SAIGON - NHA TRANG DÒLEÎITÉ INFORMACE. 10 dní letecky - pobyt u mofie ve Vietnamu EXO - 170

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SAIGON - NHA TRANG DÒLEÎITÉ INFORMACE. 10 dní letecky - pobyt u mofie ve Vietnamu EXO - 170"

Transkript

1 EXOTIKAkoupani :EXOTIKAkoupani-2/ :17 Stránka 41 Mûsíc vzduch ( C) voda ( C) sráïky (mm) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII DÒLEÎITÉ INFORMACE Vstupní formality: ke vstupu do zemû jsou zapotfiebí platná vstupní víza, která se vystavují v Praze (platí pouze pro obãany âr). Vyfiízení trvá t den. Oãkování a lékafi: pfii cestách do turistick ch center Vietnamu není nutné Ïádné speciální oãkování. V pfiípadû nutnosti náv tûvy lékafie naleznete ve v ech turistick ch centrech dostatek kvalitních lékafisk ch zafiízení. Jazyk: vietnam tina. V turistick ch centrech se lze domluvit anglicky, ãásteãnû francouzsky ãi nûmecky. Nápoje a strava: k pití nedoporuãujeme pouïívat vodu z kohoutkû vodovodního fiádu. Ve v ech hotelech je k dispozici pitná minerální voda, stejnû jako ve v ech restauracích. Mûna a smûnárny: místní mûnou je 1 dong (d). Kurz mûny se v roce 2006 pohyboval kolem ,- d/1,- USD. Bankovky v obûhu mají hodnoty 100, 200, 500, 1.000, 2.000, 5.000, , , a d. Ve Vietnamu jsou akceptovány prakticky v echny druhy platebních karet. Doporuãujeme se vybavit USD ãi EUR. Americké dolary jsou pfiijímány bûïnû a tvofií neoficiální sekundární mûnu. Doprava: hustá je síè mototaxi (xe mo to) ãi ve mûstech lapacích rik (xe xic lo), cena se smlouvá pfiedem a je mírná. Klasické vozy taxi jezdí dle taxametru. Nákupy: vût ina zboïí je mnohem levnûj í neï v Evropû. Hitem jsou textilní v robky, rukodûlné pfiedmûty a typické suven ry strhující minulost a dramatická pfiítomnost, drsné kfiivky horsk ch hfibetû a hebká náruã Jihoãínského mofie. Vietnam. Zemû poloïená mezi kulturními vlivy Indie a âíny jiï po tisíciletí fascinuje své náv tûvníky neuvûfiitelnou rozmanitostí krajiny, bohatstvím kulturního odkazu dávn ch civilizací a pestrostí lidov ch zvykû. I pfies drsné roky válek a útlaku si národ VietÛ zachoval svûj povûstn úsmûv. HOâIMINOVO MùSTO - pulzující metropole jiïního Vietnamu. Mûsto, kde se snoubí boufiliv asijsk novovûk s evropskou koloniální historií. Hoãiminovo mûsto neboli Saigon je ideální v chozí místo pro v pravy do úchvatné delty Mekongu ãi proslul ch podzemních tunelû Vietcongu v Cu Chi. NHA TRANG - pfiímofiské mûsto s nejlep í vietnamskou pláïovou promenádou lemovanou kokosov mi palmami, bíl m pískem a tyrkysovû prûzraãnou vodou. patfií mezi vyhledávanou lokalitu pro norchlování a potápûní, ale i pro svûj rozmanit noãní Ïivot. 10 dní (7 nocí) EXO CENA CESTY ZAHRNUJE: - lety na trase Praha Saigon Praha s pfiestupem - let na trase - Saigon - 2 noci v Saigonu v hotelu *** se snídaní - 5 nocí v letovisku ve vybraném hotelu se snídaní - sluïby místního prûvodce - sluïby prûvodce CK ESO (min. 20 osob) CENA CESTY NEZAHRNUJE - leti tní taxy (viz ceník) - vietnamské vízum (vyfiídíme za popl ,- Kã) - fakultativní v lety - odletová taxa ze Saigonu (cca 14,- USD) SAIGON - NHA TRANG 10 dní letecky - pobyt u mofie ve Vietnamu EXO Program zájezdu: 1. den ODLET Z PRAHY Odlet z Prahy pfies PafiíÏ do Saigonu. 2. den HOâIMINOVO MùSTO (SAIGON) Pfiílet do Saigonu, transfer do hotelu, ubyto - vání. Odpolední pro hlídka mûsta s náv tû - vou perel staré vietnamské architektury - chrámu Thien Hau, pagody Giac Lam a pagody Jadei tového císafie. Období francouz - ské koloniza ce je zastoupeno neoromán - skou katedrálou Notre Dame a známou budovou radnice. Po hnu tou moder ní historii pfiipomíná Váleãné muzeum a Palác sjedno - ce ní. Îivotem kypící ruch nûkolika milió - nového mûsta na Vás d chne v pitoreskní âínské ãtvrti Cho Lon a na jejich trïi tích. 3. den SAIGON Snídanû. MoÏnost celodenního fakulta tivní - ho v letu do delty Mekongu ãi náv tûvy cen - tra náboïenství Cao Dai spojená s prohlíd - kou nedalek ch podzemních tunelû Vietkon - gu Cu Chi. Veãer volno. 4. den SAIGON NHA TRANG Snídanû. Odjezd autobusem do Nha Tran gu. Cesta zajímavou krajinou jiïního Vietnamu. Ubytování ve vybraném hotelu den NHA TRANG Snídanû. Volno k pobytu u mofie. Z fakultativ - ních v letû dopo ruãujeme: polodenní pro - hlíd ku mûsta s náv tûvou ãamsk ch vûïí Po Nagar, jenï byly postaveny v 9. století na eho letopoãtu na místû starého hinduistic kého poutního místa, neogotic ké ka tedrály Nha Trang a pagody Long Son a zastávkou na úchvatném mysu Hon Chong, kde Ïulové balvany tvofií divokou scenérii na pozadí modra v ch vod Jihoãínského mofie. Prohlíd - ka mûsta konãí v Oceánografickém institutu se zajímavou sbírkou tropick ch mofisk ch ÏivoãichÛ. Dále v lety se norchlo váním na blízk ch ostrûvcích Mun, Tam a Mieu s mofi - sk m akváriem Tri Nguyen pod ir m ne - bem, pfiípadnû dvoudenní fa kul tativní v let do oblasti Buon Ma Thuot, kopcovité folk lór - ní oblasti s vesnicemi svérázn ch hor sk ch kmenû, s neprostupn mi prale sy, kde dosud Ïijí poslední divocí vietnam tí sloni a s nádhernou krajinou. Oblast je téï známa pûstováním vynikající kávy. 9. den NHA TRANG SAIGON PRAHA Snídanû. Brzk ranní odjezd na leti tû, odlet do Saigonu, odlet do Prahy s pfiestupem. 10. den P ÍLET DO PRAHY

