Návod k obsluze. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem"

Transkript

1 TCD820FX(cz-cz).book Page 1 Friday, September 9, :21 AM Návod k obsluze Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Model č. KX-TCD820FX Toto za ízení je kompatibilní se službami ID volajícího a SMS. Abyste tyto služby mohli využívat, musíte si p íslušnou službu p edplatit u jejího poskytovatele. P ed prvním použitím nabíjejte baterie po dobu p ibližn 7 hodin. P ed použitím za ízení si p e t te tento návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití. (Pro eskou republiku a Slovensko) Tento bezdrátový telefon je možné používat v souladu s Generální licencí.: GL-23/R/2001 (pro eskou republiku), VPR-7/2001 (pro Slovenskou republiku).

2 TCD820FX(cz-cz).book Page 2 Friday, September 9, :21 AM Úvod Úvod D kujeme vám, že jste si zakoupili nový digitální bezdrátový telefon spole nosti Panasonic. Pro budoucí použití P iložte nebo uschovejte originální doklad je d ležitý p i záru ních opravách. Výrobní íslo (je uvedeno na spodní stran základny) Datum nákupu Jméno a adresa prodejce Pro použití tohoto výrobku v eské republice nebo na Slovensku zm te nastavení regionu (strana 38) tak, aby odpovídalo zemi umíst ní. L V p ípad jakýchkoliv problém by jste m li nejd íve kontaktovat dodavatele za ízení. Prohlášení o shod : L Spole nost Panasonic Communications Co., Ltd tímto prohlašuje, že toto za ízení je v souladu s klí ovými požadavky a dalšími platnými opat eními sm rnice Radio & Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE sm rnice pro rádiové a telekomunika ní stanice) 1999/5/EC. Prohlášení o shod pro p íslušné produkty Panasonic popsané v této p íru ce jsou k dispozici ke stažení na stránkách: Kontakt: Panasonic Services Europe a Division of Panasonic Marketing Europe GmbH Panasonic Testing Centre Winsbergring 15, Hamburg, Germany Ochranné známky: L Eatoni a LetterWise jsou ochranné známky spole nosti Eatoni Ergonomics, Inc. 2

3 TCD820FX(cz-cz).book Page 3 Friday, September 9, :21 AM Popis hlavních funkcí Popis hlavních funkcí Funkce infra erveného rozhraní M žete kopírovat uložené položky telefonního seznamu a také obrázky a vyzván cí melodie (strana 40). Infra ervený p enos dat mezi tímto mikrotelefonem a dalšími za ízeními vyjma telefon GSM nelze zaru it. Funkce USB P ipojením mikrotelefonu k po íta i prost ednictvím kabelu USB m žete pomocí dodaného softwaru USB GEAR v po íta i vytvá et a upravovat položky telefonního seznamu a také odesílat obrázky a melodie uložené v po íta i do mikrotelefonu. Podrobnosti o p ipojení najdete v Instala ní p íru ka k aplikaci USB GEAR. P izp sobení vyzván ní M žete nahrávat melodie z libovolného zvukového za ízení a potom je používat jako vyzván cí tóny (strana 30). Úprava hlasu P i odpovídání na volání m žete snížit výšku hlasu (strana 17). Odposlech (je nutný p ídavný mikrotelefon) Tato funkce umož uje odposlech místnosti s umíst ným mikrotelefonem, což umož uje sledování d ní v r zných ástech domu (strana 32). 3

4 TCD820FX(cz-cz).book Page 4 Friday, September 9, :21 AM Obsah P íprava Informace o p íslušenství D ležité informace Ovládací prvky a displej P ipojení Instalace baterie Nabíjení baterie Režim spo i e displeje Vypnutí a zapnutí Symboly v této p íru ce Zm na nastavení regionu v p ístroji Zm na jazyka na displeji Nastavení režimu volby ísla (tónový/pulzní) Nastavení data a asu C Uskute ování/p íjem hovor Hovory Odpov na hovory k Telefonní seznamy Telefonní seznam mikrotelefonu Sdílený telefonní seznam Kopírování položek telefonního seznamu m Nastavení mikrotelefonu Pokyny pro nastavení mikrotelefonu Funkce USB Multimediální prohlíže Nastavení asu Nastavení vyzván ní Nastavení displeje Odposlech (je nutný p ídavný mikrotelefon) Možnosti volby Další možnosti n Nastavení základny Pokyny pro nastavení základny Nastavení vyzván ní Možnosti volby Další možnosti o Infra ervené rozhraní Kopírování uložených dat p es infra ervené rozhraní j Služba ID volajícího Použití služby ID volajícího Seznam volajících Hlasová pošta k Služba SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy) Použití služby SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy) Zapnutí funkce SMS Ukládání nebo zm ny ísel st ediska zpráv služby SMS Odeslání zprávy P íjem zprávy Pokyny pro nastavení služby SMS l Funkce záznamníku Záznamník Zapnutí záznamníku Uvítací zpráva Poslech zpráv Nahrávání hlasové upomínky Provoz pomocí p ímých p íkaz z mikrotelefonu Dálkové ovládání Pokyny pro nastavení záznamníku Provoz n kolika jednotek Provoz p ídavných sluchátek Registrace mikrotelefonu k základn Režim interkom mezi dv ma mikrotelefony P esm rování hovor mezi mikrotelefony, konferen ní hovory Užite né informace Používání spony na opasek Používání dopl kové náhlavní soupravy Zadávání znak Chybové zprávy ešení potíží Technické údaje Podmínky používání (Pouze pro eskou republiku) Prohlášení o shod (Pro eskou republiku a Slovensko)

5 TCD820FX(cz-cz).book Page 5 Friday, September 9, :21 AM Obsah Rejst ík Rejst ík

6 TCD820FX(cz-cz).book Page 6 Friday, September 9, :21 AM P íprava Informace o p íslušenství Dodávané p íslušenství Síùový adaptér PQLV19CE Telefonní kabel Nabíjecí baterie Velikost AAA (R03) HHR-4EPT Kryt mikrotelefonu Spona na opasek Audiokabel Kabel USB Návod k obsluze Stru ný pr vodce Instala ní p íru ka k aplikaci USB GEAR CD-ROM *1 *1 Umož uje instalovat software USB GEAR na kompatibilní osobní po íta. Tento software slouží k odesílání obrázk a melodií z po íta e do mikrotelefonu a také umož uje vytvá ení a úpravu položek telefonního seznamu pomocí po íta e. Pokyny k instalaci najdete v dodané p íru ce Instala ní p íru ka k aplikaci USB GEAR. ásti tohoto softwaru jsou áste n založeny na práci spole nosti Independent JPEG Group. Další vym nitelné p íslušenství Model. P03P KX-TCA181FX KX-TCA89EX KX-A272 Popis 2 nabíjecí baterie typu Ni-MH P ídavný digitální bezdrátový mikrotelefon Náhlavní souprava Opakova DECT 6

7 T TCD820FX(cz-cz).book Page 8 Friday, September 9, :21 AM P íprava Ke správné likvidaci, obnov a recyklaci doru te tyto výrobky na ur ená sb rná místa, kde budou p ijata zdarma. Alternativn v n kterých zemích m žete vrátit své výrobky místnímu prodejci p i koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pom žete zachovat cenné p írodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopad na životní prost edí a lidské zdraví, což by mohly být d sledky nesprávné likvidace odpad. Další podrobnosti si vyžádejte od místního ú adu nebo nejbližšího sb rného místa. P i nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními p edpisy ud leny pokuty. Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická za ízení, vyžádejte si pot ebné informace od svého prodejce nebo dodavatele. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii Tento symbol je platný jen v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si pot ebné informace o správném zp sobu likvidace od místních ú ad nebo od svého prodejce. 8 Ovládací prvky a displej Ovládací prvky Mikrotelefon A Reproduktor B Displej C Funk ní tla ítka D Naviga ní tla ítko E Sluchátkový konektor typu jack/ Audio konektor typu jack F{C} (Hovor) G{s} (Hlasitý telefon) H Konektor USB I{R} (Zp tný dotaz/flash) J Indikátor nabíjení/indikátor zvon ní K Reproduktor sluchátka L{ih} (Vypnout/Zapnout) M Infra ervený port N{C/T} (Smazat/vypnout) O Skupinová íselná klávesnice P{INT} (Interkom) Q Mikrofon R Kontakty nabíjení A B C D E F G H I C s Na i h J K L M N O P Q R

