Rada města Brna V Brně dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města Brna V Brně dne"

Transkript

1 Rada města V Brně dne Členům Zastupitelstva města Starostům městských částí města Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Řediteli Archivu města Zasíláme Vám zápis ze schůze Rady města č. 82/II konané dne Program: 1.Ustavení pracovní skupiny pro řešení funkcí města v oblasti veřejných služeb - R 2522/II 2.Návrh změny přílohy č. 1 Statutu města - R 2583/II 3.Zahraniční pracovní cesty - R 2603/II, 2573/II 4.Záměr na využití obory Holedná - R 2600/II 5.Zásady zadávání veřejných zakázek - R 2584/II 6.Doplnění výběrové komise na akci "Zabezpečení provozu odchytové a asanační služby, včetně karantény zvířat" a výběrové komise na akci "Provoz útulku pro opuštěná zvířata" - R 2561/II 7.Změna složení komise pro výběrové řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace ZOO města - R 2562/II 8.Výzva více zájemcům na "Hydrogeologický monitoring skládky Černovice 1996" - R 2579/II 9.Výzva více zájemcům na "Likvidaci nelegální skládky v Brně-Bystrci - pod OC Akát" podle zák. č. 199/1994 Sb., v úplném znění - R 2580/II 10.Návrh výkupu pozemků do vlastnictví města pro stavbu "Oprava ulice Franzovy"- R 2546/II 11.Návrh na zavedení letecké linky Brno - Frankfurt 12."Rekonstrukce vodovodu - ulice Dukelská" - zadání veřejné zakázky - R 2570/II 13.Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na zhotovení díla "Rekonstrukce transformátorů Březová" - R 2569/II 14.Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na zhotovení díla "Dobudování sociálního zázemí Pisárky" - R 2568/II 15.Smlouva o dílo na zhotovení díla "Rekonstrukce kanalizace ulice Mozolky" - R 2566/II 16.Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro zadání stavby "Brno - rekonstrukce stoky F" - R 2567/II 17.Vyhlášení obchodní veřejné soutěže na zhotovitele staveb Koliště 17 a 19 - R 2565/II 18.Výsledek zadání veřejné zakázky na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení na akci "Rekonstrukce kanalizačního sběrače Rakovec" - R 2564/II 19.Výsledek zadání veřejné zakázky na zhotovení projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí na akci "Vodovod ul. Banskobystrická" - R 2563/II 20.Odkoupení majetku akciové společnosti Brněnské vodárny a kanalizace tvořícího vybavení bytových domů ve vlastnictví

2 města - R 2520/II 21.Návrh odprodeje pozemku p. č. 1496/1 o výměře 344 m2 v k. ú. Pisárky - R 2577/II 22.Pronájem části pozemku p. č o výměře 160 m2 v k. ú. Veveří - R 2575/II 23.Pronájem pozemku p. č. 905/2 o výměře 211 m2 v k. ú. Obřany - R 2574/II 24.Návrh bezúplatného převodu nemovitostí: domu voz 62, č. p. 58 s pozemkem p. č. 690 o výměře 240 m2 v k. ú. město Brno - R 2576/II 25.Zajištění dvou náhradních bytů pro vyklizení domu Veleslavínova 12 v Brně v celoměstském zájmu - R 2572/II 26.Pronájem pozemku p.č. 716 v k.ú. Zábrdovice a správy objektu Bratislavská 18 - R 2541/II 27.Návrh odprodeje objektu Pekařská č. or. 12, včetně pozemku p. č o výměře 1007 m2 v k. ú. Staré Brno - R 2542/II 28.Návrh odprodeje pozemku p. č o výměře 909 m2 v k.ú. Černovice - R 2540/II 29.Zadání veřejné zakázky - výroba reliéfních map formou výzvy jednomu zájemci - R 2543/II 30.Smlouva o dílo: držba budov Magistrátu města ve správě Odboru správy budov - klempířské, zámečnické práce a pokrývačství - R 2554/II 31.Smlouva o dílo: držba budov Magistrátu města ve správě Odboru správy budov - podlahářské práce - R 2553/II 32.Smlouvy o dílo: držba budov Magistrátu města ve správě Odboru správy budov - topení, voda, plyn - R 2552/II 33.Smlouvy o dílo: držba budov Magistrátu města ve správě Odboru správy budov - elektro - R 2556/II 34.Smlouvy o dílo: držba budov Magistrátu města ve správě Odboru správy budov - malířské a natěračské práce - R 2550/II 35.Smlouvy o dílo: držba budov Magistrátu města ve správě Odboru správy budov - stavební údržba, truhláři a stolaři - R 2551/II 36.Smlouva o dílo: Nová radnice Brno - odstranění havarijního stavu kanalizace - R 2555/II 37.Ustanovení zástupců města do správní a dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Český filharmonický sbor Brno - R 2544/II 38.Zvýšení příjmů a výdajů v rozpočtu města v roce R 2559/II 39.Veřejná zakázka - "Oprava ulice Lidické" - R 2597/II 40.Veřejná zakázka - "Dokumentace pro územní rozhodnutí - Technologický park Brno - dopravní napojení na komunikaci Hradeckou - R 2598/II 41.Veřejná zakázka - "Statické zajištění základů kostela sv. Josefa při ul. Josefské v Brně" - R 2606/II 42.Posunutí termínu valné hromady akciové společnosti SAKO Brno 43.Přehled ostatních bodů programu Přítomni: JUDr. Dagmar Lastovecká, ing. Jiří Klemensevič, ing. Milan Šimonovský, ing. Jaromír Pánek, ing. Miroslav Holý, prof. RNDr. František Lukeš, DrSc., ing. Olga Nováková, ing. Rostislav Slavotínek, doc. ing. Jan Smejkal, CSc., JUDr.

3 Jana Brabcová, PhDr. Alice Urbánková 1.Ustavení pracovní skupiny pro řešení funkcí města v oblasti veřejných služeb - R 2522/II 1.RMB ustavuje řídící skupinu pro řešení funkcí města v oblasti veřejných služeb ve složení: vedoucí skupiny - Ing. Jiří Klemensevič - I.náměstek primátorky města zástupce skupiny - Ing. Jaromír Pánek - náměstek primátorky města členové - Ing. Miroslav Holý - člen Rady města - prof. RNDr. František - člen Rady města Lukeš, DrSc. - Ing. Jiří Březa - člen Zastupitelstva města - Ing. Igor Marša - člen Zastupitelstva města - MUDr. Rudolf Nenutil - člen Zastupitelstva města - Ing. František Polách - člen Zastupitelstva města - RNDr. Zdeněk Konečný - vedoucí seku hospodářského 2.RMB ustavuje pracovní skupinu pro řešení funkcí města v oblasti veřejných služeb (ve zkráceném znění pracovní skupina pro řešení veřejných služeb v městě Brně) ve složení: vedoucí pracovní skupiny - RNDr. Zdeněk Konečný - vedoucí seku hospodářského zástupce vedoucího pracovní skupiny - Ing. Josef Gogela - vedoucí seku technického tajemník pracovní skupiny - Ing. Jiří Knauer - vedoucí oddělení analýz Odboru rozpočtu a financování členové - Ing. Jiří Umlášek - vedoucí seku organizačního - Ing. Vladimír Adam - vedoucí seku sociálněkulturního - JUDr. Eva Jochová - vedoucí Odboru veřejných služeb - JUDr. Dobromila - vedoucí právního oddělení Macháčková Živnostenského úřadu města

4 3.RMB bere na vědomí zadání pro rozpracování dílčích projektů dle přílohy č. 1 tohoto zápisu, uložené tajemníkem Magistrátu města vedoucím odborů. 4.RMB ukládá tajemníkovi Magistrátu města vytvořit organizační a kompetenční podmínky pro činnost pracovní skupiny. úkol č. [82/II/1] [07] zodpovídá: tajemník termín: [ihned] 2.Návrh změny přílohy č. 1 Statutu města - R 2583/II RMB nedoporučuje Zastupitelstvu města měnit přílohu č. 1 Statutu města do doby schválení novely Statutu města. 3.Zahraniční pracovní cesty - R 2603/II, 2573/II RMB schvaluje zahraniční pracovní cesty - RNDr. Petra Duchoně - člena Zastupitelstva města do Německa - MNICHOVA na konferenci Eurocities Východ/Západ - Financování měst a regionů ve dnech (a v době potřebné na cestu) - MUDr. Rudolfa Nenutila - člena Zastupitelstva města do Španělska - BILBAA na výroční generální shromáždění Eurocities a na konferenci "Evropská města jako nástroje tvorby pracovních míst" ve dnech (a v době potřebné na cestu) - Ing. Pavla Loutockého - tajemníka Magistrátu města do Velké Británie - WIGANU a Irska - CORKU (projednání projektu PHARE Chamber Partnership Programme) ve dnech (a v době potřebné na cestu)

