BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/ REACH Strana: 1/4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4"

Transkript

1 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Chemický název číslo CAS: číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Emulze silanů 1.2. Identifikace výrobce / dovozce: Jméno nebo obchodní jméno: Místo podnikání nebo sídlo: Identifikační číslo: Telefon: Fax: Nouzové telefonní číslo: 1.3. Identifikace zahraničního výrobce: Jméno nebo obchodní jméno: BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o. K Májovu 1244, Chrudim Toxikologické informační středisko v ČR Klinika nemocí z povolání Na Bojišti 1, Praha 2 telefon (24 hodin/den) BASF Construction Chemicals Belgium NV Industriepark "Ravenshout" 3711 Nijverheidsweg 89, B-3945 Ham Tel: Fax: Identifikace rizik 2.1. Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku: Dráždí kůži 2.2. Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku: 2.3. Možné nesprávné používání látky/přípravku: 2.4. Další údaje: 3. Složení nebo informace o složkách Vodná emulze silanů Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: č.cas/ Název / č. ES(EINECS) symboly nebezp., R- a S-věty Další informace: Podíl v % 4. Pokyny pro první pomoc: 4.1. Všeobecné pokyny: Při práci dodržujte běžná bezpečnostní opatření pro práci s chemikáliemi. Nejezte, nepijte a nekuřte. Zabraňte kontaktu s očima nebo déle trvající kontakt s kůží Při nadýchání: Dopravit postiženého na vzduch. Při potížích vyhledejte lékaře Při styku s kůží: Materiál ihned setřete a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdla. 1

2 4.4. Při zasažení očí:. Vyplachujte oči s otevřenými víčky nejméně 15 minut velkým množstvím vody. Konzultujte s lékařem 4.5. Při požití: Ústa vypláchněte a vypijte dostatečné množství vody. Ihned vyhledejte lékaře a předložte mu etiketu. Nevyvolávat zvracení Další údaje: 5. Opatření pro zdolávání požáru Produkt sám nehoří Vhodná hasiva: oxid uhličitý, práškový či pěnový hasicí přístroj 5.2. Nevhodná hasiva: vodní paprsek 5.3. Zvláštní nebezpečí: Možná tvorba CO 5.4. Zvláštní ochranné pomůcky: Ochranný oděv 5.5. Další údaje: 6. Opatření v případě náhodného úniku: 6.1. Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Noste ochranný oděv Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: Nenechat uniknout do kanalizace nebo vodních toků Doporučené metody čistění a zneškodnění: Odstranit savým materiálem (písek, universální a kyselé absorpční prostředky, piliny) Další údaje: 7. Zacházení a skladování 7.1. Pokyny pro zacházení: Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a vzniku prachu. Při práci noste ochranné pomůcky viz odst. 8. Dbejte obvyklých bezpečnostních opatření. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte Pokyny pro skladování: Chraňte proti mrazu. Skladovat v suchých, krytých a čistých skladech na dobře větraném místě. 8. Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 8.1. Technická opatření: 8.2. Kontrolní parametry: 8.3. Osobní ochranné pomůcky: Ochrana dýchacích orgánů: Dbejte obvyklých opatření. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Zamezte kontaktu s kůží a očima. Noste vhodné ochranné oděvy. V případě expozice aerosolům nebo par výrobků použijte vhodnou ochranu dýchacích orgánů (respirátor, maska). Ochrana očí: Ochranné brýle při práci nad hlavou nebo nebezpečí vystříknutí. Ochrana rukou: Pracovní rukavice Ochrana kůže: Pracovní oděvy 8.4. Další údaje: 9. Fyzikální a chemické vlastnosti: Skupenství (při 20 0 C) Kapalné Barva Bílá Zápach (vůně) Bez zápachu Hodnota ph (při 20 0 C) 4,5 7,5 Teplota tání ( 0 C) Teplota varu ( 0 C) 100 Bod vzplanutí ( 0 C) nad 100 2

