Zápis. 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 19.06.2012"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Zápis 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne Účast Pozváno Přítomno Omluveno Neomluveno Členové ZM Vedoucí odborů MMK 8 8 Hosté 14 Jednání zastupitelstva města zahájil a řídil primátor města pan Tomáš Hanzel. Uvítal všechny přítomné a sdělil, že v době zahájení je přítomno 37 členů zastupitelstva města, tudíž bylo ZM usnášení schopno. Nejdříve bylo přistoupeno k procedurálním otázkám. Oznámil, že z jednání zastupitelstva města se omluvili: pan Zdeněk Lanzendőrfer a pan Stanislav Sobel. Než bylo přistoupeno k procedurálním otázkám, primátor sdělil, že dne podala rezignaci na mandát člena zastupitelstva města paní Dagmar Kopřivová. Náhradníkem na uprázdněný mandát prohlásila Rada města Karviné dne svým usnesením č pana Čestmíra Kročila z téže politické strany, a to podle pořadí určeného počtem obdržených hlasů. Toto pořadí bylo možné ověřit podle zápisu o výsledku voleb v obci se jmény kandidátů, kteří byli zvoleni do zastupitelstva města včetně seznamu náhradníků. Jmenovaný s členstvím v Zastupitelstvu města Karviné souhlasil. Protože k výkonu funkce člena zastupitelstva města je zapotřebí ve smyslu 69 dost. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, složit předepsaný slib, primátor nového člena ZM upozornil, že ve smyslu téhož zákona odmítnutí slibu nebo složení slibu s výhradou, má za následek ztrátu mandátu s tím, že slib složí do rukou předsedajícího, potvrdí ho slovem slibuji a podpisem. p. T. Hanzel - před vlastním aktem slibu požádál všechny přítomné, aby znění slibu vyslechli ve stoje. Pana Čestmíra Kročila požádal, aby předstoupil před předsednický stůl. Přečtením slibu pověřil JUDr. Olgu Guziurovou, vedoucí Odboru organizačního. Po složení slibu popřál nově zvolenému členu ZM k výkonu jeho funkce hodně úspěchů. Následně byly projednány procedurální otázky: I když se hlasovalo hlasovacím zařízením, přesto pro případ poruchy byly určeny tyto sčitatelky: paní Tamara Hercigová, Romana Plecháčová a Jitka Korzonková. Jako hlavní sčitatelku určil Ing. Blanku Rychlou. Zpracováním zápisu z 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné pověřil paní Janu Nekardovou, u které byl rovněž k nahlédnutí zápis z 12. zasedání ZM konaného dne , který byl ověřen bez připomínek. Hlasování na tomto jednání ZM bylo veřejné, prostřednictvím hlasovacího zařízení. Jako pracovní předsednictvo byla schválena rada města. Ověřovateli zápisu byli schváleni: pan Radek Orszulik a Bc. Jan Šimerda. Tím byly ukončeny procedurální otázky, hlasování č. 1 (usnesení ZMč. 341). Předsedající uvedl, že v programu 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné došlo k těmto úpravám: Po jednání 38. schůze RM konané dne byly u prezence členům ZM předány tyto materiály: d o p l n ě n í programu č. 1 z Odboru ekonomického - Převzetí dluhu - půjčky 1 milion Kč poskytnuté HCB,s.r.o., d o p l n ě n í programu č. 2 z Odboru rozvoje Poskytnutí finančního příspěvku Regionální knihovně Karviná na realizaci projektu INFOSERVIS pro malé a střední podnikatele. Po jednání mimořádné schůze RM před zasedáním ZM byly u prezence členům ZM předány tyto materiály: d o p l n ě n í programu č. 3 z Odboru rozvoje Pořízení změny č. 10 Územního plánu obce Karviná, d o p l n ě n í programu č. 4 z Odboru rozvoje Informativní zpráva o projektu Dětská hřiště společnosti Lidl Česká republika v.o.s.. d o p l n ě n í programu č. 5 z Odboru rozvoje Poskytnutí účelové neinvestiční dotace Občanskému sdružení Sdružení Romů Severní Moravy. Protože d o p l n ě n í programu č. 2, 3, 4 a 5 nebylo uvedeno v programu 13. zasedání ZM Karviné, nechal o doplnění těchto bodů postupně hlasovat. Nejdříve o doplnění programu č. 2 - Poskytnutí finančního příspěvku Regionální knihovně Karviná na realizaci projektu INFOSERVIS pro malé a střední podnikatele. Zápis: 1

2 HLASOVÁNÍ : č. 2 PRO : 36 ZDRŽEL SE : 1 usnesení č. 341 Dále o doplnění programu č. 3 - Pořízení změny č. 10 Územního plánu obce Karviná. HLASOVÁNÍ : č. 3 PRO : 37 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č. 341 Nyní o d o p l n ě n í programu č. 4 - Informativní zpráva o projektu Dětská hřiště společnosti Lidl Česká republika v.o.s.. HLASOVÁNÍ : č. 4 PRO : 38 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č. 341 Nakonec o d o p l n ě n í programu č. 5 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace Občanskému sdružení Sdružení Romů Severní Moravy. HLASOVÁNÍ : č. 5 PRO : 38 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č. 341 p. T. Hanzel - zeptal se, zda chce ještě někdo navržený program 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné doplnit. Protože další návrhy na doplnění programu 13. zasedání ZM Karviné nebyly podány, nechal program, včetně doplněných bodů, schválit. HLASOVÁNÍ : č. 6 PRO : 38 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č. 341 Program 13. zasedání ZM Karviné byl schválen. Na základě nových ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu, došlo k upřesnění pravidel stanovených zákonem o obcích ve věci oznámení o osobním zájmu. Dle 8 zákona o střetu zájmu je veřejný funkcionář povinen při jednání orgánu územního samosprávného celku, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma, a nebo má-li na věci jiný osobní zájem; to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý. Oznámení podává příslušný veřejný funkcionář písemně před zahájením jednání nebo ústně v jeho průběhu, nejpozději však před tím, než orgán přistoupí k hlasování; oznámení bude vždy součástí zápisu z jednání. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje ZM usnesením. Zápis: 2

3 p. T. Hanzel - sdělil, že střet zájmu oznámila Bc. Bollogová ve věci Převod části pozemku - Bc. Ivana a Roman Bollogovi bod programu č. 21. Zeptal se, zda existuje důvod pro vyloučení členky ZM paní Bc. Bollogové z projednávání a rozhodování v této věci. O návrhu nechal hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 7 PRO : 6 PROTI : 1 ZDRŽEL SE : 29 usnesení č. ZM Karviné nerozhodlo o tom, že existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování členky ZM Karviné paní Bc. Ivany Bollogové ve věci Převod části pozemku - Bc. Ivana a Roman Bollogovi. Poté bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů programu 13. zasedání ZM Karviné. 2) Ocenění strážníků MP Karviná p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem návrhu byla Městská policie Karviná, která připravila ocenění strážníků za významné pracovní jubileum u příležitosti 20. výročí založení Městské policie Karviná. V této souvislosti schválilo vedení města udělení 15-ti strážníkům ocenění Čestné uznání primátora města Karviné s tím, že slavnostní akt ocenění byl doprovázen prezentací týkající se vývoje a činnosti strážníků městské policie za 20 let. Slovo předal náměstkovi primátora Mgr. Bičejovi. Mgr. P. Bičej - představil vývoj MP Karviná, která byla schválena usnesením ZM Karviné dne , Obecně závaznou vyhláškou o městskké policii, kdy došlo k oficiálnímu zřízení MP Karviná, a to na základě účinnosti nového zákona ČNR č. 553/1991 Sb. o obecní policii od Hovořil o personálním vývoji, kdy celkový počet zaměstnanců v roce byl 216 a celkový počet strážníků byl 198 s tím, že v roce 2012 je strážníků pouze 84. Služebny byly na různých místech. Svou činnost zahájila MP v budově nynější radnice a poté v budově č. p. 621 na ul. K. Sliwky, s narůstajícícm počtem strážníků byly postupně zakládány obvodní služebny v městských částech s nepřetržitým provozem. V roce první služebna v budově č. p dnešní Těšínské muzeum v Karviné-Fryštátě, další v Karviné-Ráji, ul. Ciolkovského č. p. 452 a služebny s omezeným provozem v částech Karviná-Doly a Karviná-Louky. V roce služebna v Karviné-Mizerově, budova polikliniky. V roce služebna v Karviné-Nové Městě, ul. Vrchlického č. p V roce 1997 se obvodní služebny postupně rušily a centralizovaly do jednoho objektu s tím, že od se MP nachází v budově č. p. 51, v parku J. Fučíka (dnes Univerzitní park) v Karviné-Fryštátě. Existují různé specializované jednotky a hlídky, a to pěší, okrskáři, autohlídky, dopravní, od roku 2000 cyklistické, skupina služební kynologie, záchranáři, stálá motorizovaná hlídka a jednotka operačního zásahu. Od letošního roku mají strážníci také terénní auto pro objíždění špatně dostupných území, kde řeší černé skládky nebo i drobnou trestnou činnost. V roce 2004 přešla agenda prevence kriminality pod MP Karviná, kdy je na PCO v současné době napojeno 104 objektů, provádí kurzy sebeobrany žen, montáž řetízků, bezpečnostních stojanů na kola, besedy s dětmi, seniory a občany, byla zřízena schránka důvěry, spolupracují s DD Srdce, organizují pro ně různé víkendové pobyty, dětské tábory, spolupracují s neziskovými organizacemi, MŠ, ZŠ, občanskými sdruženími a realizují program Asistenti prevence kriminality. MP Karviná se od roku 2009 zapojila do programu nulové tolerance k nepřizpůsobivým s tím, že problémovou lokalitou je především část Nové Město, kde má MP od letoška hlavně kvůli prevenci a práci s nepřizpůsobivými novou služebnu. Postupem času došlo i k rozšíření pravomocí MP. Dále se vyjádřil k důležitým mezníkům v historii MP Karviná a ke speciální technice a vozovému paruku, které využívají strážníci při své činnosti. Vyjádřil se také k zákrokům a úkonům strážníků, kterých bylo od roku 1992 do roku , z toho vyřešeno MP zákroků. MP spolupracuje nejen se složkami integrovaného záchranného systému, ale i Policií ČR. Na závěr prezentace proběhla ukázka konkrétních zásahů strážníků. Sám za sebe ocenil práci MP Karviná s tím, že jsou neodmyslitelnou součástí našeho města a orgánem, který zajišťuje bezpečnost občanů a jejich majetku, za což jim ještě jednou poděkoval a popřál mnoho dalších úspěchů v jejich práci. p. J. Novotný - ředitel MP Karviná - jmenovitě vyzýval jednotlivé oceněné strážníky, kterým pan primátor předal ocenění Čestné uznání primátora města Karviné a náměstek Mgr. Bičej malý dárek. Oceněni byli: Zárecká Renáta, Ožana Václav, Kolek Jaroslav, Štamposký Jaroslav, Buchtová Miluše, Osif Petr, Pastornický Ladislav, Zuskin Lubomír, Kurz Petr, Teslík Roman, Neugebauer Roman, Pala Martin, Škobrtalová Inez, Filičko Jaroslav a Magiera Lubomír. Po předání ocenění poslednímu strážníkovi byl slavnostní akt ocenění ukončen. p. J. Adámek - poděkoval nejen oceněným strážníkům MP za jejich 20-ti letou práci, ale celé MP Karviná za jejich záslužnou práci pro město Karviná. 3) Vyřízení interpelací členů ZM Karviné přednesených na zasedání Zastupitelstva města Karviné dne p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační, oddělení Kancelář primátora. Zeptal se, zda jsou k vyřízení interpelací nějaké dotazy nebo připomínky? Zápis: 3