5 4.Záměr na využití obory Holedná - R 2600/II 1.RMB bere na vědomí dohodu o výpomoci na úseku myslivosti v honitbě v oboře Holedná mezi Lesy České republiky, s. p., a Lesy města, spol. s r. o., která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. 2.RMB ukládá vedoucímu seku hospodářského společně s jednatelem společnosti Lesy města, s r. o., zajistit v dalším jednání úpravy této dohody tak, aby bylo dosaženo rovného postavení obou stran. úkol č. [82/II/4/01] [36] zodpovídá: vedoucí seku hospodářského termín: [ihned] 3.RMB ukládá vedoucímu seku hospodářského připravit a projednat s ostatními vlastníky pozemků a dalšími dotčenými odbory (VLHZ, OŽP, MO, HA) využívání této lokality ve variantách, a součinnost jednotlivých subjektů. Součástí zprávy, předložené RMB, bude i ekonomické vyhodnocení předkládaných variant. úkol č. [82/II/4/02] [36] zodpovídá: vedoucí seku hospodářského termín: [ ] 5.Zásady zadávání veřejných zakázek - R 2584/II 1.RMB ruší - Zásady pro zadávání veřejných zakázek, schválené usnesením 36/II schůze RMB, bod Pravidla pro výběr zpracovatelů územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace pořizované Magistrátem města, schválené usnesením 19/II schůze RMB, bod 7. 2.RMB schvaluje Zásady zadávání veřejných zakázek, které tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu. 3.RMB ukládá všem vedoucím odborů Magistrátu města dodržovat tyto schválené "Zásady". úkol č. [82/II/5] [31/02] zodpovídají: vedoucí odborů termín: [průběžně]

6 6.Doplnění výběrové komise na akci "Zabezpečení provozu odchytové a asanační služby, včetně karantény zvířat" a výběrové komise na akci "Provoz útulku pro opuštěná zvířata" - R 2561/II RMB schvaluje doplnění komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve výběrovém řízení na - "Zabezpečení odchytové a asanační služby města, včetně karantény zvířat" - "Provoz útulku pro opuštěná zvířata" o MVDr. Dušana Macka, člena Zastupitelstva města. 7.Změna složení komise pro výběrové řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace ZOO města - R 2562/II 1.RMB schvaluje změnu usnesení 75/II schůze RMB, bod 26.3., konané dne , kterým byla jmenována komise pro výběrové řízení na ředitele p. o. ZOO města. 2.RMB odvolává - Ing. Zdeňka Tichého - RNDr. Bohumila Krále z výběrové komise na ředitele p. o. ZOO města. 3.RMB jmenuje nové členy komise: - MVDr. Dušana Macka - člena Zastupitelstva města - Ing. Josefa Gogelu - vedoucího seku technického - Ing. Zdeňka Slavotínka - ředitele ZOO Olomouc a člena Unie českých a slovenských zoologických zahrad - RNDr. Josefa Janečka - ředitele ZOO Liberec a člena Unie českých a slovenských zoologických zahrad 8.Výzva více zájemcům na "Hydrogeologický monitoring skládky Černovice 1996" - R 2579/II 1.RMB schvaluje a) výzvu více zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku podle 49, odst. 1, písm. d) zák. č. 199/1994 Sb., v úplném znění, na akci "Hydrogeologický monitoring skládky Černovice 1996", kterými jsou:

7 - DHV CR, spol. s r. o., Kotlářská 53, Brno - Geofyzika Brno, a. s., Ječná 29a, Brno - Geogas, spol. s r. o.. Drobného 49, Brno - Geomin družstvo, Čechyňská 16, Brno - Geosan, spol. s r. o., Šmahova 114, Brno - Geotest Brno, a. s., Šmahova 112, Brno - HIG, spol. s r. o., Pekařská 17, Brno - KAP, spol. s r. o., Lesnická 41, Brno - Moravský zeměvrtný závod, spol. s r. o., Vinařického 48, Brno - RSS Ekologie Brno, spol. s r. o., Moravské nám. 15, Brno b) znění vyzývacího dopisu, který tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru. 2.RMB jmenuje a) komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: - Ing. Václav Čermák - člen Zastupitelstva města - Ing. Miroslav Loutocký - člen Zastupitelstva města - Ing. Jiří Hájek - zástupce vedoucího Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství - RNDr. Jan Čurda - hydrogeolog ČG - RNDr. Zbyněk Pištěk - hydrogeolog Povodí Moravy a. s. b) náhradníky - Ing. Jana Drápalová - členka Zastupitelstva města - Ing. Jaroslav Pěček - vedoucí Odboru životního prostředí - Mgr. Marie Plšková - vedoucí ekonomickosprávního oddělení Odboru životního prostředí - RNDr.Rostislav Melichar - geolog, katedra geol. MU Brno - Ing. Pavel Rabušic - pracovník ČIŽP-OI-OOH 3.RMB ukládá vedoucímu Odboru životního prostředí odeslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku 10 výše uvedeným uchazečům. úkol č. [82/II/8/01] [10] zodpovídá: vedoucí Odboru životního prostředí termín: [ihned] 4.RMB ukládá předsedovi komise pro hodnocení a posouzení nabídek předložit Radě města zprávu o posouzení a hodnocení nabídek s návrhem na výběr nejvýhodnější nabídky. úkol č. [82/II/8/02] [10] zodpovídá: předseda komise

8 termín: [po ukončení činnosti komise] pro hodnocení a posouzení nabídek 9.Výzva více zájemcům na "Likvidaci nelegální skládky v Brně-Bystrci - pod OC Akát" podle zák. č. 199/1994 Sb., v úplném znění - R 2580/II 1.RMB schvaluje a) výzvu více zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku podle 49, odst. 1, písm. d) zák. č. 199/1994 Sb., v úplném znění, na akci "Likvidace nelegální skládky v Brně-Bystrci - pod OC Akát". Vyzváni budou: - Ekohelp, v.o.s., Botanická 69, Brno - Ing. Petr Vodák, Slovanská 1091, Slavkov u - Ing. Igor Kratochvíl, Velkopavlovická 23, Brno - RCP - Brno, spol. s r. o., Vinohrady 45, Brno - Recycle, spol. s r. o., Gorkého 3, Brno - L.N.O., spol. s r. o., Hřbitovní 1655, Brno b) znění vyzývacího dopisu, který tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru. 2.RMB jmenuje a) komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: - Ing. Olga Nováková - členka Rady města - Ing. Jana Drápalová - členka Zastupitelstva města - Mgr. Marie Plšková - právník Odboru životního prostředí - Mgr. Dagmar Brožíková - vedoucí ekonomicko-správního oddělení Odboru životního prostředí - Ing. Eva Kubátová - pracovnice RŽP MČ Brno- -Bystrc b) náhradníky - Ing. Václav Čermák - člen Zastupitelstva města - Ing.Miroslav Loutocký - člen Zastupitelstva města - Ing. Jaromír Puk - starosta MČ Brno-Bystrc - Ing. Dobromil - vedoucí oddělení odpadového Rychetský hospodářství Odboru životního prostředí - Ing. Pavel Rabušic - ČIŽP-OI-OOH 3.RMB ukládá vedoucímu Odboru životního prostředí

9 odeslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku 6 výše schváleným uchazečům. úkol č. [82/II/9/01] [10] zodpovídá: vedoucí Odboru životního prostředí termín: [ihned] 4.RMB ukládá předsedovi komise pro hodnocení a posouzení nabídek předložit Radě města zprávu o posouzení a hodnocení nabídek s návrhem na výběr nejvýhodnější nabídky. úkol č. [82/II/9/02] [10] zodpovídá: předseda komise pro hodnocení a posouzení nabídek termín: [po ukončení činnosti komise] 10.Návrh výkupu pozemků do vlastnictví města pro stavbu "Oprava ulice Franzovy"- R 2546/II 1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města schválit úplatný převod pozemků v k. ú. Maloměřice dle GP zak. č /96 p. č. díl (nové parc. ozn.) výměra /1 119/5 23 m2 126/1 126/3 83 m2 127/1 127/3 50 m2 128/1 128/3 20 m /2 10 m2 ve vlastnictví fyzických osob (dle přílohy č. 6 tohoto zápisu) do vlastnictví města pro stavbu "Oprava ulice Franzovy". 2.RMB ukládá vedoucímu Odboru dopravy doplnit materiál pro Zastupitelstvo města o návrh příslušného rozpočtového opatření. úkol č. [82/II/10] [15] zodpovídá: vedoucí Odboru dopravy termín: [ ] 11.Návrh na zavedení letecké linky Brno - Frankfurt RMB doporučuje Zastupitelstvu města schválit poskytnutí případných kompenzací (vyrovnání tržeb a nákladů) firmě EUROWINGS Luftv. AG pro provoz pravidelné letecké linky Brno - Frankfurt dle návrhu smlouvy.

