SAIGON - NHA TRANG DÒLEÎITÉ INFORMACE. 10 dní letecky - pobyt u mofie ve Vietnamu EXO - 170

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SAIGON - NHA TRANG DÒLEÎITÉ INFORMACE. 10 dní letecky - pobyt u mofie ve Vietnamu EXO - 170"

Transkript

1 EXOTIKAkoupani :EXOTIKAkoupani-2/ :17 Stránka 41 Mûsíc vzduch ( C) voda ( C) sráïky (mm) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII DÒLEÎITÉ INFORMACE Vstupní formality: ke vstupu do zemû jsou zapotfiebí platná vstupní víza, která se vystavují v Praze (platí pouze pro obãany âr). Vyfiízení trvá t den. Oãkování a lékafi: pfii cestách do turistick ch center Vietnamu není nutné Ïádné speciální oãkování. V pfiípadû nutnosti náv tûvy lékafie naleznete ve v ech turistick ch centrech dostatek kvalitních lékafisk ch zafiízení. Jazyk: vietnam tina. V turistick ch centrech se lze domluvit anglicky, ãásteãnû francouzsky ãi nûmecky. Nápoje a strava: k pití nedoporuãujeme pouïívat vodu z kohoutkû vodovodního fiádu. Ve v ech hotelech je k dispozici pitná minerální voda, stejnû jako ve v ech restauracích. Mûna a smûnárny: místní mûnou je 1 dong (d). Kurz mûny se v roce 2006 pohyboval kolem ,- d/1,- USD. Bankovky v obûhu mají hodnoty 100, 200, 500, 1.000, 2.000, 5.000, , , a d. Ve Vietnamu jsou akceptovány prakticky v echny druhy platebních karet. Doporuãujeme se vybavit USD ãi EUR. Americké dolary jsou pfiijímány bûïnû a tvofií neoficiální sekundární mûnu. Doprava: hustá je síè mototaxi (xe mo to) ãi ve mûstech lapacích rik (xe xic lo), cena se smlouvá pfiedem a je mírná. Klasické vozy taxi jezdí dle taxametru. Nákupy: vût ina zboïí je mnohem levnûj í neï v Evropû. Hitem jsou textilní v robky, rukodûlné pfiedmûty a typické suven ry strhující minulost a dramatická pfiítomnost, drsné kfiivky horsk ch hfibetû a hebká náruã Jihoãínského mofie. Vietnam. Zemû poloïená mezi kulturními vlivy Indie a âíny jiï po tisíciletí fascinuje své náv tûvníky neuvûfiitelnou rozmanitostí krajiny, bohatstvím kulturního odkazu dávn ch civilizací a pestrostí lidov ch zvykû. I pfies drsné roky válek a útlaku si národ VietÛ zachoval svûj povûstn úsmûv. HOâIMINOVO MùSTO - pulzující metropole jiïního Vietnamu. Mûsto, kde se snoubí boufiliv asijsk novovûk s evropskou koloniální historií. Hoãiminovo mûsto neboli Saigon je ideální v chozí místo pro v pravy do úchvatné delty Mekongu ãi proslul ch podzemních tunelû Vietcongu v Cu Chi. NHA TRANG - pfiímofiské mûsto s nejlep í vietnamskou pláïovou promenádou lemovanou kokosov mi palmami, bíl m pískem a tyrkysovû prûzraãnou vodou. patfií mezi vyhledávanou lokalitu pro norchlování a potápûní, ale i pro svûj rozmanit noãní Ïivot. 10 dní (7 nocí) EXO CENA CESTY ZAHRNUJE: - lety na trase Praha Saigon Praha s pfiestupem - let na trase - Saigon - 2 noci v Saigonu v hotelu *** se snídaní - 5 nocí v letovisku ve vybraném hotelu se snídaní - sluïby místního prûvodce - sluïby prûvodce CK ESO (min. 20 osob) CENA CESTY NEZAHRNUJE - leti tní taxy (viz ceník) - vietnamské vízum (vyfiídíme za popl ,- Kã) - fakultativní v lety - odletová taxa ze Saigonu (cca 14,- USD) SAIGON - NHA TRANG 10 dní letecky - pobyt u mofie ve Vietnamu EXO Program zájezdu: 1. den ODLET Z PRAHY Odlet z Prahy pfies PafiíÏ do Saigonu. 2. den HOâIMINOVO MùSTO (SAIGON) Pfiílet do Saigonu, transfer do hotelu, ubyto - vání. Odpolední pro hlídka mûsta s náv tû - vou perel staré vietnamské architektury - chrámu Thien Hau, pagody Giac Lam a pagody Jadei tového císafie. Období francouz - ské koloniza ce je zastoupeno neoromán - skou katedrálou Notre Dame a známou budovou radnice. Po hnu tou moder ní historii pfiipomíná Váleãné muzeum a Palác sjedno - ce ní. Îivotem kypící ruch nûkolika milió - nového mûsta na Vás d chne v pitoreskní âínské ãtvrti Cho Lon a na jejich trïi tích. 3. den SAIGON Snídanû. MoÏnost celodenního fakulta tivní - ho v letu do delty Mekongu ãi náv tûvy cen - tra náboïenství Cao Dai spojená s prohlíd - kou nedalek ch podzemních tunelû Vietkon - gu Cu Chi. Veãer volno. 4. den SAIGON NHA TRANG Snídanû. Odjezd autobusem do Nha Tran gu. Cesta zajímavou krajinou jiïního Vietnamu. Ubytování ve vybraném hotelu den NHA TRANG Snídanû. Volno k pobytu u mofie. Z fakultativ - ních v letû dopo ruãujeme: polodenní pro - hlíd ku mûsta s náv tûvou ãamsk ch vûïí Po Nagar, jenï byly postaveny v 9. století na eho letopoãtu na místû starého hinduistic kého poutního místa, neogotic ké ka tedrály Nha Trang a pagody Long Son a zastávkou na úchvatném mysu Hon Chong, kde Ïulové balvany tvofií divokou scenérii na pozadí modra v ch vod Jihoãínského mofie. Prohlíd - ka mûsta konãí v Oceánografickém institutu se zajímavou sbírkou tropick ch mofisk ch ÏivoãichÛ. Dále v lety se norchlo váním na blízk ch ostrûvcích Mun, Tam a Mieu s mofi - sk m akváriem Tri Nguyen pod ir m ne - bem, pfiípadnû dvoudenní fa kul tativní v let do oblasti Buon Ma Thuot, kopcovité folk lór - ní oblasti s vesnicemi svérázn ch hor sk ch kmenû, s neprostupn mi prale sy, kde dosud Ïijí poslední divocí vietnam tí sloni a s nádhernou krajinou. Oblast je téï známa pûstováním vynikající kávy. 9. den NHA TRANG SAIGON PRAHA Snídanû. Brzk ranní odjezd na leti tû, odlet do Saigonu, odlet do Prahy s pfiestupem. 10. den P ÍLET DO PRAHY