4 p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k odpovědím na interpelace nebyly podány, nechal o předloženém návrhu usnesení bodu programu č. 3 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 8 PRO : 37 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Náplně činností výborů Zastupitelstva města Karviné p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační, oddělení Kancelář primátora, který předložil materiál v souvislosti s organizačními změnami Magistrátu města Karviné, které nastaly ke dni Náplně jednotlivých výborů byly přílohou důvodové zprávy materiálu, ke kterým otevřel diskuzi. p. E. Matykiewicz - podal návrh, aby u náplně činnosti kontrolního výboru byl v odrážce 8 - plní konkrétní úkoly na úseku kontroly uložené zastupitelstvem vypuštěn text: a radou města. JUDr. O. Guziurová - uvedla, že tato úprava je možná. p. T. Hanzel - protože další návrhy na změnu či doplnění usnesení nebyly podány, nechal hlasovat o pozměňujícím návrhu na usnesení, který předložil pan Matykiewicz. HLASOVÁNÍ : č. 9 PRO : 39 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Stanovení peněžitého plnění (měsíční odměny) předsedům komisí Rady města Karviné, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Karviné p. T. Hanzel - uvedll, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační, oddělení Kancelář primátora. Rada města na své schůzi dne doporučila zrušit Komisi majetkovou, rozvoje a služeb a komisi bytovou s tím, že tyto komise budou sloučeny do jedné nové komise, a to Komise majetkové a bytové. Tento návrh projednala rada města dne , včetně personálního obsazení nové komise. Zastupitelstvu města byl předložen návrh stanovit s účinností od paní Daně Gezové, předsedkyni nově vzniklé Komise majetkové a bytové, která není členkou ZM Karviné, peněžité plnění ve stejné výši, kterou pobírala jako doposud, tj. ve výši Kč 3.700,--. K předloženému návrhu otevřel diskuzi. návrhu usnesení bodu programu č. 5 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 10 PRO : 36 ZDRŽEL SE : 1 usnesení č ) Stanovení měsíční odměny neuvolněnému členovi Zastupitelstva města Karviné panu Čestmíru Kročilovi p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační, oddělení lidských zdrojů. Jednalo se o schválení odměny pro nového člena ZM. Návrh projednala rada města na své schůzi dne , s tím, že navrhla stanovit měsíční odměnu panu Čestmíru Kročilovi ve stejné výši, jako u ostatních členů ZM, kteří nevykonávají žádnou další funkci, a to s účinností od K předloženému návrhu otevřel diskuzi. Zápis: 4

5 návrhu usnesení bodu programu č. 6 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 11 PRO : 37 ZDRŽEL SE : 1 usnesení č ) Členství Dagmar Kopřivové v dozorčí radě společnosti BYTservis-služby, spol. s r.o. p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor majetkový, oddělení majetkoprávní. V souvislosti s rezignací paní Dagmar Kopřivové na mandát člena Zastupitelstva města Karviné pro volební období z důvodu jejího pracovního vytížení bylo navrženo zastupitelstvu města její odvolání z funkce člena dozorčí rady společnosti BYTservis-služby, spol. s r.o. Po projednání tohoto materiálu v radě města dne byl předložen návrh na doplnění usnesení s tím, že bylo zavrženo jmenovat do funkce člena dozorčí rady této společnosti pana Jana Kolka. K předloženému návrhu otevřel diskuzi. návrhu usnesení bodu programu č. 7 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 12 PRO : 39 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Valná hromada KIC Odpady, a. s., delegování náhradníka na valné hromady, změna stanov a zvýšení základního kapitálu této společnosti p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační, oddělení Kancelář primátora, který předložil informaci o změně data konání a o doplnění pořadu jednání valné hromady obchodní společnosti KIC Odpady, a. s., v níž má statutární město Karviná majetkovou účast, která byla založena za účelem vybudování a provozování Krajského integrovaného centra využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji s tím, že nový termín valné hromady byl stanoven na Přílohou materiálu byla také Pozvánka na valnou hromadu obchodní společnosti, Změna data konání valné hromady obchodní společnosti a Doplnění pořadu jednání valné hromady. K předloženému návrhu otevřel diskuzi. p. K. Wiewiórka - vznesl připomínku k dalšímu peněžitému vkladu statutárního města Karviné ve výši Kč ,--, tedy k dalšímu navýšení základního kapitálu obchodní společnosti KIC Odpady, a to nakoupením dalších akcií. Uvedl, že zástupci klubu KSČM mají o této problematice minimální informovanost s tím, že nové informace mají pouze z tisku, kdy Městský soud v Ostravě pozastavil stavební řízení kvůli nějakým změnám, že na výstavbu KIC schází částka cca 1 miliarda Kč. Domníval se, že může také nastat situace, kdy částka ve výši Kč ,--, vynaložená na nákup dalších akcií, bude mít za určitou dobu nulovou hodnotu. Vznesl dotaz na radu nebo vedení města, zda mají nějaké informace o tom, že vklad do nákupu akcií se do budoucna vyplatí. p. T. Hanzel - uvedl, že takovou záruku nikdo nikomu dát nemůže, ani to, zda se bude či nebude daný projekt realizovat s tím, že se mohou naplnit jakékoliv scénáře. Proto může dojít i ke ztrátě. Na druhou stranu také nikdo z těch, kteří v roce 2005 podepsali Memorandum o vybudování KIC Odpady, a. s., ho nezrušil ani nezpochybnil. V současné době byl předložen návrch na navýšení základního jmění, pravděpodobně všichni akcionáři z okolních obcí budou navyšovat základní kapitál, tedy akciový podíl v této společnosti. Pokud to město Karviná neučiní, bude mít podíl ve společnosti minimální a v tom okamžiku i minimální vliv na to, jakým způsobem bude společnost fungovat nebo se dále vyvíjet. Rozhodnutí je tedy pouze na zastupitelstvu města. Mgr. A. Petráš - požádal o informaci, jaké podíly mají ve společnosti KIC Odpady, a. s. ostatní akcionáři, především ty zakládající obce - Havířov, Karviná, Frýdek-Místek, Ostrava a Opava. Ing. J. Wolf - přesné podíly neznal, ale kraj a město Ostrava mají největší podíly, ostatní obce pak nižší. Mgr. A. Petráš - zajímalo ho, zda nakoupením akcií získáme vyšší majetkový podíl, neboť město již do společnosti vložilo nemalé finanční prostředky a výsledek není vidět zatím žádný. Dále ho zajímalo, zda nějaké z dalších okolních měst či obcí v regionu přistoupily ke KIC, protože v původním Memorandu bylo napsáno, že tuto možnost mají. Měl informaci, že město Orlová dosud nepřistoupilo a také další větší obce z našeho regionu nemají v této společnosti své zastoupení. Měl obavu, aby uvedená společnost nebyla po krajských volbách zcela nefunkční. p. T. Hanzel - dodal, že v roce 2005 Memorandum nepodepsal s tím, že v novém volebním období tuto věc vedení města převzalo. Akcionáři KIC jsou MS kraj, město Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek, Opava a Havířov s tím, že Zápis: 5

