Návod k obsluze. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem"

Transkript

1 TCD820FX(cz-cz).book Page 1 Friday, September 9, :21 AM Návod k obsluze Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Model č. KX-TCD820FX Toto za ízení je kompatibilní se službami ID volajícího a SMS. Abyste tyto služby mohli využívat, musíte si p íslušnou službu p edplatit u jejího poskytovatele. P ed prvním použitím nabíjejte baterie po dobu p ibližn 7 hodin. P ed použitím za ízení si p e t te tento návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití. (Pro eskou republiku a Slovensko) Tento bezdrátový telefon je možné používat v souladu s Generální licencí.: GL-23/R/2001 (pro eskou republiku), VPR-7/2001 (pro Slovenskou republiku).

2 TCD820FX(cz-cz).book Page 2 Friday, September 9, :21 AM Úvod Úvod D kujeme vám, že jste si zakoupili nový digitální bezdrátový telefon spole nosti Panasonic. Pro budoucí použití P iložte nebo uschovejte originální doklad je d ležitý p i záru ních opravách. Výrobní íslo (je uvedeno na spodní stran základny) Datum nákupu Jméno a adresa prodejce Pro použití tohoto výrobku v eské republice nebo na Slovensku zm te nastavení regionu (strana 38) tak, aby odpovídalo zemi umíst ní. L V p ípad jakýchkoliv problém by jste m li nejd íve kontaktovat dodavatele za ízení. Prohlášení o shod : L Spole nost Panasonic Communications Co., Ltd tímto prohlašuje, že toto za ízení je v souladu s klí ovými požadavky a dalšími platnými opat eními sm rnice Radio & Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE sm rnice pro rádiové a telekomunika ní stanice) 1999/5/EC. Prohlášení o shod pro p íslušné produkty Panasonic popsané v této p íru ce jsou k dispozici ke stažení na stránkách: Kontakt: Panasonic Services Europe a Division of Panasonic Marketing Europe GmbH Panasonic Testing Centre Winsbergring 15, Hamburg, Germany Ochranné známky: L Eatoni a LetterWise jsou ochranné známky spole nosti Eatoni Ergonomics, Inc. 2

3 TCD820FX(cz-cz).book Page 3 Friday, September 9, :21 AM Popis hlavních funkcí Popis hlavních funkcí Funkce infra erveného rozhraní M žete kopírovat uložené položky telefonního seznamu a také obrázky a vyzván cí melodie (strana 40). Infra ervený p enos dat mezi tímto mikrotelefonem a dalšími za ízeními vyjma telefon GSM nelze zaru it. Funkce USB P ipojením mikrotelefonu k po íta i prost ednictvím kabelu USB m žete pomocí dodaného softwaru USB GEAR v po íta i vytvá et a upravovat položky telefonního seznamu a také odesílat obrázky a melodie uložené v po íta i do mikrotelefonu. Podrobnosti o p ipojení najdete v Instala ní p íru ka k aplikaci USB GEAR. P izp sobení vyzván ní M žete nahrávat melodie z libovolného zvukového za ízení a potom je používat jako vyzván cí tóny (strana 30). Úprava hlasu P i odpovídání na volání m žete snížit výšku hlasu (strana 17). Odposlech (je nutný p ídavný mikrotelefon) Tato funkce umož uje odposlech místnosti s umíst ným mikrotelefonem, což umož uje sledování d ní v r zných ástech domu (strana 32). 3

4 TCD820FX(cz-cz).book Page 4 Friday, September 9, :21 AM Obsah P íprava Informace o p íslušenství D ležité informace Ovládací prvky a displej P ipojení Instalace baterie Nabíjení baterie Režim spo i e displeje Vypnutí a zapnutí Symboly v této p íru ce Zm na nastavení regionu v p ístroji Zm na jazyka na displeji Nastavení režimu volby ísla (tónový/pulzní) Nastavení data a asu C Uskute ování/p íjem hovor Hovory Odpov na hovory k Telefonní seznamy Telefonní seznam mikrotelefonu Sdílený telefonní seznam Kopírování položek telefonního seznamu m Nastavení mikrotelefonu Pokyny pro nastavení mikrotelefonu Funkce USB Multimediální prohlíže Nastavení asu Nastavení vyzván ní Nastavení displeje Odposlech (je nutný p ídavný mikrotelefon) Možnosti volby Další možnosti n Nastavení základny Pokyny pro nastavení základny Nastavení vyzván ní Možnosti volby Další možnosti o Infra ervené rozhraní Kopírování uložených dat p es infra ervené rozhraní j Služba ID volajícího Použití služby ID volajícího Seznam volajících Hlasová pošta k Služba SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy) Použití služby SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy) Zapnutí funkce SMS Ukládání nebo zm ny ísel st ediska zpráv služby SMS Odeslání zprávy P íjem zprávy Pokyny pro nastavení služby SMS l Funkce záznamníku Záznamník Zapnutí záznamníku Uvítací zpráva Poslech zpráv Nahrávání hlasové upomínky Provoz pomocí p ímých p íkaz z mikrotelefonu Dálkové ovládání Pokyny pro nastavení záznamníku Provoz n kolika jednotek Provoz p ídavných sluchátek Registrace mikrotelefonu k základn Režim interkom mezi dv ma mikrotelefony P esm rování hovor mezi mikrotelefony, konferen ní hovory Užite né informace Používání spony na opasek Používání dopl kové náhlavní soupravy Zadávání znak Chybové zprávy ešení potíží Technické údaje Podmínky používání (Pouze pro eskou republiku) Prohlášení o shod (Pro eskou republiku a Slovensko)

