Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 w TE CH N I K Y VYŠ Š o oíborr unškola obal-ov É n s rř ED NÍ Š r otš n,t Ět Í nrrniénu ss: DÉsi9N A nabyiku M/11 Staňse interiérovým Vytvářejprototypynábytku!S edujtrendyv byd ení!pracuj designérem! i technických oborůotevíráme se 3D grafikou!vkontextutradicenašíško y a našichkreativních progra. vzdě ávací novýobor Design interiérua nábytku.tenorganickypropojujesoučasné my a poskytneabso ventům kompetencepro výkon designérských a rea izačních činností případnětechnickoorganizační v oblasti tvorby interiérů a nábytku,zejménajako tvůrčí, pracovník. Studiumtohoto oboru je vhodnépro ch apcea dívkys dobrým prospěchem, povo ání bytovýcharchitektů a designérů. tvořivostivýtvarnýmprojevema sezájmemo atraktivní '..1. ' 1 L I. ',. l přijímacího V průběhustudiase setkášdějinami Součástí řízeníje orientační talentovázkouška. výtvarné ku turya nábytkové tvorby,s různými technikamikresbya malby'návrhemnábytku, návrhu řešení, výběrupodlahovýchkrytin, vybavenímazařízením interiérů včetně barevného bytových textiiiía osvět ení.podrobně se seznámíš s materiá ya techno ogií výrobynábytku,naučíš se zpracovávat konstrukčnídokumentaci, vytvářet mode ya konkrétní výrobkyd e v astníchnávrhů na odbornýchpracovištích dí ena ate iérů. Budeš včetněpro9raumětpracovats grafickými ap ikacemi mování cnc dřevoobráběcíchstrojů,posuzovat ekonomickéaspektyi zák adyekonomikyvýroby.

2 g.';::.llvyšší odborna ŠroLA obalovétechniky ku'. w n srředníšrotn,štětí M/0 $J: obalcvarrchtira grafickémua oba ovémudesignu.s edujtrendy v reklamě' Přijd' na chuť současnému grafiky.71isti,jak se tvoří obal. Naučse novým Bud,kreativní.staň se profíkempočítačové postupům a nejmodernějším techno ogiím. ř-i ::_:_.: ;, #;;.*Pr ffi:"" grafiku- aťuž klasickou, spoustaško nabízí čipočítačovou' Pro násje to všaksamozřejmost a navícposkytneme velmizajímavou specializaci, se kterouzískáš pozicina trhupráce! ve mis ušnou * výtvarmožnostrea izovat svépředstavyve dvou zaměřeních néma technickém.výtvarníci najdouširoké up atněníjako oba oví designéřiv praxi.jako kreativnípracovníkmůžešpůsobit v ob astigrafického designuse zaměřenímna grafickouúpravu oba ůa propagačních materiá ů. Vzh edemk ve kémupočtu počítačové graficenajdeštéž hodin věnovanýchprofesioná ní grafikv reklamních up atněníjako agenturácha DTPstudiích. Technicise mohou reaiizovatjako konstrukční designéři oba ůa fixací, v DTPpřípravě, tiskárnácha obecnězpracováním papírua epenekči návrhem a výrobouvýsekových nástrojů. pokračován Pochopite ně se nabízímožnost ínavyšší odborné případněbakalářském ško eoba ové technikyve Štětí, studiu.,.'.'...,.,.. ',il',:', i: ff předměty jsou: Nauka o materiálu, H avnímivyučovacími VÝTVaP/.l\ ATÉLiÉB jazyky, oba ovéa tiskovétechniky,dějinyvýtvarnékultury,cizí grafika. Naučíš kreativnípráce s papíremči počítačová se na profesioná ní šká usoftwarového vybavení, kteroutijiná ško a Úrovnivyužívat šírokou neposkytne! Jmenujme např. aplikace konstrukčních CAD systémů, Adobe Creative Suite, CorelGraphicsSuite,QuarkXPressčiCinema4D,kteroumohouzískatstudentinavícZDARMA! Ško a disponujejak moderními techno ogiemi, takzázemímprotvévolnočasové aktivity..r,t Toto studiumje pro kreativnía odvážnéstudentya studentky,kteříchtějírea izovatsvévize a nápady. Neslibujemesnadnéa bezpracnézískánímaturity a kva ifikace, a e tvůrčí prácipod vedenímzkušeného pracovní a smys uplnou týmupedagogů a odborníků, atmosféru přístuppři řešenínáročných a paítnerský úko ů studia.

