Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R3/109 konané dne 15. března 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R3/109 konané dne 15. března 2001"

Transkript

1 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R3/109 konané dne 15. března 2001 Schválený program: 1.Změna ve složení Komise organizační RMB - RM3/ Zahraniční pracovní cesta - RM3/ Organizační změna v Bytovém odboru MMB - RM3/ Návrh na rozdělení finančních příspěvků na obnovu kulturních památek v městě Brně v roce 2001 z rozpočtu města - I. etapa - RM3/ Rozdělení státní dotace z Programu regenerace městské památkové rezervace města Brna v roce Návrh na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 % povinných podílů za vlastníky - RM3/ Zřízení účtu města Brna u České národní banky za účelem oddělení příjmů z pokut ve správním řízení - RM3/ Návrh stavební smlouvy mezi BVK, a. s., a společností Degrémont na "Rekonstrukci a rozšíření ČOV Modřice" - RM3/ Smlouva o nájmu nebytových prostor v objektu Zámečnická 2 - RM3/ Smlouva o nájmu nebytových prostor v objektu Stará radnice - vinárna "Pod Radničním kolem" - RM3/ Harmonogram oprav Nové radnice - zrušení usnesení RMB č. R2/161, příloha č. 11, bod smlouva o dílo - koncepční část II. etapa postupu rekonstrukce budovy Nové radnice - RM3/ Dodatek č. 2 ke smlouvě o nákupu sedačkové kapacity letadla na letecké lince Praha-Brno a zpět - RM3/ Žádost o povolení ohňostroje u příležitosti pátého výročí činnosti firmy TESCO v Brně - RM3/ Strategie pro Brno: harmonogram postupu prací - RM3/ Žádost o státní dotaci z "Programu podpory oprav bytového fondu pro rok RM3/5500 Přítomni: RNDr. Petr Duchoň, Ing. Rostislav Slavotínek, Petr Zbytek, Bc. Pavel Kuba, PaedDr. Vilém Buriánek, Mgr. Václav Božek, CSc., Ing. Jan Holík, Ing. František Kania, doc. Ing. arch. Jiří Löw, Ivana Toufarová, Ing. Pavel Loutocký, Ing. Pavel Terzijski, JUDr. Irena Hosanová.

2 1.Změna ve složení Komise organizační RMB - RM3/5496 RMB odvolává ve smyslu 102 odst. 2 písm. h zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, a v souladu se Statutem komisí RMB čl. 3, bod 2 - Milana Dočkala člena ZMB na vlastní žádost z funkce člena Komise organizační RMB, a to s účinností od Zahraniční pracovní cesta - RM3/ RMB bere na vědomí, že - Ing. Bc. Oldřich Ševčík člen ZMB se z pracovních důvodů nezúčastní schválené zahraniční pracovní cesty do ITÁLIE - ŘÍMA ve dnech RMB schvaluje zahraniční pracovní cestu - Ing. Jarmily Horové, CSc. členky RMB do ITÁLIE - ŘÍMA na 8. evropskou regionální konferenci zaměřenou na financování veřejných rozpočtů ve dnech (a v době potřebné na cestu). 3.Organizační změna v Bytovém odboru MMB - RM3/5493 Bylo hlasováno po delší rozpravě o variantě C. 1.RMB schvaluje a) realizaci návrhu organizační změny Bytového odboru MMB v rámci 20 plánovaných funkčních míst tohoto odboru; b) převedení 1 ušetřeného plánovaného funkčního místa z Bytového odboru MMB do Odboru dopravy MMB; c) posílení Odboru dopravy MMB o jedno další funkční místo, v případě jeho uvolnění na Magistrátu města Brna, při zachování stávajícího počtu plánovaných funkčních míst na MMB. 2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB a vedoucímu Odboru dopravy MMB předložit Organizačnímu odboru MMB

