M" OPERA(N[ PROGRAM LIDSKE ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M" OPERA(N[ PROGRAM LIDSKE ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb."

Transkript

1 evropský SOCiální fond v ČR EVROPSKA UNIE M" OPERA(N[ PROGRAM LIDSKE ZDROJE Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky: 9939 Název zakázky: Pořízení techniky pro realizační tým projektu Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu JSOU dodávky ICT techniky a mobilních telefonů, které budou využity k realizaci klíčových aktivit a naplnění cílů projektu financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a ostatních prostředků státního rozpočtu poskytnutých na část národního spolu:fmancování. Interní číslo zadavatele: VZ č. 21/2014/0SVZNZMR Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název I obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.l.04/3.1.03/Dl Standardizace činnosti OSPOD ORP Slaný Město Slaný Velvarská 136, Slaný Osoba oprávněná jednat Mgr. Martin Hrabánek, starosta města ( ; jménem zadavatele, její telefon a ová adresa: IČ zadavatele: DIČ zadavatele: Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky, její telefon a ová adresa: CZ Ing. Tereza Loučková, referent veřejných zakázek ( , Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem Lhůta pro podávání nabídek: následujícím po dni vyhlášení (uveřejnění) výběrového řízení a končí dne v 12:00 hodin. Město Slaný, městský úřad Slaný- podatelna, Velvarská Místo pro podávání nabídek: 136/1, Slaný Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky je nákup!cl techniky a mobilních telefonů, které budou Popis (specifikace) předmětu využity k realizaci klíčových aktivit a naplnění cíle zakázky: projektu s názvem "Standardizace činnosti OSPOD ORP Slaný", reg. č. CZ.l.04/3.1.03/Dl.00017, který Je fmancovaný z Evropského sociálního fondu

2 evropský sociální fond v ČR EVROPSKÁ UNIE M' OPERAčNI PROGRAM LIDSKE ZDROJE prostřednictvún Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ostatnich prostředků státního rozpočtu poskytnutých na část národního spolufmancování. Zadavatel požaduje dodávku následujícího: - Díktafon lx - PC sestava včetně software - kancelářský balík 4x (obsahuje 4 ks monitorů, 4 ks case, 4 ks klávesnic, 4 ks myší, 4 ks software- kancelářský balík) - USB paměťový dísk 4x - Multifunkční zařízení 4x - Fotoaparát lx - Dataprojektor lx - Proj ekční plátno lx Bližší specifikace jednotlivých položek Je součástí přílohy č. 1 I (list 2 nazvaný "specifikace") této výzvy. Veškeré zboží musí být nové, originálni, při dodání zcela funkčni bez dalšího zásahu zadavatele. Nesrni se jednat o použitá, nebo repasovaná zařízeni. Zadavatel požaduje záruku minimálně 24 měsíců. Zadavatel požaduje záruku profesionálního servtsu. Zadavatel požaduje po dobu záruky servis na rnistě, nebude-li dohodnuto jinak. Dodavatel uvede záruční lhůtu vztahující se na všechny položky do návrhu smlouvy, který je součástí přílohy č. 3 této výzvy. Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH): T,hůta dodání I časový harmonogram plnění I doba trvání zakázky: Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky Je ,15 Kč bez DPH, resp Kč včetně DPH, která vznikla sečtenim hodnoty zakázky ze dvou různých projektů, zadavatel tedy postupuje přísnějším postupem zadáváni dle pravidel OP VK a pravidel OP LZZ. Pro tento konkrétni projekt je předpokládaná hodnota zakázky ,95 Kč bez DPH, resp Kč včetně DPH. Předpokládaný termín podpisu kupní smlouvy: Předpokládaný termín plnění: ihned po podpisu kupní smlouvy Předpokládaná doba dodání: Termín zahájení plnění zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné kupní smlouvy.

