Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr"

Transkript

1 Krajsk" úřad Středočeského kraje I : I., Obecní úřad Březí Říčany Došlo dne:..j.o."":...c..?.~!.~... č.j..7~f..4?!j počet příloh:. Praha: Číslo jednací: KUSK Spisová značka: SZ_ /KUSK Vyřizuje: Mgr. Lucie Tučková I I. 773 Značka: ožrvroe Dle rozdělovníku Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona Č Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 7..ákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředo ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - předání závěru zjišt'ovacího řízení záměru "Modernizace areálu Oresi" v k.ú. Březí u Říčan, zařazeného do kategorie II Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr "Modernizace areálu Oresi" v k.ú. Březí u Říčan, byl podroben zjišťovacímu řízení podle 7 zákona. a základě oznámení. písemných vyjádření dotčených správních úřadů. dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti vydal příslušný úřad závěr zjišt'ovacího řízení. který Vám v příloze zasíláme, Oznamovatelem záměru je ORESI s.r.o.. Březí O I Březí u Říčan, Oznámení zpracoval Ing, Juraj érneth. CSc.. autorizovaná osoba dle 19 cit. zákona. Předmětem záměru je modernizace a rozšíření stávajícího areálu ORESI Březí u Říčan. který v současné době pozůstává ze kladovací haly nábytku. dílny pro výrobu nábytku s potřebným zázemím pro zaměstnance a administrativu. Celý areál je určen k dovozu. skladování, drobným úpravám a další distribuci nábytkových dílců. Stávající i nově vytvořené skladovací haly mají nevýrobní charakter a budou sloužit jako centrum pro příjem a výdej nábytkových dílců. v případě zájmu zde bude nábytek kompletovaný a distribuovaný zákazníkovi, Modernizace spočívá v rozšíření areálu ORE I o přístavbu nové skladovací haly a v připojení na dopravní a technickou infrastrukturu průmyslové zóny obce Březí u Říčan - propojení komunikací. zásobování energiemi (plyn, elektřina) a pitnou vodou. odvádění odpadních vod a likvidace odpadů. Celková zastavěná plocha stávajících objektů činí rrr', nová zastavěná plocha celkem m ', nové zpevněné plochy komunikací včetně parkoviště 9916 m: a zelené plochy m:. parkovací stání se nernéni (84 stání). Zborovská II Praha 5 1':1.: 257 2XO 773 íax: 257 2lW 170 iuckova 1/ kr-s.cz ky.cz

2 strana 2 /2 Obec Březí a Středočeský kraj (jako dotčené územní samosprávné celky) příslušný úřad žádá ve smyslu 16 odst. 3 cit. zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení a o tom, kdy a kde je možné do závěru nahlížet vyvěšením na úřední desce a zveřejněním informace nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. místní tisk a rozhlas). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň příslušný úřad žádá Obec Březí o písemné vyrozumění o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení na úřední desce (informaci můžete také zaslat na adresu nebo faxem). Do závěru zjišťovaciho řízení lze také nahlédnout v Informačním systému ElA na internetových stránkách CENlA - pod kódem STC1660. Ing. Josef Keřka, Ph.D. vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Příloha: - závěr zjišťovacího řízení Rozdělovník k č.j.: /2013/KUSK Dotčené územní samosprávné celky: 1. Středočeský kraj, zde 2. Obec Březí, č.p. 10 1,251 O I Březí Dotčené správní úřady: 3. Krajský úřad Středočeského kraje, OŽP a Z, zde Oznamovatel: 4. ORESI s.r.o., Březí 102, 251 O 1 Březí u Říčan Na vědomí: 5. Ing. Németh Juraj, CSc., Čechtín 32, Čechtín