5 TCD820FX(cz-cz).book Page 5 Friday, September 9, :21 AM Obsah Rejst ík Rejst ík

6 TCD820FX(cz-cz).book Page 6 Friday, September 9, :21 AM P íprava Informace o p íslušenství Dodávané p íslušenství Síùový adaptér PQLV19CE Telefonní kabel Nabíjecí baterie Velikost AAA (R03) HHR-4EPT Kryt mikrotelefonu Spona na opasek Audiokabel Kabel USB Návod k obsluze Stru ný pr vodce Instala ní p íru ka k aplikaci USB GEAR CD-ROM *1 *1 Umož uje instalovat software USB GEAR na kompatibilní osobní po íta. Tento software slouží k odesílání obrázk a melodií z po íta e do mikrotelefonu a také umož uje vytvá ení a úpravu položek telefonního seznamu pomocí po íta e. Pokyny k instalaci najdete v dodané p íru ce Instala ní p íru ka k aplikaci USB GEAR. ásti tohoto softwaru jsou áste n založeny na práci spole nosti Independent JPEG Group. Další vym nitelné p íslušenství Model. P03P KX-TCA181FX KX-TCA89EX KX-A272 Popis 2 nabíjecí baterie typu Ni-MH P ídavný digitální bezdrátový mikrotelefon Náhlavní souprava Opakova DECT 6

7 T TCD820FX(cz-cz).book Page 8 Friday, September 9, :21 AM P íprava Ke správné likvidaci, obnov a recyklaci doru te tyto výrobky na ur ená sb rná místa, kde budou p ijata zdarma. Alternativn v n kterých zemích m žete vrátit své výrobky místnímu prodejci p i koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pom žete zachovat cenné p írodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopad na životní prost edí a lidské zdraví, což by mohly být d sledky nesprávné likvidace odpad. Další podrobnosti si vyžádejte od místního ú adu nebo nejbližšího sb rného místa. P i nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními p edpisy ud leny pokuty. Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická za ízení, vyžádejte si pot ebné informace od svého prodejce nebo dodavatele. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii Tento symbol je platný jen v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si pot ebné informace o správném zp sobu likvidace od místních ú ad nebo od svého prodejce. 8 Ovládací prvky a displej Ovládací prvky Mikrotelefon A Reproduktor B Displej C Funk ní tla ítka D Naviga ní tla ítko E Sluchátkový konektor typu jack/ Audio konektor typu jack F{C} (Hovor) G{s} (Hlasitý telefon) H Konektor USB I{R} (Zp tný dotaz/flash) J Indikátor nabíjení/indikátor zvon ní K Reproduktor sluchátka L{ih} (Vypnout/Zapnout) M Infra ervený port N{C/T} (Smazat/vypnout) O Skupinová íselná klávesnice P{INT} (Interkom) Q Mikrofon R Kontakty nabíjení A B C D E F G H I C s Na i h J K L M N O P Q R

8 T TCD820FX(cz-cz).book Page 8 Friday, September 9, :21 AM P íprava Ke správné likvidaci, obnov a recyklaci doru te tyto výrobky na ur ená sb rná místa, kde budou p ijata zdarma. Alternativn v n kterých zemích m žete vrátit své výrobky místnímu prodejci p i koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pom žete zachovat cenné p írodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopad na životní prost edí a lidské zdraví, což by mohly být d sledky nesprávné likvidace odpad. Další podrobnosti si vyžádejte od místního ú adu nebo nejbližšího sb rného místa. P i nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními p edpisy ud leny pokuty. Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická za ízení, vyžádejte si pot ebné informace od svého prodejce nebo dodavatele. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii Tento symbol je platný jen v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si pot ebné informace o správném zp sobu likvidace od místních ú ad nebo od svého prodejce. Ovládací prvky a displej Ovládací prvky Mikrotelefon A A Reproduktor B Displej C Funk ní tla ítka D Naviga ní tla ítko E Sluchátkový konektor typu jack/ Audio konektor typu jack F{C} (Hovor) G{s} (Hlasitý telefon) H Konektor USB I{R} (Zp tný dotaz/flash) J Indikátor nabíjení/indikátor zvon ní K Reproduktor sluchátka L{ih} (Vypnout/Zapnout) M Infra ervený port N{C/T} (Smazat/vypnout) O Skupinová íselná klávesnice P{INT} (Interkom) Q Mikrofon R Kontakty nabíjení B C D E F G H I C s Na i h J K L M N O P Q R 8

9 TCD820FX(cz-cz).book Page 9 Friday, September 9, :21 AM P íprava Používání naviga ního tla ítka Stisknutím ru ního naviga ního tla ítka nahoru, dol, vlevo nebo vpravo lze procházet nabídkami a vybírat položky na displeji. Stisknutím st ední ásti ovlada e lze vybrat ikonu prost edního funk ního tla ítka. Základna A B C D E A Reproduktor B Kontakty nabíjení C{x} (Lokátor) D{5} (P ehrávání/zastavení) E Tla ítko navigátoru: {>},{<},{<},{>} F{4} (Mazání) G{s} (Záznamník zap.)/indikátor vzkaz F G Displej Ikony displeje Ikona displeje w x k y u n d Význam V dosahu základny L Pokud bliká: Mikrotelefon se p ihlašuje k základn. (mimo dosah základny, mikrotelefon není k žádné základn zaregistrován, základna je vypnutá) Mikrotelefon se p ihlašuje k základn. (interkom, vyvolávání, zm na nastavení základny atd.) Mikrotelefon p ijímá p íchozí hovor. Zmeškaný hovor (pouze pro odb ratele služby ID volajícího; strana 42) Záznamník je zapnutý (strana 49) a/nebo byly zaznamenány nové zprávy. (strana 50) Záznamník je plný. Záznamník p ijme hovory, p ehraje uvítací zprávu, ale zpráva se nezaznamená. (strana 53) % Oznámení hlasové identifikace bylo pro tuto položku zaznamenáno. (strana 22) $ Baterie se nabíjejí.! Intenzita nabití baterie e d Alarm je zapnutý. (strana 28) Funkce zvýrazn ní hlasu je nastavena na vysoký nebo hluboký tón. (strana 17) 9

