Smlouva o úvěru a o zajištění úvěru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o úvěru a o zajištění úvěru"

Transkript

1 Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, Praha 1, IČ zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 7215 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) , Fax: (+420) Smlouva o úvěru a o zajištění úvěru prostřednictvím zřízení vlastnického práva k cenným papírům uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI: 1. Patria Finance, a.s. se sídlem Jungmannova 24, čp. 745, Praha 1 IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7215 dále jen Patria jako komisionář na straně jedné a 2. adresa trvalého bydliště/sídla, r.č./ič: dále jen Zákazník jako komitent na straně druhé dále společně jen Smluvní strany VZHLEDEM K TOMU, ŽE: (A) Patria a Zákazník uzavřeli smlouvu o obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů (dále jen Smlouva ), přičemž Zákazník má zájem využít možnosti úvěru poskytnutého Patrií pro potřeby nákupu cenných papírů a jiných investičních instrumentů, který bude realizován na základě uvedené Smlouvy a Patria je ochotna za dále stanovených podmínek úvěr Zákazníkovi poskytnout; (B) Patria má zájem, aby její pohledávky z poskytnutého úvěru byly zajištěny prostřednictvím zřízení vlastnického práva k cenným papírům, které budou pořízeny z prostředků poskytnutého úvěru, eventuelně jiným investičním instrumentům; (C) Zákazník má zájem umožnit Patrii, aby uvedené pohledávky mohly být zajištěny prostřednictvím zřízení vlastnického práva k cenným papírům či jiným investičním instrumentům a aby Patria mohla za podmínek níže stanovených tyto své pohledávky uspokojit, BYLO MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ: I. PŘEDMĚT SMLOUVY 1. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností mezi Patrií a Zákazníkem souvisejících s poskytnutím úvěru za účelem nákupu cenných papírů či jiných investičních instrumentů a zajištěním pohledávek Patrie za Zákazníkem vzniklých z poskytnutí úvěru. Patria založí Zákazníkovi pro účely evidence úvěrový evidenční účet (dále Úvěrový účet ). Patria je oprávněna otevřít Zákazníkovi více Úvěrových účtů podle svého uvážení. Patria může Zákazníkovi poskytnout jako úvěr peněžní prostředky na nákup cenných papírů nebo jiných investičních instrumentů uvedených v pokynu Zákazníka učiněného podle Smlouvy (dále jen Cenné papíry a Pokyn ), jsou-li splněny následující podmínky: (a) Zákazník v Pokynu přesně označí Cenné papíry, které mají být předmětem nákupu, určí jejich maximální pořizovací hodnotu, t.j. cenu, za kterou mají být nakoupeny, (b) Zákazník má na svém Evidenčním účtu (čl Obchodních podmínek) disponibilní částku peněžních prostředků odpovídající alespoň 50% pořizovací hodnoty Cenných papírů, které jsou předmětem Pokynu, nedohodne-li se s Patrií jinak (podíl Zákazníka na pořizovací hodnotě Cenných papírů je dále označen jako Výchozí poměr zajištění ) nebo má Zákazník na svém Evidenčním účtu evidován takový počet investičních instrumentů, aby po realizaci Pokynu Parametr zajištění neklesl pod hodnotu Výchozího poměru zajištění, (c) úvěrová angažovanost Zákazníka, tedy suma již poskytnutých peněžních prostředků existujících pohledávek z poskytnutých úvěrů Zákazníkovi ze strany Patrie, jež existuje a není vypořádána v okamžiku podání Pokynu, nepřesahuje rizika stanovená kreditním výborem Patrie a současně pohledávky z úvěrů poskytnutých Patrií Zákazníkovi jsou zajištěny způsobem a ve výši jak vyplývá z ustanovení čl. III. této smlouvy, (d) nebudou překročeny vnitřní úvěrové limity Patrie stanovené kreditním výborem Patrie, (e) další podmínky okolnosti svědčící pro vysoké riziko, které vylučují poskytnutí úvěru, okolnosti, kdy Patria jako obchodník s cennými papíry je povinna odmítnout provedení Pokynu. 2. Úvěr je poskytnut v okamžiku, kdy Patria učiní prvý úkon směřující k nákupu Cenných papírů uvedených v Pokynu. Patria je povinna potvrdit poskytnutí úvěru, a to tak, že (a) vyrozumí Zákazníka o poskytnutí úvěru na nákup Cenných papírů, přičemž toto vyrozumění bude dále obsahovat identifikaci osoby, které je úvěr poskytnut, výši úvěru, identifikaci Cenných papírů, počet a kupní cenu Cenných papírů, které jsou nakoupeny a které jsou předmětem zajišťovacího převodu vlastnického práva, měnu, datum vypořádání koupě Cenných papírů, případně identifikaci jiných investičních instrumentů, které jsou předmětem zajišťovacího převodu práva (dále jen Vyrozumění ), nebo (b) potvrdí přijetí Pokynu přímo v textu Pokynu. 1/4 Smlouva o úvěru a zajištění úvěru

