Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, č. 1,2. I Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, č. 1,2. I Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ"

Transkript

1 Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara, č. 1,2 Magistrát města České Budějovice ng. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská České Budějovice Viz rozdělovník: nternet: L Značka: SU/1 0682/20 12 Pích Vyřizuje: Píchová Hana Tel.: Datum: ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška Výroková část: Stavební úřad České Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písmo e/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne podala Věra desová, nar , Drahotěšice 16, ng. Karel des, nar , Drahotěšice 16, které zastupuje Glaukos s.r.o., ČO , Koželužská 4/172, Tábor (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření rozhodnutí o umístění stavby STUDNA VRT ANÁ PRO ST AVBU PRO RODNNOU REKREAC Č.E DRAHOTĚŠCE (dále jen "stavba") studna na pozemku parc. č. 121/49 (trvalý travní porost) v katastrálním území Drahotěšice a vodovodn í připojení na pozemku parc. č. 121/49 (trvalý travn í porost), 121/27 (ostatní plocha), 146/54 (ostatní plocha) a 223 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Drahotěšice. Druh a účel umisťované stavby: vrtaná studna na pozemku parc. č. 121/49 v katastrálním území Drahotěšice - individuální zásobení vodou vodovodní připojení v souběhu s vodičem v pískovém loži na pozemku parc. č. 121/49 (trvalý travní porost), 121/27 (ostatní plocha), 146/54 (ostatní plocha) a 223 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Drahotěšice v délce 40m ke stávající stavbě pro rodinnou rekreaci č.e. 16

2 Č,j. SU1 0682/20 12 Pích str. 2 Umístění stavby na pozemku: studna na pozemku parc. Č. 121/27 ve vzdálenosti 4,3m od společné hranice s pozemkem parc. Č. 121/48 a ve vzdálenosti 18,0 m od společné hranice s pozemkem parc. Č. 121/47 v katastrálním území - dle situačního výkresu, který zpracoval ng. van Drobník - ČKAT Určení prostorového řešení stavby: studna bude vrtaná o průměru vrtání 140 mm a hloubce 30 m Vymezení území dotčeného vlivy stavby. katastrální území Drahotěšice. Stanoví podmínky pro umístění stavby:. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. 2. Za dodržení podmínek tohoto územního rozhodnutí odpovídá zpracovatel projektové dokumentace pro stavební povolení. Dodržení těchto podmínek bude dokladováno v žádosti o stavební povolení. 3. Dodržení podmínek tohoto rozhodnutí bude dokladováno v žádosti o stavební povolení. 4. Projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou osobou. 5. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude projednána a odsouhlasena dotčenými orgány a spolupůsobícími organizacemi. Případné připomínky a požadavky budou do této projektové dokumentace zapracovány, dále i stanoviska a připomínky vlastníků a správců inženýrských sítí a zařízení, na které bude stavba napojena nebo které bude navrhovaná stavba přípojkami křížit. 6. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude splňovat obecné technické požadavky na výstavbu, stanovené vyhláškou Č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 7. Stavba bude umístěna v souladu se situačním výkresem, ve kterém je zakreslen současný stav území v měřítku katastrální mapy a stavební pozemek, s požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. 8. Pro zařízení staveniště a skládky materiálu bude použit vlastní pozemek parc. Č. 121/49 v k.ú. Drahotěšice. 9. O stavební povolení na stavbu studny bude požádáno u příslušného správního orgánu (Magistrát města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí) Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: ng. Karelldes, nar ,37341 Drahotěšice 16 Věra desová, nar , Drahotěšice 16 Odůvodnění: Dne podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad oznámil opatřením ze dne zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den , o jehož výsledku byl sepsán protokol. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Stanovení okruhu účastníků územního řízení: Okruh účastníků územního řízení je vymezen v rámci ustanovení 85 stavebního zákona. Podle tohoto ustanovení účastníky územního řízení je navrhovatel Věra ldesová, nar ,37341 Drahotěšice 16, ng. Karel des, Dar , Drahotěšice 16, kterého zastupuje Glaukos s.r.o., ČO , Koželužská 4/172, Tábor a osoby, jejichž

