Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH"

Transkript

1 Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Sluštice schválilo a vydává dne v souladu s ust. 10 písm. d), 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a ust. 14 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích (dále též jen vyhláška ): Oddíl I Základní ustanovení Čl. 1 Obec Sluštice zavádí a vybírá tyto místní poplatky (dále jen poplatky ): a) poplatek ze psů b) poplatek za užívání veřejného prostranství Oddíl II Poplatek ze psů Čl. 2 Ohlašovací povinnosti 1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů. 2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu, a další údaje podle zvláštního zákona. Současně sdělí též případný nárok na osvobození od poplatku, který je povinen správci poplatku prokázat. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. 3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech. Schváleno zastupitelstvem města dne Strana 1

2 Čl. 3 Sazba poplatku ze psů 1) Výše poplatku ze psů, je-li držitelem psa fyzická osoba bydlící v bytovém domě, činí na kalendářní rok 500 Kč. 2) Výše poplatku ze psů, je-li držitelem psa fyzická osoba bydlící v rodinném domě, činí na kalendářní rok 100 Kč. 3) Výše poplatku ze psů, je-li držitelem psa fyzická osoba požívající invalidní důchod, starobní, vdovský nebo vdovecký důchod, který je jediným zdrojem jejího příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí na kalendářní rok 50 Kč. 4) Výše poplatku ze psů, je-li držitelem psa podnikatel nebo právnická osoba, který psa používá k podnikatelským účelům, činí na kalendářní rok Kč. 5) U každého dalšího psa téhož držitele se poplatek ze psů v případech uvedených v odst. 1), 2) a 4) tohoto článku zvyšuje o 100 %. Čl. 4 Osvobození a úlevy 1) Od poplatku ze psů je osvobozen nad rámec ust. 2 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, držitel psa, kterým je: a) Policie ČR a Městská policie, pokud mají příslušné osvědčení o výcviku psa b) osoba, používající psa k záchraně osob, pokud má příslušné osvědčení o výcviku psa c) osoba, která převzala psa do péče z útulků nebo azylů pro zvířata v nouzi, a to po dobu jednoho roku ode dne převzetí psa 2) Osvobození od poplatku ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození. Čl. 5 Splatnost poplatku ze psů 1) Poplatník je povinen uhradit poplatek ze psů do příslušného kalendářního roku. 2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši a při jeho placení se přiměřeně postupuje podle odst. 1) tohoto článku. V případě, že poplatková povinnost vznikne po příslušného kalendářního roku, je povinen poplatník uhradit poplatek do 15ti dnů ode dne, v němž poplatková povinnost vznikla. 3) Poplatek se platí na hotově na Obecním úřadě nebo složenkou či platebním převodem na účet OÚ, variabilní symbol bude přidělený správcem poplatku. Schváleno zastupitelstvem města dne Strana 2

3 Oddíl III Poplatek za užívání veřejného prostranství Čl.6 Veřejné prostranství Veřejným prostranstvím se pro účely této obecně závazné vyhlášky považují prostranství konkrétně určená v příloze č. 1 této vyhlášky. Čl. 7 Ohlašovací povinnost Poplatník je povinen písemně nebo ústně do protokolu oznámit správci poplatku dobu, rozsah a způsob užívání veřejného prostranství nejpozději v těchto lhůtách: a) 7 dní před zahájením užívání veřejného prostranství delší jak 1 den, přitom si dohodne dobu užívání nebo b) v den před případným prodloužením užívání Je-li veřejné prostranství užíváno déle než jeden den, je poplatník povinen po předchozím ohlášení dle bodu a) nahlásit správci poplatku i datum ukončení jeho užívání, a to do 7 dnů po tomto datu. Čl. 8 Sazby poplatku 1) Za zvláštní užívání veřejného prostranství pro umístění stavebního zařízení a provádění výkopových prací činí výše poplatku za každý i započatý den: a) na komunikacích a jejich součástech při užití fyzickými a právnickými osobami pro osobní potřeby: 5,- Kč/m2 b) na místních komunikacích a jejich součástech při užití fyzickými a právnickými osobami pro účely podnikání: 10,- Kč/m2 2) Za zvláštní užívání veřejného prostranství pro umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb stánků činí výše poplatku za stánek za každý i započatý týden: 500,- Kč 3) Za zvláštní užívání veřejného prostranství k umístění skládky činí výše poplatku: a) do 24 hodin bezplatně b) nad 24 hodin za každý i započatý týden 5,- Kč/m2 Schváleno zastupitelstvem města dne Strana 3

