1 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU"

Transkript

1 VRATISLAVICKÝ 1 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA NOVĚ VYSTAVENÉ VOZY V PAMÁTNÍKU F. PORSCHEHO KŘEST NOVÉ KNIHY O VRATISLAVICÍCH MĚSTO KOBERCŮ VRATISLAVICE, 3. ČÁST KULTURNÍ CENTRUM VRATISLAVICE

2 LEDEN 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA Desáté řádné a poslední jednání zastupitelstva MO Vratislavice n. N. v roce 2012 proběhlo ve středu 12. prosince. Zastupitelům bylo předloženo ke schválení celkem 19 bodů. Po schválení programu byl dán prostor občanům k diskusi. Občané se v diskusi dotkli mimo jiné témat financování krajských a prezidentských voleb, plánovaného supermarketu Tesco či publikování příspěvků občanů ve Vratislavickém zpravodaji. Dalším předloženým materiálem k projednání byl návrh dohody o narovnání se společností IMOBILI- EN AG, s. r. o. Po diskusi nebyl tento materiál přijat. Následně zastupitelé vzali na vědomí informativní zprávu o činnosti správce majetku MO firmy Realbyt, s. r. o. a materiál týkající se činnosti finančního výboru. Dalším projednávaným bodem bylo 6. rozpočtové opatření, které řešilo celkem 65 úprav rozpočtu na straně příjmů i výdajů. Materiál byl v navrženém znění schválen. Klíčovým předloženým materiálem byl návrh rozpočtu MO na rok Zastupitelům byl předložen upravený návrh, o němž se rozpoutala rozsáhlá diskuse. Výsledkem byla úprava v kapitole týkající se vyrovnání se společností IMOBILIEN AG, s. r. o., která byla posílena o 4 mil. Kč. Takto upravený návrh rozpočtu byl zastupiteli schválen. Rozpočtový výhled na roky byl z jednání stažen. Následně byly schváleny majetkoprávní ope- race, aktualizovaný plán rozvoje MO na léta a přehled investičních akcí realizovaných MO v roce Bod týkající se vyřazení nedokončených investic byl z jednání stažen. Dále zastupitelé schválili obsahový plán činnosti Rady a Zastupitelstva MO na 1. pololetí roku Tento materiál byl doplněn mimo jiné o návrh V. Jecha, aby byly zahájeny kroky ke zřízení vlastního stavebního úřadu začleněného do úřadu MO. Dlouhá diskuse se rozhořela ve věci zasedání kontrolního výboru v dopoledních hodinách. Výsledkem diskuse bylo přijetí usnesení, kterým zastupitelstvo pověřilo starostu k zaslání dotazu na Ministerstvo vnitra ČR, zda zastupitelstvo může uložit termín a čas konání kontrolního výboru. Dále zastupitelé v usnesení projevili nesouhlas s termíny jednání kontrolního výboru v 1. pololetí roku V bodu informace starosty byli zastupitelé informováni mimo jiné o příspěvku na docházku dětí, které nebyly z důvodu naplněné kapacity přijaty do mateřských škol zřizovaných MO, a dále o výsledku výběrového řízení na pracovní pozici vedoucí odboru kultury, školství a sportu. Novou vedoucí odboru se stala od Mgr. Markéta Křečková. Poslední informací bylo stanovení sanitárního dne úřadu MO na Po vyřízení podnětů a připomínek zastupitelů bylo zasedání zastupitelstva ukončeno. Zájemci o podrobnější informace naleznou vše na webových stránkách MO v sekci Orgány městského obvodu/zastupitelstvo městského obvodu/materiály k projednání. Zde jsou v předstihu zveřejněny všechny aktuální materiály k jednání a k nahlédnutí jsou i materiály projednané na minulých zasedáních zastupitelstva. Martin Nechvíle SMS SYSTÉM K OHLÁŠE- NÍ HAVÁRIÍ Vážení občané, již několikrát jsme vás informovali o službě, kterou poskytuje Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou pro občany na k. ú. Vratislavice nad Nisou zcela zdarma. Protože nově přistěhovaní občané o této službě neví, připomínám, že lze nahlásit telefonicky na čísle nebo ovou poštou na adrese svoje telefonní číslo (bez uvedení jména), a na základě toho vám pak budou na vaše mobilní číslo zasílány zprávy, které vás budou informovat o nenadálých a mimořádných událostech např. havárie vody, elektřiny, plynu apod. Pokud nechcete být informováni cestou městského obvodu, lze tuto službu sjednat i u jednotlivých dodavatelů energií. Jarmila Jedličková, tajemnice redakční rady Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU V MĚSÍCI LEDNU Poslední, devatenácté, jednání rady roku 2012 se konalo dne za přítomnosti všech členů rady. Prvním bodem jednání byla informativní zpráva o činnosti správce majetku, firmy REALBYT s. r. o., kdy předložili radě seznam dlužníků, kteří jsou v soudním jednání a návrh na odpis pohledávek. Dále pak přehled akcí, které byly prováděny k , seznam spravovaných jednotek k a nájmy nebytových prostor. Rada schválila žádost o prodej pozemku p. p. č. 1187/2. Radní dále vzali na vědomí informaci o zveřejnění výsledku záměru pronájmu v Dopravní ul Dalším bodem jednání bylo schválení zřízení věcného břemene vrchního vedení NN na p. p. č. 553 pro ČEZ Distribuce, a. s. Rada vzala na vědomí dopis jednatele společnosti IMO- BILIEN AG, s. r. o. a uložila starostovi projednat tento materiál na zastupitelstvu v měsíci prosinci. Odbor kultury, školství a sportu připravil materiál, který se týkal příspěvku soukromým mateřským školám. Rada tento materiál schválila a předložila na jednání zastupitelstva. Dále byl schválen materiál, který zabezpečil Křest nové knihy o Vratislavicích dne v Kulturním centru VRATISLAVICE Radní schválili prodloužení smlouvy na zpracování ilustrované přílohy Vratislavického zpravodaje, dodatek 2 ke smlouvě na zajištění inzerce v Kalendáři Liberecka, dodatek ke smlouvě o dílo na redaktora Vratislavického zpravodaje a dodatek na vedení a zpracování kroniky Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou. Ekonomický odbor připravil schválení dodatku k pojistné smlouvě týkající se pojištění stavebních a zemědělských strojů, dále pak zprávu o kontrole příspěvku z rozpočtu MO na Zájmové sdružení koupaliště Sluníčko. Tento materiál vzala rada na vědomí. Radní pak schválili odpisový plán majetku příspěvkových organizací, tj. Základní školy Vratislavice nad Nisou a mateřských škol v Tanvaldské ul., Skloněné a Východní. Rada po dlouhé diskusi schválila i předložený návrh 6. rozpočtového opatření, které pak následně schválilo i prosincové zastupitelstvo. Členové rady se taktéž seznámili s kontrolami příspěvkových org., které prováděl městský obvod za rok 2010 a Dále byl schválen i rozpočtový výhled na roky 2014 až Vedoucí technického odboru připravil do rady 9 bodů k jednání. Mezi nejdůležitější patřil aktualizovaný plán rozvoje MO na léta , který rada schválila a následně byl tento materiál schválen i na prosincovém jednání zastupitelstva. Radní vzali na vědomí i přehled investičních akcí, které byli realizovány městským obvodem v roce Ze zákona byl radě předložen i materiál Statutárního města Liberec, který se týkal tarifu městské dopravy v Liberci. Radou byl schválen i materiál k nájemní smlouvě se společností Lesy České republiky, s. p. na pronájem pozemku, na kterém je umístěna rozhledna na Císařském kameni. Na základě žádosti občanů z oblasti ul. Za Tratí rada vzala na vědomí stanovisko představenstva OSBD Liberec ke spolufinancování stavby Vodovod a plynovod ul. Za Tratí a pověřila vedoucího technického odboru, aby předložil alternativní technické řešení pro zajištění pitné vody do objektů. Rada dále pověřila vedoucího technického střediska, aby řešil žádosti jednotlivých žadatelů o provádění zimní údržby silnic pracovníky technického střediska na základě jejich možností. Členové rady vzali na vědomí vyřízení námětů a připomínek zastupitelů z 9. jednání ZMO. V informacích tajemníka byly předloženy zápisy z jednání komisí rady. Z důvodu uzávěrek koncem roku byl schválen sanitární den na městském obvodu dne Radní schválili z důvodu navyšujícího se počtu obyvatel v k. ú. Vratislavice nad Nisou i navýšení počtu výtisků Vratislavického zpravodaje na kusů měsíčně. Jarmila Jedličková, tajemnice redakční rady