8 T TCD820FX(cz-cz).book Page 8 Friday, September 9, :21 AM P íprava Ke správné likvidaci, obnov a recyklaci doru te tyto výrobky na ur ená sb rná místa, kde budou p ijata zdarma. Alternativn v n kterých zemích m žete vrátit své výrobky místnímu prodejci p i koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pom žete zachovat cenné p írodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopad na životní prost edí a lidské zdraví, což by mohly být d sledky nesprávné likvidace odpad. Další podrobnosti si vyžádejte od místního ú adu nebo nejbližšího sb rného místa. P i nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními p edpisy ud leny pokuty. Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická za ízení, vyžádejte si pot ebné informace od svého prodejce nebo dodavatele. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii Tento symbol je platný jen v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si pot ebné informace o správném zp sobu likvidace od místních ú ad nebo od svého prodejce. Ovládací prvky a displej Ovládací prvky Mikrotelefon A A Reproduktor B Displej C Funk ní tla ítka D Naviga ní tla ítko E Sluchátkový konektor typu jack/ Audio konektor typu jack F{C} (Hovor) G{s} (Hlasitý telefon) H Konektor USB I{R} (Zp tný dotaz/flash) J Indikátor nabíjení/indikátor zvon ní K Reproduktor sluchátka L{ih} (Vypnout/Zapnout) M Infra ervený port N{C/T} (Smazat/vypnout) O Skupinová íselná klávesnice P{INT} (Interkom) Q Mikrofon R Kontakty nabíjení B C D E F G H I C s Na i h J K L M N O P Q R 8

9 TCD820FX(cz-cz).book Page 9 Friday, September 9, :21 AM P íprava Používání naviga ního tla ítka Stisknutím ru ního naviga ního tla ítka nahoru, dol, vlevo nebo vpravo lze procházet nabídkami a vybírat položky na displeji. Stisknutím st ední ásti ovlada e lze vybrat ikonu prost edního funk ního tla ítka. Základna A B C D E A Reproduktor B Kontakty nabíjení C{x} (Lokátor) D{5} (P ehrávání/zastavení) E Tla ítko navigátoru: {>},{<},{<},{>} F{4} (Mazání) G{s} (Záznamník zap.)/indikátor vzkaz F G Displej Ikony displeje Ikona displeje w x k y u n d Význam V dosahu základny L Pokud bliká: Mikrotelefon se p ihlašuje k základn. (mimo dosah základny, mikrotelefon není k žádné základn zaregistrován, základna je vypnutá) Mikrotelefon se p ihlašuje k základn. (interkom, vyvolávání, zm na nastavení základny atd.) Mikrotelefon p ijímá p íchozí hovor. Zmeškaný hovor (pouze pro odb ratele služby ID volajícího; strana 42) Záznamník je zapnutý (strana 49) a/nebo byly zaznamenány nové zprávy. (strana 50) Záznamník je plný. Záznamník p ijme hovory, p ehraje uvítací zprávu, ale zpráva se nezaznamená. (strana 53) % Oznámení hlasové identifikace bylo pro tuto položku zaznamenáno. (strana 22) $ Baterie se nabíjejí.! Intenzita nabití baterie e d Alarm je zapnutý. (strana 28) Funkce zvýrazn ní hlasu je nastavena na vysoký nebo hluboký tón. (strana 17) 9

10 T TCD820FX(cz-cz).book Page 8 Friday, September 9, :21 AM P íprava Ke správné likvidaci, obnov a recyklaci doru te tyto výrobky na ur ená sb rná místa, kde budou p ijata zdarma. Alternativn v n kterých zemích m žete vrátit své výrobky místnímu prodejci p i koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pom žete zachovat cenné p írodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopad na životní prost edí a lidské zdraví, což by mohly být d sledky nesprávné likvidace odpad. Další podrobnosti si vyžádejte od místního ú adu nebo nejbližšího sb rného místa. P i nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními p edpisy ud leny pokuty. Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická za ízení, vyžádejte si pot ebné informace od svého prodejce nebo dodavatele. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii Tento symbol je platný jen v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si pot ebné informace o správném zp sobu likvidace od místních ú ad nebo od svého prodejce. Ovládací prvky a displej Ovládací prvky Mikrotelefon A A Reproduktor B Displej C Funk ní tla ítka D Naviga ní tla ítko E Sluchátkový konektor typu jack/ Audio konektor typu jack F{C} (Hovor) G{s} (Hlasitý telefon) H Konektor USB I{R} (Zp tný dotaz/flash) J Indikátor nabíjení/indikátor zvon ní K Reproduktor sluchátka L{ih} (Vypnout/Zapnout) M Infra ervený port N{C/T} (Smazat/vypnout) O Skupinová íselná klávesnice P{INT} (Interkom) Q Mikrofon R Kontakty nabíjení B C D E F G H I C s Na i h J K L M N O P Q R 8

11 TCD820FX(cz-cz).book Page 11 Friday, September 9, :21 AM Ikony funk ních tla ítek Ikona funk ního tla ítka C Akce Vrátí p edchozí obrazovku. % Umož uje uskute nit volání v režimu interkom. Z # B A T D Zobrazí nabídku. Potvrdí aktuální výb r. Zobrazí p edchozí volané telefonní íslo. Otev e telefonní seznam mikrotelefonu. Otev e sdílený telefonní seznam. Zobrazí nabídku vyhledávání v telefonním seznamu.! Vypne funkci blokování tla ítek. R J K L M N O P a & P epíná mezi formátem zadávání asu AM, PM a 24 hodin. Zobrazí se p i výb ru zadání znaku v režimu LetterWise. Zobrazí se p i výb ru zadání znaku abecedy. Zobrazí se p i výb ru zadání íselného znaku. Zobrazí se p i výb ru zadání eckého znaku. Zobrazí se p i výb ru zadání z tabulky 1 rozší ených znak. Zobrazí se p i výb ru zadání z tabulky 2 rozší ených znak. Zobrazí se p i výb ru zadání znaku cyrilice. Zapne a vypne záznamník. Zahájí nahrávání. Ikona funk ního tla ítka F $ I G V y X Y t b d c S U Akce P íprava Ukon í nahrávání nebo p ehrávání. Ukon ete kopírování nebo p ijímání dat prost ednictvím infra erveného rozhraní. Vloží pauzu p i volb ísla. Vymaže vybranou položku. Zobrazí seznam obrázk. Zobrazí vybranou položku telefonního seznamu. Zobrazí obrázek. Zobrazí další obrazovku. Vytvo í konferen ní hovor. Otev e p ipojený soubor. Slouží k uložení položky telefonního seznamu mikrotelefonu nebo dat p ijatých prost ednictvím infra erveného rozhraní. Vybere zvýrazn nou položku. Vloží znak. 11