10 12."Rekonstrukce vodovodu - ulice Dukelská" - zadání veřejné zakázky - R 2570/II RMB souhlasí s výzvou jednomu zájemci k podání nabídky dle 50, odst. 1c zák. č. 199/1994 Sb., v úplném znění, a to firmě Dopravní stavby Praha, spol. s r. o., Kubešova 4, Brno na zhotovení díla "Rekonstrukce vodovodu - ulice Dukelská". 13.Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na zhotovení díla "Rekonstrukce transformátorů Březová" - R 2569/II 1.RMB schvaluje a) výzvu více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek 49, odst. 1, na zhotovení díla - technologické zařízení "Rekonstrukce transformátorů Březová". Budou obesláni tito uchazeči: - Elektromontážní závod Odehnal, spol. s r. o., Čechyňská 16, Brno - EB Brno, spol. s r. o., Merhautova 155, Brno - EEIKA, Na výhoně 472, Sokolnice - DIVECO TRADING, spol. s r. o., Vídeňská 99, Brno - Elmont, a. s., Fr. Stránecké 10, Brno - Energetické strojírny Brno, a. s., Vídeňská 99, Brno b) znění vyzývacího dopisu, který tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru. 2.RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: - Ing. Jiří Eibel - člen Zastupitelstva města - Ing. Ivo Mrázek - vedoucí oddělení provozu technických sítí Odboru technických sítí - Ing. Michael Čermák - vedoucí oddělení plánu a přípravy investic Odboru výstavby - Ing. Jiří Chládek - vedoucí oddělení realizace investic Odboru výstavby

11 - Ing. Jiří Ševčík - pracovník BVK, a. s, 3.RMB ustavuje a) komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: - Ing. Miroslav Holý - člen Rady města - Ing. Jiří Eibel - člen Zastupitelstva města - Ing. Miroslav Loutocký - člen Zastupitelstva města - Ing. Pavel Vybíral - vedoucí Odboru výstavby - Ing. Miroslav Martínek - pracovník BVK, a. s. b) náhradníky - Ing. Ladislav Všetečka - člen Rady města - Ing. Václav Čermák - člen Zastupitelstva města - Ing. Jiří Fukač - člen Zastupitelstva města - Ing. Michael Čermák - vedoucí oddělení plánu a přípravy investic Odboru výstavby - Ing. Jiří Ševčík - pracovník BVK, a. s. 4.RMB pověřuje pracovníka Odboru výstavby ing. Michaela Čermáka organizačním zajištěním. 5.RMB ukládá vedoucímu Odboru výstavby vyzvat více zájemců o veřejnou zakázku k podání nabídky v souladu s 49, odst. 1, zák. č. 199/1994 Sb., v úplném znění. úkol č. [82/II/13] [14] zodpovídá: vedoucí Odboru výstavby termín: [ ] 14.Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na zhotovení díla "Dobudování sociálního zázemí Pisárky" - R 2568/II 1.RMB schvaluje a) výzvu více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek 49, odst. 1, na zhotovení díla "Dobudování sociálního zázemí Pisárky". Obesláni budou tito uchazeči: - Stavitelství Delta, spol. s r. o., Ostrá 2, Brno - Dopravní a inž. stavitelství, spol. s r. o., Jelínkova 14, Brno - Inženýrské stavby, spol. s r. o., Hudcova 72, Brno - Přemysl Veselý, Bzenecká 18a, Brno - EKO, spol. s r. o., Kárníkova 12, Brno

12 - IMOS holding, spol. s r. o., Žerotínovo nám. 1/2, Brno - IPS, spol. s r. o., Kulkova 10, Brno - Ekoingstav, a. s., Dvořákova 13, Brno b) znění vyzývacího dopisu, který tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru. 2.RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: - Ing. Jiří Eibel - člen Zastupitelstva města - Ing. Ivo Mrázek - vedoucí oddělení provozu technických sítí Odboru technických sítí - Ing. Michael Čermák - vedoucí oddělení plánu a přípravy investic Odboru výstavby - Ing. Jiří Chládek - vedoucí oddělení realizace investic Odboru výstavby - Ing. Jiří Ševčík - pracovník BVK, a. s, 3.RMB ustavuje a) komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: - Ing. Miroslav Holý - člen Rady města - Ing. Jiří Eibel - člen Zastupitelstva města - Ing. Miroslav Loutocký - člen Zastupitelstva města - Ing. Pavel Vybíral - vedoucí Odboru výstavby - Ing. Miroslav Martínek - pracovník BVK, a. s. b) náhradníky - Ing. Ladislav Všetečka - člen Rady města - Ing. Václav Čermák - člen Zastupitelstva města - Ing. Jiří Fukač - člen Zastupitelstva města - Ing. Michael Čermák - vedoucí oddělení plánu a přípravy investic Odboru výstavby - Ing. Jiří Ševčík - pracovník BVK, a. s. 4.RMB pověřuje pracovníka Odboru výstavby ing. Michaela Čermáka organizačním zajištěním. 5.RMB ukládá vedoucímu Odboru výstavby vyzvat více zájemců o veřejnou zakázku k podání nabídky v souladu s 49, odst. 1, zák. č. 199/1994 Sb., v úplném znění. úkol č. [82/II/14] [14] zodpovídá: vedoucí Odboru výstavby termín: [ ]

13 15.Smlouva o dílo na zhotovení díla "Rekonstrukce kanalizace ulice Mozolky" - R 2566/II RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Brnem a firmou Dopravní a inženýrské stavitelství, spol. s r. o., Jelínkova 14, Brno na zhotovení díla "Rekonstrukce kanalizace ulice Mozolky", která tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru. 16.Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro zadání stavby "Brno - rekonstrukce stoky F" - R 2567/II RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Brnem a konsorciem firem DUIS, spol. s r. o., Brno Hydroprojekt, a. s., Praha Hydroinform, a. s., Praha na zhotovení projektové dokumentace pro zadání stavby "Brno - rekonstrukce stoky F", která tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru. 17.Vyhlášení obchodní veřejné soutěže na zhotovitele staveb Koliště 17 a 19 - R 2565/II 1.RMB jmenuje členy do s nabídkami ve složení: komise pro otevírání obálek - Ing. Miroslav Loutocký - člen Zastupitelstva města - Ing. arch. Oldřich - člen Zastupitelstva města Prokeš - Ing. Pavel Vybíral - vedoucí Odboru výstavby 2.RMB ustavuje a) členy do komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: - Ing. Milan Šimonovský - náměstek primátorky města - Ing. Rostislav - člen Rady města Slavotínek - Ing.Ladislav Všetečka - člen Rady města - Ing. Josef Novotný - vedoucí Odboru sociální péče - Ing. Pavel Vybíral - vedoucí Odboru výstavby b) náhradníky:

14 - Ing. Jiří Eibel - člen Zastupitelstva města - Ing. Igor Marša - člen Zastupitelstva města - Ing. Josef Gogela - vedoucí seku technického - Ing. Vladimír Adam - vedoucí seku sociálněkulturního - Ing. Michael Čermák - vedoucí oddělení plánu a přípravy investic Odboru výstavby 3.RMB pověřuje pracovníka Odboru výstavby ing. Michaela Čermáka oznámením usnesení Rady města na Okresní úřad Brno-venkov. 18.Výsledek zadání veřejné zakázky na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení na akci "Rekonstrukce kanalizačního sběrače Rakovec" - R 2564/II 1.RMB vybírá v souladu s návrhem komise pro posouzení a hodnocení nabídek jakožto nejvhodnější nabídku na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení na akci "Rekonstrukce kanalizačního sběrače Rakovec" nabídku firmy Hydroprojekt, spol. s r. o., Minská 18, Brno. 2.RMB ukládá vedoucímu Odboru výstavby oznámit své rozhodnutí v zadávací lhůtě účastníkům soutěže. úkol č. [82/II/18/01] [14] zodpovídá: vedoucí Odboru výstavby termín: [ihned] 3.RMB ukládá vedoucímu Odboru výstavby předložit Radě města ke schválení návrh smlouvy o dílo. úkol č. [82/II/18/02] [14] zodpovídá: vedoucí Odboru výstavby termín: [do 15 dnů od uplynutí zadávací lhůty] 4.RMB ukládá vedoucímu Odboru výstavby zajistit další náležitosti dle zákona. úkol č. [82/II/18/03] [14] zodpovídá: vedoucí Odboru výstavby termín: [dle zákona]