2 Pokyn a Vyrozumění se stávají nedílnou součástí této smlouvy. 3. Zákazník je povinen platit Patrii úrok ve výši stanovené v Sazebníku poplatků z jistiny poskytnutého úvěru, přičemž úrok je splatný vždy ke konci příslušného měsíce, stane-li se splatnou jistina, je splatný i naběhlý úrok. Aktuální Sazebník je uveřejněn na internetových stránkách a v sídle Patrie. Jistinou úvěru je částka, jež odpovídá rozdílu mezi uhrazenou pořizovací cenou Cenných papírů a částkou, kterou Zákazník složil na účet Patrie za účelem pořízení Cenných papírů. Dále pro potřeby této smlouvy je částka jistiny poskytnutého úvěru, jakož i úrok a poplatek dále označována jako Pohledávky Patrie. 4. Smluvní strany se dohodly tak, že za účelem zajištění nároku Patrie na uspokojení Pohledávek Patrie převádí Zákazník Patrii vlastnické právo k Cenným papírům uvedeným v Pokynu a pořízeným z poskytnutého úvěru (čl. I.2) nebo k jiným investičním instrumentům vedeným na Evidenčním účtu a označeným v Pokynu. Smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického práva k Cenným papírům uvedeným v Pokynu nebo jiným investičním instrumentům uvedeným v Pokynu, vzniká okamžikem doručení Vyrozumění nebo doručení Pokynu potvrzeného Patrií Zákazníkovi tak, jak je uvedeno v čl. I Vedle náležitostí Pokynu, jež plynou ze Smlouvy, musí Pokyn Zákazníka adresovaný Patrii obsahovat výslovné prohlášení Zákazníka o maximální nabývací ceně Cenných papírů, o částce, která má být poskytnuta Patrií ve formě úvěru a výslovné prohlášení o tom, že Cenné papíry, které jsou předmětem Pokynu, nebo jiné investiční instrumenty v Pokynu uvedené, se převádějí ve prospěch Patrie za účelem zajištění Pohledávek Patrie plynoucích z poskytnutého úvěru. Vyrozumění vystavené Patrií musí obsahovat přesné určení částky, která byla poskytnuta ve formě úvěru, a prohlášení Patrie, že Cenné papíry nebo jiné investiční instrumenty do svého vlastnictví přijímá za účelem zajištění Pohledávek. 6. Patria je oprávněna držet Cenné papíry nebo jiné investiční instrumenty ve svém vlastnictví (tj. v případě zaknihovaných cenných papírů mít je na svém či v její prospěch zřízeném majetkovém účtu) po dobu, po kterou Pohledávky nebudou uspokojeny a po dobu, po kterou trvá zajištění podle této smlouvy, případně za podmínek stanovených touto smlouvou uspokojit své Pohledávky prostřednictvím prodeje Cenných papírů nebo jiných investičních instrumentů. Ustanovení týkající se zajišťovacího převodu vlastnického práva k Cenným papírům a související oprávnění Patrie dále uvedené v této smlouvě se v plné míře vztahují též na jiné investiční instrumenty, které mohou být předmětem zajišťovacího převodu práva. II. VZNIK ZAJIŠTĚNÍ 1. Nárok Patrie na zajištění převodem vlastnického práva k Cenným papírům dle Pokynu vznikne okamžikem provedení prvého úkonu směřujícího k nákupu Cenných papírů. V případě, že je třeba k nabytí vlastnického práva dalších úkonů, zejména registrace práva v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. ( CDCP ), je Patria oprávněna podat příslušný pokyn, aby Cenné papíry byly registrovány na jejím majetkovém účtu a Zákazník je povinen k tomu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost. III. PARAMETR ZAJIŠTĚNÍ A POKLES HODNOTY CENNÝCH PAPÍRŮ 1. Pro účely posouzení dostatečnosti zajištění Pohledávek podle této smlouvy je stanoven poměr zajištění jako podíl celkové tržní hodnoty všech Cenných papírů, které jsou předmětem zajištění Pohledávky, snížené o výši poskytnutého úvěru na všechny Cenné papíry, které jsou předmětem zajištění Pohledávky. Tento poměr musí dosahovat minimální výši stanovenou v Sazebníku poplatků (dále jen Minimální hodnota zajištění ), přičemž celková tržní hodnota Cenných papírů je stanovena jako násobek počtu kusů Cenných papírů a kurzu Cenného papíru (dále jen Parametr zajištění ). Pro matematické vyjádření Parametru zajištění je aplikován tento vzorec: (CTH-PU)/CTH, přičemž PU znamená částku poskytnutého úvěru a CTH znamená celkovou tržní hodnotu Cenných papírů. 2. Parametr zajištění musí dosahovat Minimální hodnotu zajištění od okamžiku, kdy Patria učiní prvý úkon směřující k nákupu Cenných papírů, jež jsou označeny v Pokynu. Parametr zajištění musí být naplněn od naposled uvedeného okamžiku až do okamžiku úplného uspokojení Pohledávek. 3. Pokud kdykoli v době uvedené v čl. III.2. nebude Parametr zajištění naplněn, informuje o tom Patria písemně Zákazníka a vyzve jej, aby učinil některé z následujících opatření: (a) poukázal na účet Patrie částku v takové výši, aby Parametr zajištění dosáhl alespoň hodnoty Výchozího poměru zajištění, jak bude specifikováno v informaci, kterou Patria Zákazníkovi zašle nebo převedl na Patrii cenné papíry nebo jiné investiční instrumenty, které budou rovněž sloužit k zajištění Pohledávek; nebo (b) splatil Pohledávky, přičemž Patria a Zákazník se výslovně dohodli tak, že Pohledávky jsou splatné v okamžiku, kdy Parametr zajištění klesne pod Minimální hodnotu zajištění; (c) dal Patrii pokyn k prodeji Cenných papírů, které jsou předmětem zajišťovacího převodu; O nesplnění Parametru zajištění je Patria povinna informovat Zákazníka do 12 hodin od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Patria není povinna akceptovat jeho případnou nabídku cenných papírů podle písmena (a) výše a přijmout od něj nabízené cenné papíry nebo investiční instrumenty za účelem zajištění Pohledávek. 4. Pokud Zákazník neučiní žádné z opatření předvídaných v čl. III.3. nejpozději ve lhůtě 2 pracovních dnů od doručení výzvy Patrie (případně od doby, kdy Patria vyvine veškeré úsilí, které od ní lze spravedlivě požadovat, aby takovou výzvu Zákazníkovi doručila), nebo Parametr zajištění klesne pod hodnotu 15%, bude Patria oprávněna, a to podle vlastní úvahy, prodat Cenné papíry nebo jejich část tak, aby Parametr zajištění dosáhl alespoň hodnoty Výchozího poměru zajištění. Při prodeji Cenných papírů bude Patria povinna postupovat obdobně podle čl. VI.2. a VI.3., přičemž v případě, kdy se to pro ni ukáže nezbytné, bude oprávněna upřednostnit rychlost prodeje před potenciálním vyšším výnosem. Při výkonu svých oprávnění podle tohoto čl. III.4. bude Patria povinna postupovat s přihlédnutím k oprávněným zájmům Zákazníka. 5. Patria je oprávněna podle vlastní úvahy prodat Cenné papíry v případě, že nastanou okolnosti, ze kterých vyplývá, že závazek Zákazníka splatit pohledávky je nebo se stane nemožným odst. 2 a 3 obchodního zákoníku, tedy okolnosti, za kterých by Patria mohla od smlouvy odstoupit, a dále tehdy, nastanou-li na kapitálovém a/nebo finančním trhu či obecně v ekonomickém prostředí takové okolnosti, které jinak vylučují vznik odpovědnosti za škodu odst. 1 obchodního zákoníku. IV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PO DOBU TRVÁNÍ ZAJIŠTĚNÍ 1. Pokud není dále stanoveno něco jiného nebo pokud nebude mezi Smluvními stranami něco jiného dohodnuto, bude Patria po dobu trvání zajištění oprávněna, nikoliv však povinna, vykonávat práva spojená s Cennými papíry. 2/4 Smlouva o úvěru a zajištění úvěru