2 EXOTIKAkoupani :EXOTIKAkoupani-2/ :17 Stránka 42 FAKULTATIVNÍ V LETY Z letoviska : OKRUH NHA TRANG Celodenní prohlídka mûsta a náv tûva ãamsk ch vûïí Po Nagar (s obûdem) cena 1.700,- Kã OKRUH PO OSTROVECH Celodenní lodní v let po ostrûv - cích Mun, Tam a Mieu s náv tûvou Tri Nguyen akvária a s moï - ností norchlování (s obûdem) cena 1.570,- Kã Z letoviska Hoi An: MY SON (Krásné hory) Polodenní v let do centra âamské kultury s rozsáhl m hinduistick m komplexem svatyní v dïungli cena 950,- Kã MY SON + OKRUH HOI AN Celodenní v let. Prohlídka My Son a odpolední okruh mûstem Hoi An (s obûdem) cena 1.470,- Kã ZA âamskou KULTUROU Prohlídka My Son a odpolední náv tûva muzea ãamské architektu ry v Danangu (s obûdem) cena 1.400,- Kã CHANCERY SAIGON HOTEL Saigon - Hoãiminovo mûsto Popis: hotel poloïen pfiímo v centru mûsta spadá pod mezinárodní hotelov fietûzec Best Western. Naleznete proto zde ve ker komfort a standard jako v ostatních hotelech Best Western na svûtû. Historické centrum mûsta je v dosahu pouhou chûzí, stejnû tak i komerãní zóna. Hotel je vzdálen pfiibliïnû 15 minut autem od mezinárodního leti tû. Vybavení: 2 restaurace s vietnamskou i mezinárodní kuchyní, bar, internet, konferenãní místnost, pokojov servis. Zábava a sport: fitness centrum, masáïe, sauna, kadefinictví, salón krásy. Vybavení pokojû: klimatizace, satelitní TV, koupelna s WC, telefon, pokojov trezor, minibar, varná konvice. WINDSOR PLAZA HOTEL Saigon - Hoãiminovo mûsto Popis: atypick luxusní hotel postaven v roce 2004 leïí pfiímo v centru Saigonu. V dolní ãásti hotelu se nachází velké nákupní stfiedisko An Dong Plaza se stovkami obchûdkû. Ze stfiechy hotelu, kde naleznete bazén a restauraci, je v hled na celé mûsto. Díky v ce hotelu mají v echny pokoje voln v hled do okolí. Vybavení: 2 restaurace, kavárna, zahradní hospûdka, konferenãní a business centrum, internet, pokojov servis 24 hodin, obchûdky. Zábava a sport: noãní klub, kasino, salón krásy, fitness, sauna, masáïe, jacuzzi, parní lázeà, stfie ní bazén. Vybavení pokojû: klimatizace, koupelna s WC, fén, satelitní TV, telefon, moïnost pfiipojení k internetu, pokojov trezor, minibar, varná konvice, v hled na mûsto. Pfiíplatek k základní cenû za dospûlou osobu na dvoulûïkovém pokoji 1.100,- Kã. 175

3 EXOTIKAkoupani :EXOTIKAkoupani-2/ :17 Stránka 43 HOTEL GREEN NHA TRANG Popis: nedávno renovovan hotel se nalézá v ru né ãásti u, obklopen restauracemi, kavárnami, kluby a obchûdky. Nabízí 60 pokojû, které jsou zafiízeny v tradiãním vietnamském stylu, jehoï dominantou je dfievo a ratan. Vybavení: restaurace, kavárna, business centrum, obchûdek se suven ry. PláÏ: písãitá, vzdálena pfiibliïnû 3 minuty chûze. Zábava a sport: noãní klub, karaoke, sauna, masáïe, parní lázeà, jacuzzi. Vybavení pokojû: klimatizace, satelitní TV, koupelna s WC, fén, telefon, minibar. HOTEL YASAKA SAIGON NHA TRANG + Popis: pfiíjemn v kov hotel s 201 pokoji se nachází na nábfieïní promenádû nedaleko od historického centra mûsta. V echny pokoje mají v hled na mofie a pobfieïí. Vybavení: 4 restaurace, bar s kaïdodenní hudební tradiãní show, internet, konferenãní centrum, kanceláfi pro sjednání fakultativních v letû. PláÏ: písãitá, pfiímo proti hotelu pfies ulici, zhruba 60 m. Zábava a sport: fitness centrum, tenisov kurt, venkovní bazén, parní lázeà, jacuzzi, masérna, salón krásy, sál na kuleãník a biliár, noãní klub. Vybavení pokojû: klimatizace, satelitní TV, koupelna s WC, telefon, pokojov trezor, ledniãka s minibarem, v hled na mofie. 176

4 EXOTIKAkoupani :EXOTIKAkoupani-2/ :18 Stránka 44 SUNRISE BEACH RESORT Popis: vysoce luxusní hotelov komplex se nachází na nejznámûj í promenádû Vietnamu v blízkosti historické ãásti mûsta. Témûfi kaïd pokoj má balkón s panoramatick m v hledem na zlaté písãité pobfieïí. Vybavení: 3 restaurace, 2 bary, salónek, bar na pláïi, konferenãní místnost, internet, pokojov servis 24 hod., dûtská chûva 24 hod. PláÏ: písãitá, pfiímo proti hotelu pfies ulici, zhruba 60 m. Zábava a sport: salón krásy, masáïe, sauna, parní lázeà, jacuzzi, bazén, pofiádání fakultativních v letû, pofiádání v letû za potápûním a norchlováním, dûtsk klub, vodní sporty. Vybavení pokojû: klimatizace, koupelna s WC, fén, satelitní TV, pokojov trezor, telefon, varná konvice, v hled na mofie, balkón. ANA MANDARA RESORT Popis: luxusní stylov resort s 68 pokoji leïící pfiímo na pláïi. Pavilóny jsou postaveny s citem tak, aby pfiipomínaly architekturu tradiãní vietnamské vesnice. PláÏ: písãitá, bezprostfiednû u hotelu. Vybavení: restaurace, nûkolik barû, kavárna, konfe - renãní a byznys centrum, knihovna s rozsáhlou sbírkou knih o vietnamské problematice, dûtská peãovatelka. Zábava a sport: karaoke, diskotéka, bazén, fitness centrum, masáïe, tenisové kurty, hfii tû pro pláïov volejbal, badminton a petanque, potápûãské centrum, vodní sporty. Vybavení pokojû: klimatizace, stropní ventilátor, koupelna s WC a fénem, satelitní TV, pokojov trezor, telefon, varná konvice. KaÏd pokoj má vlastní terasu. Pokoje v základní nabídce mají v hled do zahrady. 177

5 EXOTIKAkoupani :EXOTIKAkoupani-2/ :18 Stránka dní (7 nocí) EXO CENA CESTY ZAHRNUJE: - lety na trase Praha - Saigon a zpût s pfiestupem - lety na trase Saigon Danang a zpût - transfery klimatizovan mi minibusy - 2 noci v Saigonu v hotelu *** se snídaní - 5 nocí v Hoi Anu ve vybraném hotelu se snídaní - sluïby místního prûvodce - sluïby prûvodce CK ESO (min. 20 osob) CENA CESTY NEZAHRNUJE - leti tní taxy (viz ceník) - vietnamské vízum (vyfiídíme za popl ,- Kã) - fakultativní v lety - odletovou taxu ze Saigonu (cca 14,- USD) SAIGON - HOI AN 10 dní letecky - pobyt u mofie v Hoi Anu EXO Program zájezdu: den Stejn program jako u zájezdu EXO den SAIGON - DANANG - HOI AN Snídanû. Odjezd na leti tû. Odlet do Danangu. Transfer z Danangu do Hoi Anu, historického mûsta zapsané pod UNESCO. Transfer do vybraného hotelu, ubytování den HOI AN Volno k pobytu u mofie a vodním sportûm. Hoi An je pravdûpodobnû nejoblíbenûj ím cílem nezávisl ch cestovatelû ve Vietnamu. Mûsto se dochovalo v pûvodním stavu i pfies neveselou minulost. PozÛstatky hinduistick ch chrámû a jiné dochované památky ãamské kultury mûïete nalézt v My Son (Krásné hory). Proslulé jsou i Mramorové hory, které jsou buddhistick m poutním místem.v historickém centru Hoi Anu se mísí japonská, holandská i ãínská architektura. 9. den DANANG - SAIGON - PRAHA Snídanû. Odjezd na leti tû v Danangu, odlet do Saigonu, odbavení. Odlet do Prahy. 10. den P ÍLET DO PRAHY 178

