ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách v platném zn ní edm t ve ejné zakázky ST HOVACÍ SLUŽBY Podlimitní ve ejná zakázka ást zadávací dokumentace Název ásti zadávací dokumentace 1(z celkem 3) Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadavatel: ve ejný Typ ve ejné zakázky: na služby Zadavatel ve ejné zakázky eská republika, ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem Praha 1, Starom stské nám. 6, PS

2 Obsah: 1. Základní údaje o zadavateli Osoba oprávn ná jednat jménem zadavatele P edm t pln ní ve ejné zakázky P edm t pln ní ve ejné zakázky Doba a místo pln ní ve ejné zakázky Doba pln ní ve ejné zakázky Místo pln ní ve ejné zakázky Kvalifikace dodavatel Obecná ustanovení o prokazování spln ní kvalifikace Prokázání kvalifikace pomocí subdodavatele Prokázání kvalifikace pokud podává nabídku více osob spol Prokazování kvalifikace v p ípad zahrani ních sob Základní kvalifika ní p edpoklady Profesní kvalifika ní p edpoklady Ekonomické a finan ní kvalifika ní p edpoklady Technické kvalifika ní p edpoklady Postup zadavatele p i posouzení kvalifikace Prokazování kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatel Prokazování kvalifikace pomocí osv ení ze systému certifikovaných dodavatel Ekonomické a finan ní kvalifika ní p edpoklady Pojistná smlouva Ú etní záv rka Výkaz celkového obratu uchaze e Technické kvalifika ní p edpoklady Seznam významných služeb Pr rný po et zam stnanc Seznam technického vybavení Návrh smlouvy Základní podmínky pro pln ní ve ejné zakázky Subdodavatelé Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky Požadavky na zp sob zpracování nabídkové ceny Podmínky p ekro ení nabídkové ceny Doložení výpo tu nabídkové ceny Požadavky zadavatele k obsahovému len ní a form zpracování nabídky a doklad k prokázání spln ní kvalifikace Zp sob a forma zpracování nabídky a doklad k prokázání spln ní kvalifikace Elektronická verze nabídky Požadavky na jednotné uspo ádání písemné verze nabídky a doklad k prokázání spln ní kvalifikace Prohlídka místa pln ní a poskytování dodate ných informací k zadávací dokumentaci...14 Strana 2 (celkem 18)

3 12. Zp sob a místo pro podávání nabídek Elektronické podání nabídek Lh ta pro podání nabídek a zadávací lh ta Hodnotící kritéria pro zadání ve ejné zakázky Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem ásti zadávací dokumentace...16 Strana 3 (celkem 18)

4 1. Základní údaje o zadavateli Název: eská republika, ministerstvo pro místní rozvoj Sídlo: Starom stské nám. 932/6, Praha 1, PS Zem : eská republika : Osoba oprávn ná jednat jménem zadavatele Osobu oprávn nou k in ní právních úkon ve v ci p edm tného zadávacího ízení je Vladimír Vihan, editel odboru hospodá ských služeb, tel.: , , Kontaktní osobou zadavatele je Mgr. Dagmar Šwarzová, vedoucí odd lení výb rových ízení a správy nemovitostí odboru hospodá ských služeb, tel.: , , 3. P edm t pln ní ve ejné zakázky 3.1 P edm t pln ní ve ejné zakázky edm tem pln ní ve ejné zakázky je provád ní st hovacích služeb dle operativních požadavk zadavatele. Z v tší ásti se jedná o st hování materiálu na území hl. m. Prahy. Vzhledem k tomu, že se jedná o služby poskytované na základ operativních požadavk zadavatele, požaduje zadavatel stálou p ítomnost 2 pracovník uchaze e na pracovišti zadavatele (na n které z budov uvedených v bod 4.2., kterou podle svých pot eb ur í zadavatel; zadavatel si vyhrazuje právo v pr hu pln ní ve ejné zakázky jednostrann zm nit místo, kde bude dodavatel povinen zajistit stálou p ítomnost svých pracovník ) b hem b žné pracovní doby (rozumí se 7:45 hod. 16:15 hod.). Zadavatel tak požaduje reakci na požadavky zadavatele max. do 30 minut ). Zadavatel si sou asn vyhrazuje právo zm nit místo, kde bude dodavatel povinen zajistit stálou ítomnost svých pracovník, a to však vždy v rámci lokalit vymezených v této zadávací dokumentaci. V mimopracovní dob je uchaze povinen držet stálou pohotovost na telefonu s režimem 24hodin/7 dn v týdnu a reagovat na jakýkoliv požadavek zadavatele zahájením prací nejpozd ji do 6 hodin od nahlášení požadavku zadavatele. Vybraný uchaze je povinen v rámci pln ní ve ejné zakázky provád t minimáln níže uvedené innosti: edm t Popis innosti Zadavatelem p edpokládaný rozsah za kalendá ní síc) Lokalita žné st hovací práce dle nahlášených požadavk St hování tiskovin, brožur, spis, v etn balení. cca 140 místností sí 300 hodin Starom stské. nám. 930/7, 932/6 a 934/5, Pa ížská 935/4 a 936/6 Strana 4 (celkem 18)