3 Hořlavost Samozápalnost Produkt není samozápalný. Meze výbušnosti: Není nebezpečí exploze. - horní mez (% obj.) - dolní mez (% obj.) Oxidační vlastnosti Tenze par (při 20 0 C) Hustota (při 20 0 C) 0,95 1,05 g/cm 3 Obsah pevných látek (20 0 C) Rozpustnost (při 20 0 C) - ve vodě - v tucích (spec. oleje) rozpustný Rozdělovací koef. n-oktanol/voda Další údaje 10. Stálost a reaktivita Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: Při odborném skladování a manipulaci nedochází k tepelnému rozkladu Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: Vysoké teploty a přímé sluneční světlo Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku: Nebezpečné rozkladné produkty Další údaje: 11. Toxikologické informace Akutní toxicita - LD 50, orálně, potkan, (mg.kg -1 ) - LD 50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg -1 ) - LD 50, inhalačně, potkan, pro aerosoly či částice (mg.kg -1 ) - LD 50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.kg -1 ) Subchronická chronická toxicita Senzibilizace Karcinogenita Mutagenita Toxicita pro reprodukci Zkušenosti u člověka Provedení zkoušek na zvířatech Další údaje Dráždivý Dlouhodobá expozice v uzavřených místnostech může způsobit bolesti hlavy a závratě. 12. Ekologické informace Akutní toxicita pro vodní organismy: - LC 50, 96 hod., ryby (mg.kg -1 ) - EC 50, 48 hod, dafnie (mg.kg -1 ) - IC 50, 72 hod, řasy (mg.kg -1 ) Rozložitelnost 3

4 12.3. Toxicita pro ostatní prostředí: Další údaje: CHSK: BSK 5 : Další údaje: Nesmí se lít do spodních vod, odpadních vod nebo kanalizace. 13. Pokyny k likvidaci Způsoby zneškodňování látky/přípravku: Postupujte podle Zák. č. 185/2001Sb. v platném znění Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: Postupujte podle Zák. č. 185/2001Sb. v platném znění Další údaje: 14. Informace pro přepravu Produkt není klasifikován pro žádnou dopravu jako nebezpečný Pozemní přeprava ADR/RID: Třída Číslice/písmeno Výstražná tabule Číslo UN Poznámka: Vnitrozemská vodní přeprava ADN/ADNR: Třída: Číslice/písmeno: Kategorie Námořní přeprava Třída Číslo UN Typ obalu IMDG Látka znečišťující moře: Technický název: Letecká přeprava Třída Čísllo UN Typ obalu ICAO/IATA: Technický název Poznámky: Další údaje: 15. Informace o předpisech Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek: Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů. Nařízení ES č. 1907/2006. Klasifikace dle zákona č. 356/2003 Sb. ve znění zákonů následujících: Produkt je označován dle EC nařízení podle místních zákonů Symbol nebezpečnosti: Vodná emulze silanů R-věty: 4

5 38 Dráždí kůži S-věty: 24 Zamezte styku s kůží 36/39 Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice. 16. Další informace R38 Dráždí kůži Uvedené informace odpovídají současnému stavu znalostí a zkušeností s výrobkem. Uživatel výrobku je povinen dodržovat všechny předpisy z hlediska bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a ochrany životního prostředí. Doplněné informace: Bezpečnostní list byl vypracován podle pokynů v nařízení ES č. 1907/

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhl. č. 27/1999 Sb. Datum vydání: 7.11. 2003 UMANAX 2K Str- Y Strana 1 z 6. UMANAX 2K Str Y

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhl. č. 27/1999 Sb. Datum vydání: 7.11. 2003 UMANAX 2K Str- Y Strana 1 z 6. UMANAX 2K Str Y Strana 1 z 6 1. Identifikace látky/přípravku a výrobce/dovozce 1.1 Identifikace látky/přípravku: Obchodní název: Chemický název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy látky: UMANAX 2K Str Y Žlutá dvousložková

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb.

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. Datum vydání: 6. 2. 2004 Datum revize: Název výrobku: Keratmel TZS 06 zateplovací tmel 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

Více

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 29.3.2002 Strana 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fasádní akrylátová barva Sefab Interier

Více

Datum vydání: 1. 11. 2000 Strana 1 (celkem 6) Datum revize: 18.2.2009 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce.

