Smlouva o úvěru a o zajištění úvěru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o úvěru a o zajištění úvěru"

Transkript

1 Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, Praha 1, IČ zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 7215 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) , Fax: (+420) Smlouva o úvěru a o zajištění úvěru prostřednictvím zřízení vlastnického práva k cenným papírům uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI: 1. Patria Finance, a.s. se sídlem Jungmannova 24, čp. 745, Praha 1 IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7215 dále jen Patria jako komisionář na straně jedné a 2. adresa trvalého bydliště/sídla, r.č./ič: dále jen Zákazník jako komitent na straně druhé dále společně jen Smluvní strany VZHLEDEM K TOMU, ŽE: (A) Patria a Zákazník uzavřeli smlouvu o obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů (dále jen Smlouva ), přičemž Zákazník má zájem využít možnosti úvěru poskytnutého Patrií pro potřeby nákupu cenných papírů a jiných investičních instrumentů, který bude realizován na základě uvedené Smlouvy a Patria je ochotna za dále stanovených podmínek úvěr Zákazníkovi poskytnout; (B) Patria má zájem, aby její pohledávky z poskytnutého úvěru byly zajištěny prostřednictvím zřízení vlastnického práva k cenným papírům, které budou pořízeny z prostředků poskytnutého úvěru, eventuelně jiným investičním instrumentům; (C) Zákazník má zájem umožnit Patrii, aby uvedené pohledávky mohly být zajištěny prostřednictvím zřízení vlastnického práva k cenným papírům či jiným investičním instrumentům a aby Patria mohla za podmínek níže stanovených tyto své pohledávky uspokojit, BYLO MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ: I. PŘEDMĚT SMLOUVY 1. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností mezi Patrií a Zákazníkem souvisejících s poskytnutím úvěru za účelem nákupu cenných papírů či jiných investičních instrumentů a zajištěním pohledávek Patrie za Zákazníkem vzniklých z poskytnutí úvěru. Patria založí Zákazníkovi pro účely evidence úvěrový evidenční účet (dále Úvěrový účet ). Patria je oprávněna otevřít Zákazníkovi více Úvěrových účtů podle svého uvážení. Patria může Zákazníkovi poskytnout jako úvěr peněžní prostředky na nákup cenných papírů nebo jiných investičních instrumentů uvedených v pokynu Zákazníka učiněného podle Smlouvy (dále jen Cenné papíry a Pokyn ), jsou-li splněny následující podmínky: (a) Zákazník v Pokynu přesně označí Cenné papíry, které mají být předmětem nákupu, určí jejich maximální pořizovací hodnotu, t.j. cenu, za kterou mají být nakoupeny, (b) Zákazník má na svém Evidenčním účtu (čl Obchodních podmínek) disponibilní částku peněžních prostředků odpovídající alespoň 50% pořizovací hodnoty Cenných papírů, které jsou předmětem Pokynu, nedohodne-li se s Patrií jinak (podíl Zákazníka na pořizovací hodnotě Cenných papírů je dále označen jako Výchozí poměr zajištění ) nebo má Zákazník na svém Evidenčním účtu evidován takový počet investičních instrumentů, aby po realizaci Pokynu Parametr zajištění neklesl pod hodnotu Výchozího poměru zajištění, (c) úvěrová angažovanost Zákazníka, tedy suma již poskytnutých peněžních prostředků existujících pohledávek z poskytnutých úvěrů Zákazníkovi ze strany Patrie, jež existuje a není vypořádána v okamžiku podání Pokynu, nepřesahuje rizika stanovená kreditním výborem Patrie a současně pohledávky z úvěrů poskytnutých Patrií Zákazníkovi jsou zajištěny způsobem a ve výši jak vyplývá z ustanovení čl. III. této smlouvy, (d) nebudou překročeny vnitřní úvěrové limity Patrie stanovené kreditním výborem Patrie, (e) další podmínky okolnosti svědčící pro vysoké riziko, které vylučují poskytnutí úvěru, okolnosti, kdy Patria jako obchodník s cennými papíry je povinna odmítnout provedení Pokynu. 2. Úvěr je poskytnut v okamžiku, kdy Patria učiní prvý úkon směřující k nákupu Cenných papírů uvedených v Pokynu. Patria je povinna potvrdit poskytnutí úvěru, a to tak, že (a) vyrozumí Zákazníka o poskytnutí úvěru na nákup Cenných papírů, přičemž toto vyrozumění bude dále obsahovat identifikaci osoby, které je úvěr poskytnut, výši úvěru, identifikaci Cenných papírů, počet a kupní cenu Cenných papírů, které jsou nakoupeny a které jsou předmětem zajišťovacího převodu vlastnického práva, měnu, datum vypořádání koupě Cenných papírů, případně identifikaci jiných investičních instrumentů, které jsou předmětem zajišťovacího převodu práva (dále jen Vyrozumění ), nebo (b) potvrdí přijetí Pokynu přímo v textu Pokynu. 1/4 Smlouva o úvěru a zajištění úvěru