3 MILÍ VRATISLAVIČANÉ, počátek nového roku s sebou vždy přináší zrod nových plánů a odhodlání zrealizovat něco smysluplného a užitečného. Zastupitelstvo městského obvodu na svém jednání v prosinci 2012 projednávalo rozpočet obce pro rok Tento materiál má zcela zásadní význam pro celoroční práci obce. Určuje, jaké investiční akce se budou realizovat a jaké služby budou v rámci obce zajišťovány. Mám milou povinnost vás informovat, že Vratislavice nad Nisou mají zastupitelstvem městského obvodu schválený vyrovnaný rozpočet pro rok V rámci tohoto schváleného rozpočtu bude zachována dosavadní úroveň poskytovaných služeb a zároveň je naplánována řada investičních akcí, které opět pozvednou úroveň občanské vybavenosti obce. Jednou z nejzásadnějších investičních akcí letošního roku je výstavba kontejnerové školky v lokalitě Nová Ruda. V současné době je rozpracován návrh projektové dokumentace, v rozsahu nutném k získání povolení dotčených orgánů ke stavbě mateřské školy. Na jaře roku 2013 proběhne dlouho plánovaná rekonstrukce objektu sokolovny v ulici U Tělocvičny. Jsem rád, že po několika desetiletích bude zrekonstruována budova, ve které funguje řada oddílů Tělovýchovné jednoty Jiskra Vratislavice. Sportovní oddíly této organizace dosahují řady ocenění v rámci soutěží po celé České republice, a to i přes současné nedostatečné technické zázemí této budovy. Zároveň bychom chtěli v tomto roce rekonstruovat fotbalové hřiště v ulici U Tělocvičny. Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou v současné době usiluje o získání dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož prostřednictvím by byla rekonstrukce hřiště spolufinancována. Věřím, že kvalitní technické zázemí odláká děti od počítačových her a naopak přiláká nové fotbalové žáčky, kteří budou úspěšně reprezentovat svoji obec. Další plánovanou akcí je výstavba beachvolejbalových kurtů v ulici Nad Školou, v těsné blízkosti základní školy. Tuto akci jsme pečlivě zvažovali již v minulých letech. Na základě směrování školy do sportovní oblasti a dosavadních sportovních úspěchů žáků školy v této sportovní disciplíně, jsme se rozhodli pro vytvoření kvalitního sportovního zázemí. Možná si někteří z vás kladete otázku, zda tyto investiční plány nejsou poněkud velkorysé. Vážení občané, nejen beznadějně naplněné mateřské školy, ale i aktuální matriční údaje mě informují, že porodnost ve Vratislavicích neklesá, ale naopak rok od roku stoupá. Věřím, že je naší povinností vybudovat těmto dětem kvalitní zázemí, kde se budou moci rozvíjet a kde budou smysluplně trávit svůj volný čas. Těší mě, že i na základě již realizovaných investiční akcí minulých let (např. výstavba Sportovního areálu Na Rozcestí, Kulturního centra VRATISLAVICE , či rekonstrukce budovy spořitelny na mateřskou školu a rekonstrukce Zámeckého parku včetně zakopání parovodu a úprava Lesoparku navazujícího na Zámecký park) městský obvod ke dni evidoval na svém bankovním účtu přebytek Kč. Věřím, že tato skutečnost je pro vás dostatečným důkazem, že vedení obce hospodaří s finančními prostředky odpovědně. V úterý od proběhne v malém sále Kulturního centra VRATISLAVICE akce s názvem: Setkání občanů s radou Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou. V rámci tohoto setkání můžete využít příležitosti informovat se radních na aktuální otázky či vznést své připomínky. Pokud již zavítáte do kulturního centra, navštivte Památník Ferdinanda Porscheho, ve kterém je současné době nainstalována nová expozice vozů této světoznámé automobilové značky. Jedním z nově vystavených modelů je VW Brouk, dalším vystaveným modelem je Porsche 911 Turbo 3.3. Třetí vystavený model nese název Porsche 928 S a neméně zajímavým exponátem je Porsche Boxster. Společenská sezóny vrcholí, a proto mi dovolte, abych vás na závěr pozval již na 3. ročník reprezentačního plesu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou a ZÁKLADNÍ ŠKOLY LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvkové organizace. Doufám, že tohoto pozvání využijete a budu vás moci osobně přivítat dne v Kulturním centru VRATISLAVICE Váš starosta Lukáš Pohanka SETKÁNÍ OBČANŮ S RADOU MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou pořádá dne od v malém sále Kulturního centra VRATISLAVICE setkání občanů se členy rady městského obvodu. VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ...dobré místo pro život ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU pondělí a středa: a úterý, čtvrtek a pátek: dle možností nebo předchozí domluvy KONTAKTY: adresa: Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou Tanvaldská Liberec 30 tel.: nebo 811 fax: web: POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE od V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MO KONTAKTY POLICIE OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČR tel.: nebo 158 MĚSTSKÁ POLICIE tel.: nebo 156 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ Informační měsíčník městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou Číslo: 1/2013 Vyšlo: Vydává: Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 30 tel.: Povoleno MK ČR E Odpovědný redaktor: Mgr. Martin Nechvíle Redakční rada: Mgr. Vladimíra Hoření předsedkyně, Mgr. Ivana Pokorná místopředsedkyně, Mgr. Libor Rygál, Aleš Preisler, Eva Mužíková Sazba: Bc. Jan Jirásko Tisk: Geoprint Liberec Náklad: výtisků Uzávěrka příštího zpravodaje: Více informací naleznete na webu 3

4 4 LEDEN 2013 NOVĚ VYSTAVENÉ VOZY V PAMÁTNÍKU F. PORSCHEHO V listopadu byla opět změněna instalace vystavených vozů Porsche. Tentokrát stuttgartský partner představuje následující automobily, z nichž ten prvně jmenovaný je pravděpodobně nejpopulárnějším a dosud nejprodávanějším autem na světě: Volkswagen Typ 1, spíše známý pod názvem Brouk, je lidový vůz vyráběný německou automobilkou Volkswagen v letech 1938 až Název Brouk (v anglicky mluvících zemích Beetle, německy Käfer) vznikl jako lidová přezdívka a až později se začal používat jako oficiální jméno modelu (v USA od srpna 1967). V některých zemích (např. ve Velké Británii) se však nikdy jméno Beetle oficiálně nepoužívalo. Jedná se o nejdéle vyráběný vůz s největším počtem vyrobených kusů beze změny designu. V roce 1931 začali Ferdinand Porsche a Zündapp vyvíjet Auto für Jedermann (auto pro každého), poprvé bylo použito jméno Volkswagen. Porsche preferoval plochý vzduchem chlazený čtyřválcový motor, ale Zündapp použil vodou chlazený pětiválec. V roce 1932 vyjely tři prototypy. Všechny tyto vozy byly zničeny během války, poslední v roce 1945 během bombardování Stuttgartu. V roce 1933 Adolf Hitler schválil nákresy Porscheho návrhu Volks-Wagen (Lidový vůz), jednoduchého vozu schopného přepravit dva dospělé a tři děti rychlostí 100 km/h. Lidový vůz měl být dostupný občanům Třetí říše za 990 říšských marek, což byla tehdejší cena malého motocyklu. Tehdejší průměrný plat byl okolo 32 marek týdně. Autorem designu Brouka je Erwin Komenda, Porscheho šéfdesigner. Výroba začala v roce 1939, ale válka začala dříve, než se začaly vyrábět vozy Volkswagen masově, a výrobní linky byly zabrány pro výrobu vojenských vozidel. Výroba civilních VW začala až po válce. Pro dělníky z továrny bylo v roce 1938 založeno v Dolním Sasku město Stadt des KdF- -Wagens bei Fallersleben, jež bylo po válce přejmenované na Wolfsburg. Během 60. a na začátku 70. let díky inovativní reklamě a pověsti spolehlivého a robustního auta výroba dosáhla takové úrovně, že 17. února 1972 sesadil VW Brouk číslo z trůnu předchozího držitele rekordu nejvyráběnějšího vozu, Ford model T. V roce 1973 překonal počet vyrobených kusů 16 milionů a v roce 1992 činil již 21 milionů vozů. 911 Turbo 3.3 V roce 1978 se představilo nové Turbo 3.3, které tak nahradilo první sériové auto s turbem 911 Turbo 3.0. Turbo kombinuje silné závodní vozy s těmi luxusními; je komfortní, kompaktní, spolehlivé. Dostává nový výkonnější motor (o 40 PS), ale další změny již nejsou nijak zásadní: blatníky se zvětšily a na zádi se objevil spoiler Whale tail druhé generace. Porsche 928 S Mezi rokem 1948 a rokem 1976 vyráběla společnost Porsche výlučně cestovní vozy se vzduchem chlazenými motory umístěnými vzadu. Nejlepším konstrukčním příkladem tohoto řešení byl zdánlivě nezdolný typ 911. Ale na začátku sedmdesátých let se firma rozhodla opustit toto zaměření, které již považovala za zastaralé, a soustředila se na novou generaci automobilů s kapalinou chlazeným motorem vpředu. V roce 1976 se představilo jako první kupé 924, které si hned získalo značnou oblibu. V roce 1977 je pak následoval prestižní typ 928, ten byl poháněn vlastním motorem firmy, jejím prvním vidlicovým osmiválcem. Jelikož se z předchozích typů nemělo nic přenášet na nový vůz, vývoj typu 928 se protáhl na více jak 6 let. Práce na něm začaly už v roce 1971, tedy ještě dříve, než začaly práce na typu 924, což nebyl obvyklý postup. Vzhledem k neustále zpřísňovaným předpisům o znečišťování ovzduší, které byly pro firmu Porsche vůbec nejdůležitější, rozhodla se společnost pro vidlicový osmiválec, který se rovněž mohl, na rozdíl od typu 911, přizpůsobit pro použití samočinné převodovky, což byl další požadavek trhu za Atlantikem. Dalším bodem, na který bylo nutno se zaměřit, byla potřeba neustále zvyšovat jízdní pohodlí a úroveň propracovanosti. Výsledkem toho bylo uspořádání s motorem vpředu kvůli vyvážení umístění rozvodovky v bloku s převodovkou vzadu. Tento technicky promyšlený celek byl veřejnosti představen na Ženevském autosalonu v roce Byl přivítán mnoha projevy ocenění, z nichž největší váhu mělo udělení ceny Automobil roku Vůz Porsche 928 dosahoval rychlosti 225 km/h. Zato však čas 8 sekund, který potřeboval pro zrychlení z 0 na 96 km/h, nedosahoval úrovně dobře zavedeného typu 911, což jen potvrzovalo názor, že nový automobil nedosahuje vynikající úrovně svého proslulého současníka s motorem vzadu. Tyto nedostatky byly do určité míry odstraněny u typu 928 S, který se objevil v polovině roku 1979, jehož motor s objemem 3.7 l měl větší vrtání. Tento vůz byl nyní schopen překonat rychlost 233 km/h. V roce 1989 následovala verze GT s motorem o výkonu 246 kw, která měla tužší odpružení a širší pneumatiky. Uváděná největší rychlost byla 274 km/h, což z tohoto vozu činilo nejrychlejší sériově vyráběný automobil Porsche. K dostání byl pouze s převodovkou s přímým řazením. O dva roky později se na trh dostala ještě více nabroušenější verze GTS. Výstava z archivu PhDr. Eduarda Hrudky Památní Porsche ožívá začátkem ledna výstavou dopisů a dalších dokumentů ze soukromého archivu E. Hrudky. Připomínka tohoto nadšence vozů Porsche nemůže mít vhodnější umístění než v Památníku F. Porsche. E. Hrudka byl totiž již od mládí obdivovatelem tohoto světového konstruktéra, jenž nejprve sám, později prostřednictvím svého syna Ferryho Porscheho a posléze vnuka profesora Ferdinanda Alexandra Porscheho, jakož i nekonečné řady dalších konstrukérů, designerů a techniků, jeho následovníků, inspiroval vytváření automobilů patřících k těm nejúspěšnějším a nejžádanějším v automobilovém světě. Ve třech zasklených vitrínách představujeme korespondenci dr. Hrudky se zástupci stuttgartské firmy a s některými členy rodiny Porsche. První dopis adresoval dr. Hrudka do Stuttgartu ve svých 16 letech. Kontakty a spolupráce se zmnožily zejména v době, kdy byl E. Hrudka redaktorem časopisu Svět motorů, v němž automobily německé firmy významně propagoval. Lze říci, že v jeho osobě měl značka Porsche v Československu a později v ČR fundovaného znalce a propagátora a že tak byl i ve firmě vnímám, o čemž svědčí osobní dopisy zástupců rodiny. Výstavka mapuje důležitá období ve vztazích německé firmy a E. Hrudky a je zejména pro odborníky a zájemce přitažlivým svědectvím o jednom osudu spjatém s touto rodinnou firmou.

