MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 308 ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 308 ze dne 07.05.2014"

Transkript

1 č.j.: 332/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 308 ze dne Smlouva o převodu akcií mezi akcionáři společnosti VIKTORIA ŽIŽKOV a. s. a Doprovodná dohoda k této smlouvě o převodu akcií Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í II. III. 1. úpravu Smlouvy o převodu akcií mezi akcionáři VIKTORIA ŽIŽKOV a.s. schválenou ZMČ Praha 3 o příslušné paragrafy v souladu s novým Občanským zákoníkem platným od 1. ledna 2014, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení s c h v a l u j e 1. Doprovodnou dohodu ke Smlouvě o převodu akcií upřesňující specifikaci okolností, za nichž k převodu akcií dochází a stanovení organizačně technických podmínek, za nichž dojde k výkonu práv a plnění povinností z uvedené smlouvy o převodu akcií, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení u k l á d á 1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části 1.1. podepsat Smlouvu o převodu akcií 1.2. podepsat Doprovodnou dohodu ke smlouvě o převodu akcií Ing. Bohuslav Nigrin zástupce starosty Ing. Vladislava Hujová starostka městské části

2 Příloha č.1 usnesení č.308 ze dne Smlouva o převodu akcií Smlouva o převodu akcií Městská část Praha 3, IČO se sídlem Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3 zastoupená starostkou Ing. Vladislavou Hujovou jako prodávající, dále jen převodce a FK VIKTORIA ŽIŽKOV, a.s., IČO se sídlem Seifertova 2871/10, Praha 3 zastoupená předsedou představenstva Ing. Luďkem Vinšem, jako kupující č. 1, dále jen nabyvatel č. 1 a CTR Viktoria Center s.r.o., IČO se sídlem Sladkovského nám. 525/1, Praha 3 zastoupená jednateli Jiřím Muškou a Ing. Marií Sládkovou jako kupující č. 2, dále jen nabyvatel č. 2 a společně s nabyvatelem č. 1 též jako nabyvatelé dále též společně jako smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 1103 odst. 2 a 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto smlouvu o převodu akcií: I. Úvodní ustanovení 1. Převodce a nabyvatelé jsou jedinými majiteli všech nekótovaných listinných kmenových akcií na jméno ve společnosti Viktoria Žižkov a.s., IČO: , se sídlem Seifertova Stadion tribuna, Praha 3 (dále jen společnost ). 2. Účelem této smlouvy je splnění závazku nabyvatelů dle Dohody mezi akcionáři ve společnosti Viktoria Žižkov a. s. uzavřené dne ve znění dodatku č. 1 ze dne a dodatku č. 2 ze dne , kterou se nabyvatelé zavázali koupit od převodce veškeré akcie, které mu byly vydány společností po zvýšení základního kapitálu společnosti za níže uvedenou garantovanou cenu, a to v poměru, v jakém nabyvatelé vlastní akciový podíl ve vztahu k základnímu kapitálu. 3. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí a chovat se tak, aby mohl být naplněn účel této smlouvy, a výslovně prohlašují, že zaručují, že tomuto svému závazku dostojí. Převodce s vědomím uvedeného prohlašuje, že:

3 Příloha č.1 usnesení č.308 ze dne Smlouva o převodu akcií a. akcie představují podíl součtu jmenovitých hodnot převáděných akcií převodce k základnímu kapitálu společnosti, b. je výlučným vlastníkem akcií, jmenovitá hodnota akcií, jakož i základní kapitál emitenta jsou zcela splaceny, c. nabyvatelé se převodem akcií podle této smlouvy stanou vlastníky akcií bez zatížení právem třetích osob (zejména zástavním, opčním, přednostním, předkupním právem apod.), u nichž není pozastaven výkon práva majitele s nimi nakládat, akcií bez jakéhokoliv jiného způsobu omezení výkonu akcionářských práv či možnosti s akciemi nakládat, u nichž nebylo převedeno žádné samostatně převoditelné právo, toto prohlášení převodce činí a současně nabyvatele výslovně upozorňuje na článek 5 bod 5.6. Stanov společnosti a nabyvatelé toto prohlášení přijímají s vědomím znalosti Stanov společnosti d. je oprávněn převáděné akcie prodat. 4. Převodce je vlastníkem 92 ks akcií na jméno emitovaných společností v listinné podobě, a to: 7 ks akcií č až o jmenovité hodnotě každé akcie 10, ,- Kč 9 ks akcií č až o jmenovité hodnotě každé akcie 1, Kč 33 ks akcií č až o jmenovité hodnotě každé akcie ,- Kč 43 ks akcií č až o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč. II. Předmět smlouvy 1. Převodce se zavazuje úplatně za podmínek dále stanovených touto smlouvou převést nabyvatelům veškeré akcie, které mu byly vydány společností po zvýšení základního kapitálu společnosti za garantovanou kupní cenu dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, a to v poměru, v jakém nabyvatel č. 1 a nabyvatel č. 2 vlastní akciový podíl ve vztahu k základnímu kapitálu. Převodce tedy úplatně převádí nabyvateli č ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie ,- Kč s číslem až a 13 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč s číslem až a nabyvateli č. 2 7 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10, ,- Kč s číslem až 00017, 9 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1, ,- Kč s číslem až 00026, 21 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie ,- Kč s číslem až a 30 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč a Nabyvatelé se zavazují od převodce odkoupit tyto akcie za garantovanou kupní cenu dle čl. III. odst. 1 této smlouvy rozdělenou v poměru, v jakém nabyvatelé vlastní akciový podíl ve vztahu k základnímu kapitálu. 3. K převodu akcií dojde až na základě rubopisu a předání akcií nabyvatelům, kdy převodce bude povinen provést rubopis a předat akcie oproti splnění povinnosti nabyvatelů zaplatit garantovanou kupní cenu. III. Kupní cena 1. Převodce převádí nabyvatelům akcie dle čl. II odst. 1 této smlouvy za garantovanou kupní cenu ve výši 93, ,- Kč, jež odpovídá zaokrouhlené garantované ceně pro rok 2013 dle Dohody akcionářů společnosti Viktoria Žižkov a.s., a to nabyvateli č. 1 za část garantované kupní ceny ve výši ,- Kč a nabyvateli č. 2 za část garantované kupní ceny ve výši 93, ,- Kč. 2. Nabyvatelé se zavazují uhradit převodci garantovanou kupní cenu dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy do 60 dnů od uzavření této smlouvy, a to bankovním převodem na účet převodce, který převodce nabyvatelům písemně sdělí. 3. Garantovaná kupní cena je rovna hodnotě nepeněžitého vkladu převodce do společnosti, určené podle znaleckého posudku znalce k tomuto účelu jmenovaného soudem podle ust. 59 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Garantovaná kupní cena je určená jako hodnota nepeněžitého vkladu převodce do 2

4 Příloha č.1 usnesení č.308 ze dne Smlouva o převodu akcií společnosti, tj. 79, Kč zvýšená o 4,3 % p.a. (výnos desetiletého státního dluhopisu maastrichtské kritérium 4,3% p.a.) do roku převodu: pro rok 2012 je to ,39 Kč pro rok 2013 je to ,45 Kč IV. Ostatní ujednání 1. V případě, že se některé prohlášení převodce uvedené v čl. I odst. 3 této smlouvy ukáže nepravdivým, je převodce povinen nejpozději do třiceti dnů od doručení písemného upozornění některého z nabyvatelů, odstranit na své náklady důsledky vyplývající ze všech skutečností, které zakládají nepravdivost prohlášení převodce obsaženého v této smlouvě. 2. Každá ze smluvních stran odpovídá za škodu vzniklou v důsledku porušení jejích povinností sjednaných touto smlouvou. Zjistí-li některá ze smluvních stran okolnosti, které by mohly vést k ohrožení jejích závazků z této smlouvy, je povinna o tom druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu informovat. 3. Smluvní strany předají jedno vyhotovení této smlouvy společnosti za účelem prokázání převodu akcií a provedení zápisu do seznamu akcionářů. V. Závěrečná jednání 1. Změny a doplnění této smlouvy jsou smluvní strany oprávněny provést výhradně písemnými dodatky. 2. Tato smlouva je uzavřena dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. 3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení a čtvrté vyhotovení je určeno k předání společnosti k prokázání převodu akcií a provedení zápisu do seznamu akcionářů společnosti. V Praze dne V Praze dne Ing. Vladislava Hujová za Městskou část Praha 3 Převodce Ing. Luděk Vinš za FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s. Nabyvatel č. 1 V Praze dne