2 EXOTIKAkoupani :EXOTIKAkoupani-2/ :17 Stránka 42 FAKULTATIVNÍ V LETY Z letoviska : OKRUH NHA TRANG Celodenní prohlídka mûsta a náv tûva ãamsk ch vûïí Po Nagar (s obûdem) cena 1.700,- Kã OKRUH PO OSTROVECH Celodenní lodní v let po ostrûv - cích Mun, Tam a Mieu s náv tûvou Tri Nguyen akvária a s moï - ností norchlování (s obûdem) cena 1.570,- Kã Z letoviska Hoi An: MY SON (Krásné hory) Polodenní v let do centra âamské kultury s rozsáhl m hinduistick m komplexem svatyní v dïungli cena 950,- Kã MY SON + OKRUH HOI AN Celodenní v let. Prohlídka My Son a odpolední okruh mûstem Hoi An (s obûdem) cena 1.470,- Kã ZA âamskou KULTUROU Prohlídka My Son a odpolední náv tûva muzea ãamské architektu ry v Danangu (s obûdem) cena 1.400,- Kã CHANCERY SAIGON HOTEL Saigon - Hoãiminovo mûsto Popis: hotel poloïen pfiímo v centru mûsta spadá pod mezinárodní hotelov fietûzec Best Western. Naleznete proto zde ve ker komfort a standard jako v ostatních hotelech Best Western na svûtû. Historické centrum mûsta je v dosahu pouhou chûzí, stejnû tak i komerãní zóna. Hotel je vzdálen pfiibliïnû 15 minut autem od mezinárodního leti tû. Vybavení: 2 restaurace s vietnamskou i mezinárodní kuchyní, bar, internet, konferenãní místnost, pokojov servis. Zábava a sport: fitness centrum, masáïe, sauna, kadefinictví, salón krásy. Vybavení pokojû: klimatizace, satelitní TV, koupelna s WC, telefon, pokojov trezor, minibar, varná konvice. WINDSOR PLAZA HOTEL Saigon - Hoãiminovo mûsto Popis: atypick luxusní hotel postaven v roce 2004 leïí pfiímo v centru Saigonu. V dolní ãásti hotelu se nachází velké nákupní stfiedisko An Dong Plaza se stovkami obchûdkû. Ze stfiechy hotelu, kde naleznete bazén a restauraci, je v hled na celé mûsto. Díky v ce hotelu mají v echny pokoje voln v hled do okolí. Vybavení: 2 restaurace, kavárna, zahradní hospûdka, konferenãní a business centrum, internet, pokojov servis 24 hodin, obchûdky. Zábava a sport: noãní klub, kasino, salón krásy, fitness, sauna, masáïe, jacuzzi, parní lázeà, stfie ní bazén. Vybavení pokojû: klimatizace, koupelna s WC, fén, satelitní TV, telefon, moïnost pfiipojení k internetu, pokojov trezor, minibar, varná konvice, v hled na mûsto. Pfiíplatek k základní cenû za dospûlou osobu na dvoulûïkovém pokoji 1.100,- Kã. 175