6 EXOTIKAkoupani :EXOTIKAkoupani-2/ :18 Stránka 46 HOI AN BEACH RESORT Hoi An Popis: hotel postaven ve vietnamském stylu je poloïen mezi fiekou De Vong a pláïí Cua Dai. Mnoho cestovatelû oznaãuje toto místo za oázu, kde se setkává fieka s oceánem. Do 4 km vzdáleného historického Hoi Anu je moïné se dopravit autobusem, kter jezdí dvanáctkrát dennû ãi na vypûjãeném skútru. Vybavení: restaurace, pokojov servis, konferenãní místnost, internet, dûtská chûva, pofiádání fakultativních v letû a tematick ch veãerû, pûjãení auta, obchûdek se suven ry. PláÏ: písãitá, naproti hotelu pfies ulici. Stravování: snídanû, moïnost stravování a la carte, ãasté pofiádání barbeque party. Zábava a sport: 2 bazény, jacuzzi, masáïe, sauna, parní lázeà, salón krásy, fitness centrum, dûtské hfii tû, volejbal, badminton, pláïov fotbal, rybafiení na fiece, kurzy vafiení, biliár, vodní sporty. Vybavení pokojû: klimatizace, koupelna s WC, satelitní TV, telefon, minibar, pokojov trezor, varná konvice, balkón s v hledem do zahrady. VICTORIA HOI AN BEACH RESORT Hoi An Popis: luxusní hotelov komplex byl postaven tak, aby pfiipomínal spící vietnamskou rybáfiskou vesnici. Pohodové atmosféfie pfiispívají úzké uliãky proplétající se mezi stylov mi domky, lucernami osvícená jezírka a nekoneãn klid panující v celém resortu. Hotel má vchod ãelem k pláïové promenádû i k fiece De Vong. Hotel zdarma dopravuje své hosty do nedalekého centra mûsta. Vybavení: 2 restaurace, 2 bary, pokojov servis, konferenãní místnost, knihovna, internet, pofiádání fakultativních v letû, pûjãení auta, soukrom pfiístav, obchûdek se suven ry. PláÏ: písãitá, bezprostfiednû u hotelu. Zábava a sport: bazén, jacuzzi, masáïe, sauna, salón krásy, fitness centrum, tenisové kurty, volejbal, badminton, stolní tenis, biliár, vodní sporty. Vybavení pokojû: klimatizace, koupelna s WC, satelitní TV, telefon, minibar, pokojov trezor, varná konvice, balkón s v hledem na fieku ãi ãásteãnû na mofie 179

13 dní letecky - pobyt u mofie ve Vietnamu EXO 170

13 dní letecky - pobyt u mofie ve Vietnamu EXO 170 Thajsko 2006na 25.7.2006 20:12 Stránka 74 pobytové zájezdy 74 - strhující minulost a dramatická pfiítomnost,drsné kfiivky horsk ch hfibetû a hebká náruã Jihoãínského mofie. Vietnam. Zemû poloïená mezi

Více

VIETNAM. Proč do Vietnamu

VIETNAM. Proč do Vietnamu 32 Vietnam se stal koncem 20. století po mnoha letech izolace novou a populární destinací cestovatelů, toužících objevit nedotčenou zemi jen málo ovlivněnou západní kulturou. Země s tradicí více než 4

Více

MALEDIVY. 14.990,- Kã EXO - 270. 12/13 dní letecky - ostrovní ráj v Indickém oceánu EXO - 270

MALEDIVY. 14.990,- Kã EXO - 270. 12/13 dní letecky - ostrovní ráj v Indickém oceánu EXO - 270 KARIBIK INDOCEAN CHARTER2007:Sestava 1 26.7.2007 14:04 Stránka 54 Mûsíc vzduch ( C) voda ( C) sráïky (mm) I. 29 27 92 II. 29 28 58 III. 30 28 88 IV. 31 28 119 V. 31 27 165 VI. 30 27 217 VII. 29 27 97 VIII.

Více

Vietnam a Kambodža. Nabídka poznávací cesty do Vietnamu a Kambodži s relaxací na pláži

Vietnam a Kambodža. Nabídka poznávací cesty do Vietnamu a Kambodži s relaxací na pláži Vietnam a Kambodža Nabídka poznávací cesty do Vietnamu a Kambodži s relaxací na pláži Délka cesty: 16 dní/13 nocí Termín: 23. 2. 9. 3. 2016 Počet osob: 15-16 osob Šestnáctidenní cesta Vás zavede do dvou

Více

VIETNAM VIETNAM. PROČ DO VIETNAMU země dosud není cílem masové turistiky významné památky, nádherná krajina, krásné

VIETNAM VIETNAM. PROČ DO VIETNAMU země dosud není cílem masové turistiky významné památky, nádherná krajina, krásné 32 Vietnam se stal koncem 20. století po mnoha letech izolace novou a populární destinací cestovatelů, toužících objevit nedotčenou zemi jen málo ovlivněnou západní kulturou. Země s tradicí více než 4000

Více

Bangkok - Pattaya - Ko Chang(Thajsko), Sunshine Garden ***, Pattaya, Chai Chet Bungalows **+, Ko Chang, Bangkok Palace Hotel ****, Bangkok

Bangkok - Pattaya - Ko Chang(Thajsko), Sunshine Garden ***, Pattaya, Chai Chet Bungalows **+, Ko Chang, Bangkok Palace Hotel ****, Bangkok Bangkok - Pattaya - Ko Chang(Thajsko), Sunshine Garden ***, Pattaya, Chai Chet Bungalows **+, Ko Chang, Bangkok Palace Hotel ****, Bangkok 16 - denní zájezd Rušné letovisko a ostrov slonů. Resort je tvořen

Více

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti Hotel Green Bay*** Kontakt: Henrieta Fagulová, tel. 606 226 673, email: fagulova@cdtravel.cz Novinka! ŘECKO Thassos / Trypiti www.cdtravel.cz / / Poloha: menší rodinný hotel s přátelským přístupem majitelů

Více

ROMANTICKÁ SVATBA. pobytové zájezdy DOMINIK. REP. DÒLEÎITÉ INFORMACE

ROMANTICKÁ SVATBA. pobytové zájezdy DOMINIK. REP. DÒLEÎITÉ INFORMACE EXOTIKA2003koupani-1/2006 10.9.2006 21:17 Stránka 30 DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA Juan Dolio Boca Chica Mûsíc vzduch ( C) voda ( C) sráïky (mm) I. 27 27 71 II. 27 26 46 III. 28 26 46 IV. 28 27 58 V. 28 29 99

Více

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ odbor Slovan Karlovy Vary. Pojeďte s námi na cestu plnou orientálních vůní, tropické přírody a cizokrajných mravů.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ odbor Slovan Karlovy Vary. Pojeďte s námi na cestu plnou orientálních vůní, tropické přírody a cizokrajných mravů. KLUB ČESKÝCH TURISTŮ odbor Slovan Karlovy Vary Pojeďte s námi na cestu plnou orientálních vůní, tropické přírody a cizokrajných mravů. VIETNAM VELKÝ TURISTICKÝ VÝLET TERMÍN: 31. 10. 19. 11. 2016 DOPRAVA:

Více

Sweet Park*** www.cdtravel.cz Turecko. TURECKO / Side. Kontakt: Jana Handrejchová, tel. 972 243 055, mob: 723 811 984, email: handrejchova@cdtravel.

