ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách v platném zn ní edm t ve ejné zakázky ST HOVACÍ SLUŽBY Podlimitní ve ejná zakázka ást zadávací dokumentace Název ásti zadávací dokumentace 1(z celkem 3) Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadavatel: ve ejný Typ ve ejné zakázky: na služby Zadavatel ve ejné zakázky eská republika, ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem Praha 1, Starom stské nám. 6, PS

2 Obsah: 1. Základní údaje o zadavateli Osoba oprávn ná jednat jménem zadavatele P edm t pln ní ve ejné zakázky P edm t pln ní ve ejné zakázky Doba a místo pln ní ve ejné zakázky Doba pln ní ve ejné zakázky Místo pln ní ve ejné zakázky Kvalifikace dodavatel Obecná ustanovení o prokazování spln ní kvalifikace Prokázání kvalifikace pomocí subdodavatele Prokázání kvalifikace pokud podává nabídku více osob spol Prokazování kvalifikace v p ípad zahrani ních sob Základní kvalifika ní p edpoklady Profesní kvalifika ní p edpoklady Ekonomické a finan ní kvalifika ní p edpoklady Technické kvalifika ní p edpoklady Postup zadavatele p i posouzení kvalifikace Prokazování kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatel Prokazování kvalifikace pomocí osv ení ze systému certifikovaných dodavatel Ekonomické a finan ní kvalifika ní p edpoklady Pojistná smlouva Ú etní záv rka Výkaz celkového obratu uchaze e Technické kvalifika ní p edpoklady Seznam významných služeb Pr rný po et zam stnanc Seznam technického vybavení Návrh smlouvy Základní podmínky pro pln ní ve ejné zakázky Subdodavatelé Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky Požadavky na zp sob zpracování nabídkové ceny Podmínky p ekro ení nabídkové ceny Doložení výpo tu nabídkové ceny Požadavky zadavatele k obsahovému len ní a form zpracování nabídky a doklad k prokázání spln ní kvalifikace Zp sob a forma zpracování nabídky a doklad k prokázání spln ní kvalifikace Elektronická verze nabídky Požadavky na jednotné uspo ádání písemné verze nabídky a doklad k prokázání spln ní kvalifikace Prohlídka místa pln ní a poskytování dodate ných informací k zadávací dokumentaci...14 Strana 2 (celkem 18)

3 12. Zp sob a místo pro podávání nabídek Elektronické podání nabídek Lh ta pro podání nabídek a zadávací lh ta Hodnotící kritéria pro zadání ve ejné zakázky Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem ásti zadávací dokumentace...16 Strana 3 (celkem 18)

4 1. Základní údaje o zadavateli Název: eská republika, ministerstvo pro místní rozvoj Sídlo: Starom stské nám. 932/6, Praha 1, PS Zem : eská republika : Osoba oprávn ná jednat jménem zadavatele Osobu oprávn nou k in ní právních úkon ve v ci p edm tného zadávacího ízení je Vladimír Vihan, editel odboru hospodá ských služeb, tel.: , , Kontaktní osobou zadavatele je Mgr. Dagmar Šwarzová, vedoucí odd lení výb rových ízení a správy nemovitostí odboru hospodá ských služeb, tel.: , , 3. P edm t pln ní ve ejné zakázky 3.1 P edm t pln ní ve ejné zakázky edm tem pln ní ve ejné zakázky je provád ní st hovacích služeb dle operativních požadavk zadavatele. Z v tší ásti se jedná o st hování materiálu na území hl. m. Prahy. Vzhledem k tomu, že se jedná o služby poskytované na základ operativních požadavk zadavatele, požaduje zadavatel stálou p ítomnost 2 pracovník uchaze e na pracovišti zadavatele (na n které z budov uvedených v bod 4.2., kterou podle svých pot eb ur í zadavatel; zadavatel si vyhrazuje právo v pr hu pln ní ve ejné zakázky jednostrann zm nit místo, kde bude dodavatel povinen zajistit stálou p ítomnost svých pracovník ) b hem b žné pracovní doby (rozumí se 7:45 hod. 16:15 hod.). Zadavatel tak požaduje reakci na požadavky zadavatele max. do 30 minut ). Zadavatel si sou asn vyhrazuje právo zm nit místo, kde bude dodavatel povinen zajistit stálou ítomnost svých pracovník, a to však vždy v rámci lokalit vymezených v této zadávací dokumentaci. V mimopracovní dob je uchaze povinen držet stálou pohotovost na telefonu s režimem 24hodin/7 dn v týdnu a reagovat na jakýkoliv požadavek zadavatele zahájením prací nejpozd ji do 6 hodin od nahlášení požadavku zadavatele. Vybraný uchaze je povinen v rámci pln ní ve ejné zakázky provád t minimáln níže uvedené innosti: edm t Popis innosti Zadavatelem p edpokládaný rozsah za kalendá ní síc) Lokalita žné st hovací práce dle nahlášených požadavk St hování tiskovin, brožur, spis, v etn balení. cca 140 místností sí 300 hodin Starom stské. nám. 930/7, 932/6 a 934/5, Pa ížská 935/4 a 936/6 Strana 4 (celkem 18)

5 Vým ny a drobné opravy poškozeného nábytku. cca 20x do m síce 40 hodin St hování nábytku z kancelá í a do kancelá í z vodu malování a vým ny koberc. 10 kancelá í sí 120 hodin Nasklad ování a vysklad ování nábytku, drobné kancelá ské techniky, elektronického majetku, kopírek, klimatizací, PC apod. Odvoz materiálu, ur eného ke skartaci. Skartace materiál k tomu ur ených. Odvoz vy azeného majetku (nábytek, elektronika, PC apod.)k ekologické likvidaci. Dovoz nového nábytku a jeho montáž. denn hodin 2x týdn - 40 hodin 2x do m síce hodin 1x m sí - 30 hodin 2x m sí - 30 hodin Salvátorská 932/6, Praha 1 Letenská 119/3, Praha 1 Na P íkop 390/3-5, Praha 1 ubytovna Alpin Velehradská 1266/25, Praha 3 4 byty Salvátorská 932/6, Praha 1 6 byt Letenská 119/3, Praha 1 byt Prá ská 2675/7, Praha 10 byt V Holešovi kách 1108/37, Praha 8 byt Petrohradská 1436/28, Praha 10 evoz materiál a tiskovin na území hl.m.prahy. 3x m sí - 10 hodin St hování materiál a majetku mezi regionálními pracovišti a hl.m.prahou 2x m sí - 30 hodin Strana 5 (celkem 18)

