Smlouva o úvěru a o zajištění úvěru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o úvěru a o zajištění úvěru"

Transkript

1 Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, Praha 1, IČ zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 7215 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) , Fax: (+420) Smlouva o úvěru a o zajištění úvěru prostřednictvím zřízení vlastnického práva k cenným papírům uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI: 1. Patria Finance, a.s. se sídlem Jungmannova 24, čp. 745, Praha 1 IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7215 dále jen Patria jako komisionář na straně jedné a 2. adresa trvalého bydliště/sídla, r.č./ič: dále jen Zákazník jako komitent na straně druhé dále společně jen Smluvní strany VZHLEDEM K TOMU, ŽE: (A) Patria a Zákazník uzavřeli smlouvu o obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů (dále jen Smlouva ), přičemž Zákazník má zájem využít možnosti úvěru poskytnutého Patrií pro potřeby nákupu cenných papírů a jiných investičních instrumentů, který bude realizován na základě uvedené Smlouvy a Patria je ochotna za dále stanovených podmínek úvěr Zákazníkovi poskytnout; (B) Patria má zájem, aby její pohledávky z poskytnutého úvěru byly zajištěny prostřednictvím zřízení vlastnického práva k cenným papírům, které budou pořízeny z prostředků poskytnutého úvěru, eventuelně jiným investičním instrumentům; (C) Zákazník má zájem umožnit Patrii, aby uvedené pohledávky mohly být zajištěny prostřednictvím zřízení vlastnického práva k cenným papírům či jiným investičním instrumentům a aby Patria mohla za podmínek níže stanovených tyto své pohledávky uspokojit, BYLO MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ: I. PŘEDMĚT SMLOUVY 1. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností mezi Patrií a Zákazníkem souvisejících s poskytnutím úvěru za účelem nákupu cenných papírů či jiných investičních instrumentů a zajištěním pohledávek Patrie za Zákazníkem vzniklých z poskytnutí úvěru. Patria založí Zákazníkovi pro účely evidence úvěrový evidenční účet (dále Úvěrový účet ). Patria je oprávněna otevřít Zákazníkovi více Úvěrových účtů podle svého uvážení. Patria může Zákazníkovi poskytnout jako úvěr peněžní prostředky na nákup cenných papírů nebo jiných investičních instrumentů uvedených v pokynu Zákazníka učiněného podle Smlouvy (dále jen Cenné papíry a Pokyn ), jsou-li splněny následující podmínky: (a) Zákazník v Pokynu přesně označí Cenné papíry, které mají být předmětem nákupu, určí jejich maximální pořizovací hodnotu, t.j. cenu, za kterou mají být nakoupeny, (b) Zákazník má na svém Evidenčním účtu (čl Obchodních podmínek) disponibilní částku peněžních prostředků odpovídající alespoň 50% pořizovací hodnoty Cenných papírů, které jsou předmětem Pokynu, nedohodne-li se s Patrií jinak (podíl Zákazníka na pořizovací hodnotě Cenných papírů je dále označen jako Výchozí poměr zajištění ) nebo má Zákazník na svém Evidenčním účtu evidován takový počet investičních instrumentů, aby po realizaci Pokynu Parametr zajištění neklesl pod hodnotu Výchozího poměru zajištění, (c) úvěrová angažovanost Zákazníka, tedy suma již poskytnutých peněžních prostředků existujících pohledávek z poskytnutých úvěrů Zákazníkovi ze strany Patrie, jež existuje a není vypořádána v okamžiku podání Pokynu, nepřesahuje rizika stanovená kreditním výborem Patrie a současně pohledávky z úvěrů poskytnutých Patrií Zákazníkovi jsou zajištěny způsobem a ve výši jak vyplývá z ustanovení čl. III. této smlouvy, (d) nebudou překročeny vnitřní úvěrové limity Patrie stanovené kreditním výborem Patrie, (e) další podmínky okolnosti svědčící pro vysoké riziko, které vylučují poskytnutí úvěru, okolnosti, kdy Patria jako obchodník s cennými papíry je povinna odmítnout provedení Pokynu. 2. Úvěr je poskytnut v okamžiku, kdy Patria učiní prvý úkon směřující k nákupu Cenných papírů uvedených v Pokynu. Patria je povinna potvrdit poskytnutí úvěru, a to tak, že (a) vyrozumí Zákazníka o poskytnutí úvěru na nákup Cenných papírů, přičemž toto vyrozumění bude dále obsahovat identifikaci osoby, které je úvěr poskytnut, výši úvěru, identifikaci Cenných papírů, počet a kupní cenu Cenných papírů, které jsou nakoupeny a které jsou předmětem zajišťovacího převodu vlastnického práva, měnu, datum vypořádání koupě Cenných papírů, případně identifikaci jiných investičních instrumentů, které jsou předmětem zajišťovacího převodu práva (dále jen Vyrozumění ), nebo (b) potvrdí přijetí Pokynu přímo v textu Pokynu. 1/4 Smlouva o úvěru a zajištění úvěru

