T35 W35. Thermoelectric cooler Instruction Manual. Thermoelektrische Kühlbox. Glacière thermoélectrique. Nevera termoeléctrica

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T35 W35. Thermoelectric cooler Instruction Manual. Thermoelektrische Kühlbox. Glacière thermoélectrique. Nevera termoeléctrica"

Transkript

1 _T35_W35.book Seite Dienstag, 7. Oktober :0 4 T35 W35 GB Thermoelectric cooler Instruction Manual 6 D Thermoelektrische Kühlbox F Glacière thermoélectrique E Nevera termoeléctrica I Frigorifero termoelettrico Bedienungsanleitung Notice d emploi Instrucciones de uso Istruzioni per l uso NL Thermo-elektrische koelbox DK Termoelektrisk køleboks N Termoelektrisk kjøleboks S Termoelektrisk kylbox FIN Gebruiksaanwijzingen Betjeningsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Sähkökäyttöinen kylmälaukku Käyttöohjeet 98

2 _T35_W35.book Seite 3 Dienstag, 7. Oktober :0 4 T35/W35 T35 W

3 _T35_W35.book Seite 4 Dienstag, 7. Oktober :0 4 T35/W T35 W LOW BAT. OFF ON HOT OFF COLD 2V DC V~AC 2 4

4 _T35_W35.book Seite 5 Dienstag, 7. Oktober :0 4 T35/W T35 6 W35 5

5 Bezpečnostní pokyny T35/W35 Prosím přečtěte si tento provozní návod před zahájením provozu. Nechte si jej na bezpečném místě pro budoucí použití. Pokud je zařízení prodáváno, tato návod k obsluze musí být předán kupujícímu spolu s ním. Obsah Bezpečnostní pokyny Účel použití Rozsah dodávky Technický popis Provoz Čištění a údržba Řešení problémů Likvidace nn Prosím, dodržujte následující bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny, Všeobecné bezpečnostní Neprovozujte zařízení pokud je viditelně poškozen. Ujistěte se, že ventilační otvory nejsou zakryty. Tento přístroj může být pouze opravit kvalifikovaným personálem. Nodborné opravy mohou vést ke značnému riziku. Osoby (včetně dětí), jejichž fyzické, smyslové či duševní schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí smí používat přístroj bezpečně nesmí používat tento přístroj bez počátečním dohledem nebo pokyn odpovědné osoby. Elektronická zařízení, která nejsou hračky. Vždy mějte a používat přístroj mimo dosah dětí. Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že nebudou hrát s přístrojem. Potraviny mohou být skladovány v originálních obalech nebo ve vhodných kontejnerech. chladicí zařízení není vhodné pro přepravu materiálů žíravého nebo materiálů obsahujících rozpouštědla.

6 Připojení přístroje Připojit se smí pouze zařízení: - Pomocí dodaného kabelu (obr. 2, str. 3) na cigarety zapalovač ve vozidle nebo 2 V Zásuvka ve vozidle - Nebo s dodaným kabelem (obr. 2, str. 3) na cigarety zapalovač ve vozidle nebo 24 V Zásuvka ve vozidle (pouze pro 2/24) - Nebo s připojením dodaného kabelu (obr. 3, str. 3) na V AC napájení ze sítě (pouze pro DC / AC). Nevytahujte zástrčku ze 2 V, 24 V nebo V zásuvky kabelem. Je-li propojovací kabel poškozen, musí být nahrazen kabelem stejného typu a specifikace. Vytáhněte propojovací kabel: - Před čištěním a údržbou - Po použití Na lodích: Pokud je přístroj napájen z elektrické sítě, hrozí riziko z důvodu chyby přerušovač obvodu. Nebezpečí smrtelného zranění! Odpojte chladicí zařízení a další spotřebiče energie zařízení od baterie před připojením rychlého nabíjecího přístroje. Zkontrolujte, zda napětí specifikace na typovém štítku odpovídá napětí. Bezpečnost provozu při používání přístroje Před zahájením provozu zkontrolujte, zda je kabel a zástrčka suchá Neumisťujte přístroj v blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla (Topná tělesa, přímým slunečním zářením, plynové trouby apod.). Pozor! Nebezpečí přehřátí! Zajistěte po celou dobu, že je dostatečné větrání tak, aby teplo, které vzniká při provozu mohlo odcházet. Zajistěte, že je zařízení dostatečně daleko od zdí a jiných předmětů takže vzduch může obíhat. Nevyplňujte vnitřní nádobu s ledem nebo tekutinou. Nikdy neponořujte přístroj do vody. Chraňte přístroj a kabel proti teplu a vlhkosti. Nedotýkejte se poškozených kabelů holýma rukama. Jedná se zejména platí při provozu zařízení s AC síťového zásobování. Nebezpečí smrtelného zranění! Mobicool nemůže nést odpovědnost za škodu při chybném použití