6 St hování kancelá í v rámci redislokací Zajišt ní a rozmíst ní krabic a beden na spisy, zabalení PC techniky, drobného kancelá ského materiálu a kancelá ské techniky. 1x za tvrt roku. Balení a st hování je organizováno tak, aby co nejmén zasahovalo do pracovních povinností za- stnanc, tzn. po pracovní dob a o víkendech hodin Starom stské. nám. 930/7, 932/6 a 934/5, Pa ížská 935/4 a 936/6 4. Doba a místo pln ní ve ejné zakázky 4.1 Doba pln ní ve ejné zakázky Zadavatel p edpokládá zahájení pln ní ve ejné zakázky v 1. tvrtletí Termín zahájení pln ní ve ejné zakázky je podmín n ádným ukon ením zadávacího ízení a podepsáním smlouvy. Zadavatel si z t chto d vod vyhrazuje právo jednostrann zm nit p vodní termín zahájení ve ejné zakázky. Zadavatel požaduje pln ní na dobu ur itou 4 roky s možností výpov di bez uvedení d vod s výpov dní lh tou v délce 6 m síc pro ob strany. 4.2 Místo pln ní ve ejné zakázky Místem pln ní je území eské republiky, p evážn správní území hl. m sta Prahy, a to zejména budovy na adresách: Starom stské nám. 930/7, 932/6 a 934/5, Pa ížská - 935/4 a 936/6, Salvátorská 932/6, Letenská 3/119, Na P íkop 390/3-5, ubytovna Alpin - Velehradská 1266/25, byt Prá ská 2675/7, Praha 10, byt V Holešovi kách 1108/37, Praha 8 byt Petrohradská 1436/28, Praha 10. a p ípadn regionální pracovišt Ministerstva pro místní rozvoj v R. 5. Kvalifikace dodavatel 5.1 Obecná ustanovení o prokazování spln ní kvalifikace Uchaze je povinen prokázat spln ní kvalifikace. A koliv se jedná o podlimitní ve ejnou zakázku, p i prokazování kvalifikace postupuje uchaze jako v p ípad zakázky nadlimitní. Veškeré doklady požadované k prokázání spln ní kvalifikace musejí být, v souladu s 57 odst. 1 zákona p edloženy v originálu nebo v ú edn ov ené kopii. Je-li zadavatelem vyžadováno estné prohlášení, musí být podepsáno statutárním orgánem dodavatele, v p ípad podpisu jinou osobou musí být originál nebo ú edn ov ená kopie zmocn ní této osoby sou ástí doklad, kterými uchaze prokazuje spln ní kvalifikace. Nespln ní t chto Strana 6 (celkem 18)

7 podmínek posoudí zadavatel jako nespln ní kvalifikace s následkem vylou ení dodavatele ze zadávacího ízení. Spln ním kvalifikace se rozumí: a) spln ní základních kvalifika ních p edpoklad podle 53 zákona, b) spln ní profesních kvalifika ních p edpoklad podle 54 zákona, v etn odpovídajících živnostenských oprávn ní na všechny vykonávané innosti, c) spln ní ekonomických a finan ních kvalifika ních p edpoklad podle ust. 55 zákona, resp. dále upravených zadavatelem a d) spln ní technických kvalifika ních p edpoklad podle ust. 56 zákona, resp. dále upravených zadavatelem. Dojde-li do doby rozhodnutí o výb ru nejvhodn jší nabídky k jakékoliv zm v kvalifikaci dodavatele, která by jinak znamenala nespln ní kvalifikace podle 60 zákona, je dodavatel povinen nejpozd ji do 7 dn tuto skute nost ve ejnému zadavateli písemn oznámit a sou asn p edložit pot ebné dokumenty prokazující spln ní kvalifikace v plném rozsahu. Povinnost podle p edchozího odstavce se vztahuje obdobn na uchaze e, se kterým je v souladu s rozhodnutím zadavatele možné uzav ít smlouvu, a to až do doby uzav ení smlouvy. V takovém p ípad musí uchaze, s nímž ve ejný zadavatel uzavírá smlouvu, p edložit pot ebné dokumenty prokazující spln ní kvalifikace v plném rozsahu nejpozd ji p i uzav ení smlouvy. Veškeré dokládané údaje týkající se dodavatele, se musejí vztahovat výhradn k osob dodavatele se sou asným identifika ním íslem nebo k osob, která byla právním p edch dcem dodavatele a jejíž veškeré závazky evzal dodavatel Prokázání kvalifikace pomocí subdodavatele Pokud není dodavatel schopen prokázat spln ní ur ité ásti kvalifikace požadované zadavatelem podle shora uvedených písmen b) až d) v plném rozsahu, je oprávn n spln ní kvalifikace v chyb jícím rozsahu prokázat prost ednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém p ípad povinen ve ejnému zadavateli p edložit smlouvu uzav enou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí pln ní ur eného k pln ní ve ejné zakázky dodavatelem i k poskytnutí v cí i práv, s nimiž bude dodavatel oprávn n disponovat v rámci pln ní ve ejné zakázky, a to alespo v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal spln ní kvalifikace. Dodavatel není oprávn n prost ednictvím subdodavatele prokázat spln ní základních kvalifika ních edpoklad a profesního kvalifika ního p edpokladu podle ust. 54 písm. a) zákona Prokázání kvalifikace pokud podává nabídku více osob spole Má-li být p edm t ve ejné zakázky pln n n kolika dodavateli spole a za tímto ú elem podávají i hodlají podat spole nou nabídku, je každý z dodavatel povinen prokázat spln ní základních kvalifika ních p edpoklad a profesního kvalifika ního p edpokladu v rozsahu p edložení výpisu z obchodního rejst íku, pokud je v n m zapsán, i výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, v plném rozsahu. Spln ní kvalifikace podle výše uvedených písm. b) až d) musí prokázat všichni dodavatelé spole. V p ípad, že má být p edm t ve ejné zakázky pln n spole n kolika dodavateli, jsou ve ejnému zadavateli povinni p edložit sou asn s doklady prokazujícími spln ní kvalifika ních p edpoklad smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou v i ve ejnému zadavateli a t etím osobám z jakýchkoliv právních vztah vzniklých v souvislosti s ve ejnou zakázkou zavázáni spole a nerozdíln, a to po celou dobu Strana 7 (celkem 18)