12 TCD820FX(cz-cz).book Page 12 Friday, September 9, :21 AM P íprava P ipojení Je-li p ipojen síùový adaptér, zazní krátký signál. Pokud signál neuslyšíte, zkontrolujte zapojení. Háčky Umíst ní L Abyste dosáhli maximální vzdálenosti a co nejnižší hladiny šumu, umíst te základnu následujícím zp sobem: v dostate né vzdálenosti od elektrických p ístroj nap íklad: televizor, rozhlasových p ijíma, po íta nebo jiných telefon. na vhodném, p im en vysokém a p ístupném míst. Instalace baterie Nejprve vložte stranu baterie ozna enou znaménkem mínus (T). Zav ete kryt mikrotelefonu. ( V, 50 Hz) Do telefonní sítě Používejte pouze dodaný síťový adaptér a telefonní kabel. D ležité: L Informace o p ipojení mikrotelefonu k po íta i najdete v p íru ce Instala ní p íru ka k aplikaci USB GEAR. L Telefonní kabely nikdy nep ipojujte b hem bou ky. L Síùový adaptér musí být vždy zapojen. (P i používání je adaptér obvykle teplý.) L Síùový adaptér musí být p ipojen do zásuvky na st n nebo v podlaze. Nezapojujte síùový adaptér do stropní zásuvky, protože by hmotností adaptéru mohlo dojít k odpojení. L Používejte pouze nabíjecí baterie (strana 6). Vým na baterie D ležité: L Doporu ujeme použití pouze nabíjecích baterií zna ky Panasonic: strana 6. Jemn stiskn te západku na mikrotelefonu a posu te ji ve sm ru šipky. Staré baterie vyjm te 12

13 TCD820FX(cz-cz).book Page 11 Friday, September 9, :21 AM Ikony funk ních tla ítek Ikona funk ního tla ítka C Akce Vrátí p edchozí obrazovku. % Umož uje uskute nit volání v režimu interkom. Z # B A T D Zobrazí nabídku. Potvrdí aktuální výb r. Zobrazí p edchozí volané telefonní íslo. Otev e telefonní seznam mikrotelefonu. Otev e sdílený telefonní seznam. Zobrazí nabídku vyhledávání v telefonním seznamu.! Vypne funkci blokování tla ítek. R J K L M N O P a & P epíná mezi formátem zadávání asu AM, PM a 24 hodin. Zobrazí se p i výb ru zadání znaku v režimu LetterWise. Zobrazí se p i výb ru zadání znaku abecedy. Zobrazí se p i výb ru zadání íselného znaku. Zobrazí se p i výb ru zadání eckého znaku. Zobrazí se p i výb ru zadání z tabulky 1 rozší ených znak. Zobrazí se p i výb ru zadání z tabulky 2 rozší ených znak. Zobrazí se p i výb ru zadání znaku cyrilice. Zapne a vypne záznamník. Zahájí nahrávání. Ikona funk ního tla ítka F $ I G V y X Y t b d c S U Akce P íprava Ukon í nahrávání nebo p ehrávání. Ukon ete kopírování nebo p ijímání dat prost ednictvím infra erveného rozhraní. Vloží pauzu p i volb ísla. Vymaže vybranou položku. Zobrazí seznam obrázk. Zobrazí vybranou položku telefonního seznamu. Zobrazí obrázek. Zobrazí další obrazovku. Vytvo í konferen ní hovor. Otev e p ipojený soubor. Slouží k uložení položky telefonního seznamu mikrotelefonu nebo dat p ijatých prost ednictvím infra erveného rozhraní. Vybere zvýrazn nou položku. Vloží znak. 11

14 TCD820FX(cz-cz).book Page 14 Friday, September 9, :21 AM P íprava Vypnutí a zapnutí Zapnutí Podržte stisknuté tla ítko {ih}, dokud se neozve krátké pípnutí. Vypnutí Na zhruba dv sekundy stiskn te tla ítko {ih}. Symboly v této p íru ce Symbol Význam " Stiskn te tla ítko " (uprost ed naviga ního tla ítka). i P ejd te k další innosti. # Stiskn te tla ítko # (uprost ed naviga ního tla ítka). j Vyberte položku j (ikona nabídky seznamu volajících). k Vyberte položku k (ikona nabídky nastavení SMS). l Vyberte položku l (ikona nabídky nastavení systému záznamníku). m Vyberte položku m (ikona nabídky nastavení mikrotelefonu). n Vyberte položku n (ikona nabídky nastavení základny). o Vyberte položku o (ikona nabídky infra erveného rozhraní). P íklad: Nastavení asu Zatla ením naviga ního tla ítka nahoru nebo dol vyberte na displeji slova v uvozovkách. Zm na nastavení regionu v p ístroji M žete nastavit p ístroj tak, aby se používala nastavení, která odpovídají vaší zemi (strana 38). Podle toho se zm ní p íslušná nastavení jazyka a další nastavení. Zm na jazyka na displeji Je dostupných 16 jazyk na displeji. Můžete vybrat Deutsch, English, Magyar, Polski, slovensky, ČeŠtina, Hrvatski, Slovenscina, Eesti, LIETUVIŠKAI, LatvieŠu, Românã, БЪЛГАРСКИ, Srpski, МАКЕДОНСКИ, nebo Shqiptar. 1 {ih}i"im 2 Stiskn te naviga ní tla ítko 3 krát dol.i # 3 Stiskn te naviga ní tla ítko 3 krát dol.i # 4 Vyberte požadovaný jazyk. i {ih} Nastavení režimu volby ísla (tónový/pulzní) Zm te režim volby ísla v závislosti na služb telefonní linky. Tónová : Tuto možnost vyberte, pokud používáte tónovou volbu. Pulsní : Tuto možnost vyberte, pokud používáte pulzní volbu. 1 " (uprost ed naviga ního tla ítka) in 2 Zadejte kód PIN základny (výchozí: 0000 ). 3 MoŽnosti volby 4 Typ volby 5 Vyberte požadované nastavení. i {ih} 14

15 TCD820FX(cz-cz).book Page 15 Friday, September 9, :21 AM P íprava Nastavení data a asu D ležité: L Ov te, zda je p ipojen síùový adaptér. R {ih} "/# 2 Nastavení asu 3 Nast. Data/ asu 4 Zadejte aktuální den, m síc a rok. P íklad: 17. kv tna 2005 {1}{7}{0}{5}{0}{5} 5 Zadejte aktuální hodinu a minutu. P íklad: 3:30 PM (odpoledne) {0}{3}{3}{0}i Opakovan stiskn te tla ítko R, dokud se neobjeví položka 03:30 PM. 6 #i{ih} L Chcete-li opravit íslici, pomocí JOYSTICK ovlada e posu te kurzor a prove te opravu. L Po selhání napájení možná bude nastaveno nesprávné datum a as. V takovém p ípad nastavení data a asu opravte. 15

16 TCD820FX(cz-cz).book Page 16 Friday, September 9, :21 AM C Uskute ování/p íjem hovor Hovory 1 Zvedn te mikrotelefon a zvolte telefonní íslo. L Pot ebujete-li íslo opravit, stiskn te tla ítko {C/T} a zadejte správné íslo. 2 {C} 3 Po skon ení hovoru stiskn te tla ítko {ih} nebo vložte mikrotelefon do základny. Hlasitý telefon 1 Chcete-li hlasitý telefon zapnout b hem hovoru, stiskn te tla ítko {s}. L Hovo te st ídav s volajícím. 2 Až ukon íte hovor, stiskn te tla ítko {ih}. L Pro dosažení optimálního výkonu používejte hlasitý telefon v tichém prost edí. L Chcete-li znovu aktivovat reproduktor sluchátka, stiskn te tla ítko {C}. Upravení hlasitosti mikrotelefonu nebo reproduktoru B hem hovoru stiskn te naviga ní tla ítko nahoru nebo dol. Funkce opakované volby posledního ísla D íve volaná telefonní ísla (každé o délce maximáln 24 íslic) lze znovu vyto it. Volání pomocí seznamu opakované volby Posledních 10 volaných telefonních ísel je uloženo v seznamu opakované volby. 1 B (pravé funk ní tla ítko) 2 Stisknutím naviga ního tla ítka nahoru nebo dol vyberte požadované íslo. 3 {C} / {s} L Po stisknutí tla ítka {s} za ízení provede opakovanou volbu, pokud bude linka volaného obsazená. Za ízení bude volbu posledního ísla opakovat až 11 krát. Zatímco mikrotelefon eká na opakovanou volbu, bliká indikátor vyzván ní. Chcete-li operaci zrušit, stiskn te tla ítko {ih}. Úprava ísla v seznamu opakované volby p ed volbou ísla 1 B (pravé funk ní tla ítko) 2 Stisknutím naviga ního tla ítka nahoru nebo dol vyberte požadované íslo. i" 3 Upravit a volat 4 Pomocí naviga ního tla ítka p esunete kurzor. i Upravte íslo. L P esu te kurzor na íslo, které chcete vymazat, a potom stiskn te tla ítko {C/T}. L Umíst te kurzor vpravo od místa, na které chcete vložit íslo, a potom stiskn te p íslušné tla ítko na klávesnici. 5 {C} / {s} / # Vymazání ísel v seznamu opakované volby 1 B (pravé funk ní tla ítko) 2 Opakovaným stisknutím naviga ního tla ítka nahoru nebo dol vyberte požadované íslo. i" 3 Vymazat L Pokud chcete vymazat všechna ísla ze seznamu, vyberte Vymazat vše a potom stiskn te tla ítko #. 4 Ano i{ih} Uložení ísla ze seznamu opakované volby do telefonního seznamu mikrotelefonu 1 B (pravé funk ní tla ítko) 2 Opakovaným stisknutím naviga ního tla ítka nahoru nebo dol vyberte požadované íslo. i" 3 P idat záznam 4 Jméno 16