3 podkladové materiály k realizaci změny, kterou se při zachování celkového počtu funkčních míst MMB převede jedno funkční místo z BO MMB do OD MMB pro vytvoření funkce zkušebního komisaře. úkol č. [R3/109/03] [13, 15] zodpovídají: - vedoucí BO MMB - vedoucí OD MMB termín: [bezodkladně] 4.Návrh na rozdělení finančních příspěvků na obnovu kulturních památek v městě Brně v roce 2001 z rozpočtu města - I. etapa - RM3/5501 Bylo hlasováno po kratší rozpravě. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit poskytnutí finančních příspěvků na obnovu kulturních památek v městě Brně v roce 2001 z ORJ 7500, odd. 3322, pol. 5213, 5223, 5229, 5493 ve výši ,- Kč schváleného rozpočtu města Brna pro rok Rozdělení státní dotace z Programu regenerace městské památkové rezervace města Brna v roce Návrh na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 % povinných podílů za vlastníky - RM3/ RMB schvaluje rozdělení státní dotace z rozpočtu Ministerstva kultury ČR v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace města Brna v roce 2001 ve výši ,- Kč na: - obnovu hradeb NKP Petrov ,- Kč včetně povinného 10% podílu za vlastníka ,- Kč - kostel sv. Michala na Dominikánském náměstí ,- Kč - bazilika na Starém Brně ,- Kč. 2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 % povinných podílů za vlastníky, tj.: - Biskupství brněnské Petrov 8, Brno - Královská stoliční kapitula sv. Petra a Pavla Petrov 8, Brno ve výši ,- Kč z rozpočtu města - OPP MMB - ORJ 7500, odd. 3322, pol schváleného rozpočtu.

4 6.Zřízení účtu města Brna u České národní banky za účelem oddělení příjmů z pokut ve správním řízení - RM3/ RMB souhlasí s otevřením příjmového účtu státního rozpočtu s názvem - "Pokuty v řízení správním - magistráty" pro výběr a odvod pokut ve správním řízení u České národní banky za podmínek, které tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. 2.RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB předložit primátorovi města Brna k podpisu materiály související se zřízením účtu. úkol č. [R3/109/06] [24] zodpovídá: vedoucí ORF MMB termín: [bezodkladně] 7.Návrh stavební smlouvy mezi BVK, a. s., a společností Degrémont na "Rekonstrukci a rozšíření ČOV Modřice" - RM3/5525 Dotazy členů RMB zodpověděl vedoucí Odboru technických sítí MMB Ing. Kremr a pracovník společnosti BVK, a. s., Ing. Kloc. Po delší rozpravě byl materiál stažen a bude znovu projednán na příští schůzi RMB č. R3/110 - dne Stažení schváleno jednomyslně. 8.Smlouva o nájmu nebytových prostor v objektu Zámečnická 2 - RM3/ RMB schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu Zámečnická 2, Brno uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a - MONDÉ EXCLUSIVE CZ, s. r. o. Hlavní 38, Kostice jako nájemcem. Smlouva o nájmu nebytových prostor tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB. 2.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy budov MMB podpisem smlouvy o nájmu nebytových prostor.

5 9.Smlouva o nájmu nebytových prostor v objektu Stará radnice - vinárna "Pod Radničním kolem" - RM3/5511 Dotazy členů RMB zodpověděl vedoucí Odboru správy budov MMB Vladimír Ondráček. Bylo hlasováno po delší rozpravě. 1.RMB schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu Stará radnice, Mečová 5 uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a - Josefem Kolčavou Zahradníkova 26, Brno jako nájemcem. Smlouva o nájmu nebytových prostor tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB. 2.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy budov MMB podpisem smlouvy o nájmu nebytových prostor. Schváleno 6 členy, 3 členové se zdrželi hlasování. 10.Harmonogram oprav Nové radnice - zrušení usnesení RMB č. R2/161, příloha č. 11, bod smlouva o dílo - koncepční část II. etapa postupu rekonstrukce budovy Nové radnice - RM3/5516 Dotazy členů RMB zodpověděl vedoucí Odboru správy budov MMB Vladimír Ondráček. Bylo hlasováno po delší rozpravě o změně usnesení. 1.RMB ruší usnesení RMB č. R2/161, příloha č. 11, bod tak, že ruší 17. řádek přílohy - oprava jižního křídla dle architekta Svánovského. 2.RMB schvaluje smlouvu o dílo na zpracování postupu rekonstrukce budovy Nové radnice - II. etapa - koncepční část, uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako objednatelem a - prof. Ing. arch. Helenou Zemánkovou, CSc. bytem Brno, Kohoutova 16 jako zhotovitelem. Smlouva o dílo tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. 3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy budov MMB podpisem smlouvy o dílo. 4.RMB ukládá vedoucí Odboru památkové péče MMB a vedoucímu Odboru správy budov MMB informovat Radu města Brna o výsledcích řešení II. etapy koncepční části. úkol č. [R3/109/10] [46, 42] zodpovídají: - vedoucí OPP MMB

