Výzva k podání nabídek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídek"

Transkript

1 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: C Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/ Prozkoumejme svět slov s VLNKOU Zprostředkování zahraničních jazykových a vzdělávacích pobytů pro žáky a učitele Služba: Zprostředkování zahraničních jazykových a vzdělávacích pobytů pro žáky a učitele Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v přílohách Specifikace A, B, C této výzvy Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Makarenkova 414, , Česká Ves 1 před zveřejněním. Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) Stránka 1 z 10

2 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a ová adresa) Mgr. Milada Podolská, zástupce statutárního orgánu Telefon: IČ zadavatele: DIČ zadavatele: Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a ová adresa): Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času) Popis předmětu veřejné zakázky: Jsme plátci DPH Ing. Ondřej Hora, administrátor Telefon: Datum zahájení: Datum ukončení: ve hodin Uchazeči mohou podávat nabídky na celou zakázku nebo pouze na vybrané části zakázky. Část A: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky - Doprava, ubytovací a stravovací služby pro 30 žáků (věk tř. ZŠ) na 8 kalendářních dnů včetně cesty a jejich doprovod, tj. 6 dospělých osob - Jazyková výuka anglického jazyka pro 30 žáků (věk 5.-9.tř. ZŠ). - Zajištění výletů za účelem seznámení se s významnými reáliemi navštívených míst - podrobněji viz příloha Specifikace A Část B: Zahraniční jazykový kurz pro učitele - doprava, ubytování a stravování pro 6 pedagogů na 10 Stránka 2 z 10

3 pracovních dnů bez cesty - kurz anglického jazyka v rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin zakončený certifikátem - podrobněji viz příloha Specifikace B Část C: Stínování pro pedagogy - doprava, ubytování a stravování pro 2 pedagogy na 5 pracovních dnů (bez cesty) - zajištění stínování uvedeného předmětu zakončené certifikátem podrobněji viz příloha Specifikace C Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč (včetně DPH): Část zakázky A: Kč Část zakázky B: Kč Část zakázky C: Kč Celková cena zakázky: Kč Dle 89 zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty se jedná o zvláštní režim pro cestovní služby (DPH se zde nevyčísluje) Uvedená nabídková cena je maximální možná. Nabídky tuto cenu přesahující budou z dalšího hodnocení vyřazeny. Typ veřejné zakázky Lhůta pro dodání (zpracování veřejné zakázky)/ časový Zakázka malého rozsahu. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 1. Lhůta pro podání nabídek končí datem ve hodin, nabídky dodané po tomto termínu budou vyřazeny a nebudou dále hodnoceny Stránka 3 z 10

4 harmonogram plnění/ doba trvání veřejné zakázky 2. Výběr dodavatele proběhne ve 13 hodin 3. Smlouva bude podepsána do 14 dnů ode dne výběru vítězného dodavatele. 4. Předpokládaná doba realizace předmětu plnění: Část A výběrového řízení proběhne v termínu: Část B výběrového řízení proběhne v termínu: a Část C výběrového řízení proběhne v termínu: Místa dodání/převzetí plnění: Hodnotící kritéria: Nabídky budou doručeny poštou nebo osobně v listinné podobě na adresu zadavatele. Základním kritériem pro hodnocení veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena za celý rozsah předmětu dané části veřejné zakázky. Nabídky budou hodnoceny v každé části samostatně, a to dle následujícího kritéria: část zakázky A: Celková nabídková cena má váhu 100 %. Hodnotí se výše celkové nabídkové ceny v Kč. Nejvýhodnější nabídkou je nejnižší nabídková cena. Bodové ohodnocení bude přiděleno podle vzorce: počet bodů = 100 * nejnižší_nabídka / nabídka_uchazeče. část zakázky B: Stránka 4 z 10

5 Celková nabídková cena má váhu 100 %. Hodnotí se výše celkové nabídkové ceny v Kč. Nejvýhodnější nabídkou je nejnižší nabídková cena. Bodové ohodnocení bude přiděleno podle vzorce: počet bodů = 100 * nejnižší_nabídka / nabídka_uchazeče. část zakázky C: Celková nabídková cena má váhu 100 %. Hodnotí se výše celkové nabídkové ceny v Kč. Nejvýhodnější nabídkou je nejnižší nabídková cena. Bodové ohodnocení bude přiděleno podle vzorce: počet bodů = 100 * nejnižší_nabídka / nabídka_uchazeče. Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele: Uchazeč o veřejnou zakázku předloží v originále či v úředně ověřené kopii tyto dokumenty, které nesmí být starší 90 kalendářních dnů: a) výpis z obchodního rejstříku b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci c) čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. viz příloha Specifikace A,B, nebo C. Zadavatel požaduje prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů pro každou část veřejné zakázky, na kterou uchazeč podává nabídku, samostatně a v plném rozsahu. Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče: Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a ovou adresu. Stránka 5 z 10