17 TCD820FX(cz-cz).book Page 17 Friday, September 9, :21 AM C Uskute ování/p íjem hovor 5 Zadejte jméno (maximáln 16 znak ; strana 59). 6 <UloŽit> i{ih} L Položku m žete rovn ž uložit stisknutím d. L Chcete-li položce p i adit obrázek nebo kategorii, pokra ujte krokem 7, P idávání položek do telefonního seznamu mikrotelefonu, strana 19. Další funkce Funkce zvýrazn ní hlasu B hem hovoru lze zm nit charakteristiku zvuku reproduktoru sluchátka. 1 B hem volání stiskn te tla ítko ". 2 VylepŠení zvuku 3 Vysoké tóny nebo Nízké tóny i # L Je zobrazeno d. Zm na hlasu P i p íjmu p íchozího volání m žete snížit posazení vašeho hlasu. 1 P i p íjmu volání stiskn te tla ítko ". 2 Modulátor hlasu L Je zobrazeno,. L Chcete-li funkci pro zm nu hlasu vypnout, stiskn te tla ítko ".i Modulátor hlasu Ztlumení Pokud je zapnuto ztlumení, budete moci slyšet druhého ú astníka, avšak druhý ú astník vás neuslyší. Chcete-li zapnout ztlumení, stiskn te tla ítko {C/T}. L Oboustranný hovor obnovíte op tovným stisknutím tla ítka {C/T}. Blokování tla ítek Mikrotelefon je možné uzamknout tak, aby nebylo možné volit ísla ani provád t nastavení. Je-li blokování tla ítek zapnuté, je možné odpovídat na p íchozí hovory, ale žádná jiná funkce není k dispozici. Chcete-li zapnout blokování tla ítek, stiskn te na dobu zhruba 2 sekund tla ítko ". L Je zobrazeno!. L Chcete-li blokování tla ítek vypnout, stiskn te na dobu zhruba dvou sekund tla ítko!. Tla ítko R (k použití funkce Zp tný dotaz/flash) Tla ítko {R} zajišùuje p ístup k volitelným telefonním službám. Podrobné informace získáte u poskytovatele služeb. L Pokud je za ízení p ipojeno k systému PBX (pobo ková telefonní úst edna), m žete stisknutím tla ítka {R} získat p ístup k n kterým funkcím hostitelské úst edny PBX, jako je nap íklad p enos hovoru z externího telefonu. Podrobné informace získáte u dodavatele pobo kové úst edny. L as zp tného volání/flash lze zm nit (strana 36). Tla ítko Pauza (pro uživatele úst edny PBX nebo služby pro mezim stská volání) P i realizaci hovor prost ednictvím úst edny PBX nebo služby pro mezim stská volání je n kdy vyžadována pauza. P íklad: Pokud p ed ru ní volbou odchozího hovoru musíte zvolit íslo {0}, použijete pravd podobn po volb ísla {0} pauzu, a to až do doby, než uslyšíte oznamovací tón. 1 {0}iI 2 Zvolte telefonní íslo. i{c} / {s} L Jedním stisknutím tla ítka I vytvo íte jednu pauzu. Opakovaným stisknutím tla ítka I vytvo íte delší pauzy. Informace o zm n délky pauzy uvádí strana 36. Do asná volba tón (pro pulzní volbu) Pokud pot ebujete získat p ístup ke službám tónové volby (nap íklad k telefonním bankovním službám), m žete režim volby ísla do asn p epnout na tónový. 1 Zvolte íslo. 17

18 TCD820FX(cz-cz).book Page 18 Friday, September 9, :21 AM C Uskute ování/p íjem hovor 2 Pokud budete vyzvání k zadání kódu nebo ísla PIN, stiskn te tla ítko {*} a potom p íslušná tla ítka na klávesnici. L Režim volby ísla se p i zav šení vrátí k pulznímu režimu. 1 Stiskn te tla ítko {x} na základn. 2 Vyvolávání ukon íte stisknutím tla ítka {x} na základn nebo tla ítka {ih} na mikrotelefonu. Nahrávání telefonické konverzace D ležité: L Než obsah hovoru zaznamenáte, m li byste o tom uv domit druhého ú astníka. 1 P i p íjmu volání stiskn te tla ítko ". 2 Nahrát hovor 3 Chcete-li záznam ukon it, stiskn te tla ítko $. L P ehrání zaznamenaného hovoru, viz strana 50. Odpov na hovory 1 Jakmile p ístroj zazvoní, zvedn te mikrotelefon a stiskn te tla ítko {C} nebo {s}. L Hovor m žete p ijmout také stisknutím libovolné klávesy: {0} až {9},{*},{#} nebo {INT}. (P íjem hovoru libovolným tla ítkem) 2 Po skon ení hovoru stiskn te tla ítko {ih} nebo vložte mikrotelefon do základny. Funkce automatického p íjmu Hovory m žete p ijímat tak, že zvednete mikrotelefon ze základny. Není nutné stisknout tla ítko {C}. Informace o zapnutí této funkce uvádí strana 33. Úprava hlasitosti vyzván ní pro p íchozí volání Stiskn te naviga ní tla ítko nahoru nebo dol. Další funkce Vyhledávání mikrotelefonu Pokud jste mikrotelefon n kam založili, m žete jej pomocí této funkce najít. 18

19 TCD820FX(cz-cz).book Page 19 Friday, September 9, :21 AM k Telefonní seznamy Telefonní seznam mikrotelefonu Telefonní seznam mikrotelefonu umož uje volání bez nutnosti ru ního vytá ení. Lze uložit až 3 telefonní ísla do každé položky, p idat každou položku telefonního seznamu mikrotelefonu do kategorie a hledat položky telefonního seznamu mikrotelefonu podle jména a kategorie. Celkový po et položek, který lze uložit, je závislý na po tu telefonních ísel uložených pro každou položku. Viz níže: 1 jméno + 1 telefonní íslo 200 položek 1 jméno + 2 telefonní ísla 133 položek 1 jméno + 3 telefonní ísla 100 položek D ležité: L Pomocí po íta e m žete vytvo it a upravit položky telefonního seznamu a odeslat je do mikrotelefonu. Další podrobnosti najdete v souboru s nápov dou USB GEAR. P idávání položek do telefonního seznamu mikrotelefonu 1 A (levé funk ní tla ítko) i" 2 Nový záznam 3 Jméno 4 Zadejte jméno (maximáln 16 znak ; strana 59). 5 Tel.. 1 L Pro jednu položku lze uložit až 3 telefonní ísla. 6 Zadejte telefonní íslo volaného nebo volajícího (maximáln 24 íslic). 7 Obrázek 8 Vyberte požadovanou položku. Bez obrázku P vodní obrázky UŽivatel. obrázky Nep i adí položce žádný obrázek. P ejd te ke kroku 10. Obrázky uložené v mikrotelefonu v dob zakoupení. Obrázky, které jste uložili do mikrotelefonu (strana 27). 9 Opakovaným stisknutím naviga ního tla ítka nahoru nebo dol vyberte požadovaný obrázek. 10 Kategorie 1 11 Vyberte požadovanou kategorii. 12 <UloŽit> i{ih} Kategorie Kategorie usnad ují vyhledávání položek v telefonním seznamu mikrotelefonu. P i p idávání položky do telefonního seznamu mikrotelefonu m žete položce p i adit kategorii. Názvy kategorií pro položky telefonního seznamu mikrotelefonu lze zm nit ( P átelé, Rodina atd.). Položky telefonního seznamu mikrotelefonu lze hledat podle nastavených kategorií. Pro odb ratele služby ID volajícího jsou k dispozici další funkce kategorií (strana 42). Zm na názv kategorií 1 A (levé funk ní tla ítko) i" 2 Kategorie 3 Vyberte požadovanou kategorii. 4 Jméno skupiny 5 Upravte jméno (maximáln 10 znak ; strana 59). i{ih} 19