6 termín: [ ] - vedoucí OSB MMB 11.Dodatek č. 2 ke smlouvě o nákupu sedačkové kapacity letadla na letecké lince Praha-Brno a zpět - RM3/5497 Dotazy členů RMB zodpověděl vedoucí Odboru dopravy MMB Ing. Kaucký. Bylo hlasováno po kratší rozpravě. RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nákupu sedačkové kapacity letadla na letecké lince Brno-Praha a zpět. Dodatek č. 2 tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. 12.Žádost o povolení ohňostroje u příležitosti pátého výročí činnosti firmy TESCO v Brně - RM3/5517 RMB schvaluje provedení ohňostroje u příležitosti pátého výročí činnosti firmy TESCO v Brně, pořádaného dne v době od do hodin v areálu Shopping parku Brno-Dolní Heršpice. 13.Strategie pro Brno: harmonogram postupu prací - RM3/ RMB schvaluje harmonogram prací na Strategii pro Brno, který tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu. 2.RMB ukládá manažerovi rozvoje města předložit harmonogram Zastupitelstvu města Brna formou informativní zprávy. úkol č. [R3/109/13] [17] zodpovídá: manažer rozvoje města termín: [ ] 14.Žádost o státní dotaci z "Programu podpory oprav bytového fondu pro rok RM3/5500 Vzhledem k tomu, že materiál byl projednán na schůzi RMB č. R3/108 pod bodem 21 zápisu, bylo hlasováno o jeho stažení. Stažení schváleno jednomyslně.

7 RNDr. Petr Duchoň Ing. Rostislav Slavotínek primátor I. náměstek primátora v z. Ing. Rostislav Slavotínek, v. r. v z. Petr Zbytek, v. r. I. náměstek primátora náměstek primátora Ověřovatelé: Petr Zbytek, v. r. PaedDr. Vilém Buriánek, v. r. Zapsala: Jiřina Fleková

Statutární město Brno Rada města Brna ZÁPIS

Statutární město Brno Rada města Brna ZÁPIS Statutární město Brno Rada města Brna ZÁPIS schůze Rady města Brna č. R4/043 konané dne 21. listopadu 2003 Program: 1. Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2004 - výsledky II. etapy - RM4/3137

Více

Zastupitelstvo města Brna ZÁPIS. o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/020 konaného dne 30. června 2000

Zastupitelstvo města Brna ZÁPIS. o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/020 konaného dne 30. června 2000 Zastupitelstvo města Brna ZÁPIS o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/020 konaného dne 30. června 2000 Zasedání bylo svoláno v souladu s článkem 3, odstavcem 2 platného Jednacího řádu ZMB

Více

Statutární město Brno Rada města Brna

Statutární město Brno Rada města Brna Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R5/001 konané dne 9. listopadu 2006 Program: 1. Termíny schůzí RMB na období 2006-2007 - RM5/0001 2. Informace o zaměstnancích

Více

Rada města Brna V Brně dne

Rada města Brna V Brně dne Rada města V Brně dne 2. 4. 1996 Členům Zastupitelstva města Starostům městských částí města Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Řediteli Archivu města Zasíláme Vám zápis ze schůze Rady města č. 59/II

Více

Zastupitelstvo města Brna

Zastupitelstvo města Brna Zastupitelstvo města Brna Členům Zastupitelstva města Brna Úřadům městských částí v Brně Řediteli Archivu města Brna Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Brna Z Á P I S o průběhu ustavujícího zasedání

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/088 konané dne 15. listopadu 2016

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/088 konané dne 15. listopadu 2016 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R7/088 konané dne 15. listopadu 2016 Jednání RMB zahájil primátor města Brna Petr, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích na ověřovatele

Více

Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R3/146 konané dne 7. února 2002

Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R3/146 konané dne 7. února 2002 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R3/146 konané dne 7. února 2002 Schválený program: 1. Jmenování do funkce ředitele příspěvkové organizace Hvězdárna a planetárium

Více

R2/143 schůze RMB Rada města Brna. V Brně dne

R2/143 schůze RMB Rada města Brna. V Brně dne R2/143 schůze RMB - 19.02.1998 Rada města Brna Členům Zastupitelstva města Brna Starostům městských částí města Brna Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Brna Řediteli Archivu města Brna V Brně dne

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R6/152 konané dne 7. října 2014

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R6/152 konané dne 7. října 2014 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R6/152 konané dne 7. října 2014 Jednání RMB zahájil primátor města Brna Bc. Roman Onderka, MBA, který vedl schůzi. Hlasování o

Více

Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R5/016 konané dne

Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R5/016 konané dne Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R5/016 konané dne 19. 3. 2007 Program: 1. Udělení souhlasu RMB se zahájením prací na podkladové studii pro TEZ na akci "Komplexní

Více

Z Á P I S. Statutární město Brno Rada města Brna. schůze Rady města Brna č. R7/017 konané dne 14. dubna 2015