2 Pokyn a Vyrozumění se stávají nedílnou součástí této smlouvy. 3. Zákazník je povinen platit Patrii úrok ve výši stanovené v Sazebníku poplatků z jistiny poskytnutého úvěru, přičemž úrok je splatný vždy ke konci příslušného měsíce, stane-li se splatnou jistina, je splatný i naběhlý úrok. Aktuální Sazebník je uveřejněn na internetových stránkách a v sídle Patrie. Jistinou úvěru je částka, jež odpovídá rozdílu mezi uhrazenou pořizovací cenou Cenných papírů a částkou, kterou Zákazník složil na účet Patrie za účelem pořízení Cenných papírů. Dále pro potřeby této smlouvy je částka jistiny poskytnutého úvěru, jakož i úrok a poplatek dále označována jako Pohledávky Patrie. 4. Smluvní strany se dohodly tak, že za účelem zajištění nároku Patrie na uspokojení Pohledávek Patrie převádí Zákazník Patrii vlastnické právo k Cenným papírům uvedeným v Pokynu a pořízeným z poskytnutého úvěru (čl. I.2) nebo k jiným investičním instrumentům vedeným na Evidenčním účtu a označeným v Pokynu. Smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického práva k Cenným papírům uvedeným v Pokynu nebo jiným investičním instrumentům uvedeným v Pokynu, vzniká okamžikem doručení Vyrozumění nebo doručení Pokynu potvrzeného Patrií Zákazníkovi tak, jak je uvedeno v čl. I Vedle náležitostí Pokynu, jež plynou ze Smlouvy, musí Pokyn Zákazníka adresovaný Patrii obsahovat výslovné prohlášení Zákazníka o maximální nabývací ceně Cenných papírů, o částce, která má být poskytnuta Patrií ve formě úvěru a výslovné prohlášení o tom, že Cenné papíry, které jsou předmětem Pokynu, nebo jiné investiční instrumenty v Pokynu uvedené, se převádějí ve prospěch Patrie za účelem zajištění Pohledávek Patrie plynoucích z poskytnutého úvěru. Vyrozumění vystavené Patrií musí obsahovat přesné určení částky, která byla poskytnuta ve formě úvěru, a prohlášení Patrie, že Cenné papíry nebo jiné investiční instrumenty do svého vlastnictví přijímá za účelem zajištění Pohledávek. 6. Patria je oprávněna držet Cenné papíry nebo jiné investiční instrumenty ve svém vlastnictví (tj. v případě zaknihovaných cenných papírů mít je na svém či v její prospěch zřízeném majetkovém účtu) po dobu, po kterou Pohledávky nebudou uspokojeny a po dobu, po kterou trvá zajištění podle této smlouvy, případně za podmínek stanovených touto smlouvou uspokojit své Pohledávky prostřednictvím prodeje Cenných papírů nebo jiných investičních instrumentů. Ustanovení týkající se zajišťovacího převodu vlastnického práva k Cenným papírům a související oprávnění Patrie dále uvedené v této smlouvě se v plné míře vztahují též na jiné investiční instrumenty, které mohou být předmětem zajišťovacího převodu práva. II. VZNIK ZAJIŠTĚNÍ 1. Nárok Patrie na zajištění převodem vlastnického práva k Cenným papírům dle Pokynu vznikne okamžikem provedení prvého úkonu směřujícího k nákupu Cenných papírů. V případě, že je třeba k nabytí vlastnického práva dalších úkonů, zejména registrace práva v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. ( CDCP ), je Patria oprávněna podat příslušný pokyn, aby Cenné papíry byly registrovány na jejím majetkovém účtu a Zákazník je povinen k tomu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost. III. PARAMETR ZAJIŠTĚNÍ A POKLES HODNOTY CENNÝCH PAPÍRŮ 1. Pro účely posouzení dostatečnosti zajištění Pohledávek podle této smlouvy je stanoven poměr zajištění jako podíl celkové tržní hodnoty všech Cenných papírů, které jsou předmětem zajištění Pohledávky, snížené o výši poskytnutého úvěru na všechny Cenné papíry, které jsou předmětem zajištění Pohledávky. Tento poměr musí dosahovat minimální výši stanovenou v Sazebníku poplatků (dále jen Minimální hodnota zajištění ), přičemž celková tržní hodnota Cenných papírů je stanovena jako násobek počtu kusů Cenných papírů a kurzu Cenného papíru (dále jen Parametr zajištění ). Pro matematické vyjádření Parametru zajištění je aplikován tento vzorec: (CTH-PU)/CTH, přičemž PU znamená částku poskytnutého úvěru a CTH znamená celkovou tržní hodnotu Cenných papírů. 