PRAVIDLA KREDITNÍHO SYSTÉMU Sdružení JM-Net

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA KREDITNÍHO SYSTÉMU Sdružení JM-Net"

Transkript

1 PRAVIDLA KREDITNÍHO SYSTÉMU Sdružení JM-Net Čl. 1 Úvod 1.1. Rada Sdružení vydává v souladu se stanovami Sdružení a dalšími vnitřními předpisy následující Pravidla kreditního systému, který zavádí a určuje způsob využívání tzv. kreditů Kreditní systém se zavádí z důvodu zjednodušení a zpřehlednění využívání služeb, které Sdružení poskytuje, ke zpřehlednění příspěvků placených členů a k celkovému zprůhlednění individuálních účtů členů sdružení Kreditní systém je založen na Službách. Odebráním služby bude uživateli stržen určitý počet kreditů. Stejně tak poskytnutím Služby JM-Net bude uživateli připsán na Kreditní účet určitý počet kreditů. Čl. 2 Základní definice 2.1. Kreditní systém - je fiktivní systém účtování služeb odebraných členy sdružení. Je dostupný pouze členům a čekatelům Sdružení. Za jeho provozování je zodpovědná Rada Sdružení a veškeré položky jsou veřejné všem členům Sdružení Kredit - kreditem se rozumí účelově definovaná platební jednotka v interním kreditním systému Sdružení. Všechny příspěvky od členů Sdružení jsou převáděny na Kredity. Kurz převodu mezi měnovou jednotkou a Kreditem je určen v Ceníku kreditů Ceník kreditů definuje výši a způsob čerpání kreditů za poskytnuté služby Kreditní účet - každému členu Sdružení bude v okamžiku přijetí za člena Sdružení zřízen individuální Kreditní účet člena Sdružení identifikovaný variabilním symbolem, který je novému členu přidělen Radou. O zřízení Kreditního účtu bude uživatel informován ovou zprávou Dočasný kreditní účet - Každému nově zaregistrovanému uživateli sítě JM-net (tzv. čekatel) bude zřízen Dočasný kreditní účet. Tento účet bude identifikován dočasným ID, které bude uživateli sděleno při registraci za čekatele Sdružení. O zřízení Dočasného kreditního účtu bude uživatel informován ovou zprávou Správce kreditního systému je osoba pověřená Radou Sdružení, která povede evidenci Kreditního systému. Je zodpovědná za řádné fungování kreditního systému dle tohoto předpisu. Je řízen a odpovídá Radě Sdružení.

2 Čl. 3 Způsob dobíjení kreditního účtu 3.1. Kreditní účet je dobíjen z peněžního účtu Sdružení pomocí příspěvků formou přepočítávacího poměru definovaného v Ceníku kreditů. Dobití kreditního účtu se provede následující den, kdy na účet sdružení bude připsán příspěvek člena Sdružení. Tento příspěvek musí být jednoznačně identifikovatelný variabilním symbolem člena Sdružení Kreditní účet je možné dobít i za činnosti bezplatně odpracované ve prospěch Sdružení (dle čl. 5. Finančního řádu Sdružení), tj. například za vyrobení zařízení ve prospěch Sdružení, za správu a administraci AP, za dobrovolnou práci v orgánech Sdružení apod. O takovémto dobití Kreditního účtu rozhoduje Rada Sdružení nebo Valná hromada. V zápise musí být uvedena přesná výše dobití kreditu a za co byl udělen. V jednom měsíci může Rada členovi takto přidělit max kreditů. Dobití kreditního účtu člena Sdružení se provede následující den po zasedání Rady Sdružení. Výše dobytí udělený Valnou hromadou je 5000 kreditů Dočasný kreditní účet je při založení automaticky dotován kredity definovanými v Ceníku kreditů. Tyto kredity jsou nevratné a Sdružení je poskytuje za účelem ověření funkčnosti požadované služby Dočasný kreditní účet může uživatel dobít jen a pouze jednou. Další dobytí není možné Nevyčerpané kredity z Dočasného kreditního účtu propadají ve prospěch Sdružení nebo v případě přijetí za člena Sdružení se automaticky převádějí na standardní Kreditní účty člena Sdružení Opravnými položkami iniciovanými Kontrolorem, Radou Sdružení nebo Valnou hromadou 3.7. Nově připsané kredity na Kreditním účtu člena Sdružení slouží nejprve ke smazání záporných kreditů a následně až k nabytí Kreditního účtu. Čl. 4 Služby a ohodnocení služeb kredity 4.1. Každá služba poskytnutá Sdružením nebo provedená pro Sdružení je ohodnocena určitou částkou kreditů a to buď jednorázovou fixní sazbou nebo fixní sazbou za určité období. Přesný výčet služeb a jejich ohodnocení je definován v tzv. Ceníku kreditů Každý člen nebo čekatel Sdružení má povinně registrovánu službu Základní přístup. Tuto službu není možné v Kreditním systému objednat ani zrušit. Při přerušení členství člena ve Sdružení je služba automaticky přerušena ke dni přerušení členství Služby se objednávají v kreditním systému sdružení. Objednání služby je možné