Z Á P I S. Statutární město Brno Rada města Brna. schůze Rady města Brna č. R7/017 konané dne 14. dubna 2015 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R7/017 konané dne 14. dubna 2015 Jednání RMB zahájil primátor města Brna Ing. Petr Vokřál, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/077 konané dne 5. září 2016

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/077 konané dne 5. září 2016 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R7/077 konané dne 5. září 2016 Jednání RMB zahájil primátor města Brna Petr, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích na ověřovatele

Více

R3/012 schůze RMB Rada města Brna U S N E S E N Í. schůze Rady města Brna č. R3/012 konané dne

R3/012 schůze RMB Rada města Brna U S N E S E N Í. schůze Rady města Brna č. R3/012 konané dne R3/012 schůze RMB - 18.02.1999 Rada města Brna U S N E S E N Í schůze Rady města Brna č. R3/012 konané dne 18. 2. 1999 Program: 1.Zpráva o plnění úkolu RMB č. R2/177/07 - RM3/0236 2."Vlajka pro Tibet"

Více

R3/006 schůze RMB Rada města Brna U S N E S E N Í. schůze Rady města Brna č. R3/006 konané dne

R3/006 schůze RMB Rada města Brna U S N E S E N Í. schůze Rady města Brna č. R3/006 konané dne R3/006 schůze RMB - 07.01.1999 Rada města Brna U S N E S E N Í schůze Rady města Brna č. R3/006 konané dne 7. 1. 1999 Program: 1.Zásady pro poskytování náhrady mzdy a ušlého výdělku členům Zastupitelstva

Více

Rada města Brna V Brně dne

Rada města Brna V Brně dne Rada města Brna V Brně dne 7. 3. 1996 Členům Zastupitelstva města Brna Starostům městských částí města Brna Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Brna Řediteli Archivu města Brna Zasíláme Vám zápis

Více

Rada města Brna V Brně dne

Rada města Brna V Brně dne Rada města Brna V Brně dne 2. 2. 1995 Členům Zastupitelstva města Brna Starostům městských částí města Brna Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Brna Řediteli Archivu města Brna Zasíláme Vám zápis

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R6/071 konané dne 19. června 2012

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R6/071 konané dne 19. června 2012 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R6/071 konané dne 19. června 2012 Program: 1. Jmenování a stanovení platu ředitelkám mateřských škol RM6/05244 2. Opravy a udržování

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R6/064 konané dne 2. května 2012

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R6/064 konané dne 2. května 2012 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R6/064 konané dne 2. května 2012 Program: 1a. Program zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/015 RM6/04728 1b. Stanovení osobního

Více

115.schůze Rady města Brna. Rada města Brna V Brně dne

115.schůze Rady města Brna. Rada města Brna V Brně dne 115.schůze Rady města Brna Rada města Brna V Brně dne 10.3.1994 Členům Zastupitelstva města Brna Starostům městských částí města Brna Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Brna Řediteli Archivu města

Více

Statutární město Brno Rada města Brna. Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R3/128 konané dne 30. srpna 2001

Statutární město Brno Rada města Brna. Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R3/128 konané dne 30. srpna 2001 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R3/128 konané dne 30. srpna 2001 Schválený program: 1.Žádost o poskytnutí dotace městské části Brno-sever k odstranění havarijního

Více

Rada města Brna V Brně dne

Rada města Brna V Brně dne Rada města Brna V Brně dne 23. 5. 1996 Členům Zastupitelstva města Brna Starostům městských částí města Brna Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Brna Řediteli Archivu města Brna Zasíláme Vám zápis

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/073 konané dne 9. srpna 2016

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/073 konané dne 9. srpna 2016 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R7/073 konané dne 9. srpna 2016 Jednání RMB zahájil primátor města Brna Petr, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích na ověřovatele

Více

Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R3/092 konané dne 23. listopadu 2000

Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R3/092 konané dne 23. listopadu 2000 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R3/092 konané dne 23. listopadu 2000 Schválený program: 1.Konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva Brněnského kraje - RM3/4830

Více

R2/118 schůze RMB Rada města Brna. V Brně dne

R2/118 schůze RMB Rada města Brna. V Brně dne R2/118 schůze RMB - 10.07.1997 Rada města Brna Členům Zastupitelstva města Brna Starostům městských částí města Brna Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Brna Řediteli Archivu města Brna V Brně dne

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/005 konané dne 13. ledna 2015

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/005 konané dne 13. ledna 2015 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R7/005 konané dne 13. ledna 2015 Jednání RMB zahájil primátor města Brna Ing. Petr Vokřál, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích

Více

18.schůze Rady města Brna. Rada města Brna V Brně dne

18.schůze Rady města Brna. Rada města Brna V Brně dne 18.schůze Rady města Brna Rada města Brna V Brně dne 28.5.1991 Členům Zastupitelstva města Brna Přednostovi Okresního úřadu města Brna Starostům městských částí města Brna Městskému prokurátorovi Vedoucím

Více

R2/142 schůze RMB Rada města Brna. V Brně dne

R2/142 schůze RMB Rada města Brna. V Brně dne R2/142 schůze RMB - 12.02.1998 Rada města Brna Členům Zastupitelstva města Brna Starostům městských částí města Brna Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Brna Řediteli Archivu města Brna V Brně dne

Více

Z Á P I S z 21. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze

Z Á P I S z 21. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze Z Á P I S z 21. zasedání v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze Přítomní členové Rady AKČR : 1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ. Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna. Zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/001 konaného dne 11.

USNESENÍ. Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna. Zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/001 konaného dne 11. Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna USNESENÍ Zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/001 konaného dne 11. listopadu 2010 Program 11. 11. 2010 Zahájení ustavujícího zasedání Zastupitelstva

Více

R2/145 schůze RMB a Rada města Brna. V Brně dne

R2/145 schůze RMB a Rada města Brna. V Brně dne R2/145 schůze RMB - 12. a 13. 3. 1998 Rada města Brna Členům Zastupitelstva města Brna Starostům městských částí města Brna Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Brna Řediteli Archivu města Brna V Brně

Více

Z Á P I S. z 8. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 8. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 11.02.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R5/132 konané dne 12. ledna 2010

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R5/132 konané dne 12. ledna 2010 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R5/132 konané dne 12. ledna 2010 Program: 1. Přehled účasti na schůzích výborů ZMB RM5/9411 2. Přehled účasti na schůzích komisí

Více

R2/122 schůze RMB Rada města Brna. V Brně dne

R2/122 schůze RMB Rada města Brna. V Brně dne R2/122 schůze RMB - 21.08.1997 Rada města Brna Členům Zastupitelstva města Brna Starostům městských částí města Brna Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Brna Řediteli Archivu města Brna V Brně dne

Více

Přítomni dle prezenční listiny, která je uložena v sekretariátu zastupitelstva města. Omluven: PhDr. Jiří Pospíšil

Přítomni dle prezenční listiny, která je uložena v sekretariátu zastupitelstva města. Omluven: PhDr. Jiří Pospíšil KP-ZM/442/2006/Z/8 Z Á P I S u ustavujícího (I.) zasedání Zastupitelstva města České Budějovice konaného dne 2. listopadu 2006 od 9:00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva města Přítomni dle prezenční

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

R2/100 schůze RMB Rada města Brna. V Brně dne

R2/100 schůze RMB Rada města Brna. V Brně dne R2/100 schůze RMB - 13.02.1997 Rada města Brna V Brně dne 13. 2. 1997 Členům Zastupitelstva města Brna Starostům městských částí města Brna Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Brna Řediteli Archivu

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/004 konané dne 6. ledna 2015

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/004 konané dne 6. ledna 2015 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R7/004 konané dne 6. ledna 2015 Jednání Rady města Brna zahájil primátor města Brna Ing. Petr Vokřál, který vedl schůzi. Hlasování

Více

Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna ZÁPIS. o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/030 konaného ve dnech 4.-5.

Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna ZÁPIS. o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/030 konaného ve dnech 4.-5. Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna ZÁPIS o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/030 konaného ve dnech 4.-5. září 2001 1. den jednání - 4. září 2001 Při jednání prvního dne zasedání

Více

Zastupitelstvo města Brna ZÁPIS. o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/015 konaného ve dnech února 2000

Zastupitelstvo města Brna ZÁPIS. o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/015 konaného ve dnech února 2000 Zastupitelstvo města Brna ZÁPIS o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/015 konaného ve dnech 8.-9. února 2000 1. den jednání - 8. února 2000 Při jednání prvního dne zasedání bylo přítomno 49

Více

Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R3/111 konané dne 29. března 2001

Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R3/111 konané dne 29. března 2001 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R3/111 konané dne 29. března 2001 Schválený program: 1.Organizační zabezpečení schůzí Rady města Brna - RM3/5763 2.Způsob projednávání

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Rada města Brna V Brně dne

Rada města Brna V Brně dne Rada města Brna V Brně dne 2. 11. 1995 Členům Zastupitelstva města Brna Starostům městských částí města Brna Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Brna Řediteli Archivu města Brna Zasíláme Vám zápis

