Smlouva o úvěru a o zajištění úvěru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o úvěru a o zajištění úvěru"

Transkript

1 Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, Praha 1, IČ zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 7215 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) , Fax: (+420) Smlouva o úvěru a o zajištění úvěru prostřednictvím zřízení vlastnického práva k cenným papírům uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI: 1. Patria Finance, a.s. se sídlem Jungmannova 24, čp. 745, Praha 1 IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7215 dále jen Patria jako komisionář na straně jedné a 2. adresa trvalého bydliště/sídla, r.č./ič: dále jen Zákazník jako komitent na straně druhé dále společně jen Smluvní strany VZHLEDEM K TOMU, ŽE: (A) Patria a Zákazník uzavřeli smlouvu o obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů (dále jen Smlouva ), přičemž Zákazník má zájem využít možnosti úvěru poskytnutého Patrií pro potřeby nákupu cenných papírů a jiných investičních instrumentů, který bude realizován na základě uvedené Smlouvy a Patria je ochotna za dále stanovených podmínek úvěr Zákazníkovi poskytnout; (B) Patria má zájem, aby její pohledávky z poskytnutého úvěru byly zajištěny prostřednictvím zřízení vlastnického práva k cenným papírům, které budou pořízeny z prostředků poskytnutého úvěru, eventuelně jiným investičním instrumentům; (C) Zákazník má zájem umožnit Patrii, aby uvedené pohledávky mohly být zajištěny prostřednictvím zřízení vlastnického práva k cenným papírům či jiným investičním instrumentům a aby Patria mohla za podmínek níže stanovených tyto své pohledávky uspokojit, BYLO MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ: I. PŘEDMĚT SMLOUVY 1. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností mezi Patrií a Zákazníkem souvisejících s poskytnutím úvěru za účelem nákupu cenných papírů či jiných investičních instrumentů a zajištěním pohledávek Patrie za Zákazníkem vzniklých z poskytnutí úvěru. Patria založí Zákazníkovi pro účely evidence úvěrový evidenční účet (dále Úvěrový účet ). Patria je oprávněna otevřít Zákazníkovi více Úvěrových účtů podle svého uvážení. Patria může Zákazníkovi poskytnout jako úvěr peněžní prostředky na nákup cenných papírů nebo jiných investičních instrumentů uvedených v pokynu Zákazníka učiněného podle Smlouvy (dále jen Cenné papíry a Pokyn ), jsou-li splněny následující podmínky: (a) Zákazník v Pokynu přesně označí Cenné papíry, které mají být předmětem nákupu, určí jejich maximální pořizovací hodnotu, t.j. cenu, za kterou mají být nakoupeny, (b) Zákazník má na svém Evidenčním účtu (čl Obchodních podmínek) disponibilní částku peněžních prostředků odpovídající alespoň 50% pořizovací hodnoty Cenných papírů, které jsou předmětem Pokynu, nedohodne-li se s Patrií jinak (podíl Zákazníka na pořizovací hodnotě Cenných papírů je dále označen jako Výchozí poměr zajištění ) nebo má Zákazník na svém Evidenčním účtu evidován takový počet investičních instrumentů, aby po realizaci Pokynu Parametr zajištění neklesl pod hodnotu Výchozího poměru zajištění, (c) úvěrová angažovanost Zákazníka, tedy suma již poskytnutých peněžních prostředků existujících pohledávek z poskytnutých úvěrů Zákazníkovi ze strany Patrie, jež existuje a není vypořádána v okamžiku podání Pokynu, nepřesahuje rizika stanovená kreditním výborem Patrie a současně pohledávky z úvěrů poskytnutých Patrií Zákazníkovi jsou zajištěny způsobem a ve výši jak vyplývá z ustanovení čl. III. této smlouvy, (d) nebudou překročeny vnitřní úvěrové limity Patrie stanovené kreditním výborem Patrie, (e) další podmínky okolnosti svědčící pro vysoké riziko, které vylučují poskytnutí úvěru, okolnosti, kdy Patria jako obchodník s cennými papíry je povinna odmítnout provedení Pokynu. 2. Úvěr je poskytnut v okamžiku, kdy Patria učiní prvý úkon směřující k nákupu Cenných papírů uvedených v Pokynu. Patria je povinna potvrdit poskytnutí úvěru, a to tak, že (a) vyrozumí Zákazníka o poskytnutí úvěru na nákup Cenných papírů, přičemž toto vyrozumění bude dále obsahovat identifikaci osoby, které je úvěr poskytnut, výši úvěru, identifikaci Cenných papírů, počet a kupní cenu Cenných papírů, které jsou nakoupeny a které jsou předmětem zajišťovacího převodu vlastnického práva, měnu, datum vypořádání koupě Cenných papírů, případně identifikaci jiných investičních instrumentů, které jsou předmětem zajišťovacího převodu práva (dále jen Vyrozumění ), nebo (b) potvrdí přijetí Pokynu přímo v textu Pokynu. 1/4 Smlouva o úvěru a zajištění úvěru