10 T TCD820FX(cz-cz).book Page 8 Friday, September 9, :21 AM P íprava Ke správné likvidaci, obnov a recyklaci doru te tyto výrobky na ur ená sb rná místa, kde budou p ijata zdarma. Alternativn v n kterých zemích m žete vrátit své výrobky místnímu prodejci p i koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pom žete zachovat cenné p írodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopad na životní prost edí a lidské zdraví, což by mohly být d sledky nesprávné likvidace odpad. Další podrobnosti si vyžádejte od místního ú adu nebo nejbližšího sb rného místa. P i nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními p edpisy ud leny pokuty. Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická za ízení, vyžádejte si pot ebné informace od svého prodejce nebo dodavatele. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii Tento symbol je platný jen v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si pot ebné informace o správném zp sobu likvidace od místních ú ad nebo od svého prodejce. Ovládací prvky a displej Ovládací prvky Mikrotelefon A A Reproduktor B Displej C Funk ní tla ítka D Naviga ní tla ítko E Sluchátkový konektor typu jack/ Audio konektor typu jack F{C} (Hovor) G{s} (Hlasitý telefon) H Konektor USB I{R} (Zp tný dotaz/flash) J Indikátor nabíjení/indikátor zvon ní K Reproduktor sluchátka L{ih} (Vypnout/Zapnout) M Infra ervený port N{C/T} (Smazat/vypnout) O Skupinová íselná klávesnice P{INT} (Interkom) Q Mikrofon R Kontakty nabíjení B C D E F G H I C s Na i h J K L M N O P Q R 8

11 TCD820FX(cz-cz).book Page 11 Friday, September 9, :21 AM Ikony funk ních tla ítek Ikona funk ního tla ítka C Akce Vrátí p edchozí obrazovku. % Umož uje uskute nit volání v režimu interkom. Z # B A T D Zobrazí nabídku. Potvrdí aktuální výb r. Zobrazí p edchozí volané telefonní íslo. Otev e telefonní seznam mikrotelefonu. Otev e sdílený telefonní seznam. Zobrazí nabídku vyhledávání v telefonním seznamu.! Vypne funkci blokování tla ítek. R J K L M N O P a & P epíná mezi formátem zadávání asu AM, PM a 24 hodin. Zobrazí se p i výb ru zadání znaku v režimu LetterWise. Zobrazí se p i výb ru zadání znaku abecedy. Zobrazí se p i výb ru zadání íselného znaku. Zobrazí se p i výb ru zadání eckého znaku. Zobrazí se p i výb ru zadání z tabulky 1 rozší ených znak. Zobrazí se p i výb ru zadání z tabulky 2 rozší ených znak. Zobrazí se p i výb ru zadání znaku cyrilice. Zapne a vypne záznamník. Zahájí nahrávání. Ikona funk ního tla ítka F $ I G V y X Y t b d c S U Akce P íprava Ukon í nahrávání nebo p ehrávání. Ukon ete kopírování nebo p ijímání dat prost ednictvím infra erveného rozhraní. Vloží pauzu p i volb ísla. Vymaže vybranou položku. Zobrazí seznam obrázk. Zobrazí vybranou položku telefonního seznamu. Zobrazí obrázek. Zobrazí další obrazovku. Vytvo í konferen ní hovor. Otev e p ipojený soubor. Slouží k uložení položky telefonního seznamu mikrotelefonu nebo dat p ijatých prost ednictvím infra erveného rozhraní. Vybere zvýrazn nou položku. Vloží znak. 11

12 TCD820FX(cz-cz).book Page 12 Friday, September 9, :21 AM P íprava P ipojení Je-li p ipojen síùový adaptér, zazní krátký signál. Pokud signál neuslyšíte, zkontrolujte zapojení. Háčky Umíst ní L Abyste dosáhli maximální vzdálenosti a co nejnižší hladiny šumu, umíst te základnu následujícím zp sobem: v dostate né vzdálenosti od elektrických p ístroj nap íklad: televizor, rozhlasových p ijíma, po íta nebo jiných telefon. na vhodném, p im en vysokém a p ístupném míst. Instalace baterie Nejprve vložte stranu baterie ozna enou znaménkem mínus (T). Zav ete kryt mikrotelefonu. ( V, 50 Hz) Do telefonní sítě Používejte pouze dodaný síťový adaptér a telefonní kabel. D ležité: L Informace o p ipojení mikrotelefonu k po íta i najdete v p íru ce Instala ní p íru ka k aplikaci USB GEAR. L Telefonní kabely nikdy nep ipojujte b hem bou ky. L Síùový adaptér musí být vždy zapojen. (P i používání je adaptér obvykle teplý.) L Síùový adaptér musí být p ipojen do zásuvky na st n nebo v podlaze. Nezapojujte síùový adaptér do stropní zásuvky, protože by hmotností adaptéru mohlo dojít k odpojení. L Používejte pouze nabíjecí baterie (strana 6). Vým na baterie D ležité: L Doporu ujeme použití pouze nabíjecích baterií zna ky Panasonic: strana 6. Jemn stiskn te západku na mikrotelefonu a posu te ji ve sm ru šipky. Staré baterie vyjm te 12