20 TCD820FX(cz-cz).book Page 20 Friday, September 9, :21 AM k Telefonní seznamy Vyhledání a zavolání položky v telefonním seznamu mikrotelefonu Položky v telefonním seznamu mikrotelefonu lze vyhledávat podle prvního znaku, kategorie nebo procházením všech položek v seznamu mikrotelefonu. Po nalezení požadované položky stiskn te tla ítko {C}. L Pokud je položce p i azeno více telefonních ísel, stiskn te tla ítko {C} / y.i Vyberte požadované telefonní íslo. i{c} /{s} Procházení všemi položkami 1 A (levé funk ní tla ítko) 2 Stisknutím naviga ního tla ítka nahoru nebo dol zobrazte požadovanou položku. Abecední vyhledávání Tato metoda je vhodná, hledáte-li položku, která za íná n kterým písmenem abecedy. 1 A (levé funk ní tla ítko) 2 Stiskn te tla ítko klávesnice ({0} až {9}), které odpovídá hledanému písmenu (strana 59). L Opakovaným stisknutím stejného tla ítka klávesnice zobrazíte první položku, která odpovídá jednotlivým písmen m na tomto tla ítku. L Pokud pro vybrané písmeno není k dispozici žádná položka, zobrazí se následující položka. 3 Stisknutím naviga ního tla ítka nahoru nebo dol m žete procházet telefonní seznam podle pot eby. Vyhledávání podle prvního znaku (indexové hledání) 1 A (levé funk ní tla ítko) id 2 Index hledání 3 Opakovaným stisknutím pravého funk ního tla ítka vyberte režim zadávání znak, který obsahuje hledaný znak. 4 Vyberte znak posunutím naviga ního tla ítka v požadovaném sm ru. L Pokud pro vybrané písmeno není k dispozici žádná položka, zobrazí se následující položka. 5 Opakovaným stisknutím naviga ního tla ítka nahoru nebo dol m žete procházet telefonním seznamem podle pot eby. L V kroku 4 lze také stisknout tla ítko klávesnice ({0} - {9}) obsahující hledaný znak (strana 59). Vyhledávání podle kategorie 1 A (levé funk ní tla ítko) id 2 Hledat v kateg. 3 Vyberte kategorii, kterou chcete prohledat. L Pokud vyberete nastavení VŠechno, za ízení ukon í hledání podle kategorie. 4 Opakovaným stisknutím naviga ního tla ítka nahoru nebo dol m žete procházet telefonním seznamem podle pot eby. Zobrazení podrobností položky telefonního seznamu 1 Vyhledejte požadovanou položku (strana 20). iy L Zobrazí se telefonní ísla, obrázek a kategorie p i azená položce. 2 Stisknutím naviga ního tla ítka vpravo nebo vlevo zobrazíte další nebo p edchozí položku. Úprava položek v telefonním seznamu mikrotelefonu Zm na jména, telefonního ísla, kategorie, obrázku 1 Vyhledejte požadovanou položku (strana 20). iz 2 Editovat 3 Vyberte položku, kterou chcete zm nit. i # 4 Zm na jména nebo telefonního ísla Upravte jméno nebo telefonní íslo. Zm na kategorie nebo obrázku Vyberte požadovanou položku. 20

Model č. KX-TG8100FX. Model č. KX-TG8120FX

Model č. KX-TG8100FX. Model č. KX-TG8120FX TG8100-8120FX(cz-cz).book Page 1 Wednesday, April 5, 2006 3:22 PM Návod k obsluze KX-TG8100 Digitální bezdrátový telefon Model č. KX-TG8100FX Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Model č. KX-TG8120FX

Více

Návod k obsluze. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem

Návod k obsluze. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem TG9120FX(cz-cz).book Page 1 Tuesday, August 29, 2006 5:28 PM Návod k obsluze Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Model č. KX-TG9120FX Toto zařízení je kompatibilní se službami ID volajícího a SMS.

Více

Návod k obsluze. Digitální bezdrátový telefon. Model č. KX-TG7120FX

Návod k obsluze. Digitální bezdrátový telefon. Model č. KX-TG7120FX TG7100-7120FX(cz-cz).book Page 1 Wednesday, April 5, 2006 9:29 AM Návod k obsluze KX-TG7100 Digitální bezdrátový telefon Model č. KX-TG7100FX KX-TG7102FX Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Model

Více

KX-TCD290FX. Návod k obsluze. Digitální bezdrátový telefon KX-TCD280FX. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem. Моdel č. Моdel č.

KX-TCD290FX. Návod k obsluze. Digitální bezdrátový telefon KX-TCD280FX. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem. Моdel č. Моdel č. Návod k obsluze KX-TCD290 Digitální bezdrátový telefon KX-TCD280FX Моdel č. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Моdel č. KX-TCD290FX Toto zařízení je kompatibilní se službami ID volajícího a SMS.

Více

Nastavení mikrotelefonu

Nastavení mikrotelefonu CX_C.book Page Thursday, October 9, 00 : PM Nastavení mikrotelefonu Nastavení signalizace času Vyp. Postupujte podle kroků až na předchozí stránce a potom následujícím způsobem: Vyp.. Uložit. Na displeji

Více

Model č. KX-TCD820FX. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití.

Model č. KX-TCD820FX. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití. TCD820FX(cz-cz).book Page 1 Friday, September 9, 2005 9:21 AM Návod k obsluze Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Model č. KX-TCD820FX Toto zařízení je kompatibilní se službami ID volajícího a

Více

Návod k obsluze. Digitální bezdrátový telefon

Návod k obsluze. Digitální bezdrátový telefon TCD230CE(cz-cz).book Page 1 Tuesday, August 2, 2005 7:36 PM Návod k obsluze Digitální bezdrátový telefon Model č. KX-TCD230CE Toto zařízení je kompatibilní se službami ID volajícího a SMS. Aby jste tyto

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Stručný průvodce. Ovládací prvky. Mikrotelefon. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem. Model č. KX-TCD340CE

Stručný průvodce. Ovládací prvky. Mikrotelefon. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem. Model č. KX-TCD340CE TCD340CE_QG(cz-cz).fm Page 1 Tuesday, June 28, 2005 5:10 PM Více informací najdete v provozních pokynech. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Model č. KX-TCD340CE Stručný průvodce Ovládací prvky

Více

KX-TCD210CE Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem KX-TCD220CE. Návod k obsluze. Digitální bezdrátový telefon

KX-TCD210CE Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem KX-TCD220CE. Návod k obsluze. Digitální bezdrátový telefon TCD210220CE(cz-cz).book Page 1 Tuesday, April 12, 2005 2:42 PM Návod k obsluze Digitální bezdrátový telefon Model č. Model č. KX-TCD210CE Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem KX-TCD220CE Toto zařízení

Více

Používejte prosím pouze baterie Panasonic a baterii před prvním použitím nabíjejte alespoň 5,5 hodiny.