3 Č.j. SU/10682/2012 Pích str. 3 vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich parc. č. 121/20, 121/21, 121/26, 121/27, 121/28, 121/48 v katastrálním území Drahotěšice, mohou být rozhodnutím přímo dotčena. Z citovaného ustanovení vyplývá, že významnou povinností stavebního úřadu je v územním řízení individualizovat okruh jeho účastníků. Jde tedy o subjektivní posouzení, které přísluší provést stavebnímu úřadu podle okolností konkrétního případu. Na podkladě uvedených skutečností stavební úřad individualizoval okruh účastníků v zahájeném územním řízení v předmětné věci jak výše uvedeno. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahmul je do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Účastníci, kteří budou výstavbou na uvedeném pozemku zákona: Účastníci řízení - další dotčené osoby: Jaroslav Zvánovec, Kubatova 5/1538,37004 České Budějovice Růžena Zvánovcová, Kubatova 5/1538,37004 České Budějovice Miroslav Havlátko, Kubatova 5/1538, České Budějovice Marie Havlátková, Kubatova 5/1538,37004 České Budějovice Jana Zajíčková, Drahotěšice 128,37341 Drahotěšice Obec Drahotěšice, Drahotěšice 36, Drahotěšice dotčeni, dle 85, odst 1 a 2 stavebního Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. Vyhodnocení ebyly žádné. připomínek veřejnosti: Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic v Českých Budějovicích podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. TR ~ 0\5 A.,.. Rozhodnutí má podle 93 odst. avebnjho z~ a platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stav či zaň 1- dostp li z povahy věci kjejich konzumaci. ng. Vlastislav Eliáš / ~. ~ vedoucí Stavebního úřadu ~ ó1 " České Bud~ J J \.P+l.rvebn, ú!a.\\ \v<v V.

4 Č.j. SU/0682/2012 Pích str. 4 Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města České Budějovice (popřípadě místně příslušných obecních úřadů). Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět stavebnímu úřadu. Rozhodnutí bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup. Vyvěšeno dne:..~.e:.;:.:~.?1..;? Sejmuto dne:. Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písmo a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen. Obdrží: navrhovatel (dodejky) Glaukos s.r.o., ldds: 74c8fx9 obec (dodejky) Obec Drahotěšice, [ods: ns6efth ostatní účastníci, kterymje doručováno podle 850dst. :2 písmo aj - c) stavebního zákona, kterym se rozhodnutí dle 92 odst. 3 stavebního zákona" veřejnou vyhláškou". Jaroslav Zvánovec, Kubatova č.p. 1538/5, České Budějovice 3, České Budějovice 4 Růžena Zvánovcová, Kubatova č.p. 1538/5, České Budějovice 3,37004 České Budějovice 4 Miroslav Havlátko, Kubatova č.p. 1538/5, České Budějovice 3, České Budějovice 4 Marie Havlátková, Kubatova č.p. 1538/5, České Budějovice 3,37004 České Budějovice 4 Jana Zajíčková, Drahotěšice č.p. 128, Hluboká nad Vltavou dotčené orgány Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí, - zde - ostatní se žádostí o zveřejněni pro doručeni účastníkům řízení: Magistrát města - kancelář tajemníka KT -UD - Úřední deska, - zde - se žádosti o zverejněni na úredni desce po dobu 15 dnů, vyznačení data vyvěšení a sejmuti a vráceni zpět stavebnímu úřadu a současně o zverejněni způsobem umožňujfcím dálkový přistup Obecní úřad Drahotěšice 36, Drahotěšice se žádosti o zveřejnění na úredni desce po dobu 15 dmi, vyznačeni data vyvěšeni a sejmuti a vrácení zpět stavebnímu úřadu a současně o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový pristup Grafická příloha územního rozhodnutí, kterou tvoří situační výkres předmětu územního řízení a jeho vazeb a účinků na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemků a staveb na nich.

5 ~ f ie g U n -E lq", ~- r. : r