7 Účel použití Chladicí zařízení je vhodné pro chlazení a ohřívání potravin. Je zde přepínač mezi režimy topení a chlazení. Přístroj je určen pro provoz na: 2 V DC elektroinstalace vozidla - zásuvka pro auta (cigaretový zapalovač), lodě nebo karavan. 24 V DC elektroinstalace vozidla - zásuvka pro auta (cigaretový zapalovač), lodí nebo karavan (2/24 V verzi) V AC napájení ze sítě (DC / AC verze) Přístroj může být rovněž použit pro kempování. Přístroj se nesmí vystavit dešti. Pokud si přejete, aby chladit léky, zkontrolujte, zda kapacita chlazení zařízení je vhodný pro konkrétní lék. Integrovaný bateriový monitor lze zapnout pro ochranu akumulátoru vašeho vozuproti snížení napětíí na nebezpečně nízkou úroveň (viz "Použití baterie monitor" na str. 2). Rozsah dodávky Technický popis Chladička je vhodná pro mobilní použití. Chladí maximálně 20 C pod okolní teplotu nebo hřeje, aby maximálně 65 C. Přístroj má integrovaný síťový adaptér s prioritou obvodu. Přístrojautomaticky přepne na síťový provoz, je-li přístroj připojen k V AC napájení ze sítě, i když 2 V nebo 24 V propojovací kabel je stále připojen. Dělící příčka může být použita k oddělení potravin, např. lahví a ovoce. W35 má dvě kola a madlo, aby mohl být vytaženo pro pojezd. Alternativně můžete vzít oběma rukama. Chladicí systém je na principu Peltierorovo článku, teplo je odváděno ventilátorem Vaše chladnička se skládá z těchto částí:. Popis zařízení Madlo Ventilační otvory Ovládací panel Připojovací konektor Přihrádka láhve

8 Obsluha Chladnička se zapíná a vypíná pomocí ovládacího panelu s krytem (Obr.23, str. 4). Údaje o provozu jsou viditelné na displeji. Před prvním uvedením do provozu, vyčistěte celý box uvnitř i vně s vlhkým hadříkem z hygienických důvodů (viz také "Úklid a údržba" Kapitola na str. 3). Tipy pro úsporu energie Vyberte si dobře větrané místo instalace, které je chráněno proti přímému slunečnímu záření. Před vložením teplého jídla jej nechte nejprve vychladnout, než jej umístite do boxu, aby se chladilo a nedošlo k poškození zařízení. Neotvírejte chladicí přístroj častěji, než je nutné. Odebírejte jednotlivé nápoje láhve pouze přes otvor pro láhev (Obr.24, strana 4). Nenechávejte víko nebo dveře otevřené déle, než je nezbytné. Použití chladiče Jako každé chladící zařízení, musí vaše chladička být řádně větraná tak, aby se veškeré vytvořené teplo mohlo odvětrat. V opačném případě nemůže být zajištěna řádné fungování. Umístěte chladičku vždy na pevný podklad! Připojte 2 V připojovací kabel (obr. 2, str. 3), do zdířky DC (Obr.6, str. 3) a připojte jej do zapalovače cigaret nebo 2 V zásuvky zásuvky ve vozidle. nebo... Zapojte 24 V kabel (obr. 2, str. 3) (2/24-V verze) do zdířky (Obr.36, strana 4) a připojte jej na zapalovač cigaret nebo 24 zásuvky ve vozidle. nebo... Zapojte V připojovací kabel (obr. 3, str. 3) (pouze pro DC /AC) do zásuvky střídavého napětí (fig.37, strana 4) a připojte jej k V AC zásuvky. Přepínač manitoru baterie (Obr.32, str. 4) přepněte na "OFF". Přepněte tlačný přepínač (Obr.3, str. 4) na ovládacím panelu na "HOT" (vytápění) nebo "COLD" (chlazení), pro přechod na chlazení. Zavřete víko pevně tlakem dolů. indikátory na ovládacím panelu zobrazí provoz Provozní displej červená signalizuje ohřev zelená signalizuje chlazení Pozor! Ujistěte se, že objekty umisťované do boxu jsou vhodné pro chlazení / ohřev na zvolenou teplotu. Pokud chcete vypnout chladičku: - Přepněte (Obr.3, strana 4) na "OFF" pozici - Odpojte propojovací kabel.