3 2. Patria bude oprávněna a povinna přijmout svým jménem peněžité výnosy z Cenných papírů či jiná peněžitá plnění spojená s držbou Cenných papírů; takové výnosy či plnění bude povinna započítat proti Pohledávkám. O takovém započtení bude Patria rovněž povinna bez zbytečného odkladu informovat Zákazníka. 3. V případě, že jakékoli Cenné papíry budou podléhat jakékoli povinné výměně nebo že majitelům Cenných papírů budou vydávány v souvislosti s vlastnictvím jakýchkoli Cenných papírů nové cenné papíry, bude Patria povinna takovou výměnu uskutečnit, resp. takové nové cenné papíry přijmout. V případě, že jakékoli Cenné papíry budou podléhat jakékoli dobrovolné výměně, bude Patria oprávněna takovou výměnu uskutečnit či neuskutečnit podle vlastního uvážení s přihlédnutím k oprávněným zájmům Zákazníka. Zákazník souhlasí s tím, že pokud nebude mezi ním a Patrií dohodnuto něco jiného, bude Patria oprávněná si cenné papíry, které nabude při postupu podle tohoto čl. IV.3., ponechat a že tyto cenné papíry budou sloužit k zajištění Pohledávek. V. ZÁNIK ZAJIŠTĚNÍ, PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA NA ZÁKAZNÍKA 1. Zajištění podle této smlouvy, tj. vlastnické právo Patrie k Cenným papírům, bude trvat do doby: (a) kdy Zákazník uspokojí veškeré Pohledávky; nebo (b) kdy dojde k prodeji Cenných papírů v souladu s touto smlouvou a uspokojení všech Pohledávek; nebo (c) která vyplývá z této smlouvy nebo bude vyplývat z jiné dohody Smluvních stran, případně z právních předpisů, a to do doby, která nastane dříve. 2. Splacení všech Pohledávek Zákazníkem je rozvazovací podmínkou trvání oprávnění Patrie podle čl. I.6. a trvání zajištění podle této smlouvy, tj. splacením všech Pohledávek Zákazníkem zanikne právo Patrie k Cenným papírům a toto právo přejde na Zákazníka. Patria je povinna tehdy, stanoví-li tak právní předpisy v souvislosti s nabytím práva k Cenným papírům, do 24 hodin poté, kdy nastane některá z okolností uvedená v čl. V.1.(a) nebo V.1.(b) výše, učinit příslušné úkony směřující k tomu, aby Zákazník nabyl zpět vlastnické právo k Cenným papírům, zejména dát příslušný pokyn CDCP či jiné příslušné registrační autoritě. 3. Po splacení všech Pohledávek Zákazníkem vyvine Patria veškeré úsilí, které od ní lze spravedlivě požadovat, aby se Cenné papíry bez zbytečného odkladu dostaly do dispozice Zákazníka; Zákazník k tomu poskytne Patrii potřebnou součinnost. Předchozí věta platí obdobně v případech, kdy zajištění zanikne jiným způsobem, v jehož důsledku Zákazník bude mít vůči Patrii nárok na vydání Cenných papírů. 4. Patria bude mít vůči Zákazníkovi nárok na náhradu poplatků a případných dalších nákladů, které bude nucena účelně vynaložit v souvislosti s držbou Cenných papírů nebo ke splnění své povinnosti podle čl. V.3., přičemž svou povinnost podle čl. V.3. nebude povinna splnit do doby, než jí Zákazník tyto poplatky a náklady uhradí nebo než bude dohodnut způsob jejich uhrazení. VI. USPOKOJENÍ POHLEDÁVEK PRODEJEM CENNÝCH PAPÍRŮ 1. Pohledávky se stávají splatnými na základě výzvy Patrie, za takovou výzvu se považuje i písemná informace podle čl. III.3 a oznámení o výpovědi podle čl. VII.2 podle této smlouvy. Pokud Zákazník ani bez zbytečného odkladu poté, co jej k tomu Patria vyzve (případně poté, co Patria vyvine veškeré úsilí, které od ní lze spravedlivě požadovat, aby takovou výzvu Zákazníkovi doručila), nesplatí řádně a včas Pohledávky, bude Patria oprávněna uspokojit splatné Pohledávky prodejem Cenných papírů. 