3 provést kdykoli. Podmínkou objednání služby je, že zůstatek kreditů na Kreditním účtu člena Sdružení musí dosahovat minimálně 50% kreditů nově objednané služby Odebírání Služby, která je definována za určité období je možné ukončit až na konci aktuálního období a nelze je přerušit Není-li definováno jinak, tak objednané služby, které mají definovanou sazbu za určité období se automaticky prodlužují na následující období Služby mohou být na sobě závislé. Závislost Služby je popsána v definici Služby v Ceníku kreditů Služby může definovat pouze Rada Sdružení. Podnět k definici služby může podat pouze člen Sdružení. Čl. 5 Způsob čerpání z kreditního účtu 5.1. Čerpání kreditů z Kreditních účtů se provádí dle sazeb a obdobích určených v právě aktuálním Ceníku Kreditů Kredity není možné převádět mezi jednotlivými Kreditními účty U služby, kde je definována jednorázová sazba bude čerpání z Kreditního účtu provedeno v den určený v Ceníku kreditů U služby, která má definovanou sazbu za určité období, bude provedeno čerpání k poslednímu dni definovaného období V případě, že nebude služba za dané období splněna nebo bude plněna částečně, má člen právo požádat o zpětné navrácení kreditů nebo jejich části zpět na Kreditní účet. Způsob definuje kapitola Kontrolní činnost Opravnými položkami iniciovanými Kontrolorem, Radou Sdružení nebo Valnou hromadou 5.7. V případě vystoupení člena ze Sdružení zaniká Kreditní účet člena Sdružení. Nevyčerpané kredity propadají ve prospěch Sdružení V případě přerušení členství člena ve Sdružení bude provedeno vyúčtování objednaných Služeb ke dni přerušení členství. Vyúčtování provede Správce kreditního systému na základě žádosti Rady Sdružení. Kreditní účet zůstane zachován Klesne-li počet kreditů na Kreditním účtu nebo na Dočasném kreditním účtu do záporných hodnot, budou uživateli sítě JM-Net s okamžitou platností výrazně redukovány veškeré služby poskytované Sdružením poklesem základní přístupové rychlosti na sdílených 12 Kbps. O tomto bude uživateli a jemu příslušnému správci NODE poslána informační ová zpráva s přesnou výší záporných kreditů.

4 Omezení služeb bude provedeno na přístupovém AP uživatele a provede jej správce daného NODE, případně jiná pověřená osoba Klesne-li počet kreditů na Kreditním účtu do záporných hodnot Správci NODE informuje o tomto Správce kreditního systému Radu Sdružení Ceník kreditů vydává Rada Sdružení. Čl. 6 Ceník kreditů 6.2. Ceník kreditů musí Rada Sdružení schválit všemi hlasy členů Rady. Neshodne-li se Rada Sdružení, musí Ceník kreditů schválit Valná hromada Sdružení Ceník musí obsahovat pevný přepočítávací poměr měnové jednotky vers. Kredity, vyčet Služeb, popis Služby, definici Služby, ohodnocení kredity a datum od kdy je Ceník platný. Zpětná účinnost ceníku není možná. Vždy je platná jen jedna verze Ceníku kreditů V případě, že bude vydán nový Ceník kreditů, který svou účinností překrývá položky jež měli definovánu sazbu za určité období v předchozím ceníku, musí být provedeno na Kreditních účtech členů Sdružení vyúčtování kreditů k začátku platnosti nového ceníků. Za včasné a správné vyúčtování kreditů zodpovídá Správce kreditního systému. U Dočasných kreditních účtů se toto vyúčtování neprovádí. Čl. 7 Kontrolní činnost 7.1. Kontrolní činnost v Kreditním systému provádí Kontrolor Sdružení dle platných předpisů Sdružení. Alespoň jednou ročně provádí revizi Kreditního systému a Valné hromadě předkládá zprávu o kontrole Kreditního systému za uplynulý kalendářní rok Veškeré reklamace členů na zaúčtování určité položky v Kreditním systému (např. špatné zaúčtování, neplnění služby a žádost o navrácení kreditů nebo jejich části, apod.) musí být podána Kontrolorovi Sdružení, který do 14 dnů prověří její oprávněnost (u správce NODE, Správce kreditního systému příp. dalších oprávněných osob). V případě zjištění oprávněnosti žádosti Kontrolor o výsledku informuje Radu Sdružení a dá pokyn Správci kreditního systému k navrácení kreditů na Kreditní účet člena Sdružení Reklamace na zaúčtování určité položky v Kreditním systému, musí být podána členem max. do 30 dnů od doby odečtení nebo připsání položky na Kreditním účtu. Po této době je reklamace bezpředmětná Závady zjištěné revizí Kreditního systému Kontrolorem Sdružení je možné reklamovat jeden rok zpětně.