3 EXOTIKAkoupani :EXOTIKAkoupani-2/ :17 Stránka 43 HOTEL GREEN NHA TRANG Popis: nedávno renovovan hotel se nalézá v ru né ãásti u, obklopen restauracemi, kavárnami, kluby a obchûdky. Nabízí 60 pokojû, které jsou zafiízeny v tradiãním vietnamském stylu, jehoï dominantou je dfievo a ratan. Vybavení: restaurace, kavárna, business centrum, obchûdek se suven ry. PláÏ: písãitá, vzdálena pfiibliïnû 3 minuty chûze. Zábava a sport: noãní klub, karaoke, sauna, masáïe, parní lázeà, jacuzzi. Vybavení pokojû: klimatizace, satelitní TV, koupelna s WC, fén, telefon, minibar. HOTEL YASAKA SAIGON NHA TRANG + Popis: pfiíjemn v kov hotel s 201 pokoji se nachází na nábfieïní promenádû nedaleko od historického centra mûsta. V echny pokoje mají v hled na mofie a pobfieïí. Vybavení: 4 restaurace, bar s kaïdodenní hudební tradiãní show, internet, konferenãní centrum, kanceláfi pro sjednání fakultativních v letû. PláÏ: písãitá, pfiímo proti hotelu pfies ulici, zhruba 60 m. Zábava a sport: fitness centrum, tenisov kurt, venkovní bazén, parní lázeà, jacuzzi, masérna, salón krásy, sál na kuleãník a biliár, noãní klub. Vybavení pokojû: klimatizace, satelitní TV, koupelna s WC, telefon, pokojov trezor, ledniãka s minibarem, v hled na mofie. 176

4 EXOTIKAkoupani :EXOTIKAkoupani-2/ :18 Stránka 44 SUNRISE BEACH RESORT Popis: vysoce luxusní hotelov komplex se nachází na nejznámûj í promenádû Vietnamu v blízkosti historické ãásti mûsta. Témûfi kaïd pokoj má balkón s panoramatick m v hledem na zlaté písãité pobfieïí. Vybavení: 3 restaurace, 2 bary, salónek, bar na pláïi, konferenãní místnost, internet, pokojov servis 24 hod., dûtská chûva 24 hod. PláÏ: písãitá, pfiímo proti hotelu pfies ulici, zhruba 60 m. Zábava a sport: salón krásy, masáïe, sauna, parní lázeà, jacuzzi, bazén, pofiádání fakultativních v letû, pofiádání v letû za potápûním a norchlováním, dûtsk klub, vodní sporty. Vybavení pokojû: klimatizace, koupelna s WC, fén, satelitní TV, pokojov trezor, telefon, varná konvice, v hled na mofie, balkón. ANA MANDARA RESORT Popis: luxusní stylov resort s 68 pokoji leïící pfiímo na pláïi. Pavilóny jsou postaveny s citem tak, aby pfiipomínaly architekturu tradiãní vietnamské vesnice. PláÏ: písãitá, bezprostfiednû u hotelu. Vybavení: restaurace, nûkolik barû, kavárna, konfe - renãní a byznys centrum, knihovna s rozsáhlou sbírkou knih o vietnamské problematice, dûtská peãovatelka. Zábava a sport: karaoke, diskotéka, bazén, fitness centrum, masáïe, tenisové kurty, hfii tû pro pláïov volejbal, badminton a petanque, potápûãské centrum, vodní sporty. Vybavení pokojû: klimatizace, stropní ventilátor, koupelna s WC a fénem, satelitní TV, pokojov trezor, telefon, varná konvice. KaÏd pokoj má vlastní terasu. Pokoje v základní nabídce mají v hled do zahrady. 177