2. Parametr zajištění musí dosahovat Minimální hodnotu zajištění od okamžiku, kdy Patria učiní prvý úkon směřující k nákupu Cenných papírů, jež jsou označeny v Pokynu. Parametr zajištění musí být naplněn od naposled uvedeného okamžiku až do okamžiku úplného uspokojení Pohledávek. 3. Pokud kdykoli v době uvedené v čl. III.2. nebude Parametr zajištění naplněn, informuje o tom Patria písemně Zákazníka a vyzve jej, aby učinil některé z následujících opatření: (a) poukázal na účet Patrie částku v takové výši, aby Parametr zajištění dosáhl alespoň hodnoty Výchozího poměru zajištění, jak bude specifikováno v informaci, kterou Patria Zákazníkovi zašle nebo převedl na Patrii cenné papíry nebo jiné investiční instrumenty, které budou rovněž sloužit k zajištění Pohledávek; nebo (b) splatil Pohledávky, přičemž Patria a Zákazník se výslovně dohodli tak, že Pohledávky jsou splatné v okamžiku, kdy Parametr zajištění klesne pod Minimální hodnotu zajištění; (c) dal Patrii pokyn k prodeji Cenných papírů, které jsou předmětem zajišťovacího převodu; O nesplnění Parametru zajištění je Patria povinna informovat Zákazníka do 12 hodin od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Patria není povinna akceptovat jeho případnou nabídku cenných papírů podle písmena (a) výše a přijmout od něj nabízené cenné papíry nebo investiční instrumenty za účelem zajištění Pohledávek. 4. Pokud Zákazník neučiní žádné z opatření předvídaných v čl. III.3. nejpozději ve lhůtě 2 pracovních dnů od doručení výzvy Patrie (případně od doby, kdy Patria vyvine veškeré úsilí, které od ní lze spravedlivě požadovat, aby takovou výzvu Zákazníkovi doručila), nebo Parametr zajištění klesne pod hodnotu 15%, bude Patria oprávněna, a to podle vlastní úvahy, prodat Cenné papíry nebo jejich část tak, aby Parametr zajištění dosáhl alespoň hodnoty Výchozího poměru zajištění. Při prodeji Cenných papírů bude Patria povinna postupovat obdobně podle čl. VI.2. a VI.3., přičemž v případě, kdy se to pro ni ukáže nezbytné, bude oprávněna upřednostnit rychlost prodeje před potenciálním vyšším výnosem. Při výkonu svých oprávnění podle tohoto čl. III.4. bude Patria povinna postupovat s přihlédnutím k oprávněným zájmům Zákazníka. 5. Patria je oprávněna podle vlastní úvahy prodat Cenné papíry v případě, že nastanou okolnosti, ze kterých vyplývá, že závazek Zákazníka splatit pohledávky je nebo se stane nemožným odst. 2 a 3 obchodního zákoníku, tedy okolnosti, za kterých by Patria mohla od smlouvy odstoupit, a dále tehdy, nastanou-li na kapitálovém a/nebo finančním trhu či obecně v ekonomickém prostředí takové okolnosti, které jinak vylučují vznik odpovědnosti za škodu odst. 1 obchodního zákoníku. IV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PO DOBU TRVÁNÍ ZAJIŠTĚNÍ 1. Pokud není dále stanoveno něco jiného nebo pokud nebude mezi Smluvními stranami něco jiného dohodnuto, bude Patria po dobu trvání zajištění oprávněna, nikoliv však povinna, vykonávat práva spojená s Cennými papíry. 2/4 Smlouva o úvěru a zajištění úvěru