2 Pokyn a Vyrozumění se stávají nedílnou součástí této smlouvy. 3. Zákazník je povinen platit Patrii úrok ve výši stanovené v Sazebníku poplatků z jistiny poskytnutého úvěru, přičemž úrok je splatný vždy ke konci příslušného měsíce, stane-li se splatnou jistina, je splatný i naběhlý úrok. Aktuální Sazebník je uveřejněn na internetových stránkách a v sídle Patrie. Jistinou úvěru je částka, jež odpovídá rozdílu mezi uhrazenou pořizovací cenou Cenných papírů a částkou, kterou Zákazník složil na účet Patrie za účelem pořízení Cenných papírů. Dále pro potřeby této smlouvy je částka jistiny poskytnutého úvěru, jakož i úrok a poplatek dále označována jako Pohledávky Patrie. 4. Smluvní strany se dohodly tak, že za účelem zajištění nároku Patrie na uspokojení Pohledávek Patrie převádí Zákazník Patrii vlastnické právo k Cenným papírům uvedeným v Pokynu a pořízeným z poskytnutého úvěru (čl. I.2) nebo k jiným investičním instrumentům vedeným na Evidenčním účtu a označeným v Pokynu. Smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického práva k Cenným papírům uvedeným v Pokynu nebo jiným investičním instrumentům uvedeným v Pokynu, vzniká okamžikem doručení Vyrozumění nebo doručení Pokynu potvrzeného Patrií Zákazníkovi tak, jak je uvedeno v čl. I Vedle náležitostí Pokynu, jež plynou ze Smlouvy, musí Pokyn Zákazníka adresovaný Patrii obsahovat výslovné prohlášení Zákazníka o maximální nabývací ceně Cenných papírů, o částce, která má být poskytnuta Patrií ve formě úvěru a výslovné prohlášení o tom, že Cenné papíry, které jsou předmětem Pokynu, nebo jiné investiční instrumenty v Pokynu uvedené, se převádějí ve prospěch Patrie za účelem zajištění Pohledávek Patrie plynoucích z poskytnutého úvěru. Vyrozumění vystavené Patrií musí obsahovat přesné určení částky, která byla poskytnuta ve formě úvěru, a prohlášení Patrie, že Cenné papíry nebo jiné investiční instrumenty do svého vlastnictví přijímá za účelem zajištění Pohledávek. 6. Patria je oprávněna držet Cenné papíry nebo jiné investiční instrumenty ve svém vlastnictví (tj. v případě zaknihovaných cenných papírů mít je na svém či v její prospěch zřízeném majetkovém účtu) po dobu, po kterou Pohledávky nebudou uspokojeny a po dobu, po kterou trvá zajištění podle této smlouvy, případně za podmínek stanovených touto smlouvou uspokojit své Pohledávky prostřednictvím prodeje Cenných papírů nebo jiných investičních instrumentů. Ustanovení týkající se zajišťovacího převodu vlastnického práva k Cenným papírům a související oprávnění Patrie dále uvedené v této smlouvě se v plné míře vztahují též na jiné investiční instrumenty, které mohou být předmětem zajišťovacího převodu práva. II. VZNIK ZAJIŠTĚNÍ 1. Nárok Patrie na zajištění převodem vlastnického práva k Cenným papírům dle Pokynu vznikne okamžikem provedení prvého úkonu směřujícího k nákupu Cenných papírů. V případě, že je třeba k nabytí vlastnického práva dalších úkonů, zejména registrace práva v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. ( CDCP ), je Patria oprávněna podat příslušný pokyn, aby Cenné papíry byly registrovány na jejím majetkovém účtu a Zákazník je povinen k tomu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost. III. PARAMETR ZAJIŠTĚNÍ A POKLES HODNOTY CENNÝCH PAPÍRŮ 1. Pro účely posouzení dostatečnosti zajištění Pohledávek podle této smlouvy je stanoven poměr zajištění jako podíl celkové tržní hodnoty všech Cenných papírů, které jsou předmětem zajištění Pohledávky, snížené o výši poskytnutého úvěru na všechny Cenné papíry, které jsou předmětem zajištění Pohledávky. Tento poměr musí dosahovat minimální výši stanovenou v Sazebníku poplatků (dále jen Minimální hodnota zajištění ), přičemž celková tržní hodnota Cenných papírů je stanovena jako násobek počtu kusů Cenných papírů a kurzu Cenného papíru (dále jen Parametr zajištění ). Pro matematické vyjádření Parametru zajištění je aplikován tento vzorec: (CTH-PU)/CTH, přičemž PU znamená částku poskytnutého úvěru a CTH znamená celkovou tržní hodnotu Cenných papírů. 