5 EXOTIKAkoupani :EXOTIKAkoupani-2/ :18 Stránka dní (7 nocí) EXO CENA CESTY ZAHRNUJE: - lety na trase Praha - Saigon a zpût s pfiestupem - lety na trase Saigon Danang a zpût - transfery klimatizovan mi minibusy - 2 noci v Saigonu v hotelu *** se snídaní - 5 nocí v Hoi Anu ve vybraném hotelu se snídaní - sluïby místního prûvodce - sluïby prûvodce CK ESO (min. 20 osob) CENA CESTY NEZAHRNUJE - leti tní taxy (viz ceník) - vietnamské vízum (vyfiídíme za popl ,- Kã) - fakultativní v lety - odletovou taxu ze Saigonu (cca 14,- USD) SAIGON - HOI AN 10 dní letecky - pobyt u mofie v Hoi Anu EXO Program zájezdu: den Stejn program jako u zájezdu EXO den SAIGON - DANANG - HOI AN Snídanû. Odjezd na leti tû. Odlet do Danangu. Transfer z Danangu do Hoi Anu, historického mûsta zapsané pod UNESCO. Transfer do vybraného hotelu, ubytování den HOI AN Volno k pobytu u mofie a vodním sportûm. Hoi An je pravdûpodobnû nejoblíbenûj ím cílem nezávisl ch cestovatelû ve Vietnamu. Mûsto se dochovalo v pûvodním stavu i pfies neveselou minulost. PozÛstatky hinduistick ch chrámû a jiné dochované památky ãamské kultury mûïete nalézt v My Son (Krásné hory). Proslulé jsou i Mramorové hory, které jsou buddhistick m poutním místem.v historickém centru Hoi Anu se mísí japonská, holandská i ãínská architektura. 9. den DANANG - SAIGON - PRAHA Snídanû. Odjezd na leti tû v Danangu, odlet do Saigonu, odbavení. Odlet do Prahy. 10. den P ÍLET DO PRAHY 178

6 EXOTIKAkoupani :EXOTIKAkoupani-2/ :18 Stránka 46 HOI AN BEACH RESORT Hoi An Popis: hotel postaven ve vietnamském stylu je poloïen mezi fiekou De Vong a pláïí Cua Dai. Mnoho cestovatelû oznaãuje toto místo za oázu, kde se setkává fieka s oceánem. Do 4 km vzdáleného historického Hoi Anu je moïné se dopravit autobusem, kter jezdí dvanáctkrát dennû ãi na vypûjãeném skútru. Vybavení: restaurace, pokojov servis, konferenãní místnost, internet, dûtská chûva, pofiádání fakultativních v letû a tematick ch veãerû, pûjãení auta, obchûdek se suven ry. PláÏ: písãitá, naproti hotelu pfies ulici. Stravování: snídanû, moïnost stravování a la carte, ãasté pofiádání barbeque party. Zábava a sport: 2 bazény, jacuzzi, masáïe, sauna, parní lázeà, salón krásy, fitness centrum, dûtské hfii tû, volejbal, badminton, pláïov fotbal, rybafiení na fiece, kurzy vafiení, biliár, vodní sporty. Vybavení pokojû: klimatizace, koupelna s WC, satelitní TV, telefon, minibar, pokojov trezor, varná konvice, balkón s v hledem do zahrady. VICTORIA HOI AN BEACH RESORT Hoi An Popis: luxusní hotelov komplex byl postaven tak, aby pfiipomínal spící vietnamskou rybáfiskou vesnici. Pohodové atmosféfie pfiispívají úzké uliãky proplétající se mezi stylov mi domky, lucernami osvícená jezírka a nekoneãn klid panující v celém resortu. Hotel má vchod ãelem k pláïové promenádû i k fiece De Vong. Hotel zdarma dopravuje své hosty do nedalekého centra mûsta. Vybavení: 2 restaurace, 2 bary, pokojov servis, konferenãní místnost, knihovna, internet, pofiádání fakultativních v letû, pûjãení auta, soukrom pfiístav, obchûdek se suven ry. PláÏ: písãitá, bezprostfiednû u hotelu. Zábava a sport: bazén, jacuzzi, masáïe, sauna, salón krásy, fitness centrum, tenisové kurty, volejbal, badminton, stolní tenis, biliár, vodní sporty. Vybavení pokojû: klimatizace, koupelna s WC, satelitní TV, telefon, minibar, pokojov trezor, varná konvice, balkón s v hledem na fieku ãi ãásteãnû na mofie 179