3 2. Patria bude oprávněna a povinna přijmout svým jménem peněžité výnosy z Cenných papírů či jiná peněžitá plnění spojená s držbou Cenných papírů; takové výnosy či plnění bude povinna započítat proti Pohledávkám. O takovém započtení bude Patria rovněž povinna bez zbytečného odkladu informovat Zákazníka. 3. V případě, že jakékoli Cenné papíry budou podléhat jakékoli povinné výměně nebo že majitelům Cenných papírů budou vydávány v souvislosti s vlastnictvím jakýchkoli Cenných papírů nové cenné papíry, bude Patria povinna takovou výměnu uskutečnit, resp. takové nové cenné papíry přijmout. V případě, že jakékoli Cenné papíry budou podléhat jakékoli dobrovolné výměně, bude Patria oprávněna takovou výměnu uskutečnit či neuskutečnit podle vlastního uvážení s přihlédnutím k oprávněným zájmům Zákazníka. Zákazník souhlasí s tím, že pokud nebude mezi ním a Patrií dohodnuto něco jiného, bude Patria oprávněná si cenné papíry, které nabude při postupu podle tohoto čl. IV.3., ponechat a že tyto cenné papíry budou sloužit k zajištění Pohledávek. V. ZÁNIK ZAJIŠTĚNÍ, PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA NA ZÁKAZNÍKA 1. Zajištění podle této smlouvy, tj. vlastnické právo Patrie k Cenným papírům, bude trvat do doby: (a) kdy Zákazník uspokojí veškeré Pohledávky; nebo (b) kdy dojde k prodeji Cenných papírů v souladu s touto smlouvou a uspokojení všech Pohledávek; nebo (c) která vyplývá z této smlouvy nebo bude vyplývat z jiné dohody Smluvních stran, případně z právních předpisů, a to do doby, která nastane dříve. 2. Splacení všech Pohledávek Zákazníkem je rozvazovací podmínkou trvání oprávnění Patrie podle čl. I.6. a trvání zajištění podle této smlouvy, tj. splacením všech Pohledávek Zákazníkem zanikne právo Patrie k Cenným papírům a toto právo přejde na Zákazníka. Patria je povinna tehdy, stanoví-li tak právní předpisy v souvislosti s nabytím práva k Cenným papírům, do 24 hodin poté, kdy nastane některá z okolností uvedená v čl. V.1.(a) nebo V.1.(b) výše, učinit příslušné úkony směřující k tomu, aby Zákazník nabyl zpět vlastnické právo k Cenným papírům, zejména dát příslušný pokyn CDCP či jiné příslušné registrační autoritě. 3. Po splacení všech Pohledávek Zákazníkem vyvine Patria veškeré úsilí, které od ní lze spravedlivě požadovat, aby se Cenné papíry bez zbytečného odkladu dostaly do dispozice Zákazníka; Zákazník k tomu poskytne Patrii potřebnou součinnost. Předchozí věta platí obdobně v případech, kdy zajištění zanikne jiným způsobem, v jehož důsledku Zákazník bude mít vůči Patrii nárok na vydání Cenných papírů. 4. Patria bude mít vůči Zákazníkovi nárok na náhradu poplatků a případných dalších nákladů, které bude nucena účelně vynaložit v souvislosti s držbou Cenných papírů nebo ke splnění své povinnosti podle čl. V.3., přičemž svou povinnost podle čl. V.3. nebude povinna splnit do doby, než jí Zákazník tyto poplatky a náklady uhradí nebo než bude dohodnut způsob jejich uhrazení. VI. USPOKOJENÍ POHLEDÁVEK PRODEJEM CENNÝCH PAPÍRŮ 1. Pohledávky se stávají splatnými na základě výzvy Patrie, za takovou výzvu se považuje i písemná informace podle čl. III.3 a oznámení o výpovědi podle čl. VII.2 podle této smlouvy. Pokud Zákazník ani bez zbytečného odkladu poté, co jej k tomu Patria vyzve (případně poté, co Patria vyvine veškeré úsilí, které od ní lze spravedlivě požadovat, aby takovou výzvu Zákazníkovi doručila), nesplatí řádně a včas Pohledávky, bude Patria oprávněna uspokojit splatné Pohledávky prodejem Cenných papírů. 