2. Parametr zajištění musí dosahovat Minimální hodnotu zajištění od okamžiku, kdy Patria učiní prvý úkon směřující k nákupu Cenných papírů, jež jsou označeny v Pokynu. Parametr zajištění musí být naplněn od naposled uvedeného okamžiku až do okamžiku úplného uspokojení Pohledávek. 3. Pokud kdykoli v době uvedené v čl. III.2. nebude Parametr zajištění naplněn, informuje o tom Patria písemně Zákazníka a vyzve jej, aby učinil některé z následujících opatření: (a) poukázal na účet Patrie částku v takové výši, aby Parametr zajištění dosáhl alespoň hodnoty Výchozího poměru zajištění, jak bude specifikováno v informaci, kterou Patria Zákazníkovi zašle nebo převedl na Patrii cenné papíry nebo jiné investiční instrumenty, které budou rovněž sloužit k zajištění Pohledávek; nebo (b) splatil Pohledávky, přičemž Patria a Zákazník se výslovně dohodli tak, že Pohledávky jsou splatné v okamžiku, kdy Parametr zajištění klesne pod Minimální hodnotu zajištění; (c) dal Patrii pokyn k prodeji Cenných papírů, které jsou předmětem zajišťovacího převodu; O nesplnění Parametru zajištění je Patria povinna informovat Zákazníka do 12 hodin od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Patria není povinna akceptovat jeho případnou nabídku cenných papírů podle písmena (a) výše a přijmout od něj nabízené cenné papíry nebo investiční instrumenty za účelem zajištění Pohledávek. 4. Pokud Zákazník neučiní žádné z opatření předvídaných v čl. III.3. nejpozději ve lhůtě 2 pracovních dnů od doručení výzvy Patrie (případně od doby, kdy Patria vyvine veškeré úsilí, které od ní lze spravedlivě požadovat, aby takovou výzvu Zákazníkovi doručila), nebo Parametr zajištění klesne pod hodnotu 15%, bude Patria oprávněna, a to podle vlastní úvahy, prodat Cenné papíry nebo jejich část tak, aby Parametr zajištění dosáhl alespoň hodnoty Výchozího poměru zajištění. Při prodeji Cenných papírů bude Patria povinna postupovat obdobně podle čl. VI.2. a VI.3., přičemž v případě, kdy se to pro ni ukáže nezbytné, bude oprávněna upřednostnit rychlost prodeje před potenciálním vyšším výnosem. Při výkonu svých oprávnění podle tohoto čl. III.4. bude Patria povinna postupovat s přihlédnutím k oprávněným zájmům Zákazníka. 5. Patria je oprávněna podle vlastní úvahy prodat Cenné papíry v případě, že nastanou okolnosti, ze kterých vyplývá, že závazek Zákazníka splatit pohledávky je nebo se stane nemožným odst. 2 a 3 obchodního zákoníku, tedy okolnosti, za kterých by Patria mohla od smlouvy odstoupit, a dále tehdy, nastanou-li na kapitálovém a/nebo finančním trhu či obecně v ekonomickém prostředí takové okolnosti, které jinak vylučují vznik odpovědnosti za škodu odst. 1 obchodního zákoníku. IV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PO DOBU TRVÁNÍ ZAJIŠTĚNÍ 1. Pokud není dále stanoveno něco jiného nebo pokud nebude mezi Smluvními stranami něco jiného dohodnuto, bude Patria po dobu trvání zajištění oprávněna, nikoliv však povinna, vykonávat práva spojená s Cennými papíry. 2/4 Smlouva o úvěru a zajištění úvěru