5 Vým ny a drobné opravy poškozeného nábytku. cca 20x do m síce 40 hodin St hování nábytku z kancelá í a do kancelá í z vodu malování a vým ny koberc. 10 kancelá í sí 120 hodin Nasklad ování a vysklad ování nábytku, drobné kancelá ské techniky, elektronického majetku, kopírek, klimatizací, PC apod. Odvoz materiálu, ur eného ke skartaci. Skartace materiál k tomu ur ených. Odvoz vy azeného majetku (nábytek, elektronika, PC apod.)k ekologické likvidaci. Dovoz nového nábytku a jeho montáž. denn hodin 2x týdn - 40 hodin 2x do m síce hodin 1x m sí - 30 hodin 2x m sí - 30 hodin Salvátorská 932/6, Praha 1 Letenská 119/3, Praha 1 Na P íkop 390/3-5, Praha 1 ubytovna Alpin Velehradská 1266/25, Praha 3 4 byty Salvátorská 932/6, Praha 1 6 byt Letenská 119/3, Praha 1 byt Prá ská 2675/7, Praha 10 byt V Holešovi kách 1108/37, Praha 8 byt Petrohradská 1436/28, Praha 10 evoz materiál a tiskovin na území hl.m.prahy. 3x m sí - 10 hodin St hování materiál a majetku mezi regionálními pracovišti a hl.m.prahou 2x m sí - 30 hodin Strana 5 (celkem 18)

6 St hování kancelá í v rámci redislokací Zajišt ní a rozmíst ní krabic a beden na spisy, zabalení PC techniky, drobného kancelá ského materiálu a kancelá ské techniky. 1x za tvrt roku. Balení a st hování je organizováno tak, aby co nejmén zasahovalo do pracovních povinností za- stnanc, tzn. po pracovní dob a o víkendech hodin Starom stské. nám. 930/7, 932/6 a 934/5, Pa ížská 935/4 a 936/6 4. Doba a místo pln ní ve ejné zakázky 4.1 Doba pln ní ve ejné zakázky Zadavatel p edpokládá zahájení pln ní ve ejné zakázky v 1. tvrtletí Termín zahájení pln ní ve ejné zakázky je podmín n ádným ukon ením zadávacího ízení a podepsáním smlouvy. Zadavatel si z t chto d vod vyhrazuje právo jednostrann zm nit p vodní termín zahájení ve ejné zakázky. Zadavatel požaduje pln ní na dobu ur itou 4 roky s možností výpov di bez uvedení d vod s výpov dní lh tou v délce 6 m síc pro ob strany. 4.2 Místo pln ní ve ejné zakázky Místem pln ní je území eské republiky, p evážn správní území hl. m sta Prahy, a to zejména budovy na adresách: Starom stské nám. 930/7, 932/6 a 934/5, Pa ížská - 935/4 a 936/6, Salvátorská 932/6, Letenská 3/119, Na P íkop 390/3-5, ubytovna Alpin - Velehradská 1266/25, byt Prá ská 2675/7, Praha 10, byt V Holešovi kách 1108/37, Praha 8 byt Petrohradská 1436/28, Praha 10. a p ípadn regionální pracovišt Ministerstva pro místní rozvoj v R. 5. Kvalifikace dodavatel 5.1 Obecná ustanovení o prokazování spln ní kvalifikace Uchaze je povinen prokázat spln ní kvalifikace. A koliv se jedná o podlimitní ve ejnou zakázku, p i prokazování kvalifikace postupuje uchaze jako v p ípad zakázky nadlimitní. Veškeré doklady požadované k prokázání spln ní kvalifikace musejí být, v souladu s 57 odst. 1 zákona p edloženy v originálu nebo v ú edn ov ené kopii. Je-li zadavatelem vyžadováno estné prohlášení, musí být podepsáno statutárním orgánem dodavatele, v p ípad podpisu jinou osobou musí být originál nebo ú edn ov ená kopie zmocn ní této osoby sou ástí doklad, kterými uchaze prokazuje spln ní kvalifikace. Nespln ní t chto Strana 6 (celkem 18)