3 V Praze dne: Číslo jednací: Spisová značka Vyřizuje: Značka: /201 3/KUSK SZ /20 I3/KUSK Mgr. Lucie Tučková 1 I. 773 OŽP/Tuč ZÁVĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZE Í podle 7 zákona Č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Identifikační údaje: Název záměru: "Modernizace areálu Oresi" Zařazení záměru: Záměr spadá podle přílohy Č. 1 zákona do kategorie II bodu 10.6 "Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad m' zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. " Charakter záměru: Předmětem záměru je modernizace a rozšíření stávajícího areálu ORESI, který v současné době pozůstává ze skladovací haly nábytku, dílny pro výrobu nábytku s potřebným zázemím pro zaměstnance a administrativu. Celý areál je určen k dovozu, skladování, drobným úpravám a další distribuci nábytkových dílců. Stávající i nově vytvořené skladovací haly mají nevýrobní charakter a budou sloužit jako centrum pro příjem a výdej nábytkových dílců, v případě zájmu zde bude nábytek kompletovaný a distribuovaný zákazníkovi. Modernizace spočívá v rozšíření areálu ORESI o přístavbu nové skladovací haly a v připojení na dopravní a technickou infrastrukturu průmyslové zóny obce Březí u Říčan - propojení komunikací, zásobování energiemi (plyn, elektřina) a pitnou vodou, odvádění odpadních vod a likvidace odpadů. Rozsah a kapacita: Celková zastavěná plocha stávajících objektů činí rrr', nová zastavěná plocha celkem rrr', nové zpevněné plochy komunikací včetně parkoviště m~ a zelené plochy ml, parkovací stání se nemění (84 stání). Celková plocha řešeného území je m '. Retenční nádržje navržena o objemu 330 m '. Zborovská II Praha 5 tel.: fax:

4 strana 2 /6 Dopravní nároky v celém areálu stávající jsou: průjezdů 212 osobních a 14 nákladních aut za den, v novém areálu se předpokládá max. průjezdů 260 osobních a 24 nákladních aut za den. Dojde k záboru zemědělské půdy (orná půda) v rozsahu 0,41 ha (III. třída ochrany). Nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa. Záměr je v souladu s územním plánem obce. Technické a technologické řešení: Stávající zásobování pitnou vodou ze studny nahradí nová vrtaná studna s čerpadlem. Dopravní napojení je na křižovatku silnic III. třídy a dále na silnici TlI O I. Vytápění bude provedeno jako teplovodní s kotlem na spalování plynných paliv - zemní plyn. Likvidace splaškových vod je již řešena odváděním do veřejné kanalizace obce Březí. Dešťové vody ze střech objektů a zpevněných ploch budou zaústěny do retenční nádrže. Technologické odpadní vody provozem nevznikají. Realizace záměru se svým charakterem zařadí do oblasti sloužící průmyslovému podnikání a kumulativní charakter nepříznivých vlivů je nulový. Předpokládá se liniové znečišťování ovzduší, na základě měření bylo vypočteno, že dojde v oblasti areálu ORESl jen k velmi malému zvýšení emisí znečišťujících látek v ovzduší. Na povrchovou nebo podzemní vodu se nepředpokládají žádné nepříznivé vlivy. S výjimkou záboru zemědělské půdy pro nezemědělské účely se žádné nepříznivé vlivy na půdu nepředpokládají. Proti riziku úniku ropných látek do půdy je nutná kontrola technického stavu vozidel a doporučuje se zpracování havarijního plánu pro areál ORESI. Předpokládá se malé zvýšení hluku z dopravy, nikoliv však přesahující limitní hodnoty hluku dané platnou legislativou ČR. Umístění: kraj: Středočeský obec: Březí kat. území: Březí u Říčan Předpokládané zahájení a ukončení: Oznamovatel: ORESI s.r.o., Březí 102,251 O I Březí u Říčan Souhrnné vypořádání připomínek: Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřili: Obec Březí, Středočeský kraj, Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor životního prostředí a zemědělství, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Česká inspekce životního prostředí - Oblastní inspektorát Praha a Městský úřad v Říčanech - Odbor životního prostředí. Ze strany veřejnosti nebylo ke zveřejněnému oznámení obdrženo žádné vyjádření. KÚ Středočeského kraje - OŽPaZ Z hlediska zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Jako orgán ochrany přírody podle ustanovení 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména péče o některé kategorie zvláště