Používejte prosím pouze baterie Panasonic a baterii před prvním použitím nabíjejte alespoň 5,5 hodiny. Přenosná stanice DECT Návod k obsluze Model č. KX-TCA256 Děkujeme, že jste si koupili přenosnou stanici DECT Panasonic KX-TCA256. Před uvedením systému do provozu si důkladně prostudujte tuto příručku.

Více

Model č. KX-TGP500. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 Model č. KX-TGP550 B01 T01 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

1 Úvod. 1.1 Požadavky na systém. eština 1

1 Úvod. 1.1 Požadavky na systém. eština 1 1 Úvod D kujeme vám za zakoupení této pokro ilé digitální videokamery. Tato uživatelská p íru ka vás nau í maximáln využívat možnosti této digitální videokamery. 1.1 Požadavky na systém P ed p ipojením

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

Nastavení mikrotelefonu

Nastavení mikrotelefonu 455CX_C.book Page 31 Sunday, August 3, 2003 10:57 AM Nastavení mikrotelefonu Časový alarm Před zahájením programování proveďte kroky 1 až 3. Před nastavením časového alarmu musíte nastavit hodiny. 1 2

Více

GSM alarm INTELIGENTNÍ základna

GSM alarm INTELIGENTNÍ základna GSM alarm INTELIGENTNÍ základna Neumísťujte hlavní jednotku alarmu v blízkosti velkých kovových objektů, zařízení způsobujících vysokofrekvenční rušení a silných překážek jako například železobetonové

Více

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze Sklokeramická deska PVD 830 N Návod k obsluze 1 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Čas/Časovač/Odpočítávání Indikátor rozšířené zóny Zapnutí/vypnutí a zobrazení varné zóny Tlačítko Memory (paměť) Zóna časovače Tlačítka

Více

Model č. KX-TCD400CX R INT. Návod si před použitím přístroje důkladně přečtěte a uschovejte. Před prvním použitím nabíjejte baterii asi 7 hodin.

Model č. KX-TCD400CX R INT. Návod si před použitím přístroje důkladně přečtěte a uschovejte. Před prvním použitím nabíjejte baterii asi 7 hodin. 400CX_C.book Page Monday, May 9, 2003 7:2 AM Digitální bezdrátový telefon Obsah Příprava Před prvním použitím... 2 Důležité informace... 3 Nastavení... 4 Bezdrátový telefon Používání telefonu... 9 Hovory...

Více

NÁHLAVNÍ SOUPRAVA. pro akumulátor

NÁHLAVNÍ SOUPRAVA. pro akumulátor NÁHLAVNÍ SOUPRAVA LEGENDA KE SCHÉMATU ZÁKLADNÍ JEDNOTKA NÁHLAVNÍ SOUPRAVA 1 Posuvný přepínač Tx (A-D) 18 Mikrofon 2 Posuvný přepínač Rx (1-4) 19 Reproduktor 3 Hlasitost hovoru NAHORU 20 Tlačítko Mluvit

Více

ISDN telefony AVAYA 1408 / 1416 připojené na Integral Enterprise. Návod na obsluhu

ISDN telefony AVAYA 1408 / 1416 připojené na Integral Enterprise. Návod na obsluhu ISDN telefony AVAYA 1408 / 1416 připojené na Integral Enterprise Návod na obsluhu 2 Obsah str.: Důležitá upozornění a informace. 4 Seznamte se s Vaším telefonem Přehled funkcí a tlačítek telefonů ; Signální

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

S56. Quick guide Pikaohje Hurtig-guide Snabbguide Hurtigguide Skrócony poradnik Ghid rapid

S56. Quick guide Pikaohje Hurtig-guide Snabbguide Hurtigguide Skrócony poradnik Ghid rapid S56 Quick guide Pikaohje Hurtig-guide Snabbguide Hurtigguide Skrócony poradnik Ghid rapid 1 2014 Všechna práva vyhrazena Acer Liquid Jade S Stru né pokyny Model: S56 Tato revize: 01/2015 English Informace

Více

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem Návod k obsluze BluSpeaker Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem 1 1 Předmluva Tato příručka vám pomůže vhodně a bezpečně používat váš BluSpeaker 11 Kdo by si měl tento návod přečíst Příručka je

Více

Pračka EVOGT 14064D3. Návod k použití

Pračka EVOGT 14064D3. Návod k použití Pračka EVOGT 14064D3 Návod k použití 1 A VOLIČ PROGRAMŮ Použijte tento ovladač na výběr požadovaného pracího programu. Otočte voličem programů (lze jim otáčet do obou směrů) tak, aby byl program naproti

Více

Zámkový systém pro trez ory

Zámkový systém pro trez ory Zámkový systém pro trez ory NÁVOD K PROGRAMOVÁNÍ A OBSLUZE Informace o TechMaster 4 1. Master Menu 7 1.1. Nastavení asu a data 7 1.2. asový zámek 7 1.2.1. asový zámek dodatek 7 1.2.2. asový zámek ov ení

Více

Doro PhoneEasy 506. Čeština

Doro PhoneEasy 506. Čeština Doro PhoneEasy 506 Čeština 1 13 14 2 3 4 5 12 11 10 9 8 6 7 15 16 17 Česky 1. Sluchátko 2. Levé funkční tlačítko 3. Tlačítko Volat 4. Rychlá volba 5. Hlasová schránka 6. Zámek tlačítek 7. Ticho / Způsob

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Česky Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Bezpečnostní informace Nebezpečí smrtelného zranění kabelem - děti se mohly zaplést v kabelech a uškrtit se. -

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Komfortní datová schránka

Komfortní datová schránka Komfortní datová schránka Obsah 1. Komfortní datová schránka... 2 2. Záložka Schránky... 2 2.1. Přidání datové schránky... 2 2.2. Přidání složky do evidence datové schránky... 4 2.3. Přidání dalšího uživatele

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-09002A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-09002A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Obsah balení. Stručný návod k obsluze. ARCHOS 70b Helium. Záruční, právní a bezpečnostní upozornění. Nabíječka. USB kabel. Záruční

Obsah balení. Stručný návod k obsluze. ARCHOS 70b Helium. Záruční, právní a bezpečnostní upozornění. Nabíječka. USB kabel. Záruční Obsah Český Obsah balení Začínáme Popis zařízení Vložení SIM a Micro SD karty 4G a Wi-Fi připojení Rozhraní operačního systému Android ARCHOS Fusion Storage Seznamování se systémem Android Odstraňování

Více

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Chat 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková

Více

Návod k použití euroset 2015

Návod k použití euroset 2015 Návod k použití euroset 2015 Tlačítka zkrácené volby euroset 2015 Reproduktor Mikrofon Funkční prvky / tlačítka a symboly na displeji Tlačítka a Shift " Set - nastavit, uložit L Mikrofon vypnout d Reproduktor

Více

SGH-Z230 Uživatelská příručka

SGH-Z230 Uživatelská příručka SGH-Z230 Uživatelská příručka Vždy řiďte bezpečně Nepoužívejte mobilní telefon během řízení. Nejdříve zaparkujte vozidlo. Důležitá bezpečnostní upozornění Nedodržení následujících opatření může být nebezpečné

Více

Identifikační údaje 2010 TELCO systems, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Identifikační údaje 2010 TELCO systems, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Identifikační údaje 2010 TELCO systems, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. TELCO PH-895 1112 - telefonní přístroj TELCO systems, s. r. o. SLOVAK REPUBLIC www.telco.sk 04/2010 FSK a DTMF 66-ti místná paměť

Více

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka Uživate ská príru ka VisionBook 7Q Plus Popis za ízení 1. Tla ítko zapnutí / vypnutí (Power) 2. Tla ítka pro ovládání hlasitosti 3. Micro

Více

Uživatelská p íru ka. TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D Stolní p epína 10/100M Fast Ethernet REV1.0.0 7106500589

Uživatelská p íru ka. TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D Stolní p epína 10/100M Fast Ethernet REV1.0.0 7106500589 Uživatelská p íru ka TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D Stolní p epína 10/100M Fast Ethernet REV1.0.0 7106500589 AUTORSKÁ PRÁVA A OBCHODNÍ ZNÁMKY Technické parametry se mohou bez upozorn ní zm nit. je registrovaná

Více

Uživatelský manuál telefonu GDP-02 Grand

Uživatelský manuál telefonu GDP-02 Grand Uživatelský manuál telefonu GDP-02 Grand Gratulujeme k zakoupení stolního GSM telefonu Grand. Věříme, že Vás výrobek potěší svými vlastnostmi a je našim přáním, aby Vám přinášel jen samé dobré zprávy.