7 podmínek posoudí zadavatel jako nespln ní kvalifikace s následkem vylou ení dodavatele ze zadávacího ízení. Spln ním kvalifikace se rozumí: a) spln ní základních kvalifika ních p edpoklad podle 53 zákona, b) spln ní profesních kvalifika ních p edpoklad podle 54 zákona, v etn odpovídajících živnostenských oprávn ní na všechny vykonávané innosti, c) spln ní ekonomických a finan ních kvalifika ních p edpoklad podle ust. 55 zákona, resp. dále upravených zadavatelem a d) spln ní technických kvalifika ních p edpoklad podle ust. 56 zákona, resp. dále upravených zadavatelem. Dojde-li do doby rozhodnutí o výb ru nejvhodn jší nabídky k jakékoliv zm v kvalifikaci dodavatele, která by jinak znamenala nespln ní kvalifikace podle 60 zákona, je dodavatel povinen nejpozd ji do 7 dn tuto skute nost ve ejnému zadavateli písemn oznámit a sou asn p edložit pot ebné dokumenty prokazující spln ní kvalifikace v plném rozsahu. Povinnost podle p edchozího odstavce se vztahuje obdobn na uchaze e, se kterým je v souladu s rozhodnutím zadavatele možné uzav ít smlouvu, a to až do doby uzav ení smlouvy. V takovém p ípad musí uchaze, s nímž ve ejný zadavatel uzavírá smlouvu, p edložit pot ebné dokumenty prokazující spln ní kvalifikace v plném rozsahu nejpozd ji p i uzav ení smlouvy. Veškeré dokládané údaje týkající se dodavatele, se musejí vztahovat výhradn k osob dodavatele se sou asným identifika ním íslem nebo k osob, která byla právním p edch dcem dodavatele a jejíž veškeré závazky evzal dodavatel Prokázání kvalifikace pomocí subdodavatele Pokud není dodavatel schopen prokázat spln ní ur ité ásti kvalifikace požadované zadavatelem podle shora uvedených písmen b) až d) v plném rozsahu, je oprávn n spln ní kvalifikace v chyb jícím rozsahu prokázat prost ednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém p ípad povinen ve ejnému zadavateli p edložit smlouvu uzav enou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí pln ní ur eného k pln ní ve ejné zakázky dodavatelem i k poskytnutí v cí i práv, s nimiž bude dodavatel oprávn n disponovat v rámci pln ní ve ejné zakázky, a to alespo v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal spln ní kvalifikace. Dodavatel není oprávn n prost ednictvím subdodavatele prokázat spln ní základních kvalifika ních edpoklad a profesního kvalifika ního p edpokladu podle ust. 54 písm. a) zákona Prokázání kvalifikace pokud podává nabídku více osob spole Má-li být p edm t ve ejné zakázky pln n n kolika dodavateli spole a za tímto ú elem podávají i hodlají podat spole nou nabídku, je každý z dodavatel povinen prokázat spln ní základních kvalifika ních p edpoklad a profesního kvalifika ního p edpokladu v rozsahu p edložení výpisu z obchodního rejst íku, pokud je v n m zapsán, i výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, v plném rozsahu. Spln ní kvalifikace podle výše uvedených písm. b) až d) musí prokázat všichni dodavatelé spole. V p ípad, že má být p edm t ve ejné zakázky pln n spole n kolika dodavateli, jsou ve ejnému zadavateli povinni p edložit sou asn s doklady prokazujícími spln ní kvalifika ních p edpoklad smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou v i ve ejnému zadavateli a t etím osobám z jakýchkoliv právních vztah vzniklých v souvislosti s ve ejnou zakázkou zavázáni spole a nerozdíln, a to po celou dobu Strana 7 (celkem 18)

8 pln ní ve ejné zakázky i po dobu trvání jiných závazk vyplývajících z ve ejné zakázky Prokazování kvalifikace v p ípad zahrani ních osob Pokud nevyplývá ze zvláštního právního p edpisu jinak, prokazuje zahrani ní dodavatel spln ní kvalifikace zp sobem podle právního ádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydlišt, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a ve ejným zadavatelem. Pokud se podle právního ádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydlišt zahrani ního dodavatele ur itý doklad nevydává, je zahrani ní dodavatel povinen prokázat spln ní takové ásti kvalifikace estným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž spln ní má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydlišt zahrani ního dodavatele stanovena, u iní o této skute nosti estné prohlášení. Doklady prokazující spln ní kvalifikace p edkládá zahrani ní dodavatel v p vodním jazyce s p ipojením jejich ú edn ov eného p ekladu do eského jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je eská republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v p ípad, prokazuje-li spln ní kvalifikace doklady v jiném než eském jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území eské republiky. 5.2 Základní kvalifika ní p edpoklady Základní kvalifika ní kritéria spl uje dodavatel, který spl uje veškeré zákonné požadavky dané 53 zákona. Dodavatel prokazuje spln ní kvalifika ních p edpoklad podle p edchozího odstavce p edložením (písmena se vztahují ke zn ní 53 odst. 1 zákona): a) výpisu z evidence Rejst íku trest - pro písmena a) a b), b) potvrzení p íslušného finan ního ú adu a ve vztahu ke spot ební dani estného prohlášení - pro písmeno f), a) potvrzení p íslušného orgánu i instituce - pro písmeno h), b) estného prohlášení - pro písmena c) až e) a g). Doklady prokazující spln ní základních kvalifika ních p edpoklad a výpis z obchodního rejst íku nesm jí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno spln ní kvalifikace, starší 90 kalendá ních dn. 5.3 Profesní kvalifika ní p edpoklady Spln ní profesních kvalifika ních p edpoklad prokáže dodavatel, který edloží: a) výpis z obchodního rejst íku, pokud je v n m zapsán, i výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a) doklad o oprávn ní k podnikání podle zvláštních právních p edpis v rozsahu odpovídajícím p edm tu ve ejné zakázky, zejména doklad prokazující p íslušné živnostenské oprávn ní, Zadavatel dále stanoví, že doklady dle shora uvedeného písm. b) je dodavatel povinen p edložit v minimálním rozsahu nutném k pln ní této ve ejné zakázky dle zvláštních právních p edpis. 5.4 Ekonomické a finan ní kvalifika ní p edpoklady Strana 8 (celkem 18)