6 město Karviná je třetím největším akcionářem společnosti. Osobně se domníval, že bychom měli navýšit majetkový podíl nákupem akcií tak, jak bylo uvedeno v návrhu na usnesení. Pokud tak neučiníme, nic se nestane, pouze vliv města Karviné na daný projekt bude zcela zanedbatelný. Ing. Z. Gajdacz - vysvětlil, že na navýšení základního jmění se dohodla valná hromada společnosti. Jedná se o velký projet za několik miliard korun, s čímž souvisí také to, že někdo musí zaplatit např. projektové dokumentace pro jednotlivé stupně řízení, práci orgánů - představenstva, dozorčí rady. Protože se základní jmění, složené na počátku společnosti, již pravděpodobně vyčerpalo, akconáři se dohodli, že bude nutné složit další finanční prostředky k navýšení jmění společnosti, aby projekt mohl dále pokračovat. Zda bude projekt úspěšný, se ukáže až pozdějij. Osobně se domníval, že projekt je možné financovat také ze soukromých zdrojů s tím, že může nastat situace, že do projektu vstoupí i soukromý vlastník nebo kapitálové skupiny, které rády projekt odkoupí. p. J. Adámek - přeložil návrh, aby byl materiál ztažen z programu s tím, že první část usnesení - delegování zástupců na valnou hromadu doporučil schválit. Rozhodnutí o změně výše majetkové účasti navrhl ponechat až po krajských volbách na podzim 2012 s tím, že nové vedení MS kraje může na uvedený projektzměnit názor. Ing. J. Wolf - sdělil jednotlivé procentuální podíly obcí zastoupených v KIC Odpady, a. s., a to MS kraj - 33,95 %, Frýdek-Místek - 6 %, Havířov - 8 %, Karviná - 13 %, Opava - 6 %, Ostrava - 31 % a obec Horní Suchá - 0,85 %. Navyšování se týká pouze akcionářů. Pokud nebude základní jmění z naší strany navyšeno, procentuální podíl města Karviné klesne s tím, že náš podíl odkoupí město Ostrava, kraj a další města. Připomněl, že v roce 2011 bylo zastupitelstvem města schváleno Memorandum s MS krajem, kde se kraj zavázal hradit v průběhu 5 let 100 mil. Kč. v roce 2011 kraj zaslal městu Karviná částku 20 mil. Kč, která byla zahrnuta do výsledků hospodaření města za rok 2011 s tím, že peníze byly většinou účelně vynaloženy na životní prostředí. V současné době probíhá jednání s MS krajem o poskystnutí další dotace ve výši 20 mil. Kč, která budou opět použita na projekty z oblasti životního prostředí nebo školské projekty. Bude-li protinávrh pana Adámka schválen, nebude jeho účast na valné hromadě nutná, neboť nebude moci rozhodovat o změně majetkové účasti statutárního města Karviné při zvyšování základního jmění ve výši Kč ,--. p. T. Hanzel - protože další dotazy ani připomínky k předloženému návrhu nebyly podány, nechal hlasovat o protinávrhu pana Adámka, a to o stažení bodu programu z projednávání. HLASOVÁNÍ : č. 13 PRO : 0 PROTI : 26 ZDRŽEL SE : 13 usnesení č. Návrh nebyl schválen. Mgr. A Petráš - požádal, aby bylo toto hlasování prohlášeno za zmatečné, protože někteří zastupitelé zcela nepochopili, o čem měli hlasovat. Pan Adámek navrhl nehlasovat pouze o poslední části návrhu na usnesení, a to o změně výše majetkové účasti statutárního města Karviné a rozhodnutí ponechat až po krajských volbách. p. T. Hanzel - prohlásil předchozí hlasování za zmatečné a nechal hlasovat pouze o delegování zástupců města na valnou hromadu společnosti KIC Odpady, a.s. HLASOVÁNÍ : č. 14 PRO : 0 PROTI : 30 ZDRŽEL SE : 9 usnesení č. Protinávrh pana Adámka nebyl schválen. p. T. Hanzel - protože protinávrh nebyl schválen, nechal hlasovat o původním návrhu usnesení bodu programu č. 8. HLASOVÁNÍ : č. 15 PRO : 33 PROTI : 1 ZDRŽEL SE : 5 usnesení č ) Informace o závěrečném účtu Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2011 p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační, oddělení Kancelář primátora s tím, že Svazek měst a obcí okresu Karviná předložil informaci o závěrečném účtu Svazku měst a obcí okresu Karviná za Zápis: 6

7 rok K předložené zprávě otevřel diskuzi. návrhu usnesení bodu programu č. 9 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 16 PRO : 38 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Informace o využití finančních prostředků z privatizace bytového fondu p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor ekonomický, oddělení rozpočtů. Zpráva byla předložena zastupitelům na základě interpelace Mgr. Petráše z 12. zasedání zastupitelstva města konaného dne , který požádal o předložení písemné informace o příjmech z privatizace bytového fondu a jejich použití, což bylo podrobně rozepsáno v příloze č. 1 k důvodové zprávě. K předložené informaci otevřel diskuzi. Mgr. A. Petráš - vzhledem k tomu, že z privatiziace zůstalo na kontě pouze 215 mil. Kč, podal návrh, aby zastupitele přijali usnesení, že z této částky (215 mil. Kč) bude vyčleněno 150 mil. Kč buď na výstavbu penzionu pro seniory, případně na rekonstrukci vhodného objektu k tomuto účelu. Pověřit Odbor majetkový, ve spolupráci s ostatními odbor MMK, k zajištění dofinancování projektu z dotací EU. Měl za to, že by měla být vyčleněna finanční rezerva, protože v původním návrhu privatizace bytového fondu bylo uvedeno, že finanční prostředky budou využity především pro bytovou výstavbu ve městě. Návrh nebyl takto schváolen. Při dotazu, zda je připravena nějaké koncepce bydlení ve městě, dostal odpověď, že se na ní pracuje. Byl by rád, kdyby koncepce byla zpracována. V této souvislosti připomněl, že byla zpracována studie o využitelnosti ZŠ V. Nejedlého v Karviné-Ráji. Požádal náměstka primátora Ing. Závackého, aby se k této záležitosti vyjádřil, neboť škola stále stoji a město do budovy vkládá nemalé finanční prostředky. Dříve o budovu školy projevila zájem Integrovaná škola v Karviné-Novém Městě, což kraj neschválil. Budova je stále volná a chátrá. p. T. Hanzel - ohradil se proti tvrzení, že by měly být peníze z privatizace použity výhradně na novou bytovou výstavbu. Peníze měly být použity pro rozvoj města a ve prospěch obyvatel Karviné, což se činí, jak je zřejmé z předloženého materiálu. Dodal, že město Karviná pracuje na různých koncepcích bydlení, v současné době se chtějí soustředit na výstavbu domů s pečovatelskou službou nebo domovy pro seniory s tím, že se domníval, že není vhodné zablokovat tak velkou finanční částku, jak navrhoval Mgr. Petráš, na jeden projekt. O protinávrhu pana Mgr. Petráše nechal hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 17 PRO : 10 PROTI : 9 ZDRŽEL SE : 20 usnesení č. Protinávrh nebyl schválen. p. T. Hanzel - protože další dotazy ani připomínky k předloženému návrhu nebyly podány, nechal hlasovat o původním návrhu usnesení bodu programu č. 10 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 18 PRO : 34 PROTI : 1 ZDRŽEL SE : 2 usnesení č ) Poskytnutí příspěvku na celoměstské akce příspěvkové organizaci Městský dům kultury Karviná IČ: p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor ekonomický, oddělení rozpočtů, kdy Městský dům kultury Karviná požádal o navýšení rozpočtu na realizaci plánovaných celoměstských akcí, a to Pohádková Karviná, Karviná v rytmu a Karvinské varhany, Dny Karviné, Karvinský divadelní festival, Karvinské hudební léto, Barevný podzim, Svatováclavský hudební festival, Vánoční jarmark - Vánoční strom, Burza škol, Dny kultury - družební Zápis: 7