15 19.Výsledek zadání veřejné zakázky na zhotovení projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí na akci "Vodovod ul. Banskobystrická" - R 2563/II 1.RMB vybírá v souladu s návrhem komise pro posouzení a hodnocení nabídek jakožto nejvhodnější nabídku na zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na akci "Vodovod ul. Banskobystrická" nabídku firmy Ing. Jiří Vítek - JV Projekt, Slunná 12, Brno 2.RMB ukládá vedoucímu Odboru výstavby oznámit své rozhodnutí v zadávací lhůtě účastníkům soutěže. úkol č. [82/II/19/01] [14] zodpovídá: vedoucí Odboru výstavby termín: [ihned] 3.RMB ukládá vedoucímu Odboru výstavby předložit Radě města ke schválení návrh smlouvy o dílo. úkol č. [82/II/19/02] [14] zodpovídá: vedoucí Odboru výstavby termín: [do 15 dnů od uplynutí zadávací lhůty] 4.RMB ukládá vedoucímu Odboru výstavby zajistit další náležitosti dle zákona. úkol č. [82/II/19/03] [14] zodpovídá: vedoucí Odboru výstavby termín: [dle zákona] 20.Odkoupení majetku akciové společnosti Brněnské vodárny a kanalizace tvořícího vybavení bytových domů ve vlastnictví města - R 2520/II 1.RMB schvaluje kupní smlouvu mezi městem Brnem a akciovou společností Brněnské vodárny a kanalizace, která tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu.

16 2.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy budov zajistit úhradu smluvní ceny dle podmínek uvedených v této kupní smlouvě. úkol č. [82/II/20] [42] zodpovídá: vedoucí Odboru správy budov termín: [do 30 dnů od podpisu smlouvy] 3.RMB pověřuje vedoucí Odboru veřejných služeb podpisem kupní smlouvy mezi městem Brnem a akciovou společností Brněnské vodárny a kanalizace. 21.Návrh odprodeje pozemku v k. ú. Pisárky - R 2577/II p. č. 1496/1 o výměře 344 m2 RMB doporučuje Zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku p. č. 1496/I - zahrada, o výměře 344 m2 v k. ú. Pisárky firmě FD AGENTUR REALITY, spol. s r. o., za cenu ,- Kč a za stanovených podmínek. 22.Pronájem části pozemku p. č o výměře 160 m2 v k. ú. Veveří - R 2575/II RMB schvaluje pronájem části pozemku p. č zastavěná plocha, o výměře 160 m2 v k. ú. Veveří JAMU za 640,- Kč/rok a za podmínek uvedených v příloze č. 12 tohoto zápisu. 23.Pronájem pozemku p. č. 905/2 o výměře 211 m2 v k. ú. Obřany - R 2574/II RMB schvaluje pronájem pozemku p. č. 905/2 - ostatní plocha, o výměře 211 m2 v k. ú. Obřany Markovi Hřebíčkovi za cenu 4,- Kč/m2 a za podmínek uvedených v příloze č. 13 tohoto zápisu. 24.Návrh bezúplatného převodu nemovitostí: domu voz 62, č. p. 58 s pozemkem p. č. 690 o výměře 240 m2 v k. ú. město Brno - R 2576/II RMB doporučuje Zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod nemovitostí: domu voz 62, č. p. 58

17 s pozemkem p. č zast. plocha, o výměře 240 m2 v k. ú. město Brno za stanovených podmínek Pravoslavné církevní obci v Brně. 25.Zajištění dvou náhradních bytů pro vyklizení domu Veleslavínova 12 v Brně v celoměstském zájmu - R 2572/II 1.RMB schvaluje pronájem dvou náhradních bytů manželům Kidalovým a paní Haitové, vyklízejícím byty v domě Veleslavínova 12 v Brně, v celoměstském zájmu. 2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru zajistit realizaci tohoto usnesení. úkol č. [82/II/25] [13] zodpovídá: vedoucí Bytového odboru termín: [ ] 26.Pronájem pozemku p.č. 716 v k.ú. Zábrdovice a správy objektu Bratislavská 18 - R 2541/II RMB schvaluje pronájem pozemku p. č. 716 o výměře 355 m2 v k. ú. Zábrdovice a správu nemovitosti Bratislavská 18 firmě EZAMONT Brno spol. s r. o., za podmínek, které tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu. 27.Návrh odprodeje objektu Pekařská č. or. 12, včetně pozemku p. č o výměře 1007 m2 v k. ú. Staré Brno - R 2542/II RMB doporučuje Zastupitelstvu města schválit odprodej objektu Pekařská č. or. 12, včetně pozemku p. č o výměře 1007 m2 v k. ú. Staré Brno společnosti KROS s r. o., se sídlem v Brně, Körnerova 7, za kupní cenu 15 mil. Kč a za stanovených podmínek. 28.Návrh odprodeje pozemku p. č o výměře 909 m2 v k.ú. Černovice - R 2540/II 1.RMB ruší usnesení 68/II schůze RMB, bod 34/2.,3. a 76/II schůze RMB bod 14/2.,3., týkající se schválení vítěze obchodní veřejné soutěže a doporučení ZMB ke schválení základních podmínek kupní smlouvy na odprodej pozemku p. č firmě IMOS holding. 2.RMB schvaluje vítěze obchodní veřejné soutěže na

18 investora výstavby integrovaného objektu na pozemku p. č o výměře 909 m2 v k. ú. Černovice - firmu EKV, spol. s r.o. 3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města zrušit usnesení X/II zasedání ZMB, bod 40. s přílohou č podmínky kupní smlouvy uzavírané s ing. Miroslavem Jursou a schválit odprodej pozemku p. č o výměře 909 m2 v k. ú. Černovice za kupní cenu ,- Kč firmě EKV, spol. s r. o., za stanovených podmínek, s omezením platnosti těchto podmínek na 6 měsíců ode dne schválení v ZMB. 29.Zadání veřejné zakázky - výroba reliéfních map formou výzvy jednomu zájemci - R 2543/II 1.RMB schvaluje zadání veřejné zakázky na výrobu reliéfních map formou výzvy jednomu zájemci dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 199/1994 Sb., v úplném znění, 50, odst. 1/b a text vyzývacího dopisu firmě B.A.T. Program, který tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru. 2.RMB ukládá vedoucímu Odboru hospodářského rozvoje odeslat výzvu firmě B.A.T. Program úkol č. [82/II/29/01] [11] zodpovídá: vedoucí Odboru hospodářského rozvoje termín: [ihned] 3.RMB ukládá vedoucímu Odboru hospodářského rozvoje předložit Radě města ke schválení návrh smlouvy. úkol č. [82/II/29/02] [11] zodpovídá: vedoucí Odboru hospodářského rozvoje termín: [ ] 30.Smlouva o dílo: držba budov Magistrátu města ve správě Odboru správy budov - klempířské, zámečnické práce a pokrývačství - R 2554/II 1.RMB schvaluje smlouvu o dílo na akci: držba budov Magistrátu města ve správě Odboru správy budov - klempířské, zámečnické práce a pokrývačství mezi městem Brnem a firmou

19 FALTON spol. s r.o., Langrova 43, Brno, která tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu. 2.RMB pověřuje Odboru správy budov podpisem této smlouvy o dílo. 31.Smlouva o dílo: držba budov Magistrátu města ve správě Odboru správy budov - podlahářské práce - R 2553/II 1.RMB schvaluje smlouvu o dílo na akci: držba budov Magistrátu města ve správě Odboru správy budov - podlahářské práce mezi městem Brnem a firmou Podlahářství-Cyril Juřina, Bohuslava Martinů 42, Brno, která tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu. 2.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy budov podpisem této smlouvy o dílo. 32.Smlouvy o dílo: držba budov Magistrátu města ve správě Odboru správy budov - topení, voda, plyn - R 2552/II 1.RMB schvaluje smlouvy o dílo na akci: držba budov Magistrátu města ve správě Odboru správy budov - topení, voda, plyn mezi městem Brnem a firmami REGO, spol. s r. o., Libušina tř. 2, Brno AZ Topenáři spol. s r. o., Komárovská 3, Brno Topenářství, V. Slavík, Ramešova 2, Brno, které tvoří přílohy č. 18 a - c tohoto zápisu. 2.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy budov podpisem těchto smluv o dílo. 33.Smlouvy o dílo: držba budov Magistrátu města ve správě Odboru správy budov - elektro - R 2556/II 1.RMB schvaluje smlouvy o dílo na akci: držba budov Magistrátu města ve správě Odboru správy budov - elektro mezi městem Brnem a firmami BALTECH, spol. s r. o., Kšírova 89, Brno Ing. Wasik Boleslaw, Křehlíkova 92, Brno SPOJMONT, spol. s r. o., Táborská , Brno, které tvoří přílohy č. 19 a - c tohoto zápisu. 2.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy budov podpisem těchto smluv o dílo.