2. Patria bude oprávněna uskutečnit, resp. zajistit prodej Cenných papírů, případně jejich části podle vlastního uvážení tak, aby byly uspokojeny Pohledávky a uhrazeny náklady podle čl. V.4., s přihlédnutím k oprávněným zájmům Zákazníka. Při takovém prodeji bude povinna postupovat s odbornou péčí. V případě, že výtěžek z prodeje Cenných papírů nebude postačovat k uspokojení Pohledávek v plné výši, je Patria oprávněna postupovat podle čl. VI.3. Obchodních podmínek a realizovat zadržovací právo k jiným investičním instrumentům Zákazníka. 3. Výtěžek z prodeje Cenných papírů po uspokojení Pohledávek (po provedeném zápočtu ze strany Patrie, ke kterému je Patria bez dalšího oprávněna) a odečtení nákladů souvisejících s prodejem Cenných papírů, případně účelně vynaložených v souvislosti s držbou Cenných papírů Patria předá Zákazníkovi. 4. Patria předá Zákazníkovi rovněž ty Cenné papíry, které nebyly použity k uspokojení Pohledávek, pokud jejich další držení Patrií neodůvodňuje existence jiných pohledávek Patrie za Zákazníkem. VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Není-li dále stanoveno jinak, Pokyny, Vyrozumění a informace a veškerá oznámení a výzvy učiněné podle této smlouvy (dále jen Oznámení ) budou provedeny písemně a/nebo elektronickou formou, přičemž Smluvní strany se výslovně dohodly tak, že tato elektronická forma je ekvivalentní formě písemné, přičemž používané elektronické prostředky a softwarová vybavení umožňují ověření totožnosti podpisu a obsahu příslušných datových zpráv ( 2a zákona č. 227/2000 Sb.). Patria přidělila Zákazníkovi v souladu se Smlouvou přístupové jméno, heslo a bezpečnostní klíč do internetového obchodního systému Patrie. Oznámení je provedeno a doručeno v okamžiku, kdy je příslušná datová zpráva pomocí elektronických prostředků odeslána druhé Smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny uchovávat konfirmace o odeslaném Oznámení. Vzhledem k tomu, že jednou z forem komunikace mezi Smluvními stranami je též použití telefonu, souhlasí Zákazník současně s tím, že Patria je oprávněna pořizovat zvukové záznamy telefonických hovorů a tyto uchovávat pro potřeby dokumentace. Zákazník i Patria jsou oprávněni ve zvláštních případech, zejména z důvodů časových, nesnese-li věc odkladu, učinit příslušné Oznámení telefonicky. Zákazník je oprávněn podat Pokyn telefonicky a Patria je, požádá-li ji o to Zákazník a jsou-li splněny podmínky uvedené v čl. I.1.(a) až I.1.(e), oprávněna na základě telefonického Pokynu Cenné papíry pro Zákazníka obstarat a poskytnout úvěr na jejich pořízení. Zákazník je současně povinen do 48 hodin doručit Patrii příslušný Pokyn v elektronické nebo písemné formě. V případě, že Zákazník naposled uvedené nesplní, nebo že poskytnutý úvěr nebude řádně zajištěn způsobem uvedeným v této smlouvě, smlouva o poskytnutí úvěru a účinky Pokynu zanikají a Patria je oprávněna pořízené Cenné papíry prodat svým jménem a na svůj účet, přičemž bude-li zde kladný rozdíl mezi pořizovací hodnotou a prodejní hodnotou, vyplatí Patria Zákazníkovi takový rozdíl. Zákazník odpovídá za veškeré škody, včetně ušlého zisku, v případě, že poruší povinnost potvrdit telefonický Pokyn způsobem uvedeným výše ve lhůtě výše uvedené. Patria je oprávněna učinit Oznámení též telefonicky a ve lhůtě 48 hodin je povinna příslušné Oznámení zaslat Zákazníkovi faxem nebo elektronicky. Účinky Oznámení však nastávají v okamžiku, kdy Patria učinila takto telefonicky a pořídila o telefonickém oznámení příslušný záznam. 3/4 Smlouva o úvěru a zajištění úvěru