8 pln ní ve ejné zakázky i po dobu trvání jiných závazk vyplývajících z ve ejné zakázky Prokazování kvalifikace v p ípad zahrani ních osob Pokud nevyplývá ze zvláštního právního p edpisu jinak, prokazuje zahrani ní dodavatel spln ní kvalifikace zp sobem podle právního ádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydlišt, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a ve ejným zadavatelem. Pokud se podle právního ádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydlišt zahrani ního dodavatele ur itý doklad nevydává, je zahrani ní dodavatel povinen prokázat spln ní takové ásti kvalifikace estným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž spln ní má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydlišt zahrani ního dodavatele stanovena, u iní o této skute nosti estné prohlášení. Doklady prokazující spln ní kvalifikace p edkládá zahrani ní dodavatel v p vodním jazyce s p ipojením jejich ú edn ov eného p ekladu do eského jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je eská republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v p ípad, prokazuje-li spln ní kvalifikace doklady v jiném než eském jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území eské republiky. 5.2 Základní kvalifika ní p edpoklady Základní kvalifika ní kritéria spl uje dodavatel, který spl uje veškeré zákonné požadavky dané 53 zákona. Dodavatel prokazuje spln ní kvalifika ních p edpoklad podle p edchozího odstavce p edložením (písmena se vztahují ke zn ní 53 odst. 1 zákona): a) výpisu z evidence Rejst íku trest - pro písmena a) a b), b) potvrzení p íslušného finan ního ú adu a ve vztahu ke spot ební dani estného prohlášení - pro písmeno f), a) potvrzení p íslušného orgánu i instituce - pro písmeno h), b) estného prohlášení - pro písmena c) až e) a g). Doklady prokazující spln ní základních kvalifika ních p edpoklad a výpis z obchodního rejst íku nesm jí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno spln ní kvalifikace, starší 90 kalendá ních dn. 5.3 Profesní kvalifika ní p edpoklady Spln ní profesních kvalifika ních p edpoklad prokáže dodavatel, který edloží: a) výpis z obchodního rejst íku, pokud je v n m zapsán, i výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a) doklad o oprávn ní k podnikání podle zvláštních právních p edpis v rozsahu odpovídajícím p edm tu ve ejné zakázky, zejména doklad prokazující p íslušné živnostenské oprávn ní, Zadavatel dále stanoví, že doklady dle shora uvedeného písm. b) je dodavatel povinen p edložit v minimálním rozsahu nutném k pln ní této ve ejné zakázky dle zvláštních právních p edpis. 5.4 Ekonomické a finan ní kvalifika ní p edpoklady Strana 8 (celkem 18)

9 Požadavky zadavatele na spln ní ekonomických a finan ních kvalifika ních edpoklad a zp sob jejich prokázání je ešen, pro sv j rozsah, v kapitole 6 t chto podrobných podmínek. Zadavatel k této ásti prokázání kvalifikace stanoví, že dodavatel m že doklady požadované zadavatelem nahradit i doklady jinými. Zadavatel však tyto doklady uzná jen tehdy pokud z t chto doklad bude nade vší pochybnost vyplývat spln ní celého rozsahu kvalifikace požadovaného zadavatelem. 5.5 Technické kvalifika ní p edpoklady Požadavky zadavatele na spln ní technických kvalifika ních p edpoklad a zp sob jejich prokázání je ešen, pro sv j rozsah, v kapitole 7 t chto podrobných podmínek. Zadavatel k této ásti prokázání kvalifikace stanoví, že dodavatel m že doklady požadované zadavatelem nahradit i doklady jinými. Zadavatel však tyto doklady uzná jen tehdy pokud z t chto doklad bude nade vší pochybnost vyplývat spln ní celého rozsahu kvalifikace požadovaného zadavatelem. 5.6 Postup zadavatele p i posouzení kvalifikace Zadavatel resp. zadavatelem pov ená hodnotící i zvláštní komise posoudí prokázání spln ní kvalifikace dodavatele z hlediska požadavk stanovených v souladu se zákonem. Zadavatel m že požadovat po dodavateli, aby písemn objasnil p edložené informace i doklady nebo p edložil další dodate né informace i doklady prokazující spln ní kvalifikace, s výjimkou p ípad, kdy spln ní p íslušné ásti kvalifikace nebylo dodavatelem prokázáno v bec. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v p im ené lh stanovené ve ejným zadavatelem. Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost informovat zadavatele o zm své kvalifikace, musí být zadavatelem vylou en z ú asti v zadávacím ízení. Zadavatel bezodkladn písemn oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vylou ení z ú asti v zadávacím ízení s uvedením d vodu. 5.7 Prokazování kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatel Dodavatel m že p i prokazování své kvalifikace p edložit zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatel ( 127 zákona), a to ve lh pro prokázání spln ní kvalifikace, p emž tento výpis nahrazuje prokázání spln ní: a) základních kvalifika ních p edpoklad podle 53 odst. 1 a b) profesních kvalifika ních p edpoklad podle 54 v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující spln ní t chto profesních kvalifika ních edpoklad pokrývají požadavky zadavatele na prokázání spln ní profesních kvalifika ních p edpoklad pro pln ní ve ejné zakázky. Zadavatel však vždy vedle výpisu, na základ svého práva vyhrazeného v oznámení, požaduje rovn ž p edložení doklad prokazujících spln ní kvalifikace podle 53 odst. 1 písm. f) až h) zákona. Zadavatel p ijme výpis ze seznamu, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno spln ní kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než 3 m síce. Strana 9 (celkem 18)

10 5.8 Prokazování kvalifikace pomocí osv ení ze systému certifikovaných dodavatel Dodavatel p edloží zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatel, který obsahuje náležitosti stanovené v 139 zákona, a to ve lh pro prokázání spln ní kvalifikace. Údaje v certifikátu musí být platné nejmén k poslednímu dni lh ty pro prokázání spln ní kvalifikace ( 52). Certifikát za shora uvedených podmínek prokazuje, v rozsahu v n m uvedených údaj, spln ní kvalifikace dodavatelem. Zadavatel k této v ci stanoví, že neuzná kvalifikaci za prokázanou, pokud z p edloženého certifikátu nebude vyplývat jasný a úplný rozsah spln ní kvalifikace stanovené zadavatelem. Zadavatel dále stanoví, že pokud z p edloženého certifikátu nebude zcela vyplývat úplné spln ní všech jednotlivých kvalifika ních p edpoklad stanovených zadavatelem, uchaze je povinen k certifikátu p ipojit další listiny,které jednozna prokazují, že p edpokladem certifikace bylo práv spln ní všech jednotlivých kvalifika ních p edpoklad stanovených zadavatelem. 6. Ekonomické a finan ní kvalifika ní p edpoklady Zadavatel požaduje k prokázání spln ní ekonomických a finan ních kvalifika ních p edpoklad dodavatele p edložení níže uvedených doklad prokazujících dále popsané skute nosti. 6.1 Pojistná smlouva Uchaze prokáže spln ní tohoto kvalifika ního p edpokladu p edložením pojistné smlouvy,jejímž p edm tem je pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou dodavatelem t etí osob. Konkrétn pak zadavatel požaduje doklad o pojišt ní, za který zadavatel považuje výhradn pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení pojiš ovny existenci pojišt ní odpov dnosti uchaze e za škody zp sobené p i výkonu jeho podnikatelské innosti. Zadavatel p itom stanoví jako minimální úrove pro spln ní tohoto kvalifika ního p edpokladu limit pojistného pln ní ve výši nejmén 5,0 mil. K, a to s maximální spoluú astí 10%. 6.2 Ú etní záv rka Uchaze prokáže spln ní tohoto kvalifika ního p edpokladu p edložením etní záv rky v plném rozsahu, v etn zprávy auditora, je-li zákonem uložena, sestavenou k poslednímu dni p edcházejícího ú etního období, je-li právním ádem platným v zemi sídla nebo bydlišt uchaze e stanovena. Zadavatel v této souvislosti dále stanoví, že ke spln ní kvalifikace požaduje, aby v p edložené ú etní záv rce nebyl vykázán záporný hospodá ský výsledek. 6.3 Výkaz celkového obratu uchaze e Strana 10 (celkem 18)