4 6) Za zvláštní užívání veřejného prostranství k umístění reklamních zařízení včetně přenosných činí výše poplatku: c) za zvláštní užívání veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení nepřenosného, kdy plocha záboru nepřesáhne 1 m 2 roční paušál 500,- Kč d) za zvláštní užívání veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení nepřenosného, kdy plocha záboru přesáhne 1 m 2 roční paušál 1.500,- Kč e) za zvláštní užívání veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení přenosného za každý i započatý m 2 - týdenní paušál 30,-Kč - měsíční paušál 100,-Kč 6) Za zvláštní užívání veřejného prostranství pro účely tvorby filmových a televizních děl činí výše poplatku za každý i započatý týden: 1.000,- Kč 8) Za zvláštní užívání veřejného prostranství k umístění: lunaparků a jiných podobných atrakcí činí sazba jednorázově za každý i započatý týden 1.500,- Kč Čl. 9 Osvobození a úlevy 1) Od poplatku za užívání veřejného prostranství jsou osvobozeny nad rámec ust. 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, akce, jejichž organizátorem či pořadatelem je obec Sluštice nebo jí zřízené organizace a organizační složky. 2) Poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství záborem veřejného prostranství pro umístění stavebního zařízení za účelem opravy fasády domu se promine v případě, že doba záboru veřejného prostranství nepřekročí 6 týdnů. 3) Od poplatku jsou osvobozeny akce, při kterých jsou odstraňovány havárie na inženýrských sítích. 4) Obec, která poplatky spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout. Čl. 10 Splatnost poplatku za užívání veřejného prostranství Poplatek za užívání veřejného prostranství je splatný: a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 90 dnů nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší 90 dnů je možné poplatek rozdělit v jednom kalendářním roce do dvou stejných splátek, přičemž první splátka je splatná nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato, a zbývající splátka ke dni ukončení užívání, avšak nejpozději do 30. listopadu příslušného kalendářního roku Schváleno zastupitelstvem města dne Strana 4

5 c) poplatek stanovený týdenní nebo měsíční paušální částkou je splatný první den v příslušném týdnu nebo měsíci. Oddíl VI Ustanovení přechodná, společná a závěrečná Čl. 11 1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny. 2) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu obec uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení 37, 37a zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 3) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. 4) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Čl. 12 Účinnost Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15 dní po jejím vyvěšení a její platnost není omezena. Dušan Kejmar místostarosta Antonín Müller starosta Schváleno zastupitelstvem OÚ Sluštice dne: Vyvěšeno: Sejmuto: Schváleno zastupitelstvem města dne Strana 5

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích O B E C Č U Č I C E okres Brno - venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích OBEC ČUČICE okres Brno venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních

Více

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Štěpánov nad Svratkou se na svém zasedání

Více

Čl.3 Veřejná prostranství

Čl.3 Veřejná prostranství OBEC Němčičky Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Němčičky se na svém zasedání dne 16.11.2011 usnesením č. 5/2011 usneslo vydat na

Více

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník Obecně závazná vyhláška Městyse Krucemburk č. 5/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zastupitelstvo Městyse Krucemburk

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku, poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku, poplatník Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Ostřetín se na svém zasedání dne 23.3. 2011 usnesením č. 16//03/2011 usneslo vydat na základě

Více

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů OBEC KOZLOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Kozlov se na svém zasedání dne 16.12.2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích

OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ludgeřovice rozhodlo na svém zasedání dne 19.12.2012 usnesením č.4. vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení M Ě S T O VARNSDORF Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Varnsdorf

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 5 /2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC NÁSEDLOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Násedlovice

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4 /2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Lázně

Více

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Skvrňov Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Skvrňov se

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Bernartice nad Odrou Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

Obec Dvory nad Lužnicí. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012

Obec Dvory nad Lužnicí. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 Obec Dvory nad Lužnicí Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Dvory

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O B E C H O V Ě Z Í ****************************** Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OBEC LABUTY Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Labuty s e na

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec Stvolová Obecně závazná vyhláška č.1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Stvolová se

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Městys Dolní Čermná Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo městyse Dolní

Více

Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice

Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. OBEC OSÍČKO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Osíčko se na

Více

UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 1 Identifikační číslo 2 Kód 220 List1 UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 3 Pojmenování (název) životní situace Poplatek za užívání (zábor)veřejného prostranství 4 Základní informace k životní situaci 5 Kdo

Více

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Vyškovec se

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Záhoří Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Záhoří se na

Více