Možnosti: TOOLS Digitální elektronický programový průvodce (EPG) * Tato funkce nemusí být k dispozici v n kterých zemích/oblastech. Pro Proveďte toto Sledování programu Stiskn te F/f/G/g k výb ru programu, pak stiskn te. Vypnutí EPG Stiskn te GUIDE. Pokud bylo pro program zvoleno v kové omezení, objeví se na obrazovce zpráva vyžadující zadání kódu PIN. Podrobnosti viz Rodi ovský zámek na stran CZ

15 Použití seznamu oblíbených digitálních programů * Nastavení oblíbených programů Zadejte číslo programu --- Oblíbené TV3 33 3/24 K3/300 TVE1 TVE2 24H TVE CLAN TVE TELEDEPORTE VEO SETenVEO Tienda en VEO NET TV CUATRO CNN+ 40 LATINO la Sexta Telecinco T5 Estrellas T5 Sport Předchozí Další Oblíbené 2 Vymazat seznam Vybrat: Vymazat z oblíbených programů: Zpět: Digitální seznam oblíbených programů Vlastnost oblíbené programy umož uje specifikovat až ty i seznamy oblíbených program. 1 V digitálním režimu stiskněte. 2 Proveďte požadovanou operaci, jak je ukázáno v následující tabulce nebo zobrazeno na obrazovce. Sledování televize * Tato funkce nemusí být k dispozici v n kterých zemích/oblastech. Pro Vytvo ení prvního seznamu oblíbených program Sledování kanálu Vypnutí seznamu oblíbených program P idání nebo odebrání kanál z aktuáln upravovaného seznamu oblíbených program Odebrání všech kanál z aktuálního seznamu oblíbených program Proveďte toto 1 Stiskněte k výběru Ano. 2 Stisknutím žlutého tlačítka zvolíte seznam oblíbených. 3 Stiskněte F/f/G/g pro výběr požadovaného kanálu a pak stiskněte. Kanály, které jsou uloženy v seznamu oblíbených program, jsou ozna eny symbolem. 4 Stiskněte RETURN pro ukončení nastavení. 1 Pomocí žlutého tlačítka se můžete pohybovat v seznamech oblíbených programů. 2 Stiskněte F/f k výběru kanálu, poté stiskněte. Stiskněte RETURN. 1 Stiskněte modré tlačítko. 2 Stisknutím žlutého tlačítka zvolíte seznam oblíbených programů, který chcete upravovat. 3 Stiskněte F/f/G/g pro výběr kanálu, který chcete přidat nebo odebrat a pak stiskněte. 1 Stiskněte modré tlačítko. 2 Stisknutím žlutého tlačítka zvolíte seznam oblíbených programů, který chcete upravovat. 3 Stiskněte modré tlačítko. 4 Stiskněte G/g k výběru Ano, pak stiskněte pro potvrzení. 17 CZ

16 Použití volitelného zařízení Připojení volitelného zařízení K televizoru lze p ipojit širokou škálu volitelných za ízení. Spojovací kabely nejsou sou ástí p íslušenství. Zvukové Hi-Fi zařízení E A DVD přehrávač s komponentním výstupem B DVD přehrávač PC (výstup HDMI) Přehrávač disků Blu-ray Digitální videokamera F PC G Zvukové Hi-Fi zařízení s optickým zvukovým vstupem C Zařízení pro videohry DVD přehrávač Dekodér D I Digitální Videokamera/Digitální fotoaparát/usb pamě Rekordér DVD Video Dekodér H Karta CAM J Počítač/Digitální videokamera K L Zařízení pro videohry/dvc videokamera Sluchátka 18 CZ

