Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020"

Transkript

1 Ondřej Pašek Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech

2 Dohoda o partnerství Schválena Vládou ČR , odeslána k formálním vyjednáváním s Evropskou komisí Zajištění provázanosti se strategií Evropa 2020 ČR se musí zaměřit na systematicá, celoplošná opatření ke zvýšení energetické efektivity a využívání obnovitelných zdrojů energie jak ke zvýšení konkurenceschopnosti a využití inovačního potenciálu českého hospodářství, tak i pro zvýšení energetické bezpečnosti.

3 Dohoda o partnerství Potřeby rozvoje: Zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie (zejména biomasa a bioplyn) na spotřebě. Modernizace distribučních soustav s důrazem na zavádění prvků inteligentních sítí (smartgrids) za účelem... a integrace decentralizovaných zdrojů energie a zlepšování spolehlivosti dodávek elektřiny. Podpora opatření vedoucích k energetickým úsporám a využití OZE v budovách (soukromých, veřejných i komerčních). Podpora energeticky úsporné a environmentálně příznivé infrastruktury ve správě, resp. vlastnictví municipalit, např. modernizace veřejného osvětlení, energetické úspory a využití odpadního tepla a bioplynu ze všech municipálních provozů (např. čištění odpadních vod a nakládání s odpady), budování OZE a podpora alternativních typů dopravy v souvislosti se snižováním emisí v extrémně znečištěných územích.

4 Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost SPECIFICKÝ CÍL 3.1: Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR PODPOROVANÉ AKTIVITY Výstavba nových a rekonstrukce výroben elektřiny a tepla z OZE s tím, že vyrobená energie bude určena primárně pro distribuci, nikoli vlastní spotřebu; zejména se bude jednat o: výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic, instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla podporu využití biometanu výstavbu a rekonstrukci zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy Typy příjemců: Podnikatelé z oblasti především MSP, kteří se hodlají soustředit/již soustředí na oblast výroby energie z OZE.

5 Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost SPECIFICKÝ CÍL 3.2: Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru PODPOROVANÉ AKTIVITY Modernizace či nahrazení stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní potřebu Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti budov, výrobních a technologických procesů instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku, instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku, Typy příjemců: Podnikatelské subjekty (malé, střední, případně velké podniky); pro intervence v oblasti úspor energie rovněž zemědělští podnikatelé, podnikatelé v potravinářství, v ubytovacích a stravovacích službách a maloobchod

6 Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost SPECIFICKÝ CÍL 3.4: Uplatnit ve větší míře nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při využívání druhotných surovin PODPOROVANÉ AKTIVITY zavádění nízkouhlíkových technologií v budovách (inteligentní prvky řízení budov, integrace OZE do budov, aplikace nových energeticky šetrných materiálů, využití druhotných surovin k udržitelné výstavbě) zavádění off grid systémů (městské a komunitní sítě, ostrovní systémy dodávek energií v budovách) Typy příjemců: podnikatelské subjekty, především MSP

7 Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost SPECIFICKÝ CÍL 3.5: Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem PODPOROVANÉ AKTIVITY Rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem resp. rozvodných tepelných zařízení Zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla. Typové příklady či jejich kombinace: Instalace kogeneračních jednotek v soustavách zásobování teplem Rekonstrukce stávajících zařízení s kombinovanou výrobou elektřiny Budování nových a rozvoj stávajících soustav zásobování teplem Rekonstrukce stávajících tepelných sítí včetně předávacích stanic s cílem snížení ztrát tepla Typy příjemců: velké podniky, ale i střední a případně malé, včetně podniků ve vlastnictví měst a obcí

8 OP Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech Specifické cíle 2.1: Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek Podporované typy projektů: Výměna kotle na pevná paliva za nový kotel na pevná paliva, za nový zdroj na plynná nebo kapalná paliva. Výměna kotle na pevná paliva za tepelné čerpadlo. Výše uvedené výměny v kombinaci s doplňkovými nespalovacími zdroji tepelné energie. Projekty OZE nebudou zvýhodněny. Typy příjemců: Vlastníci rodinných a bytových domů

9 OP Životní prostředí Specifický cíl 2.2: Snížit emise stacionárních a mobilních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva, ekosystémů a vegetace nadlimitním koncentracím znečišťujících látek Podporované aktivity v rámci specifického cíle budou: Rekonstrukce, modernizace a výměna stacionárních zdrojů; Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií; Rozšiřování středotlaké sítě zemního plynu případně dalších distribučních energetických systémů v obcích. Typy příjemců: Právnické osoby a fyzické osoby podnikající, vlastníci a provozovatelé stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

10 OP Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika Specifický cíl 3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů Podporované aktivity: Nakládání s BRKO zejména na úrovni obcí a to od sběru až po konečné využití odpadů/výstupních produktů ze zařízení. Podpora výstavby zařízení pro termické zpracování kalů a výstavby bioplynových a biofermentačních stanic pro zpracování bioodpadů. Typy příjemců: územní samosprávné celky a jejich svazky, státní podniky, účelová zařízení církví, podnikatelské subjekty, příspěvkové organizace, nadace, organizace zřízené na základě zvláštního zákona, neziskové organizace, občané.