2 Pokyn a Vyrozumění se stávají nedílnou součástí této smlouvy. 3. Zákazník je povinen platit Patrii úrok ve výši stanovené v Sazebníku poplatků z jistiny poskytnutého úvěru, přičemž úrok je splatný vždy ke konci příslušného měsíce, stane-li se splatnou jistina, je splatný i naběhlý úrok. Aktuální Sazebník je uveřejněn na internetových stránkách a v sídle Patrie. Jistinou úvěru je částka, jež odpovídá rozdílu mezi uhrazenou pořizovací cenou Cenných papírů a částkou, kterou Zákazník složil na účet Patrie za účelem pořízení Cenných papírů. Dále pro potřeby této smlouvy je částka jistiny poskytnutého úvěru, jakož i úrok a poplatek dále označována jako Pohledávky Patrie. 4. Smluvní strany se dohodly tak, že za účelem zajištění nároku Patrie na uspokojení Pohledávek Patrie převádí Zákazník Patrii vlastnické právo k Cenným papírům uvedeným v Pokynu a pořízeným z poskytnutého úvěru (čl. I.2) nebo k jiným investičním instrumentům vedeným na Evidenčním účtu a označeným v Pokynu. Smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického práva k Cenným papírům uvedeným v Pokynu nebo jiným investičním instrumentům uvedeným v Pokynu, vzniká okamžikem doručení Vyrozumění nebo doručení Pokynu potvrzeného Patrií Zákazníkovi tak, jak je uvedeno v čl. I Vedle náležitostí Pokynu, jež plynou ze Smlouvy, musí Pokyn Zákazníka adresovaný Patrii obsahovat výslovné prohlášení Zákazníka o maximální nabývací ceně Cenných papírů, o částce, která má být poskytnuta Patrií ve formě úvěru a výslovné prohlášení o tom, že Cenné papíry, které jsou předmětem Pokynu, nebo jiné investiční instrumenty v Pokynu uvedené, se převádějí ve prospěch Patrie za účelem zajištění Pohledávek Patrie plynoucích z poskytnutého úvěru. Vyrozumění vystavené Patrií musí obsahovat přesné určení částky, která byla poskytnuta ve formě úvěru, a prohlášení Patrie, že Cenné papíry nebo jiné investiční instrumenty do svého vlastnictví přijímá za účelem zajištění Pohledávek. 6. Patria je oprávněna držet Cenné papíry nebo jiné investiční instrumenty ve svém vlastnictví (tj. v případě zaknihovaných cenných papírů mít je na svém či v její prospěch zřízeném majetkovém účtu) po dobu, po kterou Pohledávky nebudou uspokojeny a po dobu, po kterou trvá zajištění podle této smlouvy, případně za podmínek stanovených touto smlouvou uspokojit své Pohledávky prostřednictvím prodeje Cenných papírů nebo jiných investičních instrumentů. Ustanovení týkající se zajišťovacího převodu vlastnického práva k Cenným papírům a související oprávnění Patrie dále uvedené v této smlouvě se v plné míře vztahují též na jiné investiční instrumenty, které mohou být předmětem zajišťovacího převodu práva. II. VZNIK ZAJIŠTĚNÍ 1. Nárok Patrie na zajištění převodem vlastnického práva k Cenným papírům dle Pokynu vznikne okamžikem provedení prvého úkonu směřujícího k nákupu Cenných papírů. V případě, že je třeba k nabytí vlastnického práva dalších úkonů, zejména registrace práva v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. ( CDCP ), je Patria oprávněna podat příslušný pokyn, aby Cenné papíry byly registrovány na jejím majetkovém účtu a Zákazník je povinen k tomu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost. III. PARAMETR ZAJIŠTĚNÍ A POKLES HODNOTY CENNÝCH PAPÍRŮ 1. Pro účely posouzení dostatečnosti zajištění Pohledávek podle této smlouvy je stanoven poměr zajištění jako podíl celkové tržní hodnoty všech Cenných papírů, které jsou předmětem zajištění Pohledávky, snížené o výši poskytnutého úvěru na všechny Cenné papíry, které jsou předmětem zajištění Pohledávky. Tento poměr musí dosahovat minimální výši stanovenou v Sazebníku poplatků (dále jen Minimální hodnota zajištění ), přičemž celková tržní hodnota Cenných papírů je stanovena jako násobek počtu kusů Cenných papírů a kurzu Cenného papíru (dále jen Parametr zajištění ). Pro matematické vyjádření Parametru zajištění je aplikován tento vzorec: (CTH-PU)/CTH, přičemž PU znamená částku poskytnutého úvěru a CTH znamená celkovou tržní hodnotu Cenných papírů. 2. Parametr zajištění musí dosahovat Minimální hodnotu zajištění od okamžiku, kdy Patria učiní prvý úkon směřující k nákupu Cenných papírů, jež jsou označeny v Pokynu. Parametr zajištění musí být naplněn od naposled uvedeného okamžiku až do okamžiku úplného uspokojení Pohledávek. 3. Pokud kdykoli v době uvedené v čl. III.2. nebude Parametr zajištění naplněn, informuje o tom Patria písemně Zákazníka a vyzve jej, aby učinil některé z následujících opatření: (a) poukázal na účet Patrie částku v takové výši, aby Parametr zajištění dosáhl alespoň hodnoty Výchozího poměru zajištění, jak bude specifikováno v informaci, kterou Patria Zákazníkovi zašle nebo převedl na Patrii cenné papíry nebo jiné investiční instrumenty, které budou rovněž sloužit k zajištění Pohledávek; nebo (b) splatil Pohledávky, přičemž Patria a Zákazník se výslovně dohodli tak, že Pohledávky jsou splatné v okamžiku, kdy Parametr zajištění klesne pod Minimální hodnotu zajištění; (c) dal Patrii pokyn k prodeji Cenných papírů, které jsou předmětem zajišťovacího převodu; O nesplnění Parametru zajištění je Patria povinna informovat Zákazníka do 12 hodin od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Patria není povinna akceptovat jeho případnou nabídku cenných papírů podle písmena (a) výše a přijmout od něj nabízené cenné papíry nebo investiční instrumenty za účelem zajištění Pohledávek. 4. Pokud Zákazník neučiní žádné z opatření předvídaných v čl. III.3. nejpozději ve lhůtě 2 pracovních dnů od doručení výzvy Patrie (případně od doby, kdy Patria vyvine veškeré úsilí, které od ní lze spravedlivě požadovat, aby takovou výzvu Zákazníkovi doručila), nebo Parametr zajištění klesne pod hodnotu 15%, bude Patria oprávněna, a to podle vlastní úvahy, prodat Cenné papíry nebo jejich část tak, aby Parametr zajištění dosáhl alespoň hodnoty Výchozího poměru zajištění. Při prodeji Cenných papírů bude Patria povinna postupovat obdobně podle čl. VI.2. a VI.3., přičemž v případě, kdy se to pro ni ukáže nezbytné, bude oprávněna upřednostnit rychlost prodeje před potenciálním vyšším výnosem. Při výkonu svých oprávnění podle tohoto čl. III.4. bude Patria povinna postupovat s přihlédnutím k oprávněným zájmům Zákazníka. 5. Patria je oprávněna podle vlastní úvahy prodat Cenné papíry v případě, že nastanou okolnosti, ze kterých vyplývá, že závazek Zákazníka splatit pohledávky je nebo se stane nemožným odst. 2 a 3 obchodního zákoníku, tedy okolnosti, za kterých by Patria mohla od smlouvy odstoupit, a dále tehdy, nastanou-li na kapitálovém a/nebo finančním trhu či obecně v ekonomickém prostředí takové okolnosti, které jinak vylučují vznik odpovědnosti za škodu odst. 1 obchodního zákoníku. IV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PO DOBU TRVÁNÍ ZAJIŠTĚNÍ 1. Pokud není dále stanoveno něco jiného nebo pokud nebude mezi Smluvními stranami něco jiného dohodnuto, bude Patria po dobu trvání zajištění oprávněna, nikoliv však povinna, vykonávat práva spojená s Cennými papíry. 2/4 Smlouva o úvěru a zajištění úvěru