9 Požadavky zadavatele na spln ní ekonomických a finan ních kvalifika ních edpoklad a zp sob jejich prokázání je ešen, pro sv j rozsah, v kapitole 6 t chto podrobných podmínek. Zadavatel k této ásti prokázání kvalifikace stanoví, že dodavatel m že doklady požadované zadavatelem nahradit i doklady jinými. Zadavatel však tyto doklady uzná jen tehdy pokud z t chto doklad bude nade vší pochybnost vyplývat spln ní celého rozsahu kvalifikace požadovaného zadavatelem. 5.5 Technické kvalifika ní p edpoklady Požadavky zadavatele na spln ní technických kvalifika ních p edpoklad a zp sob jejich prokázání je ešen, pro sv j rozsah, v kapitole 7 t chto podrobných podmínek. Zadavatel k této ásti prokázání kvalifikace stanoví, že dodavatel m že doklady požadované zadavatelem nahradit i doklady jinými. Zadavatel však tyto doklady uzná jen tehdy pokud z t chto doklad bude nade vší pochybnost vyplývat spln ní celého rozsahu kvalifikace požadovaného zadavatelem. 5.6 Postup zadavatele p i posouzení kvalifikace Zadavatel resp. zadavatelem pov ená hodnotící i zvláštní komise posoudí prokázání spln ní kvalifikace dodavatele z hlediska požadavk stanovených v souladu se zákonem. Zadavatel m že požadovat po dodavateli, aby písemn objasnil p edložené informace i doklady nebo p edložil další dodate né informace i doklady prokazující spln ní kvalifikace, s výjimkou p ípad, kdy spln ní p íslušné ásti kvalifikace nebylo dodavatelem prokázáno v bec. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v p im ené lh stanovené ve ejným zadavatelem. Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost informovat zadavatele o zm své kvalifikace, musí být zadavatelem vylou en z ú asti v zadávacím ízení. Zadavatel bezodkladn písemn oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vylou ení z ú asti v zadávacím ízení s uvedením d vodu. 5.7 Prokazování kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatel Dodavatel m že p i prokazování své kvalifikace p edložit zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatel ( 127 zákona), a to ve lh pro prokázání spln ní kvalifikace, p emž tento výpis nahrazuje prokázání spln ní: a) základních kvalifika ních p edpoklad podle 53 odst. 1 a b) profesních kvalifika ních p edpoklad podle 54 v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující spln ní t chto profesních kvalifika ních edpoklad pokrývají požadavky zadavatele na prokázání spln ní profesních kvalifika ních p edpoklad pro pln ní ve ejné zakázky. Zadavatel však vždy vedle výpisu, na základ svého práva vyhrazeného v oznámení, požaduje rovn ž p edložení doklad prokazujících spln ní kvalifikace podle 53 odst. 1 písm. f) až h) zákona. Zadavatel p ijme výpis ze seznamu, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno spln ní kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než 3 m síce. Strana 9 (celkem 18)

10 5.8 Prokazování kvalifikace pomocí osv ení ze systému certifikovaných dodavatel Dodavatel p edloží zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatel, který obsahuje náležitosti stanovené v 139 zákona, a to ve lh pro prokázání spln ní kvalifikace. Údaje v certifikátu musí být platné nejmén k poslednímu dni lh ty pro prokázání spln ní kvalifikace ( 52). Certifikát za shora uvedených podmínek prokazuje, v rozsahu v n m uvedených údaj, spln ní kvalifikace dodavatelem. Zadavatel k této v ci stanoví, že neuzná kvalifikaci za prokázanou, pokud z p edloženého certifikátu nebude vyplývat jasný a úplný rozsah spln ní kvalifikace stanovené zadavatelem. Zadavatel dále stanoví, že pokud z p edloženého certifikátu nebude zcela vyplývat úplné spln ní všech jednotlivých kvalifika ních p edpoklad stanovených zadavatelem, uchaze je povinen k certifikátu p ipojit další listiny,které jednozna prokazují, že p edpokladem certifikace bylo práv spln ní všech jednotlivých kvalifika ních p edpoklad stanovených zadavatelem. 6. Ekonomické a finan ní kvalifika ní p edpoklady Zadavatel požaduje k prokázání spln ní ekonomických a finan ních kvalifika ních p edpoklad dodavatele p edložení níže uvedených doklad prokazujících dále popsané skute nosti. 6.1 Pojistná smlouva Uchaze prokáže spln ní tohoto kvalifika ního p edpokladu p edložením pojistné smlouvy,jejímž p edm tem je pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou dodavatelem t etí osob. Konkrétn pak zadavatel požaduje doklad o pojišt ní, za který zadavatel považuje výhradn pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení pojiš ovny existenci pojišt ní odpov dnosti uchaze e za škody zp sobené p i výkonu jeho podnikatelské innosti. Zadavatel p itom stanoví jako minimální úrove pro spln ní tohoto kvalifika ního p edpokladu limit pojistného pln ní ve výši nejmén 5,0 mil. K, a to s maximální spoluú astí 10%. 6.2 Ú etní záv rka Uchaze prokáže spln ní tohoto kvalifika ního p edpokladu p edložením etní záv rky v plném rozsahu, v etn zprávy auditora, je-li zákonem uložena, sestavenou k poslednímu dni p edcházejícího ú etního období, je-li právním ádem platným v zemi sídla nebo bydlišt uchaze e stanovena. Zadavatel v této souvislosti dále stanoví, že ke spln ní kvalifikace požaduje, aby v p edložené ú etní záv rce nebyl vykázán záporný hospodá ský výsledek. 6.3 Výkaz celkového obratu uchaze e Strana 10 (celkem 18)