11 Uchaze prokáže spln ní tohoto kvalifika ního p edpokladu p edložením údaj o obratu dosaženého dodavatelem s ohledem na p edm t ve ejné zakázky, a to za poslední dv ú etní období. Jestliže dodavatel vznikl pozd ji nebo prokazateln zahájil innost vztahující se k p edm tu ve ejné zakázky pozd ji, posta í, p edloží-li údaje o svém obratu za všechna ú etní období od svého vzniku nebo od zahájení p íslušné innosti. Uchaze p edloží shora požadované údaje ve form estného prohlášení emž toto nesmí být u in no s datem starším než je datum oznámení ve ejné zakázky. Zadavatel v této souvislosti dále stanoví, že ke spln ní kvalifikace požaduje, aby v žádném ze sledovaných ú etních období neklesl obrat uchaze e za pln ní dosažená s ohledem na p edm t ve ejné zakázky (rozumí se st hovací služby) pod limit 2,0 mil. K v. DPH. 7. Technické kvalifika ní p edpoklady Zadavatel požaduje k prokázání spln ní technických kvalifika ních edpoklad dodavatele p edložení níže uvedených doklad prokazujících dále popsané skute nosti: 7.1 Seznam významných služeb Uchaze prokáže spln ní tohoto kvalifika ního p edpokladu p edložením seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; p ílohou tohoto seznamu musí být: 1. osv ení vydané ve ejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány ve ejnému zadavateli, nebo 2. osv ení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osob než ve ejnému zadavateli, nebo 3. estné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osob než ve ejnému zadavateli a není-li sou asn možné osv ení podle bodu 2 od této osoby získat z d vod spo ívajících na její stran. Za poskytnutí významné služby zadavatel považuje realizaci obdobných prací (st hovací služby) jako jsou p edm tem této ve ejné zakázky (rozumí se kvantitativn i kvalitativn ), a to realizované dlouhodob pro jednoho objednatele v celkovém rozsahu pln ní minimáln 1,0 mil. K v. DPH za kalendá ní rok. Seznam je dodavatel povinen p edložit ve form estného prohlášení, kde strukturovan (v podob tabulky) uvede následující údaje: a) název objednatele, b) název zakázky, kde byly významné služby realizovány, c) celkový rozsah pln ní (ve finan ním vyjád ení v K ), d) doba a místo provedení prací, e) údaj o tom, zda je p iloženo osv ení objednatele o ádném provedení služby. Strana 11 (celkem 18)

12 Zadavatel v této souvislosti stanoví, že tento kvalifika ní p edpoklad splní ten uchaze, který doloží alespo 1 významnou službu. 7.2 Pr rný po et zam stnanc Uchaze prokáže spln ní tohoto kvalifika ního p edpokladu p edložením ehledu pr rného ro ního po tu zam stnanc dodavatele i jiných osob podílejících se na pln ní zakázek podobného charakteru a po tu vedoucích zam stnanc dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky. Uchaze p edloží shora požadovaný p ehled ve form estného prohlášení emž toto nesmí být u in no s datem starším než je datum oznámení ve ejné zakázky. Zadavatel p itom stanoví, že pr rný po et shora vymezených osob musí ve všech sledovaných letech init alespo 3 osoby a pr rný po et shora vymezených osob s postavením vedoucího zam stnance musí ve všech sledovaných letech init alespo 1 osobu. 7.3 Seznam technického vybavení Zadavatel ke spln ní tohoto kvalifika ního p edpokladu požaduje od uchaze e edložení popisu technického vybavení, zpracovaného formou estného prohlášení prokázat, kterým prokáže, že disponuje minimáln níže uvedeným technickým vybavením nutným k ádnému pln ní této ve ejné zakázky: dva st hovací automobily (z toho jeden kontejnerový), ízený dispe ink s provozem v režimu 24 hodin, 7 dn v týdnu. 8. Návrh smlouvy Uchaze je povinen p edložit v nabídce návrh smlouvy dle 269 odst 2. obchodního zákoníku tj. SMLOUVU O ZAJIŠ OVÁNÍ ST HOVACÍCH SLUŽEB A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH INNOSTÍ (dále též základní smlouva ). Návrh smlouvy musí být ze strany uchaze e podepsán osobou oprávn nou jednat za uchaze e nebo osobou p íslušn zmocn nou; originál nebo ú edn ov ená kopie zmocn ní musí být v takovém p ípad sou ástí nabídky uchaze e. edložení nepodepsaného textu smlouvy není p edložením návrhu této smlouvy. Nabídka uchaze e se tak stává neúplnou a zadavatel vylou í takového uchaze e z další ú asti na ve ejné zakázce. Uchaze em p edložený návrh smlouvy musí po obsahové i formální stránce bezvýhradn odpovídat veškerým požadavk m uvedeným v zadávacích podmínkách. Návrh smlouvy rovn ž musí akceptovat ustanovení obecn závazných právních edpis, které se vztahují na provád ní p íslušné ve ejné zakázky. Uchaze je povinen zpracovat návrh smlouvy výhradn s pomocí vzoru, který je sou ástí této zadávací dokumentace. 9. Základní podmínky pro pln ní ve ejné zakázky Strana 12 (celkem 18)

13 Zadavatel stanovuje dále uvedené podmínky pro pln ní ve ejné zakázky, které je uchaze povinen zapracovat do své nabídky. Veškeré dále uvedené podmínky jsou zadavatelem stanoveny jako minimální a uchaze i tak mohou nabídnout zadavateli podmínky výhodn jší. Nespln ní kterékoliv podmínky stanovené zadavatelem, posoudí zadavatel jako nespln ní zadávacích podmínek s následkem vylou ení p íslušného uchaze e ze zadávacího ízení. Zp sob prokázání spln ní jednotlivých podmínek je uveden u každé podmínky samostatn. 9.1 Subdodavatelé Uchaze prokáže tuto obchodní podmínku zadavatele p edložením dále požadovaných doklad coby p ílohy. 1 návrhu smlouvy. Uchaze je povinen p ipojit k návrhu smlouvy estné prohlášení, které musí obsahovat údaj o ástech ve ejné zakázky, kterou zamýšlí zadat jiným osobám. Zadavatel p itom stanoví, že uchaze je povinen vlastními silami provést minimáln 70% objemu ve ejné zakázky. Uchaze je povinen kdykoliv na požádání zadavatele jasn prokázat spln ní této podmínky. Uchaze je povinen za každého subdodavatele uvedeného v nabídce p edložit íslušnou smlouvu, kterou doloží p ipravenost subdodavatele podílet se na pln ní ve ejné zakázky jako subdodavatel uchaze e. Subdodavatel je sou asn povinen prohlásit, že je mu znám zákaz podání jeho vlastní nabídky v p ípad, kdy je uveden jako subdodavatel v nabídce n kterého z uchaze. 10. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky 10.1 Požadavky na zp sob zpracování nabídkové ceny Uchaze i stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní spln ní ve ejné zakázky v souladu se zadávací dokumentací, a to absolutní ástkou v eských korunách. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše p ípustná, a to v len ní: celková nabídková cena bez dan z p idané hodnoty (DPH), výše DPH 19 %, výše DPH 9 % a celková nabídková cena v etn DPH. Uchaze i uvedou nabídkovou cenu v požadovaném len ní do návrhu smlouvy. Nabídková cena musí obsahovat ocen ní všech položek nutných k ádnému spln ní p edm tu ve ejné zakázky Podmínky p ekro ení nabídkové ceny Nabídková cena m že být m na pouze v souvislosti se zm nou da ových edpis majících prokazatelný vliv na cenu p edm tu pln ní a z d vodu inflace. Z jakýchkoliv jiných d vod nesmí být nabídková cena m na. Strana 13 (celkem 18)