5 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ KŘEST NOVÉ KNIHY O VRATISLAVICÍCH V pondělí 17. prosince byla ve velkém sále Kulturního centra VRATISLAVICE slavnostně pokřtěna kniha s jednoduchým, ale jasným názvem Vratislavice nad Nisou kniha první z tvůrčí dílny známých vlastivědných autorů Marka Řeháčka a kreslíře Petra Ferdyše Poldy. Upřímně řečeno vznik nové publikace o Vratislavicích není pro čtenáře Vratislavického zpravodaje žádným velkým překvapením, jelikož kniha je nově uspořádaným souborem vlastivědných příloh, které vychází jako pravidelná příloha zpravodaje již od roku Od té doby vyšlo 44 osmistránkových příloh, což celkem činí 352 tiskových stran. Nová kniha o rozsahu 248 stran tak zakládá oprávněnou naději, že druhý díl spatří světlo světa již brzy. To samozřejmě nezáleží jen na píli autorů, ale i na pochopení vedení městského obvodu, který na vydání prvního dílu finančně přispěl a jistě svou podporu poskytne i dalšímu autorskému počinu. Skutečnost, že téma vratislavické historie je pro nejširší veřejnost stále velmi lákavé, se plně projevila v hojné účasti při křtu. Autoři před plným sálem odpovídali na dotazy z pléna týkající se vratislavické minulosti, vlastivědných toulek autorů, nejmilejších míst a tvůrčí spolupráce obou autorů. Vřelá atmosféra slavnostního večera byla zakončena autogramiádou a prodejem knih za velmi příznivou cenu. Závěrem jen opakuji přání, aby první díl sympatické knihy nezůstal v našich domácích knihovnách dlouho osamocen. Kniha je k dostání v informačním centru VRATI- SLAVICE za 150 Kč. Martin Nechvíle EKOLOGICKÁ LIKVIDACE VOZIDEL Pro občany Vratislavic nad Nisou a okolí je nově otevřena v areálu INTEX provozovna ekologické likvidace vozidel (autovraků). Likvidace i odtah vozidla je zdarma. Při předání autovraku je vydáno Potvrzení o jeho převzetí do schváleného zařízení ke sběru autovraků, doklad nutný pro odhlášení vozidla. Vlastník vozidla musí předložit technický průkaz a průkaz totožnosti. Otevírací doba: Po Pá 7 16 hodin, So 7 12 hodin nebo kdykoli po telefonické dohodě. Za dovezený autovrak dostanete odměnu Kč. V provozovně je nově otevřen také pneuservis a autoservis. Adresa provozovny: areál INTEX, Tanvaldská 345, Liberec 30 Vratislavice n. Nisou Provozovatel: Ing. Petr Běloch, IČ Telefon: , , ; Ing. Petr Běloch ÚPRAVA ALEJE VE SLADOVNICKÉ ULICI Na základě inventarizace analýzy a plánu péče pro vzrostlou stromovou zeleň lipové aleje v ulici Sladovnické, zpracované odborným dendrologem bylo zjištěno v této lokalitě 11 stromů, které je nutné z hlediska bezpečnosti co nejdříve řešit. Tři stromy byly již pokáceny nyní v době vegetačního klidu, ostatních osm dřevin bude zajištěno řezem, příp. další úpravou. Alej lemuje po obou stranách místní komunikaci směřující z Vratislavic nad Nisou severovýchodně k sídlišti Kunratická. Předmětem hodnocení byla část aleje od budovy SčVaK k napojení na ul. Kunratickou. Je obklopena z části loukami a přiléhající zahrádkářskou kolonií, kde se v blízkosti nenacházejí žádné významné skupiny dřevin, které by stromy v aleji zastiňovaly. Značná část aleje však prochází lesním porostem a koruny jsou zde ovlivněné zápojem. Na komunikaci procházející alejí byl, i přes její stav a místní význam, v době místních šetření zaznamenám poměrně hojný provoz nejen aut, ale zejména pěších (maminky s kočárky z nedalekého sídliště). Stromy vyrůstají ve většině případů v těsné blízkosti komunikace (přímo v krajnici či na okraji příkrého svahu spadajícího od komunikace), v části na vyvýšeném břehu nad silnicí. Alej je tvořena téměř výhradně lípou velkolistou. Bylo hodnoceno celkem 147 dřevin. Největší procento tvoří dospělé lípy s mírně narušenou a zhoršenou vitalitou. VRATISLAVICKÉ SKI 2013 Vratislavičtí milovníci běžek a běžkování jistě již netrpělivě čekají na vyhlášení letošního ročníku soutěže s názvem Vratislavické SKI Prosincová obleva zmařila plány organizátorů, ti se však nevzdávají a chtějí všem sdělit, že pokud počasí a sněhové podmínky dovolí, bude se soutěž konat v měsíci lednu, nebo únoru. Sledujte prosím webové stránky městského obvodu a informační plakáty, které budou vylepeny na veřejně dostupných místech. Jako v minulém roce, tak i letos bude akce zajišťována ve spolupráci s Klubem cyklistů Pivovar Vratislavice, kterému městský obvod touto cestou děkuje za spolupráci. Mgr. Ludmila Kejíková, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Stromy s akutním zásahem určené k vykácení byly stromy, které bylo třeba řešit okamžitě, hrozilo nebezpečí z prodlení. Do této skupiny byly zařazeny dřeviny s rozsáhlou hnilobou kmene a s mohutnými odumřelými větvemi v koruně. Statika těchto jedinců byla již výrazně narušená (dřevomor kořenový, odumírající dřeviny, poškození bleskem, souběh několika závažných defektů) a vzhledem k umístění nad komunikací byla provozní bezpečnost na kritické úrovni. Některé stromy měly výrazně zredukovanou korunu (hnojník v blízkosti báze, propadliny na kmeni, vstupy do dutin, vyhnívající rány po odstraněných větvích, narušená úžlabí, choroš šupinatý na kmeni). Z důvodu komplikací, které by vznikly v případě nové výsadby, bylo kácení navrženo pouze v minimálním nutném rozsahu tak, aby byla zajištěna provozní bezpečnost v lokalitě. Jako kompenzace ekologické újmy byla uložena náhradní výsadba. Jaroslava Holíková, technický odbor DŽP 5

6 LEDEN 2013 MIKULÁŠSKÁ V DESÍTCE Dne se v našem Kulturním centru VRATISLAVICE pořádala Mikulášská zábava, organizovaná komisí komunitního plánování Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou. Prostor velkého sálu byl nabitý návštěvníky, jichž se sešlo přes sedmdesát. Všichni natěšení a v dobré náladě. Úvodní řeč k programu pronesla Mgr. Vladimíra Hoření a všechny nás mile přivítala. Představila hudební doprovod Duo Band Petra Voslaře a jeho partnerku Alici, kteří se brzy chopili iniciativy a spustili pár vánočních koled, aby nás naladili na poetickou strunu blížících se Vánoc. Nicméně při těchto kouzelných tónech nezůstalo a vesměs se pak muzicírovalo v pořádně rychlém rytmu ať už italských písní či skupiny Smoky. Nechyběla ale ani naše drahá vlastenecká Hašlerka Ta naše písnička česká a zaznělo mnoho melodických písní let šedesátých, polky a valčíky. Uprostřed programu přišel pan Rygál st. v krásném kostýmu Mikuláše (v červeném zlaceném ornátě) a v ruce třímal velkou stříbrnou berlu. Doprovázel ho bělostný anděl s dlouhými vlnitými stříbrnými vlásky. Tuto roli převzala paní Mgr. Vladimíra Hoření. Mikulášova skupina nesla košík plný dárků a každý z návštěvníků byl obdarován nějakou milou pozorností. Děvčata z komise měla na hlavách červené čertovské růžky a nosila nám kávičky, čaje, obložené chlebíčky a vánočku. Nálada byla bezvadná, všichni jsme se prima pobavili a rozhýbali kosti na parketu při pěkných rytmických písničkách. Závěrem pak zazněl i úžasný rychlý twist, takže jsme si pořádně zaskotačili a zablbli. Prostě Mikulášská 2012 se vyvedla na výbornou a my za ni komisi komunitního plánování Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou ze srdce děkujeme. Jiřina Marešová JÁ BYCH RÁD K BETLÉMU ANEB TURISTICKÁ AKCE SVAZU DŮCHODCŮ VRA- TISLAVICE NAD NISOU Řidič městského autobusu číslo 16 se ve středu 12. prosince 2012 nestačil divit, když krátce před třináctou hodinou přijel na nástupiště ve Fügnerově ulici. V tuto hodinu obvykle poloprázdný nástupní ostrůvek byl tentokrát plný seniorek a seniorů. Podle jejich oblečení a turistického vybavení mu bylo jasné, že se nevydali za vánočními nákupy, ale chystají se na turistickou akci do Kryštofova Údolí. Po půlhodině jízdy se přesvědčil, že jeho odhad byl správný. Všichni vystoupili nedaleko tamějšího obecního úřadu, odkud se vydali zasněženou silnicí k muzeu betlémů, které se nachází v prvním patře místního hostince U Kryštofa. Betlémů je zde umístěno více než dvacet, od miniaturních až po ty největší. Neméně zajímavý je též betlém světoznámého malíře Josefa Jíry, který jím byl vyroben v roce Je umístěn pod širým nebem od začátku adventu do Tří králů. Za zhlédnutí též stojí místní orloj, u kterého se všichni zastavili, a po nezbytném focení pokračovali dál. Po půlhodince chůze byla naším konečným cílem zastávka v hospůdce, kde se všichni posilnili a zahřáli, včetně pejska Bertíka. Ten vždy doprovází svoji paničku, a stává se tak pro většinu milým zpestřením turistických akcí. Počasí tentokrát opět nezklamalo, a tak se zase potvrdila pravdivost slov, že středa je ten nejlépe zvolený den v týdnu pro výlety do přírody. Všichni se vraceli domů již za tmy, přivítal je světly zářící Liberec. S myšlenkou na další hezké setkání se všichni rozloučili a vrátili do tepla svých domovů. Eva Mužíková KRKOVIČKU NEBO BŮČEK? V listopadovém vydání zpravodaje jsem vás seznámila s výsledky ankety týkající se spokojenosti, či nespokojenosti občanů Vratislavic s nově otevřenou prodejnou pečiva U Bláhů. V měsíci prosinci bylo mým úkolem zjistit názor občanů na sousedící prodejnu masa a uzenin pana Šoukala. Jak jim vyhovuje nabídka zboží, jeho kvalita, cena a profesionalita obsluhy? Tentokrát jsem oslovila dospělé občany Vratislavic, neboť zde tvoří převážnou část zákazníků. K mé radosti byli všichni dotázání ochotni vyjádřit svůj názor a bylo zřejmé, že je anketa zajímá. Jelikož sama navštěvuji pravidelně tuto prodejnu, nebyla jsem výsledkem hodnocení překvapená, naopak. Téměř všichni dotázaní občané se shodli na tom, že celková úroveň se výrazně zlepšila od doby, kdy se za pultem objevila sympatická prodavačka 6 paní Petra. Její osobitý styl prodeje, na který jsou již mnozí občané zvyklí z jejího bývalého působení v místní prodejně potravin, vyvolává u většiny zákazníků úsměv na tváři. Čekání ve frontě přestalo být nudnou a pomalou záležitostí. Paní Petra je velká profesionálka, z toho mimo jiné vyplývá i rychlost obsluhy. Když si k tomuto přidáte kvalitu a pestrost nabízeného zboží, závěr hodnocení je jednoznačný. Všichni dotázaní občané vyjádřili naprostou spokojenost, nezaznamenala jsem téměř žádnou kritiku. Pouze v jednom případě jsem slyšela názor, že se liší kvalita vinných klobás, někdy se prý z nich vypéká hodně tuku. Velmi dobře byly vedle masa hodnoceny zabijačkové výrobky, domácí uzeniny i škvařené sádlo. Zákazníci by uvítali širší sortiment drůbeže, dokonce asi ve dvou případech padla zmínka o možnosti zakoupení ryb. Připomínky nebyly ani k otvírací době, pondělní prodej místo sobotního většině vyhovuje. V jedné skupince dotázaných vznikla debata týkající se požadovaného množství zboží a množství skutečně prodaného, které prý bývá občas o něco větší. Na to jeden občan reagoval slovy: Tak to má v kšeftě přece být, to je naše Petra, ta by prodala i chcíplou kozu. Všichni se zasmáli a bylo po debatě. Takže, co říci závěrem? Díky oběma prodejnám, které tvoří malý komplex a jejichž úroveň je podle hodnocení občanů velmi dobrá, se stal v tomto směru život našich občanů zase o něco příjemnější. A proto oblíbené slovo paní Petry s dovolením řeknu jménem všech oslovených občanů nyní já, CHVÁLÍM! Eva Mužíková