11 Uchaze prokáže spln ní tohoto kvalifika ního p edpokladu p edložením údaj o obratu dosaženého dodavatelem s ohledem na p edm t ve ejné zakázky, a to za poslední dv ú etní období. Jestliže dodavatel vznikl pozd ji nebo prokazateln zahájil innost vztahující se k p edm tu ve ejné zakázky pozd ji, posta í, p edloží-li údaje o svém obratu za všechna ú etní období od svého vzniku nebo od zahájení p íslušné innosti. Uchaze p edloží shora požadované údaje ve form estného prohlášení emž toto nesmí být u in no s datem starším než je datum oznámení ve ejné zakázky. Zadavatel v této souvislosti dále stanoví, že ke spln ní kvalifikace požaduje, aby v žádném ze sledovaných ú etních období neklesl obrat uchaze e za pln ní dosažená s ohledem na p edm t ve ejné zakázky (rozumí se st hovací služby) pod limit 2,0 mil. K v. DPH. 7. Technické kvalifika ní p edpoklady Zadavatel požaduje k prokázání spln ní technických kvalifika ních edpoklad dodavatele p edložení níže uvedených doklad prokazujících dále popsané skute nosti: 7.1 Seznam významných služeb Uchaze prokáže spln ní tohoto kvalifika ního p edpokladu p edložením seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; p ílohou tohoto seznamu musí být: 1. osv ení vydané ve ejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány ve ejnému zadavateli, nebo 2. osv ení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osob než ve ejnému zadavateli, nebo 3. estné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osob než ve ejnému zadavateli a není-li sou asn možné osv ení podle bodu 2 od této osoby získat z d vod spo ívajících na její stran. Za poskytnutí významné služby zadavatel považuje realizaci obdobných prací (st hovací služby) jako jsou p edm tem této ve ejné zakázky (rozumí se kvantitativn i kvalitativn ), a to realizované dlouhodob pro jednoho objednatele v celkovém rozsahu pln ní minimáln 1,0 mil. K v. DPH za kalendá ní rok. Seznam je dodavatel povinen p edložit ve form estného prohlášení, kde strukturovan (v podob tabulky) uvede následující údaje: a) název objednatele, b) název zakázky, kde byly významné služby realizovány, c) celkový rozsah pln ní (ve finan ním vyjád ení v K ), d) doba a místo provedení prací, e) údaj o tom, zda je p iloženo osv ení objednatele o ádném provedení služby. Strana 11 (celkem 18)

12 Zadavatel v této souvislosti stanoví, že tento kvalifika ní p edpoklad splní ten uchaze, který doloží alespo 1 významnou službu. 7.2 Pr rný po et zam stnanc Uchaze prokáže spln ní tohoto kvalifika ního p edpokladu p edložením ehledu pr rného ro ního po tu zam stnanc dodavatele i jiných osob podílejících se na pln ní zakázek podobného charakteru a po tu vedoucích zam stnanc dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky. Uchaze p edloží shora požadovaný p ehled ve form estného prohlášení emž toto nesmí být u in no s datem starším než je datum oznámení ve ejné zakázky. Zadavatel p itom stanoví, že pr rný po et shora vymezených osob musí ve všech sledovaných letech init alespo 3 osoby a pr rný po et shora vymezených osob s postavením vedoucího zam stnance musí ve všech sledovaných letech init alespo 1 osobu. 7.3 Seznam technického vybavení Zadavatel ke spln ní tohoto kvalifika ního p edpokladu požaduje od uchaze e edložení popisu technického vybavení, zpracovaného formou estného prohlášení prokázat, kterým prokáže, že disponuje minimáln níže uvedeným technickým vybavením nutným k ádnému pln ní této ve ejné zakázky: dva st hovací automobily (z toho jeden kontejnerový), ízený dispe ink s provozem v režimu 24 hodin, 7 dn v týdnu. 8. Návrh smlouvy Uchaze je povinen p edložit v nabídce návrh smlouvy dle 269 odst 2. obchodního zákoníku tj. SMLOUVU O ZAJIŠ OVÁNÍ ST HOVACÍCH SLUŽEB A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH INNOSTÍ (dále též základní smlouva ). Návrh smlouvy musí být ze strany uchaze e podepsán osobou oprávn nou jednat za uchaze e nebo osobou p íslušn zmocn nou; originál nebo ú edn ov ená kopie zmocn ní musí být v takovém p ípad sou ástí nabídky uchaze e. edložení nepodepsaného textu smlouvy není p edložením návrhu této smlouvy. Nabídka uchaze e se tak stává neúplnou a zadavatel vylou í takového uchaze e z další ú asti na ve ejné zakázce. Uchaze em p edložený návrh smlouvy musí po obsahové i formální stránce bezvýhradn odpovídat veškerým požadavk m uvedeným v zadávacích podmínkách. Návrh smlouvy rovn ž musí akceptovat ustanovení obecn závazných právních edpis, které se vztahují na provád ní p íslušné ve ejné zakázky. Uchaze je povinen zpracovat návrh smlouvy výhradn s pomocí vzoru, který je sou ástí této zadávací dokumentace. 9. Základní podmínky pro pln ní ve ejné zakázky Strana 12 (celkem 18)