5 Čl. 8 Způsob zavedení kreditního systému 8.1. Všem členům resp. čekatelům, kteří budou v den schválení Kreditního systému Radou Sdružení právoplatnými uživateli sítě JM-Net, bude automaticky založen Kreditní účet resp. Dočasný kreditní účet Ke dni zavedení Kreditního systému bude každému členu připsán na Kreditní účet odpovídající počet kreditů ve výši všech dosud uhrazených příspěvků Ke dni zavedení Kreditního systému bude každému členu odečten z Kreditního účtu odpovídající počet kreditů ve výši dosud odebraných služeb. Cena služeb bude vycházet z aktuálního Ceníku kreditů. U služeb definovaných sazbou za určité období se výpočet kreditů vypočte od data nastavení služby a na délku měsíce 30 dnů Na podporu zavedení Kreditního systému rozhodla Rada Sdružení ke dni zavedení Kreditního systému dobít každému členu Kreditní účet jednorázovou částkou 50 kreditů Členům, jimž počet kreditů na Kreditním účtu klesne do záporných hodnot, bude poskytnuta 5 denní lhůta na dobití svého Kreditního účtu Dočasné kreditní účty nebudou dotovány. Čl. 9 Platnost a účinnost Kreditního systému 9.1. Tento Kreditní systém je platný a účinný dnem jeho schválení Radou Sdružení Tento Kreditní systém může být měněn pouze se souhlasem Rady Sdružení.

Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy

Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy Účinné od 1. 1. 2014 Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) pro poskytování služby Poštovní

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti MATERNA Communications a.s. Společnost MATERNA Communications a.s.,(dále jen "Poskytovatel ), IČ 25949098, se sídlem Vinohradská

Více

Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Strana 1 z 5 Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Produktové obchodní podmínky pro běžné Účty a Přímé

Více

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s. Tyto Podmínky pro vydání a používání Kreditní karty LBBW Bank CZ a.s. (dále jen Podmínky ) jsou nedílnou součástí každé smlouvy o vydání

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

Všeobecné podmínky poskytování Služby Mobito Zákazníkům

Všeobecné podmínky poskytování Služby Mobito Zákazníkům Všeobecné podmínky poskytování Služby Mobito Zákazníkům Verze 2/2012 (dále jen Podmínky ) 1 Všeobecné informace 1.1 Tyto Podmínky upravují poskytování Služby Mobito Zákazníkům tj. fyzickým osobám nepodnikatelům,

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY BLESK peněženka (dále jen Podmínky )

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY BLESK peněženka (dále jen Podmínky ) PRODUKTOVÉ PODMÍNKY BLESK peněženka (dále jen Podmínky ) 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE O BLESK PENĚŽENCE 1.1 Tyto Podmínky upravují používání BLESK peněženky (BP), popis BP, podmínky poskytování BP, získání BP,

Více

Co byste měli vědět o Vaší Premia kartě České pojišťovny

Co byste měli vědět o Vaší Premia kartě České pojišťovny Co byste měli vědět o Vaší Premia kartě České pojišťovny Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru k Premia kartě České pojišťovny. Úvěrové podmínky, které držíte v ruce, jsou poměrně rozsáhlý dokument. Řada

Více

Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla )

Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla ) Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla ) V platnosti od 1.10.2007 Níže uvedená Pravidla poskytování služeb vydaná v souladu 273 odst. 1 zákona

Více

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE IDS JMK POSEIDON. Všeobecné podmínky Ceník poplatků Smluvní přepravní podmínky IDS JMK příloha 2

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE IDS JMK POSEIDON. Všeobecné podmínky Ceník poplatků Smluvní přepravní podmínky IDS JMK příloha 2 INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE IDS JMK POSEIDON Všeobecné podmínky Ceník poplatků Smluvní přepravní podmínky IDS JMK příloha 2 Platí k datu: 24.04.2014 Obsah 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE...3

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO ITS211 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

Obchodní podmínky FRESH-Hosting.cz

Obchodní podmínky FRESH-Hosting.cz Obchodní podmínky FRESH-Hosting.cz 1. Definice základních pojmů 1.1. Pro účely obchodních podmínek se rozumí: Poskytovatelem je Milan Brych, sídlo: Na Koželužně 614, 345 06 Kdyně, IČO 76373461 www stránky