14 Ke zm nabídkové ceny z d vodu inflace však lze p ikro it nejd íve v roce 2011 za p edpokladu, že dojde ke zm ro ního indexu cen vyhlášeného SÚ o více než + 3 % Doložení výpo tu nabídkové ceny Uchaze je povinen jako p ílohu. 2 návrhu smlouvy p edložit ve své nabídce kalkulaci nabídkové ceny (v. níže uvedeného ujednání o zp sobu výpo tu faktura ních cen). Kalkulace nabídkové ceny musí být na titulní stran uchaze em podepsána. Uchaze je povinen do kalkulace zpracovat níže uvedenou tabulku (zadavatelem p edpokládaný objem ro ních výkon ): Typ služby Zadavatelem edpokládaný objem sí ních výkon (rok) Jednotková cena (K bez DPH) Celkem m sí (K bez DPH) 1. St hovací práce na území hl. m. Prahy 900 hodin (za hodinu) 2. Doprava mimo území hl. m. Prahy 500 km (za km) Celkem - - Zadavatel upozor uje uchaze e, že shora uvedené hodnoty výkon jsou uvedeny pouze pro ú ely kalkulace. V pr hu pln ní ve ejné zakázky m že objem výkon jakkoliv kolísat a uchaze i z tohoto za žádných okolností nemohou vyplývat nároky na ú tování dodate ných odm n, náhrad škod i smluvních pokut. V pr hu pln ní bude vždy cena k fakturaci vypo tena jako uchaze em shora navržená jednotková cena výkonu a množství skute ných výkon realizovaných v daném m síci. bez DPH Výše DPH v. DPH Za kalendá ní m síc Za kalendá ní rok Za 4 roky pln ní toto je výsledná nabídková cena 10.4 Požadavky zadavatele k obsahovému len ní a form zpracování nabídky a doklad k prokázání spln ní kvalifikace Zadavatel stanoví k obsahovému len ní a formálnímu zpracování dále uvedené podmínky Zp sob a forma zpracování nabídky a doklad k prokázání spln ní kvalifikace Nabídku a doklady k prokázání spln ní kvalifikace je uchaze povinen podat písemn v originále a jedné kopii v souladu se zadávacími podmínkami, a to Strana 14 (celkem 18)

15 etn požadovaného azení nabídky i doklad k prokázání spln ní kvalifikací. Nabídka a doklady k prokázání spln ní kvalifikace budou, v etn veškerých požadovaných doklad a p íloh, svázány do jednoho svazku. Svazek bude na první stran ozna en názvem ve ejné zakázky a obchodní firmou a sídlem uchaze e a údajem o tom, zda se jedná o originál nebo kopii. Nabídka v etn veškerých požadovaných doklad bude zpracována výhradn v eském jazyce. Veškeré doklady i prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchaze e, budou podepsány statutárním orgánem uchaze e; v p ípad podpisu jinou osobou bude originál nebo ú edn ov ená kopie jejího zmocn ní doloženo v nabídce. Veškeré doklady budou kvalitním zp sobem vytišt ny tak, aby byla dob e itelné. Žádný doklad nebude obsahovat opravy a p episy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Všechny listy svazku budou o íslovány pr žnou íselnou adou po ínající íslem 1. Výjimka z povinnosti íslovat listy se vztahuje na ú ední doklady resp. jejich ú edn ov ené kopie, které nemusejí být o íslovány. Vkládá-li uchaze do svazku jako jeho sou ást i p ílohu n který samostatný celek, který má již listy o íslovány vlastní íselnou adou, není nutné, aby tyto listy ísloval znovu pr žnou íselnou adou; to však platí pouze tehdy, je-li íslování list samostatného celku a pr žné íslování list svazku eteln odlišeno. Posledním listem svazku bude prohlášení uchaze e, v n mž se uvede celkový po et všech list ve svazku. Do tohoto po tu se zahrnou jak listy ne íslované, tak listy, které jsou sou ástí samostatn íslovaného celku. Sou ástí prohlášení bude seznam ne íslovaných list (doklad ) a vložených samostatn íslovaných celk Elektronická verze nabídky Uchaze jako sou ást nabídky p edloží CD ROM, který bude obsahovat návrh smlouvy. Nosi bude ozna en identifika ními údaji uchaze e a p edm tu zakázky Požadavky na jednotné uspo ádání písemné verze nabídky a doklad k prokázání spln ní kvalifikace Zadavatel požaduje níže uvedené azení písemné (tišt né) verze nabídky a doklad k prokázání spln ní kvalifikace uchaze e: a) identifika ní údaje o uchaze i, b) obsah svazku, c) smlouva o sdružení resp. jiná obdobná listina, d) doklady o spln ní profesních kvalifika ních p edpoklad, p emž jako první musí být za azen výpis z obchodního rejst íku, e) doklady o spln ní základních kvalifika ních p edpoklad, f) doklady o spln ní ekonomických a finan ních kvalifika ních edpoklad, g) doklady o spln ní technických kvalifika ních p edpoklad, Strana 15 (celkem 18)