5 Příloha č.1 usnesení č.308 ze dne Smlouva o převodu akcií Jiří Muška za CTR Viktoria Center s.r.o. Nabyvatel č. 2 V Praze dne Ing. Marie Sládková za CTR Viktoria Center s.r.o. Nabyvatel č. 2 4

6 Příloha č.2 usnesení č.308 ze dne Doprovodná dohoda ke smlouvě o převodu akcií Doprovodná dohoda ke smlouvě o převodu akcií Městská část Praha 3, IČO se sídlem Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3 zastoupená starostkou Ing. Vladislavou Hujovou jako prodávající, dále jen převodce a FK VIKTORIA ŽIŽKOV, a.s., IČO se sídlem Seifertova 2871/10, Praha 3 zastoupená předsedou představenstva Ing. Luďkem Vinšem, jako kupující č. 1, dále jen nabyvatel č. 1 a CTR Viktoria Center s.r.o., IČO se sídlem Sladkovského nám. 525/1, Praha 3 zastoupená jednateli Jiřím Muškou a Ing. Marií Sládkovou jako kupující č. 2, dále jen nabyvatel č. 2 a společně s nabyvatelem č. 1 též jako nabyvatelé dále též společně jako smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto doprovodnou dohodu ke smlouvě o převodu akcií: I. Smluvní strany uzavírají tuto dohodu současně se smlouvou o převodu akcií převodce emitovaných společností Viktoria Žižkov a.s., IČO: , se sídlem Seifertova Stadion tribuna, Praha 3 (dále jen společnost ), a to : 7 ks akcií č až o jmenovité hodnotě každé akcie 10, ,- Kč 9 ks akcií č až o jmenovité hodnotě každé akcie 1, Kč 33 ks akcií č až o jmenovité hodnotě každé akcie ,- Kč 43 ks akcií č až o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč. Účelem této dohody je bližší specifikace okolností, za nichž k převodu akcií dochází a stanovení organizačně technických podmínek, za nichž dojde k výkonu práv a plnění povinností z uvedené smlouvy o převodu akcií. Převodce prohlašuje, že: II.