Více

Bezdrátový vysílač DECT. Návod k instalaci a obsluze

Bezdrátový vysílač DECT. Návod k instalaci a obsluze Bezdrátový vysílač DECT Návod k instalaci a obsluze Důležité informace Děkujeme vám za zakoupení bezdrátového vysílače DECT Panasonic. Vysílač je kompatibilní s těmito systémy Panasonic (nejsou součástí

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení

Více

PRATIKO MAXI TROLLEY

PRATIKO MAXI TROLLEY Návod k obsluze Přenosná chladnička PRATIKO MAXI TROLLEY TK 53 Vysoké napětí! Nesnímejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Použití ovladačů, nastavení nebo jiných postupů, jako jsou doporučované v tomto

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Návod k obsluze CZ. Spínací hodiny s rádiem pro sv telný senzor. Tento návod uschovejte!

Návod k obsluze CZ. Spínací hodiny s rádiem pro sv telný senzor. Tento návod uschovejte! CZ Spínací hodiny s rádiem pro sv telný senzor Tento návod uschovejte! Obsah Záruka...2 Bezpe nostní pokyny...3 Popis tla ítek a ukazatel...4 Všeobecné informace...5 Použití k ur enému ú elu...5 Nastavení

Více

Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem. Model č. KX-TCD545CX

Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem. Model č. KX-TCD545CX 55CX_C.book Page Thursday, October 9, 00 : PM Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Kompatibilita se službou ID volajícího a se službou SMS Návod k obsluze Model č. KX-TCD55CX Před prvním použitím

Více

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Více

Uživatelský manuál. Digitální fotoráme ek. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotoráme ek. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypn te p i vkládání a vyjímání pam ové karty, abyste p edešli poškození jednotky nebo karty. 1) Zamezte kontaktu s vodou. Bezpe nostní opat ení 2) Vypn te p ístroj

Více

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí Návod k obsluze HLSI 4000 Myčka nádobí 1 Obsah Popis ovládacího panelu...3 Rozměry...3 Technické údaje...3 Volba programu a speciální funkce...4 Automatická signalizace závad...7 Bezpečnostní systém proti

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Vlastnosti systému... 2 4. Funkce systému... 2 5. Instalace vstupního panelu...

Více

Návod k pužití telefonního přístroje 3COM 3101

Návod k pužití telefonního přístroje 3COM 3101 Návod k pužití telefonního přístroje 3COM 3101 1 Interaktivní tlačítka umožňují vybrat funkci zobrazenou nad tlačítky na displeji telefonu. Funkce které se zobrazují jsou: Zvol (výběr položky v menu přístroje)

Více

TG7200-7220FX(cz-cz).book Page 1 Friday, June 29, 2007 10:21 AM. Model č. KX-TG7200FX. Model č. KX-TG7220FX

TG7200-7220FX(cz-cz).book Page 1 Friday, June 29, 2007 10:21 AM. Model č. KX-TG7200FX. Model č. KX-TG7220FX TG7200-7220FX(cz-cz).book Page 1 Friday, June 29, 2007 10:21 AM Návod k obsluze Digitální bezdrátový telefon Model č. KX-TG7200FX KX-TG7202FX Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Model č. KX-TG7220FX

Více

Program Power Cinema 3

Program Power Cinema 3 Program Power Cinema 3 Nastavení tuneru 1. OBECNÉ V hlavním menu programu klikn te na NASTAVENÍ a vyberte Pr vodce nastavením v menu typ obrazovky zvolte odpovídající typ podle monitoru jaký pou íváte.

Více

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A VLASTNOSTI Instalace do dvousloupcového tlačítkového panelu 725 nebo DOMUS AURA Svorkovnice pro připojení 18 tlačítek přímo k modulu Při

Více

Videotelefon s hlasitým hovorem instalace do st ny, na st nu a na st l s barevným dotykovým širokoúhlým TFT, LCD 7 16:9 displejem

Videotelefon s hlasitým hovorem instalace do st ny, na st nu a na st l s barevným dotykovým širokoúhlým TFT, LCD 7 16:9 displejem Videotelefon s hlasitým hovorem instalace do st ny, na st nu a na st l s barevným dotykovým širokoúhlým TFT, LCD 7 16:9 displejem Videotelefon s hlasitým hovorem, instalací do st ny, na st nu a na st l

Více

Nové funkce stroje PR-650 verze 2 CS

Nové funkce stroje PR-650 verze 2 CS Nové funkce stroje PR-650 verze 2 CS Verze 2 nově obsahuje následující nové funkce. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte tuto příručku a uživatelskou příručku dodanou se strojem PR-650 (která obsahuje

Více

Barevný videotelefon CDV-70H

Barevný videotelefon CDV-70H Barevný videotelefon CDV-70H Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k

Více

Nastavení telefonu LG KB770

Nastavení telefonu LG KB770 Nastavení telefonu LG KB770 Telefon LG KB770, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba nastavení

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

* Obsah uvedený v tomto návodu nemusí přesně souhlasit s vaším telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na vašem poskytovateli služeb.

* Obsah uvedený v tomto návodu nemusí přesně souhlasit s vaším telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na vašem poskytovateli služeb. * Obsah uvedený v tomto návodu nemusí přesně souhlasit s vaším telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na vašem poskytovateli služeb. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více

Pračka DYSM 712P3D. Návod k použití

Pračka DYSM 712P3D. Návod k použití Pračka DYSM 712P3D Návod k použití 1 A VOLIČ PROGRAMŮ Použijte tento ovladač na výběr požadovaného pracího programu. Otočte voličem programů (lze jim otáčet do obou směrů) tak, aby byl program naproti

Více

VIDEO SENDER DOMÁCÍ ZA ÍZENÍ PRO MIKROVLNNÝ BEZDRÁTOVÝ P ENOS VIDEO/AUDIO SIGNÁLU

VIDEO SENDER DOMÁCÍ ZA ÍZENÍ PRO MIKROVLNNÝ BEZDRÁTOVÝ P ENOS VIDEO/AUDIO SIGNÁLU VIDEO SENDER DOMÁCÍ ZA ÍZENÍ PRO MIKROVLNNÝ BEZDRÁTOVÝ P ENOS VIDEO/AUDIO SIGNÁLU VIDEO LINK je systém Vysíla e a P ijíma e, který poskytuje bezdrátové spojení mezi hlavním zdrojem Audio a Video signálu

Více

Nastavení telefonu Samsung I9195 Galaxy S4 mini

Nastavení telefonu Samsung I9195 Galaxy S4 mini Nastavení telefonu Samsung I9195 Galaxy S4 mini Telefon Samsung I9195 Galaxy S4 mini, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb

Více

CDPM 77883 CDPM 77883X

CDPM 77883 CDPM 77883X CZ Návod k použití CDPM 77883 CDPM 77883X Myčka nádobí 1 Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, že jste si vybrali domácí spotřebič CANDY, kvalitní myčku nádobí, která zaručuje vysokou jakost, výborné užitné

Více

Doro PhoneEasy 509. Čeština

Doro PhoneEasy 509. Čeština Doro PhoneEasy 509 Čeština 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 17 18 19 20 21 Položky dodávané s vaším telefonem se od vyobrazení mohou lišit v závislosti na softwaru a příslušenství dostupných ve vaší

Více

SA-40. Zesilovač pro mobilní telefon

SA-40. Zesilovač pro mobilní telefon SA-40 Zesilovač pro mobilní telefon Stručný přehled 1) Tlačítko Ticho 2) LED indikátor zapnutí volby MUTE (Ticho) 3) Tlačítko pro přijetí hovoru 4) LED indikátor zapnutí 5) Reproduktor 6) Indikátor stavu

Více

SUPERTOOTH DISCO 2 je přenosný bezdrátový stereo reproduktor s avantgardním designem a kompaktními rozměry.