3 2. Patria bude oprávněna a povinna přijmout svým jménem peněžité výnosy z Cenných papírů či jiná peněžitá plnění spojená s držbou Cenných papírů; takové výnosy či plnění bude povinna započítat proti Pohledávkám. O takovém započtení bude Patria rovněž povinna bez zbytečného odkladu informovat Zákazníka. 3. V případě, že jakékoli Cenné papíry budou podléhat jakékoli povinné výměně nebo že majitelům Cenných papírů budou vydávány v souvislosti s vlastnictvím jakýchkoli Cenných papírů nové cenné papíry, bude Patria povinna takovou výměnu uskutečnit, resp. takové nové cenné papíry přijmout. V případě, že jakékoli Cenné papíry budou podléhat jakékoli dobrovolné výměně, bude Patria oprávněna takovou výměnu uskutečnit či neuskutečnit podle vlastního uvážení s přihlédnutím k oprávněným zájmům Zákazníka. Zákazník souhlasí s tím, že pokud nebude mezi ním a Patrií dohodnuto něco jiného, bude Patria oprávněná si cenné papíry, které nabude při postupu podle tohoto čl. IV.3., ponechat a že tyto cenné papíry budou sloužit k zajištění Pohledávek. V. ZÁNIK ZAJIŠTĚNÍ, PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA NA ZÁKAZNÍKA 1. Zajištění podle této smlouvy, tj. vlastnické právo Patrie k Cenným papírům, bude trvat do doby: (a) kdy Zákazník uspokojí veškeré Pohledávky; nebo (b) kdy dojde k prodeji Cenných papírů v souladu s touto smlouvou a uspokojení všech Pohledávek; nebo (c) která vyplývá z této smlouvy nebo bude vyplývat z jiné dohody Smluvních stran, případně z právních předpisů, a to do doby, která nastane dříve. 2. Splacení všech Pohledávek Zákazníkem je rozvazovací podmínkou trvání oprávnění Patrie podle čl. I.6. a trvání zajištění podle této smlouvy, tj. splacením všech Pohledávek Zákazníkem zanikne právo Patrie k Cenným papírům a toto právo přejde na Zákazníka. Patria je povinna tehdy, stanoví-li tak právní předpisy v souvislosti s nabytím práva k Cenným papírům, do 24 hodin poté, kdy nastane některá z okolností uvedená v čl. V.1.(a) nebo V.1.(b) výše, učinit příslušné úkony směřující k tomu, aby Zákazník nabyl zpět vlastnické právo k Cenným papírům, zejména dát příslušný pokyn CDCP či jiné příslušné registrační autoritě. 3. Po splacení všech Pohledávek Zákazníkem vyvine Patria veškeré úsilí, které od ní lze spravedlivě požadovat, aby se Cenné papíry bez zbytečného odkladu dostaly do dispozice Zákazníka; Zákazník k tomu poskytne Patrii potřebnou součinnost. Předchozí věta platí obdobně v případech, kdy zajištění zanikne jiným způsobem, v jehož důsledku Zákazník bude mít vůči Patrii nárok na vydání Cenných papírů. 4. Patria bude mít vůči Zákazníkovi nárok na náhradu poplatků a případných dalších nákladů, které bude nucena účelně vynaložit v souvislosti s držbou Cenných papírů nebo ke splnění své povinnosti podle čl. V.3., přičemž svou povinnost podle čl. V.3. nebude povinna splnit do doby, než jí Zákazník tyto poplatky a náklady uhradí nebo než bude dohodnut způsob jejich uhrazení. VI. USPOKOJENÍ POHLEDÁVEK PRODEJEM CENNÝCH PAPÍRŮ 1. Pohledávky se stávají splatnými na základě výzvy Patrie, za takovou výzvu se považuje i písemná informace podle čl. III.3 a oznámení o výpovědi podle čl. VII.2 podle této smlouvy. Pokud Zákazník ani bez zbytečného odkladu poté, co jej k tomu Patria vyzve (případně poté, co Patria vyvine veškeré úsilí, které od ní lze spravedlivě požadovat, aby takovou výzvu Zákazníkovi doručila), nesplatí řádně a včas Pohledávky, bude Patria oprávněna uspokojit splatné Pohledávky prodejem Cenných papírů. 