7 Příloha č.2 usnesení č.308 ze dne Doprovodná dohoda ke smlouvě o převodu akcií a) společnost je kromě jiných vlastníkem i následujících pozemků - pozemku parc.č. 166/2, pozemku č. parc. 163/4, pozemku parc. č. 163/6, jehož součástí je stavba bez č.p., a pozemku parc. č. 163/7 zapsaných na LV č pro katastrální území Žižkov, obec Praha, okres Hlavní město Praha (dále jen Pozemky), b) je výlučným vlastníkem akcií, které jsou předmětem převodu dle smlouvy o převodu akcií a jmenovitá hodnota akcií, jakož i základní kapitál emitenta, který činí ,- Kč, slovy: jednostoosmdesátjedenmilion korun českých, jsou zcela splaceny. Část uvedeného základního kapitálu je tvořena nepeněžitým vkladem, který do společnosti vložil převodce, a to výše uvedenými Pozemky a zbývající část základního kapitálu je tvořena peněžitým vkladem. III. 1. Převodce je dle smlouvy o převodu akcií povinen převést vlastnické právo k akciím rubopisem a předáním akcií nabyvatelům oproti splnění povinnosti nabyvatelů zaplatit garantovanou kupní cenu. K uvedenému smluvní strany sjednávají, že převodce předá akcie opatřené rubopisem nabyvatelům nejpozději do 5 pracovních dnů od dne úplného zaplacení garantované kupní ceny akcií. 2. Za Nabyvatele č. 2 je oprávněna akcie převzít jednatelka společnosti Ing. Marie Sládková, nar , bytem Praha 10, Brigádníků Nabyvatel č. 1 tímto zmocňuje Ing. Marii Sládkovou, nar , bytem Praha 10, Brigádníků 65, aby od Převodce převzala rubopisované akcie náležející nabyvateli č. 1 v zastoupení Nabyvatele č. 1. IV. 1. Smluvní strany berou na vědomí, že dle nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, porušení povinností sjednaných touto dohodou a smlouvou o převodu akcií či nepravdivost prohlášení v nich uvedených má za následek povinnost k náhradě škody vzniklé v příčinné souvislosti s takovým porušením či nepravdivostí. 2. Smluvní strany jsou dle smlouvy o převodu akcií povinny předat jedno vyhotovení smlouvy o převodu akcií společnosti; toto předání zajistí nabyvatel č. 1 bezodkladně po uzavření smlouvy o převodu akcií a této dohody. Nabyvatelé k prokázání převodu akcií nejpozději do 5 pracovních dnů od předání a převzetí akcií předloží společnosti nabyté akcie. 1. Změny a doplnění této dohody jsou smluvní strany oprávněny provést výhradně písemnými dodatky. 2. Tato dohoda je uzavřena dle 1746 odst. 2 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. V. 3. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení a čtvrté vyhotovení je určeno k předání společnosti k prokázání převodu akcií a provedení zápisu do seznamu akcionářů společnosti. V Praze dne V Praze dne

8 Příloha č.2 usnesení č.308 ze dne Doprovodná dohoda ke smlouvě o převodu akcií Ing. Vladislava Hujová za Městskou část Praha 3 Převodce Ing. Luděk Vinš za FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s. Nabyvatel č. 1 V Praze dne Jiří Muška za CTR Viktoria Center s.r.o. Nabyvatel č. 2 V Praze dne Ing. Marie Sládková za CTR Viktoria Center s.r.o. Nabyvatel č. 2 3

9 Důvodová zpráva Zastupitelstvo městské části Praha 3 schválilo svým usnesením č. 404 ze dne Smlouvu o převodu akcií mezi akcionáři VIKTORIA ŽIŽKOV a.s. a uložilo starostce Městské části Praha 3 po projednání s ostatními akcionáři VIKTORIA ŽIŽKOV a.s. tuto smlouvu podepsat. Po projednání v představenstvu VIKTORIA ŽIŽKOV a.s. a vyslovení jeho souhlasu s odkoupením akciového podílu Městské části Praha 3 byla smlouva statutárními orgány ostatních akcionářů podepsána. Předkládaný návrh Smlouvy o převodu akcií je upraven o aktuálně právní předpisy (Nový Občanský zákoník platný od 1. ledna 2014). Současně je Radě městské části Praha 3 předkládán návrh Doprovodné dohody ke Smlouvě o převodu akcií mezi akcionáři VIKTORIA ŽIŽKOV a.s. upřesňující specifikaci okolností, za nichž k převodu akcií dochází a stanovení organizačně technických podmínek, za nichž dojde k výkonu práv a plnění povinností z uvedené smlouvy o převodu akcií. Tato Doprovodná dohoda nemění nic na podmínkách smluvního převodu akcií, tak jak bylo schváleno usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 404 ze dne Z tohoto důvodu je plně v kompetenci Rady městské části Praha 3, což lze doložit řadou soudních judikátů. Smlouva byla připravena a projednána Advokátní kanceláří Veselý a spol.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 205 ze dne 27.03.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 205 ze dne 27.03.2013 č.j.: 222/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 205 ze dne 27.03.2013 Nájemní smlouva s FK Viktoria Žižkov a.s. Rada městské části I. r u š í II. III. 1. usnesení Rady

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015 č.j.: 626/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 598 ze dne 26.08.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2791 v k.ú. Vinohrady Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI uzavřená mezi Městskou částí Praha 10 jako prodávajícím a jako kupujícím SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI Městská část Praha 10, se sídlem na adrese Vršovická 68, 101 38 Praha