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 19. 10. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/24/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

125.schůze Rady města Brna. Rada města Brna V Brně dne

125.schůze Rady města Brna. Rada města Brna V Brně dne 125.schůze Rady města Brna Rada města Brna V Brně dne 2.6.1994 Členům Zastupitelstva města Brna Starostům městských částí města Brna Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Brna Řediteli Archivu města

Více

Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R3/161 konané dne 30. května 2002

Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R3/161 konané dne 30. května 2002 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R3/161 konané dne 30. května 2002 Schválený program: 1. Výběrové řízení na funkci ředitele p. o. Národní divadlo v Brně - RM3/9107

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Z Á P I S. Statutární město Brno Rada města Brna. schůze Rady města Brna č. R4/017 konané dne 3. dubna 2003

Z Á P I S. Statutární město Brno Rada města Brna. schůze Rady města Brna č. R4/017 konané dne 3. dubna 2003 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R4/017 konané dne 3. dubna 2003 Program: 1. Zajištění realizace Semináře k restaurování fresek v prostorách Nové radnice v Brně

Více

Statutární město Brno Kontrolní výbor Zastupitelstva města Brna Z7/KV/17,

Statutární město Brno Kontrolní výbor Zastupitelstva města Brna Z7/KV/17, V Brně dne 16.05.2016 primátorovi města Brna členům kontrolního v ýboru ZMB tajemníkovi MMB vedoucímu odboru interního auditu a kontrol y MMB vedoucímu odboru organizačního MMB Zasíláme Vám zápis a usnesení

Více

USNESENÍ. z 76. schůze Rady města Olomouce, konané dne Kontrola usnesení RMO Rada města Olomouce po projednání:

USNESENÍ. z 76. schůze Rady města Olomouce, konané dne Kontrola usnesení RMO Rada města Olomouce po projednání: USNESENÍ z 76. schůze Rady města Olomouce, konané dne 10. 1. 2017 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 6.5.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 6.5.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Bod č. 1 Technický bod Výpis

Více

Rada města Brna V Brně dne

Rada města Brna V Brně dne Rada města Brna V Brně dne 15. 8. 1996 Členům Zastupitelstva města Brna Starostům městských částí města Brna Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Brna Řediteli Archivu města Brna Zasíláme Vám zápis

Více

Z Á P I S ze šesté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 9. června 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin.

Z Á P I S ze šesté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 9. června 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin. Z Á P I S ze šesté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 9. června 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 8 občanů: 1 (omluven - Peterka Boleslav) Ověřovatelé:

Více

Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R4/005 konané dne 12. prosince 2002

Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R4/005 konané dne 12. prosince 2002 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R4/005 konané dne 12. prosince 2002 Program: 1. Změny ve složení Komise pro udílení Ceny města Brna RM4/0188 2. Jmenování do funkce

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R5/104 konané dne 21. dubna 2009

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R5/104 konané dne 21. dubna 2009 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R5/104 konané dne 21. dubna 2009 Program: 1. Přehled účasti na schůzích komisích RMB RM5/6918 2. Zpráva o činnosti dozorčí rady

Více

2/II.schůze Rady města Brna. Rada města Brna V Brně dne

2/II.schůze Rady města Brna. Rada města Brna V Brně dne 2/II.schůze Rady města Brna Rada města Brna V Brně dne 22. 12. 1994 Členům Zastupitelstva města Brna Starostům městských částí města Brna Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Brna Řediteli Archivu

Více

Statutární město Brno Rada města Brna. Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R3/126 konané dne 9. srpna 2001

Statutární město Brno Rada města Brna. Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R3/126 konané dne 9. srpna 2001 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R3/126 konané dne 9. srpna 2001 Schválený program: 1. Účast členů na schůzích komisí RMB ve 2. čtvrtletí a 1. pololetí roku 2001

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne Materiál číslo: 32 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 25.04.2016 Předkládá Ing. Svoboda František - předseda výboru Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/014 konané dne 24. 3. 2015

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/014 konané dne 24. 3. 2015 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R7/014 konané dne 24. 3. 2015 Jednání RMB zahájil primátor města Brna Ing. Petr Vokřál, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 79 konaného dne 25. srpna 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 79 konaného dne 25. srpna 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 79 konaného dne 25. srpna 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

USNESENÍ ZE 4. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 30. 5. 2012

USNESENÍ ZE 4. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 30. 5. 2012 USNESENÍ ZE 4. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 30. 5. 2012 USNESENÍ Č. 443/2012 Žádost o výjimku ze Směrnice Rady města Liberec č. 2/2012 RM k zadávání veřejných zakázek - nákup propagačních