5 strana 3/6 chráněných území a druhů), sděluje, že z pohledu regionálního systému ekologické stability nemá k předloženému záměru žádné připomínky. Stanovisko hodnotící vliv záměru na lokality soustavy Natura 2000 podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., vydané v souladu s kompetencemi stanovenými Krajskému úřadu ustanovením 77a odst. 4 písmo n) zákona Č. 114/1992 Sb. pod č.j /2013/KUSK z zůstává nadále platné. Z hlediska zákona Č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů S realizací záměru souhlasí za předpokladu, že při nakládání s odpady vzniklými jednak stavebními pracemi i z vlastního provozu bude postupováno v souladu se zákonem Č. 185/200 I Sb., o odpadech a příslušnými prováděcími vyhláškami. Z hlediska nakládání s odpady nepožaduje další posuzování dle zákona Č. 100/200 I Sb. Z hlediska dalších složkových zákonů není Krajský úřad dotčeným orgánem nebo nemá připomínky. Jedná se o zákonnou povinnost pro další stupeň přípravy stavby (zapracování do projektové dokumentace stavby, provozního řádu atd.) a řízení podle zvláštních právních předpisů. KHS se sídlem v Praze Po zhodnocení souladu předloženého záměru s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví orgán ochrany veřejného zdraví konstatuje, že na uvedenou stavbu bylo již dne pod č.j. KHSCS 13704/2013 vydáno KHS souhlasné stanovisko s umístěním stavby. Podrobné hodnocení hlukové zátěže, zejména otázky vzájemného ovlivnění obytné zástavby bude nutné předložit v řízeních dle stavebního zákona, v souladu s nařízením vlády Č. 272/20 II Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Po uvedení stavby do provozu bude nezbytné prověřit kontrolním měřením hluku prokázání splnění hygienických limitů hluku. Závěrem lze konstatovat, že z hlediska vlivu na veřejné zdraví nedojde oproti současnému stavu v průběhu výstavby a při užívání staveb individuálního bydlení k významnému navýšení znečišťujících látek a hluku. Z hlediska hlukové zátěže z vyvolané dopravy a imisního příspěvku z provozu záměru, bude u všech hodnocených škodlivin jak z hlediska ovlivnění imisní situace, tak z hlediska zdravotních rizik prakticky zanedbatelný vliv na nejbližší současnou zástavbu. Rovněž hygienické limity při výstavbě po dobu stavby nebudou překročeny. Hodnocení splňuje požadavky zákona v těch částech, které jsou výše specifikovány, proto bylo možné vydat s umístěním záměru podmíněné souhlasné stanovisko. Jedná se podmínky stanovené pro další stupeň přípravy stavby (projektová dokumentace stavby) a řízení podle zvláštních právních předpisů.

6 strana 4/6 ČIŽP 01 Praha Oddělení odpadového hospodářství, ochrany vody, ochrany přírody - bez připomínek. Odd. ochrany ovzduší - nemá připomínky, pouze upozorňuje, že stacionárním zdrojem znečišťování je dle zákona i truhlářská dílna. ČIŽP 01 Praha ČIŽP 01 Praha nemá k předloženému oznámení záměru připomínky a nepožaduje další posuzování vlivů záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. Středočeský kraj Středočesk:ý kraj souhlasí se záměrem za podmínky doplnění maximálního navýšení ploch zeleně s využitím vysoké a vertikální zeleně vůči obytné zástavbě, nepožaduje další posuzování záměru dle zákona Č. 100/200 I Sb. Požadavekje zapracován v podmínkách závěru zjišt'ovacího řízení. Obec Březí Areál Oresi je skladovým areálem, jeho rozšířením nevzroste výraznou měrou zatížení životního prostředí (hluk při provozu areálu a emisní zatížení při provozu automobilů) jak vyplývá z oznámení záměru. Skladový areál je napojen na tlakovou kanalizaci obce Březí a ČOV, která je po plánované intenzifikaci schopna pojmout další nárůst odpadních vod. Dle našeho názoru není nutné záměr posuzovat dle zákona Č. 100/200 I Sb. Městský úřad v Říčanech - OŽP Orgán ochrany zemědělského půdního fondu. státní správy lesů. státní správy myslivosti, odpadového hospodářství a ochran ovzduší - bez připomínek. Odd. ochrany přírody a krajiny - trvá požadavek v dalším projednání SP doplnit plán nových sadových úprav pro areál Oresi a projednat ke stupni ÚR umístění retenčního objektu v prostoru určeném pro zeleň s dostatečně kapacitní otevřenou hladinou se stálou akumulací vod a hloubkou k využití pro volně žijící druhy živočichů. Vodoprávnl úřad - Předložená dokumentace zpracovává modernizaci skladovacího areálu, spočívající v modernizaci stávajících skladových hal a přístavbu nové haly. Dešťové vody mají být svedeny do retenční nádrže o objemu 330 rn', která zároveň bude sloužit jako požární nádrž a ze které mají být regulovaným odtokem vypouštěny do kanalizace. Dešťové vody z komunikace a parkovacích ploch budou přečištěny odlučovačem ropných látek. Zásobování areálu vodou bude probíhat odběrem vody z nové studny, která nahradí stávající studnu. Splaškové vody budou odváděny veřejnou kanalizací. S navrhovanou stavbou vodoprávní úřad souhlasí, ale požaduje: I. Dešťové vody lze vypouštět pouze do jednotné kanalizace se souhlasem vlastníka a provozovatele kanalizace.