8 města v celkové výši Kč ,--. Současně je také navrženo rozpočtové opatření spočívající v uvolnění rozpočtové rezervy z rozpočtu roku 2012 ve výši Kč ,-- na dofinancování celoměstských akcí, jelikož nebyly v rozpočtu města na tyto výdaje vyčleněny finanční prostředky. V této souvislosti poděkoval paní ředitelce MěDK za uspořádání velmi úspěšné akce Dny Karviné, které byly letos dobře zorganizované. K předloženému návrhu otevřel diskuzi. p. J. Adámek - požádal paní ředitelku MěDK, aby podrobněji uvedla akce a projekty, o kterých pan primátor hovořil v úvodním slově. Mgr. O. Humplíková - ředitelka MěDK - podrobněji přiblížila celoměstské akce organizované jejich organizací, na které by byla schválená částka v jejich rozpočtu nedostačující. Počítali s tím, že chybějící finanční částka bude dofinancována z rezervy, o kterou však nepožádali dříve, neboť se snažili na některé projekty získat dotaci z jiných zdrojů, což se jim částečně podařilo. Přečetla všechny celoměstké akce, který byly schváleny s tím, že některé již proběhly a dále přiblížila akce, které se budou konat od měsíce června do prosince Dodala, že mají zájem rozšířit akci Vánoční jarmark, kdy budou do programu zapojeny také jiné organizace (např. JUVENTUS, ZŠ), se kterými budou teprve jednat. Jako novinku uvedla akci, která se uskuteční v pátek na Masarykově náměstí - taneční párty. Na závěr uvedla, že na část některých akcí obddrželi také dotaci z Nadace OKD a MS kraje. p. T. Hanzel - poděkoval za podání doplňujících informací. Protože další dotazy ani připomínky k předloženému materiálu nebyly podány, nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení bodu programu č. 11 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 19 PRO : 36 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Poskytnutí dotace Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Územnímu odboru Karviná p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje oddělení strategií a plánování s tím, že si Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje požádal o finanční výpomoc ve výši 1. mil. Kč pro rok 2012, kdy ve své žádosti uvedl, že není schopen ze svých rozpočtových prostředků uspokojivě pokrýt požadavky na provoz požární stanice Karviná, jejíž některé části jsou v havarijním stavu (izolace střechy, rozvody energií, garážová stání a pod.). Rada města projednala na své schůzi dne žádost a doporučila zastupitelstvu města uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši Kč ,--, a to na pokrytí výdajů souvisejících s činností hasičských jednotek dislokovaných na Územním odboru Karviná. K předloženému návrhu otevřel diskuzi. návrhu usnesení bodu programu č. 12 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 20 PRO : 35 PROTI : 1 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Poskytnutí finančního příspěvku Okresní hospodářské komoře Karviná p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje oddělení strategií a plánování, který obdržel žádost o poskytnutí dotace na činnost Okresní hospodářské komory Karviná, která poskytuje komplexní informační servis v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti fyzických a právnických osob na území okresu Karviná. Funguje jako kontaktní místo veřejné správy, zabývá se také organizováním vzdělávací činnosti, konferencí a podnikatelských misí s tím, že její činnost spadá do Programu podpory malého a středního podnikání a zaměstnanosti ve městě, podprogramu podpory Propagace malého a středního podnikání. Na základě těchto skutečností rada města doporučila zastupitelstvu města poskytnout finanční příspěvek Okresní hospodářské komoře Karviná ve výši Kč ,--. K předloženému návrhu otevřel diskuzi. návrhu usnesení bodu programu č. 13 hlasovat. Zápis: 8

9 HLASOVÁNÍ : č. 21 PRO : 33 PROTI : 1 ZDRŽEL SE : 2 usnesení č ) Poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje, oddělení strategií a plánování, který obdržel žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby, které dle schválených Zásad splňují stanovené podmínky. Na základě této skutečnosti rada města doporučila uvedeným žadatelům finanční příspěvek na výstavbu rodinného domu ve výši Kč ,-- poskytnout. K předloženým návrhům otevřel diskuzi. Mgr. A Petráš - řekl, že na posledním zasedání ZM požádal, aby se rada města zamyslela nad výší poskytovaného příspěvku ve výši Kč ,-- Kč na podporu individuální bytové výstavby. Protože nebyl zpětně informován, požádal v rámci písemné interpelace o sdělení, zda dojde k přehodnocení těchto Zásad týkajících se podpory individuální bytové výstavby, a to v souvislosti s ukončenou privatizací bytového fondu města. Svou žádost odůvodnil tím, že ve městě je cca 90 % bytů v osobním vlastnictví a pokud někdo postaví rodinný dům, dostane od města finanční příspěvek ve výši Kč ,-- s tím, že svůj vlastní byt ještě prodá za cca Kč ,-- až Kč ,--, což viděl jako nespravedlivé, protože dochází k určité nerovnosti. Osobně se domníval, že dotace ve výši Kč ,-- by měla být zrušena, neboť v současné době nemá své opodstatnění. Na interpelaci požadoval písemnou odpověď. p. T. Hanzel - řekl, že na jedné straně poukazujeme, že z Karviné odchází občané do jiných např. okolních obcí a na straně druhé je předložen návrh na zrušení finanční podpory pro individuální bytovou výstavbu, abychom si v Karviné občany udrželi. Osobně se domníval, že rozhodnutí poskytovat dotaci je správné, čímž podporujeme individuální bytovou výstavbu, která je jednou z motivací pro lidi, aby z Karviné neodcházeli. Na písemnou interpelaci bude odpovězeno písemně. Mgr. A. Petráš - dodal, že původní Zásady byly zcela o něčem jiném. Pro občana byla dotace Kč ,-- motivací pro to, aby si mohl postavit vlastní dům a uvolněný městský byt mohl být obsazen jiným nájemníkem. Později se to nedodržovalo, lidé zůstávali bydlet ve svých bytech nebo ho přenechali svým dětem a sami se přestěhovali do svého nového domu. p. T. Hanzel - upřesnil, že město Karivná není jediným městem, ze kterého odchází hodně lidí, ale problém se týká celé Severní Moravy. Je to také tím, že se vytrácí průmysl, na kterém byla závislá většina obyvatel. Naopak posilují menší okolní obce, jako jsou Petrovice a Dětmarovice. Protože další dotazy ani připomínky k předloženému návrhu nebyly podány, nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení bodu programu č. 14 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 22 PRO : 34 PROTI : 1 ZDRŽEL SE : 1 usnesení č ) Změna usnesení ZM č. 260 konaného dne Program prevence kriminality statutárního města Karviné na rok 2012 p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byla Městská policie, oddělení prevence kriminality. V rámci programu prevence kriminality na rok 2012 byla 16-ti projektům přiznána dotace z rozpočtu města a z tohoto počtu bylo navrženo 5 projektů pro zařazení s možností ucházet se o státní účelovou dotaci z Ministerstva vnitra ČR. Ministerstvem nebyla přiznána dotace na projekt Kurz sebeobrany žen a na projekt Prevence kyberšikany. Protože projekt Prevence kyberšikany nelze realizovat, bylo navrženo částku Kč 5.000,--, schválenou na tento projekt, převést na Kurz sebeobrany žen, který bude možno realizovat za navýšenou částku Kč ,--. K předloženému návrhu otevřel diskuzi. p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky nebyly podány, nechal o předloženém návrhu usnesení bodu programu č. 15 hlasovat. Zápis: 9

10 HLASOVÁNÍ : č. 23 PRO : 36 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Dohoda o majetkovém vypořádání - polyfunkční dům ul. Fryštátská p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor majetkový. Jedná se o obytné domy č. p na ulici Fryštátské, které jsou ve spoluvlastnictví statutárního města Karviné (podíl 51%) a Bytového družstva Karviné (podíl 49%). Dne byl uzavřen Dodatek č. 3 ke Smlouvě o sdružení č. OS 168/10245/03/OSM/Pi, který řešil společný postup při řešení vad a poruch díla v záruční době na tomto obytném domě, kdy vlastní sanační práce probíhaly v období července 2007 až srpna 2008, výdaje na související činnosti byly vykazovány v letech s tím, že sanaci předmětného domu investovalo statutární město Karviná. Tato skutečnost ovlivnila změnu majetkových poměrů. Narovnání spoluvlastnických podílů bylo řešeno v příloze č. 1 k usnesení s tím, že členská schůze Bytového družstva Karviná se bude touto záležitostí zabývat na svém nejbližším jednání. K předloženému návrhu otevřel diskuzi. p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k předloženému návrhu nebyly podány, nechal o návrhu usnesení bodu programu č. 16 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 24 PRO : 33 PROTI : 1 ZDRŽEL SE : 1 usnesení č ) Dražba jednotky návrhu usnesení bodu programu č. 17 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 25 PRO : 35 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Převod objektu č. p. 769 v Karviné-Fryštátě návrhu usnesení bodu programu č. 18 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 26 PRO : 36 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Nabídka na prodej pozemků - ČR ÚZSVM Zápis: 10

11 návrhu usnesení bodu programu č. 19 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 27 PRO : 38 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Převod pozemků - Cyklotrasa podél řeky Olše návrhu usnesení bodu programu č. 20 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 28 PRO : 37 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Převod části pozemku - Bc. Ivana a Roman Bollogovi návrhu usnesení bodu programu č. 21 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 29 PRO : 35 ZDRŽEL SE : 2 usnesení č ) Převod pozemku - manželé Piechotovi návrhu usnesení bodu programu č. 22 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 30 PRO : 38 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Převod pozemku - Radim Konvalilnka návrhu usnesení bodu programu č. 23 hlasovat. Zápis: 11