13 Zadavatel stanovuje dále uvedené podmínky pro pln ní ve ejné zakázky, které je uchaze povinen zapracovat do své nabídky. Veškeré dále uvedené podmínky jsou zadavatelem stanoveny jako minimální a uchaze i tak mohou nabídnout zadavateli podmínky výhodn jší. Nespln ní kterékoliv podmínky stanovené zadavatelem, posoudí zadavatel jako nespln ní zadávacích podmínek s následkem vylou ení p íslušného uchaze e ze zadávacího ízení. Zp sob prokázání spln ní jednotlivých podmínek je uveden u každé podmínky samostatn. 9.1 Subdodavatelé Uchaze prokáže tuto obchodní podmínku zadavatele p edložením dále požadovaných doklad coby p ílohy. 1 návrhu smlouvy. Uchaze je povinen p ipojit k návrhu smlouvy estné prohlášení, které musí obsahovat údaj o ástech ve ejné zakázky, kterou zamýšlí zadat jiným osobám. Zadavatel p itom stanoví, že uchaze je povinen vlastními silami provést minimáln 70% objemu ve ejné zakázky. Uchaze je povinen kdykoliv na požádání zadavatele jasn prokázat spln ní této podmínky. Uchaze je povinen za každého subdodavatele uvedeného v nabídce p edložit íslušnou smlouvu, kterou doloží p ipravenost subdodavatele podílet se na pln ní ve ejné zakázky jako subdodavatel uchaze e. Subdodavatel je sou asn povinen prohlásit, že je mu znám zákaz podání jeho vlastní nabídky v p ípad, kdy je uveden jako subdodavatel v nabídce n kterého z uchaze. 10. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky 10.1 Požadavky na zp sob zpracování nabídkové ceny Uchaze i stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní spln ní ve ejné zakázky v souladu se zadávací dokumentací, a to absolutní ástkou v eských korunách. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše p ípustná, a to v len ní: celková nabídková cena bez dan z p idané hodnoty (DPH), výše DPH 19 %, výše DPH 9 % a celková nabídková cena v etn DPH. Uchaze i uvedou nabídkovou cenu v požadovaném len ní do návrhu smlouvy. Nabídková cena musí obsahovat ocen ní všech položek nutných k ádnému spln ní p edm tu ve ejné zakázky Podmínky p ekro ení nabídkové ceny Nabídková cena m že být m na pouze v souvislosti se zm nou da ových edpis majících prokazatelný vliv na cenu p edm tu pln ní a z d vodu inflace. Z jakýchkoliv jiných d vod nesmí být nabídková cena m na. Strana 13 (celkem 18)

14 Ke zm nabídkové ceny z d vodu inflace však lze p ikro it nejd íve v roce 2011 za p edpokladu, že dojde ke zm ro ního indexu cen vyhlášeného SÚ o více než + 3 % Doložení výpo tu nabídkové ceny Uchaze je povinen jako p ílohu. 2 návrhu smlouvy p edložit ve své nabídce kalkulaci nabídkové ceny (v. níže uvedeného ujednání o zp sobu výpo tu faktura ních cen). Kalkulace nabídkové ceny musí být na titulní stran uchaze em podepsána. Uchaze je povinen do kalkulace zpracovat níže uvedenou tabulku (zadavatelem p edpokládaný objem ro ních výkon ): Typ služby Zadavatelem edpokládaný objem sí ních výkon (rok) Jednotková cena (K bez DPH) Celkem m sí (K bez DPH) 1. St hovací práce na území hl. m. Prahy 900 hodin (za hodinu) 2. Doprava mimo území hl. m. Prahy 500 km (za km) Celkem - - Zadavatel upozor uje uchaze e, že shora uvedené hodnoty výkon jsou uvedeny pouze pro ú ely kalkulace. V pr hu pln ní ve ejné zakázky m že objem výkon jakkoliv kolísat a uchaze i z tohoto za žádných okolností nemohou vyplývat nároky na ú tování dodate ných odm n, náhrad škod i smluvních pokut. V pr hu pln ní bude vždy cena k fakturaci vypo tena jako uchaze em shora navržená jednotková cena výkonu a množství skute ných výkon realizovaných v daném m síci. bez DPH Výše DPH v. DPH Za kalendá ní m síc Za kalendá ní rok Za 4 roky pln ní toto je výsledná nabídková cena 10.4 Požadavky zadavatele k obsahovému len ní a form zpracování nabídky a doklad k prokázání spln ní kvalifikace Zadavatel stanoví k obsahovému len ní a formálnímu zpracování dále uvedené podmínky Zp sob a forma zpracování nabídky a doklad k prokázání spln ní kvalifikace Nabídku a doklady k prokázání spln ní kvalifikace je uchaze povinen podat písemn v originále a jedné kopii v souladu se zadávacími podmínkami, a to Strana 14 (celkem 18)

15 etn požadovaného azení nabídky i doklad k prokázání spln ní kvalifikací. Nabídka a doklady k prokázání spln ní kvalifikace budou, v etn veškerých požadovaných doklad a p íloh, svázány do jednoho svazku. Svazek bude na první stran ozna en názvem ve ejné zakázky a obchodní firmou a sídlem uchaze e a údajem o tom, zda se jedná o originál nebo kopii. Nabídka v etn veškerých požadovaných doklad bude zpracována výhradn v eském jazyce. Veškeré doklady i prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchaze e, budou podepsány statutárním orgánem uchaze e; v p ípad podpisu jinou osobou bude originál nebo ú edn ov ená kopie jejího zmocn ní doloženo v nabídce. Veškeré doklady budou kvalitním zp sobem vytišt ny tak, aby byla dob e itelné. Žádný doklad nebude obsahovat opravy a p episy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Všechny listy svazku budou o íslovány pr žnou íselnou adou po ínající íslem 1. Výjimka z povinnosti íslovat listy se vztahuje na ú ední doklady resp. jejich ú edn ov ené kopie, které nemusejí být o íslovány. Vkládá-li uchaze do svazku jako jeho sou ást i p ílohu n který samostatný celek, který má již listy o íslovány vlastní íselnou adou, není nutné, aby tyto listy ísloval znovu pr žnou íselnou adou; to však platí pouze tehdy, je-li íslování list samostatného celku a pr žné íslování list svazku eteln odlišeno. Posledním listem svazku bude prohlášení uchaze e, v n mž se uvede celkový po et všech list ve svazku. Do tohoto po tu se zahrnou jak listy ne íslované, tak listy, které jsou sou ástí samostatn íslovaného celku. Sou ástí prohlášení bude seznam ne íslovaných list (doklad ) a vložených samostatn íslovaných celk Elektronická verze nabídky Uchaze jako sou ást nabídky p edloží CD ROM, který bude obsahovat návrh smlouvy. Nosi bude ozna en identifika ními údaji uchaze e a p edm tu zakázky Požadavky na jednotné uspo ádání písemné verze nabídky a doklad k prokázání spln ní kvalifikace Zadavatel požaduje níže uvedené azení písemné (tišt né) verze nabídky a doklad k prokázání spln ní kvalifikace uchaze e: a) identifika ní údaje o uchaze i, b) obsah svazku, c) smlouva o sdružení resp. jiná obdobná listina, d) doklady o spln ní profesních kvalifika ních p edpoklad, p emž jako první musí být za azen výpis z obchodního rejst íku, e) doklady o spln ní základních kvalifika ních p edpoklad, f) doklady o spln ní ekonomických a finan ních kvalifika ních edpoklad, g) doklady o spln ní technických kvalifika ních p edpoklad, Strana 15 (celkem 18)