Sweet Park*** www.cdtravel.cz Turecko. TURECKO / Side. Kontakt: Jana Handrejchová, tel. 972 243 055, mob: 723 811 984, email: handrejchova@cdtravel. Sweet Park*** TURECKO / Side 120 / / / / / Nově postavený hotel Sweet Park se nachází 2 km od historického městečka Side a 300 m od krásné pláže. Jedná se dva komplexy, jeden nově postavený a druhý rekonstruovaný

Více

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. Glikorisa Beach*** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Samos / Pythagorion www.cdtravel.cz Řecko Samos Poloha:oblíbený hotel ve velice klidném až osamoceném

Více

DÒLEÎITÉ INFORMACE. EXOTIKAkoupani-2-2007:EXOTIKAkoupani-2/2006 22.8.2007 21:14 Stránka 9. voda ( C)

DÒLEÎITÉ INFORMACE. EXOTIKAkoupani-2-2007:EXOTIKAkoupani-2/2006 22.8.2007 21:14 Stránka 9. voda ( C) EXOTIKAkoupani-2-2007:EXOTIKAkoupani-2/2006 22.8.2007 21:14 Stránka 9 Mûsíc I. 30 27 89 II. 31 27 69 III. 31 28 147 IV. 31 28 231 V. 30 29 371 VI. 30 29 224 VII. 29 28 135 VIII. 29 27 109 IX. 29 27 160

Více

Egypt. Sea Gull**** www.cdtravel.cz. EGYPT / Hurghada. Kontakt: Jan Zamykal, tel. 602 319 875, email: zamykal@cdtravel.cz / /

Egypt. Sea Gull**** www.cdtravel.cz. EGYPT / Hurghada. Kontakt: Jan Zamykal, tel. 602 319 875, email: zamykal@cdtravel.cz / / Sea Gull**** Kontakt: Jan Zamykal, tel. 602 319 875, email: zamykal@cdtravel.cz EGYPT / Hurghada www.cdtravel.cz / / Poloha: pěkný a velký hotelový komplex se nachází přímo u pláže a v centru Hurghady,

Více

Poznávací cesta do Vietnamu Hanoj - Halong Bay - Hoi An

Poznávací cesta do Vietnamu Hanoj - Halong Bay - Hoi An Poznávací cesta do Vietnamu Hanoj - Halong Bay - Hoi An Termín cesty: 14. - 25. 4. 2016 Během této 11ti denní zahraniční poznávací cesty zavítáte do severní části Vietnamu, která je neprávem tak trochu

Více

Hotel AL NABILA GRAND MAKADI*****

Hotel AL NABILA GRAND MAKADI***** EGYPT HURGHADA : Hotel AL NABILA GRAND MAKADI***** Poloha: Luxusní hotel se nachází v oblasti Makadi Bay v části patřící národnímu parku, přímo u široké písečné pláže s korálovým podložím v zálivu Sharm

Více

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13 Hotel Amaraigua 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Malgrat de Mar Datum 03.08.13-10.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní all inclusive vlastní hotel 11

Více

PROHLÍDKA SEVERNÍHO A JIŽNÍHO VIETNAMU - 23 DNÍ

PROHLÍDKA SEVERNÍHO A JIŽNÍHO VIETNAMU - 23 DNÍ PROHLÍDKA SEVERNÍHO A JIŽNÍHO VIETNAMU - 23 DNÍ 23 - denní zájezd Poznávací zájezd, 23 dní, hotely 2-3*, polopenze PRIVÁTNÍ PROGRAM s vlastním průvodcem CK - žádné velké skupiny! Cenu garantujeme již při

Více

pobytové zájezdy FILIPÍNY DÒLEÎITÉ INFORMACE

pobytové zájezdy FILIPÍNY DÒLEÎITÉ INFORMACE EXOTIKAkoupani-2/2006 10.9.2006 22:12 Stránka 39 Coco Beach Mûsíc vzduch ( C) I. 30 25 23 II. 31 25 11 III. 33 26 17 IV. 34 28 32 V. 34 28 128 VI. 33 28 253 VII. 31 28 414 VIII. 31 27 437 IX. 31 27 353

Více

Bali hotel*** Novinka! www.cdtravel.cz. ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena

Bali hotel*** Novinka! www.cdtravel.cz. ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena Bali hotel*** 110 / / / / Poloha: nově zrekonstruovaný hotel s příjemnou atmosférou, kvalitními službami a s velice dobrým umístěním v atraktivní čtvrti Carihuela, a pouze 50 m od pláže a promenády, na

Více

16 - denní zájezd. Dovolená se zábavou i odpočinkem.

16 - denní zájezd. Dovolená se zábavou i odpočinkem. Bangkok - Phuket - Ko Yao Yai (Thajsko), Patong Beach Hotel ****, Phuket, Glowe Elixir Koh Yao Yai Resort ***+, Ko Yao Yai, Bangkok Palace Hotel ****, Bangkok 16 - denní zájezd Dovolená se zábavou i odpočinkem.

Více

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes Hotel Montreal**+ Novinka! Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Zakynthos / Alykes www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos / / / Poloha: jednoduchý rodinný hotel se

Více

CHARAKTERISTIKA EGYPTSK CH LETOVISEK

CHARAKTERISTIKA EGYPTSK CH LETOVISEK EXOTIKAkoupani-3/2006 10.9.2006 23:11 Stránka 55 Sharm El Sheikh Mûsíc vzduch ( C) voda ( C) sráïky (mm) I. 23 22 4 II. 26 22 5 III. 31 23 3 IV. 36 24 1 V. 39 26 1 VI. 42 27 0 VII. 41 28 0 VIII. 41 30

Více

TURECKO / Side Z PRAHY A BRNA ODLETY

TURECKO / Side Z PRAHY A BRNA ODLETY Best**+ TURECKO / Side Hotel Best má vynikající polohu nedaleko pláže, nákupní zóny letoviska a zároveň 2 km od historického městečka Side. Podél pláže je krásná promenáda, kterou se můžete dostat až do

Více

V blízkosti hotelu trh s ovocem a suvenýry. Dobrá dostupnost dolmušemi do centra Side.

V blízkosti hotelu trh s ovocem a suvenýry. Dobrá dostupnost dolmušemi do centra Side. Doplňující informace k hotelům: SIDE Roma Beach Resort&SPA ***** Krásný, menší, udržovaný hotel v zajímavém architektonickém stylu s kvalitními službami, cca 12 km od Side. Vynikající poloha u pláže, u

Více

KARDAMENA - MITSIS HOTELS BLUE DOMES RESORT & SPA *****

KARDAMENA - MITSIS HOTELS BLUE DOMES RESORT & SPA ***** KARDAMENA - MITSIS HOTELS BLUE DOMES RESORT & SPA ***** 8,11,12,15 - denní zájezd Resortem protéká 650 m dlouhá řeka. Mnoho zábavy pro děti v Mitsis Wonderland. K dispozici 10 tematických restaurací. Poloha:

Více

KE SKÉ POB EÎÍ Severní pobfieïí pfii odlivu KE A DÒLEÎITÉ INFORMACE. Vstupní formality: vstupní vízum lze vyfiídit v Praze (prostfiednictvím

KE SKÉ POB EÎÍ Severní pobfieïí pfii odlivu KE A DÒLEÎITÉ INFORMACE. Vstupní formality: vstupní vízum lze vyfiídit v Praze (prostfiednictvím EXOTIKAkoupani-3-2007:EXOTIKAkoupani-3/2006 22.8.2007 22:43 Stránka 37 KEŇA Tsavo East Shanzu Mûsíc vzduch ( C) voda ( C) sráïky (mm) I. 32 27 33 II. 32 28 15 III. 33 28 56 IV. 31 27 108 V. 29 26 240 VI.