9 Používání bateriového monitoru Pokud jste připojili svůj chladič na AC V síti napájení, přepněte monitor baterie off (vypnout). Monitor baterie chrání vaše vozidlo proti nebezpečnému vybití baterie, pokud je přístroj připojen k palubní síti 2 V nebo 24 V napájení. Tlačný přepínač (Obr.32, str. 4) na ovládacím panelu zapnete na "ON" a tím uvedete do provozu monitor baterie. červená LED (Obr.33, str. 4) na ovládacím panelu zobrazuje stav monitoru: Provozní režim zobrazení LED svítí při napětí (3, V ± 0,2 V) box je k dispozici pro chlazení. LED bliká a box je odpojen při napětí (,7 V ± 0,2 V) Push přepínač (Obr.32, str. 4) na ovládacím panelu na "OFF" pro vypnutí monitor baterie. 5,4 Připojení k zapalovači cigaret Pokud připojíte zařízení do cigaretového zapalovače ve vašem vozidle, nezapomeňte že zapalování, musí být zapnuto, aby byl box v aktivním provozu. Čištění a údržba Před čištěním chladičky, vytáhněte kabel ze zásuvky nebo zapalovače. Nečistěte chladičku pod tekoucí vodou nebo v nádobě. Nepoužívejte abrazivní čistící prostředky nebo tvrdé předměty při čištění neboť tyto mohou poškodit chladičku. Občas vyčistěte zařízení interiéru a exteriéru s vlhkým hadříkem.

10 Chyby Vaše chladička nefunguje (je připojena, LED (Obr.34 nebo 5, str. 4) nesvítí). Není tedy pod napětím v 2/24 V zásuvce (cigaretový zapalovač) ve vašem vozidle.,zapalování musí být zapnuté ve většině vozidel pro tok napětí. Zkuste jestli je napětí v zásuvce Vaše chladička nechladí nebo neohřívá, (je zapojená, LED svítí (Obr.35, strana 4) svítí). Vnitřní ventilátor nebo chladící prvek je vadný. To může být opraveny autorizovaným servisem. Při provozu s 2/24 V zásuvky (cigaretový zapalovač): Zapnutém zapalování a chladič nefunguje. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a proveďte následující kontrolu. 2/24 V konektor je nemá kontakt následkem znečištění, koroze apod. Pokud konektor vašeho chladiče se stává velmi teplý v 2/24 zásuvce, musí být kontakty očištěny a správně sestaveny. Kontrolujte pojistku 2/24 V.Vyměňte pojistku (5A), v 2/24 V zástrčku (obrázek.4, str. 5). Při závadě vyměňte pojistku vozidla 2/24 V (obvykle 5A). Podívejte se prosím na návodu k obsluze vašeho vozidla. Likvidace Umístěte obalový materiál do příslušné nádoby k recyklaci odpadů pokud je to možné. Pokud si přejete se zbavit zařízení, zeptejte se ve svém místě v recyklačním středisku nebo odborného prodejce, jak to udělat v souladu s platnými předpisy dispozici. Na tento text se vztahuje copyright, jeho další šíření za komerčními účely je zakázáno. Karavanshop s.r.o.