4 V případě, že Zákazník zmocní či pověří třetí osobu vyřizováním záležitostí podle této smlouvy, je povinen předložit Patrii písemnou kopii příslušného pověření, jehož součástí bude i prohlášení pověřené osoby o tom, že je seznámena a souhlasí s tím, že budou pořizovány zvukové záznamy, a dále, že je seznámena s tím, jakým způsobem lze užívat elektronických prostředků a programového vybavení určeného pro komunikaci podle této smlouvy. 2. Kterákoliv Smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu vypovědět, výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Doručením výpovědi jsou Pohledávky Patrie za Zákazníkem splatné a Zákazník je povinen uspokojit veškeré nároky Patrie vzniklé na základě této smlouvy, Pokynů a Vyrozumění nejpozději k poslednímu dni výpovědní lhůty. V případě, že Zákazník nároky Patrie, tedy Pohledávky Patrie, které vůči Zákazníkovi Patria má, neuspokojí, je Patria oprávněna postupovat způsobem stanoveným v čl. VI.2. V případě, že po dobu běhu výpovědní lhůty nastane okolnost uvedená v čl. III.3. v souvislosti s čl. III.2., je Patria oprávněna postupovat způsobem stanoveným v čl. VI.2., nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Patria je oprávněna od této smlouvy odstoupit, pokud: (a) bude na majetek Zákazníka podán insolvenční návrh nebo návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Zákazníka, (b) Zákazník podá návrh na moratorium nebo návrh na povolení reorganizace nebo oddlužení ve smyslu insolvenčního zákona, (c) jakákoli třetí osoba uplatní oprávněné nároky k Finančnímu kolaterálu, který je předmětem zajištění na základě Pokynu a Vyrozumění, (d) Zákazník se dostane do prodlení s plněním závazků z jiných smluv mezi Zákazníkem a Patrií, eventuelně, (e) nastanou-li okolnosti, pro které je Patria oprávněna odmítnout poskytnutí úvěru tak, jak je uvedeno v čl. I.1.(c) až I.1.(d) Úkon odstoupení je účinný okamžikem doručení oznámení o odstoupení. Účinky odstoupení se jinak řídí ustanovením tohoto čl. VII.2 o výpovědi. 3. Práva a závazky mezi Zákazníkem a Patrií související s poskytováním úvěrů a zajišťovacím převodem práva k pořízeným Cenným papírům, které nejsou upraveny v této smlouvě, se dále řídí ustanoveními Smlouvy mezi Zákazníkem a Patrií a Obchodními podmínkami Patrie. Na práva a závazky související s touto smlouvou se však neaplikují ustanovení Smlouvy a Obchodních podmínek, která jsou v rozporu se zajišťovacím účelem a úvěrovou smlouvou, která je předmětem této smlouvy, v takovém případě se práva a závazky mezi Smluvními stranami, chybí-li výslovná smluvní úprava, řídí občanským zákoníkem, pokud jde o zajišťovací převod práva, obchodním zákoníkem, pokud jde o poskytnutí úvěru a dále zákonem o cenných papírech, pokud jde o realizaci práva k cenným papírům a v dalších skutečnostech. 4. Pro případ prohlášení konkurzu či odstoupení od této smlouvy Smluvní strany sjednávají, že dojde k zániku a nahrazení, nebo k započtení dosud nesplatných, popřípadě i splatných vzájemných pohledávek Smluvních stran tak, že výsledkem bude jediná pohledávka ve výši rozdílu mezi souhrnnou výší odhadovaných současných hodnot vzájemných pohledávek Smluvních stran. Odhad současných hodnot vzájemných pohledávek Smluvních stran bude stanoven ke dni prohlášení konkursu či odstoupení od této smlouvy s ohledem na čistý výsledek kotací příslušných kursů a úrokových sazeb vztahujících se k vzájemným pohledávkám na příslušných trzích. Vznikne-li vzájemným celkovým vyrovnáním zisků a ztrát pohledávka Patrie, Zákazník je povinen ji uhradit bez zbytečného odkladu. Vznikne-li vzájemným celkovým vyrovnáním zisků a ztrát pohledávka Zákazníka, Patria je je povinna ji uhradit bez zbytečného odkladu. Toto ujednání je smlouvou o závěrečném vyrovnání zisků a ztrát ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom z nich. 6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož ji stvrzují svými podpisy. Zákazník potvrzuje a prohlašuje, že se seznámil s obsahem poučení o rizicích (viz Příloha č. 2) a že informacím zde uvedeným rozumí. Zákazník dále bere na vědomí, že obchodování na margin je spekulativní, představuje vysoký stupeň rizika a je vhodné pouze pro zkušené investory. V Praze dne V dne Za Patria Finance, a.s. Zákazník na základě plné moci úředně ověřený podpis 4/4 Smlouva o úvěru a zajištění úvěru