7 strana 5 /6 2. Bude instalován odlučovač ropných látek s technologií zajišťující zbytkové znečištění na odtoku max. 0,2 mg/i v ukazateli C IO -C Odběr podzemní vody ze studny, stavba nové studny likvidace stávající studny podléhá vodoprávnímu projednání. Při dodržení uvedených podmínek by předložený záměr neměl ohrozit životní prostředí z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem. Proto není požadováno předložený záměr projednat dle zákona Č. 100/200 I Sb. Jedná se o požadavky pro další stupně přípravy stavby (resp. zapracování do projektové dokumentace stavby), které jsou zapracovány jako podmínky závěru zjišt'ovacího řízení. Závěr: Záměr "Modernizace areálu Oresi" v k.ú. Březí u Říčan naplňuje dikci bodu 10.6 kategorie II, přílohy Č. I zák. Č. 100/200 I Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Podle 7 výše citovaného zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona. Na základě zjišťovacího řízení, provedeného podle zásad uvedených v příloze Č. 2 k citovanému zákonu, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr "Modernizace areálu Oresi" v k.ú. Březí u Říčan nebude dále posuzován podle zákona Č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou realizace záměru je, aby v dalších fázích povolovacích řízení tohoto záměru byla zohledněna opatření doporučená v části 0.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na str předloženého oznámení a podmínky a doporučení uvedená v obdržených vyjádřeních dotčených správních úřadů a územních samosprávných celků a souhrnném vypořádání připomínek tohoto závěru zjišťovacího řízení. Tyto podmínky musí být respektovány v následujících stupních projektové dokumentace a zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení. Zejména se jedná o tyto podmínky: Podrobné hodnocení hlukové zátěže, zejména otázky vzájemného ovlivnění obytné zástavby bude nutné předložit v řízeních dle stavebního zákona, v souladu s nařízením vlády Č. 272/20 I I Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Po uvedení stavby do provozu bude nezbytné prověřit kontrolním měřením hluku prokázání splnění hygienických lirnitů hluku. V dalším stupni přípravy stavby doplnit maximální navýšení ploch zeleně

8 strana 6 /6 s využitím vysoké a vertikální zeleně vůči obytné zástavbě. V dalším stupni projednání (územní a stavební řízení) doplnit plán nových sadových úprav pro areál Oresi a projednat umístění retenčního objektu v prostoru určeném pro zeleň s dostatečně kapacitní otevřenou hladinou se stálou akumulací vod a hloubkou k využití pro volně žijící druhy živočichů. Dešťové vody lze vypouštět pouze do jednotné kanalizace se souhlasem vlastníka a provozovatele kanalizace. Instalovat odlučovač ropných látek s technologií zajišťující zbytkové znečištění na odtoku max. 0,2 mg/i v ukazateli CI O-C40. Odběr podzemní vody ze studny, stavba nové studny i likvidace stávající studny projednat s vodoprávním úřadem. Odůvodnění: Příslušný úřad neobdržel ve lhůtě dané zákonem žádné relevantní odůvodněné nesouhlasné vyjádření k oznámení. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr není nutné posuzovat v rozsahu celého zákona. Předložené oznámení je zpracováno dle přílohy Č. 3 zákona. Byly posouzeny a identifikovány předpokládané vlivy na životní prostředí v důsledku realizace a provozu záměru včetně navržení opatření k minimalizaci nebo zmírnění negativních vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatelstva. Podmínky závěru zjišťovacího řízení byly stanoveny na základě oznámení a požadavků vyplývajících z vyjádření obdržených v rámci zjišťovacího řízení. Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení neni rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolal. c. '201.3 Ing. Josef Keř k a, Ph.D. vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Praha: 1.2.2013 dle rozdělovníku Číslo jednací: 016403/2013/KUSK Spisová značka: SZ_178222/2012/KUSK/7 Žák / 257280-539, zak@kr-s.

Praha: 1.2.2013 dle rozdělovníku Číslo jednací: 016403/2013/KUSK Spisová značka: SZ_178222/2012/KUSK/7 Žák / 257280-539, zak@kr-s. Praha: 1.2.2013 dle rozdělovníku Číslo jednací: 016403/2013/KUSK Spisová značka: SZ_178222/2012/KUSK/7 Vyřizuje: Žák / 257280-539, zak@kr-s.cz Značka: OŽP/Zk ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č.