2. Patria bude oprávněna uskutečnit, resp. zajistit prodej Cenných papírů, případně jejich části podle vlastního uvážení tak, aby byly uspokojeny Pohledávky a uhrazeny náklady podle čl. V.4., s přihlédnutím k oprávněným zájmům Zákazníka. Při takovém prodeji bude povinna postupovat s odbornou péčí. V případě, že výtěžek z prodeje Cenných papírů nebude postačovat k uspokojení Pohledávek v plné výši, je Patria oprávněna postupovat podle čl. VI.3. Obchodních podmínek a realizovat zadržovací právo k jiným investičním instrumentům Zákazníka. 3. Výtěžek z prodeje Cenných papírů po uspokojení Pohledávek (po provedeném zápočtu ze strany Patrie, ke kterému je Patria bez dalšího oprávněna) a odečtení nákladů souvisejících s prodejem Cenných papírů, případně účelně vynaložených v souvislosti s držbou Cenných papírů Patria předá Zákazníkovi. 4. Patria předá Zákazníkovi rovněž ty Cenné papíry, které nebyly použity k uspokojení Pohledávek, pokud jejich další držení Patrií neodůvodňuje existence jiných pohledávek Patrie za Zákazníkem. VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Není-li dále stanoveno jinak, Pokyny, Vyrozumění a informace a veškerá oznámení a výzvy učiněné podle této smlouvy (dále jen Oznámení ) budou provedeny písemně a/nebo elektronickou formou, přičemž Smluvní strany se výslovně dohodly tak, že tato elektronická forma je ekvivalentní formě písemné, přičemž používané elektronické prostředky a softwarová vybavení umožňují ověření totožnosti podpisu a obsahu příslušných datových zpráv ( 2a zákona č. 227/2000 Sb.). Patria přidělila Zákazníkovi v souladu se Smlouvou přístupové jméno, heslo a bezpečnostní klíč do internetového obchodního systému Patrie. Oznámení je provedeno a doručeno v okamžiku, kdy je příslušná datová zpráva pomocí elektronických prostředků odeslána druhé Smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny uchovávat konfirmace o odeslaném Oznámení. Vzhledem k tomu, že jednou z forem komunikace mezi Smluvními stranami je též použití telefonu, souhlasí Zákazník současně s tím, že Patria je oprávněna pořizovat zvukové záznamy telefonických hovorů a tyto uchovávat pro potřeby dokumentace. Zákazník i Patria jsou oprávněni ve zvláštních případech, zejména z důvodů časových, nesnese-li věc odkladu, učinit příslušné Oznámení telefonicky. Zákazník je oprávněn podat Pokyn telefonicky a Patria je, požádá-li ji o to Zákazník a jsou-li splněny podmínky uvedené v čl. I.1.(a) až I.1.(e), oprávněna na základě telefonického Pokynu Cenné papíry pro Zákazníka obstarat a poskytnout úvěr na jejich pořízení. Zákazník je současně povinen do 48 hodin doručit Patrii příslušný Pokyn v elektronické nebo písemné formě. V případě, že Zákazník naposled uvedené nesplní, nebo že poskytnutý úvěr nebude řádně zajištěn způsobem uvedeným v této smlouvě, smlouva o poskytnutí úvěru a účinky Pokynu zanikají a Patria je oprávněna pořízené Cenné papíry prodat svým jménem a na svůj účet, přičemž bude-li zde kladný rozdíl mezi pořizovací hodnotou a prodejní hodnotou, vyplatí Patria Zákazníkovi takový rozdíl. Zákazník odpovídá za veškeré škody, včetně ušlého zisku, v případě, že poruší povinnost potvrdit telefonický Pokyn způsobem uvedeným výše ve lhůtě výše uvedené. Patria je oprávněna učinit Oznámení též telefonicky a ve lhůtě 48 hodin je povinna příslušné Oznámení zaslat Zákazníkovi faxem nebo elektronicky. Účinky Oznámení však nastávají v okamžiku, kdy Patria učinila takto telefonicky a pořídila o telefonickém oznámení příslušný záznam. 3/4 Smlouva o úvěru a zajištění úvěru