5 Příloha 1 PLNÁ MOC OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAT ZA ZÁKAZNÍKA DLE SMLOUVY O ÚVĚRU A O ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU Jméno a příjmení Číslo OP RČ/datum narození OP vydal, platnost do Úředně ověřený podpis oprávněné osoby Státní občanství Pohlaví Místo narození Adresa trvalého bydliště Korespondenční adresa Mobil 1/Příloha 1 Smlouva o úvěru a zajištění úvěru

6 Příloha 2 POUČENÍ O RIZICÍCH Obchody uzavírané s využitím úvěru (tzv. maržové obchody) patří mezi rizikové investiční produkty s pákovým efektem. Zákazník vkládá jen určitý zlomek hodnoty podkladového aktiva, ale podstupuje riziko odpovídající celé hodnotě podkladového aktiva. S ohledem na rizika je nutno uvážlivě posoudit, zda maržové obchodování je přiměřené s přihlédnutím ke zkušenostem, záměrům, finančním zdrojům, regulačnímu rámci a dalším relevantním okolnostem na straně Zákazníka. Při tomto typu obchodu Zákazník nakupuje např akcií obchodovaných na Burze cenných papírů Praha. Zákazník skládá zásadně jako zajištění úvěru částku odpovídající 50 % kupní ceny předmětných akcií, tzv. počáteční marži. Při 50% zajištění úvěru Zákazník při pohybu kursu akcie o 5 % získává nebo ztrácí desetinu vložené částky. Při poklesu kursu akcie o 50 % ztrácí Zákazník celou vloženou částku, při pokračování poklesu mu vznikají dodatečné závazky převyšující původně vloženou částku. Příklad: Zákazník hodlá nakoupit akcií za cenu 100 Kč za jednu. Celkový objem takového obchodu je Kč. Aby mohl Zákazník disponující jen částkou např Kč takové množství akcií nakoupit, musí si na zbytek kupní ceny půjčit. Zákazník tedy použije svých Kč jako počáteční 50% marži a zbývajících Kč mu půjčí obchodník s cennými papíry. Za poskytnutý úvěr ve výši Kč pak Zákazník ručí všemi nakoupenými cennými papíry v celkové hodnotě Kč. Poměr vlastního majetku Zákazníka k celkové hodnotě investice je 1 ku 2. Zákazník tedy podstupuje riziko dvojnásobné finanční páky. Jeho výnos nebo ztráta vyjádřená v % z investované částky je dvojnásobně vyšší oproti procentnímu růstu nebo poklesu kursu akcie. Takže například v případě poklesu ceny akcií o 5 % vznikne Zákazníkovi ztráta ve výši 50 tis. Kč a v případě poklesu ceny akcií o 50 % Zákazník přijde o svých 500 tisíc Kč. V příkladu je abstrahováno od nákladů financování nákupu na úvěr, kterými jsou zejména úrok z hodnoty poskytnutého úvěru a náklady na vypořádání zajišťovacího převodu akcií. V rámci řízení svých vlastních rizik se obchodníci s cennými papíry snaží předcházet vzniku dodatečných pohledávek za Zákazníky tím, že kromě počáteční marže stanoví další dvě kritické hranice zajištění úvěru. Při prolomení první z nich (tzv. margin-call) obchodník volá Zákazníkovi a vyzývá ho k vložení dalších finančních prostředků tak, aby procento zajištění úvěru znovu dosáhlo úrovně stanovené pro počáteční marži. Při prolomení druhé kritické hranice (tzv. stop-loss) je obchodník oprávněn bez pokynu Zákazníka prodat veškeré akcie Zákazníka pořízené na úvěr, a to bez ohledu na případný příslib doplnění finančních prostředků, na kterém se předtím se Zákazníkem dohodl. Při velmi rychlém poklesu kursu akcie může být doba mezi prolomením první a druhé kritické hranice tak krátká, že obchodník s cennými papíry prodá Zákazníkovy akcie, aniž by ho předtím vyzval k doplnění zajištění úvěru. 1/Příloha 2 Smlouva o úvěru a zajištění úvěru