Vietnam. Důležité informace

Vietnam. Důležité informace 92 Vietnam Vietnam Vietnam se stal koncem 20. století po mnoha letech izolace novou a populární destinací cestovatelů, toužících objevit nedotčenou zemi jen málo ovlivněnou západní kulturou. Země s tradicí

Více

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA 94 Letoviska Punta Cana Na východním pobřeží Dominikánské republiky se rozprostírá cca 40 km dlouhé bílé písečné pláže Bavaro, která patří k nejhezčím nejen v Karibiku. Palmové háje a tyrkysově zabarvené

Více

INDONÉSKÉ VELVYSLANECTVÍ Nad Buďánkami II/7, 150 21 Praha 5 - Smíchov Czech Republic e-mail: informace@indonesia.cz. www.indonesia.

INDONÉSKÉ VELVYSLANECTVÍ Nad Buďánkami II/7, 150 21 Praha 5 - Smíchov Czech Republic e-mail: informace@indonesia.cz. www.indonesia. INDONÉSKÉ VELVYSLANECTVÍ Nad Buďánkami II/7, 150 21 Praha 5 - Smíchov Czech Republic e-mail: informace@indonesia.cz www.indonesia.cz INDONÉSIE ZEMĚ TISÍCŮ OSTROVŮ BATIKA JE INDONÉSKÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Více

CAORLE BIBIONE LIGNANO. až 15% SLEVA za včasný nákup. další slevy 7=5 nebo 7=6 I TÁ L I E POBŘEŽÍ SEVERNÍHO JADRANU VLASTNÍ DOPRAVOU NEBO AUTOKAREM

CAORLE BIBIONE LIGNANO. až 15% SLEVA za včasný nákup. další slevy 7=5 nebo 7=6 I TÁ L I E POBŘEŽÍ SEVERNÍHO JADRANU VLASTNÍ DOPRAVOU NEBO AUTOKAREM CAORLE BIBIONE LIGNANO až 1 za včasný nákup další slevy 7=5 nebo 7=6 I TÁ L I E POBŘEŽÍ SEVERNÍHO JADRANU VLASTNÍ DOPRAVOU NEBO AUTOKAREM 2015 Pobyty z tohoto katalogu si můžete zakoupit u více než 300

Více

INDIE A NEPÁL INDIE A NEPÁL

INDIE A NEPÁL INDIE A NEPÁL 62 Indie je rozmanitou zemí, rozpínající se od vysokých štítů a hlubokých údolí Himalájí na severu až k tropickým nížinám na jihu. Naleznete zde fascinující chrámové komplexy, dech beroucí paláce, zapomenutá

Více

Proč do Indie monumentální architektura z císařských i koloniálních dob ayurvedické léčebné procedury mystické místo zrození buddhismu a hinduismu

Proč do Indie monumentální architektura z císařských i koloniálních dob ayurvedické léčebné procedury mystické místo zrození buddhismu a hinduismu 60 Indie je rozmanitou zemí, rozpínající se od vysokých štítů a hlubokých údolí Himalájí na severu až k tropickým nížinám na jihu. Naleznete zde fascinující chrámové komplexy, dech beroucí paláce, zapomenutá

