Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost"

Transkript

1 Ondřej Pašek Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost , Praha

2 Udržitelná energetika ve slibech Programové prohlášení Vlády ČR 2013: Upravíme zákon o podporovaných zdrojích energie tak, aby nezatěžoval českou ekonomiku a domácnosti, ale využíval těch efektů z podporovaných zdrojů, které jsou vlastní České republice (např. podpora solárních panelů na střechách domácností a firem). Podpoříme masivní zateplování soukromých i veřejných budov pomocí programů, jako je Nová zelená úsporám, včetně využití nových materiálů. Použijeme přitom prostředky získané obchodem s emisemi, prostředky Evropské unie i prostředky národní.

3 Udržitelná energetika ve slibech Dohoda o partnerství mezi ČR a EK Potřeby rozvoje: Zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie (zejména biomasa a bioplyn) na spotřebě. Modernizace distribučních soustav s důrazem na zavádění prvků inteligentních sítí (smartgrids) za účelem... a integrace decentralizovaných zdrojů energie a zlepšování spolehlivosti dodávek elektřiny. Podpora opatření vedoucích k energetickým úsporám a využití OZE v budovách (soukromých, veřejných i komerčních). Podpora energeticky úsporné a environmentálně příznivé infrastruktury ve správě municipalit, např. modernizace veřejného osvětlení, energetické úspory a využití odpadního tepla a bioplynu ze všech municipálních provozů (např. čištění odpadních vod a nakládání s odpady), budování OZE a podpora alternativních typů dopravy v souvislosti se snižováním emisí v extrémně znečištěných územích.

4 Úspory energie: veřejné budovy Operační program Životní prostředí: Osa 5 Cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití OZE Oblast A: energeticky úsporné renovace veřejných budov zateplení obvodového pláště budovy výměny a repase otvorových výplní instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla výměna zdroje tepla za zdroje na biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (mikrokogenerace) instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu teplé vody Vhodná kombinace s metodou EPC pro rychle návratná opatření jako je osvětlení, energetický management budovy apod.

5 Úspory energie: veřejné budovy Operační program Životní prostředí: Osa 5 Cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití OZE Oblast B: Obnovitelné zdroje energie u energeticky efektivních budov: Výměny zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé vody, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla tam, kde veřejná budova splňuje energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu. V oblasti A i B: Projekty využívající čisté OZE budou prioritizovány Budovy musí plnit lepší parametry energetické náročnosti, než požaduje vyhláška č.78/2013 Sb. o energetické náročnosti. (kromě památkově chráněných budov) Budovy pro vzdělávání musí být vybaveny systémem větrání s rekuperací

6 Úspory energie: veřejné budovy Operační program Životní prostředí: Osa 5 Specifický cíl 5.2: Vysoký energetický standard nových veřejných budov Podporované aktivity: Vícenáklady na dosažení pasivního energetického standardu v případě výstavby nových budov. Požadavky: Měrná potřeba tepla na vytápění Měrná potřeba primární energie Neprůvzdušnost 15 kwh/m 2 a 120 kwh/m 2 a

7 Úspory energie: veřejné budovy Pasivní Základní umělecká škola Holice (Olomoucký kraj): Měrná potřeba tepla na vytápění 8 kwh/m 2 a Pasivní Domov seniorů Modřice (Jihomoravský kraj): Měrná potřeba tepla na vytápění 15 kwh/m 2 a u budovy se Z-V orientací Náklady výstavby: Kč / m 2

8 Úspory energie: veřejné budovy Operační program Životní prostředí: Osa 5 Financování Příjemci: kraje, obce, svazky obcí, městské části hl. města Prahy, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve Finanční instrument: Plánuje se využití finančního nástroje, zvýhodněných úvěrů, garancí apod. Výše a forma podpory a další podrobnosti jsou stále připravovány. Výzvy pro podávání projeků: Plán: / 2015 Specifický cíl 5.1: Úspory ve stávajících: Specifický cíl 5.2: Nové pasivní: na 5 mld. Kč na 200 mil. Kč Celková alokace: cca. 13,7 mld Kč