13 TCD820FX(cz-cz).book Page 11 Friday, September 9, :21 AM Ikony funk ních tla ítek Ikona funk ního tla ítka C Akce Vrátí p edchozí obrazovku. % Umož uje uskute nit volání v režimu interkom. Z # B A T D Zobrazí nabídku. Potvrdí aktuální výb r. Zobrazí p edchozí volané telefonní íslo. Otev e telefonní seznam mikrotelefonu. Otev e sdílený telefonní seznam. Zobrazí nabídku vyhledávání v telefonním seznamu.! Vypne funkci blokování tla ítek. R J K L M N O P a & P epíná mezi formátem zadávání asu AM, PM a 24 hodin. Zobrazí se p i výb ru zadání znaku v režimu LetterWise. Zobrazí se p i výb ru zadání znaku abecedy. Zobrazí se p i výb ru zadání íselného znaku. Zobrazí se p i výb ru zadání eckého znaku. Zobrazí se p i výb ru zadání z tabulky 1 rozší ených znak. Zobrazí se p i výb ru zadání z tabulky 2 rozší ených znak. Zobrazí se p i výb ru zadání znaku cyrilice. Zapne a vypne záznamník. Zahájí nahrávání. Ikona funk ního tla ítka F $ I G V y X Y t b d c S U Akce P íprava Ukon í nahrávání nebo p ehrávání. Ukon ete kopírování nebo p ijímání dat prost ednictvím infra erveného rozhraní. Vloží pauzu p i volb ísla. Vymaže vybranou položku. Zobrazí seznam obrázk. Zobrazí vybranou položku telefonního seznamu. Zobrazí obrázek. Zobrazí další obrazovku. Vytvo í konferen ní hovor. Otev e p ipojený soubor. Slouží k uložení položky telefonního seznamu mikrotelefonu nebo dat p ijatých prost ednictvím infra erveného rozhraní. Vybere zvýrazn nou položku. Vloží znak. 11

14 TCD820FX(cz-cz).book Page 14 Friday, September 9, :21 AM P íprava Vypnutí a zapnutí Zapnutí Podržte stisknuté tla ítko {ih}, dokud se neozve krátké pípnutí. Vypnutí Na zhruba dv sekundy stiskn te tla ítko {ih}. Symboly v této p íru ce Symbol Význam " Stiskn te tla ítko " (uprost ed naviga ního tla ítka). i P ejd te k další innosti. # Stiskn te tla ítko # (uprost ed naviga ního tla ítka). j Vyberte položku j (ikona nabídky seznamu volajících). k Vyberte položku k (ikona nabídky nastavení SMS). l Vyberte položku l (ikona nabídky nastavení systému záznamníku). m Vyberte položku m (ikona nabídky nastavení mikrotelefonu). n Vyberte položku n (ikona nabídky nastavení základny). o Vyberte položku o (ikona nabídky infra erveného rozhraní). P íklad: Nastavení asu Zatla ením naviga ního tla ítka nahoru nebo dol vyberte na displeji slova v uvozovkách. Zm na nastavení regionu v p ístroji M žete nastavit p ístroj tak, aby se používala nastavení, která odpovídají vaší zemi (strana 38). Podle toho se zm ní p íslušná nastavení jazyka a další nastavení. Zm na jazyka na displeji Je dostupných 16 jazyk na displeji. Můžete vybrat Deutsch, English, Magyar, Polski, slovensky, ČeŠtina, Hrvatski, Slovenscina, Eesti, LIETUVIŠKAI, LatvieŠu, Românã, БЪЛГАРСКИ, Srpski, МАКЕДОНСКИ, nebo Shqiptar. 1 {ih}i"im 2 Stiskn te naviga ní tla ítko 3 krát dol.i # 3 Stiskn te naviga ní tla ítko 3 krát dol.i # 4 Vyberte požadovaný jazyk. i {ih} Nastavení režimu volby ísla (tónový/pulzní) Zm te režim volby ísla v závislosti na služb telefonní linky. Tónová : Tuto možnost vyberte, pokud používáte tónovou volbu. Pulsní : Tuto možnost vyberte, pokud používáte pulzní volbu. 1 " (uprost ed naviga ního tla ítka) in 2 Zadejte kód PIN základny (výchozí: 0000 ). 3 MoŽnosti volby 4 Typ volby 5 Vyberte požadované nastavení. i {ih} 14

15 TCD820FX(cz-cz).book Page 15 Friday, September 9, :21 AM P íprava Nastavení data a asu D ležité: L Ov te, zda je p ipojen síùový adaptér. R {ih} "/# 2 Nastavení asu 3 Nast. Data/ asu 4 Zadejte aktuální den, m síc a rok. P íklad: 17. kv tna 2005 {1}{7}{0}{5}{0}{5} 5 Zadejte aktuální hodinu a minutu. P íklad: 3:30 PM (odpoledne) {0}{3}{3}{0}i Opakovan stiskn te tla ítko R, dokud se neobjeví položka 03:30 PM. 6 #i{ih} L Chcete-li opravit íslici, pomocí JOYSTICK ovlada e posu te kurzor a prove te opravu. L Po selhání napájení možná bude nastaveno nesprávné datum a as. V takovém p ípad nastavení data a asu opravte. 15