Chladnička WSN 1212. Návod k obsluze

Chladnička WSN 1212. Návod k obsluze Chladnička WSN 1212 Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážený zákazníku, doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený v moderních továrnách

Více

PW 7 BI PW 19 BI. Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE

PW 7 BI PW 19 BI. Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE PW 7 BI PW 19 BI Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967 Návod k použití ESPRESSO R-967 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

Návod na použití KOMBINOVANÁ LEDNIČKA S MRAZNIČKOU. Obsah. Instalace, 12 Umístění a zapojení Oboustranná dvířka. Popis zařízení, 13 14

Návod na použití KOMBINOVANÁ LEDNIČKA S MRAZNIČKOU. Obsah. Instalace, 12 Umístění a zapojení Oboustranná dvířka. Popis zařízení, 13 14 Návod na použití KOMBINOVANÁ LEDNIČKA S MRAZNIČKOU Česky, 11 Obsah Instalace, 12 Umístění a zapojení Oboustranná dvířka Popis zařízení, 13 14 Ovládací panel Celkový přehled Zapnutí a používání, 15 16 Zapnutí

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Vinotéka KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti

Více

FSV-125 Návod k použití

FSV-125 Návod k použití Vinotéka FSV-125 Návod k použití CH 69 CZ OBSAH Doporučená bezpečnostní opatření 3 1 / INSTALACE SPOTŘEBIČE 4 Elektrické připojení 4 Před připojením spotřebiče 4 Ochrana životního prostředí 4 Popis vašeho

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05 NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05 Strana 1 (celkem 13) Popis přístroje Otevírací páka pro prostor na vkládání kapslí Přihrádka pro kapsle Kryt nádrže na vodu Nádrž na vodu Nastavitelný dávkovač kávy Vypínač

Více

pure indoor living DIGITÁLNÍ ODVLHČOVAČ DIGITÁLNÍ MODEL BD20 NÁVOD K POUŽITÍ

pure indoor living DIGITÁLNÍ ODVLHČOVAČ DIGITÁLNÍ MODEL BD20 NÁVOD K POUŽITÍ pure indoor living DIGITÁLNÍ ODVLHČOVAČ DIGITÁLNÍ MODEL BD20 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím odvlhčovače Bionaire BD20 (dále jen odvlhčovač) si pečlivě pročtěte tento návod a uložte jej pro pozdější použití.

Více

BCB 312 AI BCB 312 AAI

BCB 312 AI BCB 312 AAI BCB 312 AI BCB 312 AAI Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze BCB 312 AI BCB 312 AAI Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme

Více

HLE 30. z Dámský holicí strojek. Návod na používanie

HLE 30. z Dámský holicí strojek. Návod na používanie HLE 30 CZ z Dámský holicí strojek Návod na používanie Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Česky

Více

VDP575SC8M2 8-KANÁLOVÝ SCANNER AERON 575 I

VDP575SC8M2 8-KANÁLOVÝ SCANNER AERON 575 I VDP575SC8M2 8-KANÁLOVÝ SCANNER AERON 575 I UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1. Úvod. Parametry. VDP575SC8M2 8KANÁLOVÝ SCANNER AERON 575 I Pokyny pro všechny občany EU Důležité informace týkající se vlivu tohoto produktu

Více

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a použití BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek

Více

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES Návod k obsluze TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES design předmětů v Paříži Design: CREA CREA 1 Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální

Více

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití CZ NÁVOD K OBSLUZE Lineární síťový zdroj PS-1302D Číslo objednávky 51 18 06 Verze 11/08 Stanovené použití Lineární síťový zdroj slouží k připojení a provozu spotřebičů na nízké napětí s provozním napětím