7 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ NAKUPOVALI, ALE NEPLATILI V listopadu naši policisté řešili několik případů krádeží v supermarketu Albert. Dva pachatelé se však nedopustili přestupku, ale vzhledem k jejich kriminální minulosti bylo jejich jednání kvalifikováno jako trestný čin. V jednom případě se jednalo o muže bez domova ve věku 51 let, který v prodejně kradl sladkosti v hodnotě 700 korun českých. Ve druhém případě se jednalo rovněž o muže ve věku 18 let, který kradl drogistické zboží v hodnotě bezmála 300 korun českých. Oběma mužům bylo našimi policisty ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření ze spáchání přečinu krádeže a případy předány Okresnímu státnímu zastupitelství. Mrazy a náledí S příchodem mrazivého počasí a bohaté sněhové nadílky naši policisté bohužel zajišťovali nespočet míst dopravních nehod. Zejména v tomto období je většina nehod způsobena vinou řidiče, který nepřizpůsobí rychlost své jízdy stavu a povaze pozemní komunikace. Téměř každý den je vozovka namrzlá a velmi kluzká. Vážení řidiči, držte se hesla Raději pomalu, ale bezpečně. npor. Mgr. Jiří Zavřel, vedoucí oddělení RANNÍ PTÁČE DÁL DOSKÁČE Vstáváte denně do práce nebo do školy? A chcete mít u toho příjemného společníka? Stačí jediné, zapnout si správné rádio. Pokud chcete být v obraze, co se kde děje na Liberecku a Jablonecku, nalaďte si Český rozhlas Sever. Český rozhlas Sever vysílá nově každé všední ráno z Liberce, a to od 5. do 8. hodiny ranní. Tříhodinový blok naplněný především informacemi z Libereckého kraje, zprávy s počasím každých 20 minut, přesný čas a plno pěkných písniček. To je Dobré ráno z Liberce. Mluveným slovem vás provedou moderátoři Tomáš Beneš nebo Honza Žíla. Uslyšíte různé reportáže, s námi budete mít přehled, kde se co děje. Nezapomínáme na zajímavé lidi z regionu, vždy po půl osmé si zveme hosta, který se podělí o zážitky, novinky, aktuální informace. U mikrofonu se vystřídá řada sportovců, herců, vědců, pamětníků, odborníků z nejrůznějších oblastí právě z Libereckého kraje. Od ledna do začátku jara budeme vysílat seriál o libereckých rozhlednách. A že jich je plno. Přesvědčte se u nás, třeba zrovna vám dáme tip na hezký výlet. Vstávání vám zpříjemníme hezkými písničkami s důrazem na českou muziku. Teď už stačí jediné, naladit správnou frekvenci 91,3 FM nebo 102,3 FM. Český rozhlas Sever Z REDAKČNÍ POŠTY Chceme Vás tímto informovat o nově spuštěném webovém portálu Ing. Jana Schlegelová Členka přípravného výboru Naše Vratislavice o. s. HASIČI VRATISLAVICE NAD NISOU VÝJEZDY JEDNOTKY PROGRAM MC KAMÍNEK NA LEDEN Zveme všechny maminky (i rodiče) na přednášku o výchově dětí na téma Sourozenecké konstelace, která se uskuteční dne od 10 hodin v MC Kamínek. Přednášet budou manželé ThMgr. Igor Maduda a Mirka Madudová o tom, jaký dopad na přístup k životu má pořadí, ve kterém se dítě do rodiny narodilo. Po přednášce proběhne beseda s dotazy. listopad (18.49) ul. Slezská požár lesa (9.30) areál ZOO Liberec útěk tygra (19.05) ul. Nad Školou požár lesní hrabanky (01.47) ul. Americká požár bytového domu Sněhulácká pohádka Výtvarničení sněhulák Malí muzikanti Speciál malování na hedvábí Přednáška Sourozenecké konstelace Pohádka Ptáčci v zimě Výtvarničení budka pro ptáčky Cvičeníčko Pohádka za MC Kamínek Renata Zítová 7