3 sociální gfevropský fond v ČR EVROPSKÁ UNIE Pf OPERAČNI PROGRAM LIDSKE ZDROJE Místo dodání I převzetí plnění: Hodnotící kritéria: Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele: Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele. Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena - váha 100%. Pro účely hodnoceni je rozhodná,,nabídková cena celkem" uvedená v krycím listě nabídky. Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění: - základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen,,zákon"), - profesních kvalifikačních předpokladů ve smyslu 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen "zákon") Základní kvalifikační předpoklady dle 53 zákona Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53, odst. 1 zákona, písmena a) až k). (Čestné prohlášení je přílohou č. 2 této výzvy.) Profesní kvalifikační předpoklady dle 54 zákona Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží : a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ni zapsán, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejne zakázky, zejmena doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá dodavatel v prosté kopii. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a vypis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče: Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem, je uchazeč oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle 127 zákona) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle 134 zákona). Uchazeč uvede ve své nabídce kontaktní osobu, která zpracovala nabídku a je oprávněná jednat v této věci. Uchazeč uvede jméno a příjmení oprávněné osoby, e-

4 rif evropský sociálni fond v ČR EVROPSKA UNIE OPERAČNÍ PROGRAM mail a telefonní kontakt. Vše bude vyplněno v krycím listu nabídky. V případě Vašeho zájmu nabídku podejte v českém jazyce následujícím způsobem: a) Uchazeči podají nabídku písemně (v tištěné podobě) v uzavřené neporušené obálce (či jiném obalu), výrazně označené Veřejná zakázka - "Standardizace činnosti OSPOD ORP Slaný", reg. č. CZ.l.04/3.1.03/Dl a výzvou "NEOTVÍRAT". b) Obálka, či jiný obal, bude zajištěna proti manipulaci tak, že bude na všech spojích opatřena razítkem uchazeče nebo podpisem oprávněného zástupce uchazeče. c) Nabídku je nutno podat tak, aby byla do konce stanovené lhůty pro podávání nabídek doručena zadavateli. Nabídky doručené po uplynutí lhůty pro podávání nabídek nebudou do soutěže přijaty. Požadavek na písemnou formu nabídky: d) Nabídka musí obsahovat všechny dokumenty vyžadované zadavatelem, které vyplývají z této výzvy, včetně všech dokladů a pravdivých informací. Zadavatel doporučuje zájemcům zkontrolovat své nabídky, aby neobsahovaly přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. e) Zadavatel doporučuje následné řazení nabídek: 1) Krycí list nabídky (Příloha č. 1 -list 1) 2) Specifikace nabízeného zboží a položkový rozpočet (Příloha č. 1 - list 3) 3) Podepsaný návrh smlouvy (Příloha č. 3) 4) Doklady prokazující splnění kvalifikace (Příloha č. 2- čestné prohlášení+ výpisy) f) Všechny listy nabídky zadavatel doporučuje očíslovat vzestupnou číselnou řadou. g) Uchazeč uvede všechny své případné subdodavatele. Lhůta pro podání nabídek: do do 12:00 hodin Nabídku je možné zaslat poštou na adresu zadavatele: Město Slaný, Velvarská 136, Slaný nebo podat