20 34.Smlouvy o dílo: držba budov Magistrátu města ve správě Odboru správy budov - malířské a natěračské práce - R 2550/II 1.RMB schvaluje smlouvy o dílo na akci: držba budov Magistrátu města ve správě Odboru správy budov - malířské a natěračské práce mezi městem Brnem a firmami Mgr. Miroslav Šárka, Vít. Kaprálové 4, Brno Ant. Koutný, Stará osada 22, Brno, které tvoří přílohy č. 20 a - b tohoto zápisu. 2.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy budov podpisem těchto smluv o dílo. 35.Smlouvy o dílo: držba budov Magistrátu města ve správě Odboru správy budov - stavební údržba, truhláři a stolaři - R 2551/II 1.RMB schvaluje smlouvy o dílo na akci: držba budov Magistrátu města ve správě Odboru správy budov - stavební údržba, truhláři a stolaři mezi městem Brnem a firmami INTERMONT, spol. s r. o., Ing. Michael Veverka, Prokofjevova 27, Brno S.I.S., spol.s r. o., Gorkého 20, Brno, které tvoří přílohy č. 21 a - b tohoto zápisu. 2.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy budov podpisem těchto smluv o dílo. 36.Smlouva o dílo: Nová radnice Brno - odstranění havarijního stavu kanalizace - R 2555/II 1.RMB schvaluje smlouvu o dílo na akci: Nová radnice Brno - odstranění havarijního stavu kanalizace mezi městem Brnem a firmou WOMBAT, spol. s r. o., Březinova 23, Brno, která tvoří přílohu č. 22 tohoto zápisu. 2.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy budov podpisem této smlouvy o dílo. 37.Ustanovení zástupců města do správní a dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Český filharmonický sbor Brno - R 2544/II

21 RMB deleguje do orgánů obecně prospěšné společnosti Český filharmonický sbor Brno tyto zástupce měst : - Ing. Olgu Novákovou - členku Rady města - Ing. Františka Kaniu - člena Rady města do správní rady o.p.s. ČFSB - Ing. Jana Grůzu - člena Zastupitelstva města - doc. PhDr. Josefa - člena Zastupitelstva města Kůtu, CSc. do dozorčí rady o.p.s. ČFSB Schváleno 7 členy, 1 člen se zdržel hlasování. 38.Zvýšení příjmů a výdajů v rozpočtu města v roce R 2559/II RMB doporučuje Zastupitelstvu města schválit v rozpočtu města v roce 1996 rozpočtovým opatřením města a roce 1996: - zvýšení příjmů v kap. 719 o 550 tis. Kč - zvýšení výdajů v kap. 728, odd. par o 550 tis. Kč 39.Veřejná zakázka - "Oprava ulice Lidické" - R 2597/II 1.RMB vybírá v souladu s návrhem komise pro posouzení a hodnocení nabídek jakožto nejvhodnější nabídku na dodavatele stavby "Oprava ulice Lidické" nabídku firmy DS Prostějov - Prodos, a. s., F. Nováka 3, Prostějov. 2.RMB schvaluje smlouvu o dílo s firmou DS Prostějov - Prodos, a. s., F. Nováka 3, Prostějov, která tvoří přílohu č. 23 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru. 3.RMB ukládá vedoucímu Odboru dopravy zajistit další náležitosti dle zákona. úkol č. [82/II/39] [15] zodpovídá: vedoucí Odboru dopravy termín: [dle zákona]

22 40.Veřejná zakázka - "Dokumentace pro územní rozhodnutí - Technologický park Brno - dopravní napojení na komunikaci Hradeckou - R 2598/II 1.RMB vybírá v souladu s návrhem komise pro posouzení a hodnocení nabídek jakožto nejvhodnější nabídku na zhotovení "Dokumentace pro územní rozhodnutí - Technologický park Brno - dopravní napojení na komunikaci Hradeckou" nabídku firmy Ing. Vlastislav Novák, Ant. Procházky 4c, Brno. 2.RMB schvaluje smlouvu o dílo s firmou Ing. Vlastislav Novák, Ant. Procházky 4c, Brno, která tvoří přílohu č. 24 tohoto zápisu. 3.RMB ukládá vedoucímu Odboru dopravy zajistit další náležitosti dle zákona. úkol č. [82/II/40] [15] zodpovídá: vedoucí Odboru dopravy termín: [dle zákona] 41.Veřejná zakázka - "Statické zajištění základů kostela sv. Josefa při ul. Josefské v Brně" - R 2606/II 1.RMB vybírá v souladu s návrhem komise pro posouzení a hodnocení nabídek jakožto nejvhodnější nabídku na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, včetně vlastní realizace dodávky stavebních prací na akci "Statické zajištění základů kostela sv. Josefa při ul. Josefské v Brně" nabídku firmy GP Rýmařov - Sanace, spol. s r. o., 8. května 46, Rýmařov. 2.RMB schvaluje smlouvu o dílo s GP Rýmařov - Sanace, spol. s r. o., 8. května 46, Rýmařov, která tvoří přílohu č. 25 tohoto zápisu. 3.RMB ukládá vedoucímu Odboru technických sítí oznámit uchazečům rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. úkol č. [82/II/41/01] [39] zodpovídá: vedoucí Odboru technických sítí termín: [ihned] 4.RMB ukládá vedoucímu Odboru technických sítí zajistit podpis smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. úkol č. [82/II/41/02] [39] zodpovídá: vedoucí Odboru

23 termín: [ihned] technických sítí 5.RMB ukládá vedoucímu Odboru technických sítí zajistit další náležitosti dle zákona. úkol č. [82/II/41/03] [39] zodpovídá: vedoucí Odboru technických sítí termín: [dle zákona] 42.Posunutí termínu valné hromady akciové společnosti SAKO Brno RMB souhlasí s posunutím termínu zasedání Rady města v působnosti valné hromady společnosti SAKO Brno na Přehled ostatních bodů programu Žádost o změnu elektrifikace na plynofikaci k. ú. Soběšice Městské části Brno-sever - R 2548/II Materiál byl po projednání stažen z programu. Materiál pro Radu města předloží znovu Odbor výstavby včetně stanoviska Odboru technických sítí, které bude zahrnovat i event. následky vyplývající ze smluvních vztahů s elektrárnou a plynárnou. Dále Odbor technických sítí vyhodnotí další záměry v oblasti elektrifikace v městě Brně a její přípravované změny na další média. Současně předložit stanovisko, k rozpočtovým nákladům této akce včetně ekonomického posouzení, do kterého zahrnout i výměnu topidel v obytných domech, a dát do souladu se změnou územního plánu. Stažení schváleno jednomyslně. Návrh odměny řediteli státního podniku Dopravní podnik města za rok 1995 ze zisku z činností mimo městskou hromadnou dopravu - R 2547/II Materiál byl po projednání stažen z programu. Stažení schváleno jednomyslně.