Datum vydání: 1. 11. 2000 Strana 1 (celkem 6) Datum revize: 18.2.2009 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce. Datum vydání: 1. 11. 2000 Strana 1 (celkem 6) 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce Rodimur - sáčky 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum revize: 24.06.2011 strana 1/8

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum revize: 24.06.2011 strana 1/8 Datum revize: 24.06.2011 strana 1/8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A DOVOZCE NEBO VÝROBCE Sorbacal AC Q 1.1 Identifikace látky / přípravku Směs vzdušného bílého vápna nehašeného a aktivního uhlí

Více

Bezpečnostní list ANHYMENT podle zákona 356/2003 Sb. a vyhlášky 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list ANHYMENT podle zákona 356/2003 Sb. a vyhlášky 231/2004 Sb. Stránka 1 z 6 Bezpečnostní list ANHYMENT podle zákona 356/2003 Sb. a vyhlášky 231/2004 Sb. Název výrobku: Potěrový materiál ze síranu vápenatého pro vnitřní použití ve stavbách podle ČSN EN 13813 Datum

Více

Bezpečnostní list Počet stran 4

Bezpečnostní list Počet stran 4 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon Ink Tank BCI-3ePM Photo Další názvy: 1.2. Doporučený účel použití: Zásobník inkoustu pro barvu

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání : 24.3.2009 Strana : 1 / 7 Datum revize :

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání : 24.3.2009 Strana : 1 / 7 Datum revize : Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady ( ES ) č. 1907/2006 REACH Datum vydání : 24.3.2009 Strana : 1 / 7 1. Identifikace látky nebo přípravku, společnosti, podniku : 1.1. Identifikace přípravku :

Více

Bezpečnostní list Počet stran 4

Bezpečnostní list Počet stran 4 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon EP-22, EP-32 Cartridge for Laser Beam Printer Další názvy: 1.2. Doporučený účel použití: Toner

Více

Bezpečnostní list Počet stran 5

Bezpečnostní list Počet stran 5 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon Color BJ Cartridge BC - 21e Bezpečnostní list je vztažen k obsahu tiskové kazety. Pokud budou dodrženy

Více

Elektrická rozbuška - časovaná

Elektrická rozbuška - časovaná B E Z P B E E Č Z N P O E S Č T N O S K T V A K L V I A T L A I T A T R T A R D A I D C I E C E P P A A R R T T N N E E R R S T V Í Material Safety Bezpečnostní Data Sheet list Elektrická rozbuška časovaná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 22.05.2006 Datum revize: 14.04.2006 Strana 1 (celkem 6)

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 22.05.2006 Datum revize: 14.04.2006 Strana 1 (celkem 6) Datum vydání: 22.05.2006 Datum revize: 14.04.2006 Strana 1 (celkem 6) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 1.1 Obchodní název přípravku: StoPox 410, Komponente B Označení přípravku: 2214 1.2 POUŽITÍ LÁTKY

Více

PROEKO SPOL. S R.O. PRORAT Z,R,S BEZPEČNOSTNÍ LIST. (dle Nařízení (ES) č. 1907/2006)

PROEKO SPOL. S R.O. PRORAT Z,R,S BEZPEČNOSTNÍ LIST. (dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: červen 2001 Strana 1 (celkem 7) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku PRORAT Z, R, S Další názvy látky: 1.2 Použití přípravku rodenticid 1.3 Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb. 1/8 Gigazyme BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 30. 05. 2004 Datum revize v ČR: 15.12. 2007 Datum posledního přepracování v zahraničí

Více

Název výrobku: KÖRASOLV CR

Název výrobku: KÖRASOLV CR Strana: 1/7 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1 Obchodní název přípravku: 1.2. Použití přípravku: Čistící prostředek a ředidlo pro průmyslové použití. 1.3 Identifikace výrobce: Obchodní jméno: Sídlo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (dle zákona 356/2003 Sb. v platném znění a vyhlášky 231/2004 Sb. v platném znění)

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (dle zákona 356/2003 Sb. v platném znění a vyhlášky 231/2004 Sb. v platném znění) BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle zákona 356/2003 Sb. v platném znění a vyhlášky 231/2004 Sb. v platném znění) Datum vydání: 16. 5. 2006 Strana: 1/5 Datum revize: Název výrobku: OBI Classic tónovací barva 1. Identifikace

