1. Identifikace vý robku nebo přípravku a vý robce nebo dovozce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Identifikace vý robku nebo přípravku a vý robce nebo dovozce"

Transkript

1 BEZPEČ NOSTNÍ LIST podle vyhláš ky č. 27/ 1999 Sb Název vý robku: FENDONA 6 SC Datum vydání: 16, května 1991 Datum revize: Prvé vydání 1. Identifikace vý robku nebo přípravku a vý robce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodnínázev přípravku: ALPHA-CYPERMETHRIN 60 g/l 1.2 Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): 1.4 Dalšínázvy látky/ přípravku: 1.5 Doporučený účel použitílátky/ přípravku: Insekticid 1.6 Identifikace vý robce/dovozce: Vý robce Dovozce: BASF spol. s r.o Jméno nebo obchodníjméno: BASF spol. s r.o Místo podnikánínebo sídlo: Š afránkova 3, Praha Identifikačníčíslo: (IČ O): Telefon: (02) / Fax: (02) Zahraničnívý robce Jméno nebo obchodníjméno: BASF AG Adresa: D Ludwigshafen, SRN 1.7 Nouzové telefonníčíslo: Toxikologické informač ní středisko, Na Bojišti 1, Praha 2, telefon (24 hodin/den) 02/ ; 02/ , 02/ Informace o složenílátky nebo přípravku Chemickácharakteristika vý robku: Směs 1:1 (S) -alfa-kyano-3-fenoxybenzil (1R,3R)-3-(2,2-

2 dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-karboxylát a -alfa-kyano--3-phenoxybenzyl (1S,3S)-3- (2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-karboxylát; 900,049 Vý robek obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovený mi nejvyššími přípustný mi koncentracemi v pracovním ovzduší 2 : Identifikačníčísla Chemický název látky Koncentrace Symbol nebezpečí/ (%) R - věty Alfacypermethrin 60 g/l Nejsou uvedeny Cas: ES (Einecs): Index.č.: 3.Ú daje o bezpečnosti látky nebo přípravku Nejzávažnějšínepříznivé účinky na zdravíčlověka při používánílátky/přípravku: Může ohrozit zdraví při požití, nadýchání, styku s pokožkou a sliznicemi. Nejzávažně jš ínepř íznivé účinky na životníprostř edípř i používanílátky/př ípravku: Pro ryby a ostatní vodní organismy jedovatý. Možné nesprávné použitílátky/ přípravku: Přípravek nesmí být použit jinak než je uvedeno v návodu k použití. Dalšíúdaje: Chraňte před dětmi a nepouč enými osobami. 4. Pokyny pro prvnípomoc 4.1 Všeobecné pokyny: Léčení je symptomatické. V případě požití je třeba prové st výplach žaludku do 4 hodin. V případě znač né ho překroč ení expozice musí být postižený pod neustálým dohledem v závislosti na jeho stavu. Vyskytnou-li se křeč e, použijte antikonvulanty. 4.2 Při nadý chání: Při normálním použití není nebezpeč ný. 4.3 Při styku s kůží: Tak jako jiné syntetické pyretroidy, také Fendona 6 SC může způsobit abnormální podrážd ěn í kůže, zvláš tě tváře (lícní paresthesia), které se projevuje jako znecitlivění nebo mravenč ení, ale může také vé sti k silné bolesti, kterávšak nebývádelší než 24 hodin. Obecně platí, že při aplikaci olivové ho oleje na zasaženámísta dochází k rychlé mu ú tlumu bolesti (zákrok je účinnější, jestliže postiženámísta omyjeme vodou a mýdlem a před aplikací oleje je vysušíme. 4.4 Při zasaženíočí: Vyplachujte velkým množstvím vody. Pokud podrážd ěn í přetrvává, vyhledejte lé kaře. 4.5 Při požití: NEVYVOLÁ VEJTE ZVRACENÍ! Nepodávejte nic ú sty. Vyhledejte lé kaře. 4.6 Dalšíúdaje: Podrážd ěn í dýchacích cest může způsobit výtok z nosu, napětí v prsou a dušnost. 5. Pokyny pro hasebnízásah