12 HLASOVÁNÍ : č. 31 PRO : 38 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Převod pozemku - InterAuto Doležal, a. s. návrhu usnesení bodu programu č. 24 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 32 PRO : 37 PROTI : 1 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Zrušení usnesení - převod pozemku - RNDr. Ivana Smýkalová návrhu usnesení bodu programu č. 25 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 33 PRO : 37 ZDRŽEL SE : 1 usnesení č ) Převod budovy č. p. 168 a pozemků p. č. 1237, 1238/1, 1238/2 k.ú. Karviná-město návrhu usnesení bodu programu č. 26 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 34 PRO : 37 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č. 365 Doplnění programu č. 1 - Převzetí dluhu - půjčky 1 milion Kč poskytnuté HCB, spol. s r. o. p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor ekonomický oddělení rozpočtů. Smlouva o poskytnutí půjčky Kč ,-- byla schválena usnesením ZM č. 142 ze dne Na základě žádosti pana Pavla Halady, tehdejšího jednatele HCB se uskutečnilo jednání o prodloužení termínu splatnosti do Protože se tak nestalo, uskutečnilo se dne další jednání ve věci úhrady této půjčky, kdy bylo se zástupci občanského sdružení HCB domluveno, že bude zastupitelstvu města předloženo k projednání převzetí dluhu - půjčky Kč ,-- občanským sdružením HCB od společnosti HCB, spol. s r. o. a dále požádáno o prodloužení splatnosti půjčky do K předloženému návrhu otevřel diskuzi. Zápis: 12

13 návrhu usnesení doplněného bodu programu č. 1 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 35 PRO : 32 PROTI : 2 ZDRŽEL SE : 2 usnesení č. 366 Doplnění programu č. 2 - Poskytnutí finančního příspěvku Regionální knihovně Karviná na realizaci projektu INFOSERVIS pro malé a střední podnikatele p. T. Hanzel - řekll, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje, oddělení strategií a plánování, který obdržel dne žádost Regionální knihovny Karviná o poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč ,-- na realizaci projektu INFOSERVIS pro malé a střední podnikatele v rámci Programu podpory malého a středního podnikání a zaměstnanosti ve městě Karviná pro rok 2012, který spadá do podprogramu Programu podpory Propagace malého a středního podnikání, jehož účelem je podpora rozvoje drobných, malých a středních podnikatelů ve městě Karviná, za pomoci zabezpečení informačního zázemí, kde mohou prezentovat svou podnikatelskou činnost. Žádost projednala rada města s tím, že doporučila zastupitelstvu města finanční příspěvek ve výši Kč ,-- poskytnout. K předloženému návrhu otevřel diskuzi. návrhu usnesení doplněného bodu programu č. 2 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 36 PRO : 39 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č. 367 Doplnění programu č. 3 - Pořízení změny č. 10 Územního plánu obce Karviná p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje, oddělení strategií a plánování. V souvislosti se záměrem budoucího investora společnosti Auskulant s.r.o. realizovat stavbu pro obchod do 2000 m2 prodejní plochy v městské části Karviná-Nové Město, podala společnost Technické služby Karviná, a. s. jako vlastník předmětných pozemků a staveb na nich, návrh na pořízení změny Územního plánu obce Karviná. Předložený záměr je navrhován v zastavěném území, na ploše dnes nevyužívaného areálu skleníků, kdy nedojde k zásahu do neurbanizované krajiny s tím, že záměr je navržen v souladu s cíly a úkoly územního plánovaní a navrhovaná stavba pro obchod dotvoří urbanistickou koncepci zájmového území. Na základě výše uvedených skutečností úřad územního plánování, jako pořizovatel Územního plánu obce Karviná, vydává souhlasné stanovisko k předloženému návrhu na pořízení této změny. K předloženému návrhu otevřel diskuzi. návrhu usnesení doplněného bodu programu č. 3 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 37 PRO : 38 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č. 368 Doplnění programu čs. 4 - Informativní zpráva o projektu Dětská hřiště společnosti Lidl Česká republika, v. o. s. p. T. Hanzel - sdělil, žepředkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje, oddělení strategií a plánování. Jednalo se o projekt, v rámci kterého chce tato společnost opravit celkem 10 dětských hřišť ve vybraných 10 městech České republiky, mezi nimiž bylo i město Karviná. Rekonstrukce bude financována společností Lídl Česká republika, v.o.s. z vlastních zdrojů bez finanční spoluúčasti města, město Karviná bude následně platit údržbu dětského hřiště. Smlouva o obstarání díla bude předložena ke schválení Radě města Karviné dne K předložené zprávě otevřel diskuzi. Zápis: 13

14 návrhu usnesení doplněného bodu programu č. 4 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 38 PRO : 39 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č. 369 Dodplnění programu čs. 5 - Poskytnutí účelové neinvestiční dodtace Občanskému sdružení Sdružení Romů Severní Moravy p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje, oddělení strategií a plánování, který obdržel dne oznámení o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši Kč ,-- na činnost spojenou s provozem Romského kulturního a společenského centra provozovaného Občanským sdružením Sdružení Romů Severní Moravy. Na základě těchto skutečností rada města doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí této dotace. K předloženému návrhu otevřel diskuzi. návrhu usnesení doplněného bodu programu č. 5 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 39 PRO : 39 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Nové interpelace členů ZM Mgr. A. Petráš - 1. Úprava lokality Vagónka Podal písemnou interpelaci, kdy bude provedena konečná úprava demolice Vagónka. p. T. Hanzel - řekl, že na interpelaci bude odpovězeno písemně. Mgr. A. Petráš - 2. Změna Zásad Podal písemnou interpelaci, ve které předložil návrh na přípravu změny Zásad týkajících se poskytování finančních příspěvků ve výši Kč ,-- z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby. p. T. Hanzel -řekl, že na interpelaci bude odpovězeno písemně. p. J. Adámek - 1. Kontrola hydrantů ve městě Požádal vedení města, aby vstoupilo v jednání s SmVaK za účelem provedení kontroly všech hydrantů ve městě Karviná, a to z bezpečnostních důvodů, neboť některé z nich jsou na cestách nebo v ulicích zaasfaltované a v případě požáru jsou nefunkční, nepřístupné, některé nejdou otevřít. K této činnosti doporučil využít zaměstnance veřejně prospěšných prací, kteří by se mohli na odstraňování těchto vad a poruch podílet. p. T. Hanzel - řekl, že na interpelaci bude odpovězeno písemně. p. T. Gallik - 1. Úprava vyhořelého domu Uvedl, že na ulici Olšiny v Karviné-Staré Město za čističkou odpadních vod se nacháhí vyhořelý dům č. p. 168, který je v současné době rozebírán osobami, které by tam neměly mít přístup. Dotaz již vznesl na Odboru stavebním a životního prostředí MMK s tím, že odbor jednal s majitelem vyhořelého domu za účelem zjednání nápravy. Na interpelaci požadoval odpovědět písemně. p. T. Hanzel -řekl, že na interpelaci bude odpovězeno písemně. p. E. Matykiewicz - 1. Dotace na ozdravné pobyty dětí Vznesl dotaz týkající se schvalování příspěvků na ozdravné pobyty dětí ze ZŠ a MŠ v Chorvatsku. Zajímalo ho, kdo rozhodl nebo rozhoduje o výši dotace ze strany města. p. T. Hanzel - řekl, že město na základě Memoranda KIC, a. s. obdrželo dotaci ve výši 20 mil. Kč z MS kraje, ze které byla vyčleněna částka 2 mil. Kč na ozdravné pobyty dětí s tím, že finanční spoluúčast rodičů dětí bude ve výši cca Kč 4.000,-- na dítě. Ing. L. Šincl - zeptal se, zda pan Matykiewicz neměl na mysli dotaci ze Státního fondu životního prostředí, kde byla také učiněna výzva, kterou osobně poslal na všechny ZŠ a MŠ s informací o možnosti přihlásit se do programu ozdravných pobytů pro děti, na které je možné získat dotaci ve výši Kč 350,--/dítě/den. Zápis: 14