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 27. 03. 2015 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 166460/2014/KUSK Spisová značka: SZ_ 166460/2014/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Předání závěru zjišťovacího řízení s ţádostí o zveřejnění - Výstavba výrobní haly EGE Vráto, České Budějovice

Předání závěru zjišťovacího řízení s ţádostí o zveřejnění - Výstavba výrobní haly EGE Vráto, České Budějovice *KUCBX00GCWUO* KUCBX00GCWUO O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 67836/2014/OZZL Sp. zn.: OZZL 63344/2014/savo datum: 28. 11. 2014 vyřizuje:

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: Naše č. j.: Spis. zn.: Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 ŽP/9977/14 ZN/1982/ŽP/14

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze 8.6.2011 dne Číslo jednací KUJI

Více

SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha.

SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha.eu

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTŘEDí Škroupova 18. 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTŘEDí Škroupova 18. 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTŘEDí Škroupova 18. 306 13 Plzeň NAŠE ZN.: SPIS. ZN: ŽP/6933/13 ZN/1493IŽP/13 VYŘIZUJE: Ing. Beneš TEL.: 377 195552 FAX: 377 195393 E-MAIL: jan.benes@plzensky-kraj.cz

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014

Více

Praha: 30. 12. 2014 dle rozdělovníku Číslo jednací: 173139/2014/KUSK Spisová značka: SZ_161571/2014/KUSK/5 Vyřizuje:

Praha: 30. 12. 2014 dle rozdělovníku Číslo jednací: 173139/2014/KUSK Spisová značka: SZ_161571/2014/KUSK/5 Vyřizuje: Praha: 30. 12. 2014 dle rozdělovníku Číslo jednací: 173139/2014/KUSK Spisová značka: SZ_161571/2014/KUSK/5 Vyřizuje: Ţák / 257280-539, zak@kr-s.cz Značka: OŢP/Zk ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j.: SpZn: Vyřizuje/linka V Brně dne: JMK 48120/2010 S-JMK 48120/2010 OŽP /Vr Ing. Lubomír

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741

závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741 závěr zj říz O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T ŘE D Í, Z E M ĚD ĚL S T V Í A L E S N I C T V Í číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon:

Více

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská tel.: 777 311 175, e-mail: pizova@iol.cz RNDr.Naděžda Pízová, 155 00 Praha 5, Bavorská 856, Oznamovatel: KOVO GROUP sdružení podnikatelů Jateční 11, Praha 7 Provozovna: Kolbenova 450/35, 190 00 Praha 9

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01GT44R* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 10403/2015 Sp. zn.: ŽPZ/2716/2015/Kra 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 8. 2013 Č.j.: 57189/ENV/13 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

P O S U D E K. "Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická"

P O S U D E K. Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí P O S U D E K k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru "Společenské a obchodní centrum

Více

DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 34739/2015 Slavíková/583 6. 5. 2015 OŽPZ

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 14. 9. 2011 Č.j.: 66250/ENV/11 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

Čerpací stanice PH rozšíření o nádrž

Čerpací stanice PH rozšíření o nádrž inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii Staňkova 18a, 602 00 Brno tel./fax: 05 49210356, 05 41240857 enving@enving.cz http://www.enving.cz Organizace oprávněná k provozování živnosti Posuzování

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD Městský úřad Hořovice HOŘOVICE Palackého náměstí 2 ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 268 01 Hořovice naše zn.: S-MUHO/13782/2014/KI čj.: MUHO/17017/2014 vyřizuje: Bc. Marta Kindlová datum:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: 72615/ENV /12 Vyřizuje: Ing. Muzikářll. 2802 PRAHA: 30.8.2012 Věc: Posuzování vlivů

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 27. 1. 2014 Č.j.: 1609/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 7. 8. 2014 Č.j.: 54015/ENV/14 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č. 100/2001

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické. likvidace vozidel

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické. likvidace vozidel OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Záměr: Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické likvidace vozidel Oznamovatel: Westpra, s.r.o.

Více

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy Ražený technologický kanál pro kalové hospodářství Drasty

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy Ražený technologický kanál pro kalové hospodářství Drasty Posouzení vlivu záměru Název zakázky Číslo zakázky 9000100002 Objednatel Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy Ražený technologický kanál pro kalové hospodářství Drasty Hlavní

Více