8 8 LEDEN 2013 MĚSTO KOBERCŮ VRATISLAVICE, 3. ČÁST Ginzkeyovské impérium na severu Čech po 2. světové válce Uvádí se, že později ve vile žili bratři Mallmannovi Alfréd a Egon, jejichž rod se spojil s rodem Ginzkeyů a společně s nimi řídili továrnu. Po 2. světové válce uvádí se rok 1958 byl tento objekt prostřední vily taktéž přestavěn na zdravotní středisko. Pominulou slávu jeho zašlých majitelů zde ale dodnes připomíná nejen krásná, byť trochu ošuntělá fasáda a štukové zdobení interiérů, ale především velká malovaná luneta uvnitř objektu zobrazující výrobu koberců. Vratislavické ženy zde v přítmí tovární haly mezi stroji a transmisemi váží koberce. V kovaných výplních dveří se také dochovala těžko čitelná iniciála písmene G coby připomínka jména dávných stavitelů. Po znárodnění byla ve Vratislavicích vyhlášena společnost TOKO se sídlem v bývalém Ginzkeyově podniku. Do organizační struktury nového podniku byly začleněny i mnohé firmy z celé republiky. Továrna byla opět několikrát přebudována a došlo i ke vzniku několika nových slavných značek (KOVRAL). Byly nakoupeny i nové stroje a vylepšeny některé technologie. Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let vybavil tehdy nově pojmenovaný Bytex svými koberci horský hotel na Ještědu a jako připomínka starých slavných časů byl vyvázán mimořádně složitý koberec pro respirium televizního studia na Kavčích horách v Praze. Výroba kulminuje v polovině osmdesátých let minulého století, kdy závod vyrábí 6,6 milionů metrů čtverečních koberců a výrobky jsou exportovány do 50 zemí světa. V závodě je zaměstnáno 1200 pracovníků, z toho 1000 ve výrobě. Roku 1990 došlo v podniku Bytex k zásadním změnám. Firma zanikla a rozpadla se na několik menších. Základní vratislavický závod byl přejmenován na Intex. Výrobu tvoří z větší části všívané koberce a lahůdkou stále ještě zůstává ruční vázání. Z podnikového ředitelství ve Vratislavicích je pak řízena výroba koberců a potahových látek s více než 8000 zaměstnanci. Po sametové revoluci se státní podnik rozpadá na samostatné dílčí závody a na základě privatizace působí dále jako akciová společnost. Což byl bohužel klíčový moment, který odstartoval zánik celého podniku a výroby koberců nejen ve Vratislavicích, ale v celém tehdejším Československu. Postupnými reorganizacemi se výroba soustřeďuje do devíti velkých závodů. Ve druhé polovině devadesátých let minulého století rapidně klesá zájem o výrobky závodu. Nestalo se tak však proto, že by kvalita výrobků byla nižší. Právě naopak, výrobky vratislavických kobercářů měly stále vysoký standard, ale noví majitelé firmy vyšroubovali ceny tak vysoko v touze po rychlém zbohatnutí, že se výrobky na světových trzích staly neprodejnými. Na český trh je dodáván ze zahraničí sortiment sice mnohem nižší kvality, ale levnější než domácí produkce, a tak se stalo, že se stále klesající kupní silou obyvatelstva je tento méně kvalitní sortiment žádanějším. Přesto se Intex vyhnul hrozícímu bankrotu tím, že předal část továrního zařízení a objekty firmě KAZAN HOLDING z Panenských ostrovů, která kupuje akcie podniku a počítá s výrazným zvýšením produkce zaměřené na vysoce kvalitní tkané koberce. KOVRAL získává belgická nadnárodní společnost Associated Weavers, v některých částech výrobních hal je Protex vyrábějící koupelnové soupravy. Další části areálu továrny slouží jako dílny a parkoviště kamionové dopravy. Na přelomu 20. a 21. století likviduje Intex další nevýrobní zařízení. Nejprve uzavřel mateřskou školku a jesle v zámeckém parku, zámek předal odštěpné organizaci Byservis a budovu závodního klubu prodal firmě Fair Play, která ji přestavěla na Western Club. Byservis zámek posléze prodává do soukromých rukou. Zašlou slávu ginzkeyovského impéria připomínají především obrovské areály továren na koberce, které dnes slouží jako zdravotní sklady či parkoviště pro kamiony a jejich dílny. Zauhlovací a vodárenská věž i mohutný objekt kotelny, z něhož vyrůstá dominanta obrovského komínu, zůstávají připomínkami dob, kdy Vratislavice byly díky ginzkeyovským kobercům známé široko daleko po celém světě a zdejší lidé patřili k nejbohatším v celém údolí Nisy. Starý pan Ginzkey nebyl jen tvrdým kapitalistou, který se žene pouze za ziskem. Byl ze staré školy noblesních nešlechtických šlechticů, hrobka rodiny Ginzkeyů na vratislavickém hřbitově kteří si sice dopřávali pohodlí a požitků, avšak nezapomínali ani na blaho obce. Nechal zřídit domy pro své nejdůležitější zaměstnance, v tomto měl vzor ve svém příteli a velkopodnikateli baronu Liebiegovi; založil nemocenskou pokladnu, zasadil se o vybudování silnice z Vratislavic do Vesce a Rochlic, obrovskou částku věnoval na výstavbu školy, prosadil zřízení pošty a na vlastní náklad ji vybavil telegrafem. Držel se hesla: Co je dobré pro mne, hodí se i ostatním. Přispěl k založení zdejšího pivovaru, i když tato investice se nakonec ukázala jako ne zcela výhodná. Pro blaho své obce toho udělal opravdu mnoho. Ignaz Ginzkey umírá na srdeční mrtvici 3. května Zůstala po něm obrovská továrna na mechanicky i ručně vyráběné koberce, a navíc ještě značka Austrian blantets, která proslavila další jeho výrobky deky. Posledním místem odpočinku rodiny Ginzkeyových je místní vratislavický hřbitov. Na západním okraji hřbitova se nalézá hřbitovní kaple se špičatou střechou typickou pro stavby související s tímto rodem. Kaple je obložena stejně jako budova zámku žlutým hořickým pískovcem. Málokdo se dnes dostane dovnitř této kaple, místa posledního odpočinku rodu Ginzkeyů, rodu, jenž se významnou měrou podílel na vzniku současných Vratislavic. Hluboko v podzemí pod hřbitovní kaplí se nalézá krypta stejně rozměrná jako je vydlážděná plošina, na níž stojí kaple. V hloubce podzemí jsou uloženy v deseti rakvích a pěti urnách ostatky příslušníků Ginzkeyova rodu. Uprostřed se nalézá rakev zakladatele rodu Ignaze Ginzkeye. Rakev překrývá kovaná mříž tvořená z drobných oček a tepaných růžiček. Vedle něj spočívá rakev jeho manželky a po stranách jsou v rakvích ostatky dalších členů rodiny. Na náhrobních deskách lze přečíst jméno, datum narození i úmrtí, stav a původ osob v kryptě. Jsou tu i desky se jmény Mallmanů. Jedna z uren patří Alfredu Ginzkeyovi. Po další věky zde odpočívají členové rodiny, spí věčným spánkem, jeden vedle druhého, dnes již téměř zapomenuti. (pokračování příště) Lubor Šimek, certifikovaný průvodce EU

9 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ PRVNÍ VELKÝ ROBOTICKÝ ÚSPĚCH NAŠÍ ŠKOLY ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD V pátek 18. ledna 2013 se koná na naší základní škole zápis do 1. tříd. K zápisu se dostaví děti, které v tomto roce dovrší k věku 6 let. Zápis proběhne od 15 do 18 hodin v prostorách školní družiny. Vchod je prosklenými dveřmi s obrázkem krtečka pod jídelnou (zelená budova). Vezměte s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. vedení ZŠ Vratislavice KRAJSKÝ MINIVOLEJBAL V sobotu 15. prosince 2012 se zúčastnilo 20 našich malých (3. až 6. třída) volejbalistů a volejbalistek krajského kola minivolejbalu v barvách. Turnaj organizoval v Novém Boru Radim Mitiska a měl hodně práce, neboť týmů bylo přehršle. Naši se vůbec neztratili, i když výsledky nejsou to nejhlavnější. Hlavní je radost z pohybu, radost ze hry. Ve třech kategoriích hráli: Adélka Dlouhá, Denisa Franzová, Eliška Mihočková, Vendula Drechslerová, Veronika Havrdová, Lenka Máchalová, Nikol Valentová, Kačka Dlouhá, Adriana Peřinová, Kačka Mráčková, Leonka Šimůnková, Jitka Doubravová, Danča Glaserová, Vendy Mráčková, Josef Fizek, Adam Plašil, Natálka Bitkovská, Klára Kulhavá, Martin Lank a Dominika Vološová. Jitka Doubravová s Leonkou Šimůnkovou skončily ve své kategorii druhé a Adéla Dlouhá s Denisou Franzovou byly třetí. Gratulujeme všem zúčastněným a děkujeme rodičům za podporu a dopravu. Další turnaj je 3. února Mnoho fotek je ve fotogalerii na Mgr. Jan Kvapil Mirek Tabaček, David Manca a Tomáš Rous jsou našimi prvními reprezentanty v kreativně technické soutěži Kyber robot 2012, která byla na Technické univerzitě Liberec, fakulta mechatroniky a informatiky. Rozhodně si to zasloužili svým přístupem, prací navíc a talentem. Všichni tušíme, že pokud rozvinou svůj talent a pracovitost, v dospělosti o ně bude velký zájem. Šestého ročníku se zúčastnil rekordní počet škol i jednotlivců z celé republiky. Přijelo 20 žáků ze základních škol a 41 studentů středních škol. Tříčlenný tým dokonce přijel i z Polska, a dal tak soutěži mezinárodní rozměr. Zvyšující se zájem o soutěž uvítal i Pavel Šimák, zástupce společnosti ČEZ, která je jedním z pravidelných sponzorů soutěže: Jsem rád, že se zúčastní žáci základních škol. Zřejmě už tuší, že studium technických oborů je dobrá cesta pro život. V našich průzkumech se o jedno pracovní místo na humanitní pozici TOP manažera uchází 370 zájemců, na pozice techniků se přihlásili jen dva. Technicky vzdělaní odborníci tedy nemusí mít strach, že své znalosti neuplatní na dobře placených pozicích. To, že liberecká univerzita dokáže vzbudit o techniku zájem u té nejmladší generace, je velmi chvályhodné a užitečné, prohlásil Šimák. Předmětem soutěže je vždy libovolná kreace malých výukových programů podle volné invence soutěžících. Letos již potřetí byla soutěž rozšířena i pro děti ve věku 8 až 14 let. Zapojení žáků základních škol do technicky zaměřených akcí se už velmi pozitivně projevuje. Průmyslová škola strojní eviduje větší počet přihlášek ke studiu a ve velkém procentu se hlásí děti, kteří se zapojují do našeho volnočasového programu, řekl vedoucí projektu Otevřená univerzita Miloš Hernych. Úroveň soutěžních exponátů byla podle členů poroty velmi dobrá. Středoškolští studenti i žáci základních škol se s velkou invencí dokázali ponořit do problému, přinesli i řadu originálních řešení. Porota hodnotila choreografii a kreativitu sestavy, využití všech funkcí robota a dodržení časového limitu. V konečném pořadí naši chlapci skončili na krásném 4. místě. Vzhledem k tomu, že Mirek Tabaček, David Manca a Tomáš Rous byli jedni z nejmladších účastníků, můžeme se těšit na další soutěže. Pracujeme na tom, abychom u nás ve škole odhalili další technické talenty a vytvořili podmínky pro práci, která požaduje hodně nad rámec základního vzdělání. Jako škola uvítáme podporu i soukromých subjektů, která nám umožní vytvoření podmínek pro technický rozvoj žáků a žákyň (nákup robotů, přihlášky na soutěže). Mgr. Jan Kvapil VÁNOČNÍ KONCERT DĚTÍ ZŠ VRATISLAVICE Ve čtvrtek proběhl v kulturním centru VRATISLAVICE vánoční koncert dětí ZŠ Vratislavice. Na koncertě již tradičně vystoupil sbor Blešky, flétny začátečníci i pokročilí. Také jsme měli možnost poslechnout si hru na kytary Dorky (4. A) a Honzíka (2. A) Jechových, zpěv Natálky Bitkovské (5. A), Adriany Novákové (7. A) a Elišky Kubálkové (7. A). Letos vystoupila i 1. C s paní učitelkou Miladou Fibrichovou. Návštěvníci koncertu si odnesli dárečky v podobě přáníček, které vyrobily děti 2. až 5. tříd. Děkuji za spolupráci kolegyním Evě Minčákové, Jolaně Hegedüsové i klavíristce Petře Soldánové. Hezký nový rok. Mgr. Petra Brychová 9

