SMLOUVA O ZÁJEZDU 1. PŘEDMĚT SMLOUVY. 1.1 Pořadatel se zavazuje obstarat pro zákazníka zájezd (jak je definován níže).

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O ZÁJEZDU 1. PŘEDMĚT SMLOUVY. 1.1 Pořadatel se zavazuje obstarat pro zákazníka zájezd (jak je definován níže)."

Transkript

1 SMLOUVA O ZÁJEZDU uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen NOZ ), ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami: I. dále jako pořadatel a II. Základní škola Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav příspěvková organizace se sídlem Nádražní 4, Hustopeče IČ Bankovní spojení: Komerční banka č.ú.: Zastoupená Mgr. Ivanou Matějíčkovou, ředitelkou školy dále jako zákazník. 1. PŘEDMĚT SMLOUVY 1.1 Pořadatel se zavazuje obstarat pro zákazníka zájezd (jak je definován níže). 1.2 Zákazník se zavazuje zaplatit pořadateli souhrnnou cenu zájezdu (jak je definována níže). 2.1 Pořadatel obstará pro Zákazníka: 2. ZÁJEZD a) Zahraniční jazykově vzdělávací pobyt pro žáky do Velké Británie Počet osob: 30 žáků (12 let 16 let) + 4 členové pedagogického doprovodu Destinace: Jižní nebo jihovýchodní Anglie Termín: v rámci kterého zajistí pořadatel pro zákazníka následující služby zahrnuté do ceny zájezdu Pobyt v zahraničí pro žáky v délce trvání minimálně 7 kalendářních dní včetně cesty. Doprava tam a zpět luxusním klimatizovaným autobusem, přistavení a příjezd autobusu k Základní škole Hustopeče, Nádražní 4, dopravu v rámci doprovodného programu. Výuku v místní vzdělávací instituci (např. jazykové škole) v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin (vyučovací hodina = 45 minut). Výuka jazyka musí být ukončena získáním certifikátu v tištěné podobě pro každého žáka, který se kurzu účastní. 4x ubytování žáků a doprovodu. Stravování formou plné penze včetně pitného režimu.

2 Odpolední doprovodný program obsahující aktivity vedoucí k seznámení žáků s reáliemi navštívené země. (Návštěva zajímavých míst, historických památek, muzeí, galerií atp.) Pojištění všech účastníků jazykově vzdělávacího pobytu (léčebné výlohy, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti, pojištění zavazadel) Služby průvodce, který bude doprovázet skupinu po celou dobu pobytu. 1 pedagogický dozor zdarma k 10ti žákům b) Zahraniční jazykový kurz pro učitele Jedná se o zajištění intenzivních jazykových kurzů v následujícím rozsahu: Počet osob: 4 Destinace: Velká Británie, Londýn Termín: Jazyková úroveň: 1x A2, 2x B1, 1x B2, v rámci kterého zajistí pořadatel pro zákazníka následující služby zahrnuté do ceny zájezdu: Letecká doprava tam a zpět Ubytování v rodinách Stravování minimálně polopenze Délka jazykového kurzu bude 10 pracovních dní (počítáno bez cesty); Vlastní kurz dle úrovně účastníků v rozsahu min. 20 vyučovacích hodin týdně (během 5 pracovních dnů), tj. celkem min. 40 vyučovacích hodin. Vyučovací hodina trvá nejméně 45 minut Výukové materiály Certifikát o absolvování kurzu Pojištění léčebných výloh a zavazadel Pojištění stornopoplatků Součástí ceny není zajištění dopravy na letiště ba z letiště. 3. CENA ZÁJEZDU 3.1 Smluvní strany si sjednali cenu Zájezdu ve výši... slovy:... (dále jen Cena Zájezdu ). 3.2 Smluvní strany se dohodly, že Cena Zájezdu bude Zákazníkem uhrazena následovně: Do..uhradí Zákazník Pořadateli zálohu na Cenu Zájezdu ve výši... Kč a do... zaplatí Zákazník Pořadateli doplatek Ceny zájezdu ve výši.kč a to bezhotovostním převodem ve prospěch účtu Pořadatele vedeného u banky..., číslo účtu Smluvní strany prohlašují, že dohodnutá ceny obsahuje veškeré náklady spojené s uskutečněním Zájezdu v rozsahu, jak je uveden v čl. 2.1 této smlouvy. 3.4 Pořadatel je oprávněn zvýšit Cenu Zájezdu z následujících důvodů společně s přesně určeným způsobem výpočtu zvýšení Ceny Zájezdu, zvýší-li se do jedenadvacátého dne před datem zahájení Zájezdu (dále jen Oznámení o zvýšení Ceny Zájezdu ): a) cena za dopravu včetně cen pohonných hmot; b) platby spojené s dopravou, jako jsou letištní, přístavní či jiné poplatky zahrnuté v Ceně Zájezdu; nebo c) směnný kurs české koruny použitý pro stanovení Ceny Zájezdu v průměru o více než 10%.