4 V případě, že Zákazník zmocní či pověří třetí osobu vyřizováním záležitostí podle této smlouvy, je povinen předložit Patrii písemnou kopii příslušného pověření, jehož součástí bude i prohlášení pověřené osoby o tom, že je seznámena a souhlasí s tím, že budou pořizovány zvukové záznamy, a dále, že je seznámena s tím, jakým způsobem lze užívat elektronických prostředků a programového vybavení určeného pro komunikaci podle této smlouvy. 2. Kterákoliv Smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu vypovědět, výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Doručením výpovědi jsou Pohledávky Patrie za Zákazníkem splatné a Zákazník je povinen uspokojit veškeré nároky Patrie vzniklé na základě této smlouvy, Pokynů a Vyrozumění nejpozději k poslednímu dni výpovědní lhůty. V případě, že Zákazník nároky Patrie, tedy Pohledávky Patrie, které vůči Zákazníkovi Patria má, neuspokojí, je Patria oprávněna postupovat způsobem stanoveným v čl. VI.2. V případě, že po dobu běhu výpovědní lhůty nastane okolnost uvedená v čl. III.3. v souvislosti s čl. III.2., je Patria oprávněna postupovat způsobem stanoveným v čl. VI.2., nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Patria je oprávněna od této smlouvy odstoupit, pokud: (a) bude na majetek Zákazníka podán insolvenční návrh nebo návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Zákazníka, (b) Zákazník podá návrh na moratorium nebo návrh na povolení reorganizace nebo oddlužení ve smyslu insolvenčního zákona, (c) jakákoli třetí osoba uplatní oprávněné nároky k Finančnímu kolaterálu, který je předmětem zajištění na základě Pokynu a Vyrozumění, (d) Zákazník se dostane do prodlení s plněním závazků z jiných smluv mezi Zákazníkem a Patrií, eventuelně, (e) nastanou-li okolnosti, pro které je Patria oprávněna odmítnout poskytnutí úvěru tak, jak je uvedeno v čl. I.1.(c) až I.1.(d) Úkon odstoupení je účinný okamžikem doručení oznámení o odstoupení. Účinky odstoupení se jinak řídí ustanovením tohoto čl. VII.2 o výpovědi. 3. Práva a závazky mezi Zákazníkem a Patrií související s poskytováním úvěrů a zajišťovacím převodem práva k pořízeným Cenným papírům, které nejsou upraveny v této smlouvě, se dále řídí ustanoveními Smlouvy mezi Zákazníkem a Patrií a Obchodními podmínkami Patrie. Na práva a závazky související s touto smlouvou se však neaplikují ustanovení Smlouvy a Obchodních podmínek, která jsou v rozporu se zajišťovacím účelem a úvěrovou smlouvou, která je předmětem této smlouvy, v takovém případě se práva a závazky mezi Smluvními stranami, chybí-li výslovná smluvní úprava, řídí občanským zákoníkem, pokud jde o zajišťovací převod práva, obchodním zákoníkem, pokud jde o poskytnutí úvěru a dále zákonem o cenných papírech, pokud jde o realizaci práva k cenným papírům a v dalších skutečnostech. 4. Pro případ prohlášení konkurzu či odstoupení od této smlouvy Smluvní strany sjednávají, že dojde k zániku a nahrazení, nebo k započtení dosud nesplatných, popřípadě i splatných vzájemných pohledávek Smluvních stran tak, že výsledkem bude jediná pohledávka ve výši rozdílu mezi souhrnnou výší odhadovaných současných hodnot vzájemných pohledávek Smluvních stran. Odhad současných hodnot vzájemných pohledávek Smluvních stran bude stanoven ke dni prohlášení konkursu či odstoupení od této smlouvy s ohledem na čistý výsledek kotací příslušných kursů a úrokových sazeb vztahujících se k vzájemným pohledávkám na příslušných trzích. Vznikne-li vzájemným celkovým vyrovnáním zisků a ztrát pohledávka Patrie, Zákazník je povinen ji uhradit bez zbytečného odkladu. Vznikne-li vzájemným celkovým vyrovnáním zisků a ztrát pohledávka Zákazníka, Patria je je povinna ji uhradit bez zbytečného odkladu. Toto ujednání je smlouvou o závěrečném vyrovnání zisků a ztrát ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom z nich. 6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož ji stvrzují svými podpisy. Zákazník potvrzuje a prohlašuje, že se seznámil s obsahem poučení o rizicích (viz Příloha č. 2) a že informacím zde uvedeným rozumí. Zákazník dále bere na vědomí, že obchodování na margin je spekulativní, představuje vysoký stupeň rizika a je vhodné pouze pro zkušené investory. V Praze dne V dne Za Patria Finance, a.s. Zákazník na základě plné moci úředně ověřený podpis 4/4 Smlouva o úvěru a zajištění úvěru