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Ujednáním Všeobecných podmínek se v obecné rovině upravuje způsob a rozsah poskytování služeb elektronických komunikací na základě provedené

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY, TERMÍNOVANÉ VKLADY A DEBETNÍ KARTY EQUA BANK a.s. (FYZICKÉ OSOBY)

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY, TERMÍNOVANÉ VKLADY A DEBETNÍ KARTY EQUA BANK a.s. (FYZICKÉ OSOBY) Strana 1 z 11 PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY, TERMÍNOVANÉ VKLADY A DEBETNÍ KARTY EQUA BANK a.s. (FYZICKÉ OSOBY) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Produktové podmínky pro běžné Účty, Termínované vklady a debetní

Více

Všeobecné podmínky. poskytování služeb elektronických komunikací. společnosti. COOP Mobil s.r.o.

Všeobecné podmínky. poskytování služeb elektronických komunikací. společnosti. COOP Mobil s.r.o. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společnosti COOP Mobil s.r.o. 2014 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INVESTCON mobil s.r.o.

Více

PROGRAM VÝHOD PRO CITI KREDITNÍ KARTY

PROGRAM VÝHOD PRO CITI KREDITNÍ KARTY PROGRAM VÝHOD PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 15. září 2012 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Povaha Programu výhod Tento Program výhod

Více

Citfin, s.d. Citfin, s.d. tel.: + 420 234 092 000 fax.: + 420 234 092 009 zelená linka: 800 311 010 e-mail: info@citfin.cz www.citfin.

Citfin, s.d. Citfin, s.d. tel.: + 420 234 092 000 fax.: + 420 234 092 009 zelená linka: 800 311 010 e-mail: info@citfin.cz www.citfin. Všeobecné obchodní podmínky Citfin, spořitelní družstvo ,, 158 00 Praha 5 IČ:25783301, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou DR, vložka 4607 Obsah Všeobecné obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DRŽITELE CITI KREDITNÍCH KARET

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DRŽITELE CITI KREDITNÍCH KARET OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DRŽITELE CITI KREDITNÍCH KARET 1. 1. ČERVNA LEDNA 2011 2010 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 3 2. KARTA 3 3. POUŽITÍ KARTY

Více

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s.

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Účinné od 10. 06. 2012 Úvod (1) Společnost Volksbank CZ, a.s. (dále jen Banka ), IČ: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů Smluvní podmínky Provozovatele systému elektronického mýtného účinné od 1.1.2015 Provozovatel systému elektronického mýtného vydává následující Smluvní podmínky provozovatele systému elektronického mýtného

Více

Řád provozovatele distribuční soustavy ENERGETIKA KUŘIM, a.s.

Řád provozovatele distribuční soustavy ENERGETIKA KUŘIM, a.s. Řád provozovatele distribuční soustavy ENERGETIKA KUŘIM, a.s. telefonická pohotovostní služba pro plyn: Kontakt na společnost Energetika Kuřim, a.s. Štefánikova 110/41 602 00 Brno www.energetika-kurim.cz

Více

Studentfone je oprávněn považovat za účastníka osobu, která se prokáže kódem PUK 2.

Studentfone je oprávněn považovat za účastníka osobu, která se prokáže kódem PUK 2. Všeobecné podmínky 1. Základní ustanovení Všeobecné podmínky tvoří součást smlouvy o poskytování veřejně dostupné předplacené mobilní služby elektronických komunikací a s ní souvisejících doplňkových služeb

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.7.2013

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.7.2013 Všeobecné obchodní podmínky Strana 1 (celkem 6) Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.7.2013 I. Obecná ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky Fortissimo, spol.

Více

Co byste měli vědět o svém úvěru?

Co byste měli vědět o svém úvěru? Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky, které držíte v ruce, jsou poměrně rozsáhlý dokument. Řada ustanovení, která jsou

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více

GreenCube s.r.o. Všeobecné obchodní podmínkyveřejných služeb elektronických komunikací - VoIP

GreenCube s.r.o. Všeobecné obchodní podmínkyveřejných služeb elektronických komunikací - VoIP GreenCube s.r.o. Všeobecné obchodní podmínkyveřejných služeb elektronických komunikací - VoIP Tyto Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejných služeb elektronických komunikací jsou Všeobecné obchodní

Více

Kód úvěrových podmínek: IOK115P

Kód úvěrových podmínek: IOK115P Kód úvěrových podmínek: IOK115P Co byste měli vědět o Extra kartě Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru a projevení zájmu o Extra kartu. Jedná se o kreditní kartu, kterou poskytuje společnost Home Credit

Více

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Příloha P7 Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha IDENTIFIKAČNÍ KÓD: MAD 75 revize: 4 Strana 1 z 131 Vážení přátelé,

Více