16 h) návrh smlouvy, i) ílohy návrhu smlouvy, j) cné a formální p ipomínky uchaze e, k) prohlášení o po tu list. Výše specifikované jednotlivé ásti svazku nabídky budou z eteln ozna eny ed lovými, nejlépe barevnými listy, které budou rovn ž o íslovány a zapo teny do celkového po tu list v nabídce. 11. Prohlídka místa pln ní a poskytování dodate ných informací k zadávací dokumentaci Prohlídka místa pln ní ve ejné zakázky se uskute ní v úterý dne Sraz všech ú astník je na adrese Starom stské nám. 932/6, Praha 1 v hod. Zadavatel organizuje jednotný termín prohlídky místa pln ní, a to bez možnosti jakéhokoliv náhradního termínu. V p ípad, že se n který z dodavatel prohlídky místa pln ní nezú astní, nem že z takového svého rozhodnutí dovozovat nárok na náhradní termín prohlídky místa pln ní. V p ípad, že n který z dodavatel o ve ejnou zakázku bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávací dokumentaci je nutné na tento pohlížet jako na právní úkon uchaze e ve smyslu 49 odst. 2 zákona. Dotaz k zadávací dokumentaci je uchaze povinen doru it zadavateli v písemné podob nejpozd ji do 5 dn p ed uplynutím lh ty stanovené pro podání nabídek. Podal-li dodavatel žádost o dodate né informace ve shora stanovené lh, doru í zadavatel dodate né informace k zadávacím podmínkám, v etn p esného zn ní žádosti, p ípadn související dokumenty, nejpozd ji do 3 dn ode dne doru ení žádosti dodavatele. S ohledem na skute nost, že vznesení dotazu k zadávací dokumentaci je právním úkonem uchaze e, požaduje zadavatel, aby každý takovýto dotaz byl podepsán osobou oprávn nou jednat za uchaze e tak, jak je uvedeno v p íslušné ásti výpisu z obchodního rejst íku i je prokázáno jiným relevantním dokladem. V p ípad podpisu dotazu jinou osobou, je nutné spole s dotazem edložit originál i ú edn ov enou kopii plné moci vystavené této osob osobou oprávn nou jednat za uchaze e, tak jak je uvedeno v p íslušné ásti výpisu z obchodního rejst íku. Na dotazy podepsané jiným zp sobem než shora uvedeným, nebude zadavatel nahlížet jako na dotazy uchaze e vznesené ve smyslu 49 odst. 2 zákona a p íslušným uchaze m je obratem vrátí. Pro podání dotaz k zadávací dokumentaci zadavatel stanoví výhradn písemnou formu (zadavatel nebude brát do úvahy dotazy sd lené telefonicky). Dotazy zaslané telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prost edky, musí spl ovat požadavky stanovené pro písemnou formu ob anským zákoníkem. Veškeré informace doru í zadavatel uchaze m elektronicky, p ípadn faxem. Soub žn zadavatel zve ejní veškeré informace voln k dispozici v rámci elektronického nástroje pro zadávání ve ejných zakázek E-ZAK na adrese: Strana 16 (celkem 18)

17 Dodavatel, který si vyzvedl zadávací dokumentaci m že též kdykoliv (po edchozím objednání) voln vyzvednout u zadavatele tišt ný souhrn veškerých dotaz a odpov dí vztahující se k p edm tnému zadávacímu ízení. Stejn tak je možné požádat zadavatele o zp tnou autorizaci informací získaných mailem nebo z výše uvedených webových stránek poradce. Dodavatelé, kte í si vyzvedli zadávací dokumentaci, dále mohou individuáln požádat poradce zadavatele o jiný zp sob doru ování. Zadavatel však v t chto p ípadech m že požadovat náhradu náklad vynaložených na poštovné ( 48 odst. 4 zákona; zadavatel považuje dodate né informace k zadávacím podmínkám za sou ást zadávací dokumentace). Nad rámec shora popsaného neposkytne zadavatel uchaze m jakékoliv další informace ani vysv tlení. 12. Zp sob a místo pro podávání nabídek Nabídka musí být doru ena nejpozd ji dne do hod. poštou nebo osobn do podatelny ministerstva na adresu: Mgr. Dagmar Šwarzová Odbor hospodá ských služeb Ministerstvo pro místní rozvoj R Starom stské nám stí Praha 1. Nabídky jsou uchaze i povinni podat písemn a to v jedné ádné a uzav ené obálce, ozna ené názvem ve ejné zakázky. Na obálkách musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení dle 71 odst. 6 zákona. Uzav ením obálky i obalu se pro ú ely tohoto zadávacího ízení rozumí opat ení obálky resp. obalu na uzav ení podpisem a p ípadn razítkem uchaze e, a to tak, aby obálku nebylo možné jakýmkoliv zp sobem neoprávn otev ít, aniž by došlo k poškození výše uvedených ochranných prvk Elektronické podání nabídek Zadavatel stanoví, že nedisponuje elektronickými prost edky, které by umožnily elektronické podání nabídky. Zadavatel tak stanoví, že nabídky mohou být podány pouze v písemné form Lh ta pro podání nabídek a zadávací lh ta Lh ta pro podání nabídek je uvedena ve výzv k podání nabídek. Zadávací lh ta iní 300 dn od data konce lh ty pro podání nabídek. 13. Hodnotící kritéria pro zadání ve ejné zakázky Základním hodnotícím kritériem pro zadání ve ejné zakázky JE NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÁ CENA. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise tedy výhradn podle výše nabídkové ceny za 4 roky pln ní. Strana 17 (celkem 18)