15 p. E. Matykiewicz - dodal, že měl na mysli ozdravné pobyty dětí v Chorvatsku ve třech turnusech, které se maji uskutečnit v srpnu s tím, že jeho dotaz zněl, kdo rozhodl o příspěvku ve výši Kč ,-- na dítě. p. T. Hanzel - řekl, že na interpelaci bude odpovězeno písemně. 28) Organizační záležitosti a různé p. K. Wiewiórka - ocenil rozhodnutí, že nedošlo ke zrušení kina Centrum v Karviné-Mizerově, které začalo promítat digitálně s tím, že má velmi pozitívní ohlasy z řad občanů města. p. J. Adámek - vznesl několik námětů a připomínek: - V souvislosti se záměrem rozšíření těžby OKD, a. s. v lokalitě Karviná-Staré Město opětovně požádal o pozvání pana Bakaly, generálního ředitele OKD pana Becka a zástupce OKD, a. s. na zasedání ZM, aby představili své podnikatelské záměry v této lokalitě. Od občanů města získal informaci, že se mají bourat nějaké domy na ulici Makarenkova v Karviné-Novém Městě. Poukázal na skutečnost, že lidé mají ve městě více informací, než samotní zastupitelé, což není správné. - Dále opětovně požádal příslušný odbor MMK o provedení kontroly slepeckých lišt ve městě, protože ne všechny jsou v pořádku a u těch poškozených, provést jejich opravu, protože je někdo záměrně poškozuje, vytrhává kachličky a vodící lišty pak neplní svůj účel. - Zeptal se, zda již proběhlo jednání mezi vedením města Karviné a vedením Lázní Darkov. p. T. Hanzel - řekl, že jednání mezi vedením města a Lázněmi Darkov proběhne v pátek , kdy vedení města obdrželo pozvání. K přizvání pana Bakaly a dalších uvedl, že budou pozvání písemně doporučeným dopisem na příští zasedání ZM s tím, že osobně by byl rád, kdyby pozvání přijali, ale měl obavu, že žádost města nebude na 100 % vyslyšena. Problematika poškozených slepeckých lišt bude rovněž rešena příslušným odborem MMK. p. J. Zolich - protože v tisku proběhla zpráva o vytvoření nové studie Ministerstvem životního prostředí k blízkému vytvoření nízkoemisních zón ve městech, zeptal se, zda již bylo v této souvislosti jednáno o možnosti vybudování obchvatu města Karviné. p. T. Hanzel - řekl, že o obchvatu města Karivné se jedná již cca 10 let, zatím jde o zcela bezpředmětnou záležitost, protože na jeho vybudování nejsou finanční prostředky. Nedaří se vybudovat obchvat ani ve Frýdku-Místku, mají pouze příslib, ale vzhledem k současné ekonomické situaci jim bylo sděleno, že minimálně do roku 2020 se v této věci nic dělat nebude. Ze strany města Karviné bylo v této záležitosti provedeno maximum, neboť je to pro nás klíčová a velmi důležitá věc, ale bohužel vše naráží na finance. Nízkoemisní zóny ve městě Karviná není možné zavést, protože nelze odklonit dopravu. Ing. J. Krupka vystoupil jako občan Karviné s tím, že vyslovil nespokojenost s odpověďmi na jeho dotazy týkající se problematiky rozšíření těžby OKD, a. s., které předložil písemně na zasedání ZM v měsíci březnu a dubnu Zajímalo ho, jakým způsobem se chce město vypořádat se záměrem OKD, a. s. Odpovědi, které na oba dopisy dostal, byly nic neříkající, jednalo se o odkaz na Střednědobou dohodu a následně na dohodu, která byla uzavřena v roce Závěrem dopisu byla citace: V současné době nemáme žádné další podklady týkající se pokračující těžby na území města Karviné. Měl za to, že se v dopise ptal na zcela něco jiného. Na další dopis dostal odpověď, ze kterého citoval:... ale v současné době nemáme žádné další podklady týkající se pokračující těžby na území města Karviné, než jsme Vám uvedli v dopise ze dne Rozuměl vyjádření pana primátora, že na některé věci nechtěl odpovídat, ale jeho dotaz v dopise zněl, jakým způsobem chce vedení plánovat rozvoj města Karviné a jakým způsobem se chce vypořádat např. se situací, vznikne-li v souvislosti s těžbou nějaký problém v průmyslové zóně Nové Pole. Je s tím spojena také druhá věc, co bude se Starým Městem, kde vlivem rozšíření těžby může vzniknout další jezero (jedno už je v Darkově). Může nastat situace, že město bude značně omezeno v dalším rozvoji a také kdo zaručí nebo vyloučí, že nepříjde společnost OKD, a. s. s tím, že za 6 až 7 let po vytěžení zásob, bude požadovat další těžbu v jiné oblasti. Měl za to, že v našem městě chybí starat se o město s tím, že se pan primátor výrazným způsobem odkloňuje od toho, co dříve sliboval. p. T. Hanzel - řekl, že se k odpovědím na dopisy již nebude vyjádřovat. Pouze uvedl, že názory a vyjádření vedení města k těžbě OKD, a. s. jsou stále konzistentní, tedy stejné a neměnné. Nemají ani v úmyslu odlákat podnikatele nebo zrušit průmyslovou zónu Nové Pole. Opak je pravdou, do města přišel nový investor, který staví nový závod a bude zaměstnávat občany města s tím, že byl investor podrobně seznámen s celou situací v lokalitě Staré Město. Všechny firmy na Novém Poli budou v nejbližší době obeslány dopisem, ve kterém bude jasně sděleno, že jim město nebrání v jejich dalšílm rozvoji podnikání a že na průmyslové zóně nevznikne stavební uzávěra. Bude záležet jen na nich, jakým způsobem se oni sami rozhodnou nebo dohodnou na nějakých jiných možnostech a kompenzacích se soukromou společností OKD, a. s. Ing. J. Krupka - řekl, že se přihlásil do diskuze jako občan, protože nechtěl do jednání vnášet politiku. Protože bydlí v Karviné dlouho, zajímalo ho, jak bude město vypadat za 5-10 let, neboť se může uvedeným zásahem výrazně změnit nejen vzhled Karviné, ale i struktura zaměstnanosti. K přichodu nového investora na Nové Pole připomněl, za jakých podmínek přišel, kdy již neměl možnost z hlediska časového presu a budoucních závazků hledat jiné řešení. p. T. Hanzel - meměl v úmyslu věci zlehčovat. Měl za to, že diskuze ze strany města je k jeho osobě seriózní s tím, Zápis: 15

16 že na předložené dotazy mu bylo odpovězeno zcela jasně a konkrétně. Dodal, že na příchodu nové firmy na Nové Pole má nemalou zásluhu také Ing. Krupka, který pomohl vyřešit některé věci na ministerstvu životního prostředí. Neměl pocit, že za vše může primátor, nemůže sám rozhodovat, ale o každém usnesení musí rozhodnout minimálně 21 ze 41 zastupitelů. Nikdo také nechce město Karviná zlikvidovat nebo jí nechat poddolovat. Domníval se, že se město stále rozvíjí správným směrem. Mgr. P. Dyszkiewicz - sdělil, že od bylo otevřeno letní koupaliště v Karviné s tím, že vstupné na letní koupaliště bylo schváleno radou města a je pro všechny občany města stejné bez jakýchkoliv výjimek. p. Silvia Škulavíková - předsedkyně OI Staré Město - ve svém vystoupení prezentovala názory občanů Karviné. Reagovala na odpovědi na své dotazy od pana primátora, které předložila písemně na minulém zasedání ZM s tím, že nikdo se nesnaží veřejnosti podsouvat nepravdy ani nerozpoutali žádnou kampaň. Pouze zastupují občany určité části města, poukazují a brání se proti nespravedlnosti. Měla za to, že povinností města je starat se o jeho budoucnost a nespoléhat se jen na zaměstnanost dolů tak, aby nebylo město za každou cenu jen hornické, ale pěkné, čisté a rozvíjející se. Město bychom si měli chránit a nedovolit soukromé společnosti OKD, aby se neustále roztahovali a drancovali národní bohatství, ničili majetky lidí a pustošili krajinu. Na závěr vystoupení uvedla, že ve Starém Městě se nachází Lípa Svobody, kterou přihlásila do soutěže o strom roku 2012 s tím, že se dostala do užšího výběru mezi 12 stromů a vítěz soutěže bude vyhlášen v říjnu Do soutěže ji přihlásila proto, že pokud bude poddolována, bude zničena, protože stojí v místech, kde by měl být pokles až 5 m. Vystoupení bylo písemně doloženo k zápisu. p. T. Hanzel - reagoval na vystoupení s tím, že řada uvedených věcí by měla spíš směřovat na poslance Parlamentu ČR, a to proč chce stát tak málo peněž po těžařských firmách do rozpočtu státu. Řadu věcí, které ve vystoupení uvedla, vedení města takto vnímá a zvažuje. To, jestli lidé ve Starém Městě neprodávají své nemovitosti, je jen jejich rozhodnutí. Vedení města pouze po OKD chce, protože nemohou soukromé firmě nebo společnosti bránit v jejich podnikatelské činnosti nebo v navazování obchodního vztahu s kýmkoliv, aby s občany Starého Města jednali slušně a nabídli jim tu nejvýhodnější alternativu řešení, tedy aby mohli zůstat v Karviné. Pokud se občané rozhodnou nemovitost neprodat, je to jen jejich rozhodnutí. p. Monika Heisigová za občanské sdružení Občané Karviné proti těžbě uhlí pod městem (ul. Holubova 11751, Karviná-Nové Město) - vystoupila k problematice rozšíření těžby OKD, a. s. s tím, že předala primátorovi města Petici proti rozšíření těžby uhlí v Karviné k vyřízení. Všechny přítomné seznámila s obsahem petice, ve které vyjadřili nesouhlas se záměrem společnosti OKD, a. s. rozšířit těžbu uhlí na území nacházející se na pravém břehu řeky Olše s tím, že vyzývají vedení města, aby zastávalo zájmy svých občanů a nepovolilo těžbu v těchto hustě obydlených částech města, kde se nachází také vybudovaná průmyslová zóna Nové Pole. Vystoupení bylo písemně doloženo k zápisu. p. T. Hanzel - převzal petici, která byla po zaevidování předána na příslušný odbor k vyřízení. Ubezpečil přítomné, že celou záležitost bere vedení města velmi vážně, budou se jí zabývat a dále postupovat dle petičního zákona. Mgr. P. Juras - ve svém vystoupení se vyjádřil k projevu pana Adámka na posledním zasedání ZM, kde se v rámci svého diskuzního příspěvku nevhodným způsobem ohradil proti jeho osobě a Mgr. Hamrusovi, použil nevhodné výrazy a osočil je z určitých souvislostí. Tímto svým vystoupením chtěl danou záležitost uzavřít s tím, aby si každý udělal vlastní úsudek. Vystoupení bylo písemně doloženo k zápisu. Ing. J. Krupka - vystoupil ještě jednou k problematice těžby s tím, že některé věci by měly směřovat na poslance. K problematice horního zákona a poplatků za těžbu uvedl, že již oslovil ministra a jeho náměstka. V legislativním plánu Vlády ČR byla připravena novely zákona, která se zpozdila s tím, že se na ní bude pracovat až nyní a zcela určitě dojde k požadované úpravě. O této záležitosti informoval také vedení OKD, a. s. Ing. L. Šincl - doplnil vystoupení Ing. Krupky, že také vítá otevření problematiky horního zákona s tím, že již proběhlo asi 6 pokusů řešení této problematiky, zatím neúspěšných, protože na program jednání nebyl zákon zařazen. p. T. Hanzel - podal několik informaci: - Ke konání mimořádného zasedání ZM Karviné v měsíci červenci 2012, pravděpodobně k problematice veřejných zakázek s tím, že u prezence byl proveden průzkum účasti na tomto mimořádném zasedání ZM. - Podal informaci k semináři členů ZM, který se uskuteční ve dnech ve Vendryni, hotel Vitality. Hlavním tématem výjezdního semináře bude prohlubující školení pro zastupitele z oblasti práva a legislativy zaměřené na: - zákon o obcích, mandát zastupitele, - hospodaření obce, veřejné zakázky, trestně právní odpovědnost, - obec a její samostatná působnost (právní akty obce, následky nesprávných rozhodnutí), - ochrana osobních údajů a poskytování informací, střet zájmů. Účast na semináři nutno závazně potvrdit buď písemně na přiloženém formuláři, který obdrželi zastupitelé s průvodní informací u prezence, mailem nebo telefonicky zaměstnankyním Odboru organizačního, Kanceláře primátora p. Nekardové nebo Ing. Rychle do konce měsíce června s tím, že poslední upřesnění bude provedeno na 14. zasedání ZM Karviné konaného dne Zápis: 16