3 2. Patria bude oprávněna a povinna přijmout svým jménem peněžité výnosy z Cenných papírů či jiná peněžitá plnění spojená s držbou Cenných papírů; takové výnosy či plnění bude povinna započítat proti Pohledávkám. O takovém započtení bude Patria rovněž povinna bez zbytečného odkladu informovat Zákazníka. 3. V případě, že jakékoli Cenné papíry budou podléhat jakékoli povinné výměně nebo že majitelům Cenných papírů budou vydávány v souvislosti s vlastnictvím jakýchkoli Cenných papírů nové cenné papíry, bude Patria povinna takovou výměnu uskutečnit, resp. takové nové cenné papíry přijmout. V případě, že jakékoli Cenné papíry budou podléhat jakékoli dobrovolné výměně, bude Patria oprávněna takovou výměnu uskutečnit či neuskutečnit podle vlastního uvážení s přihlédnutím k oprávněným zájmům Zákazníka. Zákazník souhlasí s tím, že pokud nebude mezi ním a Patrií dohodnuto něco jiného, bude Patria oprávněná si cenné papíry, které nabude při postupu podle tohoto čl. IV.3., ponechat a že tyto cenné papíry budou sloužit k zajištění Pohledávek. V. ZÁNIK ZAJIŠTĚNÍ, PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA NA ZÁKAZNÍKA 1. Zajištění podle této smlouvy, tj. vlastnické právo Patrie k Cenným papírům, bude trvat do doby: (a) kdy Zákazník uspokojí veškeré Pohledávky; nebo (b) kdy dojde k prodeji Cenných papírů v souladu s touto smlouvou a uspokojení všech Pohledávek; nebo (c) která vyplývá z této smlouvy nebo bude vyplývat z jiné dohody Smluvních stran, případně z právních předpisů, a to do doby, která nastane dříve. 2. Splacení všech Pohledávek Zákazníkem je rozvazovací podmínkou trvání oprávnění Patrie podle čl. I.6. a trvání zajištění podle této smlouvy, tj. splacením všech Pohledávek Zákazníkem zanikne právo Patrie k Cenným papírům a toto právo přejde na Zákazníka. Patria je povinna tehdy, stanoví-li tak právní předpisy v souvislosti s nabytím práva k Cenným papírům, do 24 hodin poté, kdy nastane některá z okolností uvedená v čl. V.1.(a) nebo V.1.(b) výše, učinit příslušné úkony směřující k tomu, aby Zákazník nabyl zpět vlastnické právo k Cenným papírům, zejména dát příslušný pokyn CDCP či jiné příslušné registrační autoritě. 3. Po splacení všech Pohledávek Zákazníkem vyvine Patria veškeré úsilí, které od ní lze spravedlivě požadovat, aby se Cenné papíry bez zbytečného odkladu dostaly do dispozice Zákazníka; Zákazník k tomu poskytne Patrii potřebnou součinnost. Předchozí věta platí obdobně v případech, kdy zajištění zanikne jiným způsobem, v jehož důsledku Zákazník bude mít vůči Patrii nárok na vydání Cenných papírů. 4. Patria bude mít vůči Zákazníkovi nárok na náhradu poplatků a případných dalších nákladů, které bude nucena účelně vynaložit v souvislosti s držbou Cenných papírů nebo ke splnění své povinnosti podle čl. V.3., přičemž svou povinnost podle čl. V.3. nebude povinna splnit do doby, než jí Zákazník tyto poplatky a náklady uhradí nebo než bude dohodnut způsob jejich uhrazení. VI. USPOKOJENÍ POHLEDÁVEK PRODEJEM CENNÝCH PAPÍRŮ 1. Pohledávky se stávají splatnými na základě výzvy Patrie, za takovou výzvu se považuje i písemná informace podle čl. III.3 a oznámení o výpovědi podle čl. VII.2 podle této smlouvy. Pokud Zákazník ani bez zbytečného odkladu poté, co jej k tomu Patria vyzve (případně poté, co Patria vyvine veškeré úsilí, které od ní lze spravedlivě požadovat, aby takovou výzvu Zákazníkovi doručila), nesplatí řádně a včas Pohledávky, bude Patria oprávněna uspokojit splatné Pohledávky prodejem Cenných papírů. 