2. Patria bude oprávněna uskutečnit, resp. zajistit prodej Cenných papírů, případně jejich části podle vlastního uvážení tak, aby byly uspokojeny Pohledávky a uhrazeny náklady podle čl. V.4., s přihlédnutím k oprávněným zájmům Zákazníka. Při takovém prodeji bude povinna postupovat s odbornou péčí. V případě, že výtěžek z prodeje Cenných papírů nebude postačovat k uspokojení Pohledávek v plné výši, je Patria oprávněna postupovat podle čl. VI.3. Obchodních podmínek a realizovat zadržovací právo k jiným investičním instrumentům Zákazníka. 3. Výtěžek z prodeje Cenných papírů po uspokojení Pohledávek (po provedeném zápočtu ze strany Patrie, ke kterému je Patria bez dalšího oprávněna) a odečtení nákladů souvisejících s prodejem Cenných papírů, případně účelně vynaložených v souvislosti s držbou Cenných papírů Patria předá Zákazníkovi. 4. Patria předá Zákazníkovi rovněž ty Cenné papíry, které nebyly použity k uspokojení Pohledávek, pokud jejich další držení Patrií neodůvodňuje existence jiných pohledávek Patrie za Zákazníkem. VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Není-li dále stanoveno jinak, Pokyny, Vyrozumění a informace a veškerá oznámení a výzvy učiněné podle této smlouvy (dále jen Oznámení ) budou provedeny písemně a/nebo elektronickou formou, přičemž Smluvní strany se výslovně dohodly tak, že tato elektronická forma je ekvivalentní formě písemné, přičemž používané elektronické prostředky a softwarová vybavení umožňují ověření totožnosti podpisu a obsahu příslušných datových zpráv ( 2a zákona č. 227/2000 Sb.). Patria přidělila Zákazníkovi v souladu se Smlouvou přístupové jméno, heslo a bezpečnostní klíč do internetového obchodního systému Patrie. Oznámení je provedeno a doručeno v okamžiku, kdy je příslušná datová zpráva pomocí elektronických prostředků odeslána druhé Smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny uchovávat konfirmace o odeslaném Oznámení. Vzhledem k tomu, že jednou z forem komunikace mezi Smluvními stranami je též použití telefonu, souhlasí Zákazník současně s tím, že Patria je oprávněna pořizovat zvukové záznamy telefonických hovorů a tyto uchovávat pro potřeby dokumentace. Zákazník i Patria jsou oprávněni ve zvláštních případech, zejména z důvodů časových, nesnese-li věc odkladu, učinit příslušné Oznámení telefonicky. Zákazník je oprávněn podat Pokyn telefonicky a Patria je, požádá-li ji o to Zákazník a jsou-li splněny podmínky uvedené v čl. I.1.(a) až I.1.(e), oprávněna na základě telefonického Pokynu Cenné papíry pro Zákazníka obstarat a poskytnout úvěr na jejich pořízení. Zákazník je současně povinen do 48 hodin doručit Patrii příslušný Pokyn v elektronické nebo písemné formě. V případě, že Zákazník naposled uvedené nesplní, nebo že poskytnutý úvěr nebude řádně zajištěn způsobem uvedeným v této smlouvě, smlouva o poskytnutí úvěru a účinky Pokynu zanikají a Patria je oprávněna pořízené Cenné papíry prodat svým jménem a na svůj účet, přičemž bude-li zde kladný rozdíl mezi pořizovací hodnotou a prodejní hodnotou, vyplatí Patria Zákazníkovi takový rozdíl. Zákazník odpovídá za veškeré škody, včetně ušlého zisku, v případě, že poruší povinnost potvrdit telefonický Pokyn způsobem uvedeným výše ve lhůtě výše uvedené. Patria je oprávněna učinit Oznámení též telefonicky a ve lhůtě 48 hodin je povinna příslušné Oznámení zaslat Zákazníkovi faxem nebo elektronicky. Účinky Oznámení však nastávají v okamžiku, kdy Patria učinila takto telefonicky a pořídila o telefonickém oznámení příslušný záznam. 3/4 Smlouva o úvěru a zajištění úvěru

