O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad"

Transkript

1 O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, Střelice SPIS. ZN.: STAV/3203/2/2011/Bi Č. J.: 4776/ SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: DATUM: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Stavební úřad Střelice, jako stavební úřad příslušný podle ust. 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle ust. 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne podal VELSBIKE s.r.o., (IČ ), Nám. 5. května 1405, Předklášteří, v zastoupení na základě plné moci společností Stonefield, s.r.o., (IČ ), Blanenská 982, Kuřim (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: I. Vydává Podle ust. 79 a 92 stavebního zákona a ust. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y "Novostavba skladové haly a prodejny VELSBIKE" (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1624/34 v katastrálním území Popůvky u Brna. Druh a účel umisťované stavby: - Novostavba skladové haly s prodejnou a kanc. zázemím je navržena na pozemku parc. č. 1624/34 v katastrálním území Popůvky u Brna. - Novostavba haly je navržena půdorysně ve tvaru L o rozměrech cca 43,8 x 18,0 m, část haly je určena pro prodejnu a administrativní zázemí o rozměrech cca 18,8 x 18,0 m. Část haly určená pro skladování je navržena jako jednopodlažní podélně protažený objekt se zastřešením plochou střechou část haly s prodejnou a administrativním zázemím je navržena jako dvoupodlažní objekt se zastřešením plochou střechou. - Navržená novostavba haly se nachází v zastavitelném území, v areálu je již vybudovaná infrastruktura všech sítí včetně jednotlivých přípojek k pozemkům se zřízením nápojných bodů. Stejně tak je vybudovaná a užívaná vnitroareálová jednosměrná komunikace s vybudovanými sjezdy na jednotlivé pozemky. Umístění stavby na pozemku: - Novostavba skladové haly a prodejny VELSBIKE bude umístěna na pozemku parc.č. 1624/34 kat. území Popůvky u Brna. Určení prostorového řešení stavby: - Novostavba haly je navržena půdorysně ve tvaru L o rozměrech cca 43,8 x 18,0 m, část haly je určena pro prodejnu a administrativní zázemí o rozměrech cca 18,8 x 18,0 m. Část haly určená pro skladování je navržena jako jednopodlažní podélně protažený objekt se zastřešením plochou střechou část haly s prodejnou a administrativním zázemím je navržena jako dvoupodlažní objekt se zastřešením plochou střechou.

2 Č.j. 4776/ SU str. 2 Vymezení území dotčeného vlivy stavby. - Pozemek parc.č. 1624/34 v kat. území Popůvky u Brna se nachází v zastavitelném území obce Popůvky v plochách určených pro výrobu a skladování. II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. 2. Pro zařízení staveniště a skládky materiálu bude použit vlastní pozemek parc. č. 1624/34 kat. ú. Popůvky u Brna. 3. Případná změna v umisťování stavby musí být předem projednána na stavebním úřadě. Stavebník podá žádost o změnu územního rozhodnutí dle ust. 94 odst. 1 stavebního zákona. 4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby, upravující požadavky na provádění staveb a technické požadavky na výrobky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. 5. Před započetím zemních prací je nutné požádat vlastníky anebo správce stávajících sítí technického vybavení dotčených předmětnou stavbou o vytýčení tras jejich stávajících podzemních vedení na místě samém. Následně stanovené podmínky jednotlivými vlastníky anebo správci sítí technického vybavení pak musí být respektovány. 6. Po celou dobu výstavby bude nutno zachovat přístup ke všem okolním pozemkům a nemovitostem, průjezdnost komunikací a bezpečnost při provádění výkopových prací. 7. Bude respektováno závazné stanovisko MěÚ Šlapanice, odboru životního prostředí, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu ze dne č.j. OŽP/ / /STA. Souhlas k odnětí půdy ze ZPF se vydává za těchto podmínek: V zájmu ochrany ZPF, v souladu s ust. 8 odst. 1 zákona, má investor povinnost provést na vlastní náklad skrývku kulturní vrstvy půdy ze zastavěné části pozemku. Ornice skrytá do hloubky cca 0,2 m bude po dobu skladování na nezastavěné části pozemku řádně ošetřena a zajištěna před znehodnocením a ztrátám a bezprostředně po ukončení výstavby bude přesunuta a rozprostřena na nezastavěné části pozemku, kde bude využita k vegetačním úpravám. Za hospodaření s ornicí odpovídá podle 10 odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, investor. V průběhu prací vede o hospodaření s ornicí provozní deník pro kontrolu správnosti, úplnosti a účelnosti využití ornice (údaje o skrývce, ochraně a ošetřování skrývaných kulturních vrstev půdy, rozprostření uložení). Ve smyslu ustanovení 11 zákona č. 334/92 Sb. odbor životního prostředí Městského úřadu Šlapanice předepíše investorovi odvod za odnětí zemědělské půdy ze ZPF v předpokládané výši ,- Kč. O předepsání odvodů investor požádá orgán ochrany ZPF při MěÚ Šlapanice v návaznosti na pravomocné rozhodnutí vydané podle zvláštních předpisů (stavební zákon), které předloží orgánu ochrany ZPF MÚ Šlapanice s doložkou o nabytí právní moci. Ke kolaudačnímu řízení investor předloží doklad o úhradě odvodů. 8. Bude dodrženo vyjádření Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje ze dne pod zn /2011. Jakékoliv poškození silničního tělesa kraj. komunikace včetně dopravního značení a silničních příkopů v důsledku provádění této stavby bude nutno opravit na náklady investora. Dopravní značení porušené stavbou požadujeme osadit dle TP 65 a TP 100. V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu a nesmí dojít ke znečištění krajských silnic. Pro realizaci stavby požadujeme užívat sjezd zřízený v rámci stavby Průmyslového a skladovací komplex Brno-Popůvky, SO 01-Vnitroareálová komunikace. Výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán do komunikace ani jejího ochranného pásma a nesmí dojít ke znečištění silnice, příp. uličních vpustí v souvislosti s touto stavbou.