10 LEDEN 2013 VÁNOČNÍ JARMAK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Po loňské úspěšné premiéře vánočního jarmarku jsme s dětmi ze školní družiny připravili druhý ročník. Během podzimu děti vyráběly pod dozorem svých vychovatelek mnoho výrobků. Děti vyráběly z papíru, sádry, vosku, modelovací hmoty, ale i z přírodních materiálů jako jsou kaštany, šišky a žaludy. V úterý 17. prosince 2012 přišel den D, na který se děti velice těšily. Dopoledne jsme dokončili přípravy a v 15 hodin vánoční jarmark mohl začít. V úvodu pan ředitel Mgr. Libor Rygál přivítal rodiče a příbuzné, děti zahrály na flétničky a zazpívaly vánoční koledu. Pak už nic nebránilo samotnému výběru a prodeji dárečků. A že bylo z čeho vybírat. Výtěžek z vánočního jarmarku bude použit na hračky a drobné dárečky pro děti ze školní družiny. Iveta Mrázková, hlavní vychovatelka PROJEKT ZDRAVÁ PĚTKA V MŠ SÍDLIŠTĚ Projekt Zdravá Pětka řetězce Albert je zaměřen na předávání informací o zdravé výživě, na získávání zdravých stravovacích návyků hravou a pro děti MŠ a ZŠ atraktivní formou. Děti v naší mateřské škole se zúčastnily tohoto skutečně kvalitně didakticky připraveného programu. Ovoce a zelenina se ochutnávaly, poznávaly, děti z ní skládaly zdravé panáčky. Nechyběly informace o celé potravinové py- ramidě co jíst v hojné míře, čeho se naopak vyvarovat. Lektorka Jana Ježková měla pro své žáčky připraveno ohromné množství názorných pomůcek a materiálu. Uměla zaujmout celou skupinu dětí. Zpětnou vazbou jí byla aktivní a nadšená účast všech. Děti si zcela jistě odnesly mnoho nových informací a osvěžily si i to, co již vědí. Bc. Hana Šimková, ředitelka MŠ Sídliště KONEC ROKU V MŠ TANVALDSKÁ Snad všichni říkáme, jak ten čas letí. A opravdu, nedávno minul podzim ve svých zářivých barvách a najednou je všude bílo a je tu ten nejkrásnější čas vánoční, plný očekávání a rozzářených dětských tvářiček. Moc se na něj všichni připravujeme a těšíme. Čas adventu jsme zahájili tradiční Mikulášskou, kterou pro nás v Desítkách připravili studenti obchodní akademie. Romanticky až pohádkově na nás zapůsobilo zasněžené Kryštofovo Údolí, kam jsme se s dětmi vydali za tradicemi betlémů a výstavou historických hraček. Celou naši školku jsme společně s dětmi vyzdobili a i zde se těšíme z postaveného betlému. K Vánocům neoddělitelně patří také naše zpívání a muzicírování s MŠ Lísteček. Náš společný sboreček,,ahoj těpic přinesl radost všem při rozsvícení vánočních stromů v libereckém OC Forum a především všem Vratislavičanům v atriu Desítek. Vánoční atmosféru vytvořili naši zpěváčci i v domově se- niorů a svým vystoupením potěšili nejen babičky, dědečky a zaměstnance, ale i naši doprovodnou kapelu. Předvánoční čas jsme zakončili společnou tvořivou dílničkou za účasti rodičů, dětí a pana starosty, který předal dětem malé dárečky. Tímto chceme všem hostům, rodičům i dětem ještě jednou poděkovat a popřát do nového roku jen vše dobré. Irena Šramarová, učitelka MŠ Tanvaldská 10

11 SENIOŘI HODNOTILI VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ Silný vítr, chumelenice, že není na krok vidět, a náledí, to bylo počasí dne 11. února 2012 okolo čtrnácté hodiny ve Vratislavicích nad Nisou. Zde by se nabízelo lidové rčení: Ani psa bys nevyhnal. Tato kalamita však neodradila 103 seniorů a seniorek, kteří se sešli na předvánočním posezení v restauraci Centrum Králův Háj. Hlavním bodem tohoto setkání bylo vyhodnocení turistiky za rok Po nezbytné administrativní proceduře, kdy byl vybírán členský příspěvek a vystavovány průkazy pro nové členy svazu, se ujal slova pan Miloslav Špidlen. V pečlivě připraveném příspěvku nejdříve zavítal trochu do historie svazu, vzpomenul na členy, kteří se nemohli pro svůj vysoký věk či zdravotní stav setkání zúčastnit, aby pak přistoupil k vlastnímu vyhodnocení turistických akcí. Všechny plánované akce byly uskutečněny, turisté zdolali přes 400 kilometrů, a to za každého počasí. Středa, kdy se výlety pravidelně konají, se ukázala jako nejideálnější den v týdnu. Počasí i přes některé vrtochy vždy vyšlo. Pouze středa 9. září, kdy turisté pod vedením pana Jokla vyrazili do Krkonoš, propršela. Vlastně spíše prolila doslova celá. Sláva nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu se tenkrát jaksi nekonalo. Po skončení oficiálního programu následovalo slavnostní pohoštění. Řízek s bramborovou kaší a oblohou, chutný zákusek a nezbytná káva. V příjemném prostředí restaurace obsluhovali seniory a seniorky studenti Střední školy gastronomie a služeb v Liberci, kteří se snažili vyhovět všem požadavkům, jak nejlépe dovedli. Tak, jak to je při seniorských akcích již pravidlem, ani tentokrát nechyběl Duo Band Petra Voslaře, který byl příjemným zpestřením tohoto slavnostního setkání. Rozloučili jsme se plni hezkých dojmů s přáním, abychom se v tomto počtu a ve zdraví scházeli i nadále v roce Eva Mužíková POZVÁNKA NA ZIMNÍ VYCHÁZKOVÉ TRASY SENIORŮ I když rtuť teploměru za okny v tomto období klesá, turisté z vratislavické organizace důchodců vzkazují: Neseďte ve svém volnu doma, co chvíli slunce vysvitne, sníh se zatřpytí, vyrazte s námi do blízkého okolí. Délky tras nejsou uvedeny, podřídí se počasí. Středy bývají nejhezčí z celého týdne a pohyb na čerstvém vzduchu s přáteli a známými vždy potěší. Nezapomeňte, že chůze přináší duševní uvolnění, podporuje krevní oběh a prohřívá klouby. Pro následující období jsme pro vás připravili tyto akce: Středa 9. ledna Sraz je u úřadu městského obvodu ve Vratislavicích ve 13 hodin. Trasa povede pod vedením Broni Pecháčkové k Veseckému rybníku Tajchu a pak dle domluvy. Středa 16. ledna Výletníci vyjedou ve 13 hodin autobusem MHD č. 18 na Českou chalupu a odtud bude podle schůdnosti nastoupena pod vedením Ing. Roberta Jokla výletní trasa zpět do Liberce. Středa 23. ledna Nástup na vycházkovou trasu je plánován v Krásné Studánce, kam se účastníci dostanou autobusem MHD č. 28, který z terminálu odjíždí ve 13 hodin. Vedoucím je František Rygál. V případě studeného počasí zastávka u Medvěda. Středa 30. ledna Vedoucí Josef Žežulka zve výletníky na trasu Machnín Pavlovice. Autobus MHD č. 16 odjíždí z Fügnerovy ulice ve hodin. Středa 6. února Účastníci výletu se sejdou na terminálu MHD do 13 hodin a autobusem č. 12 odjedou pod vedením Ing. Roberta Jokla do Růžodolu. Výhledy z pod Ještědu na Liberec a vzdálené Jizerské hory jsou v tomto období za pěkného počasí nádherné. Miloslav Špidlen (redakčně upraveno) JUBILANTI V měsíci listopadu 2012 oslavili svá jubilea: 70 let Margareta Pechová Josef Hrnčíř Jaroslav Bříza Milan Kmínek 75 let Jiří Pírko 90 let Hedvika Havlíčková Všem jmenovaným gratulujeme a přejeme mnoho zdraví a spokojenosti. 11

12 LEDEN 2013 KULTURNÍ CENTRUM VRATISLAVICE KRTEK S MYŠKOU V DIVADLE Divadélko malé Bo zahraje pohádku O krtkovi a myšce aneb Jak se chovat v divadle. Kreslené postavičky krteček a myška vás provedou divadelním světem a zahrají si s dětmi opravdové divadlo. Radek a Šárka Švábkovi vtáhnou malé diváky do děje. Součástí pořadu jsou krátké pohádky, ve kterých si děti zahrají hlavní role. Pohádka je určena pro děti nejrůznějších věkových kategorií. Neděle od 10 hodin. Vstupné 50 Kč. PŘEDNÁŠKA SRDCE AFRIKY Expedice do tajemného Srdce Střední Afriky, hledání posledních Pygmejů, kteří ještě žijí podle tradic předků. Panenské pralesy, tajemní obyvatelé i oblasti, které jsou dosud bílými místy na mapách. Navštívíme Kamerun, Středoafrickou republiku i Kongo, tedy země, kam se běžně nejezdí a kde jen obyčejný přejezd hranice znamená velké dobrodružství. O vyprávění z cest po Africe se s vámi podělí Tomáš Kubeš. Přednáška je zpestřena promítáním. Je Střední Afrika posledním rájem? Dá se projít pralesem bez průvodce? Je nebezpečná řeka Sangha na své pouti k veletoku Kongo? Žijí Pygmejové ještě tradičním způsobem života? Nezabijí nás pytláci, nebo nezakousnou krokodýli? To jsou otázky, na které odpoví přednáška z odvážné expedice po Africe. Během strastiplné cesty plné dobrodružství, úplatků a průtrží mračen v období dešťů se expedice vydala do nitra Afriky, kde se dosud rozprostírají panenské pralesy. Mnoho míst není vůbec osídleno a často jedinými obyvateli jsou pouze Pygmejové, kteří se živí lovem. Tady musí každý zapomenout na mobilní síť, internet, obchody, nebo jakékoliv výdobytky civilizace. Zdejší lesy jsou skutečným rájem, kde žijí četné populace goril nížinných, šimpanzů, pralesních slonů, hrochů a mnoha dalších živočišných druhů. Cesta měla za cíl zjistit, zda je možné setkat se s Pygmeji, kteří žijí dosud stejně jako jejich předci. A také zjistit realitu ohl. pytláctví a kácení pralesů. Přednáška pod vedením cestovatele, novináře, fotografa a milovníka Afriky Tomáše Kubeše se koná 17. ledna od 18 hodin v prostorách malého sálu KC. Vstupné činí v předprodeji 50 Kč, v den akce 70 Kč. 12 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL Zpestření pro děti na všední dny slibuje maškarní karneval pro děti. Masky jsou vítány, fantazii se meze nekladou. Program se soutěžemi, tancem i zpíváním děti o nedělním odpoledni jistě zabaví. Rodičové, vystrojte své ratolesti a dorazte. Těšíme se na vás 20. ledna od hodin. Maškarní se koná v hlavním sále KC. Vstupenky jsou již v prodeji. Vstupné činí 80 Kč. Vstupenky lze rezervovat či zakoupit v rámci prodejní sítě evstupenka i na Informačním centru Vratislavice nad Nisou. Pro více informací volejte na tel. číslo PŘEDNÁŠKA VÚDU AFRIKA Tajemný kult Vúdu, jeho hledání po západní Africe, tajná společenství, čarodějové, starověké rituály i pravá tvář této části Afriky, jsou svědectvím o části kontinentu, kde mnoho věcí funguje stejně jako před staletími. Strhující dobrodružná cesta nás zavede do několika západoafrických zemí Beninu, Toga, Burkiny Faso, Mali nebo Ghany. O vyprávění z cest po magické Africe se s vámi podělí Tomáš Kubeš 31. ledna od 18 hodin. Západní Afrika odpradávna přitahuje cestovatele díky svoji neobvyklé kultuře, ale také pro mnohá tajemství, kouzla, magii a především proslaveným kultem vúdú. Během dia show navštívíme malebné vesničky, usměvavé obyvatele, fascinující přírodu, národní parky i moderní města. Ale také se každý setká na vlastní oči se zážitky, které jsou často na hranici mezi nebem a zemí. A proto se vydáme objevovat nejen pravlast vúdú Benin, ale také Togo, Ghanu, Burkinu Faso i Mali, kde uvidíme nejen některá tajemství, prastará společenství, ale především pravou tvář Afriky, která se v mnohém nezměnila ani pod tíhou civilizace. Neobyčejné téma přednášky pro milovníky tajemna, jste srdečně zváni! Vstupenky jsou již v prodeji. CHARLEYOVA TETA Oblíbená divadelní komedie anglického autora Brandona Thomase. Komedie, která se díky svému komickému ději objevila v repertoáru mnoha divadel, ale mj. také v DS Vojan z Hrádku nad Nisou. Děj hry se odehrává v 19. století. V Desítkách se na komedii můžete těšit 31. ledna od hodin. Dva studenti Jack a Charley si pozvou na schůzku dvě mladé slečny, ale etiketa vyžaduje doprovod dospělé osoby. Charleymu má přijet teta až z Brazílie, která by byla vhodnou osobou, ale teta stále nepřichází a slečny jsou již zde. Náhoda tomu chce, že pozvaný