16 h) návrh smlouvy, i) ílohy návrhu smlouvy, j) cné a formální p ipomínky uchaze e, k) prohlášení o po tu list. Výše specifikované jednotlivé ásti svazku nabídky budou z eteln ozna eny ed lovými, nejlépe barevnými listy, které budou rovn ž o íslovány a zapo teny do celkového po tu list v nabídce. 11. Prohlídka místa pln ní a poskytování dodate ných informací k zadávací dokumentaci Prohlídka místa pln ní ve ejné zakázky se uskute ní v úterý dne Sraz všech ú astník je na adrese Starom stské nám. 932/6, Praha 1 v hod. Zadavatel organizuje jednotný termín prohlídky místa pln ní, a to bez možnosti jakéhokoliv náhradního termínu. V p ípad, že se n který z dodavatel prohlídky místa pln ní nezú astní, nem že z takového svého rozhodnutí dovozovat nárok na náhradní termín prohlídky místa pln ní. V p ípad, že n který z dodavatel o ve ejnou zakázku bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávací dokumentaci je nutné na tento pohlížet jako na právní úkon uchaze e ve smyslu 49 odst. 2 zákona. Dotaz k zadávací dokumentaci je uchaze povinen doru it zadavateli v písemné podob nejpozd ji do 5 dn p ed uplynutím lh ty stanovené pro podání nabídek. Podal-li dodavatel žádost o dodate né informace ve shora stanovené lh, doru í zadavatel dodate né informace k zadávacím podmínkám, v etn p esného zn ní žádosti, p ípadn související dokumenty, nejpozd ji do 3 dn ode dne doru ení žádosti dodavatele. S ohledem na skute nost, že vznesení dotazu k zadávací dokumentaci je právním úkonem uchaze e, požaduje zadavatel, aby každý takovýto dotaz byl podepsán osobou oprávn nou jednat za uchaze e tak, jak je uvedeno v p íslušné ásti výpisu z obchodního rejst íku i je prokázáno jiným relevantním dokladem. V p ípad podpisu dotazu jinou osobou, je nutné spole s dotazem edložit originál i ú edn ov enou kopii plné moci vystavené této osob osobou oprávn nou jednat za uchaze e, tak jak je uvedeno v p íslušné ásti výpisu z obchodního rejst íku. Na dotazy podepsané jiným zp sobem než shora uvedeným, nebude zadavatel nahlížet jako na dotazy uchaze e vznesené ve smyslu 49 odst. 2 zákona a p íslušným uchaze m je obratem vrátí. Pro podání dotaz k zadávací dokumentaci zadavatel stanoví výhradn písemnou formu (zadavatel nebude brát do úvahy dotazy sd lené telefonicky). Dotazy zaslané telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prost edky, musí spl ovat požadavky stanovené pro písemnou formu ob anským zákoníkem. Veškeré informace doru í zadavatel uchaze m elektronicky, p ípadn faxem. Soub žn zadavatel zve ejní veškeré informace voln k dispozici v rámci elektronického nástroje pro zadávání ve ejných zakázek E-ZAK na adrese: https://ezak.mmr.cz/. Strana 16 (celkem 18)

17 Dodavatel, který si vyzvedl zadávací dokumentaci m že též kdykoliv (po edchozím objednání) voln vyzvednout u zadavatele tišt ný souhrn veškerých dotaz a odpov dí vztahující se k p edm tnému zadávacímu ízení. Stejn tak je možné požádat zadavatele o zp tnou autorizaci informací získaných mailem nebo z výše uvedených webových stránek poradce. Dodavatelé, kte í si vyzvedli zadávací dokumentaci, dále mohou individuáln požádat poradce zadavatele o jiný zp sob doru ování. Zadavatel však v t chto p ípadech m že požadovat náhradu náklad vynaložených na poštovné ( 48 odst. 4 zákona; zadavatel považuje dodate né informace k zadávacím podmínkám za sou ást zadávací dokumentace). Nad rámec shora popsaného neposkytne zadavatel uchaze m jakékoliv další informace ani vysv tlení. 12. Zp sob a místo pro podávání nabídek Nabídka musí být doru ena nejpozd ji dne do hod. poštou nebo osobn do podatelny ministerstva na adresu: Mgr. Dagmar Šwarzová Odbor hospodá ských služeb Ministerstvo pro místní rozvoj R Starom stské nám stí Praha 1. Nabídky jsou uchaze i povinni podat písemn a to v jedné ádné a uzav ené obálce, ozna ené názvem ve ejné zakázky. Na obálkách musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení dle 71 odst. 6 zákona. Uzav ením obálky i obalu se pro ú ely tohoto zadávacího ízení rozumí opat ení obálky resp. obalu na uzav ení podpisem a p ípadn razítkem uchaze e, a to tak, aby obálku nebylo možné jakýmkoliv zp sobem neoprávn otev ít, aniž by došlo k poškození výše uvedených ochranných prvk Elektronické podání nabídek Zadavatel stanoví, že nedisponuje elektronickými prost edky, které by umožnily elektronické podání nabídky. Zadavatel tak stanoví, že nabídky mohou být podány pouze v písemné form Lh ta pro podání nabídek a zadávací lh ta Lh ta pro podání nabídek je uvedena ve výzv k podání nabídek. Zadávací lh ta iní 300 dn od data konce lh ty pro podání nabídek. 13. Hodnotící kritéria pro zadání ve ejné zakázky Základním hodnotícím kritériem pro zadání ve ejné zakázky JE NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÁ CENA. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise tedy výhradn podle výše nabídkové ceny za 4 roky pln ní. Strana 17 (celkem 18)

18 Zadavatel stanoví, že p i hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez dan z p idané hodnoty. 14. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky: 1. Zadavatel vylu uje možnost podání variantních nabídek, 2. Uchaze i sami ponesou veškeré své náklady spojené s ú astí v zadávacím ízení. 3. Jednotliví uchaze i jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskrimina ní pr h zadávacího ízení, zejména pak jednání v jejichž d sledku by mohlo dojít k narušení sout že mezi uchaze i v rámci zadání ve ejné zakázky. 4. Zadavatel je oprávn n kdykoli do doby uzav ení smlouvy zadávací ízení bez uvedení d vodu zrušit. 15. ásti zadávací dokumentace Zadávací dokumentace obsahuje následující dokumenty v elektronické verzi: ást 1: Výzva k ú asti na ve ejné zakázce ást 2: Zadávací dokumentace ve ejné zakázky na st hovací služby ást 3: Vzorový návrh smlouvy o zajišt ní st hování a dalších souvisejících služeb. V Praze dne Vladimír Vihan, editel odboru hospodá ských služeb Ministerstvo pro místní rozvoj Strana 18 (celkem 18)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 O: 475 45 941 Váš dopis zna ky/ze dne Naše zna ka (.j) 842/26-2015 Vy izuje linka 2493 / Mgr. Richter V Praze dne 14.