4 V případě, že Zákazník zmocní či pověří třetí osobu vyřizováním záležitostí podle této smlouvy, je povinen předložit Patrii písemnou kopii příslušného pověření, jehož součástí bude i prohlášení pověřené osoby o tom, že je seznámena a souhlasí s tím, že budou pořizovány zvukové záznamy, a dále, že je seznámena s tím, jakým způsobem lze užívat elektronických prostředků a programového vybavení určeného pro komunikaci podle této smlouvy. 2. Kterákoliv Smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu vypovědět, výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Doručením výpovědi jsou Pohledávky Patrie za Zákazníkem splatné a Zákazník je povinen uspokojit veškeré nároky Patrie vzniklé na základě této smlouvy, Pokynů a Vyrozumění nejpozději k poslednímu dni výpovědní lhůty. V případě, že Zákazník nároky Patrie, tedy Pohledávky Patrie, které vůči Zákazníkovi Patria má, neuspokojí, je Patria oprávněna postupovat způsobem stanoveným v čl. VI.2. V případě, že po dobu běhu výpovědní lhůty nastane okolnost uvedená v čl. III.3. v souvislosti s čl. III.2., je Patria oprávněna postupovat způsobem stanoveným v čl. VI.2., nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Patria je oprávněna od této smlouvy odstoupit, pokud: (a) bude na majetek Zákazníka podán insolvenční návrh nebo návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Zákazníka, (b) Zákazník podá návrh na moratorium nebo návrh na povolení reorganizace nebo oddlužení ve smyslu insolvenčního zákona, (c) jakákoli třetí osoba uplatní oprávněné nároky k Finančnímu kolaterálu, který je předmětem zajištění na základě Pokynu a Vyrozumění, (d) Zákazník se dostane do prodlení s plněním závazků z jiných smluv mezi Zákazníkem a Patrií, eventuelně, (e) nastanou-li okolnosti, pro které je Patria oprávněna odmítnout poskytnutí úvěru tak, jak je uvedeno v čl. I.1.(c) až I.1.(d) Úkon odstoupení je účinný okamžikem doručení oznámení o odstoupení. Účinky odstoupení se jinak řídí ustanovením tohoto čl. VII.2 o výpovědi. 3. Práva a závazky mezi Zákazníkem a Patrií související s poskytováním úvěrů a zajišťovacím převodem práva k pořízeným Cenným papírům, které nejsou upraveny v této smlouvě, se dále řídí ustanoveními Smlouvy mezi Zákazníkem a Patrií a Obchodními podmínkami Patrie. Na práva a závazky související s touto smlouvou se však neaplikují ustanovení Smlouvy a Obchodních podmínek, která jsou v rozporu se zajišťovacím účelem a úvěrovou smlouvou, která je předmětem této smlouvy, v takovém případě se práva a závazky mezi Smluvními stranami, chybí-li výslovná smluvní úprava, řídí občanským zákoníkem, pokud jde o zajišťovací převod práva, obchodním zákoníkem, pokud jde o poskytnutí úvěru a dále zákonem o cenných papírech, pokud jde o realizaci práva k cenným papírům a v dalších skutečnostech. 4. Pro případ prohlášení konkurzu či odstoupení od této smlouvy Smluvní strany sjednávají, že dojde k zániku a nahrazení, nebo k započtení dosud nesplatných, popřípadě i splatných vzájemných pohledávek Smluvních stran tak, že výsledkem bude jediná pohledávka ve výši rozdílu mezi souhrnnou výší odhadovaných současných hodnot vzájemných pohledávek Smluvních stran. Odhad současných hodnot vzájemných pohledávek Smluvních stran bude stanoven ke dni prohlášení konkursu či odstoupení od této smlouvy s ohledem na čistý výsledek kotací příslušných kursů a úrokových sazeb vztahujících se k vzájemným pohledávkám na příslušných trzích. Vznikne-li vzájemným celkovým vyrovnáním zisků a ztrát pohledávka Patrie, Zákazník je povinen ji uhradit bez zbytečného odkladu. Vznikne-li vzájemným celkovým vyrovnáním zisků a ztrát pohledávka Zákazníka, Patria je je povinna ji uhradit bez zbytečného odkladu. Toto ujednání je smlouvou o závěrečném vyrovnání zisků a ztrát ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom z nich. 6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož ji stvrzují svými podpisy. Zákazník potvrzuje a prohlašuje, že se seznámil s obsahem poučení o rizicích (viz Příloha č. 2) a že informacím zde uvedeným rozumí. Zákazník dále bere na vědomí, že obchodování na margin je spekulativní, představuje vysoký stupeň rizika a je vhodné pouze pro zkušené investory. V Praze dne V dne Za Patria Finance, a.s. Zákazník na základě plné moci úředně ověřený podpis 4/4 Smlouva o úvěru a zajištění úvěru