5 f evropský sociální fond v ČR EVROPSKA UNIE OPERAČNÍ PROGRAM v osobně do podatelny na adresu zadavatele na vyse uvedené adrese, a to v pracovních dnech a hodinách: Pondělí 7:30-17:00 Uterý 7:00-15:30 Středa 7:30-17:00 Ctvrtek 7:00-15:00 Pátek 7:00-14:00 Nabídky doručené po termínu nebudou otevřeny a budou uchovány neotevřené u zadavatele k následné archivaci. Otevírání obálek: Otevírání obálek proběhne dne od -12:00 hodin a bude neveřejné. Požadovaný jazyk nabídky: Český jazyk Variantní řešení: Požadavek na jednu nabídku: Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny: Zadavatel variantní řešení nepřipouští. Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Nabídková cena bude v členění na cenu bez DPH, DPH vyjádřené v Kč a cenu celkem včetně DPH. V tomto členění bude uvedena v Krycím listu nabídky (viz Příloha č. 1 této výzvy- list 1 nazvaný "krycí list"). Nabídková cena bude dále rozpracována do položkového rozpočtu, který je součástí přílohy č. 1 této výzvy (list 3 nazvaný specifikace - uchazeč"), kde přesně specifikuje nabízené zboží (název, parametry), uvede nabídkovou cenu za MJ bez DPH, celkovou cenu bez DPH a celkovou cenu včetně DPH. Dodavatel srní v tomto dokumentu mětůt pouze cenu a své parametry, tůkoliv stanovené parametry zadavatelem a množství, které Sl zadavatel stanovil jako závazné. Nabídková cena bude stanovena jako maximální a nejvýše přípustná. Tato cena je konečná a dodavatel do ní zahrne veškeré související činnosti, které jsou nezbytné pro provedení dodávky. Tato cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele na dopravné, instalaci, zaškolení obsluhy atd. Podmínky změny výše nabídkové ceny: Překročení nabídkové ceny je možné pouze za podminek,

6 f evropský SOCiální fond v ČR EVROPSKA UNIE OPERAČNÍ PROGRAM kdy po podpisu kupní smlouvy a před termínem dodání služby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, a to o tuto výši změněné sazby. Obchodní podmínky Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či 7a uchazeče, tj. statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem jednání jménem uchazeče; originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy, resp. nabídky uchazeče. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy, popřípadě nepředloženi zmocněni d1e předchozí věty není předložením řádného návrhu požadované smlouvy a nabídka uchazeče je v takovém případě neúplná. Uchazeč v návrhu smlouvy doplní výhradně označená, barevná místa, jakékoliv jiné změny či úpravy textu návrhu smlouvy dodavatel uvede na konci smlouvy v textu pod čarou, v oddílu Komentáře s označením článku a odstavce, ke kterému se vztahují. Další požadavky na zpracování nabídky: Dodavatel se podpisem návrhu smlouvy, která je přílohou č. 3 této výzvy, zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním veřejné zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)". Platební podmínky Zadavatel neposkytne dodavateli zálohu. Platbu provede zadavatel na základě vystavené faktury, která bude obsahovat dostatečně určitou identifikaci předmětu plnění a náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále následující text: "Fakturujeme Vám pro projekt "Standardizace činnosti OSPOD ORP Slaný", reg. č. CZ.1.04/3.1.03/Dl Splatnost faktur bude minimálně 28 dní. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti dané touto výzvou, nebo bude uvedena chybná cena, Je zadavatel oprávněn vrátit fakturu do data splatnosti dodavateli k přepracování. Doba splatnosti nové faktury pak počiná běžet od začátku.

7 !tf evropský SOCiálni fond v ČR EVROPSKÁ UNIE OPERAČN Í PROGRAM Dodatečné informace Obsahují-li zadávací podmínky veřejné zakázky dle názoru dodavatele nejasnosti, nepřesnosti či ustanovení se sporným či nejednoznačným obsahem, je věcí dodavatele, aby zadavatele na tyto nedostatky upozornil a požadoval po zadavateli dodatečné informace, a to neprodleně po jejich zjištění. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dotaz musí být doručen písemně referentce veřejných zakázek Ing. Tereze Loučkové, na adresu cz. Poskytnutí zadávacích podmínek: Dodatečné informace: Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Zadávací podmínky v rozsahu výzvy pro podání nabídek jsou uveřejněny na stránkách a na stránkách Města Slaný v sekci Veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací podmínky budou poskytnuty také zájemcům, kteří kontaktují referentku veřejných zakázek Ing. Terezu Loučkovou, a to písemně prostřednictvím e mailu kde uvedou svou žádost o poskytnutí zadávacích podmínek k této veřejné zakázce. Obsahují-li zadávací podmínky veřejné zakázky dle názoru dodavatele nejasnosti, nepřesnosti či ustanovení se sporným či nejednoznačným obsahem, je věcí dodavatele, aby zadavatele na tyto nedostatky upozornil a požadoval po zadavateli dodatečné informace, a to neprodleně po jejich zjištění. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpo zději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dotaz musí být doručen písemně referentce veřejných zakázek Ing. Tereze Loučkové, na adresu Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchoz í žádosti.