17 Prohlížení snímků z připojeného zařízení Zapněte připojené zařízení a poté proveďte jeden z následujících úkonů. Pro automaticky laděné video (strana 7) V analogovém režimu stiskn te PROG +/- nebo íselná tla ítka k výb ru video kanálu. Pro jiné připojené zařízení Stiskn te pro zobrazení seznamu p ipojených za ízení. Stiskn te F/f k výb ru požadovaného vstupního zdroje, pak stiskn te. (Vyzna ená položka bude zvolena, pokud není vyvinuta žádná aktivita 2 sekundy po stisknutí F/f.) Pro USB zařízení Viz strana 20. Symbol na obrazovce Component HDMI1, HDMI2 Popis Sledování za ízení p ipojeného k A. HDMI IN 1, HDMI IN Sledování za ízení p ipojeného k B nebo J. Digitální video a audio signály jsou p ivád ny z p ipojených za ízení. Pokud je za ízení vybaveno zdí kou DVI, p ipojte zdí ku DVI do HDMI IN 1 vstupu pomocí adapta ního rozhraní DVI-HDMI (není sou ástí dodávky) a p ipojte audio výstupy za ízení k audio vstup m v HDMI IN 1 zdí kách. Pokud chcete sledovat fotografie nebo snímky obrazovek z PC nebo z digitální videokamery, p ipojte za ízení do zásuvky HDMI IN 2. AV1/ AV1 Sledování za ízení p ipojeného k C. AV2/ AV2/ AV2 Sledování za ízení p ipojeného k D. Symbol na obrazovce PC USB AV3 Sledování za ízení p ipojeného k F. z Doporu uje se použití PC kabelu s ferity, jako je Konektor, D-sub 15 (ref dostupná v servisním st edisku Sony) nebo jeho ekvivalent. Sledování za ízení p ipojeného k I. Prohlížení fotografií nebo poslouchání hudby z velkokapacitního pam t ového za ízení USB p ipojeného k televizi. Sledování za ízení p ipojeného k K. Když p ipojíte mono za ízení, použijte zdí ku AV3 L. Ujist te se, že používáte pouze kabel HDMI s logem HDMI. Doporu ujeme používat Sony HDMI kabel. Po p ipojení za ízení kompatibilního s ovládáním HDMI je podporována komunikace s p ipojeným za ízením. O nastavení této komunikace viz strana 21. Pro připojení Modul podmín ného p ístupu (CAM) H Zvukové Hi-Fi za ízení E DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) G Popis Proveďte toto K použití placených televizních služeb. Podrobnosti naleznete v p íru ce dodávané s modulem CAM. Chcete-li použít CAM, odstra te maketu karty ze slotu CAM. Vypn te televizor p ed vkládáním nebo vyjímáním CAM. Pokud nepoužíváte CAM, doporu ujeme vložit maketu karty do slotu CAM. V n kterých zemích není CAM podporováno. Informujte se u autorizovaného prodejce. Pokud chcete poslouchat zvuk z televizoru na zvukovém Hi-Fi za ízení, p ipojte je k zásuvkám zvukového výstupu. Zvukovou hladinu externích reproduktor m žete upravit tla ítky hlasitosti na dálkovém ovlada i. Použijte optický zvukový kabel. Použití volitelného zařízení Sluchátka L Chcete-li poslouchat zvuk televizoru ze sluchátek, zapojte je do zásuvky i. Pokračování 19 CZ