5 Příloha 1 PLNÁ MOC OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAT ZA ZÁKAZNÍKA DLE SMLOUVY O ÚVĚRU A O ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU Jméno a příjmení Číslo OP RČ/datum narození OP vydal, platnost do Úředně ověřený podpis oprávněné osoby Státní občanství Pohlaví Místo narození Adresa trvalého bydliště Korespondenční adresa Mobil 1/Příloha 1 Smlouva o úvěru a zajištění úvěru

6 Příloha 2 POUČENÍ O RIZICÍCH Obchody uzavírané s využitím úvěru (tzv. maržové obchody) patří mezi rizikové investiční produkty s pákovým efektem. Zákazník vkládá jen určitý zlomek hodnoty podkladového aktiva, ale podstupuje riziko odpovídající celé hodnotě podkladového aktiva. S ohledem na rizika je nutno uvážlivě posoudit, zda maržové obchodování je přiměřené s přihlédnutím ke zkušenostem, záměrům, finančním zdrojům, regulačnímu rámci a dalším relevantním okolnostem na straně Zákazníka. Při tomto typu obchodu Zákazník nakupuje např akcií obchodovaných na Burze cenných papírů Praha. Zákazník skládá zásadně jako zajištění úvěru částku odpovídající 50 % kupní ceny předmětných akcií, tzv. počáteční marži. Při 50% zajištění úvěru Zákazník při pohybu kursu akcie o 5 % získává nebo ztrácí desetinu vložené částky. Při poklesu kursu akcie o 50 % ztrácí Zákazník celou vloženou částku, při pokračování poklesu mu vznikají dodatečné závazky převyšující původně vloženou částku. Příklad: Zákazník hodlá nakoupit akcií za cenu 100 Kč za jednu. Celkový objem takového obchodu je Kč. Aby mohl Zákazník disponující jen částkou např Kč takové množství akcií nakoupit, musí si na zbytek kupní ceny půjčit. Zákazník tedy použije svých Kč jako počáteční 50% marži a zbývajících Kč mu půjčí obchodník s cennými papíry. Za poskytnutý úvěr ve výši Kč pak Zákazník ručí všemi nakoupenými cennými papíry v celkové hodnotě Kč. Poměr vlastního majetku Zákazníka k celkové hodnotě investice je 1 ku 2. Zákazník tedy podstupuje riziko dvojnásobné finanční páky. Jeho výnos nebo ztráta vyjádřená v % z investované částky je dvojnásobně vyšší oproti procentnímu růstu nebo poklesu kursu akcie. Takže například v případě poklesu ceny akcií o 5 % vznikne Zákazníkovi ztráta ve výši 50 tis. Kč a v případě poklesu ceny akcií o 50 % Zákazník přijde o svých 500 tisíc Kč. V příkladu je abstrahováno od nákladů financování nákupu na úvěr, kterými jsou zejména úrok z hodnoty poskytnutého úvěru a náklady na vypořádání zajišťovacího převodu akcií. V rámci řízení svých vlastních rizik se obchodníci s cennými papíry snaží předcházet vzniku dodatečných pohledávek za Zákazníky tím, že kromě počáteční marže stanoví další dvě kritické hranice zajištění úvěru. Při prolomení první z nich (tzv. margin-call) obchodník volá Zákazníkovi a vyzývá ho k vložení dalších finančních prostředků tak, aby procento zajištění úvěru znovu dosáhlo úrovně stanovené pro počáteční marži. Při prolomení druhé kritické hranice (tzv. stop-loss) je obchodník oprávněn bez pokynu Zákazníka prodat veškeré akcie Zákazníka pořízené na úvěr, a to bez ohledu na případný příslib doplnění finančních prostředků, na kterém se předtím se Zákazníkem dohodl. Při velmi rychlém poklesu kursu akcie může být doba mezi prolomením první a druhé kritické hranice tak krátká, že obchodník s cennými papíry prodá Zákazníkovy akcie, aniž by ho předtím vyzval k doplnění zajištění úvěru. 1/Příloha 2 Smlouva o úvěru a zajištění úvěru