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 rady města konané

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 rady města konané Město Králíky Zápis z jednání č. 34 rady města konané 04.09.2013 Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Mgr. Jan Mlynář

Více

Statutární město Brno Rada města Brna ZÁPIS

Statutární město Brno Rada města Brna ZÁPIS Statutární město Brno Rada města Brna ZÁPIS schůze Rady města Brna č. R4/085 konané dne 2. prosince 2004 Program: 1. Změna zástupce statutárního města Brna ve sdružení měst a obcí České dědictví UNESCO

Více

ZÁPIS. z 38. schůze Rady města Přerova konané dne 25. února 2016 PROGRAM:

ZÁPIS. z 38. schůze Rady města Přerova konané dne 25. února 2016 PROGRAM: ZÁPIS z 38. schůze Rady města Přerova konané dne 25. února 2016 PROGRAM: --------------- BOD NÁZEV MATERIÁLU TÉMA 3. 4. 5. 6. Program rady Zahájení Volba ověřovatele zápisu Uzavření smlouvy s dopravcem

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 13/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 11. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

ZÁPIS Z 5. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne

ZÁPIS Z 5. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS Z 5. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne 19. 5. 2005 Tento zápis obsahuje usnesení Z/44/05 až Z/50/05 Přítomni: 43 členů zastupitelstva (dle prezenční listiny)

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 50. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 50. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 07.09.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

USNESENÍ z I. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever, které se konalo 23. dubna od 15 hodin v klubovně MČ Brno-sever, Okružní 21, Brno-Lesná

USNESENÍ z I. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever, které se konalo 23. dubna od 15 hodin v klubovně MČ Brno-sever, Okružní 21, Brno-Lesná Zastupitelstvo MČ Brno-sever V Brně dne 23. dubna 2015 USNESENÍ z, které se konalo 23. dubna od 15 hodin v klubovně MČ Brno-sever, Okružní 21, Brno-Lesná 2. 2. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2015

Více

Zápis. z 16. mimořádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne od 9:30 hodin v zasedací místnosti rady

Zápis. z 16. mimořádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne od 9:30 hodin v zasedací místnosti rady Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Kancelář primátora Zápis z 16. mimořádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 04.05.2015 od 9:30 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni:

Více

2. VI.73/800/1 Věc : Plnění hospodaření VHČ DOMY ve výnosech, nákladech a službách, účetní stav nedoplatků nájemného a služeb k 30.9.

2. VI.73/800/1 Věc : Plnění hospodaření VHČ DOMY ve výnosech, nákladech a službách, účetní stav nedoplatků nájemného a služeb k 30.9. Z á p i s z 73. schůze Rady městské části Brno-Líšeň ze dne 30.10.2013 1. Zahájení a schválení programu Přítomni : Mgr. Štefan, p. Sedláček, Ing. Svobodová, p. Pavlík, Bc. Mílek, p. Hrazdíra, Ing. Mgr.Vondráčková,

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

2.schůze Rady města Brna. Rada města Brna V Brně dne

2.schůze Rady města Brna. Rada města Brna V Brně dne 2.schůze Rady města Brna Rada města Brna V Brně dne 20.12.1990 Členům zastupitelstva města Brna městskému prokurátorovi vedoucím odborů Úřadu města Brna řediteli ÚHA města Brna řediteli Archivu města Brna

Více

Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna ZÁPIS. o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/040 konaného dne 3.

Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna ZÁPIS. o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/040 konaného dne 3. Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna ZÁPIS o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/040 konaného dne 3. září 2002 Při jednání bylo přítomno 52 členů ZMB. Nepřítomni: MUDr. Pavel Hála,

Více

R3/027 schůze RMB Rada města Brna U S N E S E N Í. schůze Rady města Brna č. R3/027 konané dne

R3/027 schůze RMB Rada města Brna U S N E S E N Í. schůze Rady města Brna č. R3/027 konané dne R3/027 schůze RMB - 17.06.1999 Rada města Brna U S N E S E N Í schůze Rady města Brna č. R3/027 konané dne 17. 6. 1999 Program: 1.Zahraniční pracovní cesta - RM3/1114 2.Usnesení 7. Sněmu starostů konaného

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/14/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Z Á P I S. ze 68. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. ze 68. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 11. 09. 2013 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Organizačnímu odboru MMB Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb.