Více

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel. www.cdtravel.cz Řecko Peloponés Hotel Ritsa** Novinka! Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.cz ŘECKO Peloponés / Tolo / / / / / Poloha: malé, romantické městečko Tolo leží

Více

Studia Moscha. www.cdtravel.cz Řecko Rhodos. ŘECKO Rhodos / Faliraki. Kontakt: Renata Hořejší, tel 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.

Studia Moscha. www.cdtravel.cz Řecko Rhodos. ŘECKO Rhodos / Faliraki. Kontakt: Renata Hořejší, tel 725 422 540, email: horejsi@cdtravel. Studia Moscha Kontakt: Renata Hořejší, tel 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.cz ŘECKO Rhodos / Faliraki www.cdtravel.cz Řecko Rhodos / / Poloha:Studia se nacházejí v klidném prostředí letoviska Faliraki,

Více

Bali hotel*** www.cdtravel.cz Španělsko Andalusie. ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena

Bali hotel*** www.cdtravel.cz Španělsko Andalusie. ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena Bali hotel*** Kontakt: Jan Zamykal, tel. 602 319 875, email: zamykal@cdtravel.cz ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena www.cdtravel.cz Španělsko Andalusie / / / / Poloha: nově zrekonstruovaný hotel s příjemnou

Více

INTERNETOVÁ NABÍDKA LÉTO U MOŘE 2013

INTERNETOVÁ NABÍDKA LÉTO U MOŘE 2013 APHRODITE NNNN CZE TIP42934A 4/6 Poloha: vzdálenost od široké pláže cca 200 m. V okolí řada obchodů, barů, restaurací a diskoték. Vybavení: 180 pokojů na 7 patrech, výtahy k dispozici. Dále v hotelu naleznete

Více

Anaxos Garden studia. www.cdtravel.cz Řecko Lesvos. ŘECKO Lesvos / Anaxos. Kontakt: Lenka Paurová, tel. 604 500 824, email: lenka.paurova@osz.

Anaxos Garden studia. www.cdtravel.cz Řecko Lesvos. ŘECKO Lesvos / Anaxos. Kontakt: Lenka Paurová, tel. 604 500 824, email: lenka.paurova@osz. Anaxos Garden studia Kontakt: Lenka Paurová, tel. 604 500 824, email: lenka.paurova@osz.org ŘECKO Lesvos / Anaxos www.cdtravel.cz Řecko Lesvos / / Poloha: příjemná studia tvoří 4 budovy, které jsou umístěny

Více

Týdenní zábavná dovolená v Riccione

Týdenní zábavná dovolená v Riccione Týdenní zábavná dovolená v Riccione Termín cesty: 28.8 4.9 2015 Počet osob: nabídka od 8 osob Doprava: letecky Highlights: 7-denní pobyt ve vyhlášeném letovisku - Riccione Gay pláž Osobní gay průvodce

Více

Řecko Korfu. www.cdtravel.cz Řecko Korfu

Řecko Korfu. www.cdtravel.cz Řecko Korfu Tel.: 972 243 066 Řecký ostrov Korfu (Corfu) je jeden z nejkrásnějších ostrovů Řecka a ve středomoří vůbec. Leží na severu naproti Albánské pevnině. Díky rozmanité floře je nazývaný věčně zeleným ostrovem.

Více

4.den (31.10.2016) Hanoj - Halong

4.den (31.10.2016) Hanoj - Halong Program zájezdu - Vietnam / sever a jih Hanoj Halong Hue Hoi An - Danang Saigon (Ho Či Minovo město) Delta Mekongu Tram Chim - Saigon (Ho Či Minovo město) Termín cesty: 28.10.- 11.11.2016 1.den (28.10.2016)

Více

Slunečné pobřeží. Nesebr

Slunečné pobřeží. Nesebr Bulharsko Mnoho lidí kdysi v Bulharsku bylo, jako v jedné z mála zemí, kam se vůbec dalo cestovat. Co se tak vrátit na známá místa, podívat se, jestli je ještě najdeme a poznáme? Zjistit, co se změnilo?

Více

Albánie. Hotel Vivas*** Novinka! www.cdtravel.cz. ALBÁNIE / Durres (Drač) Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 602 397 359, email: stechova@cdtravel.

Albánie. Hotel Vivas*** Novinka! www.cdtravel.cz. ALBÁNIE / Durres (Drač) Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 602 397 359, email: stechova@cdtravel. Hotel Vivas*** Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz ALBÁNIE / Durres (Drač) www.cdtravel.cz Albánie / / / Poloha: hotel se nachází přímo na pláži a zároveň

Více

THAJSKO INFORMACE NA CESTU: POâASÍ V THAJSKU (Pattaya) Mûsíc

THAJSKO INFORMACE NA CESTU: POâASÍ V THAJSKU (Pattaya) Mûsíc Thajsko 2006na 25.7.2006 21:03 Stránka 8 THAJSKO Khao Lak Chiang Mai Phuket Krabi Phi Phi Ko Lanta Chiang Rai Sukhothai Ayutthaya Hua Hin Angkor Pattaya Ko Samet Ko Chang Ko Tao Ko Phangan Ko Samui Sihanoukville

Více

KALUTARA - ROYAL PALMS BEACH *****

KALUTARA - ROYAL PALMS BEACH ***** KALUTARA - ROYAL PALMS BEACH ***** - denní zájezd Poloha: luxusní hotelový komplex, vybudovaný na ploše 7 akrů v obklopení okolní vegetace, se nachází přímo u dlouhé písčité pláže poblíž Kalutary. Zhruba

Více

FAKULTATIVNÍ V LETY. od 22.01. do. 14.990,- Kã DÒLEÎITÉ INFORMACE

FAKULTATIVNÍ V LETY. od 22.01. do. 14.990,- Kã DÒLEÎITÉ INFORMACE EXOTIKAkoupani-1-2007:EXOTIKA2003koupani-1/2006 22.8.2007 20:47 Stránka 12 Mûsíc (Acapulco) vzduch ( C) voda ( C) sráïky (mm) I. 34 28 15 II. 33 28 5 III. 33 28 10 IV. 33 27 20 V. 32 26 53 VI. 32 26 119

Více

SRÍ LANKA EXO - 262 EXO - 262. 12/13 dní letecky - pobyt na nejkrásnûj ích pláïích Srí Lanky DÒLEÎITÉ INFORMACE

SRÍ LANKA EXO - 262 EXO - 262. 12/13 dní letecky - pobyt na nejkrásnûj ích pláïích Srí Lanky DÒLEÎITÉ INFORMACE KARIBIK INDOCEAN CHARTER2007:Sestava 1 26.7.2007 14:04 Stránka 60 Mûsíc vzduch ( C) voda ( C) sráïky (mm) I. 30 27 89 II. 31 27 69 III. 31 28 147 IV. 31 28 231 V. 30 29 371 VI. 30 29 224 VII. 29 28 135

Více

Hotel Caprici 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 12 320 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13

Hotel Caprici 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 12 320 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13 Hotel Caprici 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Santa Susanna Datum 03.08.13-10.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní polopenze vlastní hotel 9 150 Kč

Více

Akce: Golf a wellness - hotel Livada Prestige *****, Fee a wellness v ceně / č.3246

Akce: Golf a wellness - hotel Livada Prestige *****, Fee a wellness v ceně / č.3246 CK TURISTA Akce: Golf a wellness - hotel Livada Prestige *****, Fee a wellness v ceně / č.3246 4,5,6,7 - denní zájezd Slovinské termální lázně Moravské Toplice se již staly mezi golfisty pojmem. Skvělé

Více

Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz. za poplatek, ale též je možné použít vlastní slunečníky.

Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz. za poplatek, ale též je možné použít vlastní slunečníky. Olimp*** Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz BULHARSKO / Pomorie www.cdtravel.cz Bulharsko Poloha: nový pětipatrový hotel se nachází ve staré

Více

BAR - HOTEL PRINCESS ****

BAR - HOTEL PRINCESS **** BAR - HOTEL PRINCESS ****, - denní zájezd severozápa část barského pobřeží je co do příroch krás srovnatelná s pobřežím v okolí Budvy. Krásné, rozlehlé pláže, výborné podnebí, příro a kulturní zajímavosti,

Více

MALAJSIE. Letoviska. Proč do Malajsie

MALAJSIE. Letoviska. Proč do Malajsie Letoviska Kuantan Středisko Kuantan se nachází na atraktivním východním pobřeží Malajského poloostrova a je ideální pro klienty, kteří chtějí pobyt na pláži skloubit s cestováním a poznáním. Navštivte

Více

MAĎARSKO 2013. BALATON _ Zamárdi _ Tihany _ Siófok

MAĎARSKO 2013. BALATON _ Zamárdi _ Tihany _ Siófok MAĎARSKO 2013 BALATON _ Zamárdi _ Tihany _ Siófok Zamárdi HOTEL WELLAMARIN**** Nově postavený hotel se nachází přímo na jižním břehu jezera Balaton v malebném prostředí, s krásným výhledem na severní břeh

Více

PRIMORSKO - HOTEL ŽERAVI ALEXANDRIA CLUB ****

PRIMORSKO - HOTEL ŽERAVI ALEXANDRIA CLUB **** PRIMORSKO - HOTEL ŽERAVI ALEXANDRIA CLUB **** 8,,, - denní zájezd Poloha: Nachází se v severní části Primorska, v bezprostře blízkosti severní pláže (cca 80 m). Je vzdálen cca 200 m od centra letoviska.

Více

DJUNI - HOTEL MARINA BEACH *****

DJUNI - HOTEL MARINA BEACH ***** DJUNI - HOTEL MARINA BEACH ***** 8,11,12,15 - denní zájezd Poloha: Nachází se u malého přístavu a v bezprostřední blízkosti pláže. Pláž: Široká, velmi prostorná pláž, dlouhá několik kilometrů a svažující

Více

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi Achillion hotelové apartmány*** ŘECKO Zakynthos / Amoudi / / Poloha: apartmánový hotel Achillion se nachází v malé vesničce Amoudi cca 6 km od centra Alikanas a Alikes. Achillion leží v klidné části, v

Více

DJERBA - SENTIDO DJERBA BEACH ****+

DJERBA - SENTIDO DJERBA BEACH ****+ DJERBA - SENTIDO DJERBA BEACH ****+ 8,, - denní zájezd Poloha: moderní komplex, který se nachází přímo u krásné, dlouhé a písčité pláže Sidi Mahrez v centru turistické zóny. Město Houmpt Souk je vzdáleno

Více

Pro lidi, kteří mají KUBA - ÚVOD. rádi život! CK Exotica Travel Kaprova 14/13, 110 00 Praha 1, Česká republika

Pro lidi, kteří mají KUBA - ÚVOD. rádi život! CK Exotica Travel Kaprova 14/13, 110 00 Praha 1, Česká republika KUBA - ÚVOD Pro lidi, kteří mají rádi život! KUBA je fascinující ostrovní zemí a zájem o ní neustále roste. Kubu si každý spojí s pálícím sluncem, vysokými palmami, křišťálově modrým mořem nebo plantážemi

Více

PSALIDI - SUNCONNECT KIPRIOTIS AQUALAND ****

PSALIDI - SUNCONNECT KIPRIOTIS AQUALAND **** PSALIDI - SUNCONNECT KIPRIOTIS AQUALAND **** 5,8,11,12,15 - denní zájezd EXKLUZIVNĚ v naší nabídce. Ideální pro ty, kteří chtějí být online během dovolené. Aqualand pro dětské vodní hry. Poloha: hotel

Více

SYDNEY EXO - 805 AUSTRÁLIE. 11 dní letecky - olympijské mûsto EXO - 805. CANBERRA Celodenní v let do metropole Austrálie nádhernou krajinou.

SYDNEY EXO - 805 AUSTRÁLIE. 11 dní letecky - olympijské mûsto EXO - 805. CANBERRA Celodenní v let do metropole Austrálie nádhernou krajinou. EXOTIKAkoupani-3/2006 10.9.2006 23:12 Stránka 61 Cairns - vût ina z Vás si pod tímto slovem vybaví dûm opery v Sydney, horu Ayers Rock a klokana. Tyto populární obrázky v ak daleko zaostávají za pfiírodním

Více

Vážení zákazníci, Těšíme se na Vás a přejeme Vám mnoho krásných zážitků na Vašich cestách. S přáním ničím nerušené dovolené

Vážení zákazníci, Těšíme se na Vás a přejeme Vám mnoho krásných zážitků na Vašich cestách. S přáním ničím nerušené dovolené Vážení zákazníci, předkládáme Vám náš nový elektronický katalog Thajsko Pattaya 2012-2013 a věříme, že Vás i v této sezóně osloví a najdete v něm právě to, co hledáte. Děkujeme Vám za důvěru v naše dlouholeté

Více

Ostrov antického lékaře Hippokrata.

Ostrov antického lékaře Hippokrata. Ostrov antického lékaře Hippokrata. NA CO SE MUŽETE TĚŠIT? krásné zátoky a průzračné moře románské a Benátské stavby přívětivé domorodce olivové a citrusové háje promenády, bary, zábavu CO BYSTE SI NEMĚLI

Více

Bulharsko. Slunečné pobřeží Slunečné pobřeží. Pomorie Malé, živé městečko 20 km od Burgasu. Primorsko Malé rybářské městečko leží 60km

Bulharsko. Slunečné pobřeží Slunečné pobřeží. Pomorie Malé, živé městečko 20 km od Burgasu. Primorsko Malé rybářské městečko leží 60km Bulharsko Tel.: 972 243 053 www.cdtravel.cz Bulharsko SOFIJA Bulharsko se v posledních letech opět stalo vyhledávaným cílem našich turistů. Cestování lehátkovými nebo lůžkovými vozy je poměrně dobrou volbou,

Více

CHARAKTERISTIKA POLYNÉSK CH OSTROVÒ

CHARAKTERISTIKA POLYNÉSK CH OSTROVÒ EXOTIKAkoupani-3-2007:EXOTIKAkoupani-3/2006 22.8.2007 22:47 Stránka 73 AUSTRÁLIE T i c h o c e á n TAHITI COOKOVY OSTROVY NOV ZÉLAND Mûsíc vzduch ( C) voda ( C) sráïky (mm) I. 28 27 300 II. 29 28 232 III.

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ CHORVATSKO CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ Známé a velmi oblíbené turistické centrum Crikvenica je 37 km vzdálené od Rijeky a je již více než sto let považováno za mimořádně vhodné lázeňské

Více

ROMANTICKÁ SVATBA FAKULTATIVNÍ V LETY. 14.990,- Kã EXO - 725. 12/13 dní letecky - dovolená v rytmu reggae

ROMANTICKÁ SVATBA FAKULTATIVNÍ V LETY. 14.990,- Kã EXO - 725. 12/13 dní letecky - dovolená v rytmu reggae INDOCEAN CHARTER2007:Sestava 1 26.7.2007 14:01 Stránka 32 Ocho Rios Mûsíc vzduch ( C) voda ( C) sráïky (mm) I. 30 27 20 II. 30 27 18 III. 30 27 10 IV. 31 27 37 V. 31 29 138 VI. 32 29 114 VII. 32 28 51

Více

Bangkok - Phuket - Phi Phi - Krabi (Thajsko), Patong Beach Hotel ****, Phuket, Holiday Inn Resort ****, Phi Phi, Peace Laguna Resort & Spa ****, Krabi

Bangkok - Phuket - Phi Phi - Krabi (Thajsko), Patong Beach Hotel ****, Phuket, Holiday Inn Resort ****, Phi Phi, Peace Laguna Resort & Spa ****, Krabi Bangkok - Phuket - Phi Phi - Krabi (Thajsko), Patong Beach Hotel ****, Phuket, Holiday Inn Resort ****, Phi Phi, Peace Laguna Resort & Spa ****, Krabi 16 - denní zájezd Nejhezčí místa jižního Thajska.