11 OP Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 5: Energetické úspory Specifický cíl 1: Snížit energetickou náročnost u veřejných budov a u veřejného osvětlení Podporované aktivity Snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov. Technologie na využití odpadního tepla. Výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé vody využívajícího pevná nebo tekutá fosilní paliva za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro KVET (mikrokogenerace) využívající OZE nebo zemní plyn a kryjící primárně energetické potřeby budov, kde jsou umístěny. Instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu teplé vody tam, kde je zajištěno využití vyrobeného tepla i v létě Typy příjemců: Vlastníci veřejných budov včetně občanských sdružení a obchodních společností vlastněných ze 100 % obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty

12 Integrovaný regionální OP PRIORITNÍ OSA 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů SPECIFICKÝ CÍL 2.5: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Popis typů a příkladů opatření zateplení obvodového pláště bytového domu, výměna a renovace otvorových výplní, prvky pasivního vytápění a chlazení, stínění, instalace systémů řízeného větrání s rekuperací odpadního tepla výměna zdroje tepla bytového domu pro vytápění, využívajícího pevná nebo tekutá fosilní paliva za účinné zdroje využívající biomasu výměna zdroje tepla bytového domu pro přípravu teplé užitkové vody využívajícího pevná nebo tekutá fosilní paliva za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro KVET využívající OZE nebo zemní plyn a kryjící primárně energetické potřeby budov, kde jsou umístěny. Typy příjemců: Vlastníci bytových domů

13 Charakteristika komunitních energetických projektů: Komunitní rozměr Vlastníkem je místní komunita - z právního hlediska obec, družstvo včetně bytových družstev, obecně prospěšná společnost (nově ústav ). Družstva spadají do definice malých a středních podniků. Komunita investuje vlastní finanční zdroje a využívá externí zdroje jako veřejné fondy nebo půjčky. Investované prostředky se navrací zpět formou levnější energie nebo jsou reinvestovány pro rozvoj komunity. Cenotvorba, vlastnické vztahy a využití zisku musí být jasně dané a transparentní. Na plánování, případně provozu se podílí široká skupina veřejnosti a dalších stakeholderů, zejména v případě obecního vlastnictví.

14 Charakteristika komunitních energetických projektů: Energetický rozměr Hlavním účelem projektu je uspokojení energetických potřeb vlastníka, komunity a úspora nákladů na dodávané energie Energetické potřeby naplňuje pomocí instalací malých obnovitelných zdrojů, dosahováním úspor energie a jejich kombinací na základě místních potenciálů a podmínek. Využívá místní zdroje energie, vyrobenou energii spotřebovává zejména přímo místní komunita, přeprodej menší části je možný, zisk musí být využit podle stanov komunity.

15 Děkuji za pozornost Ondřej Pašek CEE Bankwatch Network Na Rozcesti Praha 9 Czech Republic

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost Ondřej Pašek Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost 12.5.2015, Praha Udržitelná energetika ve slibech Programové prohlášení Vlády ČR 2013: Upravíme zákon o podporovaných zdrojích energie

Více

Operační program životní prostředí a jeho možnosti podpory

Operační program životní prostředí a jeho možnosti podpory Operační program životní prostředí a jeho možnosti podpory Ing. Světlana Svitáková samostatné oddělení přípravy nového programovacího období Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí

Více

Novinky OPPIK v podpoře využití OZE

Novinky OPPIK v podpoře využití OZE Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ( 2014-2020): Novinky OPPIK v podpoře využití OZE 20. března 2013 Veletrh AMPER 2013 Odborný seminář: Plynové vytápění s využitím OZE 4/2015

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

Podpora podnikaní a inovací v období 2014-20 v oblasti energetiky

Podpora podnikaní a inovací v období 2014-20 v oblasti energetiky Podpora podnikaní a inovací v období 2014-20 v oblasti energetiky Ing. Petr Očko Ph.D. Ředitel Sekce fondů EU, MPO 20. března 2013 Veletrh AMPER 2013 30. 9. 2014, Brno Obsah 1. Zaměření a struktura OP

Více

r e g i o n á l n í p o r a d e n s k á

r e g i o n á l n í p o r a d e n s k á OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014-2020 Základní informace o programu: - předpokládané schválení programu 03/2015 (první výzvy budou vypsány až po schválení za strany EK) - maximální dotace činí 85%

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

ÚEK PRO MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ A PARDUBICE ČÁST D STRUČNÝ VÝTAH

ÚEK PRO MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ A PARDUBICE ČÁST D STRUČNÝ VÝTAH Obsah 1 Cíle územní energetické koncepce... 2 1.1 Identifikace zpracovatele... 2 1.2 Demografické údaje, Údaje o celkových tepelných potřebách tepelné soustavy v posuzované lokalitě včetně bilancí výhledového

Více

Dotační analýza pro Městskou část Prahy 11

Dotační analýza pro Městskou část Prahy 11 Dotační analýza pro Městskou část Prahy 11 Prioritní oblasti dotačních titulů Operační program Životní prostředí Operační program Praha pól růstu Zelená úsporám Státní fond rozvoje bydlení Operační program