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis Název ve ejné zakázky Dodávky samolepících

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU Zhotovení štítk s árovými kódy a archových etiket pro R- SSZ Zjednodušené podlimitní ízení Obsah: I. ást Informace o zadavateli II. ást Obecná ustanovení o zadávací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY SSZ Investi ní akce malého rozsahu - strojní; ást EPS Podlimitní ve ejná zakázka Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb.,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE Ve ejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo náb eží 8 nástavba administrativní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní pravidelných úklidových prací pro OSSZ Bruntál, OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky K čj :372-4/2012/DP - ÚVN V Praze dne: 19.07.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 Počet příloh: 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené, podlimitní zadávací řízení na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU Obnova vozového parku Otev ené ízení podle 27 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis Obsah: I. ást Informace o centrálním

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ pro OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Správa identit druh zadávacího řízení: otevřené

Více

Dodávka osobních automobilů

Dodávka osobních automobilů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. DZP Uherský Brod oprava střechy Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2014/2/06 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje

Více

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, Kop ivnice PS 742 21

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, Kop ivnice PS 742 21 Oznámení o zahájení zadávacího ízení ve ejná zakázka malého rozsahu (otev ené ízení) Název zakázky edm t zakázky Dodávka osobního automobilu Dodávka osobního automobilu dle Zadávací dokumentace Datum vyhlášení

Více

Úklidové služby v objektu polikliniky

Úklidové služby v objektu polikliniky Městská poliklinika Praha příspěvková organizace Hlavního města Prahy se sídlem Spálená 78/12, Praha 1, 110 00 Česká republika dále jen zadavatel vyhlašuje dle ustanovení 12 odst. 3 Zákona o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona.137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen zákon ) Název ve ejné zakázky Rozší ení personálního ešení MMR Zadavatel ve ejné zakázky:

Více

G) Jazyk nabídky Zadavatel požaduje zpracovat nabídku v eském jazyce v písemné form.

G) Jazyk nabídky Zadavatel požaduje zpracovat nabídku v eském jazyce v písemné form. Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií. VÝZVA k podání nabídky dle závazných pokyn pro žadatele a p íjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie A) Identifika ní údaje Zadavatele Název:

Více

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) 1.Číslo zakázky 2.Název programu: 3.Registrační číslo projektu 4.Název projektu: 5.Název zakázky: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/02.0129

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44

Více

V Ý Z V A k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění

V Ý Z V A k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění V Ý Z V A k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění Název veřejné zakázky: Rekonstrukce a oprava suterénu objektu B 1. etapa

Více

Multifunkční dům Litvínovice

Multifunkční dům Litvínovice KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON") 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Multifunkční

Více

Otevřené zadávací řízení na služby Bruntál

Otevřené zadávací řízení na služby Bruntál Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Bruntál Sídlem: Partyzánská 7, 792 01 Bruntál Evidenční číslo VZ: 60053859 Zastoupený: Ing. Václavem Stráníkem, ředitelem Pozemkového

Více

Zadávací dokumentace. Programátorské práce na rozšíření systému pro digitalizaci knihovních dokumentů. ve zjednodušeném podlimitním řízení

Zadávací dokumentace. Programátorské práce na rozšíření systému pro digitalizaci knihovních dokumentů. ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby Programátorské práce na rozšíření systému pro digitalizaci knihovních dokumentů Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV II Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely edb žného oznámení Od

Více

Vybavení pro separaci a svoz BRKO

Vybavení pro separaci a svoz BRKO Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Fond soudržnosti z Operačního programu Životního prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR. Název projektu: Vybavení

Více

Uchazečům o veřejnou zakázku

Uchazečům o veřejnou zakázku MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Oddělení soukromoprávní VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE / ÚTVAR: Mgr. Irena Hanáková/OSP TELEFON: 556 879 749 E-MAIL: Irena.hanakova@koprivnice.cz

Více

Dodávku diagnostik. Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky. pro provedení automatizované analýzy

Dodávku diagnostik. Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky. pro provedení automatizované analýzy IČ: 00226912, DIČ: CZ00226912 krevního obrazu, a výpůjčka laboratorního vyšetřovacího systému pro provedení automatizované analýzy Dodávku diagnostik Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky Stiážovská

Více

Obměna výdejové části stravovacího systému

Obměna výdejové části stravovacího systému Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obměna výdejové části stravovacího systému Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 11) Zadávací dokumentace k veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Odbor městských organizací a školství Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem Ústí nad Labem 21. 06. 2016 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČO: 01312774 DIČ: CZ 01312774 Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro hl. město Prahu Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 -

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

Rámcová smlouva o vývoji a údržb systému AAA portál - II

Rámcová smlouva o vývoji a údržb systému AAA portál - II OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb systému AAA portál II Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot

Více

Výzva k podání nabídek Oznámení/Výzva o zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. : Výměna stávajících koberců

Výzva k podání nabídek Oznámení/Výzva o zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. : Výměna stávajících koberců Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen SÚJB ) 110 00 Praha 1, Senovážné nám. č. 9 Výzva k podání nabídek Oznámení/Výzva o zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Výměna stávajících

Více

MĚSTO CHOTĚBOŘ. Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř. Ing. Tomáš Škaryd, starosta města

MĚSTO CHOTĚBOŘ. Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř. Ing. Tomáš Škaryd, starosta města Oznámení o zahájení zadávacího řízení a základní údaje Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce: Letní stadion Chotěboř rekonstrukce běžecké

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM OBEC VIKÝŘOVICE, PETROVSKÁ 168, 788 13 VIKÝŘOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ (V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Fotovoltaická elektrárna Cítov Identifikační údaje zadavatele: Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov IČ: 00236764 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Marie

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A TEXTOVÁ ÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro ve ejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A TEXTOVÁ ÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro ve ejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A TEXTOVÁ ÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro ve ejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce dle ustanovení 12 odst. 3 zák.. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejná zakázka na dodávku Svoz bioodpadu ze ZOO Dvůr Králové a z obce Bílá Třemešná zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Kontaktní osoba: Filip Cabaj Tel.: 267 994 287 Fax: 272 936 597 E-mail: Filip.Cabaj@sfzp.cz Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce Sportovního areálu Bělá v Jablunkově Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA Stránka 1 z 15 Název zakázky: Zakázka malého rozsahu na dodání nábytku

Více

Název veřejné zakázky KPÚ Vnorovy zpevněná polní cesta HC12. Zadavatel: Sídlem: Bratislavská 1/6. Č. j./evidenční číslo VZ 2458/2010/Vý.

Název veřejné zakázky KPÚ Vnorovy zpevněná polní cesta HC12. Zadavatel: Sídlem: Bratislavská 1/6. Č. j./evidenční číslo VZ 2458/2010/Vý. Zadavatel: Česká republika, Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Hodonín Sídlem: Bratislavská 1/6 695 01 Hodonín Zastoupený: IČ: 00020478 Ing. Pavlou Velískovou, ředitelkou PÚ Hodonín Název veřejné

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE. Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE. Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013 Počet listů: 8 Přílohy: 7/21 Výzva k podání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 83967/2014 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk Oznámení o zahájení zadávacího řízení pro zakázku malého rozsahu Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk CZ.1.02/6.5.00/15.29670 Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 Zákona

Více

RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava

RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava Seznam vyzvaných zájemců podle rozdělovníku Ostrava, vypraveno dne: 4. 12. 2014 Písemná výzva k předložení nabídky k veřejné zakázce na zhotovitele stavby Chodníky od ul. Plavební až do Frýdku Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách Název ve ejné zakázky SSZ po ízení a obnova archiva ních systém Podlimitní

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 Podbořany 441 01 Tel. ředit: 415 211 297, Mobil ředit.: 736 633 595, Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz Věc:

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 757 01 Valašské Meziříčí, Vsetínská 454

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 757 01 Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 757 01 Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 Výzva pro předložení nabídek Zadavatel Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem Ústí nad Labem 30. května 2016 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE V souladu s

Více

Zadávací dokumentace. Cyklostezka - Jemníky. v otevřeném řízení

Zadávací dokumentace. Cyklostezka - Jemníky. v otevřeném řízení Zadávací dokumentace K podlimitní veřejné zakázce na stavební práce OStRM/ORM - 7/ 13 OStRM/ORM - 7/ 13 Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zjednodušené podlimitní řízení Název zakázky: Pořízení úklidového stroje na snížení prašnosti v obci Hvozdná Zadavatel zakázky: Obec Hvozdná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. HSBM-432-03/2014 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 14, 614 00 Brno ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ dle 27 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY JIŘICE DODÁVKA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ POSTELÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY JIŘICE DODÁVKA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ POSTELÍ VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Jiřice Ruská cesta 404, poštovní přihrádka 8, 289 22 Jiřice Tel.: 325 558 111, Fax: 325 558 208, ISDS: vfsd3n6 Č.j. VS 88/007/001/2014-24/LOG/503 V Jiřicích dne

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: EXPOZICE

Více

Předmětem zakázky je dodávka a instalace výpočetní techniky včetně software.

Předmětem zakázky je dodávka a instalace výpočetní techniky včetně software. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky na služby: Dodávka a instalace výpočetní techniky pro SOŠ SE Velešín 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní firma

Více

Kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod dle 92 vodního zákona

Kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod dle 92 vodního zákona Kontaktní osoba: Jan Brychta Tel.: 267 994 407 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky

Více

Česká republika- Ministerstvo zemědělství

Česká republika- Ministerstvo zemědělství Zadavatel: Česká republika- Ministerstvo zemědělství Audit zabezpečení a funkčnosti protikorupčního programu MZe Sídlem: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Č.j./evidenční číslo VZ 33500/2010-11000 Zastoupený: Ing.

Více

Zvěstov Stavební úpravy č. p. 53 na objekt s pečovatelskými byty

Zvěstov Stavební úpravy č. p. 53 na objekt s pečovatelskými byty Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Zvěstov Stavební úpravy č. p. 53 na objekt s pečovatelskými byty Ve Zvěstově dne 28. 4. 2016 (datum odeslání výzvy) Veřejná zakázka malého rozsahu podle

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ. Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501

MINISTERSTVO FINANCÍ. Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501 MINISTERSTVO FINANCÍ Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501 Letenská 15 118 10 Praha 1 Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788 ID datové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007-2013, Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Název veřejné zakázky

Více

D o m o v d c h o d c Albrechtice nad Orlicí 1. máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, I :42886171 tel.: 4941377 069, e-mail: info@ddalbrechtice.

D o m o v d c h o d c Albrechtice nad Orlicí 1. máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, I :42886171 tel.: 4941377 069, e-mail: info@ddalbrechtice. D o m o v d c h o d c Albrechtice nad Orlicí 1. máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, I :42886171 tel.: 4941377 069, e-mail: info@ddalbrechtice.cz VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle 12, odst.(3), zák. 137/2006

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Městský úřad, odbor investic a dotací adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně telefon 354 922 111, fax 354 623 186, e-mail muml@marianskelazne.cz,

Více

Dodávka modelového oběžného kola s pohonem a regulací a budicími a měřicími systémy

Dodávka modelového oběžného kola s pohonem a regulací a budicími a měřicími systémy Zadávací dokumentace OPAKOVANÁ NADLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY pro opakovanou nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky dle 8 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajišt ní pravidelných úklidových prací pro OSSZ Frýdek-Místek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava Otev ené ízení podle

Více

OBNOVA, MODERNIZACE A ZABEZPEČENÍ INFRASTRUKTURY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY

OBNOVA, MODERNIZACE A ZABEZPEČENÍ INFRASTRUKTURY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č.137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ). OTEVŘENÉ NADLIMITNÍ ŘÍZENÍ NA DODÁVKY OBNOVA, MODERNIZACE

Více

smlouvu o dílo na dodávku se sídlem: Náb eží Svatopluka echa 859, 374 01 Trhové Sviny Tel.: 386 322 565, 603 822 336

smlouvu o dílo na dodávku se sídlem: Náb eží Svatopluka echa 859, 374 01 Trhové Sviny Tel.: 386 322 565, 603 822 336 1 Poptávka vypsaná v souladu s ustanovením 12 odst. 3, v návaznosti na 6 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách ve zn ní pozd jších p edpis, za ú elem zjišt ní cen obvyklých v míst pln ní a zájmu

Více

216/2014 Mgr. Libuše Renová 3.9.2014 723 410 406

216/2014 Mgr. Libuše Renová 3.9.2014 723 410 406 Evidenční č. Jednací č. Vyřizuje/linka Datum 216/2014 Mgr. Libuše Renová 3.9.2014 723 410 406 Věc: Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu zadávanou mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a zadávací podmínky pro vypracování nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem: Systém sběru vytříděných složek odpadu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Název zakázky Projekt Identifikační kód projektu Návrh stavby a projektové dokumentace vč.ad pro stavbu II/152

Více

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava zastávka Termální lázně IČ : 00262871 Adresa

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V JEDNACÍM ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM podle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY S NÁZVEM Rekonstrukce

Více

AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno, tel.: 541426060, fax: 541426069

AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno, tel.: 541426060, fax: 541426069 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. 38 zák. č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Předmět zakázky: služby Město Miroslav sběr

Více

Textová část zadávací dokumentace. Dodávka a implementace personálního a mzdového IS

Textová část zadávací dokumentace. Dodávka a implementace personálního a mzdového IS Textová část zadávací dokumentace Dodávka a implementace personálního a mzdového IS Zadávací řízení je zadáváno dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E (dále jen ZD )

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E (dále jen ZD ) Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E (dále jen ZD ) ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ: 00007064, DIČ:CZ00007064 Praha 29.11.2012 Počet listů:11 Přílohy: 1/2 Zastoupená

Více

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj )

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) íslo zakázky (bude dopln no M MT v p ípad IP, v p ípad GP ZS) 1 Název opera ního OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Komplexní zajištění PO a BOZP pro KÚPK

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Komplexní zajištění PO a BOZP pro KÚPK PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: VVŽÚ/791/15 Spis. zn.: ZN/176/VVŽÚ/15 Počet listů: 5 Počet příloh: 4 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

Více

Svážíme bioodpad z obce Veselý Žďár malé komunální vozidlo s hákovým nosičem, kontejnery a sítě na kontejnery

Svážíme bioodpad z obce Veselý Žďár malé komunální vozidlo s hákovým nosičem, kontejnery a sítě na kontejnery Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a zadávací podmínky pro vypracování nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku malého komunálního vozidla s hákovým nosičem

Více

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE mimo režim zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 55798/2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více