3 V Y Š Ší rrc H NI KY o o BoRNnŠKoLA obalové n s rř E DNÍ Š r otšt n, ĚlÍ rrchmclc9ii ss. cbcnyilf onlačnph r B-20-M/01 Staň se špičkovýmpočítačovým expertem! ovládni cloud a programuj moderní weby! Navrhuj intranety u nás i v zahraničí! rti..t. :.,..r,i: Jsme historickyprvní ško ou,která nabídlastudijníobor lt. Registrujemeneustá ýtechnický pokrok,a proto nabízíme vždyněco navíc.ve Čtyř etém studijnímoboru Tse setkátes odbornými předměty typu HW a SW,e ektrotechnika, programováníaj. počítačové sítěa operačnísystémý Ško adisponujehw aboratoří. Cvičněse zde instalujíoperační systémya ap ikace a konfigurují sítovéprvky. Provozuje certifikovanouakademii C SCO, která.l!l.]l, I J#,1i:'.)!::il:Tl.liÍffi *:ffiyjn"[ilt,.'"'oů,kt iůt]řil.*'-:x,.ffi ViRIUaLiZacr a clcup ss. lt - Pc sítě, V rámci Počítačovýchsítí'virtualizace a cloud computingu jako prvnímezi SŠreagujemena potřebu výchovy profesioná ů v prostředíc oudu. C oud computing je internetový mode vývoje a používánípočítačových technologií,on.line aplikací, výpočetního výkonu a vzdáleného ú ožištěve vztahu k ient- server.poskytujemebezkonkurenční zna ostiv ob astech, kteréjsou na trhu práce velmi žádané,přičemžskutečných profesioná ů se nedostává. ss. T - /ÉBDÉSÍ9N V rámci škoiního vzdě ávacíhoprogramuwebdesign připravímem adékreativcena profesioná nídráhu webdesignérů. Vycházímez diouho eté tradiceško yjak v ob asti Ta programování, tak zázemív podobě líhnědesignérů a grafiků.spojenímtěchto dvou světůvzniká novývzrušující obor,po jehožabso vováníbudešzv ádattvorbujakýchko imoderníchwebů. r ^ ^X lt - \ala9rlwr hfonlaelph systé/"4ů $J: V rámci Managementu informačníchsystémůzap ňujeme mezeru v ob asti informatiků ERP systémů. obor integrujea automatizujeve kémnožstvíprocesůsouvisejících s produkcí podniku, konkrétněse jedná o výrobu, logistiku,distribuci,správu majetku,prodej, fakturacia účetnictví' Ško anavázala spo upráci s leaderemv tomto oboru - německou společností sap. Pokud tě F<.. počítače, za)ímají chcešbýt profesioná s možnostívysokého uplat-<" něnína trhu práce a navícproniknoutdo tajůmanagementu

4 TE CH N I K Y V Y Š ŠÍ obal-ov É ooborr unš KoLA n s rř EDNÍ Š t <ot Šn, t ĚlÍ ÉLÉKTRCrrcHnir ss. MÉcHANi( L/01 Sestavsi svéhorobota!bud'expertpřes automatizaci!bud'mechatronikem!.:..:...,,:.: je součinná - SW Mechatronika kombinaceoblastímechaniky, e ektroniky a výpočetnítechniky jednodušších, inženýrství, kterédohromadyumožňují vývoj ekonomičtějších' spo ehlivějších poprvépoužiltetsuromori,inženýrjaponské a víceúčelových systémů. S ovo,,mechatronika,, firmy Yaskawa, V roce Sous oví systémy,,a někdy,,řízení,,e ektromechanické a automatizace,' mechatroniku. takéoznačuií Se znalostmimechatroniky se up atníš nejenv praxi,a etéžna mnohavysokýchškoláchv ČR, pokračovat kde můžeš v baka ářském, neboinženýrském studiu. V tomto oboru, Mezi odbornépředměty'vyučované patří HW a 5W e ektrotechnika, programování, digitální technikaa eiektronika. Najdešširoké up atnění v ob astiměřenía regu ace eiektíickýcha neeiektrickýchveiičin,seřizování měřících přístrojů,projektování inteiigentních průmys ových a bytovýchinstalací, e ektrotechnicpracích, montážních kýcha e ektronických opravách automatických strojů atd. Zajímátě robotika?k dispozicimášprofesioná ního robotafestorobotino,mobiinírobotickýsystém se f{ic pohonem,řadouvstupních všesměrovým zařízení a senzorů. Jednáse o výukovoupomůckupro střední ško y,výzkumná a vývojová pracovištěa vysoké p něprogramoško y- to všev podobějediného, vate ného zaiízení. Totostudiumje vhodnépro kreativnía odvážné studenty a studentky,kteříchtějírea izovat své vize a nápady. Nes ibujemesnadné a bezpracnézískánímaturitya kvalifikace, práci pod vedea etvůrčí a smys up nou nímzkušeného týmupedagogů a odbornípřístup ků,pracovní atmosféru a partnerský při řešenínáročných úko ů studia. r o b c r l N U-