Více

Měnič 12V/230V+UPS 3000W,modif.sinusovka,CARSPA

Měnič 12V/230V+UPS 3000W,modif.sinusovka,CARSPA MĚNIČ NAPĚTÍ 12/230V s funkcí UPS G555 Měnič 12V/230V+UPS 3000W,modif.sinusovka,CARSPA Uživatelský manuál Nepřerušitelný zdroj energie UPS 1. Úvod Děkujeme Vám za zakoupení našeho plně automatického záložního

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.7 Displej vnitřní jednotky.8

Více

Návod k použití B-513-01

Návod k použití B-513-01 Návod k použití KGV 26610 FF B-513-01 Obsah Pokyny k likvidaci, 3 Likvidace dosloužilého spotřebiče 3 Likvidace obalu nového spotřebiče 3 Bezpečnostní pokyny 4 Ustanovení 5 Seznámení se spotřebičem 5 Celkový

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6. Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9. Připojení spotřebiče...

Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6. Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9. Připojení spotřebiče... KTR 18420 B-408-01 Obsah Pokyny k likvidaci... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Seznámení se spotřebičem... 5 Ovládací panel... 5 Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6 Připojení spotřebiče... 6 Zapnutí

Více

NÁVOD K OBSLUZE FREE COMBI SERIES FC-H07AIF, FC-H09AIF, FC-H12AIF

NÁVOD K OBSLUZE FREE COMBI SERIES FC-H07AIF, FC-H09AIF, FC-H12AIF NÁVOD K OBSLUZE FREE COMBI SERIES FC-H07AIF, FC-H09AIF, FC-H12AIF Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž

Více

Přenosný CD/DVD přehrávač

Přenosný CD/DVD přehrávač 4-116-131-11(1) Přenosný CD/DVD přehrávač Návod k obsluze z Užitečné rady, tipy a informace o výrobcích a službách Sony najdete na: www.sony-europe.com/myproduct DVP-FX875 2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ

Více

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba FR EN NL DA PT CS GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION INSTRUCTIONS FOR USE INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGIDS BETJENINGSVEJLEDNING MANUAL DE UTILIZAÇÃO NÁVOD K POUŽITÍ Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

Mesh Nebulizer. Návod k použití NE-105

Mesh Nebulizer. Návod k použití NE-105 Mesh Nebulizer Návod k použití NE-105 OBSAH: 1. Úvod 2. Značky a symboly 3. Bezpečnostní informace 4. Důležité informace o zařízení 5. Popis přístroje a příslušenství 6. První použití 7. Obsluha přístroje

Více

Návod k použití. Chladničky na víno 7083 595-00

Návod k použití. Chladničky na víno 7083 595-00 Návod k použití Chladničky na víno CZ 7083 595-00 WK Pokyny pro likvidaci Přístroj obsahuje hodnotné materiály a nemá se odkládat společně se směsným domácím odpadem. Likvidace vysloužilého přístroje musí

Více

LG ART COOL klimatizaèní jednotka

LG ART COOL klimatizaèní jednotka ČESKY ENGLISH ITALIANO ESPAŇOL FRANÇAS DEUTSCH GREEK LG ART COOL klimatizaèní jednotka PŘÍRUČKA UŽIVATELE MODELY: SP1 Chassis (A07_Series) (A09_Series) (A12_Series) LG DŮLEŽITÉ Přečtěte si prosím pečlivě

Více

UNO. Coffee experience engineered in Switzerland

UNO. Coffee experience engineered in Switzerland UNO Coffee experience engineered in Switzerland CZ 2 Bezpečnostní pokyny 3 Pro vaši bezpečnost Návod k obsluze si před použitím přístroje kompletně pročtěte a uschovejte jej pro další uživatele Přístroj

Více

MX 250 / 130115 V1/0214

MX 250 / 130115 V1/0214 MX 250 / 130115 V1/0214 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace...

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Návod k obsluze

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Návod k obsluze Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330 CZ Návod k obsluze Obsah Přehled... 3 Vážený zákazníku,... 3 K tomuto návodu k obsluze... 3 1 Obecné bezpečnostní pokyny...

Více