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: Paní (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:...... (dále jen převodce ) na straně jedné a Pan (jméno a příjmení):

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

Příloha č. 1 k Podmínkám výběrového řízení České Budějovice 6, č.p. 1481 Navrhované znění Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen Kupní smlouva a Smlouva o zřízení věcných břemen mezi smluvními

Více

zapsaná: sídlo: korespondenční adresa 1 : kontaktní telefon: emailová adresa: jednající/zastoupená: (dále jen Klient )

zapsaná: sídlo: korespondenční adresa 1 : kontaktní telefon: emailová adresa: jednající/zastoupená: (dále jen Klient ) ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU ze dne mezi J & T BANKA, a.s. se sídlem: Pobřežní 297/14,

Více

Smlouva o tichém společenství

Smlouva o tichém společenství Smlouva o tichém společenství uzavřená v souladu s ustanovením 673 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:... se sídlem., za níž jedná..

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií vyhlášené v souladu s ustanovením 282 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... městská

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Stavební bytové družstvo Chomutov, IČ: 00041955; DIČ CZ00041955 se sídlem v Chomutově, ul. Husova 2079, PSČ 430 03, zapsané dne 4.6.1963 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(CDE2014)-K2-0xxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN OMIKRON, a.s. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

IČO 61858374, 1, V 1028/10, PSČ

IČO 61858374, 1, V 1028/10, PSČ Rámcová smlouva - investiční (dále jen Smlouva ) uzavřená mezi bankou Fio banka, a.s., IČO 61858374, sídlo Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(2014)-L2-0XXX uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN THÉTA s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

FitCraft Recyklace s.r.o.

FitCraft Recyklace s.r.o. Smlouva o zajištění plnění povinností provozovatele Solární elektrárny při nakládání s elektroodpadem ze Solárních panelů (dále jen Smlouva ) Číslo smlouvy Objednatele:. Číslo smlouvy Zhotovitele:.. uzavřená

Více

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro poskytování a

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1 městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy Smlouva o poskytnutí účelové dotace (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s ustanovením 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) mezi těmito

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Příloha č. 3 zadávací dokumentace Závazný návrh rámcové smlouvy Rámcová kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Podmínky výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení Podmínky výběrového řízení Společnost JIHLAVAN, a.s. se sídlem Jihlava, Znojemská 5594/54 (dále jen Vyhlašovatel ) tímto vyhlašuje veřejné výběrové řízení Prodej zbytného nemovitého majetku v areálu společnosti

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí prodávající a.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí kupující uzavírají

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0374819109 SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Právní rámec převodu družstevního podílu

Právní rámec převodu družstevního podílu Právní rámec převodu družstevního podílu Zákon č. 90/2012, o obchodních korporacích: Převod družstevního podílu 599 Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která se podle ustanovení tohoto zákona

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva o úvěru číslo smlouvy typ smlouvy ACEMA Credit Czech, a.s. se sídlem Kobližná 71/2, 602 00, Brno IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

Více

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka je oprávněna poskytnout na základě Smlouvy o poskytnutí kontokorentního úvěru (dále jen Smlouva o úvěru ) kontokorentní

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLUVNÍ STRANY & Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015 č.j.: 626/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 598 ze dne 26.08.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2791 v k.ú. Vinohrady Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(2014)-LB-xxxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN LIBERTY s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014 Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014 Smluvní strany: FIN-servis, a.s. se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040,

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... (pro případ,

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s.

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka se zavazuje v souladu s podmínkami dohodnutými ve Smlouvě o povoleném debetu na běžném

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ ČÍSLO SMLOUVY 2013/./ /. uzavřená mezi PV Recovery, s.r.o. se sídlem Antala Staška 1076/33a, Praha 140 00 zapsaná Městským soudem v Praze, sp. zn. C 204081 IČ: 291

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník )

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) IČ: DIČ: CZ se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) a SEVIN s.r.o. IČ: 25137450, DIČ: CZ25137450 firma zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52789 se sídlem

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB.

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB. Národní referenční centrum, zájmové sdružení právnických osob ve smyslu 20f a násl. občanského zákoníku IČ: 86596519 se sídlem Praha 3, Vinohradská 112 registrované Magistrátem hlavního města Prahy pod

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5402-70/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO na výměnu oken v objektu ubytovna Barbora uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK uzavřená podle 524 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen OZ ), mezi níže uvedenými smluvními stranami,

Více