5 VYSSIODBORNASKOLA OBALOVETECHN IKY A STŘEDNÍŠrotR, ŠtĚtÍ ucébn i CBCn:IurilirÁR t1/01 Nauč se moderní řemes o, které tě uživí!navíc máš možnost maturitní nástavby špičkového oboru Mechatronik.Nášobor E ektrikář nabizivždy něco navíc! Získášpotřebnézna ostia praktickédovednosti v oboru s aboproudé e ektrotechniky. Pochopíš e ektrické rozvody a insta ace,modernítrendy v ob astitzv. inte igentních e ektroinstaiací, zapojováníeiektrických spotřebičů, opravyeiektrických zařízení,sdělovacía zabezpečovací techniku. Postupnězískášpotřebnézna ostii praktické dovednosti v obiasti všeobecnýchzákladů e ektron iky,činnostijednotlivýche ektronických prvkůa součástí. DokáŽešověřovat bezchybné funkcejednot ivýchzapojeníaž po konkrétní výroburůznýche ektronických zařízení, údržbu a opravy přístrojůměřící průmys ové a výpočetní techniky.seznámíš se s principysítíwifi a naučíš se budovatjejichtopo ogii. pochopíš programování opravíšnejrůznější ogickýchautomatů, elektrospotřebiče, montáž prácis výpočetnítechnikou, a insta ace zabezpečovacích systémů, textovýmieditorya grafický. pro návrhye ektrických mi programyvčetněap ikací zařízení, využitíinternetu k e ektronické korespondenci a vyh edávání informací. RovněŽzískáš dobrouorientaciv technické dokumenpráciživnostenského taci.budešdokona epřipraveni pro samostatnou charakteru. LaBcRaróŘ Nadanýma úspěšným Žákůmučebníhooboru E ektrikářumožnímepokračování studia ve forměmaturitního oborumechanikelektrotechnik. Sr;*;Ji-; Bi: ir t ail *:rl }!: i:!i *, t: :ř] ;i:,f:, 1l Eř: +}.i ] ř:]. *r; a. 'a: istř accv iréninscvr

6 Ld & *- w VYŠŠÍ ooborna ŠKoLAoBALoVÉTECHNIKY r= ňrn An STREDNt SKOLA,S TETI obcr' TnuHlAK UČÉBNI 33-s6-H/01 Naučse solidní řemeslo, kterétě uživí!pokud tě chytne, máš možnost maturitnínástavby. dokona ostiuž ve starém Truhlářstvíje veimi staréřemesio,kterédosáhio neobyčejné Egyptě. Tradičnítruh ářskénářadí je také známo již ve středověku, od starověku.v Evropě se truh áři rozšířiii když si i prostí idézača ipořizovat nábytek.pod etoho, kterýdruh nábytkuv danédobě přev ádal,se někdy nazývajítakésto aři. Současní o tradiciřemes aa zároveňmusí truh ářise opírají držet trendy moderní doby. VyuŽívajínových materiálů, postupůi techno ogií. Zhotovíšdřevěnékonstrukce,dveře, okna,nábyteka zároveňzv ádneštéžzák adnítesařsképráce a ručníi strojníobráběnídřeva. Poznáš designu a technické trendy v ob astiinteriérového novinkyv oboru.zv ádnešpráci s výpočetnítechnikou,programovata obsiuhovatcnc dřevoobráběcí stroje a dokážeš konstruovat nábytek pomocí specializované aplikace. NadanýmŽákůmučebního oborutruh ářumožníme pokračovat v kreativnějším maturitnímstudiu Design interiérua nábytku' Tentostudijníobor bude organickypropojovatjiž běžící vzdě ávací přípravupro programya poskytneabso ventům výkon designérskýcha reaiizačních činností v ob astitvorby interiérů a nábytku,zejména jako tvůrčí,případně technickoorganizační pracovník. /-\ *}--!=í1 # "&.:.t-- :' PR?íc