3 5.1 Vhodnáhasiva: Suchý práš ek, CO 2 nebo alkoholu odolnápěna. 5.2 Nevhodnáhasiva: 5.3 Zvláš tnínebezpečí: Není známo. 5.4 Zvláš tníochranné prostředky pro hasiče: Noste ochranný oděv a dýchací přístroje s vlastním plněním. 5.5 Dalšíúdaje: Omezte použití vody na ochlazování nezasažených skladů, tím zamezíte nebezpečí, že nahromaděnákontaminovanávoda unikne z požářiš tě. 6. Opatřenív případě náhodného úniku 6.1 Bezpečnostníopatřenípro ochranu osob: Noste ochranný oděv a prostředky osobní ochrany. 6.2 Bezpečnostníopatřenípro ochranu životního prostředí: Zabraňte zasažení kanalizace, povrchových i podzemních vod a zemědělské půdy. Zasažený prostor ohraďte, aby se vylitákapalina nemohla dále šíř it. 6.3 Doporučené metody čištěnía zneškodnění: Rozlitý materiál absorbujte do inertních materiálů, jako jsou piliny nebo granule hlíny. Absorbent s absorbovanou kapalinou smeťte a lopatou vložte do krytých kontejnerů k následné likvidaci. Nepoužívejte kovové kontejnery. Zasažený prostor, nářadí, popř. stroje opláchněte několikrát mýdlovou vodou. Oplachovou vodu shromažďujte a absorbujte do inertních materiálů (absorbentů), které vložíte do stejných kontejnerů jako inertní materiál s absorbovanou rozlitou kapalinou. Politázemina může být přímo sebrána lopatou a vložena do krytých kontejnerů k následné likvidaci. 6.4 Dalšíúdaje: Došlo-li k ú niku do kanalizace nebo zasažení zdrojů podzemních vod č i recipientů vod povrchových, okamžitě informujte představitele místních úřadů ležících po proudu, aby rozhodli, zda mají být podniknuta další opatření a jaká. V závislosti na množství uniklé ho materiálu do životního prostředí a místních požadavcích na hláš ení ú niků, můžete mít povinnost oznámit ú nik látky státním orgánům. 7. Pokyny pro zacházenía skladování 7.1 Pokyny pro zacházení: Zabraňte kontaktu materiálu s ú sty, kůží, oč ima a nosem. Před jídlem, pitím, kouřením nebo použitím záchodu si omyjte ruce. Jestliže dojde ke kontaminaci oděvu, okamžitě jej svlé kněte a potřísněnou kůži důkladně omyjte vodou a mýdlem. Po skonč ení práce s přípravkem nebo jeho aplikaci svlé kněte oděv a osprchujte se nebo vykoupejte. 7.2 Pokyny pro skladování: Přípravek skladujte v uzamč ených a dobře větraných skladech, odděleně od potravin a krmiv. Uchovávejte mimo dosah dětí. 8. Kontrola expozice a ochrana osob 8.1 Technickáopatřenína omezeníexpozice osob: Při manipulaci s materiálem noste pracovní