13 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ kamarád má hrát v ochotnickém divadle starou dámu. Převlékne se do ženského kostýmu a je oběma kamarády donucen hrát tetu z Brazílie. Co tento převlek způsobí, to je vlastně hlavní zápletka této situačně konverzační komedie, která by neměla nechat v klidu bránice diváků. Přenesme se tedy na zahradu oxfordské univerzitní koleje, kde se celý příběh odehrává. Hraje DS Vojan Hrádek nad Nisou. Vstupné 100 Kč v předprodeji a 130 Kč v den akce. Objeví se nakonec i skutečná teta? Dorazte! PLES MĚSTSKÉHO OBVODU A ZŠ VRATI- SLAVICE PŘED NÁMI V sobotu 23. února se koná již tradiční společný reprezentační ples Městského obvodu a Základní školy Vratislavice. K tanci zahraje Big O Band, hudební uvítání obstarají Apple Saxes. O dobrou hudbu ke kvalitnímu tanci tedy nouze nebude. Pořadatelé navíc chystají ještě další programová překvapení. Vratislavičtí (a nejen Vratislavičtí), jste srdečně zváni. Vstupenky si rezervujete na I centru. Koncert CHANTAL POULLAIN a ŠTĚPÁN MARKOVIČ TRIO Oblíbená herečka zpívá své i světové šansony. Vstupné: 240 Kč v předprodeji / 270 Kč na místě v hod. SBĚHURKA A SEDM TRPASLÍKLŮ Nový rok je tady! Ale dobré věci zůstávají při starém! Osvědčené a dětmi milované Sváťovo dividlo přicestuje 3. února do kulturního centra s pohádkou O Sněhurce a sedmi trpaslících. O dětský smích se postará veselý Sváťa, začátek tradičně od 10 hodin. Přijďte se zeptat zrcadla: Zrcadlo, zrcadlo, kdo je na světě nejkrásnější? Odpověď vám jistě prozradí Sváťa a jeho loutky, které se na vás v novém roce opět velmi těší. Vstupné: 50 Kč. Již v prodeji! autor: Ondřej Marčák 13

14 LEDEN 2013 CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI SLUNÍČKA V PŘEDVÁNOČNÍM ČASE Předvánoční adventní čas si s našimi malými,,sluníčky umíme náležitě užít. Nejdříve přišel dne do cvičení mezi děti Mikuláš, čert a dorazili i andílkové. Malinké děti s rodiči předvedli společný taneček, a protože jsou to dětičky ve věku do 3 let, čertík u nich ještě žádný hřích nezaznamenal a všichni si odnesli balíček sladkostí. Velké děti také společně ukázaly, jak skvěle umí tancovat, ale tady už Mikuláš s čertem měli připravenou listinu hříchů a každého zvlášť si vyzpovídali. Nakonec ty malé hříchy přebily značné pochvaly, takže i velké děti dostaly svůj balíček. Dne jsme se sešli v tělocvičně, abychom si zpříjemnili adventní čas příchodem Ježíška do cvičení. Program byl nabitý zimní a vánoční tematikou. Tancovalo se, koulovalo s papírovými koulemi, děti s rodiči postavili společně dva krásné sněhuláky z krabic, lepidel, vaty a barevných papírů. Děti si ozdobily stromeček. Zazpívali jsme si spolu koledy a po té děti našly pod stromečkem dárky. Vánoční podvečer jsme zakončili oslavou Silvestra s příchodem nového roku. Děti s rodiči měli připravené dvě silvestrovské hry, zapěl nám Karel Gott, odpočítali jsme konec starého roku a připili si na nový rok. Vánoční akce ve cvičení byla opravdu vydařená díky všem rodičům, kteří výborně spolupracují a pomáhají. Děkujeme také paní Jeništové a panu Žežulkovi za ochotu a pomoc. Děkujeme Městskému obvodu ve Vratislavicích za příspěvek, bez kte- rého by akce nebyly tak bohaté. Všem přejeme krásné a pohodové Vánoce, v novém roce 2013 zdraví, spokojenost a mnoho úspěchů osobních i pracovních. Martina, Zuzka, Štěpánka, Věrka JUNIORKY 2. KOLO ČESKÉHO POHÁRU Za velký úspěch lze považovat celkové 14. místo v Českém poháru ve 2. kole, když se ke zraněné a už operované opoře blokařce Aničce Bartoňové přidaly během soboty náhradní blokařka Terka Kuba Stašáková a nahrávačka Bára Svobodová. Smolná sobota v Hradci Králové začala jasnou prohrou se Střešovicemi Praha v prvním setu, kdy se nám nic nedařilo, nikdo nezvedal prapor odvahy, prostě to byl nervózní a ustrašený výkon. Pak jsme se trochu zvedli, ale ve vyrovnané koncovce nás zase chyby v základních činnostech srazily a zaslouženě jsme prohráli. Nakonec nás ve druhé skupině zachránilo perně vybojované vítězství nad Kometou Praha a nedělní dobrý výkon a zasloužená výhra nad Duchcovem. Následně proti Hradci Králové už nezbývaly síly, a tak se zase začaly hromadit chyby. Celkové 14. místo v ČR je pravdivým obrazem našich výkonů. Za výkony zaslouží uznání a vánoční odpočinek: Péťa Charyparová, Lůca Pokorná, Terka Kvapilová, Gabi Vazačová, Niky Patzaková, Adroška Glaserová a zraněné Terka Kuba Stašáková a Bára Svobodová. Kompletní výsledky a fotky najdete na Mgr. Jan Kvapil VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ GYMNASTEK TJ JISKRA VRATISLAVICE V úterý 18. prosince se v tělocvičně TJ Jiskra uskutečnil poslední letošní trénink gymnastek spojený s vystoupením pro rodiče. Téměř všechny dívky z našeho oddílu přišly a představily se ve cvičení na koberci, lavičkách a trampolíně. Po společném nástupu se střídaly mladší a starší gymnastky ve svých akrobaciích a ukázaly svoji šikovnost a velikou snahu. Jako host vystoupily dívky s gymnastickou akrobacií na tyči Polo Dance a naše děvčata se při této příležitosti představila sama při jednotlivých 14 cvicích na tomto nářadí. Závěr patřil společnému tanci všech dohromady. Děti sklidily veliký úspěch, uznání a obdiv rodičů i ostatních návštěvníků. Moc děkujeme rodičům, že přišli podpořit své gymnastky. Dívkám děkujeme za předvedené výkony, za skvělé zvládnutí celého vystoupení a přejeme rodičům i dětem šťastný a úspěšný celý příští rok 2013 a těšíme se na další společné zážitky. Fotodokumentaci z celého průběhu vystoupení najdete na rajce.idnes.cz Lenka Počerová

15 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ 15

16 13 KRTEK S MYŠKOU v divadle 10: : :00 SOBOTA 20 14:30 Divadélko malé Bo. (pro malé děti i starší do 10 let) Vstupné: 50 Kč Přednáška: SRDCE AFRIKY Přednáší Tomáš Kubeš. Vstupné: 50 Kč v předprodeji 70 Kč na místě ZVĚŘINOVÉ HODY aneb Slavnosti sněženek Kavárna (rezervace nutná) Dětský maškarní KARNEVAL Dovádění a hry v kostýmech a maskách nejen pohádkových. Vstupné: 80 Kč 03 SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ 10:00 08 PÁTEK :00 SOBOTA 10 14:30 14 Sváťovo dividlo. Vstupné: 50 Kč Koncert COUNTRY SISTERS Populární dámská kapela hraje ty největší country hity. Vstupné: 120 Kč v předprodeji 150 Kč na místě MASOPUSTNÍ vepřové hody Kavárna (rezervace nutná) Dětský MASOPUSTNÍ maškarní KARNEVAL Dovádění a hry v kostýmech a maskách nejen pohádkových. Vstupné: 70 Kč v předprodeji 80 Kč na místě Folková skupina ZHASNI Novoborští hrají výhradně vlastní tvorbu. Vyzrálostí hudby i textů příjemně překvapí. Vstupné: 90 Kč v předprodeji 110 Kč na místě 22 ÚTERÝ 23 STŘEDA 31 18:00 31 Studio Ypsilon Praha: ijá Autorská inscenace nové generace Ypsilonky inspirovaná životem marketingové superstar Steva Jobse. Pokus o vhled do operačního systému dnešního světa. Vstupné: 220 Kč v předprodeji 250 Kč na místě Koncert CHANTAL POULLAIN a ŠTĚPÁN MARKOVIČ TRIO Oblíbená herečka zpívá své i světové šansony. Vstupné: 240 Kč v předprodeji 270 Kč na místě Přednáška: VÚDU AFRIKA Přednáší Tomáš Kubeš. Vstupné: 50 Kč v předprodeji 70 Kč na místě B. Thomas: CHARLEYOVA TETA Oblíbená anglická komedie o tom, co se stane, když se mladý gentleman vydává za zralou ženu. Hraje DS Vojan Hrádek nad Nisou. Vstupné: 100 Kč v předprodeji 130 Kč na místě 15 20:00 PÁTEK 16 SOBOTA 20 STŘEDA 21 18: :00 SOBOTA Hudba v kavárně: BIT MAP COLLECTIVE Kavárna VIRTUÁLNÍ ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU. Ukázka pro malé i velké kluky, vyzkoušejte si sami pilotovat JAMBO JET. Z. Jirotka: SATURNIN V úspěšné inscenaci Divadla A. Dvořáka Příbram. Hrají: Marin Písařík, Pavel Nový, K. Fixová aj. Vstupné: 290 Kč v předprodeji 320 Kč na místě IVO ŠMOLDAS zve na besedu Básník, publicista a host mnoha TV pořadů vtipně a jadrně komentuje náš svět. Malý multifunkční sál. Vstupné: 110 Kč v předprodeji 140 Kč na místě REPREZENTAČNÍ PLES Městského obvodu Vratislavice nad Nisou Pro dámy a muže nejen vratislavické hraje BIG O BAND. Vstupné: 220 Kč 26 ÚTERÝ IVAN HLAS TRIO - Koncert z cyklu Diví muži české hudby. Vstupné: 170 Kč v předprodeji 210 Kč na místě Pondělí 10:00-11:00 Rehabilitační cvičení pro seniory pod odborným vedením paní Renaty Franclové. Vstupné zdarma. Pondělí 10:00-11:00 Rehabilitační cvičení pro seniory pod odborným vedením paní Renaty Franclové. Vstupné zdarma. Mateřské centrum KAMÍNEK Úterý 09:00-12:00 Čtvrtek 09:00-12:00 Mateřské centrum KAMÍNEK Úterý 09:00-12:00 Čtvrtek 09:00-12:00 LEDEN ÚNOR VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2013