Více

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR Tabulka 137: Opatření DB2 a. Kód opatření DB2 b. Název opatření

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Prioritní osa Specifický cíl Podprogram Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1. Inovace Aktivity,

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Dotační příležitosti pro podnikatele v období 2014 2020 (aktuální informace) KB EU Point

Dotační příležitosti pro podnikatele v období 2014 2020 (aktuální informace) KB EU Point Dotační příležitosti pro podnikatele v období 2014 2020 (aktuální informace) KB EU Point Programy s vyhlášenou výzvou/avízem OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Životní prostředí Program

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOTAČNÍCH PROGRAMECH 2014-2020

ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOTAČNÍCH PROGRAMECH 2014-2020 ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOTAČNÍCH PROGRAMECH 2014-2020 Program APLIKACE, OP PIK výzkum a vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb osobní náklady náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou

Více

Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce.

Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce. Portfolio služeb: Analýza dotačních možností na míru Komplexní příprava projektů Řízení projektů Administrativní zajištění projektů Příprava výběrových řízení Publicita Evaluace a další Předmětem našeho

Více

Programy 2014 2020 OP PIK

Programy 2014 2020 OP PIK Programy 2014 2020 OP PIK Petr Očko, ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů 9. června 2015 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE Průběh vyjednávání OP PIK Dne 9. února 2015 schválila

Více

1. 1OP ŽP 2014-2020: Specifický cíl 1.3 a specifický cíl 4.3

1. 1OP ŽP 2014-2020: Specifický cíl 1.3 a specifický cíl 4.3 Příloha č. 5: Synergie a komplementarity 1. Synergie a komplementarity mezi prioritami OP ŽP 1. 1OP ŽP 2014-2020: Specifický cíl 1.3 a specifický cíl 4.3 OP ŽP 2014-2020 podporuje prostřednictvím specifického

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Předběžný harmonogram výzev 2015 OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl Program podpory OP PIK PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

09.00 09.10 Daniela Písařovicová Úvodní přivítaní moderátorkou 09.10 09.30 Tomáš Novotný, náměstek ministra pro Sekci fondů EU, VaVaI a investičních

09.00 09.10 Daniela Písařovicová Úvodní přivítaní moderátorkou 09.10 09.30 Tomáš Novotný, náměstek ministra pro Sekci fondů EU, VaVaI a investičních 09.00 09.10 Daniela Písařovicová Úvodní přivítaní moderátorkou 09.10 09.30 Tomáš Novotný, náměstek ministra pro Sekci fondů EU, VaVaI a investičních pobídek Ministerstva průmyslu a obchodu 09.30 09.50

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Služby a produkty

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Služby a produkty CzechInvest a regenerace brownfields Ing. Daniel Hajda / ředitel Regionální kanceláře Zlín 26.5.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Služby a produkty Historie Hlavní aktivity agentury

Více

OPŽP dotace pro vytápění a úspory energií.

OPŽP dotace pro vytápění a úspory energií. OPŽP dotace pro vytápění a úspory energií. RNDr. Martina Breuerová Vedoucí oddělení Moravskolezsko Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500

Více

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Prioritní osa 5 Technická pomoc Prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Prioritní osa 1 Konkurenceschopné,

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. náměstek ministra ředitel sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů

Operační program Životní prostředí 2014-2020. náměstek ministra ředitel sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů Operační program Životní prostředí 2014-2020 Ing Jan Kříž Ing. Jan Kříž náměstek ministra ředitel sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů OPŽP 2014-2020 Základní přehled OPŽP 2014-2020 Základní

Více

Zavádění inovací do výuky specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj registrační číslo: CZ.1.07/3.2.11/03.0066

Zavádění inovací do výuky specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj registrační číslo: CZ.1.07/3.2.11/03.0066 Zavádění inovací do výuky specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj registrační číslo: CZ.1.07/3.2.11/03.0066 STUDIE Operační program Životní prostředí 2014-2020 Řešitel klíčové aktivity

Více

Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Unie malých a středních podniků ČR Mgr. David Šeich Praha 18.11.2014 OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP PIK) Globální cíl Operačního programu:

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Program podpory ÚSPORY ENERGIE Obsah 1 Identifikace programu... 3 2 Základní ustanovení...

Více

Dotace na navrhovaná opatření

Dotace na navrhovaná opatření Dotace na navrhovaná opatření 1. Dotační programy, podporující opatření ke zlepšené tepelně - energetických vlastností obálky budov Obecně lze říci, že opatření, která řeší zlepšení energetických vlastností

Více

FINANČNÍ NÁSTROJE - NÁRODNÍ VERZE - Česká republika

FINANČNÍ NÁSTROJE - NÁRODNÍ VERZE - Česká republika FINANČNÍ NÁSTROJE - NÁRODNÍ VERZE - Česká republika OBSAH TABULKA FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ PROGRAMY 1. INTELIGENTNÍ ENERGIE PRO EVROPU... 5 1.1. PŘÍPADOVÁ STUDIE 1 (SEC TOOLS)... 7 2. PROGRAM

Více