24 Návrh pásmového tarifu městské hromadné dopravy v Brně - R 2545/II Materiál byl po projednání stažen z programu. Bude předložen na 83/II schůzi RMB včetně doplnění o harmonogram zavedení pásmového tarifu a ekonomického zhodnocení, včetně nákladů. Dále bude upřesněn bod materiálu. Stažení schváleno jednomyslně. "Rekonstrukce dochlorovací stanice - ulice Kaštanová" - zadání veřejné zakázky - R 2571/II Materiál byl po projednání stažen z programu. Stažení schváleno jednomyslně. Návrh rozvojových investic do roku 2003 Materiál nebyl předložen a byl stažen předkladatelem před zahájením jednání. Kontrola smluvního zabezpečení akce "Rekonstrukce chemické úpravy vody" v brněnské spalovně - R 2631/II Materiál byl po projednání stažen z programu. Stažení schváleno jednomyslně. JUDr. Dagmar Lastovecká, v.r. primátorka města Ing. Jiří Klemensevič, v.r. I. náměstek primátorky města Ověřovatelé: Ing. Jaromír Pánek, v.r. Ing. Olga Nováková, v.r.

25 Zapsala: Jiřina Fleková Přílohy RMB 82/II číslo R číslo příl. mater. odbor věc změna ulož H veř.služby OVS Holedná právní veřejné zak. změny OŽP Černovice - Org OŽP Bystrc - Org OD ul.franzova Ový Březová - Org OVý Pisárky - Org OVý Mozolky - Org OVý stoka F - Org OVS BVK MO Veveří MO Obřany OHR Bratislavská OHR BAT Program - Org OSB klempířské změny OSB podlahářské a-c OSB topení změny - 19a-c OSB elektro změny - 20a-b OSB malířské a-b OSB truhláři - -

26 OSB kanalizace OD Lidická - Org OD Technopark TS sv. Josef - -

Rada města Brna V Brně dne

Rada města Brna V Brně dne Rada města Brna V Brně dne 23. 5. 1996 Členům Zastupitelstva města Brna Starostům městských částí města Brna Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Brna Řediteli Archivu města Brna Zasíláme Vám zápis

Více

Rada města Brna V Brně dne

Rada města Brna V Brně dne Rada města V Brně dne 2. 4. 1996 Členům Zastupitelstva města Starostům městských částí města Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Řediteli Archivu města Zasíláme Vám zápis ze schůze Rady města č. 59/II

Více

Rada města Brna V Brně dne

Rada města Brna V Brně dne Rada města Brna V Brně dne 15. 8. 1996 Členům Zastupitelstva města Brna Starostům městských částí města Brna Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Brna Řediteli Archivu města Brna Zasíláme Vám zápis

Více

Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R3/109 konané dne 15. března 2001

Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R3/109 konané dne 15. března 2001 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R3/109 konané dne 15. března 2001 Schválený program: 1.Změna ve složení Komise organizační RMB - RM3/5496 2.Zahraniční pracovní

Více

R2/143 schůze RMB Rada města Brna. V Brně dne

R2/143 schůze RMB Rada města Brna. V Brně dne R2/143 schůze RMB - 19.02.1998 Rada města Brna Členům Zastupitelstva města Brna Starostům městských částí města Brna Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Brna Řediteli Archivu města Brna V Brně dne

Více

Rada města Brna V Brně dne

Rada města Brna V Brně dne Rada města Brna V Brně dne 29. 8. 1996 Členům Zastupitelstva města Brna Starostům městských částí města Brna Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Brna Řediteli Archivu města Brna Zasíláme Vám zápis

Více

R3/006 schůze RMB Rada města Brna U S N E S E N Í. schůze Rady města Brna č. R3/006 konané dne

R3/006 schůze RMB Rada města Brna U S N E S E N Í. schůze Rady města Brna č. R3/006 konané dne R3/006 schůze RMB - 07.01.1999 Rada města Brna U S N E S E N Í schůze Rady města Brna č. R3/006 konané dne 7. 1. 1999 Program: 1.Zásady pro poskytování náhrady mzdy a ušlého výdělku členům Zastupitelstva

Více

R3/012 schůze RMB Rada města Brna U S N E S E N Í. schůze Rady města Brna č. R3/012 konané dne

R3/012 schůze RMB Rada města Brna U S N E S E N Í. schůze Rady města Brna č. R3/012 konané dne R3/012 schůze RMB - 18.02.1999 Rada města Brna U S N E S E N Í schůze Rady města Brna č. R3/012 konané dne 18. 2. 1999 Program: 1.Zpráva o plnění úkolu RMB č. R2/177/07 - RM3/0236 2."Vlajka pro Tibet"

Více

Zastupitelstvo města Brna Z Á P I S. o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z2/043 konaného dne 30. května 1998

Zastupitelstvo města Brna Z Á P I S. o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z2/043 konaného dne 30. května 1998 Zastupitelstvo města Brna Z Á P I S o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z2/043 konaného dne 30. května 1998 Zasedání ZMB svolala primátorka města Brna JUDr. Dagmar Lastovecká v souladu s článkem

Více

Rada města Brna V Brně dne

Rada města Brna V Brně dne Rada města Brna V Brně dne 19. 1. 1995 Členům Zastupitelstva města Brna Starostům městských částí města Brna Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Brna Řediteli Archivu města Brna Zasíláme Vám zápis

Více

R2/099 schůze RMB Rada města Brna. V Brně dne

R2/099 schůze RMB Rada města Brna. V Brně dne R2/099 schůze RMB - 30.01.1997 Rada města V Brně dne 30. 1. 1997 Členům Zastupitelstva města Starostům městských částí města Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Řediteli Archivu města Zasíláme Vám

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/146 konané dne 12. prosince 2017

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/146 konané dne 12. prosince 2017 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R7/146 konané dne 12. prosince 2017 Jednání RMB zahájil primátor města Brna Petr, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích na ověřovatele

Více

Rada města Brna V Brně dne

Rada města Brna V Brně dne Rada města Brna V Brně dne 2. 2. 1995 Členům Zastupitelstva města Brna Starostům městských částí města Brna Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Brna Řediteli Archivu města Brna Zasíláme Vám zápis

Více

2/II.schůze Rady města Brna. Rada města Brna V Brně dne

2/II.schůze Rady města Brna. Rada města Brna V Brně dne 2/II.schůze Rady města Brna Rada města Brna V Brně dne 22. 12. 1994 Členům Zastupitelstva města Brna Starostům městských částí města Brna Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Brna Řediteli Archivu

Více

115.schůze Rady města Brna. Rada města Brna V Brně dne

115.schůze Rady města Brna. Rada města Brna V Brně dne 115.schůze Rady města Brna Rada města Brna V Brně dne 10.3.1994 Členům Zastupitelstva města Brna Starostům městských částí města Brna Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Brna Řediteli Archivu města

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/088 konané dne 15. listopadu 2016

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/088 konané dne 15. listopadu 2016 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R7/088 konané dne 15. listopadu 2016 Jednání RMB zahájil primátor města Brna Petr, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích na ověřovatele

Více

R2/118 schůze RMB Rada města Brna. V Brně dne

R2/118 schůze RMB Rada města Brna. V Brně dne R2/118 schůze RMB - 10.07.1997 Rada města Brna Členům Zastupitelstva města Brna Starostům městských částí města Brna Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Brna Řediteli Archivu města Brna V Brně dne

Více

Rada města Brna V Brně dne

Rada města Brna V Brně dne Rada města Brna V Brně dne 2. 11. 1995 Členům Zastupitelstva města Brna Starostům městských částí města Brna Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Brna Řediteli Archivu města Brna Zasíláme Vám zápis

Více

18.schůze Rady města Brna. Rada města Brna V Brně dne

18.schůze Rady města Brna. Rada města Brna V Brně dne 18.schůze Rady města Brna Rada města Brna V Brně dne 28.5.1991 Členům Zastupitelstva města Brna Přednostovi Okresního úřadu města Brna Starostům městských částí města Brna Městskému prokurátorovi Vedoucím

Více

R2/147 schůze RMB a Rada města Brna. V Brně dne

R2/147 schůze RMB a Rada města Brna. V Brně dne R2/147 schůze RMB - 26. a 27.03.1998 Rada města Brna Členům Zastupitelstva města Brna Starostům městských částí města Brna Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Brna Řediteli Archivu města Brna V Brně

Více

Zastupitelstvo města Brna

Zastupitelstvo města Brna Zastupitelstvo města Brna Členům Zastupitelstva města Brna Úřadům městských částí v Brně Řediteli Archivu města Brna Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Brna Z Á P I S o průběhu zasedání Zastupitelstva

Více

Rada města Brna V Brně dne

Rada města Brna V Brně dne Rada města Brna V Brně dne 7. 3. 1996 Členům Zastupitelstva města Brna Starostům městských částí města Brna Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Brna Řediteli Archivu města Brna Zasíláme Vám zápis