16 TCD820FX(cz-cz).book Page 16 Friday, September 9, :21 AM C Uskute ování/p íjem hovor Hovory 1 Zvedn te mikrotelefon a zvolte telefonní íslo. L Pot ebujete-li íslo opravit, stiskn te tla ítko {C/T} a zadejte správné íslo. 2 {C} 3 Po skon ení hovoru stiskn te tla ítko {ih} nebo vložte mikrotelefon do základny. Hlasitý telefon 1 Chcete-li hlasitý telefon zapnout b hem hovoru, stiskn te tla ítko {s}. L Hovo te st ídav s volajícím. 2 Až ukon íte hovor, stiskn te tla ítko {ih}. L Pro dosažení optimálního výkonu používejte hlasitý telefon v tichém prost edí. L Chcete-li znovu aktivovat reproduktor sluchátka, stiskn te tla ítko {C}. Upravení hlasitosti mikrotelefonu nebo reproduktoru B hem hovoru stiskn te naviga ní tla ítko nahoru nebo dol. Funkce opakované volby posledního ísla D íve volaná telefonní ísla (každé o délce maximáln 24 íslic) lze znovu vyto it. Volání pomocí seznamu opakované volby Posledních 10 volaných telefonních ísel je uloženo v seznamu opakované volby. 1 B (pravé funk ní tla ítko) 2 Stisknutím naviga ního tla ítka nahoru nebo dol vyberte požadované íslo. 3 {C} / {s} L Po stisknutí tla ítka {s} za ízení provede opakovanou volbu, pokud bude linka volaného obsazená. Za ízení bude volbu posledního ísla opakovat až 11 krát. Zatímco mikrotelefon eká na opakovanou volbu, bliká indikátor vyzván ní. Chcete-li operaci zrušit, stiskn te tla ítko {ih}. Úprava ísla v seznamu opakované volby p ed volbou ísla 1 B (pravé funk ní tla ítko) 2 Stisknutím naviga ního tla ítka nahoru nebo dol vyberte požadované íslo. i" 3 Upravit a volat 4 Pomocí naviga ního tla ítka p esunete kurzor. i Upravte íslo. L P esu te kurzor na íslo, které chcete vymazat, a potom stiskn te tla ítko {C/T}. L Umíst te kurzor vpravo od místa, na které chcete vložit íslo, a potom stiskn te p íslušné tla ítko na klávesnici. 5 {C} / {s} / # Vymazání ísel v seznamu opakované volby 1 B (pravé funk ní tla ítko) 2 Opakovaným stisknutím naviga ního tla ítka nahoru nebo dol vyberte požadované íslo. i" 3 Vymazat L Pokud chcete vymazat všechna ísla ze seznamu, vyberte Vymazat vše a potom stiskn te tla ítko #. 4 Ano i{ih} Uložení ísla ze seznamu opakované volby do telefonního seznamu mikrotelefonu 1 B (pravé funk ní tla ítko) 2 Opakovaným stisknutím naviga ního tla ítka nahoru nebo dol vyberte požadované íslo. i" 3 P idat záznam 4 Jméno 16

17 TCD820FX(cz-cz).book Page 17 Friday, September 9, :21 AM C Uskute ování/p íjem hovor 5 Zadejte jméno (maximáln 16 znak ; strana 59). 6 <UloŽit> i{ih} L Položku m žete rovn ž uložit stisknutím d. L Chcete-li položce p i adit obrázek nebo kategorii, pokra ujte krokem 7, P idávání položek do telefonního seznamu mikrotelefonu, strana 19. Další funkce Funkce zvýrazn ní hlasu B hem hovoru lze zm nit charakteristiku zvuku reproduktoru sluchátka. 1 B hem volání stiskn te tla ítko ". 2 VylepŠení zvuku 3 Vysoké tóny nebo Nízké tóny i # L Je zobrazeno d. Zm na hlasu P i p íjmu p íchozího volání m žete snížit posazení vašeho hlasu. 1 P i p íjmu volání stiskn te tla ítko ". 2 Modulátor hlasu L Je zobrazeno,. L Chcete-li funkci pro zm nu hlasu vypnout, stiskn te tla ítko ".i Modulátor hlasu Ztlumení Pokud je zapnuto ztlumení, budete moci slyšet druhého ú astníka, avšak druhý ú astník vás neuslyší. Chcete-li zapnout ztlumení, stiskn te tla ítko {C/T}. L Oboustranný hovor obnovíte op tovným stisknutím tla ítka {C/T}. Blokování tla ítek Mikrotelefon je možné uzamknout tak, aby nebylo možné volit ísla ani provád t nastavení. Je-li blokování tla ítek zapnuté, je možné odpovídat na p íchozí hovory, ale žádná jiná funkce není k dispozici. Chcete-li zapnout blokování tla ítek, stiskn te na dobu zhruba 2 sekund tla ítko ". L Je zobrazeno!. L Chcete-li blokování tla ítek vypnout, stiskn te na dobu zhruba dvou sekund tla ítko!. Tla ítko R (k použití funkce Zp tný dotaz/flash) Tla ítko {R} zajišùuje p ístup k volitelným telefonním službám. Podrobné informace získáte u poskytovatele služeb. L Pokud je za ízení p ipojeno k systému PBX (pobo ková telefonní úst edna), m žete stisknutím tla ítka {R} získat p ístup k n kterým funkcím hostitelské úst edny PBX, jako je nap íklad p enos hovoru z externího telefonu. Podrobné informace získáte u dodavatele pobo kové úst edny. L as zp tného volání/flash lze zm nit (strana 36). Tla ítko Pauza (pro uživatele úst edny PBX nebo služby pro mezim stská volání) P i realizaci hovor prost ednictvím úst edny PBX nebo služby pro mezim stská volání je n kdy vyžadována pauza. P íklad: Pokud p ed ru ní volbou odchozího hovoru musíte zvolit íslo {0}, použijete pravd podobn po volb ísla {0} pauzu, a to až do doby, než uslyšíte oznamovací tón. 1 {0}iI 2 Zvolte telefonní íslo. i{c} / {s} L Jedním stisknutím tla ítka I vytvo íte jednu pauzu. Opakovaným stisknutím tla ítka I vytvo íte delší pauzy. Informace o zm n délky pauzy uvádí strana 36. Do asná volba tón (pro pulzní volbu) Pokud pot ebujete získat p ístup ke službám tónové volby (nap íklad k telefonním bankovním službám), m žete režim volby ísla do asn p epnout na tónový. 1 Zvolte íslo. 17