18 Doplňkové činnosti Pro Návrat do normálního televizního režimu Použití nabídky Nástroje Stiskn te TOOLS k zobrazení následujících možností b hem sledování obrazu z p ipojeného za ízení. Možnosti Zav ít Režim obrazu (krom režimu vstupu PC, režim vstupu USB) Režim zobrazení (pouze v režimu vstupu z PC) Proveďte toto Stiskn te DIGITAL nebo ANALOG. Popis Uzavírá nabídku nástroj. Viz strana 23. Viz strana 23. Efekt: Viz strana 24. Reproduktor Viz strana 24. Horizontální posunutí obrazu (pouze v režimu vstupu z PC) Vertikální posunutí obrazu (pouze v režimu vstupu z PC) asov. Vypnutí (s výjimkou režimu vstupu z PC) Viz strana 25. Viz strana 25. Viz strana 26. Spo i energie. Viz strana 25. Přehrávání fotografií/hudby přes USB P es USB kabel nebo p es pam t ové za ízení USB si m žete na televizi p ehrávat soubory fotografií nebo hudby vytvo ené v digitálním fotoaparátu nebo videokame e Sony. 1 Připojte k televizi podporované USB zařízení. 2 Stiskněte MENU. 3 Stiskněte F/f k výběru Fotografie / Hudební, pak stiskněte. 4 Stiskněte F/f/G/g k výběru souboru nebo složky, pak stiskněte. Pokud vyberete složku, vyberte dále soubor a stiskn te. Zahájí se p ehrávání. P i používání Fotografie mohou snímky zrnit. Je to zp sobeno možným zv tšením snímk v závislosti na velikosti souboru. V závislosti na velikosti snímku a na pom ru stran obrazu nemusejí snímky vyplnit celou obrazovku. Pokud používáte režim Fotografie, m že u n kterých soubor fotografií chvíli trvat, než se zobrazí. Názvy souboru a složky podporují sadu znak UTF-8. Pokud televize na ítá data z USB za ízení, dodržujte následující pokyny: Nevypínejte ani televizi ani p ipojené USB za ízení. Neodpojujte USB kabel. Neodpojujte USB za ízení. Mohlo by dojít k poškození dat na USB za ízení. Spole nost Sony nebude zodpov dná za žádné poškození nebo ztrátu dat na pam t ovém médiu v d sledku poruchy jakýchkoliv p ipojených za ízení nebo televize. P ehrávání z USB je podporováno u následujících formát sobor fotografií: JPEG (soubory formátu JPEG s koncovkou.jpg odpovídající standardu DCF 2.0 nebo Exif 2.21) Pokud p ipojujete digitální fotoaparát Sony, nastavte režim USB p ipojení tohoto fotoaparátu na Auto nebo Velkokapacitní pam t ové za ízení. Další informace o režimu p ipojení USB naleznete v p íru ce k vaší digitální videokame e. P ehrávání z USB je podporováno u následujících formát hudebních soubor : MP3 (soubory s p íponou.mp3 nespadající pod autorská práva) a WAV (soubory s p íponou.wav ) USB prohlíže fotografií podporuje systémy soubor FAT16 a FAT32. Je podporováno až 300 soubor na složku. V závislosti na p esných specifikacích jednotlivých soubor se m že stát, že n které soubory, v etn t ch upravených na po íta i, nebude možné p ehrávat a to ani v p ípad, že je formát takového souboru podporován. Aktuální informace o kompatibilních USB za ízeních naleznete na následujících stránkách. 20 CZ

19 Použití ovládání HDMI Funkce ovládání HDMI umož uje televizoru komunikovat s p ipojeným za ízením, které je s touto funkcí kompatibilní, pomocí HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Pokud nap. p ipojíte za ízení Sony kompatibilní s ovládáním HDMI (kabely HDMI), m žete je ovládat dohromady. Zkontrolujte, že je za ízení správn zapojeno, a prove te pot ebná nastavení. Nastavení ovládání HDMI Ovládání HDMI musí být nastaveno na televizoru i na p ipojeném za ízení. Pro nastavení televizoru viz Nastavení HDMI na stran 27. Informace o nastavení p ipojeného za ízení naleznete v p íru kách ke zvolenému za ízení. Funkce ovládání HDMI Vypnutí p ipojeného za ízení vzájemn propojeného s televizorem. Zapnutí televizoru vzájemn propojeného s p ipojeným za ízením a automatické p epnutí vstupu na za ízení v okamžiku, kdy za ízení za ne hrát. Připojení zařízení kompatibilního s ovládáním HDMI Kompatibilní za ízení propojte s televizorem pomocí kabelu HDMI. Když propojujete zvukový systém, ujist te se, že jste propojili zásuvku DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) televizoru a zvukového systému pomocí optického zvukového kabelu. Podrobnosti viz strana 19. Použití volitelného zařízení 21 CZ