18 Zadavatel stanoví, že p i hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez dan z p idané hodnoty. 14. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky: 1. Zadavatel vylu uje možnost podání variantních nabídek, 2. Uchaze i sami ponesou veškeré své náklady spojené s ú astí v zadávacím ízení. 3. Jednotliví uchaze i jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskrimina ní pr h zadávacího ízení, zejména pak jednání v jejichž d sledku by mohlo dojít k narušení sout že mezi uchaze i v rámci zadání ve ejné zakázky. 4. Zadavatel je oprávn n kdykoli do doby uzav ení smlouvy zadávací ízení bez uvedení d vodu zrušit. 15. ásti zadávací dokumentace Zadávací dokumentace obsahuje následující dokumenty v elektronické verzi: ást 1: Výzva k ú asti na ve ejné zakázce ást 2: Zadávací dokumentace ve ejné zakázky na st hovací služby ást 3: Vzorový návrh smlouvy o zajišt ní st hování a dalších souvisejících služeb. V Praze dne Vladimír Vihan, editel odboru hospodá ských služeb Ministerstvo pro místní rozvoj Strana 18 (celkem 18)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY Obnova server v regionech Otev ené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní Obsah: I. ást Informace

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY Po ízení Blade server Otev ené ízení podle 27 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní Obsah: I. ást Informace o zadavateli

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle ustanovení 85 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále též zákon ) 1. Název nadlimitní ve ejné zakázky: Zajišt ní pravidelných úklidových

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Blšany u Loun revitalizace Zámeckého parku - STAVBA III: Revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku

Blšany u Loun revitalizace Zámeckého parku - STAVBA III: Revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku Obec BLŠANY U LOUN, zastoupená: Obecn prosp šnou spole ností KLASTR AQUARIUS o.p.s. na základ mandátní smlouvy a plné moci.j. AQ/05/ po et list : 6, po et p íloh: 4 v Ústí nad Labem 20.7. UNILES, a.s.,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C Odbor školství, kultury a sportu náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 Zájemci o veřejnou zakázku Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. - Popis p edm tu ve

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU Poskytnutí úvěru společnosti Vodárenská společnost Táborsko, s r.o k zajištění dofinancování evidenční číslo v ISVZUS: 60030703 (ISVZUS je informační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) v rámci zjednodu eného podlimitního ízení pro ve ejnou zakázku na slu by: Zpracování generel a pasportizace

Více

Bosna a Hercegovina. Organiza ní zajišt ní odborných stáží bosenských léka v eské republice. Zadávací dokumentace pro ve ejnou zakázku malého rozsahu

Bosna a Hercegovina. Organiza ní zajišt ní odborných stáží bosenských léka v eské republice. Zadávací dokumentace pro ve ejnou zakázku malého rozsahu Bosna a Hercegovina Organiza ní zajišt ní odborných stáží bosenských léka v eské republice Zadávací dokumentace pro ve ejnou zakázku malého rozsahu íjen 2012 .j.: 280728/2012- RA Identifika níúdajezadavateleapov

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dostavby ZŠ Spořická 400, Dolní Chabry zadávané ve zjednodušeném

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj )

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) íslo zakázky (bude dopln no M MT v p ípad IP, v p ípad GP ZS) 1 Název opera ního OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona ve ejné zakázky:

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Příloha č. 4 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro Svazek obcí Novoborska (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

#5154/CJH/2014-CJHM@_ 5154/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/5041/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 4817/10-842 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH

KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH PRODUKT.. uzav ená mezi prodávajícím a kupujícím ve smyslu p íslušných ustanovení Obchodního zákoníku.513/1991 Sb., ob anského zákoníku ve zn ní

Více

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

Střední škola zahradnická, Kopidlno. Náměstí Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno. www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz. Ing. Lenka Nosková, ředitelka

Střední škola zahradnická, Kopidlno. Náměstí Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno. www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz. Ing. Lenka Nosková, ředitelka Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v uţším zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky VÝBĚR

Více

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08.

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08. .j. 024 EX 1682/12-259 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Mgr. Helena Strouhalová, exekutorský kandidát, pov ený soudním exekutorem: Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle Závazných

Více

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do:

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do: Investi ní dotazník spole nost: adresa: EFEKTA CONSULTING, a.s. K enová 478/72, 602 00 Brno I : 60717068 tel.: +420 511 205 705; e-mail:efekta@efekta.cz Vedená Krajským soudem v Brn oddíl B., vložka 1388.

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web site:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 807/12-187 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více