4 oděv, gumové nebo neopré nové rukavice, zástěru, vysoké gumové boty, ochranné brýle nebo oblič ejový štít. Při aplikaci na poli zabraňte zasažení mlhovinou. Noste pracovní oděv nebo košili s dlouhými rukávy a kalhoty s dlouhými nohavicemi a vysoké boty. 8.2 Kontrolníparametry (nejvyššípřípustné koncentrace v pracovním ovzduší): NPK - P (průměrná)/ NPK (mezní) (mg/m 3 ): 8.3 Osobníochranné prostř edky Ochrana dý chacích orgánů: Ochranný oblič ejový štít Š -P 15 nebo D 1 s č epcem a respirátor RU Ochrana očí: Ochranné brýle nebo oblič ejový štít Ochrana rukou: Gumové nebo neopré nové rukavice Ochrana celého těla: Při práci s přípravkem používejte ochranný oděv, vysoké gumové boty, a zástěru. 8.4 Dalšíúdaje včetně všeobecný ch hygienický ch opatření: Během práce a po ní je zakázáno jíst, pít a kouřit. Po skonč ení práce je nutno se důkladně umýt vodou a mýdlem, pokožku umytých rukou je nutno ošetřit regenerač ním kré mem. 9. Fyzikálnía chemické vlastnosti: 9.1 Skupenství(při 20 0 C): Snadno tekoucí kapalina bez sraženin a příměsí. 9.2 Barva: Bílá 9.3 Zápach (vůně): Bez zápachu 9.4 Hodnota ph (při 0 C a koncentraci): 7,0-8,0 9.5 Teplota (rozmezíteplot) tání ( 0 C): Neuvedeno 9.6 Teplota (rozmezíteplot) varu ( 0 C): Není k dispozici 9.7 Bod vzplanutí( 0 C): 9.8 Teplota vznícení( 0 C): Neaplikovatelné 9.9 Hoř lavost: Nehořlavý materiál Samozápalnost (pyroforické vlastnosti): 9.11 Meze vý bušnosti : hornímez (% obj):

5 dolnímez (% obj.): 9.12 Oxidačnívlastnosti: 9.13 Tenze par (při 0 C): 9.14 Hustota (při 0 C): 1,02 g/ml při 20 0 C 9.15 Rozpustnost (při 0 C): - ve vodě: Tvoří suspenzní koncentrát - v tucích (včetně specifikace oleje): 9.16 Rozdělovacíkoeficient n-oktanol/voda: 9.17 Dalšíúdaje (např. vizkozita, index lomu): 10. Stabilita a reaktivita: 10.1 Podmínky, za nichž je vý robek stabilní: Chemicky i teplotně stabilní Podmínky, který ch je nutno se vyvarovat: Nejsou známy 10.3 Látky a materiály, s nimiž vý robek nesmípřijít do styku: Korozivní materiály (pocínovaný plech, měkkáocel) Nebezpečné rozkladné produkty: Nejsou známy 10.5 Dalšíúdaje:

6 11. Toxikologické informace o látce / přípravku (případně složkách přípravku): 11.1 Akutnítoxicita: - LD 50, orálně, potkan (mg/kg): > LD 50, dermálně, potkan nebo králík (mg/kg): >2000 mg -LC 50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.l -1 /4h): -LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.l -1 /4h): 11.2 Subchronická- chronickátoxicita: 11.3 Dráždivost: Kůže králíka - nedráždivý Oč i králíka - nedráždivý 11.4 Senzibilizace: Není senzitizé r 11.5 Karcinogenita: Neuvedena 11.6 Mutagenita: Neuvedena Toxicita pro reprodukci: Neuvedena 11.8 Zkušenosti z působenína člověka: 11.9 Provedenízkoušek na zvíř atech: Dalšíúdaje: Ekologické informace o látce/přípravku (případně složkách přípravku): 12.1 Akutnítoxicita pro vodníorganizmy: - LC 50, 96 hod., ryby (mg.l -1 ): -EC 50, 48 hod, dafnie (mg.l -1 ): -IC 50, 72 hod., řasy (mg.l -1 ):