2. Patria bude oprávněna uskutečnit, resp. zajistit prodej Cenných papírů, případně jejich části podle vlastního uvážení tak, aby byly uspokojeny Pohledávky a uhrazeny náklady podle čl. V.4., s přihlédnutím k oprávněným zájmům Zákazníka. Při takovém prodeji bude povinna postupovat s odbornou péčí. V případě, že výtěžek z prodeje Cenných papírů nebude postačovat k uspokojení Pohledávek v plné výši, je Patria oprávněna postupovat podle čl. VI.3. Obchodních podmínek a realizovat zadržovací právo k jiným investičním instrumentům Zákazníka. 3. Výtěžek z prodeje Cenných papírů po uspokojení Pohledávek (po provedeném zápočtu ze strany Patrie, ke kterému je Patria bez dalšího oprávněna) a odečtení nákladů souvisejících s prodejem Cenných papírů, případně účelně vynaložených v souvislosti s držbou Cenných papírů Patria předá Zákazníkovi. 4. Patria předá Zákazníkovi rovněž ty Cenné papíry, které nebyly použity k uspokojení Pohledávek, pokud jejich další držení Patrií neodůvodňuje existence jiných pohledávek Patrie za Zákazníkem. VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Není-li dále stanoveno jinak, Pokyny, Vyrozumění a informace a veškerá oznámení a výzvy učiněné podle této smlouvy (dále jen Oznámení ) budou provedeny písemně a/nebo elektronickou formou, přičemž Smluvní strany se výslovně dohodly tak, že tato elektronická forma je ekvivalentní formě písemné, přičemž používané elektronické prostředky a softwarová vybavení umožňují ověření totožnosti podpisu a obsahu příslušných datových zpráv ( 2a zákona č. 227/2000 Sb.). Patria přidělila Zákazníkovi v souladu se Smlouvou přístupové jméno, heslo a bezpečnostní klíč do internetového obchodního systému Patrie. Oznámení je provedeno a doručeno v okamžiku, kdy je příslušná datová zpráva pomocí elektronických prostředků odeslána druhé Smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny uchovávat konfirmace o odeslaném Oznámení. Vzhledem k tomu, že jednou z forem komunikace mezi Smluvními stranami je též použití telefonu, souhlasí Zákazník současně s tím, že Patria je oprávněna pořizovat zvukové záznamy telefonických hovorů a tyto uchovávat pro potřeby dokumentace. Zákazník i Patria jsou oprávněni ve zvláštních případech, zejména z důvodů časových, nesnese-li věc odkladu, učinit příslušné Oznámení telefonicky. Zákazník je oprávněn podat Pokyn telefonicky a Patria je, požádá-li ji o to Zákazník a jsou-li splněny podmínky uvedené v čl. I.1.(a) až I.1.(e), oprávněna na základě telefonického Pokynu Cenné papíry pro Zákazníka obstarat a poskytnout úvěr na jejich pořízení. Zákazník je současně povinen do 48 hodin doručit Patrii příslušný Pokyn v elektronické nebo písemné formě. V případě, že Zákazník naposled uvedené nesplní, nebo že poskytnutý úvěr nebude řádně zajištěn způsobem uvedeným v této smlouvě, smlouva o poskytnutí úvěru a účinky Pokynu zanikají a Patria je oprávněna pořízené Cenné papíry prodat svým jménem a na svůj účet, přičemž bude-li zde kladný rozdíl mezi pořizovací hodnotou a prodejní hodnotou, vyplatí Patria Zákazníkovi takový rozdíl. Zákazník odpovídá za veškeré škody, včetně ušlého zisku, v případě, že poruší povinnost potvrdit telefonický Pokyn způsobem uvedeným výše ve lhůtě výše uvedené. Patria je oprávněna učinit Oznámení též telefonicky a ve lhůtě 48 hodin je povinna příslušné Oznámení zaslat Zákazníkovi faxem nebo elektronicky. Účinky Oznámení však nastávají v okamžiku, kdy Patria učinila takto telefonicky a pořídila o telefonickém oznámení příslušný záznam. 3/4 Smlouva o úvěru a zajištění úvěru