20 Použití funkcí MENU Navigace v nabídkách MENU umož uje využívat r zných pohodlných vlastností televizoru. M žete jednoduše vybírat kanály nebo zdroje vstupu a m nit nastavení televizoru. DIGITAL ANALOG GUIDE RETURN MENU SCENE AUDIO TOOLS 1 Stiskněte MENU. 2 Stiskněte F/f k výběru možnosti, pak stiskněte. Pro ukon ení nabídky stiskn te MENU Digitální EPG* Zobrazí digitálního elektronického programového pr vodce (EPG) (strana 16). 5 Externí vstupy Výb r za ízení p ipojeného k televizoru. Ke sledování požadovaného externího vstupu zvolte vstupní zdroj, poté stiskn te. 6 Fotografie / Hudební Zobrazí menu Fotografie / Hudební (strana 20). 7 Nastavení Zobrazí nabídku Nastavení, kde lze provést v tšinu pokro ilého nastavení a úprav. 1 Stiskněte F/f k výběru ikony nabídky, pak stiskněte. 2 Stiskněte F/f/G/g k výběru možnosti nebo úpravy nastavení, pak stiskněte. Pro podrobnosti o nastavení viz strana 23 až 30. Možnosti, které m žete nastavit, se liší v závislosti na situaci. Nedostupné možnosti jsou šedivé nebo nejsou v bec zobrazeny. * Tato funkce nemusí být k dispozici v n kterých zemích/oblastech. MENU Oblíbené digitální Analogový Digitální Digitální EPG Externí vstupy Fotografie / Hudební Nastavení Vybrat: Zadat: Konec: 1 Oblíbené digitální* Zobrazí seznam oblíbených (strana 17). 2 Analogový Návrat k naposledy sledovanému analogovému kanálu. 3 Digitální* Návrat k naposledy sledovanému digitálnímu kanálu. 22 CZ

Přehled dálkového ovládání...(3) Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...(10)

Přehled dálkového ovládání...(3) Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...(10) Obsah Dálkové a televizní ovládání a indikátory Přehled dálkového ovládání...(3) Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...(10) Sledování televize Sledování televize...(15) Používání digitálního elektronického

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Dálkové a televizní ovládání...(4) Indikátory...(19) O návodu k použití na obrazovce televizoru...(21)

Dálkové a televizní ovládání...(4) Indikátory...(19) O návodu k použití na obrazovce televizoru...(21) Obsah Dálkové a televizní ovládání a indikátory Dálkové a televizní ovládání...(4) Indikátory...(19) O návodu k použití na obrazovce televizoru...(21) Sledování televize Sledování televize...(22) Použijte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Elektronické tiskárny M-1

Elektronické tiskárny M-1 Elektronické tiskárny M-1 Základní údaje M-1 Std. M-1 Pro II Zp sob tisku Rychlost tisku tepelný p enos (300 dpi) tepelný p enos (300dpi) 12,5 mm/s standardn 18,5 mm/s, bužírky a štítky 25 mm/s Bužírky

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

LCD Digital Colour TV CZ SK HU TR. Návod k použití Návod na obsluhu Kezelési utasítás Kullanım Kılavuzu. KDL-52V4000/52V42xx. KDL-46V4000/46V42xx

LCD Digital Colour TV CZ SK HU TR. Návod k použití Návod na obsluhu Kezelési utasítás Kullanım Kılavuzu. KDL-52V4000/52V42xx. KDL-46V4000/46V42xx LCD Digital Colour TV KDL-52V4000/52V42xx KDL-46V4000/46V42xx KDL-40V4000/40V42xx KDL-40S40xx/40U40xx KDL-40L4000 Návod k použití Návod na obsluhu Kezelési utasítás Kullanım Kılavuzu CZ SK HU TR 2008 Sony

Více

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER Vážený zákazníku, děkujeme Vám za objednání služby Digi TV. Doporučujeme Vám, abyste o instalaci satelitního kompletu požádál kvalifikovaného technika, odborníka

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

VIP1910/1920. instalační příručka

VIP1910/1920. instalační příručka VIP1910/1920 instalační příručka POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Neotvírejte zař ízení POZOR! PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Instalace 5 1.1 Obsah balení....................................... 5 1.2 Instalace pevného disku................................. 5 1.3 Zapojení

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii a nabíje ku Pokud nelze nabít baterii vašeho mobilního telefonu, nebo máte pocit, že je výdrž baterie krátká, zkontrolujte

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace o produktu

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R.