6 Požadavek na písemnou formu nabídky (včetně požadavků na písemné zpracování smlouvy dodavatelem): Nabídka musí být podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Nabídka musí splňovat následující formální náležitosti: a) Nabídka bude zaslána poštou v neporušené obálce na adresu zadavatele b) Obálka s nabídkou bude podána pro jednotlivé části veřejné zakázky zvlášť. Na přední straně obálky bude uvedeno obchodní jméno a sídlo uchazeče, adresa zadavatele, registrační číslo projektu, název projektu a nápis NEOTVÍRAT. Dále bude na přední straně obálky uveden název veřejné zakázky Zprostředkování zahraničních jazykových a vzdělávacích pobytů pro žáky a učitele a název příslušné části veřejné zakázky. Obálka bude opatřena v místě uzavření razítkem uchazeče. c) Všechny listy nabídky musí být pevně svázány v jednom celku. d) Součástí nabídky bude vyplněný návrh smlouvy (obsažený v přílohách Specifikace A,B nebo C ) předložený ve dvou originálních vyhotoveních. Návrh smlouvy bude dodán v odděleném svazku a bude podepsán osobou k tomu oprávněnou. Za čas podání nabídky se považuje její fyzické převzetí v místě zadavatele. Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem a budou zapsány do seznamu doručených a přijatých nabídek, včetně uvedení data a času přijetí. Předloha návrhu smlouvy je součástí zadávacích podmínek. Požadavek na zpracování nabídky a způsob Uchazeči mohou podávat nabídky na celou zakázku či pouze na Stránka 6 z 10

7 zpracování nabídkové ceny vybrané části zakázky samostatně. Zadavatel připouští varianty nabídek. Předložená nabídka bude zpracována v českém jazyce. Všechny listy musí být pevně svázány v jednom celku tak, aby nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy. Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče obsahovala: 1. Krycí list nabídky. Uchazeč vyplní krycí list nabídky (Součástí Přílohy A, B nebo C). 2. Obsah nabídky podrobný popis jednotlivých nabízených kurzů nebo pobytů, (místo pobytu, nabízené termíny, vzdělávací instituce, v níž bude probíhat kurz, počet výukových dnů a vyučovacích hodin, délka vyučovací hodiny, popis certifikátu o absolvování jazykového kurzu, ubytování, stravování, doprava, pojištění, u jazykově-vzdělávacích pobytů pro žáky přehled odpoledních aktivit, vzdálenost ubytování od místa konání kurzů apod.). Z popisu kurzů musí být zřejmé, že splňují požadavky uvedené v přílohách Specifikace A, B nebo C. 3. Splnění kvalifikačních požadavků Uchazeč o veřejnou zakázku předloží v originále či v úředně ověřené kopii dokumenty, které nesmí být starší 90 kalendářních dnů: a) výpis z obchodního rejstříku b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci c) čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. (Součástí přílohy Specifikace A, B nebo C ) Uchazeč, který neprokáže splnění kvalifikace v plném rozsahu, Stránka 7 z 10

8 bude vyloučen z účasti ve výběrovém řízení. Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: 4. Vyplněný návrh smlouvy. Návrh smlouvy zpracovaný podle obchodních podmínek obsažených v přílohách Specifikace A, B nebo C této výzvy a to včetně všech příloh smlouvy; návrh smlouvy musí být podepsán osobou k tomu oprávněnou; Uchazeč je povinen vyplnit v návrhu smlouvy požadované části, zejména nabídkovou cenu (Nabídková cena je cena za realizaci předmětu plnění veřejné zakázky tak, jak je stanovena v této výzvě. Nabídková cena je cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku.), kontaktní údaje, termín, místo atd. Uchazeč není oprávněn v předloženém návrhu smlouvy provádět jakékoliv změny. Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky uchazeče. V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy. Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Další podmínky pro plnění veřejné zakázky: Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledků soutěže nevznikne automaticky smluvní vztah. Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o náplni smlouvy, vyjma ceny a termínu plnění, které budou závazné podle nabídky. Zadavatel je oprávněn veřejnou zakázku kdykoliv zrušit nebo nevybrat žádného uchazeče. Odvolat nebo zrušit veřejnou zakázku je zadavatel oprávněn kdykoliv v průběhu, před zahájením nebo ukončením výběrového řízení. Stránka 8 z 10

9 Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výběrového řízení a to stejným způsobem, jakým bylo uveřejněno oznámení o zahájení výběrového řízení. Každý uchazeč je stejně tak oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Tyto dodatečné informace musí uchazeč zaslat elektronicky na kontaktní a v kopii na nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. musí vždy obsahovat identifikaci veřejné zakázky a identifikaci uchazeče. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. Náklady spojené se zpracováním nabídek zadavatel uchazečům nehradí. Uchazeč spolu s podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). Zadávací dokumentaci tvoří tato Výzva s přílohami. Zadávací dokumentace jako samostatný dokument neexistuje. Veškeré informace jsou obsaženy ve výzvě a příslušných přílohách. Na webových stránkách poskytovatele dotace (www.op-vk.cz) jsou zveřejněny všechny potřebné dokumenty k této veřejné zakázce, tj. výzva a její přílohy. Specifikace_A Specifikace_B Specifikace_C Stránka 9 z 10

10 Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na Jméno: Příjmení: Ondřej Hora Telefon: Stránka 10 z 10

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti TrustPort, a.s. v oblasti IT dovedností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00395 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Příloha č. 1: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky na zakázku: Výběrové řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

Do zahraničí na zkušenou

Do zahraničí na zkušenou Zadávací dokumentace Zadavatel: Název: Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Sídlo: Denisovo nábřeží 673, Náchod 547 21 Zastoupená: RNDr. Věrou Svatošovou, ředitelkou IČ: 48 623 661 Název zakázky:

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: Dodávka vzdělávacích služeb a tvorba a realizace e-kurzu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1020 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1020 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více