4 V případě, že Zákazník zmocní či pověří třetí osobu vyřizováním záležitostí podle této smlouvy, je povinen předložit Patrii písemnou kopii příslušného pověření, jehož součástí bude i prohlášení pověřené osoby o tom, že je seznámena a souhlasí s tím, že budou pořizovány zvukové záznamy, a dále, že je seznámena s tím, jakým způsobem lze užívat elektronických prostředků a programového vybavení určeného pro komunikaci podle této smlouvy. 2. Kterákoliv Smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu vypovědět, výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Doručením výpovědi jsou Pohledávky Patrie za Zákazníkem splatné a Zákazník je povinen uspokojit veškeré nároky Patrie vzniklé na základě této smlouvy, Pokynů a Vyrozumění nejpozději k poslednímu dni výpovědní lhůty. V případě, že Zákazník nároky Patrie, tedy Pohledávky Patrie, které vůči Zákazníkovi Patria má, neuspokojí, je Patria oprávněna postupovat způsobem stanoveným v čl. VI.2. V případě, že po dobu běhu výpovědní lhůty nastane okolnost uvedená v čl. III.3. v souvislosti s čl. III.2., je Patria oprávněna postupovat způsobem stanoveným v čl. VI.2., nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Patria je oprávněna od této smlouvy odstoupit, pokud: (a) bude na majetek Zákazníka podán insolvenční návrh nebo návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Zákazníka, (b) Zákazník podá návrh na moratorium nebo návrh na povolení reorganizace nebo oddlužení ve smyslu insolvenčního zákona, (c) jakákoli třetí osoba uplatní oprávněné nároky k Finančnímu kolaterálu, který je předmětem zajištění na základě Pokynu a Vyrozumění, (d) Zákazník se dostane do prodlení s plněním závazků z jiných smluv mezi Zákazníkem a Patrií, eventuelně, (e) nastanou-li okolnosti, pro které je Patria oprávněna odmítnout poskytnutí úvěru tak, jak je uvedeno v čl. I.1.(c) až I.1.(d) Úkon odstoupení je účinný okamžikem doručení oznámení o odstoupení. Účinky odstoupení se jinak řídí ustanovením tohoto čl. VII.2 o výpovědi. 3. Práva a závazky mezi Zákazníkem a Patrií související s poskytováním úvěrů a zajišťovacím převodem práva k pořízeným Cenným papírům, které nejsou upraveny v této smlouvě, se dále řídí ustanoveními Smlouvy mezi Zákazníkem a Patrií a Obchodními podmínkami Patrie. Na práva a závazky související s touto smlouvou se však neaplikují ustanovení Smlouvy a Obchodních podmínek, která jsou v rozporu se zajišťovacím účelem a úvěrovou smlouvou, která je předmětem této smlouvy, v takovém případě se práva a závazky mezi Smluvními stranami, chybí-li výslovná smluvní úprava, řídí občanským zákoníkem, pokud jde o zajišťovací převod práva, obchodním zákoníkem, pokud jde o poskytnutí úvěru a dále zákonem o cenných papírech, pokud jde o realizaci práva k cenným papírům a v dalších skutečnostech. 4. Pro případ prohlášení konkurzu či odstoupení od této smlouvy Smluvní strany sjednávají, že dojde k zániku a nahrazení, nebo k započtení dosud nesplatných, popřípadě i splatných vzájemných pohledávek Smluvních stran tak, že výsledkem bude jediná pohledávka ve výši rozdílu mezi souhrnnou výší odhadovaných současných hodnot vzájemných pohledávek Smluvních stran. Odhad současných hodnot vzájemných pohledávek Smluvních stran bude stanoven ke dni prohlášení konkursu či odstoupení od této smlouvy s ohledem na čistý výsledek kotací příslušných kursů a úrokových sazeb vztahujících se k vzájemným pohledávkám na příslušných trzích. Vznikne-li vzájemným celkovým vyrovnáním zisků a ztrát pohledávka Patrie, Zákazník je povinen ji uhradit bez zbytečného odkladu. Vznikne-li vzájemným celkovým vyrovnáním zisků a ztrát pohledávka Zákazníka, Patria je je povinna ji uhradit bez zbytečného odkladu. Toto ujednání je smlouvou o závěrečném vyrovnání zisků a ztrát ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom z nich. 6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož ji stvrzují svými podpisy. Zákazník potvrzuje a prohlašuje, že se seznámil s obsahem poučení o rizicích (viz Příloha č. 2) a že informacím zde uvedeným rozumí. Zákazník dále bere na vědomí, že obchodování na margin je spekulativní, představuje vysoký stupeň rizika a je vhodné pouze pro zkušené investory. V Praze dne V dne Za Patria Finance, a.s. Zákazník na základě plné moci úředně ověřený podpis 4/4 Smlouva o úvěru a zajištění úvěru