5 Příloha 1 PLNÁ MOC OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAT ZA ZÁKAZNÍKA DLE SMLOUVY O ÚVĚRU A O ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU Jméno a příjmení Číslo OP RČ/datum narození OP vydal, platnost do Úředně ověřený podpis oprávněné osoby Státní občanství Pohlaví Místo narození Adresa trvalého bydliště Korespondenční adresa Mobil 1/Příloha 1 Smlouva o úvěru a zajištění úvěru

6 Příloha 2 POUČENÍ O RIZICÍCH Obchody uzavírané s využitím úvěru (tzv. maržové obchody) patří mezi rizikové investiční produkty s pákovým efektem. Zákazník vkládá jen určitý zlomek hodnoty podkladového aktiva, ale podstupuje riziko odpovídající celé hodnotě podkladového aktiva. S ohledem na rizika je nutno uvážlivě posoudit, zda maržové obchodování je přiměřené s přihlédnutím ke zkušenostem, záměrům, finančním zdrojům, regulačnímu rámci a dalším relevantním okolnostem na straně Zákazníka. Při tomto typu obchodu Zákazník nakupuje např akcií obchodovaných na Burze cenných papírů Praha. Zákazník skládá zásadně jako zajištění úvěru částku odpovídající 50 % kupní ceny předmětných akcií, tzv. počáteční marži. Při 50% zajištění úvěru Zákazník při pohybu kursu akcie o 5 % získává nebo ztrácí desetinu vložené částky. Při poklesu kursu akcie o 50 % ztrácí Zákazník celou vloženou částku, při pokračování poklesu mu vznikají dodatečné závazky převyšující původně vloženou částku. Příklad: Zákazník hodlá nakoupit akcií za cenu 100 Kč za jednu. Celkový objem takového obchodu je Kč. Aby mohl Zákazník disponující jen částkou např Kč takové množství akcií nakoupit, musí si na zbytek kupní ceny půjčit. Zákazník tedy použije svých Kč jako počáteční 50% marži a zbývajících Kč mu půjčí obchodník s cennými papíry. Za poskytnutý úvěr ve výši Kč pak Zákazník ručí všemi nakoupenými cennými papíry v celkové hodnotě Kč. Poměr vlastního majetku Zákazníka k celkové hodnotě investice je 1 ku 2. Zákazník tedy podstupuje riziko dvojnásobné finanční páky. Jeho výnos nebo ztráta vyjádřená v % z investované částky je dvojnásobně vyšší oproti procentnímu růstu nebo poklesu kursu akcie. Takže například v případě poklesu ceny akcií o 5 % vznikne Zákazníkovi ztráta ve výši 50 tis. Kč a v případě poklesu ceny akcií o 50 % Zákazník přijde o svých 500 tisíc Kč. V příkladu je abstrahováno od nákladů financování nákupu na úvěr, kterými jsou zejména úrok z hodnoty poskytnutého úvěru a náklady na vypořádání zajišťovacího převodu akcií. V rámci řízení svých vlastních rizik se obchodníci s cennými papíry snaží předcházet vzniku dodatečných pohledávek za Zákazníky tím, že kromě počáteční marže stanoví další dvě kritické hranice zajištění úvěru. Při prolomení první z nich (tzv. margin-call) obchodník volá Zákazníkovi a vyzývá ho k vložení dalších finančních prostředků tak, aby procento zajištění úvěru znovu dosáhlo úrovně stanovené pro počáteční marži. Při prolomení druhé kritické hranice (tzv. stop-loss) je obchodník oprávněn bez pokynu Zákazníka prodat veškeré akcie Zákazníka pořízené na úvěr, a to bez ohledu na případný příslib doplnění finančních prostředků, na kterém se předtím se Zákazníkem dohodl. Při velmi rychlém poklesu kursu akcie může být doba mezi prolomením první a druhé kritické hranice tak krátká, že obchodník s cennými papíry prodá Zákazníkovy akcie, aniž by ho předtím vyzval k doplnění zajištění úvěru. 1/Příloha 2 Smlouva o úvěru a zajištění úvěru

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í :. resp. manželé :... a.. datum narození/r.č.:... bytem:.. (dále jen převodce, resp. převodci ) na straně jedné a Pan/í :.... resp. manželé :... a. datum narození/r.č.:.....

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): manžel/ka: Pan/í (jméno a příjmení): (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): manžel/ka : pan/í (jméno a příjmení):

Více

Smlouva o finančním zajištění

Smlouva o finančním zajištění Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 26455064 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 7215 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 240, Fax: (+420) 221 424 179

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU S T A V E B N Í B Y T O V É D R U Ž S T V O Máchova 23, 295 01 Mnichovo Hradiště IČ 00036331 Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr XCVIII, vložka 484 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:... bytem:... pan/í (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.: bytem:.... (dále jen převodce ) na straně jedné a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Stavební bytové družstvo Plzeň - sever

Stavební bytové družstvo Plzeň - sever Stavební bytové družstvo Plzeň - sever SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU pan(í) manžel(ka) (dále jen převodce ) na straně jedné a pan(í) manžel(ka) (dále jen nabyvatel ) na straně druhé uzavřeli níže

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta 7822/SPB/2014-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/7677/2014-SPBM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město zastoupená Ing. Vladimírem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: rodinný stav: (dále jen jako převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem:

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:... bytem:... pan/í (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.: bytem:... (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í

Více

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem...,

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem..., 3779/BVY/2016-BVYM Č.j.: UZSVM/BVY/3709/2016-BVYM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany Mgr. Roman Pešek, insolvenční správce se sídlem Šantova 719/2, 779 00 Olomouc dále jen budoucí prodávající a.,r.č./ IČ, bytem/místem podnikání.,

Více

Státní ústav pro kontrolu léělv Srobárova Praha 1O. Článek 7. ustanovení. Závěrečná

Státní ústav pro kontrolu léělv Srobárova Praha 1O. Článek 7. ustanovení. Závěrečná Státní ústav pro kontrolu léělv Srobárova 48. 100 41 Praha 1O tel.: +420 272 185 111 fax: +420 271 732 377 e-mail: suld@suld.cz web: www.suld.cz 6.06 Kupující je oprávněn kdykoliv po dobu účinnosti této