7 C HNI K Y VYŠ Šj odb orna ŠKp L-A. o BA L otveé ď rc T PFn N l s K o L A, S TE TI a q J É v,i trř vašr Tva Šrcla MaŠr,, al(-prédévšuv Ško a má vícenež30 etoutradiciu konvenčních oborůa pružněreagujena potřebymoderních jsou jakými a vyvýjejících díky využívání T do jistémíryvšechnynámi nabízené. se oborů, po ce éčn,aiei v zahraničí. Hovořízanástisícespokojeněup atněných abso ventů Tebouzvo enýobor se majoritněvyučuje v budověv Pivovarské u ici,a ei případné minimá ní je ma ebnéměstečko, přecházenímezi budovamije otázkou něko ikamá o minut. Štětí kdeje všeb ízkoa zároveňzde nic nechybí. LIToMĚŘlcE ÚsTÍNAD LABEM - RoUDN CE NAD LABEI\I sř' fl /,.&& í,.. aal.ťomov.e.'.-.' 't Ý. budova,,""ií",'i. i 4;E STETI F" Hněvice J ČEsKÁLÍPA Vzhledemk Tzaměřenínašíško ya snaze být vždy o krok vpřed je veškeráško ní agenda vedena elektronicky.studenti využívají el'žákovské knížky i om ouffir i rodiče štětívání absencí.školatéž provozuje LMs rozsáhiou systém Mood e,obsahující di9itá prezentací textů, a mu timediá níknihovnu ních dokumentů pro výuku odborných, všeobecněvzdě ávacích a jazykovýchpředmě. pohodiněstudovata zasí at tů.díkytomu můžete zajímavost svépráceodkudko iv. Jakoda ší uvedme nástěnky, škoiníintranetovýportál a eiektronické na kteréje možnýpřístupi z domova'zde je možné s edovat aktuá ní informacečizměnvv rozvrhu. m ádeže *'* r'máje x tý Ko*enÍ X 'i!:li:' MĚLNíK Ško anabízíbohatéstrojovévybaveníod řezacíchploterů,výsekovýchlisů,tiskových přes 3D tisk, komp etněvybavenou řešení, truh ářskou dí nuvč.cnc a dřevoobráběcích strojů,programovatelného robota až po HW aboratoř a da ší. Ško a dá eprovozujecertifikované svářečské kurzyčisignmakingovou dílnu. :...r l,'.: l,,. Kostelní 134, Štětí

8 ď' B.G vvš Ší odb. q RNAŠrp LA.o BA L o VTÉE C HNl K Y A STR EDNI SKOLA,S TETI )a Poznaniy TC, očtubřži 3ť' Výuka ang ickéhojazyka na našíško eje podpořena programem Comenius, který je zaměřen na ško nívzdě ávání.cí em programu je rozvíjetporozuměnímezi m adými Iidmi z různýchevropských zemí,pomáhat jim osvojit si zák adní c'áďj:. \eřnn' ffi\ \r5 '."; '.'? ''^4CŽNoslÍ JScu Životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj a pro jejich,budoucí zaměstnání. Podstatou projektu je vzájemná spolupráce studentůna dí čích úko echběhem tzv.mobiiit- - výměnnýchpobytů zemích, studentův partnerských jako Estonsko, Nizozemsko, Po sko'rumunskočiturecko. CTrVŇrnÉ" '' -! -:,. :j::::..:..:.i]-::.:]-:.]:+:+š ZolZ CoiÝÉNiUs Za Z ťachpac<.-.'..,:.-'..1].]]:::..::::]]].:: j]::. jako k íčovou zá ežitost. Proto a učebních oborůs praxíchápeme Provázanost našichstudijních informatiky a desigtechníky, eaderyv ob astiobaiové s významnými aktivněspo upracujeme kterýchse Účastní Pořádámeworkshopy, Jsmečlenyodbornýchasociací' nu u nás i v zahraničí. sektoru.mohou tak Žákůmško yposkytnoutcenné významné osobnostiz podnikatelského praviorganizujeme podnětyprojejichda šíprofesnívývoj. V rámcivýukyodbornýchpředmětů jako Embax v Brně, německý FachPack, delné exkurze na evropskéoborovéve etrhy, ku turnízájezdy čiemba age ve Francii,exkurzedo předníchfirem,stejnětak jako naučné očipoznávatkrásyvyučona významnámístapo ce éevropě.budeštak mítmožnostna v astní VýjimkouneníFrancienebo ltálie. ku turya architektury. vanýchdějinvýtvarné Pronásnenínicda eko