Více

EMIRÁTY BALI MEXIKO INDIE EXOTIKA

EMIRÁTY BALI MEXIKO INDIE EXOTIKA EMIRÁTY BALI MEXIKO INDIE EXOTIKA spojen arabsk emir ty abu dhabi dubaj FUJAIRAH Spojené arabské emiráty Pouštní stát při pobřeží Perského zálivu je stále častějším cílem cestovatelů. Jistota celoročního

Více

cestovní kancelář Léto bulharsko letecky z Pardubic a Prahy turecko www.leteckyzpardubic.cz

cestovní kancelář Léto bulharsko letecky z Pardubic a Prahy turecko www.leteckyzpardubic.cz cestovní kancelář bulharsko ŘECKO turecko Léto 2014 letecky z Pardubic a Prahy www.leteckyzpardubic.cz Vážení a milí přátelé, dámy a pánové, právě držíte v rukou katalog cestovní kanceláře VVV TOUR CZ1

Více

Vietnam neobjevená krása

Vietnam neobjevená krása Vietnam neobjevená krása 1. Vietnam historie, základní informace Vietnam má 4000 let starou bohatou historii. Patří mezi země bývalé Indočíny. Nezapomenutelným zážitkem pro turisty je setkání s památkami,

Více

Vážení zákazníci, Těšíme se na Vás a přejeme Vám mnoho krásných zážitků na Vašich cestách. S přáním ničím nerušené dovolené

Vážení zákazníci, Těšíme se na Vás a přejeme Vám mnoho krásných zážitků na Vašich cestách. S přáním ničím nerušené dovolené Vážení zákazníci, předkládáme Vám náš nový elektronický katalog Thajsko Pattaya 2012-2013 a věříme, že Vás i v této sezóně osloví a najdete v něm právě to, co hledáte. Děkujeme Vám za důvěru v naše dlouholeté

Více

BLÍZKÝ A DÁLNÝ VÝCHOD INDICKÝ OCEÁN JIŽNÍ AFRIKA TICHOMOŘÍ AMERIKA KARIBIK....až na konec světa. www.campana.cz

BLÍZKÝ A DÁLNÝ VÝCHOD INDICKÝ OCEÁN JIŽNÍ AFRIKA TICHOMOŘÍ AMERIKA KARIBIK....až na konec světa. www.campana.cz BLÍZKÝ A DÁLNÝ VÝCHOD INDICKÝ OCEÁN JIŽNÍ AFRIKA TICHOMOŘÍ AMERIKA KARIBIK...až na konec světa www.campana.cz Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit nabídku dovolené v několika mimořádně atraktivních

Více

Lefkada Matina s ***** Zakynthos Admiral Tsilivi *** Lesbos Silver Bay ****

Lefkada Matina s ***** Zakynthos Admiral Tsilivi *** Lesbos Silver Bay **** Lefkada Matina s ***** Zakynthos Admiral Tsilivi *** Lesbos Silver Bay **** ŘECKO 2015 KLIMA Zakynthos má subtropické klima, v létě zde teploty šplhají nad 35 C a v zimě neklesají pod bod mrazu. Podmínky

Více

DovolenaSnu.cz. exklusive voyages. Exotika. Mauricius, Réunion, Seychely Maledivy, Vietnam, safari 1

DovolenaSnu.cz. exklusive voyages. Exotika. Mauricius, Réunion, Seychely Maledivy, Vietnam, safari 1 DovolenaSnu.cz exklusive voyages Exotika Mauricius, Réunion, Seychely Maledivy, Vietnam, safari 1 Mauricius DOVOLENÁ SNŮ Každý z nás má jiné představy, sny a standard, proto ke každému z klientů přistupujeme

Více

330 slunečních dní v roce.