3 3.5 Oznámení o zvýšení Ceny Zájezdu je povinen Pořadatel oznámit Zákazníkovi písemně. Odešle-li pořadatel oznámení o zvýšení ceny Zákazníkovi později než dvacátý první den před zahájením zájezdu, nemá zvýšení Ceny Zájezdu právní účinky. 4. PROHLÁŠENÍ 4.1 Zákazník prohlašuje, že mu Pořadatel před uzavřením této Smlouvy sdělil vhodným způsobem veškeré nezbytné údaje o pasových a vízových požadavcích a o lhůtách pro jejich vyřízení v souvislosti se Zájezdem. 4.2 Zákazník prohlašuje, že Pořadatel mu před uzavřením této Smlouvy sdělil vhodným způsobem veškeré nezbytné údaje o zdravotních dokladech, které jsou pro Zájezd požadovány. 4.3 Pořadatel prohlašuje, že uskutečnění Zájezdu není nijak podmíněno dosažením určitého počtu zákazníků. 4.4 Pořadatel prohlašuje, že pro uskutečnění Zájezdu a účast Zákazníka na Zájezdu nemusí Zákazník splnit žádné podmínky. 4.5 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva nahrazuje potvrzení o zájezdu ve smyslu 2525 NOZ. 5. POVINNOSTI POŘADATELE 5.1 Pořadatel je povinen doručit Zákazníkovi písemně na jeho adresu nebo elektronicky na jím sdělenou adresu elektronické pošty nejméně sedm (7) pracovních dnů před datem zahájení Zájezdu další podrobné a pro Zákazníka důležité údaje o všech skutečnostech, které zná, nejsou-li již obsaženy v této Smlouvě, zejména: a) upřesnění údajů stanovených v článku 2 této Smlouvy; b) (s ohledem na to že se Zájezdu účastní nezletilí bez doprovodu osoby, která o ně pečuje) podrobnosti o možnosti spojit se s nezletilým nebo se zástupcem pořadatele v místě pobytu nezletilého; c) údaje o osobě, na niž se lze během Zájezdu obrátit v nesnázích s žádostí o pomoc, především jméno, adresu a číslo telefonu místního zástupce pořadatele a adresu a telefonní číslo zastupitelského úřadu. 6. VADY ZÁJEZDU 6.1 Nemá-li Zájezd vlastnosti, o nichž Pořadatel Zákazníka ujistil nebo které Zákazník vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával, zajistí Pořadatel nápravu, pokud si nevyžádá neúměrné náklady. 6.2 Má-li Zájezd vadu a vytkl-li ji Zákazník bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na slevu z Ceny Zájezdu ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. 6.3 Nezjedná-li Pořadatel nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou mu Zákazník určí, může si Zákazník zjednat nápravu sám a Pořadatel mu nahradí účelně vynaložené náklady. Určení lhůty k nápravě není třeba, pokud Pořadatel odmítl nápravu zjednat nebo vyžaduje-li se