5 Příloha 1 PLNÁ MOC OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAT ZA ZÁKAZNÍKA DLE SMLOUVY O ÚVĚRU A O ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU Jméno a příjmení Číslo OP RČ/datum narození OP vydal, platnost do Úředně ověřený podpis oprávněné osoby Státní občanství Pohlaví Místo narození Adresa trvalého bydliště Korespondenční adresa Mobil 1/Příloha 1 Smlouva o úvěru a zajištění úvěru

6 Příloha 2 POUČENÍ O RIZICÍCH Obchody uzavírané s využitím úvěru (tzv. maržové obchody) patří mezi rizikové investiční produkty s pákovým efektem. Zákazník vkládá jen určitý zlomek hodnoty podkladového aktiva, ale podstupuje riziko odpovídající celé hodnotě podkladového aktiva. S ohledem na rizika je nutno uvážlivě posoudit, zda maržové obchodování je přiměřené s přihlédnutím ke zkušenostem, záměrům, finančním zdrojům, regulačnímu rámci a dalším relevantním okolnostem na straně Zákazníka. Při tomto typu obchodu Zákazník nakupuje např akcií obchodovaných na Burze cenných papírů Praha. Zákazník skládá zásadně jako zajištění úvěru částku odpovídající 50 % kupní ceny předmětných akcií, tzv. počáteční marži. Při 50% zajištění úvěru Zákazník při pohybu kursu akcie o 5 % získává nebo ztrácí desetinu vložené částky. Při poklesu kursu akcie o 50 % ztrácí Zákazník celou vloženou částku, při pokračování poklesu mu vznikají dodatečné závazky převyšující původně vloženou částku. Příklad: Zákazník hodlá nakoupit akcií za cenu 100 Kč za jednu. Celkový objem takového obchodu je Kč. Aby mohl Zákazník disponující jen částkou např Kč takové množství akcií nakoupit, musí si na zbytek kupní ceny půjčit. Zákazník tedy použije svých Kč jako počáteční 50% marži a zbývajících Kč mu půjčí obchodník s cennými papíry. Za poskytnutý úvěr ve výši Kč pak Zákazník ručí všemi nakoupenými cennými papíry v celkové hodnotě Kč. Poměr vlastního majetku Zákazníka k celkové hodnotě investice je 1 ku 2. Zákazník tedy podstupuje riziko dvojnásobné finanční páky. Jeho výnos nebo ztráta vyjádřená v % z investované částky je dvojnásobně vyšší oproti procentnímu růstu nebo poklesu kursu akcie. Takže například v případě poklesu ceny akcií o 5 % vznikne Zákazníkovi ztráta ve výši 50 tis. Kč a v případě poklesu ceny akcií o 50 % Zákazník přijde o svých 500 tisíc Kč. V příkladu je abstrahováno od nákladů financování nákupu na úvěr, kterými jsou zejména úrok z hodnoty poskytnutého úvěru a náklady na vypořádání zajišťovacího převodu akcií. V rámci řízení svých vlastních rizik se obchodníci s cennými papíry snaží předcházet vzniku dodatečných pohledávek za Zákazníky tím, že kromě počáteční marže stanoví další dvě kritické hranice zajištění úvěru. Při prolomení první z nich (tzv. margin-call) obchodník volá Zákazníkovi a vyzývá ho k vložení dalších finančních prostředků tak, aby procento zajištění úvěru znovu dosáhlo úrovně stanovené pro počáteční marži. Při prolomení druhé kritické hranice (tzv. stop-loss) je obchodník oprávněn bez pokynu Zákazníka prodat veškeré akcie Zákazníka pořízené na úvěr, a to bez ohledu na případný příslib doplnění finančních prostředků, na kterém se předtím se Zákazníkem dohodl. Při velmi rychlém poklesu kursu akcie může být doba mezi prolomením první a druhé kritické hranice tak krátká, že obchodník s cennými papíry prodá Zákazníkovy akcie, aniž by ho předtím vyzval k doplnění zajištění úvěru. 1/Příloha 2 Smlouva o úvěru a zajištění úvěru

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): manžel/ka: Pan/í (jméno a příjmení): (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): manžel/ka : pan/í (jméno a příjmení):

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í :. resp. manželé :... a.. datum narození/r.č.:... bytem:.. (dále jen převodce, resp. převodci ) na straně jedné a Pan/í :.... resp. manželé :... a. datum narození/r.č.:.....

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:... bytem:... pan/í (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.: bytem:... (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:... bytem:... pan/í (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.: bytem:.... (dále jen převodce ) na straně jedné a

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany Mgr. Roman Pešek, insolvenční správce se sídlem Šantova 719/2, 779 00 Olomouc dále jen budoucí prodávající a.,r.č./ IČ, bytem/místem podnikání.,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing.