7 12.2 Rozložitelnost: 12.3 Dalšíúdaje: Zatím nejsou k dispozici žádné informace o vlivu na životní prostředí. Nicmé ně, v závislosti na laboratorních výzkumech hlavní aktivní složky přípravku Alfacypermetrinu a jiných přípravků obsahujících Alfacypermethrin, lze se domnívat, že přípravek při soudobé m používání je vysoce jedovatý pro ryby, vodní bezobratlé a vč ely. Lze se také domnívat, že přípravek až do limitního roztoku s vodou není jedovatý pro řasy CHSK: 12.5 BSK5: 12.6 Dalšíúdaje: 13. Informace o zneškodňování: 13.1 Způsoby zneškodňovánílátky/ přípravku: Abyste se vyhnuli likvidaci zbytků, pokuste se použít tento materiál až do jeho ú plné ho spotřebování, ale vždy ve shodě s jeho registrovaným použitím. Jestliže se to nepodaří, veškerámanipulace s materiálem musí být zcela bezpeč náa jeho likvidace musí být provedena také bezpeč ným způsobem Způsob zneškodňováníkontaminovaného obalu: Prázdné kontejnery nebo nádoby mohou obsahovat zbytky materiálu. NIKDY JE ZNOVU NEPOUŽÍVEJTE. Vypláchněte podle potřeby kontejnery nebo nádoby tak, aby všechny zbytky byly odstraněny pro jejich následnou likvidaci. Zdeformováním nebo proražením kontejnery nebo nádoby znehodnoťte tak, že jejich další použití není možné. Jak kontejnery, tak oplachovou vodu likvidujte bezpeč ným způsobem Dalšíúdaje (zařazeníodpadu podle vyhl. č. 337/1997 Sb, kód druhu odpadu, název druhu odpadu, kategorie odpadu): Při likvidaci zbytků vyhovte všem společ enským, národním a oblastním předpisům a pravidlům vztahujícím se na způsoby likvidace nebezpeč ných materiálů. 14 Informace pro přepravu: 14.1 Pozemnípřeprava (ADR/RID) Třída: 9/11c Číslice /Písmeno: Vý stražná tabule: 9 Kemlerovo č.: Číslo UN: 3082 Poznámka: Kapalnánebezpeč nálátka pro životní prostředí, N.O.S. (Vodní roztok alfa-cypermetrinu 6%). Balení: (Merg. 2901a) Až do 3 l pro jednotlivé balení a až do 12 l na balík Vnitrozemskávodnípřeprava (ADN/ADNR): Třída: Číslo/Písmeno: Kategorie:

8 14.3 Námoř nípř eprava IMDG): Třída: 9 Strana: Číslo UN: 3082 Typ obalu: Číslo EMS: MFAG: Látka znečišťujícímoře: alfa-cypermethrin 6% Technický název: Poznámka: Kapalnánebezpeč nálátka pro životní prostředí, N.O.S. (Roztok alfa-cypermetrinu 3%). Zneč isťuje vodu Leteckápřeprava (ICAO/IATA) Třída: Číslo UN: Typ obalu: Technický název: Poznámka: Bez omezení 15 Informace o právních předpisech Klasifikace a označenílátky/přípravku podle zákona č. 157/1998 Sb: Symbol nebezpečí: Zelený pruh podle FAO Nebezpečné látky: alpha-cypermethrin R-vě ty (úplné zně ní): S-věty (úplné znění): S2 - Uchovávejte mimo dosah dětí. S13 - Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. S20/21 - Nejezte, nepijte a nekuřte při práci. S36 - Používejte vhodný ochranný oděv. S37 - Používejte vhodné ochranné rukavice.

9 Označenípodle 9 vyhl. č. 26/1999 Sb.: 16. Dalšíinformace:. Upozorně ní: Informace a tvrzení zde uvedenáje třeba považovat za pravdivá, spolehliváa přesná. Nelze je však přejímat jako záruky nebo tvrzení, za něž společ nost Cyanamid přebíráprávní odpovědnost, protože podmínky jejich skuteč né ho použití jsou mimo náš vliv. Navíc, nic co je zde uvedené nelze si vykládat jako doporuč ení na použití přípravku v každé m jednotlivé m případě. Každý uživatel by si měl prové st vlastní ověření, zda přípravek je vhodný pro jeho zamýšlené použití. Firma CYANAMID tedy NEPŘEBÍRÁ ŽÁ DNÉ ZÁ RUKY NA VHODNOST PŘÍPRAVKU PRO JEHO JEDNOTLIVÁ POUŽITÍ.