Více

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri Achilleas studia *** 42 Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska Nidri, přímo u písčité pláže s pozvolným přístupem do vody. Centrum Nidri s přístavem a mnoha tavernami je vzdálený asi 1 kilometr.

Více

Řecko Lefkada. Achilleas studia *** www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Řecko Lefkada. Achilleas studia *** www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. www.cdtravel.cz Řecko Lefkada Achilleas studia *** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Lefkada / Nidri Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska

Více

Apartmánový dům Billis

Apartmánový dům Billis Apartmánový dům Billis Kontakt: Gojná Tereza, tel 737 275 077, email: Tereza.Gojna@osz.org ŘECKO / Leptokarie www.cdtravel.cz Řecko Leptokarie / / Poloha: apartmánový dům s menší zahradou a zahradním krbem,

Více

DJERBA - EL MOURADI DJERBA MENZEL ****

DJERBA - EL MOURADI DJERBA MENZEL **** DJERBA - EL MOURADI DJERBA MENZEL **** 8,, - denní zájezd Poloha: hotelový areál El Mouradi Djerba Menzel je situován přímo u pláže, asi 6 km od centra městečka Midoun, 4 km od obchoho centra a krokodýlí

Více

Hotel Rosa Nautica 3*

Hotel Rosa Nautica 3* Hotel Rosa Nautica 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Datum 10.08.13-17.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní polopenze vlastní hotel 7 800 Kč Ceník Dvoulůžkový

Více

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA 94 Letoviska Punta Cana Na východním pobřeží Dominikánské republiky se rozprostírá cca 40 km dlouhé bílé písečné pláže Bavaro, která patří k nejhezčím nejen v Karibiku. Palmové háje a tyrkysově zabarvené

Více

Lefteris studia. www.cdtravel.cz Řecko Santorini. ŘECKO Santorini / Kamari. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.

Lefteris studia. www.cdtravel.cz Řecko Santorini. ŘECKO Santorini / Kamari. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel. Lefteris studia Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.cz ŘECKO Santorini / Kamari www.cdtravel.cz Řecko Santorini / / / / / Popis ostrova: Santorini je ostrov určený spíše

Více

Mahdia HOTEL MAHDIA BEACH **** TUNISKO přímé lety do Monastiru, doba letu 2 hodiny 40 minut, informace o odletu na www.ckalex.cz

Mahdia HOTEL MAHDIA BEACH **** TUNISKO přímé lety do Monastiru, doba letu 2 hodiny 40 minut, informace o odletu na www.ckalex.cz HOTEL MAHDIA BEACH **** přímo na písečné pláži 3,5 km od centra Mahdie venkovní bazén vnitřní bazén slunečníky a lehátka u bazénu a na pláži zdarma (platí se pouze matrace) dětský bazén dětské hřiště dětský

Více

Ve spolupráci s Milenou Berkmanovou pořádá

Ve spolupráci s Milenou Berkmanovou pořádá Costa bary, restauracemi, obchůdky a diskotékami, cca 5 min. od vlakové zastávky velmi dobré spojení do 100-100 s trezory, ' " stolní! dle - &$" # $ %nutno z Prahy do Gerony,! () $*+!, ' včetně pod, pevnou

Více

STRAVOVÁNÍ: polopenze formou bufetu.

STRAVOVÁNÍ: polopenze formou bufetu. HOTEL TIA MARIA ***+ 450 m k písečné pláži recepce, hala poolbar, lobby - bar ve večerních hodinách restaurace, bary, venkovní bazén a brouzdaliště pro děti slunečníky a lehátka u bazénu zdarma, na pláži

Více

MAĎARSKO AUTOBUSEM Budapešť s relaxací v termálech

MAĎARSKO AUTOBUSEM Budapešť s relaxací v termálech MAĎARSKO AUTOBUSEM Budapešť s relaxací v termálech 1. den odjezd z nástupních míst v ranních hodinách, přejezd přes Slovensko do Maďarska, dopoledne příjezd do Budapešti. Prohlídka starého Budína Matyášův

Více

Apartmánový dům Billis

Apartmánový dům Billis Apartmánový dům Billis ŘECKO / Leptokarie 52 Poloha: apartmánový dům s menší zahradou a zahram krbem, kde si můžete příjemně posedět s přáteli, se nachází v klidné části nedaleko hlavní turistické třídy

Více

OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA

OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA Malý penzion rodinného typu, skládající se z několika budov. Leží v malém centru Succhivo na jihu ostrova, které je oblíbené díky umístění

Více

Itálie. Kypr. Asterias Beach**** Novinka! www.cdtravel.cz. KYPR / Ayia Napa

Itálie. Kypr. Asterias Beach**** Novinka! www.cdtravel.cz. KYPR / Ayia Napa Asterias Beach**** Novinka! Kontakt: Ing. Henrieta Fagulová, tel. 606 226 673, email: fagulova@cdtravel.cz KYPR / Ayia Napa Kypr www.cdtravel.cz Itálie / / Poloha: vyhledávaný hotel má velmi příjemnou

Více

KYPR, TURECKO a EGYPT

KYPR, TURECKO a EGYPT ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA PRO ZAMĚSTNANCE (a rodinné příslušníky) SŽDC, ČD A ČD CARGO. KYPR, TURECKO a EGYPT VÍCE INFORMACÍ O VOLNÝCH TERMÍNECH A CENÁCH na tel. 97 22 43 055 (Turecko, Egypt) a 97 22 43 052 (Kypr)

Více

KARAVAN EXTRA LUX LORD

KARAVAN EXTRA LUX LORD - KEMP SUTIKLA KARAVAN EXTRA LUX LORD V letovisku najdete také půjčovnu aut, motorek a kol, vodní sporty, směnárnu, tenisové kurty, fotbalové a volejbalové hřiště, minigolf a možnost řady fakultativních

Více

FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013

FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013 FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013 UBYTOVÁNÍ Ubytování je zajištěno ve čtyřhvězdičkovém hotelu. Cena obsahuje snídaní a veškeré poplatky a je stejná pro oba hotely. Oba hotely jsou luxusní a blízko turistický

Více

Želvy Caretta Caretta a nejznámější pláž Řecka.

Želvy Caretta Caretta a nejznámější pláž Řecka. Želvy Caretta Caretta a nejznámější pláž Řecka. Jeden z nejhezčích ostrovů jižního Jónského moře leží pouhou hodinu plavby od dalšího jónského ostrova Kefalonie a necelou hodinu a půl plavby od Peloponésu.