Smlouva pro derivátové transakce

Smlouva pro derivátové transakce Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 26455064 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 7215 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 240, Fax: (+420) 221 424 179

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. (dále jen Produktové obchodní podmínky )

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. (dále jen Produktové obchodní podmínky ) PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro obchodování s tuzemskými cennými papíry UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. (dále jen Produktové obchodní podmínky ) 1. Definice pojmů Banka znamená UniCredit

Více

VOP BHS 1.12.2010 1 z 10

VOP BHS 1.12.2010 1 z 10 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen "VOP") I. Předmět úpravy 1.1 BH Securities a.s., licencovaný obchodník s cennými papíry, se sídlem Na Příkopě 583/15, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ 60192941,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU ZAJIŠTĚNÉM PŘEVODEM INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU ZAJIŠTĚNÉM PŘEVODEM INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU ZAJIŠTĚNÉM PŘEVODEM INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ smluvní strany: ATLANTIK finanční trhy, a. s. společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. se zahraničními cennými

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. se zahraničními cennými PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro obchodování se zahraničními cennými papíry, jejich správu a/nebo úschovu UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. (dále jen Produktové obchodní podmínky ) 1. Definice

Více

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje.

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE CENNÝCH PAPÍRŮ

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE CENNÝCH PAPÍRŮ SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE CENNÝCH PAPÍRŮ Komerční banka, a.s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45 31 70 54, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje cenných papírů

Smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje cenných papírů Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45 31 70 54, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 1360 (dále jen Banka ) a z2

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2014 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2015 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Všeobecné obchodní podmínky EFEKTA CONSULTING, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky EFEKTA CONSULTING, a.s. Všeobecné obchodní podmínky EFEKTA CONSULTING, a.s. 1. OBECNÁ ČÁST Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále v textu označovány také jen jako VOP ) vytváří rámec pro poskytování investičních služeb a upravují

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2011. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844

HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2011. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 PRODUKTOVÉ ZÁKLADNÍ PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PODMÍNKY HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2011 ÚČINNÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ OD 31. PROSINCE 2013 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto základní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Společnost FINANCE Zlín, a.s. se sídlem náměstí Míru 64, Zlín, 760 01, IČ: 60732075 (dále jen Společnost ) byla založena

Více

standardní klient, ostatní 1

standardní klient, ostatní 1 ČSOB INVESTIČNÍ ÚČET KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA O OBSTARÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350 pobočka: jejímž jménem jedná/jednají: (dále jen

Více

Všeobecné úvěrové podmínky pro nepodnikatele

Všeobecné úvěrové podmínky pro nepodnikatele Všeobecné úvěrové podmínky pro nepodnikatele Účinné od 28. 2. 2013 I. Úvodní ustanovení (1) Tyto všeobecné úvěrové podmínky pro nepodnikatele (dále jen Úvěrové podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Věřitel: obchodní společnost : V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 -

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 - Obsah: I) OBECNÁ ČÁST 3 1. Základní ustanovení 3 2. Definice

Více

Smlouva o obstarávání obchodů s cennými papíry kolektivního investování

Smlouva o obstarávání obchodů s cennými papíry kolektivního investování Číslo smlouvy: Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČ 45 31 70 54, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

CITY TOWER HOLDING, A.S. Dluhopisy s nulovým kupónem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 800 000 000 Kč splatné v roce 2017.

CITY TOWER HOLDING, A.S. Dluhopisy s nulovým kupónem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 800 000 000 Kč splatné v roce 2017. CITY TOWER HOLDING, A.S. Dluhopisy s nulovým kupónem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 800 000 000 Kč splatné v roce 2017 Emisní podmínky Datum emise: 19. květen 2014 1/18 EMISNÍ PODMÍNKY Tyto

Více

Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování úvěrů (kreditní a charge karty) Firemní a korporátní klientela

Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování úvěrů (kreditní a charge karty) Firemní a korporátní klientela Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování úvěrů (kreditní a charge karty) Firemní a korporátní klientela OBSAH ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Úvodní ustanovení..........................................................

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru a Smlouvy o poskytnutí úvěrového rámce společnosti ESSOX s.r.o. č. 400412US ze dne 10. 4. 2012

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru a Smlouvy o poskytnutí úvěrového rámce společnosti ESSOX s.r.o. č. 400412US ze dne 10. 4. 2012 Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru a Smlouvy o poskytnutí úvěrového rámce společnosti ESSOX s.r.o. č. 400412US ze dne 10. 4. 2012 I. Společná ustanovení pro úvěr a úvěrový rámec 1. Žádost. Klient se stává

Více

Obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. pro obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů

Obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. pro obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů 1 - Obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. pro obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů Obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. pro obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Tyto Obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 ČLÁNEK 1 Informace o Bance 1.1 Základní údaje: J&T BANKA, a. s. Pobřežní 14, 186 00 Praha 8,

Více