4 okamžitá náprava vzhledem k zvláštnímu zájmu Zákazníka. 6.4 Nelze-li pokračování Zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší jakosti, než jakou určuje Smlouva, vrátí Pořadatel Zákazníkovi rozdíl v ceně. 6.5 Zajistí-li Pořadatel pokračování Zájezdu s vyššími náklady, jdou takové náklady k jeho tíži. 6.6 V případě, že se po zahájení Zájezdu vyskytnou podstatné vady Zájezdu a Pořadatel nepřijme opatření, aby Zájezd mohl pokračovat, nebo Zákazník takové opatření z řádného důvodu odmítne, je Pořadatel povinen zajistit na své náklady přepravu Zákazníka na místo odjezdu, popřípadě na jiné ujednané místo. 6.7 Pořadatel odpovídá Zákazníkovi za splnění povinností z této Smlouvy bez zřetele na to, zda v rámci Zájezdu poskytují jednotlivé služby cestovního ruchu osoby odlišné od Pořadatele. 6.8 V případě porušení povinnosti Pořadatele je Pořadatel povinen nahradit Zákazníkovi vedle škody na majetku také újmu za narušení dovolené, zejména byl-li Zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen. 6.9 Zákazník je oprávněn uplatnit své právo z porušení povinnosti Pořadatele do 30 dnů od skončení Zájezdu a to písemnou žádostí zaslanou na adresu Pořadatele. Nevytkne-li Zákazník vadu Zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním není oprávněn požadovat právo na slevu z Ceny Zájezdu, jestliže Pořadatel namítne, že Zákazník své právo ve výše stanovené lhůtě 30 dnů od skončení Zájezdu neuplatnil ani u něho, ani u osoby, která uzavření Smlouvy zprostředkovala Pořadatel je povinen neprodleně poskytnou Zákazníkovi pomoc v případě, že se Zákazník ocitne po zahájení Zájezdu v nesnázích. 7. ODSTOUPENÍ 7.1 Zákazník je oprávněn odstoupit od této Smlouvy kdykoliv před zahájením Zájezdu, a to doručením písemného odstoupení Pořadateli. 7.2 Pořadatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy pouze v případě, že byl Zájezd zrušen anebo v případě, kdy Zákazník porušil svou povinnost z této Smlouvy. 7.3 Odstoupil-li zákazník od Smlouvy z důvodu, že nesouhlasí se změnou Zájezdu, nabídne Pořadatel Zákazníkovi náhradní zájezd celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, pokud je v Pořadatelových možnostech takový zájezd nabídnout. 7.4 Odstoupil-li zákazník od Smlouvy z důvodu, že Pořadatel Zájezd zrušil z jiného důvodu než pro porušení povinnosti Zákazníka, nabídne Pořadatel Zákazníkovi náhradní zájezd celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně mezi smluvními stranami této Smlouvy ujednáno, pokud je v Pořadatelových možnostech takový zájezd nabídnout. 7.5 V případě, že se smluvní strany dohodnou na náhradním zájezdu, nemá Pořadatel právo