SUPERTOOTH DISCO 2 je přenosný bezdrátový stereo reproduktor s avantgardním designem a kompaktními rozměry. DISCO 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SUPERTOOTH DISCO 2 je přenosný bezdrátový stereo reproduktor s avantgardním designem a kompaktními rozměry. Můžete bezdrátově přehrávat hudbu z vašeho mobilního telefonu, tabletu,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Více

Zákaznická linka: +420 585 496 211. Uživatelský manuál mobilní aplikace. Patriot EU

Zákaznická linka: +420 585 496 211. Uživatelský manuál mobilní aplikace. Patriot EU Zákaznická linka: +420 585 496 211 Uživatelský manuál mobilní aplikace Patriot EU 1.4.2016 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2. APLIKACE PATRIOT EU... 3 2.1 Stažení a instalaci aplikace... 3 2.2 Přidání vozidel do

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením.

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací pozorně

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka ihealth AM3 sníma denní aktivity a kvality spánku U ivatelská p íru ka 1/7 Obsah manuálu Úvod 3 Obsah balení a popis 3 Za ínáme 3 Jak nosit sníma 3 Nabíjení baterie 4 Stáhn te aplikaci 4 Vytvo te ú et

Více

TELEFON GPRS SGH-E800

TELEFON GPRS SGH-E800 * Obsah tohoto manuálu se m že lišit od vašeho telefonu v závislosti na instalovaném softwaru, nebo poskytovateli služeb. TELEFON GPRS SGH-E800 World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače 3 Ovládání TV služby 4 1. Informace o pořadu 4 2. Seznam TV kanálů 5 3. Možnosti kanálů 5 4. Programový průvodce 6 5. Změna pořadí

Více

Digitální telefon T3 Comfort připojený na telekomunikační pobočkový systém Integral 5E. Návod na obsluhu

Digitální telefon T3 Comfort připojený na telekomunikační pobočkový systém Integral 5E. Návod na obsluhu Digitální telefon T3 Comfort připojený na telekomunikační pobočkový systém Integral 5E Návod na obsluhu 2 Důležitá upozornění a informace Připojení digitálního telefonu T3 k telefonní síti Digitální telefonní

Více

KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ TÝDENNÍ ČASOVAČ

KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ TÝDENNÍ ČASOVAČ Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ TÝDENNÍ ČASOVAČ Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají

Více

Dovozce: C.P.A. CZECH spol. s r.o. U Panasonicu 376 530 06 Pardubice www.cpa.cz Návod k obsluze CPA_oba lka_cpa Halo3.indd 1-2 20.1.

Dovozce: C.P.A. CZECH spol. s r.o. U Panasonicu 376 530 06 Pardubice www.cpa.cz Návod k obsluze CPA_oba lka_cpa Halo3.indd 1-2 20.1. Návod k obsluze OBSAH Obsah...1 Popis ovládacích prvků telefonu...4 Bezpečnostní pokyny...5 ZAČÍNÁME Vložení baterie...8 Vyjmutí baterie...9 Vložení / vyjmutí SIM karty...10 Nabíjení baterie...11 Stav

Více

Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L. - Návod k použití

Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L. - Návod k použití Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 OBECNÉ INFORMACE... 3 JAK VÁHA PRACUJE... 3 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY... 3 REFERENČNÍ TABULKA... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém SPY09 Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Obsah Tlačítka

Více

Tablet Android 4.0 (cz)

Tablet Android 4.0 (cz) Tablet Android 4.0 (cz) LTLM S7 Děkujeme, že jste si zakoupili náš tablet. Prosím, pečlivě si přečtěte tento manuál, předtím než začnete zařízení používat. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu nahlédnutí.

Více

Nastavení telefonu LG GD510 Pop

Nastavení telefonu LG GD510 Pop Nastavení telefonu LG GD510 Pop Telefon LG GD510 Pop, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

EOS 6D (WG) Návod k použití funkce Wi-Fi ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ

EOS 6D (WG) Návod k použití funkce Wi-Fi ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ EOS 6D (WG) Návod k použití funkce Wi-Fi ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ Úvod Jaké možnosti nabízejí funkce bezdrátové sít LAN Funkce bezdrátové sít LAN tohoto fotoaparátu umož uje bezdrátové provád ní ady úloh,

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE Aastra 6753 Digitální telefon 6753 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno: - zobrazováním

Více

Návod k obsluze. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití. Bezdrátová kamera

Návod k obsluze. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití. Bezdrátová kamera TGA914FX_1(cz).book Page 1 Tuesday, August 22, 2006 11:55 AM Návod k obsluze Bezdrátová kamera Model č. KX-TGA914FX Pouze pro použití ve vnitřních prostorách Tato bezdrátová kamera je příslušenství pro

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení.

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Bezpečnostní pokyny Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Prosím, nabíjejte baterie, když: o symbol baterie ukazuje, že je

Více

Příručka Mobilní telefon GSM Maxcom MM910

Příručka Mobilní telefon GSM Maxcom MM910 Příručka Mobilní telefon GSM Maxcom MM910 Pokud potřebujete technickou pomoc, obraťte se na linku na číslo (+48) 32 325 07 00 nebo na e-mail serwis@maxcom.pl Naše internetové stránky: http://www.maxcom.pl/

Více

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace čipové karty s certifikátem... 5 3 Instalace čtečky čipových karet... 10 3.1 Instalace z Windows Update... 10 3.2 Manuální instalace

Více

CZ manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. Bluetooth sluchátka Fontastic X540Ri jsou ideálním společníkem pro poslech hudby a vyřizování telefonních hovorů. Užijte si hudbu v prvotřídní kvalitě díky

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Telefon Sony Ericsson XPERIA X8, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Návod k montáži a obsluze RJ 10

Návod k montáži a obsluze RJ 10 Návod k montáži a obsluze RJ 10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Je striktně zakázané kopírovat nebo rozmnožovat tento Návod k montáži a obsluze, bez písemného souhlasu výrobce. Překlad do dalších jazyků celku nebo

Více

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU...

Více

HM-5021. Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ. česky. Vysoušeč vlasů HM-5021

HM-5021. Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ. česky. Vysoušeč vlasů HM-5021 Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ HM-5021 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Cesky. Instalace přístroje Parrot MKi9000

Cesky. Instalace přístroje Parrot MKi9000 V tomto zjednodušeném návodu k použití přístroje Parrot MKi9000 najdete základní instrukce, které vám umožní snadnou obsluhu tohoto zařízení. Obsah Instalace přístroje Parrot MKi9000... 25 Autorádio s

Více

Model č. KX-TCD410CX R INT. Návod si před použitím přístroje důkladně přečtěte a uschovejte. Před prvním použitím nabíjejte baterii asi 7 hodin.

Model č. KX-TCD410CX R INT. Návod si před použitím přístroje důkladně přečtěte a uschovejte. Před prvním použitím nabíjejte baterii asi 7 hodin. 410CX_C.book Page 1 Friday, May 16, 2003 5:09 PM Digitální bezdrátový telefon Obsah Příprava Před prvním použitím... 2 Důležité informace... 3 Nastavení... 4 Bezdrátový telefon Používání telefonu... 9

Více

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T Bezdrátová sada s klávesnicí a myší WUR - 0108T Obsah Začínáme....................................................... 1 Funkce......................................................... 1 Příprava klávesnice,

Více