9 Úspory energie: bytové domy Integrovaný regionální operační program (IROP) Specifický cíl 2.5: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Podporované aktivity zateplení obvodového pláště, výměna a rekonstrukce oken a dveří instalace systémů řízeného větrání s rekuperací odpadního vzduchu. výměna zdroje tepla bytového domu pro vytápění za efektivní ekologicky šetrné zdroje včetně zdrojů pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjící primárně energetické potřeby budov, kde jsou umístěny výměna předávací stanice, vyregulování nebo modernizace, instalace systémů měření a regulace otopné soustavy.

10 Úspory energie: bytové domy Integrovaný regionální operační program (IROP) Specifický cíl 2.5: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Financování: Příjemci: Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek - budovy se čtyřmi a více byty. Mimo hl.m. Praha! Forma podpory: Finanční instrument. Plánuje se využití zvýhodněných úvěrů, garancí apod. Výše a forma podpory a další podrobnosti jsou stále připravovány. Výzvy pro podávání projeků: Plán: 12 / 2015 kolová výzva na cca. 7 mld. Kč Celková alokace: cca. 16,8 mld. Kč + 2,8 mld. z národních zdrojů (SFRB) Cíl: domácností se zlepšenou klasifikací spotřeby energie v r. 2023

11 Obnovitelné zdroje: malé kotle Operační program Životní prostředí Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech Specifický cíl 1: Snížit emise z lokálního vytápění domácností Podporované typy projektů: výměna kotle na pevná paliva za nový kotel na pevná nebo plynná paliva s minimálními emisemi nebo za tepelné čerpadlo v kombinaci s doplňkovými nespalovacími zdroji tepelné energie solární ohřev Omezující pravidla: pouze v oblastech s překročením limitů pro PM10, PM2,5 a benzo(a)pyren, kde jsou zpracovány programy zlepšování kvality ovzduší dle zákona 201/2012 Sb. pouze v objektech, kde byly provedeny alespoň minimální opatření vedoucí ke snížené energetické náročnosti objektu zatím nejasné kotle na pevná paliva splňující požadavky emisní třídy 5, na biomasu i uhlí zohlednit energetickou chudobu priorita pro projekty s využitím obnovitelných zdrojů energie.

12 Obnovitelné zdroje: malé kotle Operační program Životní prostředí Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech Specifický cíl 1: Snížit emise z lokálního vytápění domácností Financování: Způsob implementace: grantová schémata krajů nebo obcí Typy příjemců: kraje a obce Cílová skupina: domácnosti - vlastníci rodinných, případně bytových domů Forma podpory: dotace max. 85% způsobilých výdajů Způsobilé náklady: náklady zprostředkovatele (obec, kraj) na administraci grantového schématu do max. výše 5% z celkové částky, určené pro dané grantové schéma. Výzva: 9 / 2015 na grantová schémata v hodnotě 3 mld. Kč Celková alokace: 9,2 mld Kč Výsledek: vyměněných malých stacionárních zdrojů znečištění

13 Obnovitelné zdroje: obecní kotle Operační program Životní prostředí Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech Specifický cíl 2: Snížit emise stacionárních zdrojů Podporované aktivity: kompletní nebo dílčí náhrada či rekonstrukce stávajících spalovacích zdrojů na tuhá paliva rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií nebudou podporovány podnikatelské subjekty ty mohou získat podporu z OPPIK Omezení a hodnocení projektů: zvýhodnění hodnocení projektů na OZE o 10% zvýhodnění hodnocení projektů v oblastech s nejvyšší imisní zátěží vytápěné budovy musí po realizaci projektu splňovat minimálně zákonné požadavky na úroveň prostupu tepla obálkou budovy Uem, N