3 Č.j. 4776/ SU str. 3 Silniční příkop požadujeme v rozsahu stavby obnovit zřídit dle příslušných norem včetně obnovení nezpevněné krajnice v normové šířce. V místě zásahu do ploch zeleně budou odstraněny zbytky stavebního materiálu, na povrchu rozprostřena humusová vrstva tl. 10 cm a obnovena zeleň. 9. Při realizaci stavby budou splněny podmínky stanovené ve vyjádřeních jednotlivých správců dopravní a technické infrastruktury: Vyjádření Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., ze dne pod č.j /11. Stanovisko Jihomoravská plynárenská, a.s., ze dne pod zn. 7455/11/ VTL plynovod bude přeložen a to tak, aby vzdálenost nově přeloženého plynovodu byla od objektu haly a prodejny min. 10 m. - Výstavba objektu bude zahájena po provedení přeložky VTL plynovodu. - Stromy a keře vysazovat mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4 m od plynovodu). - Výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4m na obě strany od plynovodu) provádět zásadně ručně. - Nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.) - Nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu, - V ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál, - V případě dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 15 m od VTL plynovodu, - Po dobu výstavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proto mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou), - Po postavení základů objektu haly a prodejny přizvat pracovníka JMP, a.s. Provozní oblast Brno, ke kontrole dodržení námi stanovené vzdálenosti od VTL plynovodu a dalších uvedených podmínek. Vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o., ze dne pod zn. P6572 Z Vyjádření Vodárenská akciová společnost, a.s., ze dne pod č.j /2011-Ke. 10. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována oprávněným projektantem. Kopie jeho oprávnění bude doložena k žádosti o stavební povolení. 11. Do projektové dokumentace budou zapracovány stanoviska a připomínky vlastníků a správců inženýrských sítí a zařízení, na které bude stavba napojena nebo které bude navrhovaná stavba přípojkami křížit. 12. Za dodržení podmínek tohoto územního rozhodnutí odpovídá zpracovatel projektové dokumentace pro stavební povolení. Dodržení těchto podmínek bude dokladováno v žádosti o stavební povolení. 13. Před započetím prací požádá stavebník stavební úřad Střelice o vydání stavebního povolení. Účastníci řízení dle ust. 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: VELSBIKE s.r.o., Nám. 5. května 1405, Předklášteří Stonefield, s.r.o., Blanenská 982, Kuřim Odůvodnění Dne podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad oznámil dne zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den , o jehož výsledku byl sepsán protokol. Na ústním jednání se stavební úřad Střelice a stavebník domluvil na tom, že se žádost o umístění stavby rozdělí na část Zpevněné plochy a komunikace, dešťová kanalizace, retenční nádrž, vsakovací vrt, odlučovač ropných látek, přeložka plynu a na část Novostavby skladové haly a prodejny Velsbike.