Více

-------------------------------------------------------------------------počet stran 5 Datum vydání: 15.10. 2001

-------------------------------------------------------------------------počet stran 5 Datum vydání: 15.10. 2001 Datum vydání: 15.10. 2001 Název výrobku: 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku: 1.2 Číslo CAS: 1.3 Číslo ES (EINECS): 1.4 Další

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 22.05.2006 Datum revize: 14.04.2006 Strana 1 (celkem 6)

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 22.05.2006 Datum revize: 14.04.2006 Strana 1 (celkem 6) Datum vydání: 22.05.2006 Datum revize: 14.04.2006 Strana 1 (celkem 6) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 1.1 Obchodní název přípravku: StoPox 452EP [FBS-LF], Komp. A Označení přípravku: Z062 [Z181] 1.2

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Strana 1/8

BEZPEČNOSTNÍ LIST Strana 1/8 BEZPEČNOSTNÍ LIST Strana 1/8 Datum vydání: 5.2.2005 Datum revize: Název výrobku: UROKOL P202G in UROKOL P410 1.Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce nebo distributora: 1.1 Identifikace látky

Více

Tenkovrstvá. 30.05.2006 Datum revize: 14.05.2009 Název výrobku: a Rady (ES) DOVOZCE. Energy Design. 1.2 Použití. podniku: Jméno. Rakousko.

Tenkovrstvá. 30.05.2006 Datum revize: 14.05.2009 Název výrobku: a Rady (ES) DOVOZCE. Energy Design. 1.2 Použití. podniku: Jméno. Rakousko. Strana 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název přípravku: omítka Energy Design Energy Design 1.2 Použití látky nebo přípravku:

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Strana 1 (celkem 5 ) Strana 1 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Larrin KORALAN pro strojní čištění Číslo

Více

Chemický název obsah v % obj. č.cas č.es (1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy- 2,1-ethanediyl) bismethacrylate

Chemický název obsah v % obj. č.cas č.es (1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy- 2,1-ethanediyl) bismethacrylate Název výrobku: NOVADURIT všechny typy Strana 1 (celkem 6) 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Obchodní název přípravku: NOVADURIT všechny typy 1.2 1.3 Použití přípravku:

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJŮ

KARTA BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJŮ Datum vydání: 01.03.2007 Strana 1 (celkem 6) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: HUBEX B-voskové

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006. DIAVA světlá. strana 1 z 7. Číslo b.l.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006. DIAVA světlá. strana 1 z 7. Číslo b.l. strana 1 z 7 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikace přípravku: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Neuvádí se - přípravek. Neuvádí se - přípravek.

Více

LARRIN nerez-čistič. Chemický název: Obsah (%): Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Symboly, R-věty:

LARRIN nerez-čistič. Chemický název: Obsah (%): Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Symboly, R-věty: Strana 1 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Číslo výrobku: 05006 Číslo CAS: směs neuvádí se Číslo ES (EINECS):

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v souladu s Nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: Revize: Strana: 21.5.2004 4.7.2008 1 / 6 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Další

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: ARO ČISTIČ ODPADŮ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: ARO ČISTIČ ODPADŮ 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: ARO ČISTIČ ODPADŮ 1.2 Použití látky nebo přípravku: Čisticí přípravek. 1.3. Identifikace společnosti

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku: není nebezpečný

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku: není nebezpečný Datum vydání: 07.07.2008 ATTRACIDE 26 SC Strana 1 (celkem 8) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku ATTRACIDE 26 SC 1.2 Použití přípravku Biocid - insekticid 1.3 Identifikace

Více

Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006)

Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 2.1.2009 Název výrobku: NITRA CID AGRI Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006) 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.4. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI

Více

B E Z P EČNOSTNÍ LIST

B E Z P EČNOSTNÍ LIST Datum revize: 15.10.2008 Strana 1 (celkem 6) 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU, SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky / přípravku: Bělamin Registrační číslo: nepřiděluje se. Další identifikace:

Více