330 slunečních dní v roce. 330 slunečních dní v roce. NA CO SE MUŽETE TĚŠIT? teplé a slunečné počasí od května do října moře a vodní sporty promenády, bary, zábava nádherné staré město Rhodos CO BYSTE SI NEMĚLI NECHAT UJÍT? večerní

Více

CESTOVNÍ KANCELÁŘ ŘECKO LÉTO 2008. a řecké ostrovy, Itálie. pobytové zájezdy. 10. sezóna. www.jihospol.tours.cz

CESTOVNÍ KANCELÁŘ ŘECKO LÉTO 2008. a řecké ostrovy, Itálie. pobytové zájezdy. 10. sezóna. www.jihospol.tours.cz CESTOVNÍ KANCELÁŘ ŘECKO LÉTO 28 a řecké ostrovy, Itálie pobytové zájezdy 1. sezóna www.jihospol.tours.cz ŘECKO KRÉTA Vážení přátelé, milí zákazníci, již desátým rokem za Vámi přicházíme s nabídkou našich

Více

Vítejte v Egyptě. Egypt země plná tajemství, Egypt v kostce. záhad a mystiky, země rozpáleného

Vítejte v Egyptě. Egypt země plná tajemství, Egypt v kostce. záhad a mystiky, země rozpáleného Vítejte v Egyptě. 183 Egypt země plná tajemství, záhad a mystiky, země rozpáleného pouštního písku a životadárného Nilu, země faraónů a pyramid, z jejichž vrcholků dosáhnete až ke hvězdám. Naleznete zde

Více

Turecko TURECKO. Belek. Antalya. Konakli. Side. Alanya

Turecko TURECKO. Belek. Antalya. Konakli. Side. Alanya TURECKO Turecko Kouzelná země ležící na pomezí Evropy a Asie s atmosférou Orientu se stala jednou z nejoblíbenějších dovolenkových des nací. Tradiční turecká pohos nnost se to ž proměnila v síť kvalitních

Více

Miniaturní kontinent.

Miniaturní kontinent. Miniaturní kontinent. NA CO SE MUŽETE TĚŠIT? přírodní scenérie místní gurmánské speciality tradiční pohostinnost nádherné pláže a nádherné moře CO BYSTE SI NEMĚLI NECHAT UJÍT? NEJZNÁMEJŠÍ PLÁŽE Playa del

Více

BULHARSK Bulharsk Bulhar o BULHARSKO BULHARSK 144

BULHARSK Bulharsk Bulhar o BULHARSKO BULHARSK 144 BULHARSKO Bulharsko Mnoho lidí už v Bulharsku kdysi bylo, v jako jedné z mála zemí, kam se vůbec dalo cestovat. Co se tak vrátit na známá místa, podívat se, jestli je ještě najdeme a poznáme? Zjistit,

Více

Klimatická tabulka - průměrné teploty v C. měsíc 6 7 8 9 vzduch 26 31 31 25 voda 21 23 24 22. Všeobecné geografické údaje

Klimatická tabulka - průměrné teploty v C. měsíc 6 7 8 9 vzduch 26 31 31 25 voda 21 23 24 22. Všeobecné geografické údaje 190 Itálie Amalfi Itálie se rozkládá na Apeninském poloostrově ve tvaru boty a několika ostrovech jako jsou Sicílie, Sardinie a Elba. Itálie je jedna z nejnavštěvovanějších zemí Evropy a láká turisty nejen

Více

Léto. cestovní kancelář. bulharsko. turecko. letecky z Pardubic. www.leteckyzpardubic.cz

Léto. cestovní kancelář. bulharsko. turecko. letecky z Pardubic. www.leteckyzpardubic.cz cestovní kancelář bulharsko Léto 2013 turecko letecky z Pardubic www.leteckyzpardubic.cz Vážení a milí přátelé, jsme potěšeni, že právě držíte v rukou nový katalog cestovní kanceláře VVV TOUR CZ 1, na

Více

Bulharsko Turecko 2014 slevy až

Bulharsko Turecko 2014 slevy až i em Bulharsko Turecko 2014 slevy až Obsah Slevy Obsah Doprava, pojištění a platby 3 Kategorizace hotelů, stravování, delegáti 4 5 Slunečné pobřeží 5 Nesebar Ravda 18 Kiten 20 Primorsko 22 Turecko 28 Alanya

Více

Potřebujete si nechat vyšetřit zrak?