4 Č.j. 4776/ SU str. 4 Řízení o umístění novostavby skladové haly a prodejny Velsbike bylo dne pod č.j. 4079/2011 SU přerušeno a stavebník byl vyzván k doplnění žádosti. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Stanoviska, vyjádření, souhlasy sdělili: - MěÚ Šlapanice, odbor životního prostředí - Jihomoravská plynárenská, a.s. - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje - Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - Telefónica Czech Republic, a.s. - Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj - salla konstrukce, s.r.o. - Povodí Moravy, s.p. - E.ON Česká republika, s.r.o. - Obec Popůvky - Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Účastníky tohoto řízení stavební úřad vymezil tak, že kromě žadatele přiznal právo účastníka řízení všem přímým sousedům, kteří by mohli být podle ust. 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona stavbou dotčeni a všem správcům sítí. Těmito účastníky jsou: E.ON Česká republika s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice Jihomoravská plynárenská a.s., Plynárenská 499/1, Brno JMP Net, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábrdovice Správa a údržba silnic JmK, oblast Brno, Příspěvková organizace kraje, Ořechovská 541/35, Brno Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, Brno HOLWEKA s.r.o., Sekorova 513/12, Troubsko Roman Holomek, Nová 140/1, Popůvky, Troubsko Obec Popůvky, Náves 32/25, Popůvky, Troubsko salla konstrukce, s.r.o., Okružní 876/19b, Brno-sever, Lesná, Brno 38 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 28 ETIX, s.r.o.,, Cyrilská 359/16, Brno-střed, Trnitá, Brno 2 Transtech Tooling, s.r.o., Vackova 757/9, Brno-Královo Pole, Brno 12 Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4-Michle Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. Vyhodnocení připomínek veřejnosti: Nebyly vzneseny žádné připomínky veřejnosti. Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: - Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Poučení účastníků Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

5 Č.j. 4776/ SU str. 5 Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Rozhodnutí má podle ust. 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Ing. Ivo Baar vedoucí stavebního úřadu Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů a zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup. Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Zveřejněno dne Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen. Obdrží: účastníci územního řízení (dodejky, datové schránky) 1. VELSBIKE s.r.o., IDDS: tqs94fa 2. Stonefield, s.r.o., IDDS: 67r4qih 3. Obec Popůvky, IDDS: y8catq8 účastníci územního řízení (veřejnou vyhláškou) 4. Jihomoravská plynárenská a.s., IDDS: yhscfc9 5. JMP Net, s.r.o., IDDS: te2d68s 6. Správa a údržba silnic JmK, oblast Brno, Příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7 7. Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Brno-venkov, IDDS: siygxrm 8. HOLWEKA s.r.o., Sekorova č.p. 513/12, Troubsko 9. Roman Holomek, Nová č.p. 140/1, Popůvky, Troubsko 10. E.ON Česká republika s.r.o., IDDS: 3534cwz 11. salla konstrukce, s.r.o., Okružní č.p. 876/19b, Brno-sever, Lesná, Brno Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Nové Město, Praha ETIX, s.r.o.,, Cyrilská č.p. 359/16, Brno-střed, Trnitá, Brno Transtech Tooling, s.r.o., IDDS: me476b4 15. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h dotčené orgány 16. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Odbor prevence, IDDS: ybiaiuv 17. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, IDDS: jaaai MěÚ Šlapanice, Odbor životního prostředí, IDDS: 2xfbbgj 19. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 506/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/34127/2011/Čí Lysá nad Labem, dne 10.10.2011 Č.j.: SÚ/44425/11/Čí Vyřizuje: E-mail: Ing. Jiřina

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: 13735/2013/Ch Č.J.: 74420/2013-MURI/OSÚ/00026 VYŘIZUJE: Chejnová,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/01595/2012/Ho MeUSM/02723/2012 Darja Horáková 572416452

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1771/2012 SÚ/176/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 23.8.2012

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.j.: Vyřizuje: LB-3005/2013-STU-VL Lámr, úřední osoba Datum: 11.9.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu v Lázních Bělohradě, jako stavební úřad

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 22.8.2012 SÚ/1768/2012 SÚ/138/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad náměstí Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory Č.J.STAV.: 577/2009-328.3 578/2009-330 VYŘIZUJE: Bc. Tomaštíková Dagmar TEL.: 584 453 064 E-MAIL: dagmar.tomastikova@zlatehory.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/36682/2015 Sp.zn.: MJ/13152/2015/16/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 20.7.2015 Město Zlaté Hory, IČO

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí Mírové náměstí 35, 440 23 Louny *MULNXOOJNWUX* Spisová značka: Číslo jednací: Oprávněná úřední osoba: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: MU LN/5923/2014/SU/WP

Více

odbor ţivotního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ROZHODNUTÍ

odbor ţivotního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor ţivotního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 607/11/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo náměstí čp.83 503 15 Nechanice č.j. 345/862/2009 Nechanice, 11. ledna 2010 oprávněná úřední osoba: Dana Rollová tel.: 498 773 820, e-mail:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR Vyřizuje: Hana Krůlová

Více

Městský úřad Turnov stavební úřad

Městský úřad Turnov stavební úřad Městský úřad Turnov stavební úřad Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/2751/13/HOZ SU/14/1955/HOI Hozdecká 481 366 302 i.hozdecka@mu.turnov.cz DATUM: 9.4.2014

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

Rezidence Čápka Kroměříž

Rezidence Čápka Kroměříž Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 6. května 2015 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více