17 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ PŘÍLOHA

18 LEDEN KRTEK S MYŠKOU v divadle 10: : :00 SOBOTA Divadélko malé Bo. (pro malé děti i starší do 10 let) Vstupné: 50 Kč Přednáška: SRDCE AFRIKY Přednáší Tomáš Kubeš. Vstupné: 50 Kč v předprodeji 70 Kč na místě ZVĚŘINOVÉ HODY aneb Slavnosti sněženek Kavárna (rezervace nutná) 03 SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ 10:00 08 PÁTEK :00 SOBOTA 10 14:30 Sváťovo dividlo. Vstupné: 50 Kč Koncert COUNTRY SISTERS Populární dámská kapela hraje ty největší country hity. Vstupné: 120 Kč v předprodeji 150 Kč na místě MASOPUSTNÍ vepřové hody Kavárna (rezervace nutná) Dětský MASOPUSTNÍ maškarní KARNEVAL Dovádění a hry v kostýmech a maskách nejen pohádkových. Vstupné: 70 Kč v předprodeji 80 Kč na místě 20 14:30 Dětský maškarní KARNEVAL Dovádění a hry v kostýmech a maskách nejen pohádkových. Vstupné: 80 Kč 14 Folková skupina ZHASNI Novoborští hrají výhradně vlastní tvorbu. Vyzrálostí hudby i textů příjemně překvapí. Vstupné: 90 Kč v předprodeji 110 Kč na místě 22 ÚTERÝ 23 STŘEDA 31 18:00 31 Studio Ypsilon Praha: ijá Autorská inscenace nové generace Ypsilonky inspirovaná životem marketingové superstar Steva Jobse. Pokus o vhled do operačního systému dnešního světa. Vstupné: 220 Kč v předprodeji 250 Kč na místě Koncert CHANTAL POULLAIN a ŠTĚPÁN MARKOVIČ TRIO Oblíbená herečka zpívá své i světové šansony. Vstupné: 240 Kč v předprodeji 270 Kč na místě Přednáška: VÚDU AFRIKA Přednáší Tomáš Kubeš. Vstupné: 50 Kč v předprodeji 70 Kč na místě B. Thomas: CHARLEYOVA TETA Oblíbená anglická komedie o tom, co se stane, když se mladý gentleman vydává za zralou ženu. Hraje DS Vojan Hrádek nad Nisou. Vstupné: 100 Kč v předprodeji 130 Kč na místě 15 20:00 PÁTEK 16 SOBOTA 20 STŘEDA 21 18: :00 SOBOTA Hudba v kavárně: BIT MAP COLLECTIVE Kavárna VIRTUÁLNÍ ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU. Ukázka pro malé i velké kluky, vyzkoušejte si sami pilotovat JAMBO JET. Z. Jirotka: SATURNIN V úspěšné inscenaci Divadla A. Dvořáka Příbram. Hrají: Marin Písařík, Pavel Nový, K. Fixová aj. Vstupné: 290 Kč v předprodeji 320 Kč na místě IVO ŠMOLDAS zve na besedu Básník, publicista a host mnoha TV pořadů vtipně a jadrně komentuje náš svět. Malý multifunkční sál. Vstupné: 110 Kč v předprodeji 140 Kč na místě REPREZENTAČNÍ PLES Městského obvodu Vratislavice nad Nisou Pro dámy a muže nejen vratislavické hraje BIG O BAND. Vstupné: 220 Kč 26 ÚTERÝ IVAN HLAS TRIO - Koncert z cyklu Diví muži české hudby. Vstupné: 170 Kč v předprodeji 210 Kč na místě Pondělí 10:00-11:00 Rehabilitační cvičení pro seniory pod odborným vedením paní Renaty Franclové. Vstupné zdarma. Pondělí 10:00-11:00 Rehabilitační cvičení pro seniory pod odborným vedením paní Renaty Franclové. Vstupné zdarma. Mateřské centrum KAMÍNEK Úterý 09:00-12:00 Čtvrtek 09:00-12:00 Mateřské centrum KAMÍNEK Úterý 09:00-12:00 Čtvrtek 09:00-12:00 LEDEN ÚNOR PŘÍLOHA

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: 04. 03. 2009 Bod pořadu jednání: 9. 1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ R.

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Přítomni: M. Zacharová, Ing. Kovářík, J. Niklová, Mgr. P. Rejchrtová, J.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Jan Nosek, Ing. Jaroslav

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Kontrolní výbor 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení

Kontrolní výbor 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení Kontrolní výbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 19. 12. 2011 Bod pořadu jednání: 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Věc: Informace kontrolního výboru Důvod předložení:

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ VII/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Kontrolní výbor 15. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení

Kontrolní výbor 15. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení Kontrolní výbor 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 27. 9. 2011 Bod pořadu jednání: 15. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Věc: Informace kontrolního výboru Důvod předložení:

Více

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Lukáš Pohanka, starosta

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Lukáš Pohanka, starosta Ekonomický odbor 10. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 12. 12. 2012 Bod pořadu jednání: 9. ROZPOČET NA ROK 2013 Věc: Rozpočet na rok 2013 Důvod předložení: Zpracoval:

Více

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 Vyhlášení veřejné sbírky na rekonstrukci ROZHLEDNY NA KŘÍŽKÁCH Účelem sbírky je záchrana a zhodnocení tohoto místa pro současné i příští generace a z tohoto

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 U S N E S E N Í z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 ****************************************************************************************** 157 Rada města Zlatých Hor

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Městský úřad Česká Lípa. Strana č. 1 / 6

Městský úřad Česká Lípa. Strana č. 1 / 6 Zastupitelstva města, které se konalo Strana č. 1 / 6 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: JUDr. Marie Nedvědová, Ing. Jiří Wawrečka, Olga Rottová, Lukáš Fojtík, Otomar Němeček, Mgr. Libor Šmejda, Mgr.

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu. STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech.

Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu. STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech. Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech. OBSAH PREZENTACE POŘADATEL VELETRŽNÍ AREÁL CHARAKTERISTIKA VELETRHU NOMENKLATURA BILANCE CENA PLOCHY

Více

Rafael Urian 8.2.2013

Rafael Urian 8.2.2013 Ferrari je italská automobilová značka, která proslula především svými sportovními vozy a účastí v automobilových závodech (v počátcích především v závodech Formule 1). Firmu založil bývalý automobilový

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Odbor kultury, školství a sportu

Odbor kultury, školství a sportu Odbor kultury, školství a sportu 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne 15. 6. Bod pořadu jednání: 21. 1. KOLO DOTACÍ Z KULTURNÍHO FONDU MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Z Á P I S z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Program: 1) Zahájení 2) Zpráva z mezidobí zasedání 3) Zprávy předsedů komisí a výborů 4) Návrh rozpočtu na rok

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

13. února od 9 do 14 hodin (1 osoba za hodinu) v DC Dráček. Individuální rodinná poradna PhDr. Ilony Špaňhelové

13. února od 9 do 14 hodin (1 osoba za hodinu) v DC Dráček. Individuální rodinná poradna PhDr. Ilony Špaňhelové 1. února od 14 hodin na radnici Vítání občánků Opět slavnostně přivítáme čerstvě narozená Nehvizďátka. Chybět nebude krásné vystoupení žáků mateřské školy, paní fotografka Martina Venená, ani malý dárek

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

PŘIPRAVOVANÉ AKCE. občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST

PŘIPRAVOVANÉ AKCE. občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST Masopust není přímo svátkem církevního u, ale velmi těsně s ním souvisí. Je to krátké období před začátkem postní

Více

Zápis z 25. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena, konaného dne 25. srpna 2008

Zápis z 25. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena, konaného dne 25. srpna 2008 Zápis z 25. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena, konaného dne 25. srpna 2008 Přítomno: 8 členů obecního zastupitelstva Karel Fűrst, Jiří Pavelec, František Klestil, Jan Koktavý, Josef Pavelec, Vladimír

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015 Zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov bylo zahájeno starostkou Květou Němcovou v 18,oo hodin na Obecním úřadě ve Zbýšově. Dnešní zastupitelstvo

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

Zápis. ze 4. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 2.2. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV

Zápis. ze 4. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 2.2. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Zápis ze 4. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 2.2. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, p.marie Procházková, Ing.arch.Jan

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N STAROSTA 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 11.2. 2009 Bod pořadu jednání: 14) Informace starosty Věc: Informace starosty

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2010 Strana 2 (celkem

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2015

Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2015 SEMINÁŘ - ÚVOD DO KRITICKÉHO MYŠLENÍ Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2015 Konference je podporována Libereckým krajem. Téma: Tvoříme, bádáme a učíme

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více