Bezpečnostní list Podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list Podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání : 6.3.2004 Datum revize : 1.6.2004 1. Identifikace látky, přípravku a dodavatele 1.1. 1.2. Číslo CAS : 1.3. Číslo ES ( EINECS ) : 1.4. Je prostředek na bázi silikonového oleje. Vytváří na

Více

1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku : ČISTIČ MOTORŮ MODRÝ SEN

1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku : ČISTIČ MOTORŮ MODRÝ SEN BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 29.12.1999 Strana: 1 z 5 Datum revize: 1.05.2000 Název výrobku : ČISTIČ MOTORŮ MODRÝ SEN 1. Identifikace přípravku a výrobce, dovozce, distributora 1.1 Chemický název látky/obchodní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum revize:12.3.2001. Název výrobku: Neutralizátor zápachu ExStink - receptura 7001, 7002

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum revize:12.3.2001. Název výrobku: Neutralizátor zápachu ExStink - receptura 7001, 7002 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 2.8.1998 Datum revize:12.3.2001 Strana: 1 z 5-ti Název výrobku: Neutralizátor zápachu ExStink - receptura 7001, 7002 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Chemický název číslo CAS: číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Emulze silanů 1.2. Identifikace výrobce / dovozce: Jméno nebo obchodní

Více

PROEKO SPOL. S R.O. PRORAT Z,R,S BEZPEČNOSTNÍ LIST. (dle Nařízení (ES) č. 1907/2006)

PROEKO SPOL. S R.O. PRORAT Z,R,S BEZPEČNOSTNÍ LIST. (dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: červen 2001 Strana 1 (celkem 7) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku PRORAT Z, R, S Další názvy látky: 1.2 Použití přípravku rodenticid 1.3 Identifikace

Více

Datum vydání: 17. 1. 2007 Strana 1 (celkem 6) Datum revize: 19.3.2009 1. Identifikace výrobce,dovozce,prvního distributora nebo distributora.

Datum vydání: 17. 1. 2007 Strana 1 (celkem 6) Datum revize: 19.3.2009 1. Identifikace výrobce,dovozce,prvního distributora nebo distributora. Datum vydání: 17. 1. 2007 Strana 1 (celkem 6) 1. Identifikace výrobce,dovozce,prvního distributora nebo distributora Broder G 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku Číslo CAS: Číslo ES (EINECS):

Více

1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: SK 6560 / SK Čisticí roztok na brzdy

1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: SK 6560 / SK Čisticí roztok na brzdy Strana 1/6 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: SK 6560 / SK Čisticí roztok na brzdy Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): 1.2 Další názvy

Více

Bezpečnostní list. Vaztak 10 EC. _ Datum přepracování: 27.03.1997 Strana: 1 z 6. Verze: 01 Číslo: A7722-2

Bezpečnostní list. Vaztak 10 EC. _ Datum přepracování: 27.03.1997 Strana: 1 z 6. Verze: 01 Číslo: A7722-2 Datum přepracování: 27.03.1997 Strana: 1 z 6 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce / výrobce 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: 1.2. Doporučený účel použití: Postřikový insekticidní

Více

Datum vydání: 1. 11. 2000 Strana 1 (celkem 6) Datum revize: 18.2.2009 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce.