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 29. jednání datum konání: 20.10.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 29. jednání datum konání: 20.10.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 29. jednání datum konání: 20.10.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 20.10.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0510/RM29/2014 oiop - schválení uzavření dodatku č. 5 ke

Více

ZÁPIS. z 19. schůze Rady města Přerova konané dne 27. května 2015

ZÁPIS. z 19. schůze Rady města Přerova konané dne 27. května 2015 ZÁPIS z 19. schůze Rady města Přerova konané dne 27. května 2015 PROGRAM: --------------- Zahájení primátor Volba ověřovatele zápisu primátor 3. Úplatný převod hotelového komplexu Strojař p. Košutek 4.

Více

Z Á P I S. Statutární město Brno Rada města Brna. schůze Rady města Brna č. R4/009 konané dne

Z Á P I S. Statutární město Brno Rada města Brna. schůze Rady města Brna č. R4/009 konané dne Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R4/009 konané dne 23. 1. 2003 Program: 1. Žádost o státní účelovou dotaci na projekty č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 programu Prevence

Více

Usnesení. z 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice

Usnesení. z 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 25.07.2016 od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice Rada města schvaluje: 1764/R/250716: předložený

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 Přítomni : Ověřovatel : dle prezenční listiny místostarosta - Jan Slezák Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů

Více

138.schůze Rady města Brna. Rada města Brna V Brně dne

138.schůze Rady města Brna. Rada města Brna V Brně dne 138.schůze Rady města Brna Rada města Brna V Brně dne 13.10.1994 Členům Zastupitelstva města Brna Starostům městských částí města Brna Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Brna Řediteli Archivu města

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/066 konané dne 31. května 2016

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/066 konané dne 31. května 2016 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R7/066 konané dne 31. května 2016 Jednání RMB zahájil primátor města Brna Petr, který vedl schůzi v rámci projednávání bodů 1a)

Více

Rada města Brna V Brně dne

Rada města Brna V Brně dne Rada města Brna V Brně dne 19. 1. 1995 Členům Zastupitelstva města Brna Starostům městských částí města Brna Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Brna Řediteli Archivu města Brna Zasíláme Vám zápis

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007 Město Králíky Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Ing. Josef Šašek (8) Čestmír Doubrava (2) Ing. Václav Kubín

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 69/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 69/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 69/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 9. 11. 2016 Přítomni dle

Více

Z Á P I S. Statutární město Brno Rada města Brna. schůze Rady města Brna č. R4/144 konané dne 11. května 2006

Z Á P I S. Statutární město Brno Rada města Brna. schůze Rady města Brna č. R4/144 konané dne 11. května 2006 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R4/144 konané dne 11. května 2006 Program: 1. Návrh programu zasedání ZMB č. Z4/034 - RM4/11625 2. Zpráva o přípravě volby přísedících

Více

Z Á P I S. Statutární město Brno Rada města Brna. schůze Rady města Brna č. R4/035 konané dne 25. září 2003

Z Á P I S. Statutární město Brno Rada města Brna. schůze Rady města Brna č. R4/035 konané dne 25. září 2003 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R4/035 konané dne 25. září 2003 Program: 1. Změna manažerských smluv ředitelů akciových společností a zakladatelských listin společností

Více

Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R5/011 konané dne 13. února 2007

Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R5/011 konané dne 13. února 2007 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R5/011 konané dne 13. února 2007 Program: 1. Změna usnesení RMB ve věci záměru MČ Brno-jih zřídit jednotku sboru dobrovolných hasičů

Více

Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP

Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP konaného dne 30. 8. 2011 Přítomni: Členové výboru: Ing. Gabriela Kloudová, MBA (předsedkyně) Ing. Karel

Více

Z Á P I S. o průběhu 6/1. mimořádné schůze Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 30.11.2010 v zasedací místnosti ÚMČ

Z Á P I S. o průběhu 6/1. mimořádné schůze Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 30.11.2010 v zasedací místnosti ÚMČ Z Á P I S o průběhu 6/1. mimořádné schůze Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 30.11.2010 v zasedací místnosti ÚMČ V 14:08:53 přítomno členů: 9 PhDr. Jiří Altman; Mgr. Petr Fedor; Pavel Greňo; Ing. Jaroslav

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/105 ze 105. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.11.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 22. září /2014/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 22. září /2014/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 22. září 2014 19/2014/RM I. RM bere na vědomí: 19.2014/47RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/040 ze 40. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 06.04.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

R2/160 schůze RMB Rada města Brna. V Brně dne

R2/160 schůze RMB Rada města Brna. V Brně dne R2/160 schůze RMB - 02.07.1998 Rada města Brna V Brně dne 2. 7. 1998 Členům Zastupitelstva města Brna Starostům městských částí města Brna Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Brna Řediteli Archivu

Více