5 jakkoliv zvýšit Cenu Zájezdu, i když je náhradní zájezd vyšší jakosti. Je-li náhradní zájezd nižší jakosti, vyplatí Pořadatel Zákazníkovi rozdíl v ceně bez zbytečného odkladu. 7.6 Zákazník je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že neobdrží dotaci od poskytovatele dotace. V takové případě je povinen Pořadatele o odstoupení informovat neprodleně po obdržení sdělení, že mu dotace nebude poskytnuta. 7.7 Zákazník je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě že nesouhlasí se změnou podmínek Zájezdu, kterou Pořadatel písmeně oznámil Zákazníkovi v souvislosti s vnějšími okolnostmi, které nutí Pořadatele podmínky Zájezdu změnit. V případě Pořadatelova oznámení o změně podmínek Zájezdu v souvislosti s vnějšími okolnostmi, které nutí Pořadatele podmínky Zájezdu změnit určí Pořadatel Zákazníkovi pro odstoupení přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než pět dnů a skončí před dnem zahájení Zájezdu. 7.8 Odstupuje-li kterákoliv se smluvních stran pro porušení povinnosti druhé smluvní strany, je oprávněná smluvní strana povinna doručit písemné odstoupení od této Smlouvy nejpozději do 5 pracovních dnů ode dny, kdy se o porušení povinnosti druhé smluvní strany dozvěděla. 8. ODSTUPNÉ A PENÁLE 8.1 V případě, že Zákazník odstoupí od této Smlouvy z jiného důvodu, než je porušení povinnosti Pořadatele, zaplatí Zákazník Pořadateli odstupné ve výši... Kč (slovy:... korun českých). Stejné odstupné zaplatí Zákazník v případě, že Pořadatel odstoupí od této Smlouvy pro porušení povinnosti Zákazníka. Tato povinnost se nevztahuje na odstoupení do smlouvy z důvodu neposkytnutí dotace, uvedeného v čl. 7.6 této Smlouvy. 8.2 V případě, že Zákazník odstoupí od této Smlouvy z důvodu porušení povinnosti Pořadatele, nemá Zákazník povinnost platit žádné odstupné. To platí i tehdy, nebyl-li Zákazníkovi poskytnut náhradní zájezd. 8.3 V případě, že Pořadatel zruší Zájezd ve lhůtě kratší než dvacet dnů před dnem zahájení Zájezdu, uhradí Pořadatel Zákazníkovi penále ve výši 10% z Ceny Zájezdu. Právo Zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno. Této povinnosti se Pořadatel zprostí důkazem, že Zájezd byl zrušen vzhledem k vyšší moci. 9. POSTOUPENÍ 9.1 Zákazník není oprávněn postoupit tuto Smlouvu na třetí osobu. 9.2 Pořadatel není oprávněn postoupit tuto Smlouvu na jinou osobu. 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 10.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení Tuto Smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným vzestupně číslovaným dodatkem potvrzeným statutárními orgány smluvních stran.

6 10.3 Smluvní strany sjednaly pro tuto smlouvu, že pokud není výslovně ve smlouvě uvedeno jinak, se veškeré vztahy vzniklé na základě této smlouvy řídí zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze smluvních stran dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení Dle 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu V souladu s 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran. V Hustopečích, dne V zákazník pořadatel

SMLOUVA O ZÁJEZDU - NÁVRH

SMLOUVA O ZÁJEZDU - NÁVRH Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0430 SMLOUVA O ZÁJEZDU - NÁVRH TUTO SMLOUVU O ZÁJEZDU (dále jen Smlouva ) uzavřely dne... podle ust. 2521 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen NOZ ),

Více

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Zájezd. Díl 6

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Zájezd. Díl 6 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník Díl 6 Zájezd Základní ustanovení 2521 Smlouvou o zájezdu se pořadatel zavazuje obstarat pro zákazníka předem připravený soubor služeb cestovního ruchu (zájezd) a zákazník

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře SPARK AIRTICKETS s. r. o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře SPARK AIRTICKETS s. r. o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře SPARK AIRTICKETS s. r. o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře SPARK AIRTICKETS s. r. o. (dále jen SPARK AIRTICKETS ) jsou

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře DELUXEA A.S. Příloha Smlouvy o zájezdu dle zákona č. 159/1999 Sb., zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře Thomas Cook s. r. o. k zájezdům pro obchodní rok 2015

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře Thomas Cook s. r. o. k zájezdům pro obchodní rok 2015 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře Thomas Cook s. r. o. k zájezdům pro obchodní rok 2015 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Thomas Cook s.r.o. (dále jen Podmínky

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře DELUXEA a.s. Příloha Smlouvy o zájezdu dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu

Více

Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK

Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Ing. Karel Topič CK Australia Puzzle, Viva Travel, dovolenánapřání.cz, zapsaným v živnostenském rejstříku (pořadatelem zájezdu-dovolené,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře AMERICA TOURS, v.o.s. ( dále jen CK ) 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky CK (dále jen Podmínky) jsou platné pro

Více

Zákazník uzavírá s cestovní kanceláří tuto cestovní smlouvu i ve prospěch následujících osob:

Zákazník uzavírá s cestovní kanceláří tuto cestovní smlouvu i ve prospěch následujících osob: SMLOUVA O ZÁJEZDU (PŘIHLÁŠKA) AJV Příbram s.r.o. cestovní kancelář AJV PŘÍBRAM s.r.o. cestovní kancelář (dále jen CK AJV) uzavírá podle 2521 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto smlouvu

Více

Zákon č. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon č. 159/99 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

Zákon č. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon č. 159/99 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu Zákon č. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon č. 159/99 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu Zákon č. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon č. 159/99 Sb., o některých podmínkách

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 2014

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 2014 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 2014 Tyto všeobecné obchodní podmínky ( VOP ) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy o zájezdu ( SoZ ), případně jiné smlouvy týkající se služeb

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE EXOTICA TRAVEL S.R.O. 2015

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE EXOTICA TRAVEL S.R.O. 2015 1 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE EXOTICA TRAVEL S.R.O. 2015 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP ) jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen podmínky) společnosti Zájezdy pro děti, s. r. o. jsou platné pro

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. Část I. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také Smluvní podmínky ) upravují, v souladu

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Účastníci zájezdu - smluvního vztahu

I. Úvodní ustanovení. II. Účastníci zájezdu - smluvního vztahu Všeobecné smluvní podmínky ARMITOUR - cestovní kancelář s.r.o. podle ustanovení zákona č. 159/99Sb. ----------------------------------------------------------------------- Tyto všeobecné podmínky vymezují

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy o zájezdu (dále jen

Více

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o.

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) uzavřené mezi cestovní kanceláří MMM Tour s.r.o. se sídlem Olomoucká 774, 569 43 Jevíčko,

Více

159/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999

159/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 159/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK PANTOUR

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK PANTOUR VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK PANTOUR 1 Úvodní ustanovení vzniká uzavřením cestovní smlouvy. Obsah cestovní smlouvy je určen směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny právo kdykoliv před

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. se sídlem Praha 3, Vinohrady, Korunní 1961/109,

Více

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o.

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o. Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o. I. Základní ustanovení. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) uzavřené mezi cestovní kanceláří Radynacestu,

Více

Všeobecné smluvní podmínky Čedok a.s.

Všeobecné smluvní podmínky Čedok a.s. Všeobecné smluvní podmínky Čedok a.s. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Čedok a.s. jsou platné pro všechny zájezdy, jejichž pořadatelem je cestovní kancelář Čedok a.s.

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK Lenka s. r. o., cestovní kancelář

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK Lenka s. r. o., cestovní kancelář VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK Lenka s. r. o., cestovní kancelář 1. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky CK Lenka s. r. o. (dále jen Podmínky ) jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY: CESTOVÁNÍ PRO SENIORY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY: CESTOVÁNÍ PRO SENIORY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY: CESTOVÁNÍ PRO SENIORY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky OK-TOURS a.s. jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří CK BL Travel s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě a) přihlášky na zájezd odeslané zákazníkem (příp.

Více

., : 265212041/300 ČSOB

., : 265212041/300 ČSOB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB Praha 2,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK SURFTIP

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK SURFTIP VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK SURFTIP Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Www.experitour.cz Všeobecné obchodní podmínky 1. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkratka VOP) upravují vztahy mezi zákazníkem a cestovní kanceláří v oblasti prodeje produktů, služeb

Více

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o 1. Úvodní ustanovení Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Skalla CZ, s.r.o., IČ 25961292, se sídlem Hradec Králové 2, Ulrichovo nám.

Více