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 40/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 38 ze dne 15.01.2014 Návrh kupní smlouvy k odkoupení pozemků parc. č. 3020/8, 3020/1, 2930/47 a 3021/5, vše v k.ú. Žižkov, obec

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U Příloha č. 3 usnesení RMČ č. 577 ze dne 21.7.2010 Městská část Praha 3 se sídlem : Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3 IČ : 00063517 DIČ : CZ 00063517 jednající Milenou Kozumplíkovou, starostkou městské

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00C4KG2* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle ustanovení 588 a následujících a 151n a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04 Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO: 00262552, DIČ: CZ00262552, Se sídlem: Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou, zástupce: Bc. Tomáš Levinský, funkce: starosta města, tel..:488 880 830, email:

Více

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva Příloha č. 6 usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. listopadu 2009 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e: Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva uzavřená mezi

Více

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU podle 207 násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (dále jen,,zákon o obchodních korporacích ) Městská část Praha 7, IČO: 00063754 se sídlem nábř.

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2043 ze dne 5.11.2013 k návrhu na schválení textu vzorové kupní smlouvy pro prodej nemovitostí v majetku hl.m. Prahy

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Projekt: Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Níže uvedeného dne, měsíce a roku AMADET a.s. IČ 27600165 se sídlem Evropská 423/178, 160 00 Praha 6-Vokovice

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

K U P N Í S M L O U V A MMK/SML/

K U P N Í S M L O U V A MMK/SML/ O s v ě d č e n í ve smyslu ust. 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejněno od do. schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č... ze dne. Vyhotovil: Magistrát města Karviné, Odbor majetkový,

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem Smluvní strany budoucí prodávající - společnost ONO-development, s.r.o., IČ: 278 39 605, se sídlem Frýdek- Místek, Na Poříčí

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu IČOIČ: 45245053 DIČ: CZ45245053 se sídlem:

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Obec Veliny IČ.: 00274542 se sídlem Veliny 60, 534 01 Veliny zastoupena starostou obce Petrem Krejcarem. Tel.: 466 682 187 Bankovní spojení : 192583650257/0100 (dále jen strana Budoucí povinná ) na straně

Více

SMLOUVA O KOUPI JEDNOTKY

SMLOUVA O KOUPI JEDNOTKY SMLOUVA O KOUPI JEDNOTKY Smluvní strany 1. Městská část Praha 7 sídlem: Praha 7, nábř. Kapitána Jaroše 1000/7, PSČ 170 05 IČ: 00063754 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha 7 číslo účtu:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č.j.: 277/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 268 ze dne 24.04.2013 Návrh Rámcové dohody o postupu a podmínkách při převodech bytových jednotek realizovaných formou

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

KUPNÍ SMLOUVA Koupě nemovité věci

KUPNÍ SMLOUVA Koupě nemovité věci KUPNÍ SMLOUVA Koupě nemovité věci Smluvní strany: TOMA rezidenční Kroměříž, s.r.o. se sídlem tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice IČO: 28333012 DIČ: CZ28333012 zapsaná u Krajského soudu v Brně, odd.

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Kupní smlouva na výkup nemovitostí areál fotbalového stadionu - od TJ Sokol Doubí o.s.

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K BYTOVÉ JEDNOTCE

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K BYTOVÉ JEDNOTCE Objekt:. Jednotka č.. Číslo smlouvy:. SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K BYTOVÉ JEDNOTCE níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi níže uvedenými smluvními stranami: 1. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10 IČ:

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ 1. Smluvní strany budoucí prodávající: Firma/název: SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ uzavřená dle 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku IČ: 022 21 390 se sídlem: v Olomouci, Nová Ulice,

Více

Vzor šablona kupní smlouvy

Vzor šablona kupní smlouvy Příloha Aukční karty Dnešního dne uzavřeli Vzor šablona kupní smlouvy Prodávající: a Kupující: a Manželé Ing. Josef Klein, r.č.... a Mgr. Ivana Kleinová, r.č.... oba trvale bytem... bankovní spojení: účet

Více