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R. CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJ ENERGIE V DOPRAV První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R Desná Nabíjecí stanice:

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Toshiba Twin-Rotary kompresor Kostruk n obdobné jako RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

[Umístění výstražného upozornění]

[Umístění výstražného upozornění] Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Informace o příručce Instalační příručka a Uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Uživatelská příručka (Soubor

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

3-076-954-12(1) Stativ. Návod k obsluze VCT-R640. 2002 Sony Corporation

3-076-954-12(1) Stativ. Návod k obsluze VCT-R640. 2002 Sony Corporation -076-954-() Stativ Návod k obsluze VCT-R640 00 Sony Corporation A 4 5 6 7 8 4 9 5 0 6 B 5 4 C a D 4 E 6 4 5 F Funkce VCT-R640 je stativ pro videokamery/digitální fotoaparáty. Upozornění Nikdy nepřenášejte

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

LG PC centrální ídící ovlada

LG PC centrální ídící ovlada LG PC centrální ídící ovlada D LEŽITÉ P e t te si prosím pe liv a d kladn tuto p íru ku pro uživatele p ed instalací své vnit ní klimatiza ní jednotky a jejím uvedením do provozu. Tuto p íru ku uživatele

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF (230 VAC) P EHLED VÝB R MOŽNOSTÍ Na vnit ní zadní stran termostatu jsou dva p epína e umož ující nastavení podle Vašich pot eb. Teplota ve C nebo

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV 3-280-663-41(1) LCD Digital Colour TV Návod k použití Před zapnutím televizoru si prosím pozorně přečtěte část Bezpečnostní údaje v tomto návodu. Návod si uschovejte pro budoucí potřebu. Návod na obsluhu

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka RC modely automobil Porsche Cayman Mercedes-Benz SL65 AMG Lamborghini Aventador BMW X6 U ivatelská p íru ka 1/8 Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 P ed prvním pou itím... 3 D le ité informace t kající se

Více

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113

Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113 Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113 Obsah Set-top-box Arris VIP1113... 1 1. Bezpečnostní opatření... 1 2. Vybalení set-top-boxu... 2 3. Popis set-top-boxu Arris VIP1113... 2 4. Zadní panel

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M Manual de Utilização n.º 1/2013 Manuál Jazz Light Popis Zdroje Tyto zdroje jsou napájeny 230V~ a napájejí celý zvukový systém 15V. Modulové centrální jednotky (Volitelné) Po dokončení nastavení, získávají

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Inteligentní ešení kamerového PC systému

Inteligentní ešení kamerového PC systému Inteligentní ešení kamerového PC systému Inteligentní hybridní system IP kamer a analogových kamer Až 6 kamer na jednom PC H. 6 komprese Inteligentní ešení kamerového PC systému IVS IP + Analogové kamery

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Seznámení 4. Bezpečnostní údaje... 9 Upozornění... 11 Dálkové a televizní ovladače/indikátory... 12

Seznámení 4. Bezpečnostní údaje... 9 Upozornění... 11 Dálkové a televizní ovladače/indikátory... 12 Obsah Seznámení 4 Bezpečnostní údaje... 9 Upozornění... 11 Dálkové a televizní ovladače/indikátory... 12 Sledování televize Sledování televize... 16 Použití systému GUIDE Plus+ a Digital Electronic Programme

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82

EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82 VENKOVNÍ IR DOME KAMERA EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku,

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku, Popis a ovládací prvky Hlavní jednotka DVD systém DVP-937 Obj. č. 37 39 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ovládání DVD systému Lenco. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY

LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? - PRO JE D LED LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY S VYSOKOU Ú INNOSTÍ A LEVNÝMI S NÍZKOUN

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Uživatelská příručka k IPTV

Uživatelská příručka k IPTV Uživatelská příručka k IPTV Něco k teorii IPTV neboli televize přes internetový protokol je služba nabízena prostřednictvím sítě Racingnet. Slovníček základní pojmy EPG elektronický programový průvodce

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL Před uvedením do provozu si velmi pozorně přečtěte tento provozní manuál. Součástí obsahu jsou důleţité bezpečnostní a provozní informace. 1 Obsah.. Strana 1. Bezpečnostní

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. detektor SE-21-230D

NÁVOD K OBSLUZE. detektor SE-21-230D NÁVOD K OBSLUZE detektor SE-21-230D DETEKTOR SE-21-230D Detekovaný plyn: ho lavé a výbušné plyny Princip m ení: katalytické spalování Rozsah m ení: 0 20% DMV (0-1%OBJ) CH 4 Poplachové stupn : 1x poplachový

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více