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Kupní smlouva - nemovité věci (VŘ)

Kupní smlouva - nemovité věci (VŘ) 482/SPB/2017-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/602/2017-SPBM Kupní smlouva - nemovité věci (VŘ) Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za

Více

SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ

SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ 01 2021 uzavřená mezi FINEMO.CZ s.r.o. a... dne... TATO SMLOUVA BYLA UZAVŘENA MEZI: (1) FINEMO.CZ S.R.O. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1,

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: Paní (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:...... (dále jen převodce ) na straně jedné a Pan (jméno a příjmení):

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 8658/U/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/U/6635/2015-HMSU Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Varianta - fyzická osoba... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:,rodné číslo: trvalý pobyt:, bydliště:...

Varianta - fyzická osoba... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:,rodné číslo: trvalý pobyt:, bydliště:... 2889/ULN/2016-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/3291/2016-ULNM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná...

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

5834/OFM/2014-OFMM Č.j.: UZSVM/OFM/5792/2014-OFMM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 zastoupená Ing. Karolem Siwkem, ředitelem

Více

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo Účastník VŘ: Jméno / Název:.. Adresa / Sídlo:.. r.č. / IČ:.. Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/2008 6. kolo 1. Účastník výběrového řízení (dále jen VŘ ) prohlašuje, že je

Více

Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM

Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM 148592_Příloha č.4b ZD _ Návrh Prováděcí smlouvy k RD Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Vzor smlouvy o převodu družstevního podílu s komentářem

Vzor smlouvy o převodu družstevního podílu s komentářem SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 1562/ULN/2015-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/1844/2015-ULNM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město, zastoupená Ing. Milošem

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM. Zajištění dluhu

PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM. Zajištění dluhu PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM Zajištění dluhu Obsah 1. Úvod... 3 2. Zřízení Zajištění... 3 3. Podmínky zajištění... 3 4. Výše zajištění... 5 PŘÍLOHA 6 Zajištění dluhu 2/5 1. Úvod Poskytovatel

Více

ZAJIŠTĚNÍ DLUHU PŘÍLOHA 8

ZAJIŠTĚNÍ DLUHU PŘÍLOHA 8 ZAJIŠTĚNÍ DLUHU PŘÍLOHA 8 Obsah 1 Úvod... 3 2 Zřízení Zajištění... 3 3 Podmínky zajištění... 3 4 Výše zajištění... 5 2 / 5 1 Úvod Partner se zavazuje před zahájením poskytování služeb poskytnout CETIN

Více

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o. se sídlem

Více

III. Práva a povinnosti stran

III. Práva a povinnosti stran II. Splatnost peněžních prostředků 1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci podle čl. I. této smlouvy převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 14 dnů od uzavření této smlouvy.

Více

Smlouva o zástavě akcií

Smlouva o zástavě akcií Příloha č. 2: k bodu č. 10. schůze Rady Jihomoravského kraje Smlouva o zástavě akcií Smlouva č..../12/orr uzavřená podle ustanovení 39 a násl. zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších

Více

N á v r h. 11e. Finanční zajištění

N á v r h. 11e. Finanční zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem...,

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem..., 41140/B/2016-HMSO Č.j.: UZSVM/B/32140/2016-HMSO Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka,

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

č. Ú Z S V M / / B J I M 1

č. Ú Z S V M / / B J I M 1 9043/BJI/2016-BJIM Č.j.: UZSVM/BJI/9173/2016-BJIM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 za kterou právně jedná Ing. Bc. Ota

Více

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o.

Více

Principy a podmínky fungování termínových operací repo operací

Principy a podmínky fungování termínových operací repo operací Principy a podmínky fungování termínových operací repo operací 1. Podstata repo operací Při termínových operacích - repo operacích dochází ze strany Obhospodařovatele k poskytnutí finančních prostředků

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Smluvní strany 1. JUDr. David Termer, IČ 40582779, se sídlem Praha 1, Opatovická 24/156, PSČ 110 00, insolvenční správce dlužníka EkoSolar s.r.o., IČ 28303172, se sídlem

Více

Varianta - územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem...,

Varianta - územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem..., 832/SPB/2017-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/786/2017-SPBM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, za kterou právně jedná Ing.

Více

Kupní smlouva. Shora uvedení účastníci uzavřeli dnešního dne dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu:

Kupní smlouva. Shora uvedení účastníci uzavřeli dnešního dne dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu: Kupní smlouva Prodávající:., Kupující:., Shora uvedení účastníci uzavřeli dnešního dne dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu: I. Prodávající prohlašuje, že v jeho vlastnictví

Více

Smlouva o tichém společenství

Smlouva o tichém společenství Smlouva o tichém společenství uzavřená v souladu s ustanovením 673 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:... se sídlem., za níž jedná..

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV, se sídlem Šeříková, 1/616, 150 85 Praha 5, IČ: 48133990, DIČ: CZ481339, číslo účtu: 3113-85508881/0710,

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Smluvní strany 1. JUDr. David Termer, IČ 40582779, se sídlem Praha 1, Opatovická 24/156, PSČ 110 00, insolvenční správce dlužníka EkoSolar s.r.o., IČ 28303172, se sídlem

Více

2 PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ

2 PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ Č. j. Centrálního zadavatele: [BUDE DOPLNĚNO] Č. j. Zadavatele: [BUDE DOPLNĚNO] DOHODA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující účastníci: Česká republika Ministerstvo vnitra,

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing.