18 TCD820FX(cz-cz).book Page 18 Friday, September 9, :21 AM C Uskute ování/p íjem hovor 2 Pokud budete vyzvání k zadání kódu nebo ísla PIN, stiskn te tla ítko {*} a potom p íslušná tla ítka na klávesnici. L Režim volby ísla se p i zav šení vrátí k pulznímu režimu. 1 Stiskn te tla ítko {x} na základn. 2 Vyvolávání ukon íte stisknutím tla ítka {x} na základn nebo tla ítka {ih} na mikrotelefonu. Nahrávání telefonické konverzace D ležité: L Než obsah hovoru zaznamenáte, m li byste o tom uv domit druhého ú astníka. 1 P i p íjmu volání stiskn te tla ítko ". 2 Nahrát hovor 3 Chcete-li záznam ukon it, stiskn te tla ítko $. L P ehrání zaznamenaného hovoru, viz strana 50. Odpov na hovory 1 Jakmile p ístroj zazvoní, zvedn te mikrotelefon a stiskn te tla ítko {C} nebo {s}. L Hovor m žete p ijmout také stisknutím libovolné klávesy: {0} až {9},{*},{#} nebo {INT}. (P íjem hovoru libovolným tla ítkem) 2 Po skon ení hovoru stiskn te tla ítko {ih} nebo vložte mikrotelefon do základny. Funkce automatického p íjmu Hovory m žete p ijímat tak, že zvednete mikrotelefon ze základny. Není nutné stisknout tla ítko {C}. Informace o zapnutí této funkce uvádí strana 33. Úprava hlasitosti vyzván ní pro p íchozí volání Stiskn te naviga ní tla ítko nahoru nebo dol. Další funkce Vyhledávání mikrotelefonu Pokud jste mikrotelefon n kam založili, m žete jej pomocí této funkce najít. 18

19 TCD820FX(cz-cz).book Page 19 Friday, September 9, :21 AM k Telefonní seznamy Telefonní seznam mikrotelefonu Telefonní seznam mikrotelefonu umož uje volání bez nutnosti ru ního vytá ení. Lze uložit až 3 telefonní ísla do každé položky, p idat každou položku telefonního seznamu mikrotelefonu do kategorie a hledat položky telefonního seznamu mikrotelefonu podle jména a kategorie. Celkový po et položek, který lze uložit, je závislý na po tu telefonních ísel uložených pro každou položku. Viz níže: 1 jméno + 1 telefonní íslo 200 položek 1 jméno + 2 telefonní ísla 133 položek 1 jméno + 3 telefonní ísla 100 položek D ležité: L Pomocí po íta e m žete vytvo it a upravit položky telefonního seznamu a odeslat je do mikrotelefonu. Další podrobnosti najdete v souboru s nápov dou USB GEAR. P idávání položek do telefonního seznamu mikrotelefonu 1 A (levé funk ní tla ítko) i" 2 Nový záznam 3 Jméno 4 Zadejte jméno (maximáln 16 znak ; strana 59). 5 Tel.. 1 L Pro jednu položku lze uložit až 3 telefonní ísla. 6 Zadejte telefonní íslo volaného nebo volajícího (maximáln 24 íslic). 7 Obrázek 8 Vyberte požadovanou položku. Bez obrázku P vodní obrázky UŽivatel. obrázky Nep i adí položce žádný obrázek. P ejd te ke kroku 10. Obrázky uložené v mikrotelefonu v dob zakoupení. Obrázky, které jste uložili do mikrotelefonu (strana 27). 9 Opakovaným stisknutím naviga ního tla ítka nahoru nebo dol vyberte požadovaný obrázek. 10 Kategorie 1 11 Vyberte požadovanou kategorii. 12 <UloŽit> i{ih} Kategorie Kategorie usnad ují vyhledávání položek v telefonním seznamu mikrotelefonu. P i p idávání položky do telefonního seznamu mikrotelefonu m žete položce p i adit kategorii. Názvy kategorií pro položky telefonního seznamu mikrotelefonu lze zm nit ( P átelé, Rodina atd.). Položky telefonního seznamu mikrotelefonu lze hledat podle nastavených kategorií. Pro odb ratele služby ID volajícího jsou k dispozici další funkce kategorií (strana 42). Zm na názv kategorií 1 A (levé funk ní tla ítko) i" 2 Kategorie 3 Vyberte požadovanou kategorii. 4 Jméno skupiny 5 Upravte jméno (maximáln 10 znak ; strana 59). i{ih} 19