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/169 konané dne 15. května 2018

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/169 konané dne 15. května 2018 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R7/169 konané dne 15. května 2018 Jednání RMB zahájil Petr, 1. náměstek primátora, od bodu 1. do konce jednání vedl schůzi primátor

Více

R2/100 schůze RMB Rada města Brna. V Brně dne

R2/100 schůze RMB Rada města Brna. V Brně dne R2/100 schůze RMB - 13.02.1997 Rada města Brna V Brně dne 13. 2. 1997 Členům Zastupitelstva města Brna Starostům městských částí města Brna Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Brna Řediteli Archivu

Více

R2/168 schůze RMB Rada města Brna. V Brně dne

R2/168 schůze RMB Rada města Brna. V Brně dne R2/168 schůze RMB - 17.09.1998 Rada města Brna Členům Zastupitelstva města Brna Starostům městských částí města Brna Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Brna Řediteli Archivu města Brna V Brně dne

Více

125.schůze Rady města Brna. Rada města Brna V Brně dne

125.schůze Rady města Brna. Rada města Brna V Brně dne 125.schůze Rady města Brna Rada města Brna V Brně dne 2.6.1994 Členům Zastupitelstva města Brna Starostům městských částí města Brna Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Brna Řediteli Archivu města

Více

o průběhu XIX/II zasedání Zastupitelstva města Brna, konaného ve dnech září 1996

o průběhu XIX/II zasedání Zastupitelstva města Brna, konaného ve dnech září 1996 XIX/II.zasedání Zastupitelstvo města Brna Členům Zastupitelstva města Brna Úřadům městských částí v Brně Řediteli Archivu města Brna Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Brna Z Á P I S o průběhu XIX/II

Více

Statutární město Brno Rada města Brna

Statutární město Brno Rada města Brna Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R5/001 konané dne 9. listopadu 2006 Program: 1. Termíny schůzí RMB na období 2006-2007 - RM5/0001 2. Informace o zaměstnancích

Více

R2/127 schůze RMB Rada města Brna. V Brně dne

R2/127 schůze RMB Rada města Brna. V Brně dne R2/127 schůze RMB - 02.10.1997 Rada města Brna Členům Zastupitelstva města Brna Starostům městských částí města Brna Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Brna Řediteli Archivu města Brna V Brně dne

Více

R2/142 schůze RMB Rada města Brna. V Brně dne

R2/142 schůze RMB Rada města Brna. V Brně dne R2/142 schůze RMB - 12.02.1998 Rada města Brna Členům Zastupitelstva města Brna Starostům městských částí města Brna Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Brna Řediteli Archivu města Brna V Brně dne

Více

Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R3/146 konané dne 7. února 2002

Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R3/146 konané dne 7. února 2002 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R3/146 konané dne 7. února 2002 Schválený program: 1. Jmenování do funkce ředitele příspěvkové organizace Hvězdárna a planetárium

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 11. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 5.3.2007 U S N E S E N Í 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 11/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Zastupitelstvo města Brna ZÁPIS. o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/020 konaného dne 30. června 2000

Zastupitelstvo města Brna ZÁPIS. o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/020 konaného dne 30. června 2000 Zastupitelstvo města Brna ZÁPIS o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/020 konaného dne 30. června 2000 Zasedání bylo svoláno v souladu s článkem 3, odstavcem 2 platného Jednacího řádu ZMB

Více

R2/109 schůze RMB Rada města Brna. V Brně dne

R2/109 schůze RMB Rada města Brna. V Brně dne R2/109 schůze RMB - 24.04.1997 Rada města Brna Členům Zastupitelstva města Brna Starostům městských částí města Brna Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Brna Řediteli Archivu města Brna V Brně dne

Více

o průběhu XXII/II zasedání Zastupitelstva města Brna, konaného ve dnech listopadu 1996

o průběhu XXII/II zasedání Zastupitelstva města Brna, konaného ve dnech listopadu 1996 XXII/II.zasedání Zastupitelstvo města Brna Členům Zastupitelstva města Brna Úřadům městských částí v Brně Řediteli Archivu města Brna Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Brna Z Á P I S o průběhu XXII/II

Více

USNESENÍ. Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna. Zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/001 konaného dne 11.

USNESENÍ. Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna. Zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/001 konaného dne 11. Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna USNESENÍ Zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/001 konaného dne 11. listopadu 2010 Program 11. 11. 2010 Zahájení ustavujícího zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 50. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 50. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 07.09.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

U S N E S E N Í. 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.10.2007 U S N E S E N Í 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 26/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 14.5.2007 U S N E S E N Í 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 16/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané 28.08.2017 Přítomní členové Rady města Králíky: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran.

Více

Zastupitelstvo města Brna

Zastupitelstvo města Brna Zastupitelstvo města Brna Členům Zastupitelstva města Brna Úřadům městských částí v Brně Řediteli Archivu města Brna Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Brna Z Á P I S o průběhu ustavujícího zasedání

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 77. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.10.2005 U S N E S E N Í 77. zasedání Rady MČ Brno Židenice 0. Schválení programu 77/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 24.11.2014 Přítomno: 15 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18,00 hodin. Usnesení č. ZM/2/14/2014/XI

Více

2. VI.73/800/1 Věc : Plnění hospodaření VHČ DOMY ve výnosech, nákladech a službách, účetní stav nedoplatků nájemného a služeb k 30.9.

2. VI.73/800/1 Věc : Plnění hospodaření VHČ DOMY ve výnosech, nákladech a službách, účetní stav nedoplatků nájemného a služeb k 30.9. Z á p i s z 73. schůze Rady městské části Brno-Líšeň ze dne 30.10.2013 1. Zahájení a schválení programu Přítomni : Mgr. Štefan, p. Sedláček, Ing. Svobodová, p. Pavlík, Bc. Mílek, p. Hrazdíra, Ing. Mgr.Vondráčková,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

32.schůze Rady města Brna. Rada města Brna V Brně dne

32.schůze Rady města Brna. Rada města Brna V Brně dne 32.schůze Rady Rada V Brně dne 24.9.1991 Členům Zastupitelstva Přednostovi Okresního úřadu Starostům městských částí Městskému prokurátorovi Vedoucím odborů Úřadu Řediteli ÚHA Řediteli Archivu Zasíláme

Více

ilihlliiillll MMB ZM7/ 1FH

ilihlliiillll MMB ZM7/ 1FH Rada města Brna ilihlliiillll MMB2017000000866 ZM7/ 1FH e Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 20.6. 2017 Název v Návrh deje části pozemku p.č. 2033 v k.u. Zebětín. Důvodová zpráva Stanoviska

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 102. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 9.10.2006 U S N E S E N Í 102. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 102/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/005 konané dne 13. ledna 2015

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/005 konané dne 13. ledna 2015 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R7/005 konané dne 13. ledna 2015 Jednání RMB zahájil primátor města Brna Ing. Petr Vokřál, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Zastupitelstvo města Brna

Zastupitelstvo města Brna Zastupitelstvo města Brna Členům Zastupitelstva města Brna Úřadům městských částí v Brně Řediteli Archivu města Brna Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Brna Z Á P I S o průběhu zasedání Zastupitelstva

Více

R3/037 schůze RMB Rada města Brna U S N E S E N Í. schůze Rady města Brna č. R3/037 konané dne

R3/037 schůze RMB Rada města Brna U S N E S E N Í. schůze Rady města Brna č. R3/037 konané dne R3/037 schůze RMB - 16.09.1999 Rada města Brna U S N E S E N Í schůze Rady města Brna č. R3/037 konané dne 16. 9. 1999 Program: 1.Změna ve složení Komise informatiky RMB - RM3/1728 2.Svolání zasedání Zastupitelstva

Více

MMB Název: Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z7/24, bod č. 61, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z7/24, bod č. 61, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 MMB2017000001124 lil ZM7/ r^m Název: Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z7/24, bod č. 61, ve věci deje pozemku p.č. 3836 v k.ú.