9 ý ý Ž Ř ÍŠ Š Ě Í Š ý á ž é ůž é ý ří Žá á í ůž ý í ř č žž í í á í ří í ě á Ž á í é ě é ň á í ň ý ů ž é é ří ýš á á í á á á í í ý í Íí í ř ý ý ý ííí í š žá ů í č é ří á áš ž ě Ží č í í ý š ý ů č í š ě ší á ě č š í í í ě í č ř ý á í ž í á í á á ě Ž é á ě é á í á ž ě ě ší íč č éž Íí áš Úč č ý ů í ř íč é á ě í ž ě ý á ó Š ý É

Informace 2012/2013. Dny otevřených dveří. Umělecké maturitní obory. Průmyslové maturitní obory. Průmyslový učební obor

Informace 2012/2013. Dny otevřených dveří. Umělecké maturitní obory. Průmyslové maturitní obory. Průmyslový učební obor Informace 2012/2013 Dny otevřených dveří 13. října (čtvrtek) a 8. prosince (čtvrtek) 2011 od 8 do 16 hod. V případě zájmu větších skupin o ukázky strojírenské výuky a moderních technologií můžeme poskytnout

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2012-2013

Výroční zpráva. Školní rok 2012-2013 Výroční zpráva Školní rok 2012-2013 Obsah 1 Charakteristika školského zařízení... 1 1.1 Zhodnocení současného stavu školy... 2 1.1.1 Pozitivní stránky školy... 2 1.1.3 Vize školy možnosti jsou otevřené,

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ VAŠE SPOJENÍ SE VZDĚLÁNÍM INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ROČNÍK 12 URL: http://www.spstrutnov.cz, e-mail: skola@spstrutnov.cz, tel.: 499 813 071 ZÁŘÍ 2009 Určeno žákům 9. tříd, třídním učitelům a výchovným poradcům

Více

obory na střední škole ukončené maturitní zkouškou Pro školní rok 2015/2016 nabízíme tyto studijní obory denního studia ukončené maturitní zkouškou:

obory na střední škole ukončené maturitní zkouškou Pro školní rok 2015/2016 nabízíme tyto studijní obory denního studia ukončené maturitní zkouškou: 0 1 5 0 1 6 obory na střední škole ukončené maturitní zkouškou Pro školní rok 015/016 nabízíme tyto studijní obory denního studia ukončené maturitní zkouškou: 1M/01 Strojírenství zaměření všeobecné 1M/01

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, TRUTNOV, ŠKOLNÍ 101

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, TRUTNOV, ŠKOLNÍ 101 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, WWW.SPSTRUTNOV.CZ Sídlo školy a pracoviště teoretického vyučování Školní 101, Trutnov Pracoviště teoretického vyučování Horská 59, Trutnov Pracoviště teoretického vyučování Horská

Více

Obsah evaluační zpráva školy za období září 2007 září 2009.

Obsah evaluační zpráva školy za období září 2007 září 2009. Obsah evaluační zpráva školy za období září 2007 září 2009. 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 2 HLAVNÍ OBLASTI HODNOCENÍ ŠKOLY 4 2.1 PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ 4 2.1.1 PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 4 2.1.2 ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Secondary Technical and Secondary Vocational school of André Citroën Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod školní rok 2012/2013 Obsah zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže!

Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže! Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže! Studuj stř íbrný obor VÝPOČ ETNÍ TECHNIKY Seznam studijních oborů VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Více

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace školní vzdělávací program Strojírenství CAD/CAM- NEW 01092010 Kompletní ŠVP Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ VAŠE SPOJENÍ SE VZDĚLÁNÍM INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ROČNÍK 13 URL: http://www.spstrutnov.cz, e-mail: skola@spstrutnov.cz, tel.: 499 813 071 Určeno žákům 9. tříd, třídním učitelům a výchovným poradcům základních

Více

OBSAH. s.15 Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára Praha 4, Družstevní ochoz 3/1659 26-27. Úvodní slovo 5. Informace k přijímacímu řízení 6

OBSAH. s.15 Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára Praha 4, Družstevní ochoz 3/1659 26-27. Úvodní slovo 5. Informace k přijímacímu řízení 6 OBSAH Úvodní slovo 5 Informace k přijímacímu řízení 6 Klíč pro snadné hledání v brožuře 7-8 Školy zřizované hl. m. Prahou vyučující technické a jiné nehumanitní obory s.01 Střední průmyslová škola sdělovací

Více

Nemachruj, buď machr!