14 Obnovitelné zdroje: obecní kotle Operační program Životní prostředí Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech Specifický cíl 2: Snížit emise stacionárních zdrojů Financování: Forma podpory: dotace max. 85 % způsobilých nákladů V případě výměny lokálního zdroje tepla CZT max. do 60% způsobilých nákladů Příjemci: kraje, obce, svazky obcí, městské části hl. města Prahy, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve Výzva: 4 / 2015??? Celková alokace: 2,5 mld Kč Výsledek: 400 projektů snížení znečištění ovzduší

15 Obnovitelné zdroje: odpad a bioplyn Operační program Životní prostředí Prioritní osa: 3 Odpady a materiálové toky Cíl 3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů Podporované aktivity: Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (svoz a separace odpadů a bioodpadů, sběrné dvory, kontejnery). budování systému odděleného sběru bioodpadů budování samostatného sběru a svozu gastroodpadů/kuchyňských odpadů zavádění tzv. systému door-to-door. budování bioplynových a biofermentačních stanic pro zpracování bioodpadů včetně zpracování Analýzy potenciálu odpadů Omezení: U bioplynových stanic: odpady minimálně 25% vsázky do zařízení. Projekt navazuje na další systémové prvky svozu a třídění KO, nebo svozu bioodpadů.

16 Obnovitelné zdroje: odpad a bioplyn Operační program Životní prostředí Prioritní osa: 3 Odpady a materiálové toky Cíl 3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů Financování Příjemci: kraje, obce, svazky obcí, městské části hl. města Prahy, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající. Forma podpory: dotace max. 85% způsobilých nákladů v oblastech, kde je vypsána výzva, vč. BPS. U ostatních oblastí v cíli 3.2 je zvažován finanční instrument. Výzva: 4 / 2015 systémy pro separaci biologicky rozložitelných odpadů nádoby, kontejnery, sběrná místa výstavba/vybavení/modernizace sběrných dvorů V přípravě (7 / 2015?) : bioplynové stanice Alokace: 8,65 mld. Kč

17 Obnovitelné zdroje: elektřina a teplo Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Cíl 3.1: Zvýšit podíl výroby energie z OZE Podporované aktivity Výstavba nových a rekonstrukce výroben elektřiny a tepla z OZE s tím, že vyrobená energie bude určena primárně pro distribuci, nikoli vlastní spotřebu: výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic, instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla podporu využití biometanu výstavba a rekonstrukci zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy Příjemci: Podnikatelé z oblasti především MSP, včetně obecních firem, případně družstev Alokace: 1,45 mld. Kč Výzva: 8 / 2015

18 Obnovitelné zdroje: soustavy CZT Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Cíl 3.2: Podpora energetické účinnosti a využívání OZE v podnicích Podporované aktivity: Modernizace rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti Modernizace zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna otvorových výplní, rekuperace odpadního tepla) Využití odpadní energie ve výrobních procesech, Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku, Instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku Příjemci: podnikatelské subjekty Výzva: 5 / 2015, kontinuální výzva na 5 mld. Kč

19 Obnovitelné zdroje: inteligentní energie Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Cíl 3.5: Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při využívání druhotných surovin Typové příklady: pilotní projekty zavádění technologií akumulace energie inteligentní prvky řízení budov, integrace OZE do budov zavádění off grid systémů (městské a komunitní sítě, ostrovní systémy dodávek energií v budovách),

20 Obnovitelné zdroje: soustavy CZT Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Cíl 3.5: Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem Podporované aktivity Instalace kogeneračních jednotek v soustavách zásobování teplem Rekonstrukce stávajících zařízení s kombinovanou výrobou elektřiny Budování nových a rozvoj stávajících soustav zásobování teplem Rekonstrukce tepelných sítí: předávací stanice, pára voda, přechod na menší systémy, dimenzování na nižší spotřebu Priorita: zdroje do 20 MW Výzva: 8 / 2015