Datum vydání: 1. 11. 2000 Strana 1 (celkem 6) Datum revize: 18.2.2009 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce. Datum vydání: 1. 11. 2000 Strana 1 (celkem 6) 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce Rodimur - sáčky 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy

Více

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 28/4/1999 LANIRAT Z Strana 1 (celkem 7) Datum revize: 10/03/2009 LANIRAT Z

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 28/4/1999 LANIRAT Z Strana 1 (celkem 7) Datum revize: 10/03/2009 LANIRAT Z Datum vydání: 28/4/1999 LANIRAT Z Strana 1 (celkem 7) 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce/distributora 1.1 Identifikace přípravku LANIRAT Z Další názvy látky: Lanirat zrní 1.2 Použití přípravku

Více

Datum vydání: 17. 1. 2007 Strana 1 (celkem 6) Datum revize: 18.2.2009 1. Identifikace výrobce,dovozce,prvního distributora nebo distributora.

Datum vydání: 17. 1. 2007 Strana 1 (celkem 6) Datum revize: 18.2.2009 1. Identifikace výrobce,dovozce,prvního distributora nebo distributora. Datum vydání: 17. 1. 2007 Strana 1 (celkem 6) 1. Identifikace výrobce,dovozce,prvního distributora nebo distributora Brocum G 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku Číslo CAS: Číslo ES (EINECS):

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Datum vydání:1.9.1999 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Mycí prostředek F 6100 Číslo CAS: -- Číslo ES (EINECS):

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb.

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. Datum vydání: 6. 2. 2004 Datum revize: Název výrobku: Keratmel TZS 06 zateplovací tmel 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

Více

Bezpečnostní list Podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list Podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání : 16.1.2002 Datum revize : 1.6.2004 1. Identifikace látky, přípravku a dodavatele 1.1. 1.2. Číslo CAS : 1.3. Číslo ES ( EINECS ) : 1.4. Sigal s aplikátorem je krém vyrobený na vodní bázi,

Více

(dle vyhlášky 231/2004 Sb.) Datum vydání: 23/06/04 AQUA RESLIN SUPER Strana 1 (celkem 7) Datum revize: 04/01/07

(dle vyhlášky 231/2004 Sb.) Datum vydání: 23/06/04 AQUA RESLIN SUPER Strana 1 (celkem 7) Datum revize: 04/01/07 Datum vydání: 23/06/04 AQUA RESLIN SUPER Strana 1 (celkem 7) 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce/distributora 1.1 Identifikace přípravku AQUA RESLIN SUPER Další názvy : 1.2 Použití přípravku

Více

Název výrobku: Dr.DEVIL WC gel Polar aqua

Název výrobku: Dr.DEVIL WC gel Polar aqua Datum vydání: 08.03.2007 Strana 1/11 1. Identifikace přípravku a výrobce : 1.1. Obchodní název přípravku: Dr.DEVIL 1.2. Doporučený účel použití: WC gel 1.3. Identifikace výrobce: Jméno nebo obchodní název:

Více

(dle vyhlášky 231/2004 Sb.) Datum vydání: 21/07/04 K-OTHRINE 25 SC Strana 1 (celkem 7) Datum revize 05/01/07 K-OTHRINE 25 SC

(dle vyhlášky 231/2004 Sb.) Datum vydání: 21/07/04 K-OTHRINE 25 SC Strana 1 (celkem 7) Datum revize 05/01/07 K-OTHRINE 25 SC Datum vydání: 21/07/04 K-OTHRINE 25 SC Strana 1 (celkem 7) 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce/distributora 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku K-OTHRINE 25 SC Další názvy látky:

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vydá ní: 09/1999 Strana: 1/5 Datum revize: 11/1999

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vydá ní: 09/1999 Strana: 1/5 Datum revize: 11/1999 Datum vydá ní: 09/1999 Strana: 1/5 1. Identifikace látky nebo přípravku a vý robce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku: -/ Číslo CAS: - Číslo ES (EINECS): - Další názvy látky:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Strana: 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A VÝROBCE/DOVOZCE 1.1 Obchodní název přípravku: CAS: - (přípravek) Číslo ES (EINECS): - Další názvy látky: - 1.2 Použití přípravku: přípravek určený k hubení

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 1.10.2007 Datum revize: 1.4.2009 Registrační číslo: 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: kapalné hnojivo FERTI B Číslo CAS:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku: není nebezpečný

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku: není nebezpečný Datum vydání: 07.07.2008 ATTRACIDE 26 SC Strana 1 (celkem 8) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku ATTRACIDE 26 SC 1.2 Použití přípravku Biocid - insekticid 1.3 Identifikace

Více

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 pro NP 8-24 Suspenzní hnojivo. Datum vydání: 1.3.