Nemachruj, buď machr! Nemachruj, buď machr! Výběr technických oborů středních odborných škol a učilišť v Pardubickém kraji Chemie Elektrotechnika Strojírenství Stavebnictví Doprava Automobilní průmysl Potravinářství Dřevozpracující

Více

XVIII. veletrh vzdělávání Didacta 2013

XVIII. veletrh vzdělávání Didacta 2013 XVIII. veletrh vzdělávání Didacta 2013 Pořadatel: Okresní hospodářská komora Třebíč Karlovo nám. 53/42, Třebíč, 674 01 Tel: 561 200 427 www.ohktrebic.cz Generální partner: Skupina ČEZ Okresní hospodářská

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO Základní informace o škole Zřizovatel školy Jihomoravský kraj Kontakt Purkyňova 97, 612 00 Brno Tel.:

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ROČNÍK 11 URL: http://www.spstrutnov.cz, e-mail: skola@spstrutnov.cz, tel.: 499 813 071 ČERVEN 2009 Určeno žákům 8. tříd, třídním učitelům a výchovným poradcům základních škol Kam

Více

OBSAH. Úvodní slovo 5 Proč zvolit řemeslo? 6-7 Informace k příjmacímu řízení 8

OBSAH. Úvodní slovo 5 Proč zvolit řemeslo? 6-7 Informace k příjmacímu řízení 8 OBSAH Úvodní slovo 5 Proč zvolit řemeslo? 6-7 Informace k příjmacímu řízení 8 Obory vzdělání s výučním listem vyučované na území hl. m. Prahy 9 Aranžér (66-52-H/01) 10 Autoelektrikář (26-57-H/01) 11 Autolakýrník

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická České Budějovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Studijní obor: -41-M/01 STROJÍRENSTVÍ Název ŠVP: Strojírenství se zaměřením na technický software na mechatroniku

Více

PROFESNÍ ROZCESTNÍK. www.impulsprokarieru.cz

PROFESNÍ ROZCESTNÍK. www.impulsprokarieru.cz PROFESNÍ ROZCESTNÍK www.impulsprokarieru.cz JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Tento materiál vznikl díky projektu IMPULS PRO KARIÉRU, který realizuje Jihočeská hospodářská komora v rámci Operačního programu

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013/2014. ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2013/2014. ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2013/2014 V Třebíči dne 10. 10. 2014 Mgr. Alois Novák ředitel školy OBSAH A. Základní údaje o škole... 4 B. Obory vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 1 OBORY VZDĚLÁNÍ...

Více

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ I N F O R M A C E. o studijních a učebních oborech na středních školách v okresech

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ I N F O R M A C E. o studijních a učebních oborech na středních školách v okresech INFORMAČNÍ A PORANSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ I N F O R M A C E o studijních a učebních oborech na středních školách v okresech a vybrané školy z okresů Určeno žákům vycházejícím v roce 2 Vydal Úřad

Více

Podnikání - denní forma studia

Podnikání - denní forma studia školní vzdělávací program 040/2011 Podnikání - denní forma studia Podnikání - denní forma studia Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 1 Identifikační

Více

Název RVP. Počet týdnů Datum Platnost. Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace. Poděbradova 33, 702 00 OSTRAVA. Mgr.

Název RVP. Počet týdnů Datum Platnost. Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace. Poděbradova 33, 702 00 OSTRAVA. Mgr. Identifikační údaje Název ŠVP Grafika a animace Platnost 1.9.2010 Forma studia Koordinátor Délka studia v letech: 4.0 denní forma vzdělávání MgA. Jiří Hrdina Název RVP Počet týdnů Datum Platnost RVP 82-41-M/05

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy školní rok / Září. října 9, Frýdek-Místek

Více

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 školní vzdělávací program Podnikání - denní studium HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 6 4 Charakteristika

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Podnikání od 1. 9. 2011 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Podnikání Podnikání Název školy Adresa Školní 664, 277 11 Neratovice IČ 68 383 495 REDIZO Kontakty Ředitel 610450620

Více

Obsah: Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP. Identifikační údaje školy 2. I. Charakteristika školy 3

Obsah: Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti IMPLEMENTACE ŠVP. Identifikační údaje školy 2. I. Charakteristika školy 3 Střední škola umělecká a řemeslná Projekt Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP Obsah: Identifikační údaje školy 2 I. Charakteristika školy 3 II. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Září 2013 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie

Více