20 TCD820FX(cz-cz).book Page 20 Friday, September 9, :21 AM k Telefonní seznamy Vyhledání a zavolání položky v telefonním seznamu mikrotelefonu Položky v telefonním seznamu mikrotelefonu lze vyhledávat podle prvního znaku, kategorie nebo procházením všech položek v seznamu mikrotelefonu. Po nalezení požadované položky stiskn te tla ítko {C}. L Pokud je položce p i azeno více telefonních ísel, stiskn te tla ítko {C} / y.i Vyberte požadované telefonní íslo. i{c} /{s} Procházení všemi položkami 1 A (levé funk ní tla ítko) 2 Stisknutím naviga ního tla ítka nahoru nebo dol zobrazte požadovanou položku. Abecední vyhledávání Tato metoda je vhodná, hledáte-li položku, která za íná n kterým písmenem abecedy. 1 A (levé funk ní tla ítko) 2 Stiskn te tla ítko klávesnice ({0} až {9}), které odpovídá hledanému písmenu (strana 59). L Opakovaným stisknutím stejného tla ítka klávesnice zobrazíte první položku, která odpovídá jednotlivým písmen m na tomto tla ítku. L Pokud pro vybrané písmeno není k dispozici žádná položka, zobrazí se následující položka. 3 Stisknutím naviga ního tla ítka nahoru nebo dol m žete procházet telefonní seznam podle pot eby. Vyhledávání podle prvního znaku (indexové hledání) 1 A (levé funk ní tla ítko) id 2 Index hledání 3 Opakovaným stisknutím pravého funk ního tla ítka vyberte režim zadávání znak, který obsahuje hledaný znak. 4 Vyberte znak posunutím naviga ního tla ítka v požadovaném sm ru. L Pokud pro vybrané písmeno není k dispozici žádná položka, zobrazí se následující položka. 5 Opakovaným stisknutím naviga ního tla ítka nahoru nebo dol m žete procházet telefonním seznamem podle pot eby. L V kroku 4 lze také stisknout tla ítko klávesnice ({0} - {9}) obsahující hledaný znak (strana 59). Vyhledávání podle kategorie 1 A (levé funk ní tla ítko) id 2 Hledat v kateg. 3 Vyberte kategorii, kterou chcete prohledat. L Pokud vyberete nastavení VŠechno, za ízení ukon í hledání podle kategorie. 4 Opakovaným stisknutím naviga ního tla ítka nahoru nebo dol m žete procházet telefonním seznamem podle pot eby. Zobrazení podrobností položky telefonního seznamu 1 Vyhledejte požadovanou položku (strana 20). iy L Zobrazí se telefonní ísla, obrázek a kategorie p i azená položce. 2 Stisknutím naviga ního tla ítka vpravo nebo vlevo zobrazíte další nebo p edchozí položku. Úprava položek v telefonním seznamu mikrotelefonu Zm na jména, telefonního ísla, kategorie, obrázku 1 Vyhledejte požadovanou položku (strana 20). iz 2 Editovat 3 Vyberte položku, kterou chcete zm nit. i # 4 Zm na jména nebo telefonního ísla Upravte jméno nebo telefonní íslo. Zm na kategorie nebo obrázku Vyberte požadovanou položku. 20

Nokia E52 - Uživatelská p íručka. 2. vydání

Nokia E52 - Uživatelská p íručka. 2. vydání Nokia E52 - Uživatelská p íručka 2. vydání 2009 Nokia. Všechna práva vyhrazena. PROHLÁŠENÍ O SHOD Spole nost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-469 je ve shod se základními požadavky

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Vítejte! TUTO INFORMACI SI P E T TE P ED POU ITÍM TELEFONU, ABYSTE MOHLI SV J TELEFON LÉPE VYU

Více

obsah ÚVOD 19 19 Celkový pohled na tiskárnu ZA ÍNÁME 25 25 Nastavení hardwaru ZAKLÁDÁNÍ ORIGINÁL A TISKOVÝCH MÉDIÍ 32 32 Zakládání originál Obsah_ 1

obsah ÚVOD 19 19 Celkový pohled na tiskárnu ZA ÍNÁME 25 25 Nastavení hardwaru ZAKLÁDÁNÍ ORIGINÁL A TISKOVÝCH MÉDIÍ 32 32 Zakládání originál Obsah_ 1 obsah 6 Funkce vašeho nového laserového produktu 9 Bezpe nost 12 Právní p edpisy ÚVOD 19 19 Celkový pohled na tiskárnu 19 Pohled zep edu 20 Celkový pohled na ovládací panel 21 Význam kontrolky Status 22

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

Seznámení 4. Bezpečnostní údaje...9 Upozornění...10 Přehled dálkového ovládání...11 Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...12

Seznámení 4. Bezpečnostní údaje...9 Upozornění...10 Přehled dálkového ovládání...11 Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...12 Obsah Seznámení 4 Bezpečnostní údaje...9 Upozornění...10 Přehled dálkového ovládání...11 Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...12 Sledování televize Sledování televize...13 Používání digitálního elektronického

Více

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka 5.0. vydání Obsah Bezpečnost 6 O vašem p ístroji 6 Kancelá ské aplikace 7 Síťové služby 7 Sdílená paměť 8 Mail for Exchange 8 Magnety a magnetická pole 8 Začínáme