17 p. T. Hanzel - protože se již v rámci bodu různé do diskuze nikdo nepřihlásil, ukončil 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné. Sdělil, že na dalším řádném zasedání ZM se zastupitelstvo města sejde dne z pov. Ing. Dalibor Závacký, v. r.... p. Tomáš Hanzel primátor Ověřovatelé zápisu:... p. Radek Orszulik, v. r.... Bc. Jan Šimerda, v.r. Zapsala : Jana Nekardová, v.r. zaměstnankyně Odboru organizačního,oddělení KP Karviná dne Zápis: 17

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. - 1 - Obec Mezno Zastupitelstvo obce Mezno Č. 14 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mezno, konaného dne 06. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin. Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 11. 2014 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12.

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12. ZÁPIS Z ČLENSKÉ SHŮZE ho družstva, se sídlem 523/7, Praha 8,, konané dne 10.12.2012 v KD Krakov Tato členská schůze byla svolána jako řádná, členové byli o jejím konání a navrženém programu informováni

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne 3.11. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, 440 01 Louny Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: 7.11.2014 od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici Zasedání zastupitelstva obce Březnice bylo zahájeno v 18:01 hod., dne: 7.11.2014

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne 25. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kačice (dále též jako zastupitelstvo )

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Zápis 5/15 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lhota, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis 5/15 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lhota, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Lhota obce Lhota Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis 5/15 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lhota, konaného dne 9.4 2015, od 18:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Lhota (dále též

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 22. 2. 2016 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3, Praha-Zbraslav Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice.

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice. Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne 10. 08. 2016, od 18.00 hodin v budově hasičské zbrojnice. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno 14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Bc. Jiří Špindler, Martin Roušal, Ing. Miroslav Horák, Jaroslav

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS OBEC TEPLICE NAD BEČVOU Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 11. listopadu 2010 v 18.00 hod. v sále Hasičské

Více

Výsledky hlasování : Pro 9x, Proti -0, Zdržel se - ( Hlasování č. 2) Usnesení č.2 bylo schváleno

Výsledky hlasování : Pro 9x, Proti -0, Zdržel se - ( Hlasování č. 2) Usnesení č.2 bylo schváleno Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dublovice, konaného dne 04. 11. 2014 od 19.00 hodin v obřadní místnosti dublovické radnice. Přítomni: Josef Hájek, Ing. Vladislav Brejška,

Více

Z Á P I S. Datum konání: 21. února ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing. Langr Miloš. pí. Voříšková Jitka

Z Á P I S. Datum konání: 21. února ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing. Langr Miloš. pí. Voříšková Jitka Z Á P I S ze 3. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 21. února 2011 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Alinčová Lenka 10 členů zastupitelstva MČ dle presenční listiny 1 Ing. Otp Potluka

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin. Bod 1 - Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice (dále

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky dne 20.02.2015 Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní

Více

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS ze 19. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 16. 6. 2014 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne , od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne 3.11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice (dále jen zastupitelstvo)

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nemojany, které se konalo dne v hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Nemojany

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nemojany, které se konalo dne v hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Nemojany Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nemojany, které se konalo dne 05.11.2014 v 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Nemojany Přítomni: Zdeněk Chromý, Ing. Miloš Němec,Václav Mikel,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Roudná č. 1/2014

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Roudná č. 1/2014 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Roudná č. 1/2014 Den a místo zasedání: 6.11.2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Roudná Zasedání zahájeno: 18:05 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Velehrad bylo zahájeno v 19,00

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání: Z á p i s z 9. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19.11.2009 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz prezenční

Více

Usnesení 62. schůze Rady města Karviné konané dne 25.08.2009

Usnesení 62. schůze Rady města Karviné konané dne 25.08.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 62. schůze Rady města Karviné konané dne 25.08.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3429 Schválení

Více

Z Á P I S. Bod 1. Zahájení a schválení pomocného sčitatele hlasů na 3. zasedání ZMČ Brno Královo Pole

Z Á P I S. Bod 1. Zahájení a schválení pomocného sčitatele hlasů na 3. zasedání ZMČ Brno Královo Pole Zastupitelstvo městské části Brno Královo Pole Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva městské části Brno Královo Pole, konaného v pondělí dne 27. prosince 2011 v 16,30 hod. v zasedací místnosti Úřadu městské

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne v zasedací místnosti OÚ v Tučapech

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne v zasedací místnosti OÚ v Tučapech Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne 7.11.2014 v zasedací místnosti OÚ v Tučapech Účast : Petr Elis, Mgr. Zdeněk Gajdoš, Alfréd Kadavý, PhDr. Jiřina Rozsypalová, Radek Zelinka Hodina

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vílanec Číslo: 1 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Vílanec Číslo: 1 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Vílanec Číslo: 1 Datum: 05.11.2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vílanec, konaného dne 5.11.2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Libčany ve volebním období 2014-2018 ze dne 21. 4. 2015 od 19.00 hod. Přítomni zastupitelé (viz. prezenční listina):,mgr. Jaroslava Slavíková, Hana Fejglová, Ing.

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

OBEC HORNÍ BRANNÁ. Horní Branná čp. 1, Horní Branná, Tel.: ,

OBEC HORNÍ BRANNÁ. Horní Branná čp. 1, Horní Branná, Tel.: , OBEC HORNÍ BRANNÁ Horní Branná čp. 1, 512 36 Horní Branná, Tel.: 481 584 178, E-mail: ou@hbranna.cz Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná, konaného dne 6. listopadu 2014, od 18:00

Více

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko Zápis o ustavující členské schůzi zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení 20 f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších platných předpisů,

Více

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013 Z Á P I S 14. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 25. 3. 2013 Přítomno : 12 (omluvili se: Petr Purmenský, David Bajer a Martin Pospěch) Občanů : 6 Místo konání : sál pohostinství Beseda Čas

Více

Z Á P I S. Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: (listiny přítomných členů ZO a hostů - přílohy zápisu).

Z Á P I S. Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: (listiny přítomných členů ZO a hostů - přílohy zápisu). Z Á P I S o průběhu ustavujícího (prvního) veřejného zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 6. listopadu 2014 v pohostinství Nová Husarůvka Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačlehy určuje ověřovatelem zápisu pana Zdeňka Píšu a zapisovatelem paní Terezu Vinšovou.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačlehy určuje ověřovatelem zápisu pana Zdeňka Píšu a zapisovatelem paní Terezu Vinšovou. Obec Kačlehy Zastupitelstvo obce Kačlehy Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačlehy, konaného dne 10.11. 2010, od 17:00 hodin. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 2. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 12. 2010 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3 Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé:

Více

infrastrukturu ZHMP, ze dne

infrastrukturu ZHMP, ze dne Zápis a usnesení z 01/2013 zasedání Výboru pro infrastrukturu ZHMP, ze dne 22.01.2013 Zasedání: 01/2013 Dne: 22. ledna 2013 Počátek jednání - konec jednání: 14:00-14:45 Místo: Prostřední salonek primátora,

Více

hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádná připomínka

hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádná připomínka Obec Kojetice, se sídlem Lipová 155, 250 72 Kojetice Zastupitelstvo obce Kojetice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kojetice, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání

Více

ZÁPIS O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

ZÁPIS O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY ZÁPIS O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Zápis o konání řádné valné hromady obchodní společnosti ROZHODČÍ A SPRÁVNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČO 274 00 531, se sídlem Praha 1 Malá Strana, Hellichova 458/1, PSČ 118

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Z Á P I S. Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: (listiny přítomných členů ZO a hostů - přílohy zápisu).