8 OPERAČNÍ PROGRAM a) Zadavatel si vyhrazuje právo toto zadávací řízení na zakázku malého rozsahu zrušit bez udání důvodu a náhrady a nepřijmout žádnou nabídku. b) Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podávání nabídek změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výzvy. c) Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit údaje uvedené uchazeči v nabídkách. Další podnúnky zadavatele: d) Uchazeč nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů spojených s jeho účastí v tomto zadávacím řízení. e) V případě, že uchazeč podá nabídku v tomto zadávacím řízení, má se za to, že souhlasí se zveřejněním uzavřené smlouvy s uchazečem a všech jejích dodatků a také s ostatními podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. f) Zadavatel upozorňuje, že každý uchazeč může podat v tomto zadávacím řízení pouze jednu nabídku a jeho případní subdodavatelé nesmí v tomtéž zadávacím řízení podat samostatnou nabídku. g) Nabídky se uchazečům nevrací a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace k veřejné zakázce. Přílohy: Příloha č. 1 - Krycí list (list 1 nazvaný "krycí list" v souboru.xls); Specifikace požadovaného předmětu plnění (list 2 nazvaný "specifikace - zadavatel" v souboru.xls); Specifikace nabízeného předmětu plnění (list 3 nazvaný "specifikace - uchazeč" v souboru.xls) Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů Zadávací řízení se řídí: Ve Slaném Příloha č. 3- Návrh smlouvy Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.1 O. Na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. ~ ~~ \~ I ~ -~ /:217!LV ťl~ ď _v gr. Martin Hrabánek, starosta města L~

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm.

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE Sociální zařízení přístav Strážnice Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 6, 12 a 18 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách veřejná zakázka

Více

Stavební úprava komunikace a nová splašková kanalizace Republikánská, Spálené Poříčí - I. etapa

Stavební úprava komunikace a nová splašková kanalizace Republikánská, Spálené Poříčí - I. etapa Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace veřejné zakázky Stavební úprava komunikace a nová splašková kanalizace Republikánská, Spálené Poříčí - I. etapa Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii. Zadavatel. Česká společnost pro větrnou energii

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii. Zadavatel. Česká společnost pro větrnou energii ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii Zadavatel Název zadavatele: Česká společnost pro větrnou energii Sídlo zadavatele: Novotného lávka 200/5, 116 68 Praha 1 IČ: 60448571

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční studijní pobyty pro pedagogy

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční studijní pobyty pro pedagogy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční studijní pobyty pro pedagogy Identifikační údaje Název zakázky: Jazykové vzdělávání Názvy projektu: Otevři svou mysl

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU s názvem KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU NA POSTUP ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE NEAPLIKUJÍ POSTUPY PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU POD OZNAČENÍM Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky (zadávací dokumentace) V souladu s ust. 12 odst. 3 a 18 odst. 5

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Strana 1 z 6 Zadávací dokumentace k projektu firmy Eurovision, s.r.o. Manažerské vzdělávání zaměstnanců společnosti Eurovision, s.r.o. v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů,

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Rekonstrukce a výstavba nové místní komunikace Veltruby

Rekonstrukce a výstavba nové místní komunikace Veltruby Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace veřejné zakázky Rekonstrukce a výstavba nové místní komunikace Veltruby Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více