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing. Smlouva o poskytování služeb při zabezpečování činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace akcí v areálu ÚVN Praha uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2

Více

KUPNÍ SMLOUVU č. UZSVM/OOP/8778/2016- OOPM

KUPNÍ SMLOUVU č. UZSVM/OOP/8778/2016- OOPM 8927/OOP/2016-OOPM Č.j.: UZSVM/OOP/8778/2016-OOPM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná na základě

Více

Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu

Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu Smluvní strany: 1. Město Židlochovice IČ: 00282979, DIČ: CZ00282979 sídlem: Masarykova 100, Židlochovice, 667 01 Židlochovice bankovní spojení:

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

kupní smlouvu (dále jen Smlouva )

kupní smlouvu (dále jen Smlouva ) č. RS: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886, plátce DPH jednající: zapsaná v: obchodním rejstříku Městského soudu v

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Smlouva č.:2016/00322/oe-or Poskytovatel dotace: Městská část Praha 3 Sídlem: Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3 zastoupená: Ing. Vladislavou

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s.

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,

Více

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi:

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO 00007064, zastoupená ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR PhDr. Jaromírem Bischofem na základě

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

případ kupujícího - cizího státního příslušníka, který nemá RČ), rodné číslo: trvalý pobyt:., bydliště:...

případ kupujícího - cizího státního příslušníka, který nemá RČ), rodné číslo: trvalý pobyt:., bydliště:... 4797/BKM/2016-BKMM Č.j.: UZSVM/BKM/4664/2016-BKMM Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná Mgr. Ivo

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 370/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 353 ze dne 27.05.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemků parc. č. 2930/44 a parc.č. 2930/21, vše v k.ú. Žižkov, Bytovému družstvu

Více

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ 284 90 738 se sídlem: Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00 zastoupena: Mgr. Adamem Sigmundem, advokátem trvale bytem Lodecká 1206/2,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Kupní smlouva. (dále jen Smlouva ), kterou mezi sebou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku. (společně dále jen jako Smluvní strany ) takto:

Kupní smlouva. (dále jen Smlouva ), kterou mezi sebou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku. (společně dále jen jako Smluvní strany ) takto: V souladu s ust. 588 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) je sepsána následující Kupní smlouva (dále jen Smlouva ), kterou

Více

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek.

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek. PODMÍNKY KE KONTU G2 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke kontu G2 (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky

Více

č. UCL/2527/07/KS-496/ÚE/13/Van

č. UCL/2527/07/KS-496/ÚE/13/Van 2818/UCL/2013-UCLM Č.j.: UZSVM/UCL/2745/2013-UCLM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město, za kterou jedná Ing. Zdeňka

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Stavební bytové družstvo Chomutov, IČ: 00041955; DIČ CZ00041955 se sídlem v Chomutově, ul. Husova 2079, PSČ 430 03, zapsané dne 4.6.1963 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:.

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:. Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník ) mezi: Prodávajícím: Se sídlem IČO: Zastoupena Společnost

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti R2B2 s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ: 028 86 286 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225031

Více

SMLOUVU SVM/O/3001/2016-HMS. Cl-1.

SMLOUVU SVM/O/3001/2016-HMS. Cl-1. KUMSP08D6VEX Č.j.: U2SVM/O/3001/2016-HMSO 4324/0/2016-HMSO Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Ing. Karolem

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 314 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 314 ze dne č.j.: 353/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 314 ze dne 13.05.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2040 v k.ú. Žižkov, Družstvu nájemníků Hájkova 9/1633, IČ 601

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV se sídlem: Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5 Malá Strana IČO: 48133990 DIČ: CZ48133990 číslo účtu: 3113-85508881/0710

Více

Smlouva o investičním zprostředkování

Smlouva o investičním zprostředkování Smlouva o investičním zprostředkování Jméno a příjmení/firma: Rodné číslo/ič: Bydliště/Sídlo: Číslo OP/pasu: Telefon/fax: Email: Bankovní spojení: Jednající: Dále jen Zákazník a Investiční zprostředkovatel:

Více

6754/SPB/2016-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/6106/2016-SPBM Typová kupní smlouva k VŘ k.ú. Solenice

6754/SPB/2016-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/6106/2016-SPBM Typová kupní smlouva k VŘ k.ú. Solenice 6754/SPB/2016-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/6106/2016-SPBM Typová kupní smlouva k VŘ k.ú. Solenice Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI Vlastník1: na straně jedné a Zprostředkovatel2: na straně druhé uzavřená, dne /v poté, co účastníci smlouvy sdělili druhé straně, že jim není známa žádná okolnost omezující

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Varianta - fyzická osoba. ... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:,

Varianta - fyzická osoba. ... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:, 8423/OOP/2016-OOPM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava,

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-1847-11/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:...

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:... Licenční smlouva kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 14a zák. č. 106/1999 Sb. ( zákon o svobodném přístupu k informacím ) a ust. 2358 a násl. a 2371 a násl zák. č. 89/2012 Sb. ( občanský

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE. o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném převodu akcií. (dále jen Podmínky )

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE. o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném převodu akcií. (dále jen Podmínky ) PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném převodu akcií. (dále jen Podmínky ) JUDr. Tomáš Vrána, soudní exekutor Exekutorský úřad Přerov Komenského 38 750 02

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více