Více

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha Řada Motorola D1010 Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Výstraha Používejte jen dobíjecí baterie. Sluchátko před prvním použitím nabíjejte po dobu 24 hodin. Blahopřejeme vám ke koupi digitálního

Více

BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR

BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR MOTOROLA RAZR TM BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR P edstavujeme vám výkonný smartphone v tenkém designu RAZR. MOTOROLA RAZR nabízí širokou škálu pokro ilých funkcí pro každou innost nap íklad sledování videí,

Více

Tiskárna HP Business Inkjet série 1000. Uživatelská p íručka

Tiskárna HP Business Inkjet série 1000. Uživatelská p íručka Tiskárna HP Business Inkjet série 1000 Uživatelská p íručka Tiskárna HP Business Inkjet série 1000 Uživatelská p íručka První vydání: 04/2005 Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

MEDUMAT Standard 2. Dýchací p ístroj. Návod k použití

MEDUMAT Standard 2. Dýchací p ístroj. Návod k použití MEDUMAT Standard 2 Dýchací p ístroj Návod k použití Obsah Obsah 1 Úvod 5 1.1 Ur ený ú el použití... 5 1.2 Kvalifikace provozovatele a uživatele... 6 1.3 Kontraindikace... 6 1.4 Vedlejší ú inky... 6 2 Bezpe

Více

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE Obsah této pfiíruãky se mûïe li it od va eho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo mobilním

Více

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o.

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o. Modul Ekonomika Modul Ekonomika Podvojné ú etnictví a majetek MTJ Service, s.r.o. Ekonomický modul systému Soft-4-Sale umož uje vést podvojné ú etnictví a evidenci majetku malým a st edním firmám ídící

Více

hp photosmart 7900 series referenční p íručka

hp photosmart 7900 series referenční p íručka hp photosmart 7900 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Uživatelská příručka W205 Děkujeme vám za zakoupení telefonu Sony Ericsson W205 Walkman. Další obsah pro telefon naleznete na webové stránce www.sonyericsson.com/fun. Pokud se zaregistrujete na webové

Více

GS 7056 INSTRUKCE O LIKVIDACI P ÍSTROJE CZ INŠTRUKCIE O LIKVIDÁCII PRÍSTROJA SK

GS 7056 INSTRUKCE O LIKVIDACI P ÍSTROJE CZ INŠTRUKCIE O LIKVIDÁCII PRÍSTROJA SK INSTRUKCE O LIKVIDACI P ÍSTROJE CZ P ístroj nevhazujte do komunálního odpadu. Odneste jej na sb rné místo, kde bude ekologicky zlikvidován. P ístroj je zhotoven z recyklovatelných materiál, které by p

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití 2 OBSAH Bezpečnostní pokyny... 8 Část I. Začínáme... 9 Uvedení telefonu do provozu... 9 Vložení baterie... 9 Vložení SIM karty... 10 Vyjmutí SIM karty... 10 Vložení paměťové

Více

Dokumentace. HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití. Communication for the open minded

Dokumentace. HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití. Communication for the open minded Dokumentace HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz V1 R3.x V1 R4.x

Více

OBSAH. Využití analyzátoru AMP 3. Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3. Technické parametry p ístroje AMP 4

OBSAH. Využití analyzátoru AMP 3. Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3. Technické parametry p ístroje AMP 4 OBSAH Využití analyzátoru AMP 3 Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3 Technické parametry p ístroje AMP 4 Technické provedení a struktura p ístroje AMP 7 Software 13 Sou ásti systému a p íslušenství 14

Více

BL20 Uživatelská příručka

BL20 Uživatelská příručka Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. BL20 Uživatelská příručka Všeobecné otázky

Více

Przewodnik recenzenta

Przewodnik recenzenta Przewodnik recenzenta Obsah 1 P edstavení sady CorelDRAW Graphics Suite X7...2 2 Profily uživatel...6 3 Co je sou ástí...8 4 Hlavní nové a vylepšené funkce...12 Snadné zahájení práce... 12 Rychlejší a

Více

Xperia S Uživatelská příručka

Xperia S Uživatelská příručka Xperia S Uživatelská příručka Obsah Důležité informace...7 Android popis systému...8 Aplikace...8 Začínáme...9 Uvedení do provozu...9 Zapnutí a vypnutí telefonu...10 Zámek obrazovky...10 Průvodce nastavením...11

Více

Příprava telefonu k použití 6 Sestavení telefonu...7 Karta SIM...7 Baterie...7

Příprava telefonu k použití 6 Sestavení telefonu...7 Karta SIM...7 Baterie...7 Obsah R520 5 Příprava telefonu k použití 6 Sestavení telefonu...7 Karta SIM...7 Baterie...7 Volání 10 Zapnutí telefonu...10 Volání...11 Přijetí hovoru...13 Vypnutí telefonu...14 Během hovoru 15 Hlasitost

Více

Obsah balení SL45. SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM. Sync Station

Obsah balení SL45. SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM. Sync Station Obsah balení SL45 Stereofonní sluchátka Uživatelská příručka SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM Sync Station Nabíječ Datový kabel Bezpečnost... 3 Přehled... 4 Úvod... 5 Použité

Více

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Provádění hlasového volání 20 Ovládání hlasových hovorů 20 Volání pomocí zkratek 21 Bezpečnost 4 Hlasová volba 21 Možnosti v průběhu hovoru

Více

Uživatelská příručka Vodafone Smart III

Uživatelská příručka Vodafone Smart III Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti vám poskytne místní prodejce. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Google, Android, YouTube a jiné známky jsou

Více