Z Á P I S. Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: (listiny přítomných členů ZO a hostů - přílohy zápisu). Z Á P I S o průběhu ustavujícího (prvního) veřejného zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 10. listopadu 2010 v pohostinství Nová Husarůvka Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 2.5. 2011, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: pří zahájení 7 členů, od projednávání

Více

Zdeněk Kudělka Petr Vávra

Zdeněk Kudělka Petr Vávra 15 členů obvodního zastupitelstva Šárka Lyčková - tajemnice ÚMOb Martinov hosté dle prezenční listiny Zdeněk Kudělka Petr Vávra Izabela Plavcová úsek vnitřních věcí ÚMOb Martinov V úvodu zasedání zazněla

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné MateriálZM MRZ/9404/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení strategií a plánování Kytková Renáta Ing. Materiál pro 9. zasedání

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice, konaného dne od 19:00 hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice, konaného dne od 19:00 hodin Obec Drahotěšice Zastupitelstvo obce Drahotěšice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice, konaného dne 10.11.2010 od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis. 2. Složení slibu členů zastupitelstva

Zápis. 2. Složení slibu členů zastupitelstva - 1-1.zasedání zastupitelstva města - 1 - Zápis z 1.ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Tachova, které se konalo dne 8. listopadu 2010 od 18:00 hodin v kinosále areálu Mže v Tachově, Hornické ulici

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.6.2015, od 18:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.6.2015, od 18:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.6.2015, od 18:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

OBEC VŠELIBICE Zastupitelstvo obce Všelibice

OBEC VŠELIBICE Zastupitelstvo obce Všelibice OBEC VŠELIBICE Zastupitelstvo obce Všelibice Zápis č. 10 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všelibice, které se konalo v pondělí 16. listopadu 2015 od 19 hodin v Kulturní místnosti ve Všelibicích.

Více

I) Složení slibu zastupitelů

I) Složení slibu zastupitelů Z á p i s ustavující zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 04.11.2014 od 17.00 hodin ve společenském sále Záložna Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva města Benátky

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudice, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Rudice Zastupitelstvo obce Rudice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudice, konaného dne 4.11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Rudice

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 10.12.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Milana Mišůnová, Felix Šrámek,

Více

Z Á P I S č. 2. ze schůze výkonného výboru Okresního sdružení ČUS Vsetín, konané dne 20. srpna 2013

Z Á P I S č. 2. ze schůze výkonného výboru Okresního sdružení ČUS Vsetín, konané dne 20. srpna 2013 Výkonný výbor okresního sdružení ČUS Vsetín Z Á P I S č. 2 ze schůze výkonného výboru Okresního sdružení ČUS Vsetín, konané dne 20. srpna 2013 Schůze byla zahájena v 16.00 hodin. Schůzi zahájil a řídil

Více

9 členů (dle přiložené prezenční listiny) 6 hostů (dle přiložené prezenční listiny)

9 členů (dle přiložené prezenční listiny) 6 hostů (dle přiložené prezenční listiny) Zápis z I. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice, konaného dne 1. listopadu 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rokytnici se zahájením v 15.00 hodin Přítomno: 9 členů (dle přiložené

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne , od hodin v restauraci Česká hospoda

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne , od hodin v restauraci Česká hospoda ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne 6. 11. 2014, od 19.00 hodin v restauraci Česká hospoda Přítomni: Vnislav Konvalinka, Karel Čech, Vojtěch Musil, Miroslav Stříbrný,

Více

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing.

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing. Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 20. prosince 2010 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Alinčová Lenka 9 členů zastupitelstva MČ dle presenční listiny 2 (MUDr. Mandík

Více

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 1. 2016 Zasedání zahájila v 18. hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti. Konstatovala, že počet zastupitelů

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jersín, konaného dne , od 20:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jersín, konaného dne , od 20:00 hodin. Obec Jersín Zastupitelstvo obce Jersín Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jersín, konaného dne 12. 11. 2014, od 20:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis. Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 3. listopadu 2014, od 17,00 hodin

Zápis. Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 3. listopadu 2014, od 17,00 hodin Zápis Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 3. listopadu 2014, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Třeština, konaného dne , od 16:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Třeština, konaného dne , od 16:00 hodin. Obec Třeština Zastupitelstvo obce Třeština Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Třeština, konaného dne 6. 11. 2010, od 16:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Před konáním ustavujícího

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0 Z á p i s mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne 14.11.2010 Program: 1. Zahájení 2. Slib členů zastupitelstva obce. 3. Schválení programu 4. Volba volební a návrhové

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 5.11.2014, od 18:00 hodin. Přítomno je 11 zvolených členů zastupitelstva Členové zastupitelstva obce byli s termínem a programem

Více

Zápis z řádné Valné Hromady společnosti Odetka,a.s. se sídlem Vrbno pod Pradědem, Dělnická ul. 157, PSČ 793 26,

Zápis z řádné Valné Hromady společnosti Odetka,a.s. se sídlem Vrbno pod Pradědem, Dělnická ul. 157, PSČ 793 26, Zápis z řádné Valné Hromady společnosti Odetka,a.s. se sídlem Vrbno pod Pradědem, Dělnická ul. 157, PSČ 793 26, IČ: 45 19 21 71, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě,

Více

Na program jednání je

Na program jednání je Zápis z jednání Školské rady Základní škola a Mateřská škola Kladno, Školská 322 V souladu se Zákonem č. 561 Sb./2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a zásadami školy

Více

Zápis č. 9/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne ve hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 9/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne ve hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 9/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 24.11.2010 ve 20.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dosavadní starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnili se

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lom, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lom, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Lom Zastupitelstvo obce Lom Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lom, konaného dne 7. 11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Lom (dále

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 1.10.2012 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Pličková zahájila IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Obec Nedvězí. Zastupitelstvo obce Nedvězí

Obec Nedvězí. Zastupitelstvo obce Nedvězí Obec Nedvězí Zastupitelstvo obce Nedvězí Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nedvězí, konaného dne 4.11.2014 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání

Více

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 1. 11. 2014 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 25.2.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

Oznámený pořad jednání řádné valné hromady: 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.

Oznámený pořad jednání řádné valné hromady: 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady. ZÁPIS z jednání řádné valné hromady společnosti s obchodní firmou ALMET, a.s. se sídlem Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové, IČ: 465 05 156, konané dne 21. května 2014 od 13:00 hodin v sídle společnosti

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Braňany Zastupitelstvo obce Braňany Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne 8. 9. 2016, od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva Obce Braňany

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

ZÁPIS A USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PODOLÍ č. 12

ZÁPIS A USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PODOLÍ č. 12 ZÁPIS A USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PODOLÍ č. 12 přijatá na zasedání zastupitelstva obce dne 9.12.2007 Zastupitelstvo obce Podolí po projednání na svém zasedání konaném dne 9.12.2007 v zasedací místnosti

Více

Z Á P I S. z 9. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 11. září 2007

Z Á P I S. z 9. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 11. září 2007 statutární město Karviná č.j. KP/ 2997/2007 viz program viz usnesení Z Á P I S z 9. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 11. září 2007 Účast Pozváno Přítomno Omluveno Neomluven o členové

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne od 18.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne od 18. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 3.11.2014 od 18.00 hod Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 4.11. 2014 od 19.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Jiří Jeff Calda, Eva Nosková, Pavel Pouček, Josef Beran

Více

Zápis z jednání řádné valné hromady

Zápis z jednání řádné valné hromady Zápis z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem 753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63, IČO 45192570, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Pucov Zastupitelstvo obce Pucov Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne 1. 11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pucov

Více

Z á p i s. ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne konaného v kulturním domě Plzeňka

Z á p i s. ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne konaného v kulturním domě Plzeňka Č. 8 Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne 9. 2. 2016 konaného v kulturním domě Plzeňka Přítomno: 19 zastupitelů města Omluveni: RNDr. Chalupová a Ing. Zelienková Nepřítomni: nikdo 1) Zahájení

Více

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Hraštice

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Hraštice / Obec Malá Hraštice Zastupitelstvo obce Malá Hraštice Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Hraštice konaného dne 31.10.2014 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z ustavující členské schůze Bytového družstva Horácké nám. 4 a 5

Zápis z ustavující členské schůze Bytového družstva Horácké nám. 4 a 5 Zápis z ustavující členské schůze Bytového družstva Horácké nám. 4 a 5 Datum, hodina a místo konání: 03.09.2009 17,00 hod. v jídelně ZŠ, Horácké nám. P r o g r a m 1. Zahájení Jana Pochylá Přečetla program

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MĚSTSKÁ ČÁST Malé Hoštice ZÁPIS z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva městské části Malé Hoštice dne 6. 11. 2014 v Malých Hošticích Přítomni členové zastupitelstva: Mgr. Pavel

Více