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 pro NP 8-24 Suspenzní hnojivo. Datum vydání: 1.3. 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku: 1.1. Identifikace látky/směsi: NP 8-24 suspenzní 1.2 Použití: kapalné hnojivo Kapalné dvousložkové hnojivo, obsahující dusík, fosfor. Hnojivo se používá

Více

Bezpečnostní list. 1. Identifikace výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora. Telefon: 601 362 446, 601 362 447

Bezpečnostní list. 1. Identifikace výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora. Telefon: 601 362 446, 601 362 447 Bezpečnostní list 1. Identifikace výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: Killer M Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy látky:

Více

Datum vydání: 17. 1. 2007 Strana 1 (celkem 6) Datum revize: 18.2.2009 1. Identifikace výrobce,dovozce,prvního distributora nebo distributora

Datum vydání: 17. 1. 2007 Strana 1 (celkem 6) Datum revize: 18.2.2009 1. Identifikace výrobce,dovozce,prvního distributora nebo distributora Datum vydání: 17. 1. 2007 Strana 1 (celkem 6) 1. Identifikace výrobce,dovozce,prvního distributora nebo distributora Deration parafinát 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku Číslo CAS: Číslo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 8.11.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize č.: Název výrobku: Separátor bednění / 07.

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 8.11.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize č.: Název výrobku: Separátor bednění / 07. Datum vydání: 8.11.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Separátor bednění Číslo CAS: nemá přípravek Číslo ES (EINECS):

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání : 24.3.2009 Strana : 1 / 7 Datum revize :

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání : 24.3.2009 Strana : 1 / 7 Datum revize : Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady ( ES ) č. 1907/2006 REACH Datum vydání : 24.3.2009 Strana : 1 / 7 1. Identifikace látky nebo přípravku, společnosti, podniku : 1.1. Identifikace přípravku :

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle 1907/2006 ES článku 31 a zákona č. 440/2008 Sb. Datum vydání : 05. 02. 2009 Datum revize : 05. 02. 2009

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle 1907/2006 ES článku 31 a zákona č. 440/2008 Sb. Datum vydání : 05. 02. 2009 Datum revize : 05. 02. 2009 1. Identifikace látek nebo přípravku a výrobce nebo dovozce: 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Čistič odstraňovač řas a plísní Colo AS 50 Algen- und Schimmelstopp Colo AS 50 Kód výrobku:

Více

Bezpečnostní list Baraki PG, Z,

Bezpečnostní list Baraki PG, Z, Datum vyhotovení: 5.1.2000 Datum přepracování : 16.2.2004 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce / výrobce 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: Baraki PG, Baraki Z, Baraki Z5g balení

Více

NEUTRALCHLOR 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA

NEUTRALCHLOR 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA Datum revize: 16.2.2007 Strana 1/7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název látky nebo přípravku: Další

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle 1907/2006 ES článku 31 a zákona č. 440/2008 Sb. Datum vydání : 18. 05. 2006 Datum revize : 10. 02. 2009

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle 1907/2006 ES článku 31 a zákona č. 440/2008 Sb. Datum vydání : 18. 05. 2006 Datum revize : 10. 02. 2009 1. Identifikace látek nebo přípravku a výrobce nebo dovozce: 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Venti-lak na okna a dveře VLX 50 Ventilack VLX 50 Další názvy látky: neudáno Doporučené použití:

Více