Potřebujete si nechat vyšetřit zrak? Na webu www.benfica.cz najdete širokou nabídku zájezdů včetně aktuálních slev. OBSAH: Chorvatsko Černá Hora Španělsko Kanárské ostrovy Bulharsko Tunisko Turecko Polsko Poznávací zájezd Lázeňské zájezdy

Více

EGYPT KUBA JAMAJKA MEXIKO ISLA MARGARITA DOMINIKÁNA KEŇA ZANZIBAR MAURICIUS ZIMA 2014/15 LETECKÉ ZÁJEZDY

EGYPT KUBA JAMAJKA MEXIKO ISLA MARGARITA DOMINIKÁNA KEŇA ZANZIBAR MAURICIUS ZIMA 2014/15 LETECKÉ ZÁJEZDY ZIMA 2014/15 EGYPT KUBA JAMAJKA MEXIKO ISLA MARGARITA DOMINIKÁNA KEŇA ZANZIBAR MAURICIUS VOLEJTE ZDARMA REZERVACE ON-LINE www.itsbilla.cz LETECKÉ ZÁJEZDY Egypt Aladdin Beach Resort ööö Ali Baba Palace

Více

Kefalonie - ostrov básníka Lorda Byrona

Kefalonie - ostrov básníka Lorda Byrona Kefalonie - ostrov básníka Lorda Byrona KEFALONIE JE MALÝ SVĚT SÁM PRO SEBE. JE NEUVĚŘITELNĚ KRÁSNÁ S NESMÍRNĚ ROZMA- NITOU A FASCINUJÍCÍ KRAJINOU PŘIPOMÍNAJÍCÍ PESTROU MOZAIKU. NA KEFALONII POŘÁ- DÁME

Více

LÁZNĚ q TERMÁLY q WELLNESS DOVOLENÁ PO CELÝ ROK

LÁZNĚ q TERMÁLY q WELLNESS DOVOLENÁ PO CELÝ ROK ČESKO SLOVENSKO MAĎARSKO až 15% SLEVA LÁZNĚ q TERMÁLY q WELLNESS DOVOLENÁ PO CELÝ ROK LÁZEŇSKÉ, RELAXAČNÍ A WELLNESS POBYTY, VÍKENDY, TÝDENNÍ I ZKRÁCENÉ POBYTY 2015 5% sleva za včasný nákup do 28. února

Více

Katalog zájezdů 2010

Katalog zájezdů 2010 Katalog zájezdů 2010 Vážení klienti, rádi Vás seznámíme s naší nabídkou na rok 2010, kdy začínáme naši již 21. sezónu. Těší nás zájem zákazníků stálých, ale i nových, kteří se poprvé seznamují s naším

Více

SARDINIE. Jižní pobřeží SARDEGNA TRAVEL

SARDINIE. Jižní pobřeží SARDEGNA TRAVEL SARDINIE Jižní pobřeží SARDEGNA TRAVEL OBSAH 2 Casteddu 6 Seznam ubytovacích kapacit, mapa 7 Kolekce hotelů, vil a apartmánů 38 Garance nejnižší ceny SARDEGNA TRAVEL 40 Důležité informace SARDEGNA TRAVEL

Více

LÉTO 2015 ŘECKÝ OSTROV KORFU RAKOUSKO ZVÝHODNĚNÉ ZÁJEZDY PRO SENIORY 55 + Letecky, autobusem, vlastní dopravou

LÉTO 2015 ŘECKÝ OSTROV KORFU RAKOUSKO ZVÝHODNĚNÉ ZÁJEZDY PRO SENIORY 55 + Letecky, autobusem, vlastní dopravou LÉTO 2015 ŘECKÝ OSTROV KORFU RAKOUSKO ZVÝHODNĚNÉ ZÁJEZDY PRO SENIORY 55 + Letecky, autobusem, vlastní dopravou Vážené dámy a vážení pánové, naši milí klienti! Vstupujeme do naší 25. sezony a věřím, že

Více

Karibik středomoří. CO BYSTE SI NEMĚLI NECHAT UJÍT? tradiční výrobky košíky, koberce, nože, suvenýry z korku výlety po ostrově a přilehlých ostrůvcích

Karibik středomoří. CO BYSTE SI NEMĚLI NECHAT UJÍT? tradiční výrobky košíky, koberce, nože, suvenýry z korku výlety po ostrově a přilehlých ostrůvcích Karibik středomoří. Ostrov Sardinie, italsky Sardegna a sardinsky Sardigna, je autonomním regionem Italské republiky se speciálním statutem, jenž jí byl udělen Ústavou z roku 1948 a zaručuje jí široké

Více