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing. Smlouva o poskytování služeb při zabezpečování činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace akcí v areálu ÚVN Praha uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Principy a podmínky fungování termínových operací repo operací

Principy a podmínky fungování termínových operací repo operací Principy a podmínky fungování termínových operací repo operací 1. Podstata repo operací Při termínových operacích - repo operacích dochází ze strany Obhospodařovatele k poskytnutí finančních prostředků

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Smlouva o tichém společenství

Smlouva o tichém společenství Smlouva o tichém společenství uzavřená v souladu s ustanovením 673 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:... se sídlem., za níž jedná..

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: Paní (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:...... (dále jen převodce ) na straně jedné a Pan (jméno a příjmení):

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Stavební bytové družstvo Chomutov, IČ: 00041955; DIČ CZ00041955 se sídlem v Chomutově, ul. Husova 2079, PSČ 430 03, zapsané dne 4.6.1963 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

společně dále také jen převodce

společně dále také jen převodce Smlouva o bezúplatném podmíněném zajišťovacím převodu družstevního podílu v družstvu, se sídlem, IČO, dle 2040 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. a 736 zák. č. 90/2012 Sb. Smluvní strany:, r.č., trvale bytem,

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

S M L O U V A o zajištění distribuce veterinárních léčivých přípravků

S M L O U V A o zajištění distribuce veterinárních léčivých přípravků S M L O U V A o zajištění distribuce veterinárních léčivých přípravků Českomoravská společnost chovatelů, a.s. sídlo: Benešovská 123, Hradištko, PSČ 252 09 IČ: 26162539 DIČ: CZ 26162539 Zapsána v obchodním

Více

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU . ^-.-...-.^-...^.^^^j^ajskýúřaoj 362/0/2015-HfViSU Č.j.: UZSVM/O/314/2015-HMSU se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

Smlouva Evidenční číslo:.../2012/oer

Smlouva Evidenční číslo:.../2012/oer Usnesení č. 2/66 - Příloha č. 2 Strana 1 o sdružení finančních prostředků za účelem zajištění Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji Smluvní strany Moravskoslezský kraj Prokešovo

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ 284 90 738 se sídlem: Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00 zastoupena: Mgr. Adamem Sigmundem, advokátem trvale bytem Lodecká 1206/2,

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

2 PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ

2 PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ Č. j. Centrálního zadavatele: [BUDE DOPLNĚNO] Č. j. Zadavatele: [BUDE DOPLNĚNO] DOHODA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující účastníci: Česká republika Ministerstvo vnitra,

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

Smlouva o investičním zprostředkování

Smlouva o investičním zprostředkování Smlouva o investičním zprostředkování Jméno a příjmení/firma: Rodné číslo/ič: Bydliště/Sídlo: Číslo OP/pasu: Telefon/fax: Email: Bankovní spojení: Jednající: Dále jen Zákazník a Investiční zprostředkovatel:

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U Příloha č. 3 usnesení RMČ č. 577 ze dne 21.7.2010 Městská část Praha 3 se sídlem : Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3 IČ : 00063517 DIČ : CZ 00063517 jednající Milenou Kozumplíkovou, starostkou městské

Více

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník )

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) K o n c e p t K U P N Í S M L O U V A Č.. uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) Česká republika Správa

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany Pohřební služba:...., jejímž jménem jedná:, funkce:..., se sídlem: obec, ulice

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto:

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto: KUPNÍ SMLOUVA, kterou níže uvedeného data uzavírají: 1. Kanlux s.r.o. sídlem Frýdek-Místek, ul. Sadová čp. 618, PSČ: 738 01 IČ: 27804861 registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

SMLOUVU O ZÁPŮJČCE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. ZÁPŮJČKA

SMLOUVU O ZÁPŮJČCE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. ZÁPŮJČKA VATAONLINE s.r.o. IČ: 241 72 057 se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1040/10, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 185344 (dále jen Zapůjčitel

Více

Komerční bankovnictví 7

Komerční bankovnictví 7 Komerční bankovnictví 7 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD., vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: 1) Obecná východiska 2) Zástavní

Více

SMLOUVU O FACTORINGOVÉ SPOLUPRÁCI (dále též Factoringová smlouva nebo FS )

SMLOUVU O FACTORINGOVÉ SPOLUPRÁCI (dále též Factoringová smlouva nebo FS ) ČSOB Factoring, a.s. IČ: 45 79 42 78, se sídlem: Praha 10, Vinohrady, Benešovská č.p. 2538/č.o. 40, PSČ 101 00 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1647 jednající: Ing. Tomáš Morávek, předseda

Více

S M L O U V A č. M S N / 2 0 1 5 / O ZŘÍZENÍ MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU

S M L O U V A č. M S N / 2 0 1 5 / O ZŘÍZENÍ MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU S M L O U V A č. M S N / 2 0 1 5 / O ZŘÍZENÍ MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU EKOLAMP s.r.o., se sídlem náměstí I.P.Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2, IČO: 27248801, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Smlouva o složení kauce

Smlouva o složení kauce Smlouva o složení kauce uzavřená mezi Společnost: se sídlem IČ: DIČ: Zapsána v Obchodním rejstříku u. soudu v., oddíl C, vložka.. Peněžní ústav: Číslo účtu: Zastoupená: (dále jen PDS ) Firma/Název: Sídlo/Adresa:

Více

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství.