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky ( základní

Více

Julské Alpy - Vogel - hotel **** Jezero - skipas, bazén a wellness v ceně /č.2131

Julské Alpy - Vogel - hotel **** Jezero - skipas, bazén a wellness v ceně /č.2131 CK TURISTA Julské Alpy - Vogel - hotel **** Jezero - skipas, bazén a wellness v ceně /č.2131 4,5,6,8 - denní zájezd Lyžování ve Slovinsku, v nádherných Julských Alpách. Ubytování v luxusním hotelu****

Více

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7%

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 2.6. 11.6.2015 Za cenu : 6. 315,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Autobusová

Více

SILHOUETTE ISLAND - HILTON SEYCHELLES LABRIZ RESORT AND SPA *****

SILHOUETTE ISLAND - HILTON SEYCHELLES LABRIZ RESORT AND SPA ***** SILHOUETTE ISLAND - HILTON SEYCHELLES LABRIZ RESORT AND SPA ***** 10 - denní zájezd Poloha: Silhouette Island, luxusní komplex patřící od roku 2011 do společnosti Hilton, otevřený v roce 2006, leží u 1,5

Více

CHORVATSKO. jen s námi víte, kam jedete. Ostrov Pag. Ostrov Murter. Primo ten Biograd na moru

CHORVATSKO. jen s námi víte, kam jedete. Ostrov Pag. Ostrov Murter. Primo ten Biograd na moru CHORVATSKO 200 jen s námi víte, kam jedete Ostrov Pag 9 Mandre, Stará Novalja, Novalja, Caska, Potoãnica, Pag-mûsto, Pag-Vodice, Pag-Bo ana Ostrov Murter Murter Primo ten Biograd na moru ostrov PAG letovisko

Více

HERSONISSOS - AQUA SUN VILLAGE ****

HERSONISSOS - AQUA SUN VILLAGE **** HERSONISSOS - AQUA SUN VILLAGE **** 8,11,12,15 - denní zájezd Poloha a popis : PANClub Hotel. Starší rozlehlý hotelový komplex Aqua Sun Village se skládá z několika mnoho budov, které jsou rozmístěny na

Více

NABÍDKA ZÁJEZDU PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM. Spojené arabské emiráty a Omán. Termín 3. 1. - 11. 1. 2016. Plavba. Spojené arabské emiráty a Omán

NABÍDKA ZÁJEZDU PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM. Spojené arabské emiráty a Omán. Termín 3. 1. - 11. 1. 2016. Plavba. Spojené arabské emiráty a Omán PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM Termín 3. 1. - 11. 1. 2016 Termín: 3. 1. - 11. 1. 2016 Splendour of the Seas Plná penze Vybavení lodě: Paluba s vodním vyžitím, venkovní i krytý bazén, vířivky, moderní denní lázně

Více

Želvy Caretta Caretta a nejznámější pláž Řecka.

Želvy Caretta Caretta a nejznámější pláž Řecka. Želvy Caretta Caretta a nejznámější pláž Řecka. Jeden z nejhezčích ostrovů jižního Jónského moře leží pouhou hodinu plavby od dalšího jónského ostrova Kefalonie a necelou hodinu a půl plavby od Peloponésu.

Více

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI 3,4,5 - denní zájezd Moderní lázeňský areál s komfortním hotelovým wellness blízko Balatonu a Hévízu. Vnitřní a venkovní

Více

TUNISKO - EL MOURADI CAP MAHDIA ***

TUNISKO - EL MOURADI CAP MAHDIA *** TUNISKO - EL MOURADI CAP MAHDIA *** 8,, - denní zájezd Poloha: Mahdia je považována za ideální dovolenkové místo, s krásnou písčitou pláží, s malebným městečkem a svou medínou. Hotel Cap Mahdia se nachází

Více

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V Jeden z největších sportovních hotelových komplexů v České republice s dlouholetou tradicí. Světově proslulý sportovní komplex, který nabízí exkluzivní kombinaci

Více

Clarion Congress Hotel Olomouc****

Clarion Congress Hotel Olomouc**** Konferenční nabídka Popis hotelu: Clarion Congress Hotel Olomouc je víceúčelový komplex, který svojí výhodnou polohou v blízkosti vlakového a autobusového nádraží a centra města Olomouc nabízí svým klientům

Více

Úředním jazykem ve Vietnamu je Vietnamština. Ve vetšině míst se ale domluvíte bez problému Anglicky.

Úředním jazykem ve Vietnamu je Vietnamština. Ve vetšině míst se ale domluvíte bez problému Anglicky. VIETNAM Řadí se mezi nádherné exotické lokality, kde můžete prožít nezapomenutelnou dovolenou. Na jedné straně si dokonale užijete nádherné bělostné pláže s azurovým mořem na straně druhé, máte jedinečnou

Více

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 2016 Svátky Písní Olomouc 2016 NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 1 44. Mezinárodní festival pěveckých sborů Svátky písní 2016 Pobytové balíčky Cestovní náklady, ubytování a stravování si hradí každý sbor na

Více

VAR 3. Netradiční meditační cesta buddhistickou Srí Lankou s Milošem Matulou 11 dní / Duben 2015

VAR 3. Netradiční meditační cesta buddhistickou Srí Lankou s Milošem Matulou 11 dní / Duben 2015 VAR 3. Netradiční meditační cesta buddhistickou Srí Lankou s Milošem Matulou 11 dní / Duben 2015 Letiště - Dambulla Pidurangala Polonnaruwa Dambulla Sigiriya Matale - Kandy Arankele Kandy Nuwara Eliya

Více

Malebný ostrov zapomenutých pláží.

Malebný ostrov zapomenutých pláží. Malebný ostrov zapomenutých pláží. Lefkada je jeden z Jónských ostrovů, má rozlohu cca 300 km 2 a s pevninou jej spojuje 50 m dlouhý plovoucí most. Žije zde 23.000 obyvatel, nejvíce cca 8.000 v hlavním

Více

Termín: 03. 10. - 10. 10. 2016

Termín: 03. 10. - 10. 10. 2016 ŠPANĚLSKO 2016 MAR MENOR Termín: 03. 10. - 10. 10. 2016 Průměrná teplota vody v Mar Menor v říjnu - 24 stupňů!!! Klidná, teplá (teplota vody je až o 5 C vyšší než teplota Středozemního moře) a velmi slaná

Více

Ostrov zábavy a písečných pláží.

Ostrov zábavy a písečných pláží. Ostrov zábavy a písečných pláží. NA CO SE MUŽETE TĚŠIT? romantické zátoky prosluněné písečné pláže uličky starého města v Ibize přímořské promenády zábava diskotéky noční kluby vodní sporty, potápění Sangria

Více

Bulharsko. Central Plaza*** www.cdtravel.cz Bulharsko. BULHARSKO / Pomorie

Bulharsko. Central Plaza*** www.cdtravel.cz Bulharsko. BULHARSKO / Pomorie Central Plaza*** BULHARSKO / Pomorie 2 / / / / Poloha: nový, moderní hotel dostavěný v roce 2012 se nachází na okraji staré části lázeňského městečka Pomorie. Do centra města, kde naleznete malé obchůdky,

Více

Bájná Atlantida v Egejském moři.

Bájná Atlantida v Egejském moři. Bájná Atlantida v Egejském moři. NA CO SE MUŽETE TĚŠIT? ostrov s bohatou historií nejunikátnější ostrov středomoří unikátní architektura vulkanického původu kolorit místní krajiny a charakteristické malebné

Více

Central Plaza*** www.cdtravel.cz Bulharsko. BULHARSKO / Pomorie. Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 602 397 359, email: stechova@cdtravel.

Central Plaza*** www.cdtravel.cz Bulharsko. BULHARSKO / Pomorie. Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 602 397 359, email: stechova@cdtravel. Central Plaza*** BULHARSKO / Pomorie www.cdtravel.cz Bulharsko / / / / Poloha: nový, moderní hotel dostavěný v roce 2012 se nachází na okraji staré části lázeňského městečka Pomorie. Do centra města, kde

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více