21 Obnovitelné zdroje: soustavy CZT Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Prioritní osa 3, všechny cíle: Financování Příjemci: Podnikatelské subjekty, vč. společností zřizovaných obcemi Forma a výše podpory : Dotace: 0,5-250 mil. Kč malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 65 % prokázaných způsobilých výdajů střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 55 % prokázaných způsobilých výdajů velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 45 % prokázaných způsobilých výdajů Vyhlášení skutečných výzev: 3.2 Úspory energie: 6 / Obnovitelné zdroje: 8 / 2015 Ostatní: 11 / 2015 nebo 2016

22 Obnovitelné zdroje: biomasa Program rozvoje venkova Výstavba zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv (peletáren) Výstavba bioplynových stanic (BPS), zpracovávající statková hnojiv, přímo napojené na živočišnou výrobu. Plánováno je podpořit 40 operací na investice do OZ Způsobilé náklady: Investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku!!! COTOJE??? Příjemce: Zemědělský podnikatel, Skupina zemědělců Forma podpory: Přímá nevratná účelová dotace

23 Úspory energie: obytné budovy Nová zelená úsporám Novinky pro rok 2015: - podpory výstavby bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností, nevratné dotace 15 30%, předfinancování z programu Panel+ - zjednodušení podmínek pro oblast A - Zateplení

24 Děkuji za pozornost Ondřej Pašek CEE Bankwatch Network Na Rozcesti Praha 9 Czech Republic

Dotační analýza pro Městskou část Prahy 11

Dotační analýza pro Městskou část Prahy 11 Dotační analýza pro Městskou část Prahy 11 Prioritní oblasti dotačních titulů Operační program Životní prostředí Operační program Praha pól růstu Zelená úsporám Státní fond rozvoje bydlení Operační program

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Předkládaná verze Souhrnu synergií/komplementarit (červen 2014) vychází převážně z verzí programů předkládaných v rámci MPŘ (OP Z, OP

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice 1 CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných

Více

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ ING. KLÁRA DOSTÁLOVÁ PŘÍSTUP K FINANCÍM - ČESKÉ I EU ZDROJE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE FIREM 4. 11. 2014 DOHODA O PARTNERSTVÍ ČR S EK 23,9 mld EUR pro rozvoj krajů,

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. Představení prioritních os IROP 3. Harmonogram příprav 4. Na

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1 Obsah Obsahové zaměření programu... 3 1. Prioritní oblast: Voda... 5 2. Prioritní oblast: Ovzduší... 7 3. Prioritní oblast: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika...

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT 29.4.2015 Dvůr Králové nad Labem SOUČASNÝ STAV PROJEDNÁVÁNÍ Návrh PD IROP: PD IROP dne 9. července 2014 schválen vládou ČR a 15. července 2014

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE ročník 17 číslo 2 / 10 říjen 2010 Výsledky verifikace snížení emisí CO 2 v programu Zelená úsporám za rok 2009 Česká republika má v rámci režimu Kjótského

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

Program rozvoje venkova na období 2014-2020

Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Obsah prezentace Účel a cíl PRV pro období 2014-2020 Strategický rámec pro období 2014-2020 Legislativní rámec PRV pro období 2014-2020 Finanční rámec PRV pro

Více

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

Možnost kombinace metody EPC. v majetku hlavního města Prahy

Možnost kombinace metody EPC. v majetku hlavního města Prahy Možnost kombinace metody EPC s dotací na zateplení objektů v majetku hlavního města Prahy 27.listopadu 2014 Základní dokumenty v oblasti energetiky Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (aktualizovaná

Více

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky?

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 2. 4. 2015, Pražské evropské energetické fórum 1 Vliv různých faktorů na celkovou spotřebu

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2482 Sbírka zákonů č. 165 / 2012 Částka 59 165 ZÁKON ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více