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Jednotlivé dodávky budou mezi smluvními stranami realizovány na základě

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

Cenný papír. Oddíl 1 Obecná ustanovení

Cenný papír. Oddíl 1 Obecná ustanovení Cenný papír Oddíl 1 Obecná ustanovení 506 Cenný papír je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. 507 Nevydal-li

Více

SMLOUVA O VYMEZENÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI

SMLOUVA O VYMEZENÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI Evidenční číslo smlouvy:... Č. j.:... Výtisk č.:.. SMLOUVA O VYMEZENÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI CENTRÁLNÍM A POVĚŘUJÍCÍM ZADAVATELEM PŘI CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V RESORTU DOPRAVY

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. Daniel Tomíček, se sídlem: Jurečkova 643/20, 702 00 Ostrava-město, ustanovený pravomocným Usnesením č.j. KSOS 13 INS 3044/2012-A-5 ze dne 07.03.2012, insolvenčním

Více

Roční smlouva o uskladňování plynu s pevným výkonem

Roční smlouva o uskladňování plynu s pevným výkonem Roční smlouva o uskladňování plynu s pevným výkonem dále též Smlouva I. Smluvní strany RWE Gas Storage, s.r.o. (dále též Skladovatel ) se sídlem Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Smluvní strany: Objednatel: Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY

V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. IDENTIFIKACE VYHLAŠOVATELE 1.1 Vyhlašovatelem této výzvy (dále výzva ) je společnost STAVOSPOL, s.r.o. (dále vyhlašovatel ), IČ: 155 45 521, se sídlem Staňkova

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2014 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Obchodní firma/název/ jméno a příjmení Identifikační číslo sídlem/místem podnikání/ bytem zastoupená

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Obchodní firma/název/ jméno a příjmení Identifikační číslo sídlem/místem podnikání/ bytem zastoupená MANDÁTNÍ SMLOUVA Collect Partner s.r.o. Na Florenci 1686/9 110 00 Praha 1 IČO: 290 52 149 zastoupená: Liborem Prokopem pobočka a korespondenční adresa Hradec Králové ČSA 287 502 16 Hradec Králové bankovní

Více

Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ

Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ 89/2012 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2012 občanský zákoník ČÁST ČTVRTÁ RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA *** HLAVA I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

zaknihované akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1000,00 Kč, ISIN CZ0008461951 (dále jen Zaknihované Akcie )

zaknihované akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1000,00 Kč, ISIN CZ0008461951 (dále jen Zaknihované Akcie ) VEŘEJNÝ NÁVRH NA KOUPI VLASTNÍCH AKCIÍ SPOLEČNOSTI LIGNA a.s. LIGNA a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Vodičkova 791/41, PSČ 112 09, IČ 00000914, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Přílohy: Příloha č. 1 - Roční paušál Balíček 500 1. Smluvní strany Smluvní strany této smlouvy,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. David Gregor, se sídlem: Rašínova 2, 602 00 Brno, ustanovený pravomocným Usnesením č.j. KSBR 32 INS 28242/2012-A-14 ze dne 09.04.2013 insolvenčním správcem

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Obchodní podmínky J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s.

Obchodní podmínky J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ INVESTIČNÍCH FONDŮ ADMINISTROVANÝCH J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTÍ, a.s. (dále jen Podmínky ) Platné od 1. 2. 2015 1. ČLÁNEK Základní informace

Více

Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu

Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu Tyto obchodní podmínky (dále jen OP ) platí bez výjimky na poskytování služby Svoz Bioodpadu společností Pražské služby a.s. (dále jen Poskytovatel ) Objednateli. Pokud

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

DODATEK KE KOMISIONÁŘSKÉ SMLOUVĚ REPO/REVERZNÍ OPERACE

DODATEK KE KOMISIONÁŘSKÉ SMLOUVĚ REPO/REVERZNÍ OPERACE Komisionář a Zákazník DODATEK KE KOMISIONÁŘSKÉ SMLOUVĚ REPO/REVERZNÍ OPERACE, se sídlem Na Příkopě 848/6, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ 60192941, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Smlouva o získávání informací z evidencí centrálního depozitáře cenných papírů prostřednictvím Information Service Broker

Smlouva o získávání informací z evidencí centrálního depozitáře cenných papírů prostřednictvím Information Service Broker Smlouva o získávání informací z evidencí centrálního depozitáře cenných papírů prostřednictvím Information Service Broker Centrální depozitář cenných papírů, a.s, se sídlem na adrese Praha 1, Rybná 14,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO REALIZACI REPO OPERACÍ A REVERZNÍCH REPO OPERACÍ (dále jen OPR )

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO REALIZACI REPO OPERACÍ A REVERZNÍCH REPO OPERACÍ (dále jen OPR ) OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO REALIZACI REPO OPERACÍ A REVERZNÍCH REPO OPERACÍ (dále jen OPR ) Repo operace a nebo Reverzní Repo operace jsou prováděny na základě Komisionářské smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více