Více

1 MMB ZM7/Z?$" *.

1 MMB ZM7/Z?$ *. Rada města Brna 1 MMB2017000001321 ZM7/Z?$" *. Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 3.10. 2017 Název Návrh deje částí pozemků p.č. 1901/5,1915,1950/7 v k.ú. Zebětín. Důvodová zpráva Stanoviska

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Žlutice Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Žlutice Termín a místo konání: pondělí 25. března 2019 od 18 hodin v Kulturním domě Žlutice Vážené dámy, Vážení pánové! Zveme všechny občany na 5. zasedání

Více

R2/160 schůze RMB Rada města Brna. V Brně dne

R2/160 schůze RMB Rada města Brna. V Brně dne R2/160 schůze RMB - 02.07.1998 Rada města Brna V Brně dne 2. 7. 1998 Členům Zastupitelstva města Brna Starostům městských částí města Brna Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Brna Řediteli Archivu

Více

Statutární město Brno Rada města Brna. Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R3/128 konané dne 30. srpna 2001

Statutární město Brno Rada města Brna. Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R3/128 konané dne 30. srpna 2001 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R3/128 konané dne 30. srpna 2001 Schválený program: 1.Žádost o poskytnutí dotace městské části Brno-sever k odstranění havarijního

Více

III MMB

III MMB Rada města Brna Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 13.12.2016 III MMB2016000001347 ZM7/ T AQG& Název: Návrh deje pozemku pod chatou ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita

Více

Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R5/016 konané dne

Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R5/016 konané dne Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R5/016 konané dne 19. 3. 2007 Program: 1. Udělení souhlasu RMB se zahájením prací na podkladové studii pro TEZ na akci "Komplexní

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u konaného dne

Více

Výpis usnesení z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 27. 1. 2016 Typ zasedání: řádné Přítomno celkem 15 zastupitelů: Špendlík, Svobodová, Vajdák, Zicha, Novotná,

Více

USNESENÍ z 10. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. března 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 10. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. března 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 10. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. března 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/10/2015 Schválení programu 10. schůze Rady města Uničova

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Beroun P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Beroun, která se konala dne 28.11.2018 1049/2/RM/2018 Program schůze rady města I. Rada města schvaluje program schůze rady města

Více

Rada města Brna V Brně dne

Rada města Brna V Brně dne Rada města Brna V Brně dne 29. 2. 1996 Členům Zastupitelstva města Brna Starostům městských částí města Brna Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Brna Řediteli Archivu města Brna Zasíláme Vám zápis

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2009 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Z Á P I S. Statutární město Brno Rada města Brna. schůze Rady města Brna č. R7/017 konané dne 14. dubna 2015

Z Á P I S. Statutární město Brno Rada města Brna. schůze Rady města Brna č. R7/017 konané dne 14. dubna 2015 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R7/017 konané dne 14. dubna 2015 Jednání RMB zahájil primátor města Brna Ing. Petr Vokřál, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích

Více

lllllll MMB Název:

lllllll MMB Název: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 lllllll MMB2015000000248 ZM7/ OáU, fo Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 546/1, p.č. 546/2 a p.č. 546/3 v k.ú. Starý Lískovec

Více

U S N E S E N Í. Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna. zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z5/001 konaného dne 7.

U S N E S E N Í. Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna. zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z5/001 konaného dne 7. Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna U S N E S E N Í zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z5/001 konaného dne 7. listopadu 2006 Program 07. 11. 2006 1. Zahájení ustavujícího zasedání Zastupitelstva

Více

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah:

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah: Rada města Brna MMB2015000000395 ZM7/ o35~6 Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5. 2015 Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky.

Více

Statutární město Brno Rada města Brna ZÁPIS

Statutární město Brno Rada města Brna ZÁPIS Statutární město Brno Rada města Brna ZÁPIS schůze Rady města Brna č. R4/043 konané dne 21. listopadu 2003 Program: 1. Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2004 - výsledky II. etapy - RM4/3137

Více

Zápis. z 18. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 20. června 2019 v Kulturním domě Rubín, Makovského nám. 3, Brno

Zápis. z 18. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 20. června 2019 v Kulturním domě Rubín, Makovského nám. 3, Brno Zápis z 18. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 20. června 2019 v Kulturním domě Rubín, Makovského nám. 3, Brno Zahájení: Přítomni: 16:30 hodin Mgr. Lucie Pokorná Mgr. Filip Leder Ing.

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R6/152 konané dne 7. října 2014

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R6/152 konané dne 7. října 2014 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R6/152 konané dne 7. října 2014 Jednání RMB zahájil primátor města Brna Bc. Roman Onderka, MBA, který vedl schůzi. Hlasování o

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/155 konané dne 2. února 2018

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/155 konané dne 2. února 2018 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R7/155 konané dne 2. února 2018 Jednání RMB zahájil 1. náměstek primátora města Brna Petr, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích

Více

Zápis z 48. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 48. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 48. jednání Rady města Dobříše ze dne 29. 11. 2005 Přítomni: MUDr. Stanislav Holobrada, JUDr. Jaroslav Musil, Ing. Jiří Krotil, Josef Němec, Milan Tichý, PhDr. Jaromír Žák, Stanislav Valtr. a)

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 93. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 93. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 13.06.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/174 konané dne

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/174 konané dne Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R7/174 konané dne 19. 6. 2018 Jednání RMB zahájil Petr, 1. náměstek primátora od bodu 1. do konce jednání vedl schůzi primátor

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/049 ze 49. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 14.07.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

MĚSTO MIKULOV. Zastupitelstvo města

MĚSTO MIKULOV. Zastupitelstvo města MĚSTO MIKULOV Zastupitelstvo města Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

USNESENÍ. z 76. schůze Rady města Olomouce, konané dne Kontrola usnesení RMO Rada města Olomouce po projednání:

USNESENÍ. z 76. schůze Rady města Olomouce, konané dne Kontrola usnesení RMO Rada města Olomouce po projednání: USNESENÍ z 76. schůze Rady města Olomouce, konané dne 10. 1. 2017 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

MMB ZM7/ 2&f

MMB ZM7/ 2&f Rada města Brna MMB2017000001108 ZM7/ 2&f Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 Název: Návrh deje pozemku p.č.3090/36 v k.u. Líšeň. Důvodová zpráva Stanoviska dotčených orgánů Podmínky

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 35 ze dne 1. února 2012

Jednání Rady Města Broumova č. 35 ze dne 1. února 2012 Jednání Rady Města Broumova č. 35 ze dne 1. února 2012 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý, pan Pavel Fröde, pan Arnošt Obst a Ing.

Více

Zápis z jednání č. 48 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 48 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 48 rady města konané 28.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 8. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 8. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 8. jednání datum konání: 20.03.2017 Přehled přijatých usnesení ze dne: 20.03.2017 Číslo usnesení Název Předkladatel 0090/RM8/2017 Městská knihovna v Českém Krumlově - výsledek

Více

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Bc. Petr Machálek Ing. Karel Doležal Josef Červenka Mgr. Marek Šlapal

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Bc. Petr Machálek Ing. Karel Doležal Josef Červenka Mgr. Marek Šlapal Zápis 24. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného ve čtvrtek 17. září 2015 v 16:00 hodin v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 16:00 hodin Ing.

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/105 ze 105. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.11.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Z á p i s č. : 15-2008 z 15. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 18.12. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Více

12.schůze Rady města Brna. Rada města Brna V Brně dne

12.schůze Rady města Brna. Rada města Brna V Brně dne 12.schůze Rady města Brna Rada města Brna V Brně dne 19.3.1991 Členům Zastupitelstva města Brna Starostům městských částí města Brna Městskému prokurátorovi Vedoucím odborů Úřadu města Brna Řediteli ÚHA

Více

Výpis usnesení z 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 25. 11. 2015 Typ zasedání: řádné Přítomno celkem 14 zastupitelů: Špendlík, Svobodová, Paprčková, Novotná,

Více

Usnesení. z 20. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 20. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 30.05.2012 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 631/12 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu paní Danu

Více

o průběhu XVI/II zasedání Zastupitelstva města Brna, konaného ve dnech května 1996

o průběhu XVI/II zasedání Zastupitelstva města Brna, konaného ve dnech května 1996 XVI/II.zasedání Zastupitelstvo města Brna Členům Zastupitelstva města Brna Úřadům městských částí v Brně Řediteli Archivu města Brna Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Brna Z Á P I S o průběhu XVI/II

Více

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 67/8.67/11 v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 67/8.67/11 v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 4. 2017 MMB2017000000423 ZM7/. i 2_ Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 67/8.67/11 v k.ú. Bystrc důvodová

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 110. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 110. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/110 ze 110. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 18.07.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.01.2012 Přítomni: Omluven: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

iniiiiiiiiiiiiiiii Název: Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú.

iniiiiiiiiiiiiiiii Název: Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú. Rada mésta Brna iniiiiiiiiiiiiiiii IWB2017000001689 Z7/34. zasedání Zastupitelstva města Brna ZM7/ \J (JÍAQ konané dne 12.12.2017 Název: Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66, ve věci

Více